Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wymagania stawiane producentom systemów ETICS dotyczące zakładowej kontroli produkcji

Systemy ETICS | Systemy ociepleń | Izolacje cieplne

Wymagania stawiane producentom systemów ETICS dotyczące zakładowej kontroli produkcji

Wymagania stawiane producentom systemów ETICS dotyczące zakładowej kontroli produkcji

Producent materiałów budowlanych odpowiada za wprowadzenie w zakładzie stałej wewnętrznej kontroli produkcji. Ma ona na celu zapewnienie zgodności wyrobu z odpowiednią specyfikacją techniczną.

Zobacz także

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

Michał Grodzki Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, którego pierwotna nazwa to Zespół Trójstronny do Spraw Budownictwa, został utworzony 19 października 2005 r. w wyniku rekomendacji Prezydium...

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, którego pierwotna nazwa to Zespół Trójstronny do Spraw Budownictwa, został utworzony 19 października 2005 r. w wyniku rekomendacji Prezydium Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych, uzgodnionej w trakcie posiedzenia w dniu 5 maja 2005 r. O jego powstanie wnioskowali partnerzy społeczni z sektora budownictwa: liczące się w środowisku związki zawodowe, jak i organizacje pracodawców, którzy widzieli potrzebę powstania płaszczyzny...

Przemysław Gogojewicz Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych

Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych

Zgodnie z § 39 i § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 27 października...

Zgodnie z § 39 i § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 27 października 2023 r. (t.j. DzU z 2023 r., poz. 2442), techniczne warunki sytuowania obiektów zależą obecnie od czynników biologicznie czynnych.

W procedurze zaświadczania zgodności systemów ETICS, według Decyzji Komisji z dnia 14 lipca 1997 r. (97/556/WE) [1] i zmieniającej jej decyzji z dnia 13 stycznia 2011 r. (2011/14/WE) [2], stosuje się system oceny zgodności 1 lub 2+.

Najczęściej montowane na ścianach systemy ociepleń oceniane są w systemie 2+, a dokumentem odniesienia dla nich jest zazwyczaj krajowa aprobata techniczna. 

Systemy oceny zgodności 1 i 2+

Zgodnie z decyzją 97/556/WE [1] stosowany system oceny zgodności zależy od wymagań dotyczących ścian zewnętrznych w ­zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

System 1 stosuje się wówczas, gdy podczas produkcji poszczególnych elementów wchodzących w skład systemu wprowadzane są modyfikacje mające z założenia poprawiać jego klasyfikację ogniową (np. dodawane są środki uniepalniające lub zmniejszana zawartość części organicznych).

Ponadto, zgodnie z decyzją 2011/14/WE [2] zmieniającą decyzję 97/556/WE [1], system oceny zgodności 1 stosuje się do oceny systemów pod kątem zgodności ze zharmonizowanymi normami europejskimi. W odniesieniu do systemów ociepleń, których nie dotyczą te wymagania, stosuje się system oceny zgodności 2+.

Jednym z obowiązków producenta w systemie 2+ jest wdrożenie i stałe prowadzenie zakładowej kontroli produkcji (ZKP). Ma ona zapewniać zgodność wyrobu ze specyfikacjami technicznymi.

Wszystkie elementy tej kontroli, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być systematycznie dokumentowane w postaci zapisów zasad i procedur postępowania.

System dokumentowania ma umożliwiać jednolitą interpretację zasad zapewniania jakości i uzyskanie wymaganych cech wyrobu. Powinien zapewniać sprawność funkcjonowania całego systemu kontroli produkcji [3].

Zakładowa kontrola produkcji polega na kontroli i badaniach urządzeń pomiarowych, surowców i materiałów składowych, procesów produkcji, maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wyrobów gotowych (w tym ich właściwości materiałowych). Jej elementami są również ocena wyników przeprowadzonych czynności i dokonywanie czynności korygujących [4].

Dokumenty odniesienia

W Polsce producenci systemów ociepleń najczęściej jako dokumenty odniesienia stosują aprobaty techniczne wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Aprobaty wydawane są indywidualnie każdemu producentowi lub grupie producentów zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych ITB, np. zgodnie z ZUAT-15/V.03/2010 [5] w wypadku wyrobów z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego (poprzednie wydanie: ZUAT-15/V.03/2003 [6]) lub z ZUAT-15/V.04/2003 [7] w wypadku ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej.

ABSTRAKT

W artykule omówiono wymagania dotyczące systemu zakładowej kontroli produkcji stawiane producentom systemów izolacji cieplnych z wyprawami tynkarskim (ETICS) w systemie oceny zgodności 2+. Wyszczególniono działania umożliwiające utrzymywanie zgodności wyrobów, gdy dokumentem odniesienia jest krajowa aprobata techniczna. Opisano kolejne kroki sprawowania nadzoru i prowadzenia dokumentacji oraz zakresy odpowiedzialności.

The article discussed requirements regarding factory production control systems for manufacturers of External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) in the 2+ compliance assessment system. Actions enabling the maintenance of product compliance with the national technical approval as the reference document were listed. Sequential steps for supervision and preparation of documentation as well as scopes of responsibility were described.

Wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji

Wymogi odnośnie do ZKP zawarte są w p. 5.3 krajowych aprobat technicznych. Według zapisów tych dokumentów zakładowa kontrola produkcji obejmuje:

 • sprawdzanie surowców i składników wyrobów, specyfikację wyrobów wchodzących w skład zestawu, sprawdzanie dokumentów potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe tych wyrobów;
 • kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4.2), prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań, według zasad i procedur określonych w dokumentacji ZKP, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach.

Kontrola produkcji musi zapewnić zgodność zestawu wyrobów z daną aprobatą techniczną ITB. Wyniki kontroli powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby wchodzące w skład zestawu spełniają kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobu ma być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań i dokumentach handlowych.

Kiedy analizuje się zapisy aprobat technicznych wydawanych w latach 2009–2012, można zauważyć różnice w wymaganiach dotyczących sprawdzania surowców i składników wyrobów. W części aprobat z tego okresu pierwsza część p. 5.3 została ograniczona do zapisu: „[zakładowa kontrola produkcji obejmuje] specyfikację i sprawdzanie składników”.

Wymagania stawiane ZKP zostały więc opisane w aprobatach technicznych bardzo zwięźle. Daje to możliwość wyboru sposobu zbudowania, wdrożenia, a następnie prowadzenia zakładowej kontroli produkcji.

Jeśli dokument odniesienia nie zawiera wymagań stawianych zakładowej kontroli produkcji lub zawiera wyłącznie ogólne wymagania, jednostki certyfikujące opracowują własne wytyczne dla producentów.

Takimi dokumentami są opracowane przez Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji ICiMB, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie „Wymagania dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji” [8] oraz dokument kryterialny ZKP 01/2010/PL „Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych – wymagania” [9] przyjęty 28 września 2010 r. przez akredytowane jednostki certyfikujące wyroby. Producenci izolacji cieplnych mogą również korzystać z normy PN­‑EN 13172:2009 [10].

Sprawdzanie surowców

Zgodnie z wymaganiami aprobat technicznych producent jest zobowiązany do sprawdzania surowców przed wprowadzeniem ich do procesu produkcyjnego. Sprawdzenie surówców polega na ich wyspecyfikowaniu, określeniu ich kontrolowanych właściwości, metod i częstotliwości kontroli oraz wyznaczenie kryteriów dopuszczenia do stosowania w produkcji (kryteriów zwalniania) [8].

Producent podczas określania wymagań powinien oceniać właściwości surowców decydujące o ich przydatności do produkcji pod kątem oczekiwanych właściwości gotowego wyrobu.

Aby sprawdzić, czy surowiec ma wymagane właściwości, należy przeprowadzić badania odpowiednich parametrów, ocenić uzyskane wyniki i określić status surowca (np. zgodny, niezgodny, dopuszczony warunkowo).

Ponieważ dostawcy surowców deklarują ich właściwości i w wypadku niektórych surowców powołują się na wymagane certyfikaty (np. certyfikaty zgodności cementu), system nadzoru można oprzeć na badaniu wybranych cech charakterystycznych danego surowca, umożliwiających jego szybką i w miarę prostą identyfikację.

Dokumentowanie oceny zgodności surowca z określonymi wymaganiami może być prowadzone bezpośrednio w dokumentach jakościowych dostarczanych wraz z partią surowca, w formularzach opracowanych w tym celu lub w formularzach przeznaczonych do rejestrowania wyników badań.

Wskazane jest również ustalenie zasad kupna i, gdy jest to uzasadnione, dokonanie wyboru i na jego etapie oceny dostawców [8]. Ocena może być też okresowo powtarzana. Powinny o niej decydować przede wszystkim: jakość dostarczanych surowców, certyfikaty potwierdzające zgodność z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi, stałość właściwości surowców, ich cena oraz terminowość dostaw.

Sprawdzanie składników wyrobów

Zapisy aprobaty technicznej zobowiązują producenta do wprowadzenia do sprzedaży pełnego zestawu wyrobów wchodzących w skład systemu izolacji cieplnej, tj. styropianu, siatki itp.

W związku z tym producent powinien określić specyfikacje tych elementów oraz sprawdzać dokumenty potwierdzające ich właściwości techniczno-użytkowe.

Kontrola i badania w procesie wytwarzania

Wymaganie dotyczące kontroli i badań w procesie wytwarzania wiąże się z zasadami i procedurami określonymi w dokumentach ZKP. Zapis ten mówi o tym, że producent powinien spisać sposób prowadzenia nadzoru nad procesem produkcyjnym. Zakres nadzoru powinien obejmować:

 •  kontrolę wyposażenia produkcyjnego (ponieważ może ono wpływać na jakość wyrobu);
 •  kontrolę urządzeń dozująco-ważących i wag znajdujących się w ciągu produkcyjnym;
 •  kontrolę właściwego dozowania odpowiednich materiałów składowych, ich ilości, kolejności dozowania i czasu mieszania.

Kontrola procesu produkcyjnego powinna obejmować również badania wyrobu na poszczególnych etapach produkcji. Należy określić częstotliwość kontroli, sprawdzeń i badań międzyoperacyjnych oraz wymagania i kryteria zwalniania na poszczególnych etapach produkcji [8]. Zakres nadzoru powinien być dostosowany do technologii produkcji.

Metody kontroli w procesie wytwarzania mogą opierać się na wdrożonych procedurach nadzoru nad wyposażeniem produkcyjnym oraz urządzeniami dozująco-ważącymi i wagami. Producent powinien opracować harmonogram konserwacji, przeglądów i remontów maszyn i urządzeń, a następnie nadzorować jego realizację.

Prowadzone działania powinny być dokumentowane [9]. W procedurach określa się zakres i częstotliwość wykonywanych czynności oraz informuje, kto jest za nie odpowiedzialny.

Do oceny prawidłowości działania wag można wykorzystać np. sprawdzenia wewnętrzne z zastosowaniem odważników wzorcowych połączone z okresowymi wzorcowaniami wykonywanymi przez akredytowany podmiot zewnętrzny.

Kontrola realizacji procedury produkcyjnej może polegać na zapisywaniu we wcześniej przygotowanych formularzach (pełniących np. funkcję receptury) ilości materiałów składowych dozowanych w określonej kolejności. Porównanie zużycia surowców z ilością wyrobu wyprodukowanego w określonym czasie może być także formą kontroli nad prawidłowością procesu produkcyjnego.

Miejsca poboru próbek, częstotliwość i rodzaj badania oraz kryteria dopuszczenia w kontroli międzyoperacyjnej producent określa we własnym zakresie i odpowiednio do prowadzonego procesu produkcyjnego. Kontrola ma umożliwiać szybkie rozpoznanie potencjalnych niezgodności.

Badania kontrolne gotowych wyrobów

Podstawową metodą sprawdzania prawidłowości przebiegu procesu produkcyjnego, doboru odpowiednich surowców oraz jakości gotowych wyrobów jest ich zbadanie. W aprobatach technicznych badania kontrolne gotowych wyrobów dzielą się na badania bieżące i okresowe.

Badanie bieżące określono jako badanie każdej partii poszczególnych elementów zestawu. Wielkość partii powinna zostać zapisana w dokumentacji ZKP. Badania okresowe należy przeprowadzać z częstotliwością określoną w dokumentacji ZKP, nie rzadziej niż raz na trzy lata.

Wymagania aprobat technicznych jednoznacznie określają konieczność dokumentowania wielkości partii wyrobu oraz częstotliwości wykonywania badań okresowych, dlatego dobrą praktyką jest tworzenie dokumentu opisującego rodzaj i częstotliwość wykonywanych badań. Takie zestawienie powinno zawierać również metodę i miejsce badania oraz informacje o osobie odpowiedzialnej za badania.

Partię wyrobu można określić na podstawie czasu pobierania próbek, np. jako produkcję jednodniową danego wyrobu czy produkcję tygodniową (w wypadku małej produkcji). Inne metody określania partii wyrobu to: podawanie określonego tonażu gotowego wyrobu, liczby wyprodukowanych palet lub wielkości zamówienia dla konkretnego klienta.

Badania okresowe najczęściej wykonuje się co 3 lata – jest to maksymalny odstęp czasowy dopuszczalny przez aprobaty techniczne. Należy zwrócić szczególną uwagę na badania przeprowadzane w celu określenia klasyfikacji ogniowej. Na sprawozdaniach z tych badań, wystawianych przez akredytowane laboratoria, podawana jest bowiem data ważności klasyfikacji, określająca limit odstępu między badaniami.

Nadzór nad wyposażeniem laboratoryjnym

Wyposażenie używane do kontroli, pomiarów i badań deklarowanych właściwości wyrobów powinno zapewniać dokładność i spójność pomiarową oraz spełniać wymagania odpowiednich specyfikacji dotyczących badania i/lub wzorcowań [5].

Wyposażenie powinno być wzorcowane i/lub sprawdzane przed oddaniem do użytkowania, aby ustalić, czy spełnia wymagania odpowiednich norm. Może być też wyspecyfikowane przez producenta. Wzorcowanie i/lub sprawdzanie należy powtarzać zgodnie z ustalonymi przez producenta harmonogramami [5].

Choć w aprobatach technicznych wymagania stawiane zakładowej kontroli produkcji dotyczące nadzoru wyposażenia laboratoryjnego nie są sprecyzowane, podawane są tam metody badawcze wraz ze wskazaniem dokumentu, w którym je opisano. Wskazówek odnośnie do zakresu sprawdzań wyposażenia laboratoryjnego należy szukać właśnie w przywoływanych dokumentach (np. w normach).

Jeżeli w danym dokumencie nie określono częstotliwości sprawdzania wyposażenia laboratoryjnego, badający może wyznaczyć terminy na podstawie własnego doświadczenia (wiedzy na temat częstotliwości badań, możliwości rozkalibrowania urządzenia badawczego itp.) lub skorzystać z innych dokumentów dotyczących wykonywania badań.

Zaleca się także sporządzenie odpowiedniego dokumentu, np. „harmonogramu sprawdzań i wzorcowań” [9], w którym zostanie wymienione wyposażenie laboratoryjne wraz z określeniem metody i częstotliwości sprawdzania oraz ze wskazaniem osoby lub firmy zewnętrznej odpowiedzialnej za wykonanie.

W identyfikacji poszczególnych urządzeń pomiarowych pomaga dokładny opis urządzenia, numer fabryczny lub indywidualny numer nadany w laboratorium. Zapisy można umieszczać w „spisie wyposażenia” [9].

Oprócz sprawdzeń wewnętrznych należy prowadzić wzorcowanie wyposażenia laboratoryjnego (o ile jest to możliwe i jeśli jest to wskazane), np. wag laboratoryjnych. Są one przeważnie przeprowadzane przez firmy zewnętrzne z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji.

Założeniem wzorcowania jest utrzymanie spójności pomiarowej: łańcucha powiązań między urządzeniem badawczym w laboratorium, wzorcami krajowymi a wzorcami międzynarodowymi.

Ocena wyników badań

Zgodnie z zapisami aprobat technicznych wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane, a zapisy rejestru potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobu powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań.

Producent jest więc zobowiązany nie tylko dokumentować badania, lecz także określać, czy wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Ocenę zgodności można dokumentować bezpośrednio w arkuszach z wynikami badań w postaci zapisu zgodny/niezgodny.

Postępowanie z wyrobem niezgodnym

Wyroby niespełniające wymagań powinny być odizolowane i właściwie oznakowane, by zapobiec niezamierzonemu ich użyciu lub dostawie do klienta [9].

Postępowanie z niezgodnościami obejmuje:

 • podjęcie natychmiastowych działań, by wadliwy materiał (surowiec, wyrób w czasie produkcji lub wyrób gotowy) został usunięty na każdym etapie produkcji;
 • odseparowanie materiału niezgodnego od materiału spełniającego wymagania;
 • podjęcie decyzji w sprawie dalszego postępowania z materiałem niezgodnym;
 • przeanalizowanie przyczyn niezgodności;
 • podjęcie działań zapobiegających ponownemu powstaniu danej niezgodności.

Usunięcie materiału niezgodnego obejmuje:

 • niedopuszczenie do produkcji złego surowca;
 • wstrzymanie procesu produkcyjnego lub podjęcie działań mających na celu powrót do parametrów wymaganych;
 • usunięcie z instalacji materiału niezgodnego (dotyczy to niezgodności stwierdzonej zarówno podczas procesu produkcyjnego, jak i na etapie uzyskania wyrobu gotowego).

Należy wyznaczyć wyraźnie oznakowane miejsca magazynowania materiałów niezgodnych lub w sposób wyraźny i jednoznaczny oznakowywać taką partię wyrobu.

Jeżeli materiał niezgodny jest wyrobem gotowym, należy wycofać go z produkcji i poddać utylizacji. W wypadku surowców należy zgłosić reklamację. Jeśli jednak niezgodność nie dyskwalifikuje całkowicie materiału, można go zużyć w sposób kontrolowany, zgodnie z odpowiednimi zapisami.

Należy przeprowadzić analizę przyczyn niezgodności, by móc przejść do następnego etapu postępowania, czyli do działań pozwalających uniknąć powtarzania się niezgodności. Takim działaniem może być np. zmiana dostawcy surowca, zmiana receptury wyrobu, poprawa procesu produkcyjnego czy doszkolenie pracowników.

Odpowiednio prowadzone zapisy ułatwiają dokładne określenie niezgodnej partii wyrobu wraz z odtworzeniem czasu jej produkcji i identyfikacją partii surowców, z których wyrób został ­wyprodukowany.

Tak zbudowane systemy umożliwiają wskazanie najbardziej prawdopodobnej przyczyny niezgodności, podjęcie właściwych działań w celu jej usunięcia i zabezpieczenie się przed powtórzeniem tej samej niezgodności w przyszłości.

Postępowanie z wyrobem gotowym

Wymagania dotyczące postępowania z wyrobem gotowym opisane są w p. 4 aprobat technicznych. Wprawdzie w punkcie tym nie podaje się wymagań stawianych zakładowej kontroli produkcji, ale zobowiązuje się producenta do opracowania instrukcji opisujących sposób przechowywania i transportowania elementów systemu izolacji cieplnej. Określa także typ danych umieszczanych na opakowaniu.

Wskazane jest wprowadzanie procedur dotyczących pakowania i magazynowania wyrobów w zakładzie produkcyjnym.

Inne elementy zakładowej kontroli produkcji

Dokumentacja systemu zakładowej kontroli produkcji powinna określać zadania, zakres odpowiedzialności i upoważnienia personelu zaangażowanego w jej działania [5]. Producent powinien wyznaczyć w każdym swoim zakładzie osobę odpowiedzialną za nadzorowanie dokumentacji stosowanego systemu [5] i osobę odpowiedzialną za sam system [9].

Należy określić sposób szkolenia personelu i postępowania z reklamacjami [5]. Działania pracowników, zwłaszcza wykonujących badania, mają bowiem istotny wpływ na jakość wyrobu. Dokumentacja powinna być aktualizowana [5].

Wskazane jest również prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zakładowej kontroli produkcji: przynajmniej raz w roku najwyższe kierownictwo powinno przeprowadzać przegląd systemu ZKP.

Podczas przeglądu należy oceniać aktualność dokumentacji systemu, analizować przypadki wystąpienia niezgodności wyrobów, reklamacje zgłoszone przez odbiorców i ocenę zgodności wyrobów. Efektem tego przeglądu powinno być stwierdzenie prawidłowości działania systemu lub zadecydowanie o działaniach mających go udoskonalić. Przegląd należy udokumentować.

Podsumowanie

Wymagania zawarte w aprobatach technicznych dają duże możliwości wdrożenia i utrzymania ZKP. Ich ogólność i lapidarność może jednak utrudniać stworzenie pełnego i sprawnego systemu nadzoru nad jakością wyrobu. Ryzyko to dotyczy zwłaszcza producentów z małym doświadczeniem.

Ważne, by pamiętać, że budowanie systemu zakładowej kontroli produkcji nie polega jedynie na wypełnianiu różnego rodzaju formularzy – to podejmowanie takich działań, które umożliwią utrzymanie i kontrolę zgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną.

Literatura

 1. Decyzja Komisji 97/556/WE z dnia 14 lipca 1997 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie systemów/zestawów zewnętrznej izolacji termicznej z wyprawą (ETICS) (DzUrz L 229 z 20.8.1997, s. 14–16).
 2. Decyzja Komisji 2011/14/WE z dnia 13 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 97/556/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie systemów/zestawów zewnętrznej izolacji termicznej z wyprawą (ETICS), notyfikowana jako dokument nr C (2011) 34 (DzUrz L 10 z 14.1.2011, s. 5–6).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2004 r. nr 198, poz. 2041 ze zm.).
 4. Dokument informacyjny B, „Określenie zakładowej kontroli produkcji w specyfikacjach technicznych wyrobów budowlanych”.
 5. ZUAT-15/V.03/2010, „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej (ETICS)”.
 6. ZUAT-15/V.03/2003, „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy tynkarskiej”.
 7. ZUAT-15/V.04/2003, „System ocieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej”
 8. KA-07, „Wymagania dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji”, wydanie 3 z 08.01.2010, Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie.
 9. Dokument kryterialny ZKP 01/2010/PL, „Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych – wymagania”.
 10. PN-EN 13172:2009, „Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności w opracowywaniu i wdrażaniu zakładowej kontroli produkcji”.

Komentarze

Powiązane

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Jacek Sawicki news Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami) Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego...

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (DzU poz. 2351 z dnia 20.12.2021 r.) wraz ze zmianami: 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU poz. 88 z dnia 14.01.2022 r.); 2. Ustawa z dnia 7 lipca...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.