Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Projektowanie akustyczne budynków

Acoustic design of buildings

Projektowanie akustyczne budynków
Knauf

Projektowanie akustyczne budynków


Knauf

Projekt akustyczny budynku jest jednym z elementów projektu architektoniczno-budowlanego obiektu. Pomimo tego jest on często bagatelizowany przez architektów.

Zobacz także

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

Michał Grodzki Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, którego pierwotna nazwa to Zespół Trójstronny do Spraw Budownictwa, został utworzony 19 października 2005 r. w wyniku rekomendacji Prezydium...

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, którego pierwotna nazwa to Zespół Trójstronny do Spraw Budownictwa, został utworzony 19 października 2005 r. w wyniku rekomendacji Prezydium Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych, uzgodnionej w trakcie posiedzenia w dniu 5 maja 2005 r. O jego powstanie wnioskowali partnerzy społeczni z sektora budownictwa: liczące się w środowisku związki zawodowe, jak i organizacje pracodawców, którzy widzieli potrzebę powstania płaszczyzny...

Przemysław Gogojewicz Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych

Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych

Zgodnie z § 39 i § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 27 października...

Zgodnie z § 39 i § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 27 października 2023 r. (t.j. DzU z 2023 r., poz. 2442), techniczne warunki sytuowania obiektów zależą obecnie od czynników biologicznie czynnych.

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono zalecany zakres i formę projektów akustycznych dla typowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej (biurowych, usługowych, handlowych i administracyjnych). Określono, które projekty lub wytyczne z zakresu akustyki powinny być wykonane na poszczególnych etapach projektowania budynku. Opisano także wytyczne projektowania akustycznego pomieszczeń do odbioru prezentacji słownych bez wykorzystania nagłośnienia.

The article presents the recommended scope and form of acoustic designs for typical multi-family residential buildings, as well as public buildings (offices, service facilities, commercial buildings and administrative buildings). It specifies which projects or guidelines regarding acoustics ought to be implemented at particular stages of building design. It also describes the guidelines for acoustic design of rooms intended for reception of verbal presentations without the use of sound systems.

Projektant akustyki jest konsultantem głównego projektanta – architekta. Doradza mu w zakresie doboru właściwych rozwiązań przegród budowlanych, instalacji oraz materiałów do wykończenia wnętrz. Rozwiązania, które proponuje, muszą zostać zaakceptowane przez architekta i umieszczone w projekcie architektoniczno-budowlanym. Istotne jest więc obustronne porozumienie.

Dla akustyka konieczność uwzględnienia akustyki w procesie projektowym jest oczywista. Architektom zdecydowanie trudniej jest to zrozumieć. Staje się ona kolejnym z elementów koniecznych do uwzględnienia w skomplikowanej układance projektu. Jedną z przyczyn tego stanu jest obecna forma wymagań akustycznych w polskich przepisach [1]. W odróżnieniu od wymagań w zakresie oszczędności energii czy bezpieczeństwa pożarowego, w których wymagane parametry i wartości zostały zapisane w treści samego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zakresie wymagań dotyczących akustyki w budynkach (w rozdz. IX „Ochrona przed hałasem i drganiami”) nie podano żadnych konkretnych parametrów. Można tam znaleźć jedynie ogólne wymagania oraz odwołanie do obowiązujących norm, których numer trzeba dodatkowo odszukać w załączniku nr 1 do rozporządzenia [1].

Taka forma zapisu powoduje, że architekci często sądzą, że w odniesieniu do budynków nie istnieją żadne szczegółowe wymagania akustyczne. Drugą przyczyną jest samo zagadnienie, czyli skomplikowana dziedzina akustyki, w której związek między formą obiektu, rozwiązaniami funkcjonalnymi i materiałowo-konstrukcyjnymi a spełnieniem lub niespełnieniem wymagań akustycznych nie jest oczywisty dla osób spoza branży.

Zakres projektów akustycznych

W polskim prawie budowlanym oficjalnie nie istnieje branża zwana akustyką. Nie są zatem podane ani zakres, ani forma projektów akustycznych. Brak jest ponadto możliwości uzyskania uprawnień projektowych z tej dziedziny. Bezzasadne jest więc wymaganie takich uprawnień od projektantów.

Zagadnienia akustyczne w projektach budynków można podzielić na trzy podstawowe grupy:

 • akustykę budowlaną
 • akustykę wnętrz
 • akustykę środowiska.

Akustyka budowlana

W zakres akustyki budowlanej powinny wchodzić opracowania dotyczące:

 • określenia izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych (ścian, stropów, drzwi) i zewnętrznych (ścian pełnych i kurtynowych, stolarki okiennej, nawiewników) m.in. na podstawie obowiązującej normy PN-B-02151-3:1999 [2]; do sformułowania wymagań w zakresie izolacyjności przegród zewnętrznych niezbędne jest określenie wartości poziomów hałasu zewnętrznego na wysokości elewacji projektowanych budynków; w tym celu wykonuje się analizy obliczeniowe emisji hałasu komunikacyjnego na terenie inwestycji i wokół niej wraz z uwzględnieniem hałasu od instalacji własnych obiektu (np. centrali wentylacyjnych), a następnie do wyników tych analiz dobiera się wymagania w odniesieniu do przegród zewnętrznych;
 • określenia dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach m.in. na podstawie obowiązującej normy PN-B-02151­‑2:1987 [3];
 • wytycznych w zakresie prowadzenia instalacji (głównie wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnych).

W wypadku budynków zlokalizowanych w pobliżu linii metra, linii kolejowych czy tramwajowych zalecane jest wykonanie opracowań określających wpływ drgań na budynek oraz na przebywających w nim ludzi. Takie opracowania należy bezwzględnie wykonać, jeśli odległość od budynku jest nie większa niż 25 m (do torów tramwajowych), 40 m (do płytkich tuneli metra) i 50 m (do toru kolejowego).

Akustyka wnętrz

Zakres akustyki wnętrz powinien obejmować opracowania akustyczne dotyczące:

 • określenia wymaganego poziomu komfortu akustycznego pomieszczeń, w tym czasu pogłosu;
 • w wypadku pomieszczeń do odbioru mowy (klas szkolnych, sal wykładowych itp.) zlokalizowanych w takich budynkach, jak: szkoły, uczelnie, sądy, budynki biurowe i administracyjne albo teatry, dodatkowo zaleca się określenie zrozumiałości mowy wraz ze szczegółowymi wytycznymi w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu;
 • w budynkach przeznaczonych do odbioru lub tworzenia muzyki (np. w salach koncertowych, operach, szkołach muzycznych, studiach nagrań) zakres ten powinien być poszerzony o wiele dodatkowych parametrów, m.in. o przestrzenność brzmienia, siłę dźwięku czy jego przejrzystość.

Akustyka środowiska

W zakres akustyki środowiska wchodzą opracowania dotyczące analiz wpływu inwestycji i generowanego przez nią hałasu na otoczenie, wytyczne w zakresie zabezpieczeń, w tym zasadność i lokalizacja ewentualnych ekranów akustycznych.

Forma projektu akustycznego

W przeciwieństwie do projektów architektoniczno-budowlanych forma projektu akustycznego może różnić się w zależności od konsultanta akustycznego i jego doświadczenia, rodzaju budynku czy pomieszczenia oraz czasu i budżetu, które przeznaczono na wykonanie projektu.

Projekt akustyczny z zakresu akustyki budowlanej i akustyki wnętrz powinien mieć formę graficzną. Taki przekaz jest najprostszy do zrozumienia. Wymagania i wytyczne w zakresie izolacyjności akustycznej przegród czy dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach można przedstawić na rysunkach architektonicznych za pomocą kolorów lub symboli (rys. 1).

Istotne jest przedstawienie tych wymagań zarówno na rzutach, jak i przekrojach budynku. Również projekty z zakresu akustyki wnętrz powinny przekazywać jak najwięcej informacji w formie graficznej. Wytyczne rozmieszczenia materiałów dźwiękochłonnych i ustrojów akustycznych mogą być przedstawione na rysunkach architektonicznych z użyciem kolorów i różnych rodzajów linii (rys. 2).

W projektowaniu z uwzględnieniem wymagań akustycznych szczególnie ważna jest komunikacja między architektem a konsultantem akustycznym. Rozmowy – bezpośrednie lub telefoniczne – pozwalają na znalezienie optymalnych rozwiązań budowlanych, które wpisują się w budżet projektu i nie kolidują z pozostałymi wymaganiami funkcjonalnymi.

Spełnienie wymagań akustycznych jest zwykle możliwe dzięki zastosowaniu jednego z kilku czy kilkunastu dostępnych materiałów lub rozwiązań. Opisywanie wszystkich możliwych wariantów jest bardzo czasochłonne. Krótka rozmowa czy spotkanie poparte prostym szkicem zwykle pozwala na szybki wybór najlepszego rozwiązania. Z tego powodu w większości krajów Europy akustyk jest typowym konsultantem, a nie projektantem, i rozliczany jest według stawki godzinowej, a nie – jak w Polsce – ryczałtem.

Rozplanowanie etapów projektu

Opracowanie poszczególnych projektów czy wytycznych akustycznych powinno być odpowiednio rozłożone w czasie i dostosowane do harmonogramu powstawania całego projektu. Zbyt późne przygotowanie opracowań akustycznych lub spóźnione zlecenie ich przygotowania przez architekta często uniemożliwiają wprowadzenie zmian.

Przykładowo zlecenie opracowania wytycznych w zakresie izolacyjności przegród na etapie projektu wykonawczego, kiedy schemat konstrukcyjny budynku jest już ustalony i opracowane są projekty konstrukcyjne, praktycznie uniemożliwia wprowadzenie zmian grubości lub rodzaju elementów konstrukcyjnych. W takim wypadku architekt musiałby zapłacić projektantom konstrukcji za ponowne przygotowanie projektów. Konsultacja z akustykiem powinna więc odbywać się we wczes­nym etapie koncepcji wielobranżowej.

tabeli 1 pokazano przykładowe rozplanowanie poszczególnych opracowań akustycznych w zakresie akustyki budowlanej, a w tabeli 2 – akustyki wnętrza. Opisano w nich zadania, które powinny być wykonane w danej fazie projektowej, oraz podano przykłady rysunków lub obliczeń w obrębie zadania.

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne a izolacyjność akustyczna przegród w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Wymagania akustyczne dotyczące wewnętrznych przegród budowlanych zawarte zostały w normie PN-B-02151-3:1999 [2] przytoczonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych [1]. Sposoby obliczania i wyznaczania izolacyjności akustycznej przegród w budynku na podstawie laboratoryjnych parametrów izolacyjności akustycznej uzyskanych w odniesieniu do wzorców tych przegród zawarte są w normach PN-EN 12354-1:2002 [4] i PN-EN 12354-2:2002 [5].

Popularna uproszczona metoda obliczeniowa podana w normie PN-B­‑02151-3:1999 [2] jest nieaktualna, dlatego należy stosować metody opisane w normach PN-EN z serii 12354. Parametry laboratoryjne przegród budowlanych podane są m.in. w instrukcjach ITB [6–8], w aprobatach technicznych oraz badaniach akustycznych producentów poszczególnych systemów. Weryfikacji wymagań akustycznych w skończonym budynku można dokonać za pomocą pomiarów izolacyjności akustycznej według norm PN-EN ISO 140-4:2000 [9] i PN-EN ISO 140-5:1999 [10].

W budynkach wielorodzinnych w celu ograniczenia przenoszenia dźwięków powietrznych (odgłosów rozmów, muzyki itp.) z innych mieszkań i korytarzy do pomieszczeń mieszkalnych zaleca się, by masa powierzchniowa ścian wydzielających mieszkanie liczona łącznie z masą tynku była nie niższa niż ok. 400 kg/m². Zalecenie to dotyczy tradycyjnych ścian jednowarstwowych wykonanych z cegły, pustaków albo żelbetu.

Alternatywnie można stosować ściany warstwowe (lekkie z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych lub masywne z wełną mineralną pomiędzy warstwami ściennymi), które przy dużo mniejszej masie powierzchniowej pozwalają na uzyskanie porównywalnych z ciężkimi ścianami jednowarstwowymi parametrów izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych.

Zalecenie minimalnej masy spełniają np. ściany z żelbetu (gr. min. 18 cm), cegły pełnej (gr. 25 cm, gęstość min. 1800 kg/m³), z pełnych bloczków silikatowych (gr. min. 18 cm + obustronny tynk gr. 20 mm), z pustaków poryzowanych (gr. 25 cm, otwory i kieszenie wypełnione zaprawą). Niestety, tego zalecenia nie spełniają popularnie stosowane ściany z pustaków poryzowanych (gr. 25 cm), gdyż ich masa powierzchniowa łącznie z tynkiem wynosi zaledwie 240 kg/m².

W budynkach o konstrukcji szkieletowej i występujących w nich wewnętrznych i zewnętrznych ścianach wypełniających (np. z pustaków) bardzo istotne jest wykonanie elastycznego połączenia górnej krawędzi ścian ze stropem/podciągiem. Przykład takiego rozwiązania pokazano na rys. 3.

Jest to konieczne, żeby zachować izolacyjność akustyczną tych ścian oraz zmniejszyć boczne przenoszenie dźwięku na stykające się ze ścianą stropy. Takie rozwiązanie zapewnia kompensację ewentualnych ugięć stropu bez tworzenia się zarysowań na tynku i szczelin mogących być źródłem przesłuchów pomiędzy pomieszczeniami. W wypadku wymogu odporności ogniowej należy w miejsce akrylu lub silikonu zastosować ognioochronną elastyczną masę uszczelniającą.

W celu utrzymania deklarowanej przez producentów izolacyjności akustycznej należy posadawiać ściany wypełniające oraz ścianki działowe bezpośrednio na stropie konstrukcyjnym, a nie na wylewce. Trzeba także pamiętać o zapewnieniu obwodowej dylatacji akustycznej i o braku styku wylewki ze ścianami (rys. 4).

Aby ograniczyć przenoszenie dźwięków powietrznych (odgłosów rozmów, muzyki itp.) między pomieszczeniami mieszkalnymi leżącymi na różnych kondygnacjach, zaleca się, by masa powierzchniowa części konstrukcyjnej stropu była nie niższa niż ok. 500 kg/m², co odpowiada płycie żelbetowej o gr. min. 20–22 cm.

W wypadku stropów oddzielających pomieszczenia mieszkalne od sklepów, garaży lub pomieszczeń technicznych zaleca się, by masa powierzchniowa części konstrukcyjnej stropu była nie niższa niż ok. 600 kg/m², co odpowiada płycie żelbetowej o gr. min. 25 cm. We wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeniach w celu ograniczenia przenoszenia dźwięków uderzeniowych na konstrukcję budynku (odgłosów kroków) konieczne jest wykonanie na stropach konstrukcyjnych podłóg pływających. Przykładowy detal poprawnie wykonanej podłogi pływającej pokazano na rys. 5.

Podłogi pływające powinny być wykonane również na spocznikach oraz podestach klatek schodowych usytuowanych obok mieszkań. Oprócz zabezpieczenia podestów i spoczników istotne jest ­ograniczenie przenoszenia dźwięków od kroków z biegów schodowych na ściany mieszkań.

Optymalnym rozwiązaniem jest wykonanie biegów schodowych jako prefabrykowanych, oddylatowanie ich od ścian i zastosowanie w miejscu oparcia biegu na belce spocznikowej/podeście któregoś z systemów elastomerowych przekładek przeciwdrganiowych (rys. 6). Stosowanie takich systemów daje również możliwość elastycznego oparcia na ścianie konstrukcyjnej biegu łącznie ze spocznikiem jako wspólnego elementu prefabrykowanego.

Funkcja pomieszczeń a akustyka wnętrz

Z punktu widzenia akustyki wnętrz większość pomieszczeń występujących w projektowanych obiektach można podzielić według ich funkcji na cztery podstawowe grupy:

 • pomieszczenia przeznaczone do tworzenia lub odbioru muzyki bez wykorzystania nagłośnienia,
 • pomieszczenia przeznaczone do odbioru prezentacji słownych bez wykorzystania nagłośnienia,
 • pomieszczenia wykorzystujące do transmisji słowa lub dźwięku wyłącznie system nagłośnienia elektroakustycznego,
 • pomieszczenia do pracy, przebywania lub odpoczynku.

Każda z wymienionych grup pomieszczeń wymaga od projektanta akustyki innego podejścia. Różny jest stopień trudności implementacji rozwiązań akustycznych w samym projekcie architektonicznym. Różna jest również skala koniecznej ingerencji w kształt, rozwiązania przestrzenne oraz materiałowo-konstrukcyjne projektu architektonicznego z uwagi na wymagania akustyczne. Poniżej w dużym uproszczeniu opisano wytyczne projektowania akustycznego pomieszczeń do odbioru prezentacji słownych bez wykorzystania nagłośnienia.

Do grupy pomieszczeń przeznaczonych do odbioru prezentacji słownych bez wykorzystania nagłośnienia zaliczają się przede wszystkim sale teatralne, audytoryjne, konferencyjne, ale też klasy szkolne, sale wykładowe i inne pomieszczenia o zbliżonej funkcji, w których komunikacja słowna odbywa się w naturalny sposób, bez wykorzystania nagłośnienia. W salach z tej grupy głównym czynnikiem akustycznym mającym wpływ na przyjęte rozwiązania architektoniczne jest konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu zrozumiałości mowy. W tym celu projektant akustyki powinien zapewnić w pomieszczeniu:

 • w miarę krótki i płaski w funkcji częstotliwości czasu pogłos, pozwalający na zachowanie wyrazistości mowy,
 • dobrą słyszalność mowy na tle obecnego w każdym pomieszczeniu tła akustycznego (hałasu),
 • brak echa i innych wad akustycznych.

Krótki czas pogłosu (zwykle nie dłuższy niż 0,6–1,0 s) osiąga się dzięki minimalizacji kubatury pomieszczenia oraz zastosowaniu odpowiedniej ilości materiałów dźwiękochłonnych w projektowanym wnętrzu. Dobrą słyszalność mowy na tle hałasu, określaną zwykle odstępem sygnału od szumu i wynoszącą optymalnie co najmniej 15 dB(A)1), można osiągnąć przez zmianę:

 • głośności mowy osoby mówiącej,
 • poziomu hałasu w pomieszczeniu (tzw. tła akustycznego),
 • rozkładu materiałów dźwiękochłonnych w stosunku do powierzchni odbijających dźwięk w pomieszczeniu.

Projektant ma wpływ jedynie na dwa ostatnie elementy.

Osoba mówiąca normalnym głosem generuje natężenie dźwięku na poziomie ok. 60 dB(A) w odległości 1 m od jej ust. W wypadku podniesionego głosu wartość ta wynosi ok. 67–70 dB(A). Natężenie dźwięku maleje wraz z oddaleniem o ok. 6 dB przy każdym podwojeniu odległości2). Zatem w odległości już 8 m głos osoby mówiącej normalnie będzie miał natężenie o wartości zaledwie ok. 42 dB(A). Jeśli w pomieszczeniu sumaryczny poziom hałasu ze wszystkich źródeł (głównie hałasu zewnętrznego przenikającego przez okna i wentylację grawitacyjną oraz szumu wentylacji mechanicznej), czyli drugiego elementu mającego wpływ na zrozumiałość mowy, wynosi tyle, ile dopuszczają polskie przepisy – np. 40 dB(A) w sali wykładowej czy klasie szkolnej – to średni odstęp sygnału od szumu w ostatnich rzędach sali wyniesie zaledwie 2 dB(A) przy zalecanej wartości co najmniej 15 dB(A). W takim wypadku, nawet pomimo spełnienia kryterium krótkiego czasu pogłosu, zrozumiałość mowy będzie bardzo zła. Na tym przykładzie widać, że w celu polepszenia słyszalności mowy na tle hałasu albo trzeba mówić głośniej, albo projektant musi zapewnić odpowiednio niski poziom hałasu we wnętrzu.

Zła słyszalność głosu na tle hałasu i próba kompensacji tego stanu podnoszeniem głosu przez wykładowców powoduje dużo szybsze zmęczenie osoby mówiącej i jest niewątpliwie jedną z przyczyn chorób zawodowych. Celem projektanta, zwłaszcza w przypadku projektowania szkół, powinno być takie zaprojektowanie sal, żeby nauczyciel był dobrze rozumiany przez uczniów podczas mówienia normalnym głosem. Zmuszanie do krzyczenia jest przenoszeniem odpowiedzialności za akustykę pomieszczenia na użytkowników.

By tego uniknąć, projektant powinien zdecydować się na obniżenie dopuszczalnego poziomu tła akustycznego w pomieszczeniu do poziomu nie wyższego niż 35 dB(A), a przy większych i dłuższych salach nawet do 30 dB(A). Wymagany poziom hałasu będzie wtedy niższy niż maksymalny dopuszczalny w polskich przepisach3). Wiąże się to z zaprojektowaniem cichszej wentylacji i lepszych przegród zewnętrznych (głównie okien) i przyczynia się do nieznacznego podwyższenia kosztów budowy. Jednak tak zaprojektowane pomieszczenie zapewni lepszy komfort pracy dla wykładowcy oraz pozwoli lepiej rozumieć jego słowa uczniom, nawet tym z wadami słuchu.

Trzeci element to poprawnie zaprojektowany w pomieszczeniu rozkład materiałów dźwiękochłonnych w stosunku do powierzchni odbijających dźwięk. Zależy on tylko od decyzji projektanta i nie przyczynia się do wzrostu kosztów. Z uwagi na potrzebę obniżenia czasu pogłosu konieczne jest pokrycie części powierzchni materiałami dźwiękochłonnymi. Od decyzji projektanta zależy sposób rozmieszczenia ich w pomieszczeniu.

W najprostszym schemacie głos odbija się od ograniczających pomieszczenie twardych powierzchni (betonu, drewna, tynku, płyt gipsowo­‑kartonowych itp.), ulega natomiast pochłonięciu w materiałach dźwiękochłonnych (w wełnie mineralnej, sufitach mineralnych, płytach perforowanych, tynkach akustycznych, zasłonach itp.).

Jeśli będzie się stosować zasadę „kąt padania jest równy kątowi odbicia” i umieści się odbijające dźwięk powierzchnie, tak by kierowały głos w stronę słuchaczy (zwłaszcza tych siedzących w najdalszych rzędach), to sumaryczne natężenie dźwięku mówcy docierające do słuchaczy będzie o kilka dB większe, niż by to wynikało z zasady opisanej wyżej (6 dB spadku przy każdym podwojeniu odległości). Spowoduje to, że spadek natężenia dźwięku bezpośredniego będzie kompensowany dodatkowymi odbiciami. Osoby siedzące w pomieszczeniu w dalszych rzędach będą słyszeć głos mówcy dużo głośniej, niż wskazywałaby na to odległość. W takim wypadku pozostałą część powierzchni w pomieszczeniu (jak ściana tylna, czasem część ścian bocznych) można pokryć materiałem dźwiękochłonnym w celu uzyskania pożądanego czasu pogłosu. Przykładowe rozwiązanie rozkładu materiałów dźwiękochłonnych w auli wykładowej pokazano na rys. 7.

Podsumowanie

Akustyka budowlana, akustyka wnętrz i środowiska to istotne elementy każdego dobrego projektu architektoniczno-budowlanego. Niestety, w polskich warunkach uwzględnienie ich w projektach jest nadal rzadkością – głównie z powodu niechęci projektantów do zatrudnienia akustyka. Weryfikacja projektu pod względem akustycznym odbywa się najczęściej już po zakończeniu budowy, a weryfikującymi są sami użytkownicy budynku. Zgłaszane przez nich problemy są na tym etapie praktycznie nie do naprawienia. Stąd coraz większa liczba pozwów zbiorowych przeciwko deweloperom, które często kończą się odszkodowaniami liczonymi w dziesiątkach tysięcy złotych za każde mieszkanie.

Znajomość wpływu architektury, rozwiązań materiałowo­‑konstrukcyjnych na akustykę budynków może pomóc w nawiązaniu konstruktywnego dialogu architekta z akustykiem oraz zachęcić architektów do korzystania z tego typu konsultacji. Może też sprawić, że akustyka stanie się istotnym elementem kształtowania zarówno konstrukcji budynku, jak i klimatu architektonicznego jego wnętrza. Zyskać mogą dzięki temu i architektura, i użytkownicy.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 ze zm.).
 2. PN-B-02151-3:1999, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.
 3. PN-B-02151-02:1987, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach”.
 4. PN-EN 12354-1:2002, „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami”.
 5. PN-EN 12354-2:2002, „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami”.
 6. Instrukcja ITB 369/2002, „Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów”.
 7. Instrukcja ITB 448/2009, „Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego”.
 8. Instrukcja ITB 463/2011, „Właściwości dźwiękoizolacyjne stropów oraz zasady doboru podłóg z uwagi na izolacyjność od dźwięków uderzeniowych stropów masywnych”.
 9. PN-EN ISO 140-4:2000, „Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami”.
 10. PN-EN ISO 140-5:1999, „Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


1) W projektowaniu pomieszczeń przeznaczonych dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 10. roku życia celem powinno być osiągnięcie odstępu sygnału od szumu (SNR) na poziomie 15 dB w każdym paśmie oktawowym od 125 Hz do 8 kHz. Powyżej tej wartości SNR przestaje znacząco wpływać na zrozumiałość mowy, która staje się zależna wyłącznie od czasu pogłosu. W projektowaniu pomieszczeń przeznaczonych dla małych dzieci (poniżej 10. roku życia) konieczne jest zapewnienie odstępu sygnału od szumu na poziomie 20–25 dB(A), gdyż słabo rozwinięty mechanizm słuchu u małych dzieci wymaga lepszej słyszalności mowy na tle szumu (żeby zapewnić równie dobre zrozumienie jak u osób starszych). Podobne wymagania dotyczą osób nawet z małymi ubytkami słuchu (zarówno dorosłych, jak i dzieci).

2) W terenie otwartym jest to spadek o 6 dB przy każdym podwojeniu odległości od punktowego źródła dźwięku. W wytłumionym wnętrzu o krótkim czasie pogłosu spadek natężenia dźwięku wraz z odległością może być nieznacznie mniejszy z uwagi na udział hałasu pogłosowego oraz fakt, że dźwięk odbija się od ścian ograniczających pomieszczenie. W niewytłumionym wnętrzu spadek natężenia dźwięku wraz z odległością może być jeszcze mniejszy. Z powodu zbyt długiego czasu pogłosu zrozumiałość mowy będzie jednak zła, pomimo pozornie lepszego odstępu sygnału od szumu. Należy pamiętać, że w niewytłumionym wnętrzu, podobnie jak głos, wzmocniony zostanie także hałas, np. pochodzący od wentylacji.

3) W krajach zachodnich w wypadku sal wykładowych czy klas szkolnych dopuszczalny poziom hałasu pochodzącego ze wszystkich źródeł wynosi zwykle nie więcej niż 35 dB(A), czyli o 5 dB mniej niż w Polsce. W niektórych krajach dla klas szkolnych zaleca się nawet 30 dB(A) (Kanada, USA).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • aga aga, 29.01.2014r., 13:55:31 z tym projektowaniem akustycznym to rzeczywiscie dosc zawila sprawa, jak czytam to malo domow spelnia warunki domu zaprojektowanego akustycznie
 • JK JK, 11.04.2014r., 15:05:19 Przeżywam koszmar w mieszkaniu, które kupiłam 6 lat temu, z uwagi na hałas nocy. Wszystko słychać - kiedy biorą prysznic, wchodzą do łóżka, słychać jak chodzą, słychać szelest kołdry w łóżku, dudni w stropie w zależności od masy ciała i temperamentu. Ostatnio w dzień zaczęli grać na keyboardzie - wówczas nie słyszę radia, które mam włączone. Czuję się jakbym znajdowała się w obijanej puszcze. Sądzę, że problem jest zarówno z projektowaniem jak i z wykonawstwem. Należy opiniować projekty budynków mieszkalnych pod względem rozwiązań w zakresie akustyki oraz stosować właściwy nadzór w trakcie budowy. Jest wiele zaniedbań!

Powiązane

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Jacek Sawicki news Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami) Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego...

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (DzU poz. 2351 z dnia 20.12.2021 r.) wraz ze zmianami: 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU poz. 88 z dnia 14.01.2022 r.); 2. Ustawa z dnia 7 lipca...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.