Izolacje.com.pl

Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów

Bezpieczeństwo pożarowe | Klasa odporności ogniowej | Konstrukcje stalowe | Warunki pożarowe | Ochrona przeciwpożarowa

Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów | Steel construction design due to fire conditions specified in the Eurocodes
Archiwum autora

Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów | Steel construction design due to fire conditions specified in the Eurocodes


Archiwum autora

W ocenie niezawodności konstrukcji, podczas analizy stanu granicznego nośności należy badać nie tylko kryteria bezpieczeństwa związane z wytrzymałością w trakcie normalnej eksploatacji, lecz także kryteria odporności ogniowej.

Zobacz także

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono zagadnienia projektowania konstrukcji stalowych w sytuacji pożarowej według Eurokodu PN-EN 1993­‑1­‑2:2007. Omówiono przegląd aktualnych metod obliczeniowych stosowanych do oceny bezpieczeństwa, analizy wytężenia i nośności konstrukcji w warunkach pożaru. Podano założenia i procedury obliczeniowe oceny ognioodporności konstrukcji stalowych metodą temperatury krytycznej oraz według metody nośności.

The article presents the issues of designing steel constructions for fire situations, according to Eurocode PN-EN 1993-1-2:2007. It also presents an overview of current computation methods used to assess safety and to analyse effort and bearing capacity of constructions during fire conditions. Finally, the article provides guidelines and computation routines to assess the fire resistance of steel constructions, using critical temperature and bearing capacity methods.

Bezpieczeństwo pożarowe jest wymogiem podstawowym, który zgodnie z Eurokodami [1–8] musi być spełniony przez obiekt budowlany. Głównym celem ochrony przeciwpożarowej budowli jest ograniczenie ryzyka pożaru z poszanowaniem jednostki i społeczeństwa, sąsiadującego mienia, a także, jeśli jest to wymagane, środowiska lub mienia bezpośrednio poddanego oddziaływaniu pożaru.

Obiekty budowlane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku pożaru:

 • nośność konstrukcji mogła być zapewniona przez założony czas,
 • powstanie i rozpowszechnianie się ognia i dymu w obiektach było ograniczone,
 • rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty było zminimalizowane,
 • mieszkańcy mogli opuścić obiekt lub być uratowani w inny sposób,
 • było uwzględnione bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Zawartość Eurokodów

Eurokody [1–8] zawierają postanowienia dotyczące oceny niezawodności, oddziaływań i projektowania konstrukcji w warunkach pożaru. Eurokody konstrukcyjne [3–8] są to normy powiązane z ich częściami 1-1 (dotyczącymi projektowania w warunkach normalnych) i dotyczą projektowania w warunkach pożaru konstrukcji: betonowych [3], stalowych [4], zespolonych stalowo-betonowych [5], drewnianych [6], murowych [7] i aluminiowych [8].

Przed ich wprowadzeniem do zbioru polskich norm brak było podobnych norm krajowych PN-B dotyczących projektowania konstrukcji w warunkach pożaru. Tym też częściowo należy tłumaczyć, że często w krajowej praktyce projektowej bezpieczeństwo pożarowe nie jest właściwie uwzględniane.

Odnotowywane liczne przypadki pożarów budowli i związane z nimi duże straty materialne świadczą o stosunkowo małej wiedzy projektantów dotyczącej strategii oraz inżynierii pożarowej.

Eurokody [1–8] oferują obecnie wiele metod obliczeniowych. Umożliwiają one projektowanie według metody tradycyjnej lub metod opartych na właściwościach, zgodnie z inżynierią bezpieczeństwa pożarowego. Metody oparte na właściwościach wymagają na ogół bardziej złożonej analizy obliczeniowej i pozwalają na dokładniejsze spełnienie celów zabezpieczenia pożarowego.

Określanie odporności ogniowej

Ognioodporność wyrażana jest jako czas, w którym element obiektu budowlanego (nośny lub/i osłonowy) może wytrzymać działanie ognia bez utraty swojej funkcji (elementu nośnego lub/i elementu oddzielającego). Klasyfikuje się ją za pomocą następujących kryteriów:

 • nośności R (fire resistance), która jest wytrzymałością elementu nośnego na działanie ognia podczas trwania pożaru, bez utraty stateczności konstrukcyjnej,
 • izolacyjności I (fire isolation), będącej zdolnością elementu oddzielającego poddanego działaniu ognia z jednej strony do ograniczenia wzrostu temperatury powierzchni nieosłoniętych poniżej określonych wartości granicznych wynoszących 140°C (średnio) i 180°C (maksymalnie) w celu zapobieżenia zapłonowi na powierzchniach przyległych,
 • szczelności E (fire étachéité), która jest zdolnością elementu oddzielającego poddanego działaniu ognia z jednej strony do ograniczenia powstania szczelin o znacznych rozmiarach, w celu zapobieżenia przenikaniu gorących gazów i rozprzestrzeniania ognia na przyległe pomieszczenia.

Stan graniczny nośności ogniowej R dotyczy wyczerpania wytrzymałości elementu, czyli zdolności przenoszenia przyłożonych do niego obciążeń. Stany graniczne ogniowej izolacyjności I oraz szczelności E dotyczą głównie elementów stanowiących przegrody budynków (ścian i stropów), zwłaszcza tych, które ograniczają strefy pożarowe.

Wyczerpanie izolacyjności I oraz szczelności E ułatwia rozprzestrzenianie się pożaru w sąsiedztwie strefy pożarowej. Należy zauważyć, że nośność R jest wymagana w przypadku wszystkich elementów nośnych konstrukcji. Natomiast wymagania izolacyjności I oraz szczelność E dotyczą elementów oddzielających, takich jak płyty stropowe i ściany, stanowiących granice stref ogniowych.

Odporność ogniową elementów konstrukcyjnych tfi,d mierzy się czasem wyrażonym w minutach, który upływa od rozgorzenia pożaru do momentu osiągnięcia jednego z wymienionych stanów granicznych. Dlatego w przepisach przeciwpożarowych, zależnie od klasy użytkowej budynku, wymagania odporności ogniowej jego elementów wynoszą: 15 min (R 15), 30 min (R 30), 60 min (R 60), 120 min (R 120) lub 240 min (R 240).

Powinna ona być zawsze co najmniej równa odpowiednim wartościom tfi,d,req wymaganym przez krajowe przepisy przeciwpożarowe. Zestaw takich wymagań jednoznacznie określonych dla wszystkich części ustroju nośnego i jego wypełnienia charakteryzuje klasę odporności pożarowej przypisaną do całego budynku.

Wymagania dotyczące odporności pożarowej budynku zależą głównie od jego rodzaju oraz przeznaczenia i określono je w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [10].

Zasady ustalania oddziaływań w warunkach pożaru

W normie PN-EN 1991-1-2:2006 [2] podano ogólne zasady projektowania konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe w aspekcie oddziaływań.

Obejmuje ono następujące etapy:

 • wybór właściwych scenariuszy pożarowych,
 • ustalenie odpowiadających im modeli pożarów obliczeniowych,
 • obliczenie przebiegu temperatury w elementach konstrukcyjnych,
 • obliczenie mechanicznego zachowania się konstrukcji poddanej oddziaływaniu termicznemu podczas pożaru.

Scenariusz pożarowy powinien uwzględniać zachowanie się całej konstrukcji, jej podzespołu lub elementu w warunkach pożaru, a także uwzględniać model zmiany temperatury wewnątrz obiektu. W jego identyfikacji należy brać pod uwagę czynniki wpływające na przebieg pożaru, np. rodzaj materiałów wypełniających, izolujących czy wyposażenia obiektu.

Modele pożarów obliczeniowych zależą od przyjętych scenariuszy pożarowych. W zależności od możliwości rozgorzenia pożaru stosuje się modele:

 • pożaru lokalnego, gdy rozgorzenie jest mało prawdopodobne, w których przyjmuje się nierównomierny rozkład temperatury w funkcji czasu,
 • pożaru strefowego, w którym przyjmowany jest równomierny rozkład temperatury w funkcji czasu,
 • zaawansowane modele pożaru, w których uwzględniane są fizyczne właściwości gazu, a także wymiana masy i energii podczas procesu.

W analizie konstrukcji oddziaływania termiczne określane są strumieniem ciepła netto na powierzchnie elementu, będący sumą strumieni konwekcyjnego i radiacyjnego. Temperaturę gazu przy spalaniu przyjmuje się na podstawie: nominalnych krzywych „temperatura – czas” lub parametrycznych krzywych „temperatura – czas”.

W przypadku krzywych nominalnych rozróżnia się krzywą standardową „temperatura – czas” (przyjęto, że temperatura jest funkcją niemalejącą czasu jak dla pożaru rozwiniętego), krzywą pożaru zewnętrznego oraz krzywą węglowodorową (RYS. 1).

Metody projektowania konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów

Zgodnie z postanowieniami Eurokodów budynki z uwagi na warunki pożarowe można projektować za pomocą metody tradycyjnej lub metody opartej na właściwościach.

Procedura projektowania sposobem tradycyjnym jest oparta na analizie oddziaływań termicznych wywołanych pożarem standardowym [2] (RYS. 1), opisanym gęstością strumienia ciepła działającego na elementy konstrukcji.

W procedurze obliczeniowej opartej na właściwościach uwzględnia się cechy użytkowe pomieszczeń i analizuje się oddziaływanie termiczne konstrukcji na podstawie przesłanek o podłożu fizycznym.

Wówczas można badać zachowanie się podczas pożaru: elementu, podzespołu konstrukcji lub całego ustroju nośnego budynku i posługiwać się w tym celu danymi tabelarycznymi lub prostymi albo zaawansowanymi modelami obliczeniowymi.

W przypadku izolowanych elementów lub części konstrukcji wykorzystuje się głównie dane tabelaryczne i proste modele obliczeniowe. Zaawansowane modele obliczeniowe są natomiast stosowane w ocenie bezpieczeństwa pożarowego całych konstrukcji.

Metodę tradycyjną wykorzystuje się najczęściej w celu spełnienia standardowych wymagań dotyczących ognioodporności, określonych w przepisach przeciwpożarowych. Stosuje się ją zwykle w projektowaniu stosunkowo prostych budynków, gdy wymagany poziom bezpieczeństwa jest relatywnie łatwy do osiągnięcia i wdrożenia.

Zadaniem projektanta jest taki dobór środków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności paramentów izolacji termicznej chroniącej konstrukcję przed działaniem ognia, by uzyskać zadowalającą (wyższą od wymaganej) jej ognioodporność.

Metoda tradycyjna ogranicza się do prostego wyboru środków ognioizolujących (jedynie na podstawie dostępnych ofert materiałów w tym zakresie). Wówczas nie przeprowadza się żadnej dodatkowej analizy obliczeniowej oceniającej zachowanie się elementu w pożarze.

W tym wypadku producent wyrobu ogniochronnego niejako gwarantuje, że zastosowanie danego typu izolacji (o odpowiednich parametrach, np. grubości) umożliwia uzyskanie żądanej ognioodporności.

Rezultat takiego postępowania nie zawsze jednak można uznać za wiarygodny, gdyż nie uwzględnia się np. swobody odkształceń termicznych – stopnia „skrępowania” elementu.

Ponadto w wielu przypadkach taki sposób projektowania może być zbyt zachowawczy, ponieważ w celu zapewnienia wymaganej ognioodporności budowli wymaga on zastosowania istotnej (kosztochłonnej) biernej ochrony przeciwpożarowej.

Dlatego zbliżoną do obiektywnej ocenę ognioodporności budowli można uzyskać na podstawie jej odrębnej analizy termiczno-statyczno-wytrzymałościowej (według metody opartej na właściwościach).

Metoda oparta na właściwościach uwzględnia intensywność oddziaływania pożaru przez odpowiednie oszacowanie rzeczywistych obciążeń ogniowych i parametrów rozwoju pożaru, które można obliczyć na podstawie funkcji i sposobu użytkowania budynku [2]. Daje ona elastyczność w wyborze rozwiązań technicznych spełniających wymagania ognioodporności budowli, ale zazwyczaj wymaga użycia zaawansowanych narzędzi projektowych.

Projektanci stosujący te zaawansowane modele obliczeniowe muszą być odpowiednio wyszkoleni w zakresie ich stosowania i ograniczeń. Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego umożliwia wysoce efektywne projektowanie z niewielką rezerwą nośności. Dlatego w tym przypadku niezbędne są wysokie kwalifikacje projektanta (gwarantujące, że w opracowaniu projektu zastosowano odpowiednie modele).

W niektórych krajach Unii Europejskiej przepisy przeciwpożarowe wymagają, aby projekt z uwagi na warunki pożarowe był weryfikowany przez osobę trzecią.

Właściwości pożarowe konstrukcji lub jej elementu określane są przez wykonanie (w przypadku badanego scenariusza pożaru) 3 kolejnych kroków obliczeniowych, tzn. analizy modelu:

 • pożaru (ustalenia oddziaływań termicznych),
 • termicznego (określenia szybkości ogrzewania i temperatur elementów konstrukcyjnych),
 • konstrukcyjnego (obliczenia odpowiedzi mechanicznej elementów konstrukcyjnych).

Stosowane metody projektowe oceny właściwości pożarowych konstrukcji obejmują zakres: od prostych obliczeń wykonywanych ręcznie, do korzystania z zaawansowanych programów komputerowych. Ogólna złożoność projektu dotyczącego bezpieczeństwa pożarowego zależy od założeń i metod przyjętych do przewidywania każdego z wymienionych 3 etapów projektowania.

Na podstawie uzyskanych pól temperatury w elementach nośnych i kombinacji oddziaływań w warunkach pożaru można ocenić zachowanie konstrukcji (RYS. 2) za pomocą jednej z 3 możliwych metod, tzn. analizy:

 • elementu – model 1D, w której każdy element nośny (np. pręt) jest oceniony jako całkowicie oddzielony od innych części konstrukcji budynku (warunki połączenia z innymi elementami zastępuje się odpowiednimi warunkami brzegowymi),
 • części konstrukcji – model 2D, w której fragment konstrukcji (np. rama) jest uwzględniony w ocenie (przez zastosowanie odpowiednich warunków brzegowych, tak aby odzwierciedlić jej powiązania z innymi częściami konstrukcji),
 • globalnej konstrukcji – model 3D, w której ocenia się całą konstrukcję budynku (RYS. 3–4).

Stosunkowo prosta i łatwa w zastosowaniu jest analiza elementu (model 1D), zwłaszcza z uproszczonymi metodami obliczeniowymi. Analiza całej konstrukcji (model 3D) lub jej podzespołów (model 2D) uwzględnia łącznie co najmniej kilka elementów konstrukcyjnych, tak aby bezpośrednio wziąć pod uwagę wpływ interakcji między nimi.

W takich analizach można dokładnie uwzględnić przeniesienie obciążenia z podgrzanych (osłabionych) części wewnątrz strefy pożarowej na bardziej wytrzymałe części chłodne poza strefą pożarową. Z tego względu analiza globalna umożliwia znacznie lepsze zrozumienie ogólnego zachowania konstrukcji w warunkach pożaru. Przykład trójwymiarowej analizy globalnej hali o konstrukcji stalowej pokazano na RYS. 3–4.

Podsumowując, należy stwierdzić, że zgodnie z Eurokodami projekt uwzględniający warunki pożarowe budynku można wykonać za pomocą:

 • prostej metody opartej na danych tabelarycznych, np. zamieszczonych w normie PN-EN 1994-1-2:2008 [5], której zapisy stosuje się jedynie w przypadku zespolonych konstrukcji stalowo­‑betonowych.

  Tabele w tej normie dotyczą płyt, belek i słupów, przy założeniu pewnego czasu ognioodporności, ogrzewania według krzywej pożaru nominalnego oraz określonego poziomu obciążenia. Wyznaczono je na podstawie analiz numerycznych i badań doświadczalnych. Te tabele są proste i bezpieczne w zastosowaniu, obejmują jednak tylko ograniczony zakres rodzajów konstrukcji i kształtowników;
 • prostych metod obliczeniowych, które można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to metoda temperatury krytycznej. Jest ona powszechnie stosowana w analizie stalowych elementów konstrukcyjnych. W drugiej stosuje się proste modele mechaniczne i przeprowadza się weryfikację nośności konstrukcji.

  Te metody opracowano w celu analizy bezpieczeństwa pożarowego typowych elementów konstrukcyjnych (np. belek, słupów, płyt) zarówno stalowych, jak i zespolonych stalowo-betonowych;
 • zaawansowanych modeli obliczeniowych, które mają zastosowanie w przypadku wszystkich rodzajów konstrukcji i umożliwiają ich realistyczną analizę termiczno-statyczno-wytrzymałościową.

  Wyniki tej analizy są zazwyczaj uzyskiwane w postaci odkształceń konstrukcji podczas całego okresu pożaru. Zaawansowane modele obliczeniowe przeprowadza się MES i korzysta z programów komputerowych.

Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe

W projektowaniu konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe stosuje się zapisy normy PN-EN 1993-1-2:2007 [4].

Na RYS. 5 przedstawiono ogólne zachowania się stalowego elementu konstrukcyjnego pod wpływem pożaru standardowego oraz występujących oddziaływań. Gdy temperatura gazu θg wzrasta, temperatura elementu stalowego θa,t zwiększa się, a jego nośność Rfi,d,t maleje.

Zgodnie z PN-EN 1993-1-2:2007 [4] konstrukcje stalowe należy projektować w sposób, który pozwoli na zapewnienie jej nośności Rfi,d,t (lub ograniczonego odkształcenia) przez czas tfi,d,req, w którym jest ona narażona na działanie wysokiej temperatury występującej w trakcie pożaru.

Efekty oddziaływań na element konstrukcji to siły wewnętrzne (moment zginający, siła podłużna, siła poprzeczna itp.) od oddziaływań (obciążeń, wpływów). W konstrukcji poddanej różnym oddziaływaniom (np. ciężaru własnego, śniegu, wiatru itp.) element jest wytężony obliczeniowymi wartościami efektu oddziaływań Ed. Przy tych samych oddziaływaniach, lecz dodatkowo w sytuacji pożarowej efekty oddziaływań ulegają zmianie i oznaczono je jako Efi,d.

W analizie prostych modeli obliczeniowych ocenę odporności ogniowej konstrukcji można sprawdzać ze wzoru:

Efi,d ≤ Rfi,d,t (1),

gdzie:

Efi,d – obliczeniowy efekt oddziaływań (Mfi,Ed, Nfi,Ed, Vfi,Ed) w sytuacji pożarowej, wyznaczony zgodnie z PN-EN 1991-1-2:2006 [2],

Rfi,d,t – obliczeniowa nośność elementu (Mfi,Rd, Nfi,Rd, Vfi,Rd) części lub całości konstrukcji po czasie t, wyznaczona zgodnie z PN-EN 1993-1-2:2007 [4].

Temperatura krytyczna stalowego elementu θcr (przy danym poziomie jego obciążenia i poddanego równomiernemu rozkładowi oddziaływania temperatury) jest to temperatura, przy której przyjmuje się, że ulega on zniszczeniu. Ognioodporność elementu stalowego (w którym nie występuje lokalna utrata stateczności ścianki przekroju) jest zapewniona po czasie t, jeżeli temperatura stali θa,t nie przekracza jej temperatury krytycznej θcr. Stąd warunek bezpieczeństwa ogniowego opisany jest nierównością:

θa,t ≤ θcr (2).

Zgodnie z PN-EN 1993-1-2:2007 [4] wymagania bezpieczeństwa konstrukcji stalowej są zachowane, gdy w założonym czasie jej ognioodporności tfi,d,req zachodzi jeden z warunków (RYS. 5):

 • nośność elementu jest większa niż efekty oddziaływań; spełniony jest warunek (1),
 • temperatura stali elementu jest niższa od temperatury krytycznej; spełniony jest warunek (2).

Proste metody projektowania konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe

W normie PN-EN 1993-1-2:2007 [4] podano proste modele obliczania nośności stalowych belek i słupów w warunkach pożaru. Są one kompatybilne z zasadami obliczania nośności granicznych w warunkach normalnej temperatury według PN-EN 1993-1-1:2007 [10].

W ich modelach obliczeniowych uwzględnia się zmniejszenie efektów oddziaływań na konstrukcję oraz zmienność właściwości stali w warunkach podwyższonych temperatur. Mogą one być stosowane w ocenie nośności stalowych elementów niezabezpieczonych i zabezpieczonych ogniochronnie oraz chronionych ekranami cieplnymi, wytężonych rozciąganiem, ściskaniem lub/i zginaniem.

Obliczeniowe wartości ich nośności określa się przy założeniu równomiernego rozkładu temperatury w elemencie, przy modyfikacji odpowiednich nośności elementów określanych w normalnej temperaturze według zasad podanych w normie PN-EN 1993-1-1:2007 [9].

Oddziaływanie wysokiej temperatury w czasie pożaru na konstrukcje jest traktowane w normie PN-EN 1990:2004 [1] jako wyjątkowa sytuacja projektowa. W wypadku uproszczonej analizy termiczno-statyczno-wytrzymałościowej skutki oddziaływań w sytuacji pożarowej można określić z pominięciem sił wewnętrznych wywołanych wymuszonymi lub ograniczonymi wydłużeniami czy deformacjami elementów, na podstawie wyników ustalonych w projektowaniu w temperaturze normalnej.

Ze względu na małe prawdopodobieństwo jednoczesnego wystąpienia poważnego pożaru i pełnych obciążeń zewnętrznych (użytkowych, klimatycznych, technologicznych itp.) o wartościach charakterystycznych, efekty oddziaływań w warunkach pożaru Efi,d określa się przy redukcji skutków oddziaływań zewnętrznych w trwałej i przejściowej sytuacji projektowej. Oblicza się je ze wzoru:

Efi,d = ηfiEd (3),

gdzie:

Ed – wartości obliczeniowe efektów oddziaływań obliczone dla kombinacji podstawowej według wzoru (6.10) normy PN-EN 1990:2004 [1],

ηfi – współczynnik redukcyjny z uwagi na warunki pożarowe, przyjmowany w kombinacji podstawowej według wzoru (6.10) normy PN-EN 1990:2004 [1] w przypadku trwałych lub przejściowych sytuacji obliczeniowych, który wyznacza się ze wzoru:

Gk – wartość charakterystyczna oddziaływania stałego,

Qk,1 – wartość charakterystyczna wiodącego oddziaływania zmiennego,

Ψfi – współczynnik do określenia wartości kombinacji obciążeń zmiennych odpowiednio częstych Ψ1,1 i prawie stałych Ψ1,2, według normy PN-EN 1991-1-2:2006 [2],

γQ,1 – współczynnik częściowy wiodącego obciążenia zmiennego.

W normie PN-EN 1993-1-2:2007 [4] podano też informacje dotyczące wyznaczania współczynnika redukcyjnego ηfi w przypadku, gdy korzysta się z kombinacji podstawowej według wzoru (6.10a) i (6.10b) normy PN-EN 1990:2004 [1].

Metoda temperatury krytycznej

W ocenie bezpieczeństwa pożarowego według (2) prosty model metody temperatury krytycznej można stosować tylko wtedy, gdy nie trzeba uwzględniać ich kryteriów stateczności ani warunków odkształcenia. Metodę tę dopuszcza się tylko w odniesieniu do elementów rozciąganych, elementów zginanych zabezpieczonych przed zwichrzeniem oraz krótkich elementów ściskanych, które nie ulegają wyboczeniu.

Szybkość nagrzewania się elementu stalowego zależy od jego stosunku pola powierzchni nieosłoniętej Am do objętości V na jednostkę jego długości. Wielkość Am/V nazywa się wskaźnikiem przekroju lub wskaźnikiem ekspozycji przekroju i jest miarą szybkości nagrzewania się stalowego elementu nieosłoniętego.

W ocenie ilości ciepła przejmowanego przez nieosłonięty element stalowy narażonych na oddziaływanie pożaru nominalnego uwzględnia się ponadto współczynnik poprawkowy ksh związany z efektem zacienienia.

Uwzględnia on przesłanianie strumienia ciepła w elementach o wklęsłym obrysie przekroju poprzecznego – tzw. efekt cienia. Współczynnik ksh jest ilorazem umownego przekroju skrzynkowego opisanego na przekroju rzeczywistym [Am/V] i wskaźnika ekspozycji Am/V i wynosi:

 • przekrój dwuteowy 
 • inne przekroje, np. teowy, kątowy 

Powierzchnię Am,b mierzy się po wypukłym obrysie przekroju poprzecznego (RYS. 6–11), nie zaś po rzeczywistym jego obwodzie, jak to ma miejsce w przypadku powierzchni Am.

W odniesieniu do stalowego elementu osłoniętego wskaźnik przekroju przyjmuje się jako parametr Ap/V i jest to iloraz powierzchni eksponowanej osłony ogniochronnej Ap do objętości V na jednostkę jego długości.

Temperaturę krytyczną elementu stalowego oblicza się ze wzoru:

w którym wskaźnik wykorzystania jego nośności μ0 wyznacza się z zależności:

gdzie:

Efi,d – efekt oddziaływań na konstrukcję wyznaczony zgodnie z regułami wyjątkowej, obliczeniowej sytuacji pożarowej według normy PN-EN 1991-1-2:2006 [2],

Rfi,d,0 – nośność obliczeniowa elementu stalowego w obliczeniowej sytuacji pożarowej w czasie t = 0.

Temperatura krytyczna elementów stalowych na ogół wynosi θcr = 500–800°C. Wyrażenie (7) określające temperaturę krytyczną θcr można stosować w przypadku elementów o przekrojach klasy 1, 2 lub 3. W przypadku kształtowników o przekrojach klasy 4 należy stosować zachowawczą temperaturę krytyczną θcr = 350°C.

Temperatura krytyczna elementu zmniejsza się wraz ze wzrostem wskaźnika wykorzystania nośności μ0 elementu. Dla danego czasu trwania pożaru t przyjmując, że θa,t = θcr, wartość maksymalną poziomu wykorzystania nośności μ0 niezabezpieczonych elementów stalowych zapewniającą wymaganą ognioodporność można obliczyć z zależności (7) jako funkcję współczynnika przekroju uwzględniającego efekt cienia ksh·(Am/V).

W ten sposób można przyjąć, że ognioodporność nieosłoniętych elementów stalowych jest zapewniona po czasie t, jeżeli μ0 < μmax. Maksymalne wskaźniki wykorzystania nośności μmax. obliczone w odniesieniu do standardowej ognioodporności R 15 i R 30 podano na RYS. 12. Należy zauważyć, że w przypadku ognioodporności R 30 elementy nieosłonięte o współczynniku przekroju (Am/V) większym niż 50 m–1 mogą osiągać tylko bardzo małe wartości wskaźnika wykorzystania nośności elementu μ0.

Podczas wybuchu pożaru temperatura gazu w strefie ogniowej obiektu gwałtownie wzrasta. W normie PN-EN 1991-1-2:2006 [2] oddziaływanie pożaru na konstrukcję jest przedstawione w postaci standardowej krzywej wzrostu temperatury w czasie („pożar standardowy” na RYS. 1).

Analiza termiczna ma na celu wyznaczenie zależności między temperaturą w elementach stalowych i czasem osiągnięcia tej temperatury w elementach (osłoniętych lub nieosłoniętych). W normie PN-EN 1993-1-2:2007 [4] podano też prostą metodę obliczeniową oceny nagrzewania się stalowych elementów bez izolacji ogniochronnej oraz izolowanych za pomocą materiałów biernej ochrony przeciwpożarowej.

W przypadku równoważnego równomiernego rozkładu temperatury w przekroju przyrost temperatury Δθa,t w przedziale czasu Δt (s) w stalowym elemencie nieosłoniętym jest określony wzorem:

gdzie:

Am – pole powierzchni elementu na jednostkę długości [m²/m],

V – objętość elementu na jednostkę długości [m³/m],

ca – ciepło właściwe stali jako funkcja temperatury według rozdziału 3 normy PN-EN 1993-1-2:2007 [4] [J/(kg·K)],

hnet,d – wartość obliczeniowa przyjętego strumienia ciepła według normy PN-EN 1991-1-2:2006 [2] [W/m²],

ρa – masa jednostkowa stali.

Rozwiązanie równania przyrostowego (9) pozwala wyznaczyć rozwój temperatury elementu stalowego podczas pożaru. W celu zapewnienia zbieżności rozwiązania należy przyjąć pewną górną granicę dla przyrostu czasu Δt (zaleca się, aby przyjęta wartość Δt nie była większa niż 5 sekund.

Zastosowanie metody obliczeniowej podanej w normie PN-EN 1993-1-2:2007 [4] z czasem działania standardowego pożaru ISO wynoszącym 15 i 30 min prowadzi do uzyskania krzywych temperatur przedstawionych na RYS. 13 [11], jako funkcja współczynnika przekroju uwzględniającego efekt cienia ksh·(Am/V).

W przypadku równoważnego równomiernego rozkładu temperatury w przekroju przyrost temperatury Δθa,t w przedziale czasu Δt (s) w stalowym elemencie osłoniętym jest określony wzorem:

w którym:

gdzie:

Ap – pole powierzchni materiału izolacji ogniochronnej na jednostkę długości elementu [m²/m],

cp – niezależne od temperatury ciepło właściwe materiału izolacji ogniochronnej [J/(kg·K)],

dp – grubość warstwy izolacji ogniochronnej [m],

θa,t – temperatura stali w czasie trwania pożaru t [ºC],

θg,t – temperatura otaczających gazów w czasie trwania pożaru t, według normy PN-EN 1993-1-2:2007 [4] [oC],

Δθg,t – przyrost temperatury otaczających gazów w przedziale czasu Δt [K],

λp – przewodność cieplna zabezpieczenia ogniochronnego [W/(m·K)],

ρp – gęstość masy materiału izolacji ogniochronnej [kg/m].

Porównanie wzrostu temperatury elementów zabezpieczonych i niezabezpieczonych ogniochronnie pokazano na RYS. 14.

Metoda nośności

Metoda nośności oceny bezpieczeństwa pożarowego polega na obliczeniu wytrzymałości elementu Rfi,d,t po upływie wymaganego czasu ognioodporności t i porównaniu jej z efektem oddziaływań na konstrukcje w podwyższonej temperaturze Efi,d (3). Zgodnie z PN-EN 1993­‑1­‑2:2007 [4] należy przyjąć, że bezpieczeństwo elementu stalowego w warunkach pożaru jest zachowane w czasie t, jeśli spełniony jest warunek (1).

W modelach oceny nośności Rfi,d,t w normie PN-EN 1993­‑1­‑1:2007 [10] wprowadzono:

 • obniżoną granicę plastyczności stali w podwyższonej temperaturze,
 • współczynnik częściowych w projektowaniu z uwagi na warunki pożarowe γM,fi,
 • zwiększoną smukłość względną,
 • długość wyboczeniową słupów w warunkach pożaru (w stężonych układach ramowych) przyjmuje się równą 0,5 i 0,7 ich długości teoretycznej, odpowiednio dla górnej kondygnacji i pozostałych kondygnacji,
 • specjalne krzywe wyboczeniowe dla warunków pożarowych.

Obliczeniową nośność Rfi,d,t w czasie trwania pożaru t wyznacza się przy założeniu o równomiernym rozkładzie temperatury w przekroju. W wypadku nierównomiernego rozkładu temperatury w przekroju nośność elementów określa się na podstawie analizy elementarnych pól przekrojów z odpowiadającymi im współczynnikami redukcyjnymi granicy plastyczności.

Właściwości stali w podwyższonej temperaturze

W podwyższonej temperaturze następuje degradacja właściwości mechanicznych stali. W normie PN-EN 1993-1-2:2007 [4] przyjęto kształt charakterystyki stali σ – ε jak w temperaturze 20°C, z jednoczesnym zmniejszeniem wartości: granicy proporcjonalności, granicy plastyczności oraz modułu sprężystości podłużnej, przez zastosowanie współczynników redukcyjnych ki,θ. Wartości obliczeniowe właściwości mechanicznych stali w podwyższonej temperaturze określa się ze wzorów:

gdzie:

fp,θ, fy,θ, Eθ – odpowiednio granica proporcjonalności, granica plastyczności oraz moduł sprężystości podłużnej stali w podwyższonej temperaturze,

fp, fy, E – odpowiednio granica proporcjonalności, granica plastyczności oraz moduł sprężystości podłużnej stali w temperaturze 20°C,

kp,θ,, ky,θ, kE,θ – współczynnik redukcyjny odpowiednio granicy proporcjonalności, granicy plastyczności oraz modułu sprężystości podłużnej stali,

γM,fi – częściowy współczynnik bezpieczeństwa, który należy przyjmować jako γM,fi = 1,0.

Wykresy współczynników redukcyjnych ki,θ, charakterystyki stali σ – ε w podwyższonych temperaturach pokazano na RYS. 15 [4].

Klasyfikacja przekrojów

W warunkach pożarowych przekroje poprzeczne kwalifikowane są tak jak w przypadku obliczeń konstrukcji stalowej w warunkach normalnych, tj. zgodnie z tab. 5.2 normy PN-EN 1993-1-1:2007 [9].

Wpływ efektów związanych ze zmianą właściwości ­wytrzymałościowych oraz odkształcalnościowych stali w podwyższonych temperaturach uwzględnia się, modyfikując parametr ε ustalany według zapisów tej normy, przez zastosowanie współczynnika ewaluacji właściwości stali κ = 0,85. Klasyfikacji przekrojów elementów w warunkach pożaru należy dokonać z uwzględnieniem zredukowanej wartości ε określonej wzorem:

Modyfikacja parametru (15) zmniejsza wartości graniczne smukłości ścianek λsc = c/t dla różnych klas przekrojów tak, że niektóre przekroje mogą być zakwalifikowane bardziej rygorystycznie niż w normalnej temperaturze eksploatacji obiektu.

Obliczeniowa nośność elementu na rozciąganie

Obliczeniową nośność elementu rozciąganego o równomiernej temperaturze przekroju θa określa się ze wzoru:

gdzie:

NRd – obliczeniowa nośność przekroju w normalnej temperaturze według normy PN-EN 1993-1-1:2007 [9],

γM0 – współczynnik częściowy do określenia nośności przekroju według normy PN-EN 1993-1-1:2007 [9].

Obliczeniowa nośność elementów ściskanych o przekrojach klasy 1, 2 lub 3

Obliczeniową nośność na wyboczenie elementów Nb,fi,t,Rd o przekrojach klasy 1, 2 lub 3 oraz równomiernym rozkładzie temperatury θa określa się ze wzoru:

gdzie:

A – pole przekroju elementu ściskanego,

χfi – współczynnik wyboczenia giętnego w sytuacji pożarowej, określony jako wartość mniejsza z wartości χγfi oraz χz,fi według wzorów:

w którym α – parametr imperfekcji w warunkach pożarowych odpowiedniej krzywej wyboczeniowej wyrażony zależnością:

Smukłość względną λθ elementu ściskanego w temperaturze θa należy ustalić według wzoru:

gdzie:

λ – smukłość względna wyboczenia giętnego elementu w temperaturze normalnej według normy PN-EN 1993-1-1:2007 [9].

Długości wyboczeniowe słupów le należy przyjmować jak w projektowaniu elementów w normalnej temperaturze, z wyjątkiem słupów ciągłych w stężonych układach ramowych. Wówczas należy przyjąć długość wyboczeniową le = 0,5L – w przypadku słupów kondygnacji pośrednich oraz le = 0,7L– w przypadku słupów kondygnacji najwyższej (gdzie L – długość teoretyczna słupa rozpatrywanej kondygnacji).

Obliczeniowa nośność elementów zginanych o przekrojach klasy 1, 2 lub 3

Obliczeniową nośność na zginanie Mb,fi,t,Rd z warunku zwichrzenia elementów o przekroju klasy 1, 2 lub 3 oraz o równomiernym rozkładzie temperatury θa należy określać ze wzoru:

gdzie:

Wy – wskaźnik plastyczny przekroju Wpl,y – w przypadku przekrojów klasy 1 i 2 oraz wskaźnik sprężysty przekroju Wel,y – w przypadku przekrojów klasy 3,

χLT,fi – współczynnik zwichrzenia w warunkach pożaru, który oblicza się ze wzorów:

Smukłość względną elementu zginanego w temperaturze należy ustalić według wzoru:

gdzie:

λLT – smukłość względna zwichrzenia elementu w temperaturze normalnej według normy PN-EN 1993-1-1:2007 [9].

Przedstawiony sposób oceny nośności można stosować również w przypadku zginanych dźwigarów zabezpieczonych przed zwichrzeniem przy założeniu wartości χfi = 1,0.

W normie PN-EN 1993-1-2:2007 [4] podano szacunkowy sposób uwzględnienia wpływu nierównomiernego rozkładu temperatury w belkach na ich wytężenie. Wówczas w ocenie nośności można wprowadzić współczynnik przystosowania κ1 w celu uwzględnienia nierównomiernego rozkładu temperatury na całej wysokości kształtownika stalowego. Można również wprowadzić dodatkowy współczynnik przystosowania κ2, aby uwzględnić zmienność temperatury elementu konstrukcyjnego na jego długości, gdy belka jest statycznie niewyznaczalna. Wartości tych współczynników przystosowania należy przyjmować zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1993-1-2:2007 [4].

Obliczeniowa nośność przekroju na ścinanie

W przypadku elementów klasy 1, 2 lub 3, niewrażliwych na niestateczność miejscową pod wpływem naprężeń stycznych, obliczeniową nośność przy ścinaniu w warunkach pożaru określa się ze wzoru:

gdzie:

VRd – obliczeniowa nośność przekroju przy ścinaniu w temperaturze normalnej, określona według normy PN-EN 1993­‑1­‑1:2007 [9].

Nośność elementów o przekrojach klasy 4

W przypadku przekrojów klasy 4 nośność elementów stalowych jest zachowana, jeżeli podczas pożaru temperatura stali θa nie przekracza wartości maksymalnej temperatury krytycznej θa,cr = 350°C.

Obliczeniowa nośność elementów jednocześnie ściskanych i zginanych o przekrojach klasy 1, 2 lub 3

W normie PN-EN 1993-1-2:2007 [4] podano również uproszczoną metodę obliczeniową sprawdzenia ognioodporności jednocześnie ściskanych i zginanych elementów stalowych o przekrojach klasy 1, 2 lub 3 i o równomiernym rozkładzie temperatury θa. W tej sytuacji projektowej prosty model obliczeniowy uwzględnia łączny wpływ zginania i ściskania przez połączenie podanych wyżej dwóch modeli prostych warunków obciążenia.

Literatura

 1. PN-EN 1990:2004, „Podstawy projektowania konstrukcji”.
 2. PN-EN 1991-1-2:2006, „Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1–2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru”.
 3. PN-EN 1992-1-2:2008, „Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1–2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe”.
 4. PN-EN 1993-1-2:2007, „Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1–2: Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe”.
 5. PN-EN 1994-1-2:2008, „Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. Część 1–2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe”.
 6. PN-EN 1995-1-2:2008, „Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1–2: Postanowienia ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe”.
 7. PN-EN 1996-1-2:2010, „Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1–2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe”.
 8. PN-EN 1992-1-2, „Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji z aluminium. Część 1–2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe (oryg.)”.
 9. PN-EN 1993-1-1:2007, „Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1–1: Reguły ogólne. Reguły dla budynków”.
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.).
 11. „Konstrukcje stalowe w Europie. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe”, Część 7: „Inżynieria pożarowa”, www.arcelormittal.com.
 12. M. Maślak, „Budownictwo ogólne”, t. 5, część 10: „Odporność ogniowa. Nośność konstrukcji w warunkach pożaru”, Arkady, Warszawa 2010.
 13. M. Kosiorek, J.A. Pogorzelski, Z. Laskowska, K. Pilich, „Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych”, Arkady, Warszawa 1988.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, dr inż. Magdalena Nakielska Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania...

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania oraz interpretacji technicznej podstawowych parametrów świadectwa charakterystyki energetycznej są często niejasne i nieprecyzyjne.

Tomasz Gałązka Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument...

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument ten wypełnia upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także wymogu określonego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Przemysław Gogojewicz Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania...

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania sprawy.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

dr inż. Rafał Żuchowski , dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Monitoring hałasu środowiskowego

Monitoring hałasu środowiskowego Monitoring hałasu środowiskowego

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych...

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych i kryteriach lokalizacji punktów pomiarowych, zaleceniach dotyczących warunków meteo, procedurach pomiarów i rejestracji hałasu i tła akustycznego, map akustycznych oraz weryfikacji i kalibracji przyjętych metod obliczeniowych.

Przemysław Gogojewicz Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia w praktyce Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć,...

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć, jak ich dochodzić.

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak, mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06 Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym,...

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym, salom audytoryjnym i wykładowym oraz innym pomieszczeniom o podobnym przeznaczeniu.

Przemysław Gogojewicz Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca...

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca może rozporządzać poszczególnymi przedmiotami majątkowymi na rzecz określonych osób. Czym różni się ten rodzaj zapisu od zapisu zwykłego?

mgr inż. Jerzy Ćwięk , dr inż. Arkadiusz Węglarz Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność...

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność energetyczna była dla budownictwa tak znaczącym wyzwaniem.

dr inż. Marzena Najduchowska Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Przemysław Gogojewicz Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać? Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Przemysław Gogojewicz Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Teresa Wons Reakcja na ogień - nowe wymagania

Reakcja na ogień - nowe wymagania Reakcja na ogień - nowe wymagania

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Przemysław Gogojewicz Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur oporowy a pozwolenie na budowę Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje...

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje ona o kwalifikacji obiektu.

Przemysław Gogojewicz Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika? Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym...

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym wypadku nie oznacza, że budynku nie można zakwalifikować do kategorii obiektu budowlanego. Przy odmiennym rozumowaniu budowa budynku bez jakichkolwiek instalacji i urządzeń możliwa byłaby bez jakichkolwiek rygorów prawnych i w celu obejścia prawa wystarczające byłoby niewyposażenie budynku, nawet...

Przemysław Gogojewicz Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie...

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie go do celów mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego może nakazać (w drodze decyzji) usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń albo przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja powinna być natychmiast wykonana i może być ogłoszona ustnie.

dr inż. Jacek Nurzyński Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne

Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne

Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie są przedmiotem normy PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad tym dokumentem są prowadzone w...

Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie są przedmiotem normy PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad tym dokumentem są prowadzone w grupie roboczej PKN (KT 253) w ramach umowy podpisanej z Instytutem Techniki Budowlanej. Docelowo norma będzie się składała z sześciu części.

dr inż. Zbigniew Pozorski, mgr inż. Szymon Wojciechowski Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych

Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych

Niedawno pojawiła się informacja o planach wprowadzenia nowej normy, oznaczonej jako EN 14509-2 i określającej wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych....

Niedawno pojawiła się informacja o planach wprowadzenia nowej normy, oznaczonej jako EN 14509-2 i określającej wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych. Jakie zmiany może przynieść ten dokument?

dr inż. Małgorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania

Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania

Jak ocenić jakości powietrza wewnętrznego w budynkach? Jak klasyfikuje się zanieczyszczenia chemiczne?

Jak ocenić jakości powietrza wewnętrznego w budynkach? Jak klasyfikuje się zanieczyszczenia chemiczne?

Przemysław Gogojewicz Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne

Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne

Nie można zmusić zarządzającego do remontu starych budynków, opierając się na obecnie obowiązujących wymogach technicznych.

Nie można zmusić zarządzającego do remontu starych budynków, opierając się na obecnie obowiązujących wymogach technicznych.

Przemysław Gogojewicz Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków

Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków

Nie można uznać, że zabudowa bliźniacza jest tylko równoznaczna z zabudową w granicy. Forma zabudowy jednorodzinnej, w tym forma zabudowy bliźniaczej, może być pod pewnymi warunkami, realizowana zarówno...

Nie można uznać, że zabudowa bliźniacza jest tylko równoznaczna z zabudową w granicy. Forma zabudowy jednorodzinnej, w tym forma zabudowy bliźniaczej, może być pod pewnymi warunkami, realizowana zarówno w granicy, jak i w oddaleniu od granicy, także na jednej działce.

Przemysław Gogojewicz Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych

Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych

Udział w prawie własności nieruchomości nie upoważnia do uzyskania danych osobowych osób zameldowanych na tej nieruchomości. Potrzeba dostępu indywidualnego do ewidencyjnych danych osobowych osób trzecich...

Udział w prawie własności nieruchomości nie upoważnia do uzyskania danych osobowych osób zameldowanych na tej nieruchomości. Potrzeba dostępu indywidualnego do ewidencyjnych danych osobowych osób trzecich musi być potwierdzona obiektywną i usprawiedliwioną przepisami prawa materialnego koniecznością dysponowania tymi danymi.

Przemysław Gogojewicz Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych?

Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych? Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych?

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 Prawa budowlanego, dopuszczalne jest tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 Prawa budowlanego, dopuszczalne jest tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji...

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji uczestniczyło ponad 230 osób - inżynierów, architektów, projektantów, przedstawicieli uczelni technicznych i innych specjalistów z branży budowlanej.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.