Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zmiany klimatyczne a wymagania izolacyjności cieplnej

Climate changes vs thermal insulation requirements

Zmiany klimatyczne a wymagania izolacyjności cieplnej
http://www.sxc.hu

Zmiany klimatyczne a wymagania izolacyjności cieplnej


http://www.sxc.hu

Osiem z ostatnich dziesięciu lat było najcieplejszych spośród wszystkich dotychczas zmierzonych, czyli od 1817 r. Prowadzone są badania i prace analityczne mające ustalić przyczyny tego ocieplenia. Za najbardziej prawdopodobne uznaje się, że są nimi działalność człowieka i antropogeniczne zanieczyszczenie środowiska, w tym emisja gazów cieplarnianych.

Zobacz także

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

Abstrakt
W artykule podjęto próbę zbadania, jak zmiany klimatyczne wpływają na zużycie energii. Zaprezentowano w nim metodykę określania kosztów optymalnych w kontekście formułowania wymagań energetycznych. Przedstawiono eksperyment obliczeniowy dotyczący wyznaczania kosztu optymalnego na potrzeby określania standardu energetycznego budynków w nowych warunkach klimatycznych. Do obliczeń przyjęto wzrost temperatury o 2 i 4°C.
The article attempts to examine the impact of climate changes on energy consumption. It presents the methodology of determining optimal costs in the context of energy requirements formulation. It also presents an analytical experiment concerning optimal cost determination for the purposes of specifying building energy requirements in new climatic conditions. The calculations are based on the increase of temperature by 2 and 4°C.

Prace nad przyczynami i skutkami zmian klimatycznych prowadzone są od ponad dwóch dekad (od 1988 r.) przez społeczność międzynarodową pod auspicjami Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) oraz Programu Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) w ramach Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatycznych (IPCC).

Działalność IPPC

IPCC zajmuje się monitoringiem publikacji naukowych i syntezą wiedzy dotyczącej zmian klimatu, konsekwencji tych zmian, adaptacji do nich i możliwości przeciwdziałania ich skutkom. Wśród ekspertów IPCC są również polscy naukowcy: profesorowie Zbigniew Kundzewicz, Zdzisław Kaczmarek, Mirosław Miętus i Piotr Tryjanowski. W 2007 r. zespół IPCC wspólnie z Alem Gore’em (byłym wiceprezydentem USA) otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla za badania nad klimatem i konsekwencjami jego zmian.

W nieregularnych kilkuletnich odstępach IPPC publikuje zbiorcze raporty ze swoich prac. Ostatni raport (nr 4 [1]) został opublikowany w 2007 r. Obecnie trwają prace nad 5. raportem, które mają się zakończyć w latach 2013–2014 r.

W dotychczasowych raportach można zauważyć proces zmiany wniosków polegający na podkreślaniu coraz większego negatywnego wpływu człowieka na środowisko. W pierwszym raporcie pisano „o niewielkim świadectwie odróżnialnego wpływu człowieka na klimat”. W ostatnim można znaleźć informację, że „większość zaobserwowanego wzrostu średniej temperatury globalnej od połowy XX w. jest bardzo prawdopodobnie (ponad 90%) spowodowana wywołanym przez człowieka wzrostem stężenia gazów cieplarnianych”.

Lata testowe w obliczeniach energetycznych

W symulacjach energetycznych od lat wykorzystuje się uśrednione parametry klimatyczne, takie jak: promieniowanie słoneczne (bezpośrednie i rozproszone), temperaturę powietrza zewnętrznego, wilgotność, prędkość wiatru i jego kierunek. Przy czym uśrednienie może mieć różne kroki czasowe (np. godzinę, miesiąc), z reguły dostosowane do algorytmu obliczeniowego.

Istotnym zagadnieniem w obliczeniach energetycznych jest reprezentatywność danych klimatycznych. Dąży się do tego, by dane do obliczeń były jak najbliższe typowym przebiegom zmienności parametrów klimatycznych. Określenie wiarygodnego roku referencyjnego wymaga danych z przynajmniej 30-letnimi ciągami pomiarów tych parametrów. Typowy rok meteorologiczny do obliczeń energetycznych ISO został opracowany przez International Organization for Standardization i zaakceptowany przez CEN jako norma EN ISO 15927-4:2005 [2].

Roczny ciąg danych pogodowych do obliczeń energetycznych tworzony jest na podstawie 12 mies. wybranych z okresu min. 10 lat obserwacji meteorologicznych danej lokalizacji. Rekomenduje się trzydziestoletni ciąg pomiarów. Wyboru miesiąca dokonuje się przez wyznaczenie z wielolecia 3 mies., dla których suma statystyk Finkelsteina-Schafera natężenia całkowitego promieniowania słonecznego, temperatury termometru suchego i wilgotności względnej jest najmniejsza. Spośród tych 3 mies. jako najlepszy wybiera się ten, w którym odchylenie średniej prędkości wiatru od miesięcznej średniej wieloletniej jest najmniejsze. Wiele krajów do dzisiaj nie ma odpowiednich ciągów danych pomiarowych. Wyjściem z tej sytuacji są pseudolosowe generatory wzajemnie powiązanych parametrów klimatycznych. W Polsce takie generatory zostały opracowane w latach 90. przez Aleksandra D. Panka [3] i Piotra Narowskiego [4]. Za granicą najczęściej do tego celu używany był program ­MeteoNorm.

W obecnej sytuacji wymienione generatory mogą być wykorzystane do symulacji przyszłego klimatu, który ukształtuje się w wyniku zmian klimatycznych. W tym celu w kilku ośrodkach naukowych odtwarza się lokalne typowe przebiegi parametrów klimatycznych na podstawie wyników obliczeń uzyskanych z ogólnych globalnych modeli cyrkulacji atmosferyczno-oceanicznych (AOGCM).

W dalszej części pracy na potrzeby obliczeń wykorzystano typowe lata meteorologiczne zamieszczone na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Założono, że w wyniku zmian klimatycznych wzrośnie temperatura powietrza zewnętrznego odpowiednio średniorocznie o 2 i 4°C w stosunku do temperatury aktualnej. Podstawą tego założenia jest niezmienność promieniowania słonecznego docierającego do granicy atmosfery (stała słoneczna w ciągu ostatnich kilkuset lat nie ulegała istotnym zmianom). Energia kumulowana w atmosferze i ziemi odpowiada za wzrost temperatury, co wobec braku danych dotyczących przyszłego zachmurzenia powoduje, że przyszły klimat (w 2060 r.) będzie charakteryzował się podobnymi wartościami promieniowania bezpośredniego i ­rozproszonego oraz odpowiednio przesuniętymi o 2–4°C wartościami temperatury powietrza zewnętrznego. Oczywiście jest to założenie upraszczające, które powinno zostać sprawdzone z wykorzystaniem symulatorów klimatu pracujących na danych zagregowanych podawanych w raportach IPCC [1].

Eksperyment obliczeniowy

Z prezentowanego eksperymentu obliczeniowego płyną łatwe do przewidzenia wnioski – zwiększenie zapotrzebowania na chłodzenie i zmniejszenie zapotrzebowania na ogrzewanie. Znacznie ciekawsze są jednak rozważania dotyczące kosztów i konsekwencje wynikające z tych obliczeń dla przyszłych wymagań energetycznych, którym mają odpowiadać budynki. Jest to obecnie szczególnie ważne, gdyż w związku z koniecznością wdrażania tzw. Recastu, czyli dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [5], nowe wymagania mają być określane za pomocą metodyki kosztu optymalnego.

Wzrastać będą ceny energii i struktura jej zużycia. Będziemy zużywać mniej energii na ogrzewanie, a więcej na chłodzenie. Jeśli w wyniku zmian klimatu wewnętrzne warunki cieplne ukształtują się tak, że budynki mieszkalne będą wymagały chłodzenia, to powinno mieć to wpływ na formułowanie wymagań energetycznych.

Rozpatrzony został horyzont czasowy równy cyklowi życia budynku. W odniesieniu do budynków mieszkalnych jest to ok. 50 lat. Z rys. 1 wynika, że ok. 2050 r. możemy się spodziewać wzrostu temperatury globalnej o 2°C.

Obliczenia wykonano w odniesieniu do domu jednorodzinnego zaprojektowanego jako dom wolno stojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, o powierzchni użytkowej 104 m² i kubaturze 406 m³. Projekt przewiduje wykonanie domu w technologii murowanej z bloczków silikatowych ocieplonych styropianem lub wełną mineralną o różnej grubości, różnie ogrzewanego.

tabeli 1 zestawiono parametry przegród zewnętrznych i systemów wentylacyjnych w odniesieniu do poszczególnych wariantów standardu energetycznego oraz dodatkowe koszty osiągnięcia danego standardu w porównaniu z wariantem referencyjnym St-1 [6]. Odnośnie do każdego z wymienionych standardów budynku obliczono zużycie energii na potrzeby ogrzewania z zastosowaniem paliw: węgla, biomasy, oleju opałowego oraz gazu. Założono, że chłodzenie realizowane będzie przy wykorzystaniu energii elektrycznej. Sprawność całkowita systemu ­ogrzewania została przyjęta zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [7] (założono brak bufora ciepła w systemie ogrzewczym) ηT = ηP ηd ηr. Wartości s­kładowe wybierano z górnej granicy zakresu. W rezultacie przyjęto następujące wartości sprawności: 0,8; 0,7; 0,88; 0,95 odpowiednio dla: węgla, biomasy, oleju opałowego i gazu. W wypadku chłodzenia przyjęto, że do wyprodukowania 1 kWh chłodu potrzeba 0,5 kWh energii elektrycznej. Obliczenia energetyczne wykonano za pomocą algorytmu symulacji godzinowych 6R1C [6]. Wyniki uzyskane w odniesieniu do wybranych nastaw temperatury wewnętrznej 20°C (zima) i 25°C (lato) wskazują, że w roku referencyjnym (a więc w odniesieniu do aktualnych warunków klimatycznych oznaczonych jako Klimat 0) utrzymanie komfortu cieplnego wymaga chłodzenia budynku. W rzeczywistości chłodzenie mechaniczne bardzo rzadko występuje w budynkach mieszkalnych w Polsce. Nadmiar ciepła usuwany jest przez przewietrzanie lub blokowanie dostępu promieniowania słonecznego.

Następnie obliczono zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia w roku referencyjnym plus 2°C (Klimat +2) i roku referencyjnym plus 4°C (Klimat +4). W dalszych ­rozważaniach zapotrzebowanie na chłodzenie każdego z analizowanych klimatów jest różnicą obliczeniowego zapotrzebowania i zapotrzebowania dla Klimatu 0. Wynika to z obserwacji niechłodzenia współczesnych budynków mieszkalnych i konieczności wprowadzenia chłodzenia mechanicznego w wypadku wzrostu średniej temperatury.

W odniesieniu do wariantów budynku przedstawionych w tabeli 1 wykonano obliczenia rocznych kosztów ogrzewania (przy czterech systemach ogrzewania) i chłodzenia – DChł. (odjęte zostało zapotrzebowanie na chłodzenie w roku Klimat 0). Wyniki zebrano na rys. 2.
Wyniki te potwierdzają, że lepszy standard energetyczny budynku oznacza mniejsze zużycie energii. Wydatki na energię w wypadku zmian klimatycznych pozostają jednak na zbliżonym ­poziomie, ponieważ zmniejszenie kosztów na ogrzewanie jest uzupełniane zwiększonymi kosztami chłodzenia.

Koszty energii przedstawione na rys. 2 zostały porównane z kosztami marginalnymi poprawy standardu energetycznego (koszty marginalne są przeskalowane, a ich wartości z wykresu powinny być pomnożone przez 10). Z przedstawionych danych można obliczyć oszczędność energii w stosunku do wariantu St-1 i znaleźć min. sumy kosztów inwestycyjnych i oszczędności. Ta często wykorzystywana procedura służy do określenia tzw. optymalnych kosztowo wymagań energetycznych dla budynków. Rys. 3 przedstawia stosunek kosztów ogrzewania do kosztów chłodzenia w odniesieniu do analizowanych wariantów standardu energetycznego budynku.

Analiza wyników przestawionych na rys. 3 wskazuje na zmianę struktury zużycia energii i rosnący udział kosztów chłodzenia. Dla Klimatu +2 w wariancie St-1 koszty ogrzewania stanowią 20% kosztów chłodzenia, w wariancie St-11 koszty ogrzewania i chłodzenia są zbliżone. W wypadku Klimatu +4 wariant St-1 ma koszty ogrzewania równe 50% kosztów chłodzenia, a wariant St-11 – koszty równe dwu- lub trzykrotności kosztów chłodzenia. Należy przy tym pamiętać, że wartość kosztów energii maleje wraz ze standardem budynku (rys. 2).

Koszty energii i elementów budynku w cyklu jego życia

Zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE [5] do lipca 2012 r. powinniśmy opublikować przepisy przedstawiające wymagania otrzymane metodą kosztu optymalnego (to tylko jedno z zobowiązań). Polska ma jednak wytłumaczenie na niedotrzymanie terminu. Otóż do 31 lipca 2011 r. (termin podany w dyrektywie) KE miała opublikować zakres metodyki określania kosztów optymalnych, jednak terminu nie dotrzymała. Zorganizowała natomiast kilka spotkań ekspertów w celu przedyskutowania zagadnienia. Zaawansowane projekty rozporządzenia dostępne były na stronach komisji od listopada. W styczniu 2012 r. opublikowany został kompletny projekt nowego rozporządzenia [8]. Doświadczenie pokazuje, że zostanie on przyjęty w ciągu kilku miesięcy.

W rozporządzeniu przedstawiono kryterium kosztów globalnych, zgodnie z którym kraje członkowskie mają określać wymagania optymalne. Do decyzji krajów zostawiono: stopy dyskonta, prognozy cen energii i inflacji oraz czas życia budynków [9].
Koszty globalne według dyrektywy 2010/31/UE [5] określa się zgodnie z następującymi wytycznymi:

 • (1) w określaniu globalnych kosztów działania uwzględniono koszty ponoszone przez inwestorów, w tym wszystkie należne podatki, ale bez dopłat. Koszty mają być oceniane na poziomie krajowym;
 • (2) globalne koszty budynków i elementów budynków są obliczane przez zsumowanie różnego rodzaju kosztów. Stosowana jest stopa dyskontowa w celu odniesienia ich do roku początkowego, następnie dodawane są koszty inwestycyjne zgodnie z zależnością poniżej:


   gdzie:
   Cg (τ) – koszt globalny (odniesiony do roku rozpoczęcia τ0),
   CI – początkowe koszty inwestycji na działania lub pakiet działań j,
   Ca,i (j) – roczne koszty eksploatacji w roku i koszty na działania lub pakiet działań j,
    Rd (i) – stopa dyskonta w roku I,
    Vf, τ (j) – wartość końcowa działania lub zestawu działań j na koniec okresu obliczeniowego (w odniesieniu do roku rozpoczęcia τ0), która zostanie określona przez prostą amortyzację inwestycji do końca okresu obliczeniowego w okresie rozliczeniowym. Wartość końcowa jest określana jako pozostały czas życia budynku, systemu budynku lub części budynku podzielony przez szacowaną ekonomiczną długość życia i pomnożony przez koszt odtworzenia;
 • (3) koszty globalne uwzględniane przy obliczaniu poziomu kosztów optymalnych są w wypadku istniejących budynków kosztami dodatkowych inwestycji, a w odniesieniu do nowych budynków – kosztami całkowitymi;
 • (4) uzyskane oszczędności energii w istniejących budynkach nie powinny być odnoszone do całkowitych kosztów wszystkich działań modernizacyjnych, tylko do prognozowanych i ograniczane do dodatkowych kosztów poprawy efektywności energetycznej istniejących budynków i elementów budowlanych;
 • (5) koszty utylizacji są zawarte w odpowiednich przypadkach i można je odjąć lub dodać do wartości końcowej zgodnie z wartością procentową kosztów zawartych w załączniku A CEN 15459;
 • (6) państwa członkowskie UE stosują okres obliczeniowy 30 lat w wypadku budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, a okres obliczeniowy 20 lat do budynków handlowych oraz budynków niemieszkalnych. Państwa członkowskie powinny dążyć do stworzenia załącznika A normy EN 15459:2007 [10] na podstawie danych ekonomicznych z krajowych systemów energetycznych przy określaniu szacunkowego ekonomicznego cyklu życia systemów budowlanych, komponentów i działań. Państwo członkowskie może określić na poziomie krajowym szacowany ekonomiczny cykl życia budynku;
 • (7) pod koniec okresu obliczeniowego będą brane pod uwagę koszty unieszkodliwiania lub wartości pozostałej komponentów i elementów budynku w celu ustalenia ostatecznych kosztów ponad szacunkowy ekonomiczny cykl życia budynku;
 • (8) państwa członkowskie przyjmują stopę dyskonta w wysokości 3%;
 • (9) państwa członkowskie są zachęcane do dostosowania wzoru obliczania kosztu globalnego w wypadku wynajmowanego budynku lub części budynku w kontekście krajowym, a także obliczeń poziomu kosztu optymalnego z uwzględnieniem w szczególności podziału korzyści i kosztów pomiędzy właściciela oraz najemcę, przy uwzględnieniu przepisów prawnych wynikających z obecnie obowiązującego prawa najemcy w sprawie 

Analiza wyników obliczeń

Celem eksperymentu obliczeniowego było zastosowanie kryterium kosztu optymalnego na potrzeby określania standardu energetycznego budynków w nowych warunkach klimatycznych. Jako zakres czasowy przyjęto 2062 r. Kryterium kosztów globalnych było modyfikacją kryterium (1):

Rozważano poprawę standardu energetycznego (tabela 1) i koszty marginalne tej poprawy (CI). Koszty Ca,i to suma kosztów globalnych energii, remontów i eksploatacji zdyskontowanych do 2012 r. Prognozy cen energii zaczerpnięto z publikacji internetowych Międzynarodowej Agencji Energii, np. „End-use petroleum product prices and average crude oil import costs” [11] i podobnych w odniesieniu do gazu i węgla.

W obliczeniach przyjęto średnioroczne nakłady na utrzymanie izolacyjności budynku w wysokości 3,6%, na konserwację systemów technicznych – 3%, a inflację – 3,2%. W wypadku propagacji cen energii po analizie trendów obserwowanych w ostatnich 20 latach przyjęto następujące średnie roczne wartości wzrostu: 6,6%, 5%, 5,5%, 10%, 6,9% w odniesieniu do: węgla, biomasy, oleju opałowego i elektryczności, stopę dyskonta dla współczynnika Rd – 3% (pominięto odejmowanie wartości końcowej). Wyniki obliczeń zebrano w tabelach 2–4.

WNIOSKI

We wszystkich wariantach parametrów klimatycznych zmniejszają się koszty energii na ogrzewanie i chłodzenie zgodnie z poprawą standardu energetycznego budynków (rys. 2).

W odniesieniu do Klimatów +2 i +4 istnieje konieczność chłodzenia. Udział kosztów utrzymania takiej instalacji w kosztach energii wynosi od 57% do 38% (rys. 3), w zależności od paliwa.

Skumulowane i zdyskontowane koszty energii odniesione do 1 m² powierzchni zmniejszą się od 28% (Klimat +2) do 39% (Klimat +4) w stosunku do kosztów ogrzewania w Klimacie 0.

Stosunek zdyskontowanego kosztu globalnego inwestycji marginalnej/zdyskontowanego kosztu energii (ogrzewania i chłodzenia) w odniesieniu do wszystkich rodzajów ogrzewania jest najmniejszy w wariancie St-7, choć warianty sąsiednie są bliskie najlepszemu.

Zdefiniowane przez formułę (1) zadanie optymalizacyjne jest niezbyt dobrze postawione. Skumulowane zdyskontowane koszty energii są średnio kilkanaście razy mniejsze od kosztów ­inwestycji (tabele 2–4). Oznacza to, że zmiana kosztów energetycznych nie przyczynia się do znacznego wpływu na koszty globalne. Z tego powodu optymalizacja takich zadań jest utrudniona.

PODSUMOWANIE

Z przytoczonych rozważań wynika, że skumulowane koszty energii są coraz mniejsze w lepszych wariantach standardu energetycznego. Istnieje też optimum standardu odniesione do skumulowanych kosztów marginalnych inwestycji. Ważnym dodatkowym wnioskiem z przedstawionego eksperymentu obliczeniowego jest skomplikowanie procedury obliczeniowej, która zależy od wielu arbitralnie przyjmowanych wielkości. Niestety, wrażliwość optimum na te zmienne parametry jest duża, tzn. wybór innych ścieżek wzrostu cen energii i inflacji powoduje identyfikację innych niż wariant St-7 wartości. Konieczne jest więc uzgodnienie danych do obliczeń na poziomie krajowym. W wykorzystanych formułach energia eksploatacyjna jest określana w odniesieniu do wybranych parametrów nastawy, a w rzeczywistości temperatura wewnętrzna waha się w określonych granicach kategorii komfortu. Na potrzeby przepisów analiza energetyczna powinna zawierać koszty wyjścia poza zakres komfortu cieplnego. Nowoczesne budynki charakteryzują się zmiennymi wartościami parametrów termofizycznych przegród: współczynnika przenikania ciepła U i/lub współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g (np. w wypadku okien). Określanie jednej wartości w odniesieniu do całego roku/sezonu jest uproszczeniem. Należy raczej szukać optymalnego sterowania tymi parametrami, tak by osiągnąć minimum kosztów globalnych. Takie zadanie jest jednak znacznie trudniejsze niż przedstawione.

LITERATURA

 1. S. Solomon, D. Qin, M. Manning et al., „Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change”, IPCC Fourth Assessment Report, Cambridge University Press, Cambridge 2007.
 2. EN ISO 15927-4:2005, „Hygrothermal performance of buildings. Calculation and presentation of climatic data. Part 4: Data for assessing the annual energy for cooling and heating systems”.
 3. P. Narowski, „Metodyka wyznaczania klimatycznych warunków obliczeniowych dla instalacji ogrzewczych z uwzględnieniem dynamiki cieplnej budynków”, praca doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa 2001.
 4. A.D. Panek, „Modelowanie wybranych parametrów klimatu zewnętrznego w zastosowaniu do zagadnień fizyki budowli”, „Prace naukowe Politechniki Warszawskiej”, z. 12/1992.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (DzUrz L 153 z 18.06.2010, s. 13–35).
 6. P. Narowski, M. Mijakowski, A. Panek et al., „Integrated energy simulation method – principles, verification and application”, CLIMA 2010, 10th REVA World Congress „Sustainable Energy Use in Buildings”, 9–12 May 2010, Antalya, Turkey.
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno­‑użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU z 2008 r. nr 201, poz. 1240).
 8. Supplementing Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings (recast) by establishing a comparative methodology framework for calculating cost-optimal levels of minimum energy performance requirements for buildings and building elements, www.europa-nu.nl/id/viw960ztjvpp/commission_delegated_regulation_eu_n_of.
 9. A. Panek, „Wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków ustalone metodą kosztów optymalnych”, „Materiały Budowlane”, nr 1/2012, s. 4–9.
 10. EN 15459:2007, „Energy performance of buildings. Economic evaluation procedure for energy systems in buildings”.
 11. International Energy Agency, „End-use petroleum product prices and average crude oil import costs”, December 2011, www.iea.org.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

mgr inż. Maria Dreger Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN

Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN

Metoda ocieplania ścian zewnętrznych przymocowanymi do nich płytami izolacji cieplnej pokrytymi tynkiem jest znana od kilkudziesięciu lat. Systemowe rozwiązania ETICS są wykorzystywane w Polsce od lat...

Metoda ocieplania ścian zewnętrznych przymocowanymi do nich płytami izolacji cieplnej pokrytymi tynkiem jest znana od kilkudziesięciu lat. Systemowe rozwiązania ETICS są wykorzystywane w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku. W Europie ten sposób ocieplenia jest jednym z popularniejszych i powszechnie stosowanym. W tej sytuacji może zaskakiwać dotychczasowy brak zharmonizowanej normy europejskiej na zestawy do ociepleń ETICS, ale jednocześnie cieszyć, że właśnie zostały ukończone wieloletnie prace nad...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej...

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2021–2027. Strategia przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje na potrzebę promocji głębokiej termomodernizacji i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie. Od marca 2021 roku dokument oczekuje na podpisanie przez premiera...

dr inż. Andrzej Konarzewski Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40%...

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40% energii, 50% wszystkich naturalnych zasobów i 60% powstających odpadów. Zrównoważony sektor budowlany jest kluczem będącym w stanie doprowadzić do redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jest odpowiedzialny za bardziej zrównoważony świat.

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Zarządzanie ryzykiem w budownictwie Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.