Izolacje.com.pl

Systemy ociepleń ETICS - niedoskonałość wymagań prawnych, specyfikacji technicznych oraz metod badań

Ocieplanie budynków | Ocieplanie ścian | Kleje do ociepleń

Systemy ociepleń ETICS - niedoskonałość wymagań prawnych, specyfikacji technicznych oraz metod badań | ETICS insulation systems - imperfection of legal requirements, technical specifications and test methods
Archiwum autorki

Systemy ociepleń ETICS - niedoskonałość wymagań prawnych, specyfikacji technicznych oraz metod badań | ETICS insulation systems - imperfection of legal requirements, technical specifications and test methods


Archiwum autorki

Systemy ociepleń ETICS są jednymi z niewielu wyrobów budowlanych, które można wprowadzać do obrotu na podstawie kilku specyfikacji technicznych określających zróżnicowane wymagania, a obecnie również – różnych podstaw prawnych.

Zobacz także

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono przykłady różnic w zapisach prawnych wymagań bezpieczeństwa użytkowania oraz bezpieczeństwa pożarowego, jakim podlegają systemy ociepleń ETICS. Omówiono problem uzyskiwania i interpretacji odmiennych wyników badań związany ze stosowaniem różnych metod badawczych.

The article presents examples of differences in legal regulations with regards to safety requirements and fire safety, applicable to External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS). The problem of attaining and interpretation of discrepant test results, related to application of different test methods, is discussed.

Wyroby budowlane wprowadzane na rynek Unii Europejskiej podlegają wymaganiom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG [1].

W przypadku systemów ociepleń dzieje się to jednak dopiero wtedy, gdy dla danego systemu zostanie wydana Europejska Ocena Techniczna (ETA). System ETICS nieposiadający ETA podlega wymaganiom krajowych aktów prawnych i może być wprowadzony do obrotu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności z krajową aprobatą techniczną lub polską normą wyrobu.

Wprowadzenie do obrotu systemów ociepleń na podstawie oznakowania CE możliwe jest jedynie dzięki zharmonizowanemu nadal tylko z dyrektywą CPD [2] dokumentowi ETAG 004:2013 [3], a opatrzenie znakiem budowlanym – po ocenie zgodności i wystawieniu deklaracji zgodności z normą PN-EN 13499:2005 [4], PN-EN 13500:2005 [5] lub aprobatą techniczną ITB wydaną na podstawie ZUAT.

Należy zwrócić uwagę, iż w związku z nowelizacją ZUAT-ów dotyczących systemów ociepleń co najmniej do 2015 r. na rynku dostępne będą wyroby wprowadzone w oparciu o wymagania ZUAT-15/V.03/2003 [6].

Konsekwencje niejednolitych wymagań

Akty prawne i normatywne opisują wiele różnych wymagań. O ile akty prawne zobowiązują producentów jedynie do odmiennego oznakowania, zamieszczania innych informacji czy dokumentów towarzyszących, o tyle specyfikacje techniczne podają znacznie zróżnicowane wymagania. Do wyznaczenia poszczególnych właściwości nierzadko stosowane są metody badawcze, w których uzyskuje się odmienne wyniki badań.

Czy w związku z tym można mówić o jednolitych wymaganiach w skali europejskiej? Zróżnicowanie wymagań i metod badawczych (a dokładnie brak świadomości wpływu różnic w stosowanych metodach) jest przyczyną wielu problemów związanych z niewłaściwą interpretacją przedstawianych wyników.

Każdy wynik powinien być zawsze przedstawiany łącznie z informacją o zastosowanej metodzie oraz niepewnością wyznaczoną dla danego laboratorium. Niejednokrotnie również zapisy przyjęte w normach i wymaganiach zawierają błędy, opisywane czy powoływane metody są niedostatecznie zwalidowane lub zawierają niejednoznaczne i nieprecyzyjne zapisy niosące ryzyko odmiennych interpretacji.

W odniesieniu do wymagań podstawowych, takich jak bezpieczeństwo użytkowania czy pożarowe, konsekwencją może być nawet bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników obiektów (FOT. 1–2).

Bezpieczeństwo użytkowania

Spośród etapów wykonania ETICS najistotniejsze z perspektywy trwałości jest mocowanie termoizolacji do ściany. W Polsce najczęściej stosowane są systemy ze styropianem mocowanym za pomocą klejów cementowych. Istotą w zapewnieniu trwałości tego połączenia jest wysoka przyczepność zaprawy klejowej do styropianu, szczególnie w początkowym etapie prac (w odniesieniu do podłoża betonowego jest ona z założenia kilkukrotnie wyższa).

Wymagania poszczególnych specyfikacji technicznych w zakresie przyczepności do materiału termoizolacyjnego znacznie się różnią. W TABELI 1 zestawiono wymagania poszczególnych dokumentów oraz podstawowe założenia metod badawczych.

W wymaganiach poszczególnych specyfikacji widoczne są istotne różnice, np. w zakresie przyczepności do styropianu, określone w dodatku z różną dokładnością. Jednocześnie przeprowadzone doświadczenia pokazują, że z uwagi na zróżnicowaną metodykę według ETAG 004:2013 [3] uzyskuje się wyższe wartości przyczepności niż w badaniu przyczepności do styropianu według ZUAT-15/V.03/2003 [6].

Na RYS. przedstawiono wyniki badań porównawczych 6 zapraw, w przypadku których zniszczenie nastąpiło między badanym klejem a podłożem styropianowym, co umożliwia porównanie wyników uzyskiwanych wymienionymi metodami. W pozostałych badaniach zrealizowanych w tym samym czasie na ok. 20 próbkach zapraw klejowych zniszczenie nastąpiło w warstwie styropianu, więc wyliczona wartość średnia nie obrazuje przyczepności kleju, a jedynie wytrzymałość styropianu na rozciąganie.

Ponadto jeżeli wynik badania zostanie przedstawiony z dokładnością, z jaką sprecyzowane jest wymaganie, może dojść do sytuacji, że ta sama wartość (np. 0,07 MPa) nie spełnia wymagania 0,08 MPa, a przedstawiony z dokładnością do 0,1 MPa jest wynikiem zgodnym z wymaganiem 0,1 MPa. Sytuacja staje się znacznie bardziej czytelna, jeżeli laboratorium przedstawi wynik badania wraz z niepewnością.

Zgodnie z zasadą, że wynik badania i jego niepewność muszą być podane z taką samą dokładnością, wynik (0,1±0,1 MPa) staje się całkowicie nieużyteczny dla klienta i nie spełnia jego wymagań. Stąd też znajomość niepewności, z jaką laboratorium uzyskuje wyniki, jest niezmiernie ważna już podczas podejmowania decyzji o zleceniu badań.

Oprócz braku wytycznych dotyczących dokładności przedstawianego wyniku i miar precyzji żadna z metod badań systemów ociepleń wymienionych w TABELI 1 nie określa zasad odrzucania wyników odbiegających od wartości średniej, a za wynik badania uznaje się średnią z 5 lub 4 pomiarów.

Doświadczenie pokazuje, że ze względu na specyfikę podłoża do badań, jakim w tym przypadku jest dość niejednorodny w małym obszarze materiał termoizolacyjny, taka liczba pomiarów jednostkowych to zdecydowanie za mało.

W TABELACH 2–3 przedstawiono wyniki badań przyczepności wczesnej zaprawy klejowej do styropianu i określenia korelacji wyników po różnym czasie sezonowania, wykonanych równolegle w dwóch niezależnych laboratoriach. Ze względu na to, że badania wykonane były na dużej serii pomiarowej, stanowią cenne źródło informacji o wpływie podłoża na uzyskiwane rozrzuty, a co za tym idzie – na niepewność wyników badań.

W obu laboratoriach i we wszystkich terminach badania wykonano tą samą metodą – według ETAG 004:2011 [11]. Klej z jednej partii produkcyjnej podzielono najpierw na dwie równe części przeznaczone do obu laboratoriów, a następnie w każdym laboratorium podzielono na 20 równych części.

Każdą próbkę kleju wymieszano z jednakową ilością wody demineralizowanej, po czym nałożono na 20 płyt styropianowych, w warstwie gr. ok. 4 mm. Płyty styropianowe z nałożoną zaprawą przechowywano w laboratorium w temp. 23±2°C, przy wilgotności 50±5% aż do wyznaczonego terminu. Badania przyczepności do styropianu wykonano w warunkach suchych metodą odrywania.

W badaniach wykazano, że niepewność wyników związana z niejednorodnością podłoża jest większa niż różnice w wynikach badań po różnym czasie sezonowania próbek. Rozrzut wyników pomiarów na jednej płycie styropianowej w jednym terminie badania może wynosić nawet 40 kPa. Na wyniki badań przyczepności istotny wpływ ma również wiele innych czynników, których znaczenie, choć ogromne, nie wydaje się tak oczywiste.

Zróżnicowanie stosowanych materiałów pomocniczych, odchylenia od znormalizowanych warunków badania, sposób przygotowania próbek, w tym sposób mieszania, ilość, a nawet rodzaj wody zastosowanej do przygotowania zaprawy, często odgrywają decydującą rolę w kształtowaniu wyniku. Bardzo istotnym i również często pomijanym aspektem w opisach metod badań systemów ociepleń jest także dokładność urządzeń pomiarowych.

Należy zauważyć, że wiele właściwości użytkowych systemów ociepleń określa się za pomocą metod bardzo prymitywnych i obarczonych bardzo dużą niepewnością, np. gdy wynikiem jest ocena wizualna dokonana przez laboranta. Jednym z najlepszych tego przykładów jest badanie odporności na uderzenie.

W badaniach wstępnych, wykonywanych na potrzeby wydania ETA, badanie odporności na uderzenie wykonuje się na próbce w postaci ściany o powierzchni co najmniej 6 m², ocieplonej badanym systemem. Poddanie tej wielkogabarytowej próbki zmiennym cyklom termiczno-wilgotnościowym ma odzwierciedlać warunki rzeczywiste i umożliwić obserwację negatywnych zjawisk, które nie mogą wystąpić w przypadku małych próbek.

O ile ETAG 004:2013 [3] w sposób bardzo szczegółowy opisuje przebieg zmian warunków badania, a zachowanie ich wymaga zastosowania złożonego systemu sterowania i opomiarowania, o tyle wykonywane następnie badania na ścianie mogą być niemiarodajne ze względu na małą liczbę próbek, brak precyzyjnego opisu metody badawczej oraz oceny wyników.

Bezpieczeństwo pożarowe

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego systemów ociepleń zależą od przyjętej specyfikacji technicznej. Wytyczne ETAG 004:2013 [3] w tym zakresie odnoszą się wyłącznie do klasyfikacji reakcji na ogień zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13501­‑1+A1:2010 [13]. System klasyfikacji opisany w tej normie definiuje 7 tzw. euroklas (A1, A2, B, C, D, E, F), określających, w jakim stopniu dany wyrób przyczynia się do rozwoju pożaru.

Opisany system euroklas opracowano w odniesieniu do scenariusza pożaru wewnątrz budynku, czyli nie uwzględniono rozwoju pożaru przy działaniu ognia od zewnątrz. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego fasad budynków określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [14], wraz z późniejszymi zmianami [15].

Zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów prawnych ocieplenia ścian zewnętrznych budynków powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia, w budynkach natomiast na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, „okładzina elewacyjna, jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej powinny być wykonane z materiałów niepalnych” [15].

Zapis rozporządzenia, który zawiera wymaganie co do niepalności okładziny zewnętrznej i jej mechanicznego zamocowania, bez definicji tych pojęć uniemożliwia poprawną interpretację. W przypadku systemów ociepleń ETICS jako okładzinę zewnętrzną należałoby rozumieć warstwę wierzchnią lub ewentualnie tynk. W żadnym z tych przypadków nie można mówić jednak o zamocowaniu mechanicznym okładziny.

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w 2009 r. było określenie warunków równoważności europejskiej klasyfikacji reakcji na ogień i wymagań formułowanych w rozporządzeniu i realizowanych za pomocą polskich klasyfikacji. Dodany w związku z tym w rozporządzeniu paragraf 208a stanowi, że:

„1. Określeniom użytym w rozporządzeniu: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący, odpowiadają klasy reakcji na ogień zgodnie z załącznikiem 3 do rozporządzenia.

2. Elementy budynku określone w rozporządzeniu jako nierozprzestrzeniające ognia, słabo rozprzestrzeniające ogień lub silnie rozprzestrzeniające ogień, powinny spełniać, z zastrzeżeniem ust. 3, wymagania według załącznika nr 3.

3. W przypadku ścian zewnętrznych budynku, w tym z ociepleniem i okładziną zewnętrzną lub tylko z okładziną zewnętrzną, przez elementy budynku:

1) nierozprzestrzeniające ognia - rozumie się elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia zarówno przy działaniu ognia od wewnątrz, jak i od zewnątrz budynku,

2) słabo rozprzestrzeniające ogień - rozumie się elementy budynku, które z jednej strony są słabo rozprzestrzeniające ogień, natomiast przy działaniu ognia z drugiej strony są słabo rozprzestrzeniające ogień lub nierozprzestrzeniające ognia,

3) silnie rozprzestrzeniające ogień - rozumie się elementy budynku, które przy działaniu ognia z jednej strony sklasyfikowane są jako silnie rozprzestrzeniające ogień, niezależnie od klasyfikacji uzyskanej przy działaniu ognia z drugiej strony,

- dla których wymagania przy działaniu ognia wewnątrz budynku określa się według załącznika nr 3 do rozporządzenia, a przy działaniu ognia od zewnątrz budynku określa się według polskiej normy dotyczącej metody badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany” [15].

Przyporządkowanie klas reakcji na ogień określeniom „niepalny”, „niezapalny”, „trudno zapalny”, „łatwo zapalny”, „niekapiący”, „samo gasnący”, „intensywnie dymiący” przedstawiono w załączniku 3 do rozporządzenia [15]. Zgodnie z rozporządzeniem jako niepalne definiuje się wyroby o następującej klasie reakcji ogień: A1, A2-s1,d0, A2-s2,d0, A2-s3,d0.

Zgodnie z tymi zapisami spełnienie warunku niepalności elewacji w przypadku ocieplania budynku powyżej 25 m możliwe jest przez dokonanie klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień, jeżeli badana okładzina zewnętrzna, jej zamocowanie mechaniczne i izolacja cieplna uzyskają klasę reakcji na ogień A1, A2-s1,d0, A2-s2,d0 lub A2-s2,d0.

Jedyną natomiast obowiązującą metodą oceny rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne przy działaniu ognia od zewnątrz budynku jest norma PN-B-02867:1990+Az1:2001 [16] powołana w załączniku 1 do tego rozporządzenia, mimo że została wycofana ze zbioru norm PKN i zastąpiona przez normę PN­‑B­‑02867:2013-06 [17].

Nie jest więc możliwe potwierdzenie nierozprzestrzeniania ognia na podstawie klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień zgodnie z pkt. 2 załącznika 3 do rozporządzenia [15], gdyż wyklucza ono taką możliwość dla ścian zewnętrznych przy działaniu ognia od strony zewnętrznej budynku.

Należy przy tym zaznaczyć, że powołana w rozporządzeniu norma PN-B-02867:1990+Az1:2001 [16] w pkt. 1.2 klasyfikuje ściany wykonane z materiałów niepalnych jako nierozprzestrzeniające ognia bez konieczności badania. Określenie niepalności według tej normy nie jest jednak zdefiniowane tak jak w rozporządzeniu – klasą reakcji na ogień, ale badaniem niepalności zgodnie z powołaną normą PN­‑93/B-02862 [18] (norma wycofana bez zastąpienia).

Pozostają więc pytania: co oznacza sformułowanie "ściany wykonane z materiałów niepalnych"? Czy każdy składnik ocieplenia ma być wyrobem niepalnym według normy PN-93/B-02862 [18], czy też niepalne ma być całe ocieplenie? Czy należy przyjąć do badania niepalności normę wycofaną, ponieważ jest ona powołana w innej normie, powołanej przez rozporządzenie, czy też przyjąć definicję niepalności według tego samego rozporządzenia? W praktyce zapis ten niezależnie od prób jego interpretacji jest martwy z uwagi na zapisy pkt. 2 załącznika 3 [15].

Zgodnie z normą PN-90/B-02867 [16] ściany zewnętrzne klasyfikuje się na podstawie uzyskanych wyników badań. Przy czym, jak stanowi norma w zmianie Az1:2001 [16], klasyfikację należy wykonać na podstawie najbardziej niekorzystnej oceny badań jednej z trzech próbek z zachowaniem następujących zasad:

 • klasyfikacja odnosi się do rozwiązania identycznego jak próbka poddana badaniu;
 • w przypadku ociepleń klasyfikacja odnosi się do rozwiązań:
  – wyprawy zewnętrznej z tego samego tynku z możliwością występowania różnej struktury i o granulacji niemniejszej niż w badanej próbce;
  – takich samych pozostałych komponentów, tj. zaprawy klejowej, siatki i izolacji;
  – klasyfikacja taka sama uzyskana z badań tego samego rozwiązania przy różnych grubościach izolacji jest ważna również dla pośrednich grubości izolacji;
  – klasyfikacja jest ważna dla innych rodzajów podłoża.

Wymieniona metoda badania powołana jest również w wydawanych krajowych aprobatach technicznych oraz dokumentach ZUAT­‑15/V.03/2010 [7] oraz ZUAT-15/V.04/2013 [8]. Instytut Techniki Budowlanej wydający aprobaty dla systemów ociepleń wprowadził dodatkowo w 2006 r.

Ustalenia Aprobacyjne GW VII.09/2006 [19], zgodnie z którymi klasyfikację w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia układów ociepleniowych ścian zewnętrznych budynków wykonywanych systemem bezspoinowym (BSO) określa się na podstawie badań układu ociepleniowego według normy PN-90/B-02867 [16] z zastosowaniem warstwy termoizolacyjnej o największej grubości oraz największej gęstości.

Dodatkowo mogą być przeprowadzone badania zawartości części organicznych lub ciepła spalania poszczególnych składników układu. Ustalenia aprobacyjne podają również zasady rozszerzania klasyfikacji.

W świetle tych zapisów ocieplenia ścian zewnętrznych na podłożu klasy co najmniej A2-s3,d0 według normy PN-EN 13501­‑1+A1:2010 [13] klasyfikuje się bez badań układu ociepleniowego jako nierozprzestrzeniające ognia, jeżeli:

 • warstwa termoizolacyjna i wszystkie składniki warstwy wierzchniej wykonane są z materiałów klasy A1 według Decyzji Komisji z dnia 4 października 1996 r. [20], z 26 września 2000 r. [21] oraz z 6 czerwca 2003 r. [22];
 • układ ociepleniowy uzyskał klasyfikację co najmniej A2-s3,d0 według normy PN-EN 13501-1+A1:2010 [13];
 • warstwa termoizolacyjna i wierzchnia mają klasyfikację co najmniej A2-s3,d0 według normy PN-EN 13501-1+A1:2010 [13].

Ponadto układ ociepleniowy z warstwą termoizolacyjną klasy co najmniej A2-s3,d0 klasyfikuje się bez badań jako nierozprzestrzeniający ognia, jeżeli identyczna warstwa wierzchnia z warstwą izolacyjną klasy B-s1,d0 lub niższą (na tym samym podłożu) uzyskała klasyfikację jako nierozprzestrzeniająca ognia. Niektóre z tych zapisów są sprzeczne z wymaganiami normy i aktualnych wymagań prawnych.

Niejasności te usunięto w znowelizowanej normie PN­‑B­‑02867:2013-06 [17], która z jednej strony jasno precyzuje zasady rozszerzania klasyfikacji w stosunku do układu poddanego badaniu, z drugiej wprowadza zmiany w metodyce badania oraz zawęża możliwość rozszerzania klasyfikacji np. na materiały termoizolacyjne o klasie reakcji na ogień A1 bez konieczności wykonywania badań.

Będzie to skutkowało koniecznością wykonywania podwójnych badań NRO – osobno dla systemu z EPS, osobno z wełną mineralną, pomimo zastosowania takich samych pozostałych komponentów ETICS.

Niezależnie od uzyskiwanych wyników i przedstawianych klasyfikacji w rzeczywistości często mamy do czynienia z rozprzestrzenianiem się ognia przez ściany zewnętrzne.

Sytuacje takie mogą mieć miejsce np. wówczas, gdy źródło ognia jest większe, niż zastosowane w badaniu, lub gdy podczas aplikacji systemu zastosowano materiały z różnych systemów ociepleń, różniące się dopuszczoną w klasyfikacji gęstością, o innej grubości, a przede wszystkim (co jest powszechnie popełnianym błędem wykonawczym) nie zachowano zasad prawidłowego przyklejania warstwy termoizolacyjnej i wykonywania warstwy zbrojonej.

Niezachowanie przyjętej metody pasmowo-punktowej podczas przyklejania płyt izolacyjnych, szczególnie w razie niezastosowania listwy startowej, może powodować powstawanie pod ociepleniem tzw. komina powietrznego (FOT. 3–4). Bardzo częste jest również oszczędzanie kleju podczas wykonywania warstwy zbrojonej, skutkujące zmniejszeniem grubości niepalnej warstwy zbrojonej stanowiącej podstawową barierę dla ognia. Skutki tego są często tragiczne (FOT. 5).

Podsumowanie

Dążenie do eliminowania mnogości specyfikacji technicznych oraz błędów i niejasności występujących m.in. w procedurach badawczych ma ogromne znaczenie dla jakości obiektów budowlanych. Konsekwencją jest bowiem wprowadzanie na rynek wyrobów o zadeklarowanych właściwościach niewiele mówiących potencjalnemu użytkownikowi i trudnych do porównania.

Głównym celem producentów, laboratoriów badawczych oraz innych środowisk zainteresowanych poprawą jakości i bezpieczeństwa użytkowania budynków powinno być również kształtowanie świadomości wykonawców oraz zrozumienia zagrożeń związanych z błędami wykonawczymi i stosowaniem niekompletnych systemów ociepleń. Nie należy zapominać przy tym o roli organów nadzorujących wykonywanie prac budowlanych.

Literatura

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (DzUrz L 88 z 4.4.2011, s. 5–43).
 2. Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (DzUrz L 40 z 11.2.1989, s. 12–26).
 3. ETAG 004:2013, „Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi”.
 4. PN-EN 13499:2005, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja”.
 5. PN-EN 13500:2005, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja”.
 6. ZUAT-15/V.03/2003, „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej”.
 7. ZUAT-15/V.03/2010, „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu”.
 8. ZUAT-15/V.04/2013, „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej (ETICS)”.
 9. ZUAT-15/V.04/2003, „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej”.
 10. PN-EN 13494:2003, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie przyczepności między warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji cieplnej”.
 11. ETAG 004:2011, „Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi”.
 12. M. Niziurska, K. Nosal, B. Chruściel, W. Charyasz, K. Szafran, „Przyczepność klejów cementowych do styropianu w systemach ETICS – niepewność metody i korelacja wyników”, „IZOLACJE”, nr 3/2013, s. 30–32.
 13. PN-EN 13501-1+A1:2010, „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień”.
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690).
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2009 r. nr 56 poz. 461).
 16. PN-B-02867:1990+Az1:2001, „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany”.
 17. PN-B-02867:2013-06, „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji”.
 18. PN-93/B-02862, „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych”.
 19. Ustalenia Aprobacyjne GW VII.09/2006 z dnia 22.12.2006 r. dotyczące zasad klasyfikacji ociepleń ścian zewnętrznych budynków wykonywanych systemem bezspoinowym w zakresie rozprzestrzeniania ognia.
 20. Decyzja Komisji z dnia 4 października 1996 r. ustanawiająca wykaz produktów należących do klasy A Materiały niepalne przewidziany w decyzji 94/611/WE wykonującej art. 20 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych (DzUrz L 267 z 19.10.1996 r., s. 23–26).
 21. Decyzja Komisji z dnia 26 września 2000 r. zmieniająca decyzję 96/603/WE ustanawiającą wykaz produktów należących do klasy A Materiały niepalne przewidziany w decyzji 94/611/WE wykonującej art. 20 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych (notyfikowana jako dokument nr C (2000) 2640) (DzUrz L 258 z 12.10.2000 r., s. 36–37).
 22. Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2003 r. zmieniająca decyzję 96/603/WE ustanawiającą wykaz produktów należących do klasy A Materiały niepalne, przewidziany w decyzji 94/611/WE wykonującej art. 20 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych (notyfikowana jako dokument nr C (2003) 1673) (DzUrz L 144 z 12.06.2003 r., s. 9).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Tomasz Gałązka Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument...

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument ten wypełnia upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także wymogu określonego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Przemysław Gogojewicz Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania...

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania sprawy.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

dr inż. Rafał Żuchowski , dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Monitoring hałasu środowiskowego

Monitoring hałasu środowiskowego Monitoring hałasu środowiskowego

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych...

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych i kryteriach lokalizacji punktów pomiarowych, zaleceniach dotyczących warunków meteo, procedurach pomiarów i rejestracji hałasu i tła akustycznego, map akustycznych oraz weryfikacji i kalibracji przyjętych metod obliczeniowych.

Przemysław Gogojewicz Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia w praktyce Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć,...

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć, jak ich dochodzić.

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak, mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06 Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym,...

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym, salom audytoryjnym i wykładowym oraz innym pomieszczeniom o podobnym przeznaczeniu.

Przemysław Gogojewicz Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca...

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca może rozporządzać poszczególnymi przedmiotami majątkowymi na rzecz określonych osób. Czym różni się ten rodzaj zapisu od zapisu zwykłego?

mgr inż. Jerzy Ćwięk , dr inż. Arkadiusz Węglarz Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność...

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność energetyczna była dla budownictwa tak znaczącym wyzwaniem.

dr inż. Marzena Najduchowska Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Przemysław Gogojewicz Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać? Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Przemysław Gogojewicz Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Teresa Wons Reakcja na ogień - nowe wymagania

Reakcja na ogień - nowe wymagania Reakcja na ogień - nowe wymagania

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Przemysław Gogojewicz Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur oporowy a pozwolenie na budowę Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje...

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje ona o kwalifikacji obiektu.

Przemysław Gogojewicz Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika? Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym...

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym wypadku nie oznacza, że budynku nie można zakwalifikować do kategorii obiektu budowlanego. Przy odmiennym rozumowaniu budowa budynku bez jakichkolwiek instalacji i urządzeń możliwa byłaby bez jakichkolwiek rygorów prawnych i w celu obejścia prawa wystarczające byłoby niewyposażenie budynku, nawet...

Przemysław Gogojewicz Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie...

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie go do celów mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego może nakazać (w drodze decyzji) usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń albo przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja powinna być natychmiast wykonana i może być ogłoszona ustnie.

dr inż. Jacek Nurzyński Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne

Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne

Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie są przedmiotem normy PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad tym dokumentem są prowadzone w...

Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie są przedmiotem normy PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad tym dokumentem są prowadzone w grupie roboczej PKN (KT 253) w ramach umowy podpisanej z Instytutem Techniki Budowlanej. Docelowo norma będzie się składała z sześciu części.

dr inż. Zbigniew Pozorski, mgr inż. Szymon Wojciechowski Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych

Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych

Niedawno pojawiła się informacja o planach wprowadzenia nowej normy, oznaczonej jako EN 14509-2 i określającej wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych....

Niedawno pojawiła się informacja o planach wprowadzenia nowej normy, oznaczonej jako EN 14509-2 i określającej wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych. Jakie zmiany może przynieść ten dokument?

dr inż. Małgorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania

Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania

Jak ocenić jakości powietrza wewnętrznego w budynkach? Jak klasyfikuje się zanieczyszczenia chemiczne?

Jak ocenić jakości powietrza wewnętrznego w budynkach? Jak klasyfikuje się zanieczyszczenia chemiczne?

Przemysław Gogojewicz Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne

Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne

Nie można zmusić zarządzającego do remontu starych budynków, opierając się na obecnie obowiązujących wymogach technicznych.

Nie można zmusić zarządzającego do remontu starych budynków, opierając się na obecnie obowiązujących wymogach technicznych.

Przemysław Gogojewicz Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków

Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków

Nie można uznać, że zabudowa bliźniacza jest tylko równoznaczna z zabudową w granicy. Forma zabudowy jednorodzinnej, w tym forma zabudowy bliźniaczej, może być pod pewnymi warunkami, realizowana zarówno...

Nie można uznać, że zabudowa bliźniacza jest tylko równoznaczna z zabudową w granicy. Forma zabudowy jednorodzinnej, w tym forma zabudowy bliźniaczej, może być pod pewnymi warunkami, realizowana zarówno w granicy, jak i w oddaleniu od granicy, także na jednej działce.

Przemysław Gogojewicz Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych

Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych

Udział w prawie własności nieruchomości nie upoważnia do uzyskania danych osobowych osób zameldowanych na tej nieruchomości. Potrzeba dostępu indywidualnego do ewidencyjnych danych osobowych osób trzecich...

Udział w prawie własności nieruchomości nie upoważnia do uzyskania danych osobowych osób zameldowanych na tej nieruchomości. Potrzeba dostępu indywidualnego do ewidencyjnych danych osobowych osób trzecich musi być potwierdzona obiektywną i usprawiedliwioną przepisami prawa materialnego koniecznością dysponowania tymi danymi.

Przemysław Gogojewicz Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych?

Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych? Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych?

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 Prawa budowlanego, dopuszczalne jest tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 Prawa budowlanego, dopuszczalne jest tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji...

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji uczestniczyło ponad 230 osób - inżynierów, architektów, projektantów, przedstawicieli uczelni technicznych i innych specjalistów z branży budowlanej.

Przemysław Gogojewicz Odległość od okien budynku wg Warunków Technicznych

Odległość od okien budynku wg Warunków Technicznych Odległość od okien budynku wg Warunków Technicznych

W jakiej odległości od okien budynku wielorodzinnego można zaplanować plac zabaw lub pojemniki na śmieci? Poznaj przepisy prawne i orzecznictwo sądowe.

W jakiej odległości od okien budynku wielorodzinnego można zaplanować plac zabaw lub pojemniki na śmieci? Poznaj przepisy prawne i orzecznictwo sądowe.

Najnowsze produkty i technologie

CFI World S.A. Robakowo CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi...

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi branży budowlanej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy spożywczej. Współpracuje z wiodącymi producentami, w tym Lotte Fine Chemical czy LG Chem.

Bricoman Jak wyrównać ściany?

Jak wyrównać ściany? Jak wyrównać ściany?

Ściany odbiegające od pionu, nieestetyczne narożniki, wybrzuszenia czy ubytki w dużym stopniu wpływają na estetykę wnętrz. Utrudniają wykończenie pomieszczeń za pomocą płytek i bardzo brzydko prezentują...

Ściany odbiegające od pionu, nieestetyczne narożniki, wybrzuszenia czy ubytki w dużym stopniu wpływają na estetykę wnętrz. Utrudniają wykończenie pomieszczeń za pomocą płytek i bardzo brzydko prezentują się po pomalowaniu. Żeby mieszkanie było ładne i zadbane oraz żeby wyglądało elegancko, warto wyrównać ściany. Nie zawsze wymaga to dużych nakładów finansowych oraz przeprowadzenia czasochłonnych prac.

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.