Izolacje.com.pl

Projektowanie akustyczne budynków

Acoustic design of buildings

Projektowanie akustyczne budynków
Knauf

Projektowanie akustyczne budynków


Knauf

Projekt akustyczny budynku jest jednym z elementów projektu architektoniczno-budowlanego obiektu. Pomimo tego jest on często bagatelizowany przez architektów.

Zobacz także

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono zalecany zakres i formę projektów akustycznych dla typowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej (biurowych, usługowych, handlowych i administracyjnych). Określono, które projekty lub wytyczne z zakresu akustyki powinny być wykonane na poszczególnych etapach projektowania budynku. Opisano także wytyczne projektowania akustycznego pomieszczeń do odbioru prezentacji słownych bez wykorzystania nagłośnienia.

The article presents the recommended scope and form of acoustic designs for typical multi-family residential buildings, as well as public buildings (offices, service facilities, commercial buildings and administrative buildings). It specifies which projects or guidelines regarding acoustics ought to be implemented at particular stages of building design. It also describes the guidelines for acoustic design of rooms intended for reception of verbal presentations without the use of sound systems.

Projektant akustyki jest konsultantem głównego projektanta – architekta. Doradza mu w zakresie doboru właściwych rozwiązań przegród budowlanych, instalacji oraz materiałów do wykończenia wnętrz. Rozwiązania, które proponuje, muszą zostać zaakceptowane przez architekta i umieszczone w projekcie architektoniczno-budowlanym. Istotne jest więc obustronne porozumienie.

Dla akustyka konieczność uwzględnienia akustyki w procesie projektowym jest oczywista. Architektom zdecydowanie trudniej jest to zrozumieć. Staje się ona kolejnym z elementów koniecznych do uwzględnienia w skomplikowanej układance projektu. Jedną z przyczyn tego stanu jest obecna forma wymagań akustycznych w polskich przepisach [1]. W odróżnieniu od wymagań w zakresie oszczędności energii czy bezpieczeństwa pożarowego, w których wymagane parametry i wartości zostały zapisane w treści samego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zakresie wymagań dotyczących akustyki w budynkach (w rozdz. IX „Ochrona przed hałasem i drganiami”) nie podano żadnych konkretnych parametrów. Można tam znaleźć jedynie ogólne wymagania oraz odwołanie do obowiązujących norm, których numer trzeba dodatkowo odszukać w załączniku nr 1 do rozporządzenia [1].

Taka forma zapisu powoduje, że architekci często sądzą, że w odniesieniu do budynków nie istnieją żadne szczegółowe wymagania akustyczne. Drugą przyczyną jest samo zagadnienie, czyli skomplikowana dziedzina akustyki, w której związek między formą obiektu, rozwiązaniami funkcjonalnymi i materiałowo-konstrukcyjnymi a spełnieniem lub niespełnieniem wymagań akustycznych nie jest oczywisty dla osób spoza branży.

Zakres projektów akustycznych

W polskim prawie budowlanym oficjalnie nie istnieje branża zwana akustyką. Nie są zatem podane ani zakres, ani forma projektów akustycznych. Brak jest ponadto możliwości uzyskania uprawnień projektowych z tej dziedziny. Bezzasadne jest więc wymaganie takich uprawnień od projektantów.

Zagadnienia akustyczne w projektach budynków można podzielić na trzy podstawowe grupy:

 • akustykę budowlaną
 • akustykę wnętrz
 • akustykę środowiska.

Akustyka budowlana

W zakres akustyki budowlanej powinny wchodzić opracowania dotyczące:

 • określenia izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych (ścian, stropów, drzwi) i zewnętrznych (ścian pełnych i kurtynowych, stolarki okiennej, nawiewników) m.in. na podstawie obowiązującej normy PN-B-02151-3:1999 [2]; do sformułowania wymagań w zakresie izolacyjności przegród zewnętrznych niezbędne jest określenie wartości poziomów hałasu zewnętrznego na wysokości elewacji projektowanych budynków; w tym celu wykonuje się analizy obliczeniowe emisji hałasu komunikacyjnego na terenie inwestycji i wokół niej wraz z uwzględnieniem hałasu od instalacji własnych obiektu (np. centrali wentylacyjnych), a następnie do wyników tych analiz dobiera się wymagania w odniesieniu do przegród zewnętrznych;
 • określenia dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach m.in. na podstawie obowiązującej normy PN-B-02151­‑2:1987 [3];
 • wytycznych w zakresie prowadzenia instalacji (głównie wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnych).

W wypadku budynków zlokalizowanych w pobliżu linii metra, linii kolejowych czy tramwajowych zalecane jest wykonanie opracowań określających wpływ drgań na budynek oraz na przebywających w nim ludzi. Takie opracowania należy bezwzględnie wykonać, jeśli odległość od budynku jest nie większa niż 25 m (do torów tramwajowych), 40 m (do płytkich tuneli metra) i 50 m (do toru kolejowego).

Akustyka wnętrz

Zakres akustyki wnętrz powinien obejmować opracowania akustyczne dotyczące:

 • określenia wymaganego poziomu komfortu akustycznego pomieszczeń, w tym czasu pogłosu;
 • w wypadku pomieszczeń do odbioru mowy (klas szkolnych, sal wykładowych itp.) zlokalizowanych w takich budynkach, jak: szkoły, uczelnie, sądy, budynki biurowe i administracyjne albo teatry, dodatkowo zaleca się określenie zrozumiałości mowy wraz ze szczegółowymi wytycznymi w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu;
 • w budynkach przeznaczonych do odbioru lub tworzenia muzyki (np. w salach koncertowych, operach, szkołach muzycznych, studiach nagrań) zakres ten powinien być poszerzony o wiele dodatkowych parametrów, m.in. o przestrzenność brzmienia, siłę dźwięku czy jego przejrzystość.

Akustyka środowiska

W zakres akustyki środowiska wchodzą opracowania dotyczące analiz wpływu inwestycji i generowanego przez nią hałasu na otoczenie, wytyczne w zakresie zabezpieczeń, w tym zasadność i lokalizacja ewentualnych ekranów akustycznych.

Forma projektu akustycznego

W przeciwieństwie do projektów architektoniczno-budowlanych forma projektu akustycznego może różnić się w zależności od konsultanta akustycznego i jego doświadczenia, rodzaju budynku czy pomieszczenia oraz czasu i budżetu, które przeznaczono na wykonanie projektu.

Projekt akustyczny z zakresu akustyki budowlanej i akustyki wnętrz powinien mieć formę graficzną. Taki przekaz jest najprostszy do zrozumienia. Wymagania i wytyczne w zakresie izolacyjności akustycznej przegród czy dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach można przedstawić na rysunkach architektonicznych za pomocą kolorów lub symboli (rys. 1).

Istotne jest przedstawienie tych wymagań zarówno na rzutach, jak i przekrojach budynku. Również projekty z zakresu akustyki wnętrz powinny przekazywać jak najwięcej informacji w formie graficznej. Wytyczne rozmieszczenia materiałów dźwiękochłonnych i ustrojów akustycznych mogą być przedstawione na rysunkach architektonicznych z użyciem kolorów i różnych rodzajów linii (rys. 2).

W projektowaniu z uwzględnieniem wymagań akustycznych szczególnie ważna jest komunikacja między architektem a konsultantem akustycznym. Rozmowy – bezpośrednie lub telefoniczne – pozwalają na znalezienie optymalnych rozwiązań budowlanych, które wpisują się w budżet projektu i nie kolidują z pozostałymi wymaganiami funkcjonalnymi.

Spełnienie wymagań akustycznych jest zwykle możliwe dzięki zastosowaniu jednego z kilku czy kilkunastu dostępnych materiałów lub rozwiązań. Opisywanie wszystkich możliwych wariantów jest bardzo czasochłonne. Krótka rozmowa czy spotkanie poparte prostym szkicem zwykle pozwala na szybki wybór najlepszego rozwiązania. Z tego powodu w większości krajów Europy akustyk jest typowym konsultantem, a nie projektantem, i rozliczany jest według stawki godzinowej, a nie – jak w Polsce – ryczałtem.

Rozplanowanie etapów projektu

Opracowanie poszczególnych projektów czy wytycznych akustycznych powinno być odpowiednio rozłożone w czasie i dostosowane do harmonogramu powstawania całego projektu. Zbyt późne przygotowanie opracowań akustycznych lub spóźnione zlecenie ich przygotowania przez architekta często uniemożliwiają wprowadzenie zmian.

Przykładowo zlecenie opracowania wytycznych w zakresie izolacyjności przegród na etapie projektu wykonawczego, kiedy schemat konstrukcyjny budynku jest już ustalony i opracowane są projekty konstrukcyjne, praktycznie uniemożliwia wprowadzenie zmian grubości lub rodzaju elementów konstrukcyjnych. W takim wypadku architekt musiałby zapłacić projektantom konstrukcji za ponowne przygotowanie projektów. Konsultacja z akustykiem powinna więc odbywać się we wczes­nym etapie koncepcji wielobranżowej.

tabeli 1 pokazano przykładowe rozplanowanie poszczególnych opracowań akustycznych w zakresie akustyki budowlanej, a w tabeli 2 – akustyki wnętrza. Opisano w nich zadania, które powinny być wykonane w danej fazie projektowej, oraz podano przykłady rysunków lub obliczeń w obrębie zadania.

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne a izolacyjność akustyczna przegród w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Wymagania akustyczne dotyczące wewnętrznych przegród budowlanych zawarte zostały w normie PN-B-02151-3:1999 [2] przytoczonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych [1]. Sposoby obliczania i wyznaczania izolacyjności akustycznej przegród w budynku na podstawie laboratoryjnych parametrów izolacyjności akustycznej uzyskanych w odniesieniu do wzorców tych przegród zawarte są w normach PN-EN 12354-1:2002 [4] i PN-EN 12354-2:2002 [5].

Popularna uproszczona metoda obliczeniowa podana w normie PN-B­‑02151-3:1999 [2] jest nieaktualna, dlatego należy stosować metody opisane w normach PN-EN z serii 12354. Parametry laboratoryjne przegród budowlanych podane są m.in. w instrukcjach ITB [6–8], w aprobatach technicznych oraz badaniach akustycznych producentów poszczególnych systemów. Weryfikacji wymagań akustycznych w skończonym budynku można dokonać za pomocą pomiarów izolacyjności akustycznej według norm PN-EN ISO 140-4:2000 [9] i PN-EN ISO 140-5:1999 [10].

W budynkach wielorodzinnych w celu ograniczenia przenoszenia dźwięków powietrznych (odgłosów rozmów, muzyki itp.) z innych mieszkań i korytarzy do pomieszczeń mieszkalnych zaleca się, by masa powierzchniowa ścian wydzielających mieszkanie liczona łącznie z masą tynku była nie niższa niż ok. 400 kg/m². Zalecenie to dotyczy tradycyjnych ścian jednowarstwowych wykonanych z cegły, pustaków albo żelbetu.

Alternatywnie można stosować ściany warstwowe (lekkie z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych lub masywne z wełną mineralną pomiędzy warstwami ściennymi), które przy dużo mniejszej masie powierzchniowej pozwalają na uzyskanie porównywalnych z ciężkimi ścianami jednowarstwowymi parametrów izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych.

Zalecenie minimalnej masy spełniają np. ściany z żelbetu (gr. min. 18 cm), cegły pełnej (gr. 25 cm, gęstość min. 1800 kg/m³), z pełnych bloczków silikatowych (gr. min. 18 cm + obustronny tynk gr. 20 mm), z pustaków poryzowanych (gr. 25 cm, otwory i kieszenie wypełnione zaprawą). Niestety, tego zalecenia nie spełniają popularnie stosowane ściany z pustaków poryzowanych (gr. 25 cm), gdyż ich masa powierzchniowa łącznie z tynkiem wynosi zaledwie 240 kg/m².

W budynkach o konstrukcji szkieletowej i występujących w nich wewnętrznych i zewnętrznych ścianach wypełniających (np. z pustaków) bardzo istotne jest wykonanie elastycznego połączenia górnej krawędzi ścian ze stropem/podciągiem. Przykład takiego rozwiązania pokazano na rys. 3.

Jest to konieczne, żeby zachować izolacyjność akustyczną tych ścian oraz zmniejszyć boczne przenoszenie dźwięku na stykające się ze ścianą stropy. Takie rozwiązanie zapewnia kompensację ewentualnych ugięć stropu bez tworzenia się zarysowań na tynku i szczelin mogących być źródłem przesłuchów pomiędzy pomieszczeniami. W wypadku wymogu odporności ogniowej należy w miejsce akrylu lub silikonu zastosować ognioochronną elastyczną masę uszczelniającą.

W celu utrzymania deklarowanej przez producentów izolacyjności akustycznej należy posadawiać ściany wypełniające oraz ścianki działowe bezpośrednio na stropie konstrukcyjnym, a nie na wylewce. Trzeba także pamiętać o zapewnieniu obwodowej dylatacji akustycznej i o braku styku wylewki ze ścianami (rys. 4).

Aby ograniczyć przenoszenie dźwięków powietrznych (odgłosów rozmów, muzyki itp.) między pomieszczeniami mieszkalnymi leżącymi na różnych kondygnacjach, zaleca się, by masa powierzchniowa części konstrukcyjnej stropu była nie niższa niż ok. 500 kg/m², co odpowiada płycie żelbetowej o gr. min. 20–22 cm.

W wypadku stropów oddzielających pomieszczenia mieszkalne od sklepów, garaży lub pomieszczeń technicznych zaleca się, by masa powierzchniowa części konstrukcyjnej stropu była nie niższa niż ok. 600 kg/m², co odpowiada płycie żelbetowej o gr. min. 25 cm. We wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeniach w celu ograniczenia przenoszenia dźwięków uderzeniowych na konstrukcję budynku (odgłosów kroków) konieczne jest wykonanie na stropach konstrukcyjnych podłóg pływających. Przykładowy detal poprawnie wykonanej podłogi pływającej pokazano na rys. 5.

Podłogi pływające powinny być wykonane również na spocznikach oraz podestach klatek schodowych usytuowanych obok mieszkań. Oprócz zabezpieczenia podestów i spoczników istotne jest ­ograniczenie przenoszenia dźwięków od kroków z biegów schodowych na ściany mieszkań.

Optymalnym rozwiązaniem jest wykonanie biegów schodowych jako prefabrykowanych, oddylatowanie ich od ścian i zastosowanie w miejscu oparcia biegu na belce spocznikowej/podeście któregoś z systemów elastomerowych przekładek przeciwdrganiowych (rys. 6). Stosowanie takich systemów daje również możliwość elastycznego oparcia na ścianie konstrukcyjnej biegu łącznie ze spocznikiem jako wspólnego elementu prefabrykowanego.

Funkcja pomieszczeń a akustyka wnętrz

Z punktu widzenia akustyki wnętrz większość pomieszczeń występujących w projektowanych obiektach można podzielić według ich funkcji na cztery podstawowe grupy:

 • pomieszczenia przeznaczone do tworzenia lub odbioru muzyki bez wykorzystania nagłośnienia,
 • pomieszczenia przeznaczone do odbioru prezentacji słownych bez wykorzystania nagłośnienia,
 • pomieszczenia wykorzystujące do transmisji słowa lub dźwięku wyłącznie system nagłośnienia elektroakustycznego,
 • pomieszczenia do pracy, przebywania lub odpoczynku.

Każda z wymienionych grup pomieszczeń wymaga od projektanta akustyki innego podejścia. Różny jest stopień trudności implementacji rozwiązań akustycznych w samym projekcie architektonicznym. Różna jest również skala koniecznej ingerencji w kształt, rozwiązania przestrzenne oraz materiałowo-konstrukcyjne projektu architektonicznego z uwagi na wymagania akustyczne. Poniżej w dużym uproszczeniu opisano wytyczne projektowania akustycznego pomieszczeń do odbioru prezentacji słownych bez wykorzystania nagłośnienia.

Do grupy pomieszczeń przeznaczonych do odbioru prezentacji słownych bez wykorzystania nagłośnienia zaliczają się przede wszystkim sale teatralne, audytoryjne, konferencyjne, ale też klasy szkolne, sale wykładowe i inne pomieszczenia o zbliżonej funkcji, w których komunikacja słowna odbywa się w naturalny sposób, bez wykorzystania nagłośnienia. W salach z tej grupy głównym czynnikiem akustycznym mającym wpływ na przyjęte rozwiązania architektoniczne jest konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu zrozumiałości mowy. W tym celu projektant akustyki powinien zapewnić w pomieszczeniu:

 • w miarę krótki i płaski w funkcji częstotliwości czasu pogłos, pozwalający na zachowanie wyrazistości mowy,
 • dobrą słyszalność mowy na tle obecnego w każdym pomieszczeniu tła akustycznego (hałasu),
 • brak echa i innych wad akustycznych.

Krótki czas pogłosu (zwykle nie dłuższy niż 0,6–1,0 s) osiąga się dzięki minimalizacji kubatury pomieszczenia oraz zastosowaniu odpowiedniej ilości materiałów dźwiękochłonnych w projektowanym wnętrzu. Dobrą słyszalność mowy na tle hałasu, określaną zwykle odstępem sygnału od szumu i wynoszącą optymalnie co najmniej 15 dB(A)1), można osiągnąć przez zmianę:

 • głośności mowy osoby mówiącej,
 • poziomu hałasu w pomieszczeniu (tzw. tła akustycznego),
 • rozkładu materiałów dźwiękochłonnych w stosunku do powierzchni odbijających dźwięk w pomieszczeniu.

Projektant ma wpływ jedynie na dwa ostatnie elementy.

Osoba mówiąca normalnym głosem generuje natężenie dźwięku na poziomie ok. 60 dB(A) w odległości 1 m od jej ust. W wypadku podniesionego głosu wartość ta wynosi ok. 67–70 dB(A). Natężenie dźwięku maleje wraz z oddaleniem o ok. 6 dB przy każdym podwojeniu odległości2). Zatem w odległości już 8 m głos osoby mówiącej normalnie będzie miał natężenie o wartości zaledwie ok. 42 dB(A). Jeśli w pomieszczeniu sumaryczny poziom hałasu ze wszystkich źródeł (głównie hałasu zewnętrznego przenikającego przez okna i wentylację grawitacyjną oraz szumu wentylacji mechanicznej), czyli drugiego elementu mającego wpływ na zrozumiałość mowy, wynosi tyle, ile dopuszczają polskie przepisy – np. 40 dB(A) w sali wykładowej czy klasie szkolnej – to średni odstęp sygnału od szumu w ostatnich rzędach sali wyniesie zaledwie 2 dB(A) przy zalecanej wartości co najmniej 15 dB(A). W takim wypadku, nawet pomimo spełnienia kryterium krótkiego czasu pogłosu, zrozumiałość mowy będzie bardzo zła. Na tym przykładzie widać, że w celu polepszenia słyszalności mowy na tle hałasu albo trzeba mówić głośniej, albo projektant musi zapewnić odpowiednio niski poziom hałasu we wnętrzu.

Zła słyszalność głosu na tle hałasu i próba kompensacji tego stanu podnoszeniem głosu przez wykładowców powoduje dużo szybsze zmęczenie osoby mówiącej i jest niewątpliwie jedną z przyczyn chorób zawodowych. Celem projektanta, zwłaszcza w przypadku projektowania szkół, powinno być takie zaprojektowanie sal, żeby nauczyciel był dobrze rozumiany przez uczniów podczas mówienia normalnym głosem. Zmuszanie do krzyczenia jest przenoszeniem odpowiedzialności za akustykę pomieszczenia na użytkowników.

By tego uniknąć, projektant powinien zdecydować się na obniżenie dopuszczalnego poziomu tła akustycznego w pomieszczeniu do poziomu nie wyższego niż 35 dB(A), a przy większych i dłuższych salach nawet do 30 dB(A). Wymagany poziom hałasu będzie wtedy niższy niż maksymalny dopuszczalny w polskich przepisach3). Wiąże się to z zaprojektowaniem cichszej wentylacji i lepszych przegród zewnętrznych (głównie okien) i przyczynia się do nieznacznego podwyższenia kosztów budowy. Jednak tak zaprojektowane pomieszczenie zapewni lepszy komfort pracy dla wykładowcy oraz pozwoli lepiej rozumieć jego słowa uczniom, nawet tym z wadami słuchu.

Trzeci element to poprawnie zaprojektowany w pomieszczeniu rozkład materiałów dźwiękochłonnych w stosunku do powierzchni odbijających dźwięk. Zależy on tylko od decyzji projektanta i nie przyczynia się do wzrostu kosztów. Z uwagi na potrzebę obniżenia czasu pogłosu konieczne jest pokrycie części powierzchni materiałami dźwiękochłonnymi. Od decyzji projektanta zależy sposób rozmieszczenia ich w pomieszczeniu.

W najprostszym schemacie głos odbija się od ograniczających pomieszczenie twardych powierzchni (betonu, drewna, tynku, płyt gipsowo­‑kartonowych itp.), ulega natomiast pochłonięciu w materiałach dźwiękochłonnych (w wełnie mineralnej, sufitach mineralnych, płytach perforowanych, tynkach akustycznych, zasłonach itp.).

Jeśli będzie się stosować zasadę „kąt padania jest równy kątowi odbicia” i umieści się odbijające dźwięk powierzchnie, tak by kierowały głos w stronę słuchaczy (zwłaszcza tych siedzących w najdalszych rzędach), to sumaryczne natężenie dźwięku mówcy docierające do słuchaczy będzie o kilka dB większe, niż by to wynikało z zasady opisanej wyżej (6 dB spadku przy każdym podwojeniu odległości). Spowoduje to, że spadek natężenia dźwięku bezpośredniego będzie kompensowany dodatkowymi odbiciami. Osoby siedzące w pomieszczeniu w dalszych rzędach będą słyszeć głos mówcy dużo głośniej, niż wskazywałaby na to odległość. W takim wypadku pozostałą część powierzchni w pomieszczeniu (jak ściana tylna, czasem część ścian bocznych) można pokryć materiałem dźwiękochłonnym w celu uzyskania pożądanego czasu pogłosu. Przykładowe rozwiązanie rozkładu materiałów dźwiękochłonnych w auli wykładowej pokazano na rys. 7.

Podsumowanie

Akustyka budowlana, akustyka wnętrz i środowiska to istotne elementy każdego dobrego projektu architektoniczno-budowlanego. Niestety, w polskich warunkach uwzględnienie ich w projektach jest nadal rzadkością – głównie z powodu niechęci projektantów do zatrudnienia akustyka. Weryfikacja projektu pod względem akustycznym odbywa się najczęściej już po zakończeniu budowy, a weryfikującymi są sami użytkownicy budynku. Zgłaszane przez nich problemy są na tym etapie praktycznie nie do naprawienia. Stąd coraz większa liczba pozwów zbiorowych przeciwko deweloperom, które często kończą się odszkodowaniami liczonymi w dziesiątkach tysięcy złotych za każde mieszkanie.

Znajomość wpływu architektury, rozwiązań materiałowo­‑konstrukcyjnych na akustykę budynków może pomóc w nawiązaniu konstruktywnego dialogu architekta z akustykiem oraz zachęcić architektów do korzystania z tego typu konsultacji. Może też sprawić, że akustyka stanie się istotnym elementem kształtowania zarówno konstrukcji budynku, jak i klimatu architektonicznego jego wnętrza. Zyskać mogą dzięki temu i architektura, i użytkownicy.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 ze zm.).
 2. PN-B-02151-3:1999, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.
 3. PN-B-02151-02:1987, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach”.
 4. PN-EN 12354-1:2002, „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami”.
 5. PN-EN 12354-2:2002, „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami”.
 6. Instrukcja ITB 369/2002, „Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów”.
 7. Instrukcja ITB 448/2009, „Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego”.
 8. Instrukcja ITB 463/2011, „Właściwości dźwiękoizolacyjne stropów oraz zasady doboru podłóg z uwagi na izolacyjność od dźwięków uderzeniowych stropów masywnych”.
 9. PN-EN ISO 140-4:2000, „Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami”.
 10. PN-EN ISO 140-5:1999, „Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


1) W projektowaniu pomieszczeń przeznaczonych dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 10. roku życia celem powinno być osiągnięcie odstępu sygnału od szumu (SNR) na poziomie 15 dB w każdym paśmie oktawowym od 125 Hz do 8 kHz. Powyżej tej wartości SNR przestaje znacząco wpływać na zrozumiałość mowy, która staje się zależna wyłącznie od czasu pogłosu. W projektowaniu pomieszczeń przeznaczonych dla małych dzieci (poniżej 10. roku życia) konieczne jest zapewnienie odstępu sygnału od szumu na poziomie 20–25 dB(A), gdyż słabo rozwinięty mechanizm słuchu u małych dzieci wymaga lepszej słyszalności mowy na tle szumu (żeby zapewnić równie dobre zrozumienie jak u osób starszych). Podobne wymagania dotyczą osób nawet z małymi ubytkami słuchu (zarówno dorosłych, jak i dzieci).

2) W terenie otwartym jest to spadek o 6 dB przy każdym podwojeniu odległości od punktowego źródła dźwięku. W wytłumionym wnętrzu o krótkim czasie pogłosu spadek natężenia dźwięku wraz z odległością może być nieznacznie mniejszy z uwagi na udział hałasu pogłosowego oraz fakt, że dźwięk odbija się od ścian ograniczających pomieszczenie. W niewytłumionym wnętrzu spadek natężenia dźwięku wraz z odległością może być jeszcze mniejszy. Z powodu zbyt długiego czasu pogłosu zrozumiałość mowy będzie jednak zła, pomimo pozornie lepszego odstępu sygnału od szumu. Należy pamiętać, że w niewytłumionym wnętrzu, podobnie jak głos, wzmocniony zostanie także hałas, np. pochodzący od wentylacji.

3) W krajach zachodnich w wypadku sal wykładowych czy klas szkolnych dopuszczalny poziom hałasu pochodzącego ze wszystkich źródeł wynosi zwykle nie więcej niż 35 dB(A), czyli o 5 dB mniej niż w Polsce. W niektórych krajach dla klas szkolnych zaleca się nawet 30 dB(A) (Kanada, USA).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • aga aga, 29.01.2014r., 13:55:31 z tym projektowaniem akustycznym to rzeczywiscie dosc zawila sprawa, jak czytam to malo domow spelnia warunki domu zaprojektowanego akustycznie
 • JK JK, 11.04.2014r., 15:05:19 Przeżywam koszmar w mieszkaniu, które kupiłam 6 lat temu, z uwagi na hałas nocy. Wszystko słychać - kiedy biorą prysznic, wchodzą do łóżka, słychać jak chodzą, słychać szelest kołdry w łóżku, dudni w stropie w zależności od masy ciała i temperamentu. Ostatnio w dzień zaczęli grać na keyboardzie - wówczas nie słyszę radia, które mam włączone. Czuję się jakbym znajdowała się w obijanej puszcze. Sądzę, że problem jest zarówno z projektowaniem jak i z wykonawstwem. Należy opiniować projekty budynków mieszkalnych pod względem rozwiązań w zakresie akustyki oraz stosować właściwy nadzór w trakcie budowy. Jest wiele zaniedbań!

Powiązane

dr inż. Rafał Żuchowski , dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Monitoring hałasu środowiskowego

Monitoring hałasu środowiskowego Monitoring hałasu środowiskowego

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych...

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych i kryteriach lokalizacji punktów pomiarowych, zaleceniach dotyczących warunków meteo, procedurach pomiarów i rejestracji hałasu i tła akustycznego, map akustycznych oraz weryfikacji i kalibracji przyjętych metod obliczeniowych.

Przemysław Gogojewicz Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia w praktyce Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć,...

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć, jak ich dochodzić.

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak, mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06 Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym,...

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym, salom audytoryjnym i wykładowym oraz innym pomieszczeniom o podobnym przeznaczeniu.

Przemysław Gogojewicz Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca...

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca może rozporządzać poszczególnymi przedmiotami majątkowymi na rzecz określonych osób. Czym różni się ten rodzaj zapisu od zapisu zwykłego?

mgr inż. Jerzy Ćwięk , dr inż. Arkadiusz Węglarz Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność...

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność energetyczna była dla budownictwa tak znaczącym wyzwaniem.

dr inż. Marzena Najduchowska Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Przemysław Gogojewicz Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać? Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Przemysław Gogojewicz Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Teresa Wons Reakcja na ogień - nowe wymagania

Reakcja na ogień - nowe wymagania Reakcja na ogień - nowe wymagania

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Przemysław Gogojewicz Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur oporowy a pozwolenie na budowę Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje...

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje ona o kwalifikacji obiektu.

Przemysław Gogojewicz Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika? Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym...

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym wypadku nie oznacza, że budynku nie można zakwalifikować do kategorii obiektu budowlanego. Przy odmiennym rozumowaniu budowa budynku bez jakichkolwiek instalacji i urządzeń możliwa byłaby bez jakichkolwiek rygorów prawnych i w celu obejścia prawa wystarczające byłoby niewyposażenie budynku, nawet...

Przemysław Gogojewicz Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie...

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie go do celów mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego może nakazać (w drodze decyzji) usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń albo przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja powinna być natychmiast wykonana i może być ogłoszona ustnie.

dr inż. Jacek Nurzyński Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne

Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne

Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie są przedmiotem normy PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad tym dokumentem są prowadzone w...

Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie są przedmiotem normy PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad tym dokumentem są prowadzone w grupie roboczej PKN (KT 253) w ramach umowy podpisanej z Instytutem Techniki Budowlanej. Docelowo norma będzie się składała z sześciu części.

dr inż. Zbigniew Pozorski, mgr inż. Szymon Wojciechowski Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych

Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych

Niedawno pojawiła się informacja o planach wprowadzenia nowej normy, oznaczonej jako EN 14509-2 i określającej wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych....

Niedawno pojawiła się informacja o planach wprowadzenia nowej normy, oznaczonej jako EN 14509-2 i określającej wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych. Jakie zmiany może przynieść ten dokument?

dr inż. Małgorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania

Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania

Jak ocenić jakości powietrza wewnętrznego w budynkach? Jak klasyfikuje się zanieczyszczenia chemiczne?

Jak ocenić jakości powietrza wewnętrznego w budynkach? Jak klasyfikuje się zanieczyszczenia chemiczne?

Przemysław Gogojewicz Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne

Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne

Nie można zmusić zarządzającego do remontu starych budynków, opierając się na obecnie obowiązujących wymogach technicznych.

Nie można zmusić zarządzającego do remontu starych budynków, opierając się na obecnie obowiązujących wymogach technicznych.

Przemysław Gogojewicz Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków

Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków

Nie można uznać, że zabudowa bliźniacza jest tylko równoznaczna z zabudową w granicy. Forma zabudowy jednorodzinnej, w tym forma zabudowy bliźniaczej, może być pod pewnymi warunkami, realizowana zarówno...

Nie można uznać, że zabudowa bliźniacza jest tylko równoznaczna z zabudową w granicy. Forma zabudowy jednorodzinnej, w tym forma zabudowy bliźniaczej, może być pod pewnymi warunkami, realizowana zarówno w granicy, jak i w oddaleniu od granicy, także na jednej działce.

Przemysław Gogojewicz Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych

Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych

Udział w prawie własności nieruchomości nie upoważnia do uzyskania danych osobowych osób zameldowanych na tej nieruchomości. Potrzeba dostępu indywidualnego do ewidencyjnych danych osobowych osób trzecich...

Udział w prawie własności nieruchomości nie upoważnia do uzyskania danych osobowych osób zameldowanych na tej nieruchomości. Potrzeba dostępu indywidualnego do ewidencyjnych danych osobowych osób trzecich musi być potwierdzona obiektywną i usprawiedliwioną przepisami prawa materialnego koniecznością dysponowania tymi danymi.

Przemysław Gogojewicz Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych?

Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych? Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych?

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 Prawa budowlanego, dopuszczalne jest tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 Prawa budowlanego, dopuszczalne jest tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji...

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji uczestniczyło ponad 230 osób - inżynierów, architektów, projektantów, przedstawicieli uczelni technicznych i innych specjalistów z branży budowlanej.

Przemysław Gogojewicz Odległość od okien budynku wg Warunków Technicznych

Odległość od okien budynku wg Warunków Technicznych Odległość od okien budynku wg Warunków Technicznych

W jakiej odległości od okien budynku wielorodzinnego można zaplanować plac zabaw lub pojemniki na śmieci? Poznaj przepisy prawne i orzecznictwo sądowe.

W jakiej odległości od okien budynku wielorodzinnego można zaplanować plac zabaw lub pojemniki na śmieci? Poznaj przepisy prawne i orzecznictwo sądowe.

dr inż. Andrzej Konarzewski Klasyfikacje reakcji na ogień dla wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie

Klasyfikacje reakcji na ogień dla wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie Klasyfikacje reakcji na ogień dla wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie

Niniejszy artykuł jest uzupełnieniem stanowiska opracowanego przez Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO, które ukazało się w numerze 5/2017 miesięcznika "IZOLACJE".

Niniejszy artykuł jest uzupełnieniem stanowiska opracowanego przez Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO, które ukazało się w numerze 5/2017 miesięcznika "IZOLACJE".

dr inż. Elżbieta Szafranko Jak dobierać rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne w projektach inwestycyjnych?

Jak dobierać rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne w projektach inwestycyjnych? Jak dobierać rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne w projektach inwestycyjnych?

Podczas planowania i projektowania obiektów budowlanych należy rozstrzygnąć wiele problemów. Jednym z nich jest dobór rozwiązań materiałowych i technologicznych projektowanej konstrukcji. Potrzeba kompleksowej...

Podczas planowania i projektowania obiektów budowlanych należy rozstrzygnąć wiele problemów. Jednym z nich jest dobór rozwiązań materiałowych i technologicznych projektowanej konstrukcji. Potrzeba kompleksowej analizy wielu kryteriów oceniających różne, możliwe do zrealizowania warianty.

mgr Magdalena Matula, mgr Sławomir Łach Świadectwa charakterystyki energetycznej w teorii i praktyce

Świadectwa charakterystyki energetycznej w teorii i praktyce Świadectwa charakterystyki energetycznej w teorii i praktyce

Poznaj obecnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Jak określać metodologię obliczania wskaźników charakterystyki energetycznej budynku?

Poznaj obecnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Jak określać metodologię obliczania wskaźników charakterystyki energetycznej budynku?

Najnowsze produkty i technologie

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Sika Poland sp. z o.o. Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie...

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Warto podkreślić, że zrównoważony rozwój ma nie tylko wymiar ekonomiczny i środowiskowy, ale także społeczny, który powinien obejmować działania na rzecz społeczności lokalnych.

EUROFIRANY B.B. Choczyńscy Sp.J. 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna?...

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna? Przy rosnących cenach paliw i energii elektrycznej oraz rosnących kosztach, jakie musimy przeznaczyć na ogrzewanie budynków, izolacja jest nieunikniona. Warto więc zainwestować w izolację budynku dobrej jakości, by przynajmniej w jakiejś części uchronić swój budżet. Oto trzy sposoby, jak to...

4 ECO Sp. z o.o. Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

4 ECO Sp. z o.o. Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem? Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka...

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka lat. I tak pierwsze docieplenia były na styropianie o grubości 4 cm, obecnie to 20 cm styropianu grafitowego.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku

Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku

Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna...

Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna jest w tym wypadku membrana paroprzepuszczalna, dzięki której można odprowadzić wilgoć poza budynek. Wśród zabezpieczeń dachowych ogromną popularnością cieszy się membrana wstępnego krycia (MWK), która umożliwia właściwą dyfuzję pary wodnej z termoizolacji, a także dodatkowo uszczelnia pokrycie...

Getin Noble Bank SA Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?

Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej? Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?

Ograniczenie strat ciepła i związane z nim zmniejszenie rachunków za prąd to kwestie istotne zarówno dla właścicieli i zarządców budynków, jak i mieszkańców. Aby było to możliwe, należy przeprowadzić prace...

Ograniczenie strat ciepła i związane z nim zmniejszenie rachunków za prąd to kwestie istotne zarówno dla właścicieli i zarządców budynków, jak i mieszkańców. Aby było to możliwe, należy przeprowadzić prace termomodernizacyjne. Często jednak ich zaplanowanie, zrealizowanie, a zwłaszcza znalezienie odpowiedniego źródła finansowania bywa problematyczne, dlatego warto dowiedzieć się, jak osiągnąć cel. Proces planowania termomodernizacji wcale nie musi być skomplikowany!

CFI World S.A. Robakowo CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi...

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi branży budowlanej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy spożywczej. Współpracuje z wiodącymi producentami, w tym Lotte Fine Chemical czy LG Chem.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.