Izolacje.com.pl

Prace termomodernizacyjne – skutki przestrzenne

Część 1. Wpływ termomodernizacji na strukturę obiektów historycznych

Elewacja budynku w Silkeborg (Dania) po przeprowadzonej modernizacji – widok fasady
SHL

Elewacja budynku w Silkeborg (Dania) po przeprowadzonej modernizacji – widok fasady


SHL

Obiekty zawsze były odnawiane, ale obecna skala remontów i adaptacji jest nowym wyzwaniem. Zmiany w sposobie użytkowania i przekształcenia nie mogą być rozumiane jako procesy peryferyjne. W trakcie remontów kompleksowych i adaptacji należy uwzględnić m.in. założenia związane z ochroną cieplną budynków, o ile proponowane rozwiązania architektoniczno-budowlane uzyskają akceptację konserwatora zabytków. Punktem wyjścia odnowy zabytkowych elewacji jest zachowanie jej pierwotnego wyglądu, z uwzględnieniem dbałości o jej detal i tektonikę. Ze względu jednakże na wagę problemu związanego z energooszczędnością podejmowane są próby pogodzenia tych sprzeczności.

Zobacz także

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Czynnik energetyczny w powiązaniu z zasadą minimalizacji oddziaływania obiektu na środowisko w istotny sposób zmienia przesłanki decyzji dotyczących remontów i adaptacji. Zwiększa wymagania stron procesu inwestycyjnego w stosunku do projektu uzbrojenia technicznego budynku, który powinien być również elastyczny, adaptowalny i zapewniać zdrowy mikroklimat we wnętrzach [1].

Ochrona istniejących budynków przed stratami ciepła – propozycje zakresu prac

W Dzienniku Ustaw nr 201 z 13 listopada 2008 r. ukazały się podpisane przez ministra infrastruktury trzy rozporządzenia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków:

 • rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (w skrócie: WT 2008) (DzU nr 201, poz. 1238);
 • rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU nr 201, poz. 1239);
 • rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU nr 201, poz. 1240).

Nowością dla architekta jest wymóg wykonania na etapie projektowania analizy możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ciepła z kogeneracji w odniesieniu do obiektów o powierzchni użytkowej powyżej 1 tys. m². Według przepisów potwierdzenie spełnienia warunków cieplnych i zgodności budynku z wymogami warunków technicznych można realizować na dwa sposoby. W pierwszym – projektant sprawdza, czy spełnione są wszystkie tzw. wymagania cząstkowe, dotyczące m.in. izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, okien i instalacji. Druga metoda polega na obliczeniu wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, tzw. EP. Istotne jest wskazanie, że jest on mniejszy od maksymalnej wartości, wynikającej z WT 2008, która zależy m.in. od rodzaju i współczynnika kształtu budynku, zapotrzebowania na ciepło na potrzeby c.w.u. oraz ewentualnego wyposażenia obiektu w klimatyzację.

W metodzie cząstkowej w odniesieniu do ścian zewnętrznych wymagane wartości izolacyjności przegród zostały sprowadzone do poziomu U = 0,3 W/(m²·K). Architekt został zobligowany do liczenia wartości punktowych mostków cieplnych. Mostki liniowe natomiast powinien uwzględnić przy obliczaniu wartości wskaźnika EP, który jest jednym z elementów świadectwa energetycznego. Jeżeli budynek podlega modernizacji, zgodnie z wymaganiami technicznymi może mieć do 15% wyższy współczynnik U i nie więcej niż o 15% wyższe zapotrzebowanie na EP niż nowy obiekt, o takim samym współczynniku kształtu oraz powierzchni przegród. Ściany obiektów istniejących są najczęściej słabo zaizolowane. Dlatego pierwszym punktem prac termomodernizacyjnych jest docieplenie przegród i wymiana okien na nowe z nawiewnikami, które odtwarzają pierwotną koncepcję podziału stolarki. Po takich zmianach dostosowuje się moc systemu grzewczego do nowego zapotrzebowania domu na energię.

Należy wspomnieć, że do budynków zwolnionych z obowiązku sporządzania świadectwa energetycznego należą m.in. obiekty zabytkowe objęte ochroną oraz przeznaczone na miejsca kultu oraz do działalności religijnej. W wielu budynkach historycznych prace dociepleniowe są jednakże przeprowadzane ze względu na możliwość obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Z powodzeniem, czyli bez negatywnego wpływu na ideę architektoniczną oraz tektonikę obiektu, wykonano np. docieplenie kościoła przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie, wybudowanego w latach 20. XX w. [1].

W obiektach historycznych, w których chroniony jest detal i oryginalny materiał elewacji, akceptację konserwatorską uzyskują propozycje związane z poprawą izolacyjności przegród poziomych zewnętrznych, uwzględniające zastosowanie izolacji o ponadnormatywnej grubości. Docieplenie ścian z zewnątrz nie jest z reguły uwzględniane np. w obiektach postprzemysłowych, których architekturę definiują ceglane mury. Budynki te, wyróżniające się niejednokrotnie jednoprzestrzennym wnętrzem z uwzględnionymi jedynie pomieszczeniami pomocniczymi, mają ściany o zmiennej grubości, np. od 65 do 140 cm [3]. Duże powierzchnie otworów okiennych, które są przeszklone pojedynczymi szybami, zamontowanymi w „zimnej” stalowej ślusarce, powodują również znaczne straty ciepła. Jednocześnie zły stan konstrukcji i pokryć dachowych skłania do rozważenia możliwości zaprojektowania nowych poziomych przegród zewnętrznych o podwyższonej izolacyjności. Straty ciepła wynikające z braku docieplenia ścian mogą być zbilansowane ponadnormatywną grubością materiału izolacyjnego, tak aby łączne zapotrzebowanie na ciepło pozostało niezmienione.

W trakcie docieplania stropodachów można, o ile uzyska się zgodę konserwatora na takie zmiany, dobudować również nową kondygnację. Aby uniknąć problemów z przegrzewaniem lub przemarzaniem pomieszczeń na ostatnim piętrze, w trakcie nadbudowy można zastąpić stropodach docieplonym dachem stromym. Konstrukcja np. o formie mansardowej charakteryzuje się najniższą wartością stosunku powierzchni dachu do powierzchni użytkowej i ogranicza wysokość w szczycie [2]. Może funkcjonować jako energetyczna przestrzeń buforowa – w części połaciowej izolować budynek od strony północnej i zimnych wiatrów, a w części kalenicowej służyć jako magazyn nadwyżek ciepła oraz umożliwiać wentylację. W przypadku umieszczenia wielu nadbudówek na historycznych obiektach, sprawiających niepożądane estetycznie wrażenie budek dla ptaków, występuje dodatkowo problem wyższych wartości stosunku powierzchni dachu do powierzchni użytkowej poddasza. Rozwiązanie to powoduje wyższe straty ciepła, koszty inwestycyjne związane z pogrubieniem termoizolacji i ryzyko występowania mostków cieplnych [2].

W ostatniej dekadzie prowadzone są również doświadczenia związane z koncepcjami opartymi na zastosowaniu podwójnych fasad wentylowanych, które po przeprowadzonej modernizacji umożliwiają unowocześnienie również obiektów biurowych, wznoszonych w latach 60. i 70. XX w. Podstawowe problemy fizyko-budowlane w tych budynkach wynikały z ich konstrukcji szkieletowej i dużych powierzchni przeszklonych zastosowanych w elewacjach. Takie rozwiązania powodowały podwyższone straty ciepła. Z drugiej strony słupowo-ryglowy układ konstrukcyjny umożliwia zamontowanie od strony zewnętrznej dodatkowej ściany osłonowej. Takie rozwiązanie sprzyja poprawie charakterystyki energetycznej ściany bez konieczności gruntownej modernizacji istniejącej elewacji. Taka koncepcja znalazła praktyczne zastosowanie np. podczas prac modernizacyjnych w obiekcie biurowym – Východečeska energetyka w Hradec Královè [4]. Zaprezentowane prace modernizacyjne pozwoliły na poprawę komfortu cieplnego, zarówno latem, jak i zimą, oraz na zmniejszenie poziomu hałasu w przestrzeni międzypowłokowej. Wyeliminowały skutecznie mostki termiczne i poprawiły wydajność systemu wentylacji.

Pomimo zagrożeń związanych z możliwością powstania mostków cieplnych docieplenie od wewnątrz może być niezbędne w obiektach historycznych, których elewacja jest chroniona, aczkolwiek uwzględnienie pełnego zakresu prac jest niejednokrotnie utrudnione. Projektant powinien wziąć pod uwagę wpływ zmiany struktury na warunki przepływu ciepła i pary wodnej w jej wnętrzu. Termoizolacja umieszczona od wewnątrz może spowodować zmniejszenie masy termicznej całego obiektu, okresowe przemarzanie części nośnej z możliwością kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody, a także pogorszenie warunków higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniu. Osiągnięcie zgodnej z wymaganiami wartości współczynnika przenikania ciepła ściany nie może być celem nadrzędnym. Należy przede wszystkim uniknąć procesów destrukcyjnych w przegrodzie i zapobiec korozji biologicznej. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa powstawania pleśni na ścianach wykonuje się np. kratki nadmuchu powietrza wzdłuż ścian [2]. Z uwagi na to, że strefa wykraplania się pary wodnej może powstać na styku płaszczyzny wewnętrznej muru z termoizolacją, zaleca się stosowanie paraizolacji. Docieplenie od wewnątrz nie eliminuje mostków cieplnych, dlatego projektuje się m.in. „przedłużenie” warstw ocieplających na ściany wewnętrzne poprzeczne, a także na odcinki stropów przylegające do ścian zewnętrznych od strony zewnętrznej lub wewnętrznej. Tego typu działania wywierają wpływ na architekturę, toteż projektant powinien liczyć się z efektem nie zawsze pożądanym. Dobór metody docieplenia od wewnątrz zależy od materiału, z jakiego zbudowana jest ściana, oraz stopnia paroprzepuszczalności [1].

Poprawa mikroklimatu wewnętrznego

W drugiej połowie XX w., a zwłaszcza w latach 70. i 80., rozwiązywanie problemów budowlano-energetycznych sprowadziło się do ograniczenia strat energii cieplnej przez przegrody zewnętrzne. Obecnie równie ważnym zagadnieniem stało się przegrzewanie pomieszczeń. Problem ten w dużym stopniu rozwiązuje zamontowanie na fasadach dodatkowych elementów, kte wspomagają sterowanie dwustronnym przepływem energii cieplnej. Koncepcje z zastosowaniem osłon przeciwsłonecznych umożliwiają efektywną modernizację elewacji w obiektach istniejących. Przykładem jest śmiały projekt duńskiego biura architektonicznego SHL. Architekci przekształcili budynek z nieczynnych zakładów papierniczych w Silkeborg (Dania) w liceum o profilu artystycznym. Elewacja budynku składa się głównie z blachy pokrytej rdzą, z niewielkimi otworami. W miejscu zamontowanych okien przewidziano ruchome okiennice. Cały przeszklony parter umożliwia natomiast dobre doświetlenie sal prób (fot. 1–2).

Wzrost temperatury we wnętrzu budynku spowodowany jest niejednokrotnie brakiem możliwości precyzyjnego dostosowania parametrów termicznych do potrzeb użytkownika i przeznaczenia obiektu. Samoczynny powrót do temperatury wymaganej wymusza konieczność zastosowania systemów automatycznej regulacji wraz z klimatyzacją lub systemem żaluzjowym. Alternatywą dla tych skomplikowanych i kosztownych rozwiązań jest możliwość wykorzystania ciepła utajonego przemiany fazowej. Na kształtowanie parametrów związanych z komfortem cieplnym duży wpływ ma temperatura powierzchni wewnętrznych ścian, podłogi i stropu. Jej dobowe wahania, wynikające ze zmiany temperatury powietrza wewnętrznego, są zależne od oporów przejmowania ciepła i zdolności akumulacyjnych przegród. Szczególną rolę w tym procesie pełni wewnętrzna warstwa wykończeniowa przegrody, będąca w kontakcie z powietrzem. Ustalona wartość temperatury na jej wewnętrznej powierzchni zapewnia korzystny mikroklimat i eliminuje ryzyko występowania okresowej kondensacji pary wodnej. Stałą temperaturę można osiągnąć m.in. dzięki zastosowaniu okładziny ściennej z kompozytu modyfikowanego MFZ. W układach wykorzystujących ciepło przemiany fazowej stosuje się organiczne związki chemiczne (wosk, stearyny, parafiny, kwasy tłuszczowe) lub nieorganiczne (sole), nazywane materiałami zmiennofazowymi (PCM). Umożliwiają przejścia fazowe: ciało stałe – ciecz. Przemiana fazowa materiału akumulującego zachodzi w temperaturze, która zależy od jego składu chemicznego. Przykładem obiektów w których wykorzystano to innowacyjne rozwiązanie, są modernistyczne budynki osiedla Brunck w Ludwigshafen. Od strony wewnętrznej ściany wykończono tynkiem akumulującym ciepło utajone z domieszkami granulek wosku w stężeniu 750–1500 g/m². Wosk, topiąc się, absorbuje nadmiar ciepła z powietrza wewnętrznego, a tężejąc, zaczyna je oddawać [2].

Wnioski

 1. Struktura budynków ulega dekapitalizacji wraz z upływem czasu. Stałe remonty są konieczne w obiektach historycznych. Unowocześnienie rozwiązań następuje przeważnie wraz ze zmianą funkcji i przystosowaniem do nowych potrzeb. W celu sprostania wymogom ekologii następuje np. zmiana sposobu ogrzewania. Prace termomodernizacyjne wymagają opracowania projektów przez zespł fachowców różnych branż, również przez architektów krajobrazu. Techniczna strona opracowań może uwzględniać wykorzystanie ekotechnologii i energii odnawialnej. Zakres prac powinien objąć również przestrzeń zewnętrzną, w której funkcjonuje obiekt.
 2. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania zakresu prac termomodernizacyjnych należy wziąć pod uwagę względy konserwatorskie, estetyczne, techniczne, koszty inwestycyjne i ich wpływ na późniejsze opłaty związane z ogrzewaniem.
 3. W obiektach, w których nie będzie mógł być zastosowany system dociepleń, można zaproponować inne rozwiązania, które poprawią bilans cieplny. Należy pamiętać, że ocieplenie budynków od wewnątrz, możliwe do zaprojektowania w niektórych budynkach (np. ogrzewanych czasowo), nie jest zgodne z zasadami fizyki budowli.
 4. Aby termomodernizacja była efektywna, musi być kompleksowa, tzn. obejmować nie tylko budynek, lecz także instalacje i systemy zaopatrzenia budynku w ciepło. Często przeprowadza się tylko docieplanie budynków, natomiast przystosowanie instalacji do nowych potrzeb następuje tylko w niewielu obiektach. Efekty takich działań nie powodują obniżenia wskaźnika zapotrzebowania energii cieplnej do ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej budynku. Poprawiają jedynie warunki temperaturowe w pomieszczeniach i likwidują ewentualne efekty przemarzania ścian.

Literatura

 1. Jaworska-Michałowska, „Wpływ termomodernizacji na architekturę obiektów zabytkowych”, praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2006.
 2. M. Jaworska-Michałowska, „Zakres prac termomodernizacyjnych w obiektach historycznych”, „Przegląd Budowlany”, nr 12/2007.
 3. D. Heim, „Rewitalizacja zabytkowych obiektów przemysłowych”, IZOLACJE, nr 5/2005.
 4. B. Bielek, M. Bielek, „New knowledge about regime of natural physical cavity of doubleskin transparent facade under windless climate conditions – experimental research”, IX Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne „Energodom 2008”, Politechnika Krakowska, Kraków 2008.
 5. J.A. Pogorzelski, „Koncepcje ocieplenia od wewnątrz ściany zewnętrznej w budynku zabytkowym”, „Materiały Budowlane”, nr 3/2009.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, dr inż. Magdalena Nakielska Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania...

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania oraz interpretacji technicznej podstawowych parametrów świadectwa charakterystyki energetycznej są często niejasne i nieprecyzyjne.

Tomasz Gałązka Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument...

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument ten wypełnia upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także wymogu określonego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Przemysław Gogojewicz Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania...

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania sprawy.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

dr inż. Rafał Żuchowski , dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Monitoring hałasu środowiskowego

Monitoring hałasu środowiskowego Monitoring hałasu środowiskowego

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych...

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych i kryteriach lokalizacji punktów pomiarowych, zaleceniach dotyczących warunków meteo, procedurach pomiarów i rejestracji hałasu i tła akustycznego, map akustycznych oraz weryfikacji i kalibracji przyjętych metod obliczeniowych.

Przemysław Gogojewicz Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia w praktyce Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć,...

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć, jak ich dochodzić.

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak, mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06 Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym,...

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym, salom audytoryjnym i wykładowym oraz innym pomieszczeniom o podobnym przeznaczeniu.

Przemysław Gogojewicz Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca...

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca może rozporządzać poszczególnymi przedmiotami majątkowymi na rzecz określonych osób. Czym różni się ten rodzaj zapisu od zapisu zwykłego?

mgr inż. Jerzy Ćwięk , dr inż. Arkadiusz Węglarz Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność...

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność energetyczna była dla budownictwa tak znaczącym wyzwaniem.

dr inż. Marzena Najduchowska Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Przemysław Gogojewicz Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać? Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Przemysław Gogojewicz Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Teresa Wons Reakcja na ogień - nowe wymagania

Reakcja na ogień - nowe wymagania Reakcja na ogień - nowe wymagania

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Przemysław Gogojewicz Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur oporowy a pozwolenie na budowę Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje...

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje ona o kwalifikacji obiektu.

Przemysław Gogojewicz Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika? Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym...

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym wypadku nie oznacza, że budynku nie można zakwalifikować do kategorii obiektu budowlanego. Przy odmiennym rozumowaniu budowa budynku bez jakichkolwiek instalacji i urządzeń możliwa byłaby bez jakichkolwiek rygorów prawnych i w celu obejścia prawa wystarczające byłoby niewyposażenie budynku, nawet...

Przemysław Gogojewicz Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie...

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie go do celów mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego może nakazać (w drodze decyzji) usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń albo przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja powinna być natychmiast wykonana i może być ogłoszona ustnie.

dr inż. Jacek Nurzyński Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne

Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne

Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie są przedmiotem normy PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad tym dokumentem są prowadzone w...

Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie są przedmiotem normy PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad tym dokumentem są prowadzone w grupie roboczej PKN (KT 253) w ramach umowy podpisanej z Instytutem Techniki Budowlanej. Docelowo norma będzie się składała z sześciu części.

dr inż. Zbigniew Pozorski, mgr inż. Szymon Wojciechowski Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych

Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych

Niedawno pojawiła się informacja o planach wprowadzenia nowej normy, oznaczonej jako EN 14509-2 i określającej wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych....

Niedawno pojawiła się informacja o planach wprowadzenia nowej normy, oznaczonej jako EN 14509-2 i określającej wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych. Jakie zmiany może przynieść ten dokument?

dr inż. Małgorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania

Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania

Jak ocenić jakości powietrza wewnętrznego w budynkach? Jak klasyfikuje się zanieczyszczenia chemiczne?

Jak ocenić jakości powietrza wewnętrznego w budynkach? Jak klasyfikuje się zanieczyszczenia chemiczne?

Przemysław Gogojewicz Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne

Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne

Nie można zmusić zarządzającego do remontu starych budynków, opierając się na obecnie obowiązujących wymogach technicznych.

Nie można zmusić zarządzającego do remontu starych budynków, opierając się na obecnie obowiązujących wymogach technicznych.

Przemysław Gogojewicz Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków

Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków

Nie można uznać, że zabudowa bliźniacza jest tylko równoznaczna z zabudową w granicy. Forma zabudowy jednorodzinnej, w tym forma zabudowy bliźniaczej, może być pod pewnymi warunkami, realizowana zarówno...

Nie można uznać, że zabudowa bliźniacza jest tylko równoznaczna z zabudową w granicy. Forma zabudowy jednorodzinnej, w tym forma zabudowy bliźniaczej, może być pod pewnymi warunkami, realizowana zarówno w granicy, jak i w oddaleniu od granicy, także na jednej działce.

Przemysław Gogojewicz Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych

Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych

Udział w prawie własności nieruchomości nie upoważnia do uzyskania danych osobowych osób zameldowanych na tej nieruchomości. Potrzeba dostępu indywidualnego do ewidencyjnych danych osobowych osób trzecich...

Udział w prawie własności nieruchomości nie upoważnia do uzyskania danych osobowych osób zameldowanych na tej nieruchomości. Potrzeba dostępu indywidualnego do ewidencyjnych danych osobowych osób trzecich musi być potwierdzona obiektywną i usprawiedliwioną przepisami prawa materialnego koniecznością dysponowania tymi danymi.

Przemysław Gogojewicz Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych?

Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych? Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych?

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 Prawa budowlanego, dopuszczalne jest tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 Prawa budowlanego, dopuszczalne jest tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji...

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji uczestniczyło ponad 230 osób - inżynierów, architektów, projektantów, przedstawicieli uczelni technicznych i innych specjalistów z branży budowlanej.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.