Izolacje.com.pl

Ocena techniczna podłóg przemysłowych – błędy wykonawcze i eksploatacyjne

Technical assessment of industrial floors. Part 2. Executive and operational errors

Jakie mogą być skutki nieprawidłowej eksploatacji podłóg przemysłowych?
Fot. T. Majewski

Jakie mogą być skutki nieprawidłowej eksploatacji podłóg przemysłowych?


Fot. T. Majewski

Realizacja podłóg przemysłowych wiąże się z możliwością popełnienia błędu na każdym etapie, w szczególności na etapie wykonawstwa, jak i podczas eksploatacji gotowej posadzki.

Zobacz także

Fabryka Styropianu ARBET Na co zwracać uwagę przy wyborze styropianu do izolacji cieplnej ścian i podłóg?

Na co zwracać uwagę przy wyborze styropianu do izolacji cieplnej ścian i podłóg?

Ocieplenie domu to najprostsza i zarazem najpopularniejsza metoda zapobiegania stratom ciepła z budynku. Stanowi ono również barierę dla ciepła przenikającego do budynku latem. Aby ocieplenie było efektywne,...

Ocieplenie domu to najprostsza i zarazem najpopularniejsza metoda zapobiegania stratom ciepła z budynku. Stanowi ono również barierę dla ciepła przenikającego do budynku latem. Aby ocieplenie było efektywne, musi być prawidłowo wykonane, m.in. poprzez szczelne ułożenie warstwy izolacji termicznej na powierzchni wszystkich przegród budynku. Należy zatem ocieplić nie tylko ściany zewnętrzne, ale również ściany fundamentowe, podłogi i dachy.

Canada Rubber Polska Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie...

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie dachu degraduje jego warstwę ochronną, a wysoka temperatura może prowadzić do gorszego samopoczucia ludzi i zwierząt, a także zwiększać koszty związane z chłodzeniem pomieszczeń.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Izolacyjność cieplna podłóg w budynkach z uwzględnieniem wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku

Izolacyjność cieplna podłóg w budynkach z uwzględnieniem wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku Izolacyjność cieplna podłóg w budynkach z uwzględnieniem wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie cieplne podłóg w budynkach o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości zagadnień z zakresu budownictwa ogólnego oraz fizyki budowli. Dobór...

Projektowanie cieplne podłóg w budynkach o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości zagadnień z zakresu budownictwa ogólnego oraz fizyki budowli. Dobór materiału termoizolacyjnego powinien się opierać na obliczeniach cieplno-wilgotnościowych z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących wymagań prawnych.

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Błędy wykonawcze:
 • Hala Centrum Handlowego (przykład – hala nr 3)
 • Hala Centrum Wystawienniczego (przykład – hala nr 4)
 • Negatywny wpływ sposobu eksploatacji

Przedmiotem artykułu jest zagadnienie wykonawstwa i eksplatacji podłóg przemysłowych. W artykule omówiono najczęściej popełniane niedociągnięcia i błędy związane z ich realizacją oraz późniejszym użytkowaniem. Treść artykułu została zilustrowana przykładami usterek i uszkodzeń w dwóch halach: Centrum Handlowym oraz Centrum Wystawienniczym.

Technical assessment of industrial floors. Executive and operational errors

The subject of the paper is the issue of manufacturing and use of industrial floors. The paper discusses the most frequent shortcomings and errors related to floor installation and use. The content of the paper is supported with examples of defects and damage in two halls: Shopping Centre and Exhibition Centre.

Podłogi przemysłowe są istotnymi elementami współczesnego budownictwa, a z uwagi na różnorodność obciążeń i warunków eksploatacji są elementami trudnymi w projektowaniu i wykonaniu, jak również wymagają szczególnych zabiegów eksploatacyjnych w celu bezawaryjnej, długotrwałej eksploatacji.1)

Błędy wykonawcze

Do najczęstszych błędów wykonawczych popełnionych podczas realizacji betonowych posadzek utwardzonych powierzchniowo należą:

 • realizacja posadzki bez szczegółowej dokumentacji projektowej, co skutkuje stosowaniem dowolnych, często nieprawidłowych rozwiązań przez wykonawcę,
 • nieprawidłowe wykonanie dylatacji, niepoprawnej lokalizacji i/lub nieprawidłowym wypełnieniu, co skutkuje wystąpieniem uszkodzeń i obniżeniem trwałości posadzki,
 • stosowanie uproszczeń w stosunku do rozwiązań projektowych zamieszczonych w dokumentacji podstawowej, co skutkuje obniżoną trwałością posadzki,
 • stosowanie materiałów o nieodpowiednich właściwościach, co skutkuje obniżeniem trwałości, pogłębianiem istniejących usterek i wystąpieniem nowych; stosowanie nieodpowiednich lub o niskiej jakości materiałów może skutkować koniecznością naprawy posadzki jeszcze przed jej oddaniem do użytkowania,
 • nieprawidłowa (zbyt wczesna lub za późna) aplikacja i zatarcie posypki powierzchniowej, co skutkuje obniżoną jej przyczepnością do podłoża.

Następstwem błędów wykonawczych popełnionych podczas realizacji podłóg przemysłowych z posadzkami z suchej posypki nawierzchniowej typu DST (Dry Shake Topping) są najczęściej:

 • pękanie posadzki spowodowane:
  – skurczem plastycznym,
  – skurczem związanym z wysychaniem,
  – klawiszowaniem płyt,
  – paczenieniem płyt podkładu, tzw. curlingiem,
  – osiadaniem podłoża (jego niedostateczną nośnością),
  – występowaniem w poziomie posadowienia gruntów ekspansywnych, np. iłów,
  – niewłaściwym zdylatowaniem posadzki;
 • pylenie spowodowane:
  – za wysoką ilością wody zarobowej,
  – wysokim wskaźnikiem W/C,
  – osłabieniem warstwy przypowierzchniowej związanym z tzw. blendingiem,
  – przedwczesnym zacieraniem i wygładzaniem, które powoduje wtarcie mleczka cementowego w powierzchnię,
  – użyciem suchego cementu jako pochłaniacza wilgoci,
  – nieprawidłowym wykonaniem posypki DST przez używanie w trakcie zacierania dodatkowej ilości wody,
  – niewłaściwą (za krótką) pielęgnacją,
  – przemrożeniem warstw przypowierzchniowych w początkowym okresie dojrzewania młodego betonu, często występującym w przypadku, gdy betonowanie odbywa się w okresie zimowym,
  –    wprowadzeniem na posadzkę ruchu wywołującego ścieranie przed osiągnięciem przez beton odpowiedniej wytrzymałości;
 • łuszczenie,
 • odpryski,
 • spęcherzenia powierzchni,
 • nieprawidłowe wykonane szczelin dylatacyjnych:
  – brak wypełnienia,
  – zbyt płytkie szczeliny,
  – za duży rozstaw szczelin,
  – nieodpowiedni rozkład szczelin dylatacyjnych, szczególnie przy słupach i na obwodzie,
  – brak dyblowania przy dużych obciążeniach;
 • zmiana barwy.

Jako przykład błędów i niedociągnięć wykonawczych opisano poniżej przypadki:

 • usterek i uszkodzeń w hali Centrum Handlowego (przykład – hala nr 3),
 • usterek i uszkodzeń w hali Centrum Wystawienniczego (przykład – hala nr 4) (numeracja obiektów jest ciągła z pierwszą częścią artykułu).

Błędy wykonawcze

Hala Centrum Handlowego (przykład – hala nr 3)

Posadzka znajdowała się w nowo wybudowanym budynku Centrum Handlowego, w którym przed oddaniem do użytkowania zaobserwowano liczne usterki i uszkodzenia niedawno wykonanej posadzki.

Budynek Centrum Handlowego stanowiła wielonawowa parterowa hala stalowa, funkcjonalnie podzielona ściankami działowymi na pomieszczenia magazynowe i socjalno-biurowe oraz halę sprzedaży. W budynku wykonana została monolityczna żelbetowa podłoga przemysłowa, ułożona bezpośrednio na gruncie.

Przyjęto, że wykonanie posadzki nastąpi w ośmiu etapach, tzw. polach roboczych, z betonu klasy C25/30 według zaakceptowanej przez nadzór recepty. W trakcie betonowania pierwszego pola technologicznego (działki roboczej) wykonawca w trakcie prac betoniarskich zakwestionował jakość dostarczonego betonu.

Przedmiotem uwag była konsystencja świeżej mieszanki dostarczanej na budowę oraz nadmiar wody zbierającej się na powierzchni betonu po jego ułożeniu (FOT. 1).

FOT. 1. Powierzchnia posadzki w trakcie realizacji (w trakcie układania betonu); fot.: T. Majewski

FOT. 1. Powierzchnia posadzki w trakcie realizacji (w trakcie układania betonu); fot.: T. Majewski

FOT. 2. Rysy na powierzchni posadzki wywołane skurczem (oba przykłady: hala nr 3); fot.: T. Majewski

FOT. 2. Rysy na powierzchni posadzki wywołane skurczem (oba przykłady: hala nr 3); fot.: T. Majewski

Z powodu uwag zgłaszanych przez wykonawcę podczas betonowania pierwszego pola do wykonania kolejnych pól zastosowano beton wyprodukowany według zmienionej i zaakceptowanej przez nadzór nowej receptury. Po wykonaniu posadzki wykonawca stwierdził występowanie uszkodzeń widocznych na jej powierzchni. Uszkodzenia polegały na zarysowaniu (pojawieniu się licznych rys), odspajaniu się warstwy utwardzonej od podłoża (betonu podkładowego) oraz jej pękaniu w miejscach odspojenia od podłoża (FOT. 2).

Podłoga przemysłowa składa się z podkładu oraz płyty konstrukcyjnej (beton B30), której powierzchnia zabezpieczona została przed czynnikami zewnętrznymi posypką utwardzoną na bazie piasku korundowego. Głównym kryterium decydującym o przydatności tego typu posadzki jest jej trwałość i wytrzymałość.

System monolitycznych posadzek utwardzanych powierzchniowo opiera się na wzajemnym połączeniu utwardzenia powierzchniowego (suchej zasypki typu DST) z płytą konstrukcyjną podłogi (podkładem), wykonywaną z reguły w jednym cyklu technologicznym. W trakcie wykonywania tego typu posadzek należy zwrócić szczególną uwagę na czas wiązania i szybkość twardnienia betonu oraz sposób i proces rozkładania posypki. Aplikacja posypki na twardniejącym, tzw. młodym betonie może być rozpoczęta po jego delikatnym zesztywnieniu. Odpowiedni moment rozpoczęcia zależy od właściwości mieszanki betonowej, warunków klimatycznych oraz innych elementów mających wpływ na szybkość wiązania i twardnienia betonu. Zazwyczaj następuje to po okresie od 4 do 8 godzin po zakończeniu rozkładania mieszanki betonowej. Za wczesna, jak również zbyt późna aplikacja zasypki na podłoże skutkuje z reguły niedostateczną (zaniżoną) przyczepnością warstwy utwardzonej do podłoża.

Po zakończeniu zacierania posadzki utwardzone powierzchniowo należy zabezpieczyć przed utratą wilgoci. W tym celu zaleca się stosowanie różnego rodzaju impregnatów.

W analizowanym przypadku w trakcie wizji lokalnej stwierdzono rysy na powierzchni warstwy utwardzonej posadzki oraz odspojenia tej warstwy od podłoża. Na wykonanych odwiertach (o średnicy 94 mm) stwierdzono odspojenia warstwy utwardzonej od podłoża (betonu). Na styku obu warstw stwierdzono mleczko cementowe o intensywnym brunatnym zabarwieniu. Brunatną barwę nadawała zastosowana domieszka do betonu (plastyfikator) (FOT. 3). Stwierdzono również niejednolitą barwę posadzki.

FOT. 3. Odspojona od podłoża (podkładu) warstwa utwardzona (przykład – hala nr 3); fot.: T. Majewski

FOT. 3. Odspojona od podłoża (podkładu) warstwa utwardzona (przykład – hala nr 3); fot.: T. Majewski

Stwierdzone na powierzchni posadzki rysy oraz ich kształt miały typowy charakter rys wywołanych skurczem betonu. Przy szybkim wysychaniu świeżego betonu w konstrukcji po 2–4 godzinach od ułożenia na jego górnej powierzchni zaczynają pojawiać się rysy wywołane skurczem plastycznym. Zjawisko to występuje bardzo często przy betonowaniu elementów w okresie podwyższonych temperatur (okres letni) i jednoczesnym braku pielęgnacji młodego betonu. Rysy skurczowe powstają, gdy woda zgromadzona na powierzchni betonu, na skutek sedymentacji, przedwcześnie wyschnie. Rysy powstałe w ten sposób w literaturze często nazywane są rysami zsychania.

W pobranych próbkach betonu (odwiertach rdzeniowych) stwierdzono liczne pory i pustki powietrzne, które miały regularny (owalny) kształt. Kształt i ilość porów (pustek) świadczyła o nadmiarze wody zarobowej w mieszance lub jej niedostatecznym zagęszczeniu w trakcie układania. Średnica porów (pustek powietrza) wynosiła od 0,5 mm do 6 mm. Zawartość powietrza w pobranych próbkach wynosiła od 3,9% do 5,9% w stosunku do gęstości obliczonej na podstawie zaakceptowanej recepty.

Niejednolita barwa posadzki spowodowana była różnym stopniem hydratacji cementu w zasypce oraz niejednorodnym wysyceniem warstwy przypowierzchniowej preparatem impregnacyjnym.

W celu oznaczenia zdolności mieszanki do odsączania mleczka cementowego na powierzchni betonowanego elementu, wystąpienia zjawiska tzw. blendingu, wykonano w laboratorium zaroby próbne z materiałów pobranych na węźle betoniarskim dostarczającym mieszankę na budowę. Mieszankę do badań przygotowano na podstawie obu zaakceptowanych przez nadzór receptur.

W trakcie badań laboratoryjnych w obu przypadkach stwierdzono występowanie na powierzchni mieszanki betonowej intensywnego zjawiska blendingu. Mleczko cementowe utrzymywało się na powierzchni próbek przez okres ponad 8 godzin. Główną przyczyną występujących usterek i uszkodzeń było:

 • zastosowanie mieszanki betonowej o nieprawidłowym składzie; wbudowana mieszanka charakteryzowała się wysoką podatnością na odsączanie zaczynu cementowego (mleczka cementowego) na powierzchni płyty w trakcie betonowania,
 • brak odprowadzenia nadmiaru mleczka cementowego z powierzchni płyty przed aplikacją suchej zasypki,
 • aplikacja zasypki na nieprzygotowanym podłożu oraz w nieodpowiednim okresie (za wcześnie),
 • nieprawidłowe rozprowadzenie i zatarcie powierzchni zasypki,
 • brak lub za krótki okres pielęgnacji wierzchniej warstwy zasypki.

Z uwagi na zakres występujących uszkodzeń zarekomendowano wymianę podłogi na nową na podstawie opracowanej szczegółowej dokumentacji projektowej.

Błędy wykonawcze

Hala Centrum Wystawienniczego (przykład – hala nr 4)

Po okresie około 5 lat od oddania obiektu do użytkowania zaobserwowano liczne usterki i uszkodzenia posadzki w Hali Wystawienniczej.

Ustrój nośny hali stanowi zespół żelbetowych prefabrykowanych słupów, na których oparte zostały stalowe kratowe dźwigary dachowe. Dach wielospadowy o niewielkim kącie nachylenia połaci został pokryty blachą trapezową i ocieplony wełną mineralną. Ściany zewnętrzne stanowiły konstrukcje żelbetowe z prefabrykowanych płyt elewacyjnych. W części ścian wykonano przeszklenia z profili aluminiowych i szyb zespolonych. Ściany wewnętrzne były w części żelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro, a w części murowane z bloczków wapienno-piaskowych (parter) i bloczków betonu komórkowego (na wyższych kondygnacjach).

Podkład betonowy pod posadzkę wykonany został z betonu klasy C30/37 (B37), na którym wykonano warstwę posadzki cienkowarstwowej typu DST zatartej na gładko. Posadzka po zatarciu pokryta została materiałem impregnacyjnym. Podkład betonowy podłogi zbrojony jest polipropylenowym włóknem konstrukcyjnym 39×0,78 mm. Po stwardnieniu płyty na powierzchni wykonane zostały szczeliny przeciwskurczowe (przez nacięcie piłą) w polach o powierzchni około 36 m2 (średnio 6,0×6,0 m).

Lokalizację szczelin dylatacyjnych dopasowano do siatki słupów i położenia koryt kablowych (do instalacji wewnętrznych budynku). Pod warstwą betonowego podkładu ułożono jedną warstwę folii PE o grubości 0,2 mm, podbudowę z chudego betonu oraz warstwę gruntu stabilizowanego cementem.

W trakcie wizji lokalnych na obiekcie stwierdzono liczne usterki i uszkodzenia betonowej posadzki. Charakterystyczne, przykładowe rodzaje usterek i uszkodzeń pokazano na FOT. 4, FOT. 5, FOT. 6, FOT. 7, FOT. 8, FOT. 9, FOT. 10 i FOT. 11.

FOT. 4. Uszkodzone narożniki płyt (hala nr 4); fot.: T. Majewski

FOT. 4. Uszkodzone narożniki płyt (hala nr 4); fot.: T. Majewski

FOT. 5. Uszkodzone narożniki płyt, nieprawidłowe przesunięcie sąsiednich szczelin dylatacyjnych (hala nr 4); fot.: T. Majewski

FOT. 5. Uszkodzone narożniki płyt, nieprawidłowe przesunięcie sąsiednich szczelin dylatacyjnych (hala nr 4); fot.: T. Majewski

FOT. 6. Nieprawidłowo wykonane krzyżowanie szczelin dylatacyjnych (szczelina jednostronna), na przedłużeniu szczeliny widoczna rysa (hala nr 4); fot.: T. Majewski

FOT. 6. Nieprawidłowo wykonane krzyżowanie szczelin dylatacyjnych (szczelina jednostronna), na przedłużeniu szczeliny widoczna rysa (hala nr 4); fot.: T. Majewski

FOT. 7. Uszkodzona krawędź betonu przy korycie kablowym, masa elastyczna odspojona od betonu (hala nr 4); fot.: T. Majewski

FOT. 7. Uszkodzona krawędź betonu przy korycie kablowym, masa elastyczna odspojona od betonu (hala nr 4); fot.: T. Majewski

FOT. 8. Rysa w bezpośrednim sąsiedztwie studzienki hydrantowej (hala nr 4); fot.: T. Majewski

FOT. 8. Rysa w bezpośrednim sąsiedztwie studzienki hydrantowej (hala nr 4); fot.: T. Majewski

FOT. 9. Nieprawidłowo wykonane skrzyżowanie szczelin dylatacyjnych. Uszkodzona masa elastyczna, odspojona od betonu (hala nr 4); fot.: T. Majewski

FOT. 9. Nieprawidłowo wykonane skrzyżowanie szczelin dylatacyjnych. Uszkodzona masa elastyczna, odspojona od betonu (hala nr 4); fot.: T. Majewski

FOT. 10. Nieprawidłowy układ szczelin dylatacyjnych przy słupie (hala nr 4); fot.: T. Majewski FOT. 11. Włoskowate rysy skurczowe na powierzchni posadzki, tzw. skóra krokodyla (hala nr 4); fot.: T. Majewski

Na powierzchni posadzki stwierdzono liczne rysy i pęknięcia, a także ubytki betonu w miejscach dylatacji oraz narożnikach płyt. Szerokość rys była zróżnicowana w zależności od miejsca ich lokalizacji; największą szerokość stwierdzono dla rys znajdujących w narożnikach płyt, w miejscach silnie obciążonych kołami pojazdów. W szczelinach dylatacyjnych sąsiednie krawędzie płyt były przesunięte w pionie. Pomierzona różnica (uskok) łatą o długości 2,0 m sąsiednich krawędzi płyt wynosi od 1,0 mm do 8 mm. Stwierdzono lokalne ubytki elastycznej masy wypełniającej szczeliny dylatacyjne. W wielu miejscach na długości szczeliny masa odspoiła się od betonu.

Wykonano odkrywki sprawdzające układ warstw podłogi, a pomierzona w wykonanych odkrywkach grubość poszczególnych warstw wynosiła:

 • warstwa utwardzona: od 1 mm do 2,5 mm,
 • betonowy podkład pod posadzkę: od 14 cm do 15,5 cm,
 • chudy beton: od 21 cm do 22 cm.

Układ warstw podłogi w wykonanych odkrywkach co do zasady był poprawny pod względem rodzaju poszczególnych warstw, nie był natomiast zgodny z projektem pod względem ich grubości oraz klasy wytrzymałości. W wykonanych odkrywkach grubość podkładu była mniejsza niż założona w projekcie podstawowym: 15 cm zamiast założonych 18 cm, a klasa betonu (warstwy nośnej) określona na pobranych z konstrukcji próbkach wynosiła C30/37 zamiast założonych w projekcie C25/30. W pobranych rdzeniach nie znaleziono prętów zbrojenia miękkiego, w betonie znajdowało się zbrojenie rozproszone (konstrukcyjne włókna z tworzywa sztucznego).

Stwierdzono uszkodzenia dylatacji polegające na nieprawidłowym wypełnieniu szczelin materiałem elastycznym oraz nieprawidłowym (niezgodnym z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej) wykonaniu samych szczelin. W sąsiedztwie słupów nie wykonano nacięć typu karo (krawędzie sąsiednich szczelin są wzajemnie przesunięte), w miejscach skrzyżowania szczelin wykonano szczeliny jednostronne. Materiał wypełniający odspoił się od betonu, co skutkowało migracją wody i zawartych w niej związków chemicznych (używanych do mycia posadzki) w głąb podłogi, powodując korozję betonu i stalowych elementów wyposażenia.

Powierzchnia posadzki miała niejednorodną barwę, tj. widoczne były jaśniejsze i ciemniejsze plamy. Różny odcień betonu na powierzchni oraz na/w środku grubości pobranych rdzeni spowodowany był różnym stopniem hydratyzacji cementu i nie miał wpływu na parametry wytrzymałościowe betonu – obniżał jedynie jego walory estetyczne. Powierzchnia posadzki jest intensywnie zabrudzona. Na posadzce widoczne były plamy oleju oraz innych materiałów, np. kleju po przyklejonej taśmie klejącej.

Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdzono, że betonowa podłoga hali nie jest w stanie bezpiecznie przenieść założonych w projekcie obciążeń pojazdami kołowymi – samochodu ciężarowego i wózka widłowego. Podłoga nie spełniała warunków Stanu Granicznego Nośności (SGN) (Unlimate Limit State – ULS)) z uwagi na przekroczenie wytrzymałość betonu na rozciąganie. Naprężenia wywołane ruchem wózków widłowych i/lub pojazdów ciężarowych osiągają wartości większe niż wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu.

W celu dalszej bezpiecznej i długotrwałej eksploatacji zalecono:

 • ograniczenie wartości dopuszczalnych obciążeń (maksymalnego nacisku koła/nogi regału na podłogę),
 • grawitacyjną iniekcję rys i pęknięć o szerokości rozwarcia do 0,2 mm żywicą o niskiej lepkości,
 • iniekcję rys i pęknięć większych niż 0,3 mm żywicą epoksydową,
 • wymianę materiału wypełniającego szczeliny dylatacyjne w miejscach, gdzie jest on odspojony od betonu.

Negatywny wpływ sposobu eksploatacji

Następstwem niewłaściwego sposobu eksploatacji podłóg przemysłowych z posadzkami z suchej posypki nawierzchniowej typu DST (Dry Shake Topping) są najczęściej:

 • uszkodzenia mechaniczne dylatacji, co skutkuje niszczeniem struktury betonu w narożnikach i przy krawędziach płyt, powstawaniem ubytków betonu, korozją zbrojenia, utrudnieniami eksploatacyjnymi (np. zabrudzenie, nierówna powierzchnia). Wnikające w rysy i pęknięcia woda, zabrudzenia lub środki chemiczne używane do czyszczenia posadzki mają negatywny wpływ na trwałość posadzki, powodując przyspieszoną korozję betonu oraz stali. Sposobem zapobiegania wystąpieniu tego typu usterek jest bieżące utrzymywanie dylatacji w dobrym stanie technicznym, sukcesywna wymiana mas dylatacyjnych, usuwanie luźnych fragmentów betonu i jego uzupełniania masami naprawczymi, np. zaprawami typu PCC,
 • uszkodzenia wywołane przeciążeniem objawiają się w szczególności wykruszeniem betonu w miejscach intensywnego ruchu, tj. w narożnikach szczelin dylatacyjnych oraz narożnikach płyt; sposobem usunięcia tego typu usterek jest usuwanie luźnych fragmentów betonu i jego uzupełniania masami naprawczymi, np. zaprawami typu PCC,
 • uszkodzenia wierzchniej warstwy utwardzonej wywołane używaniem agresywnych w stosunku do betonu środków chemicznych w trakcie czyszczenia posadzki; sposobem usunięcia występujących usterek może być wykonanie nowej posadzki, np. z żywicy,
 • uszkodzenia wywołane działaniem gradientu temperatury (tzw. szok termiczny wywołany np. czyszczeniem, myciem posadzki gorącą wodą lub parą); wówczas to na powierzchni podłogi przy znacznych różnicach temperatury powstają pęknięcia, które są miejscem penetracji środków chemicznych w głąb warstw podłogowych.

Jako przykład nieodpowiedniego sposobu eksploatacji może posłużyć opisany wcześniej przypadek usterek i uszkodzeń podłogi wykonanej w hali Centrum Handlowego (przykład – hala nr 3).

Wnioski

 • Betonowe posadzki utwardzone powierzchniowo należą do najczęściej stosowanych rozwiązań projektowych z uwagi na stosunkowo niskie koszty realizacji (w stosunku do posadzek np. żywicznych), charakteryzują się krótszym czasem wykonania oraz możliwością rozpoczęcia eksploatacji w krótkim okresie od ich wykonania, krótszym niż 28 dni (przy zastosowaniu odpowiednich zabiegów technologicznych i materiałów).
 • Prawidłowo zaprojektowana i wykonana posadzka powinna spełniać wymagania eksploatacyjne inwestora i być trwała.
 • Niedociągnięcia i błędy popełnione na etapie wykonawstwa należą do kluczowych czynników definiujących trwałość podłóg w okresie ich eksploatacji.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Ołeksij Kopyłow, mgr inż. Jan Sieczkowski Zasady odbioru lokalu mieszkalnego i użytkowego

Zasady odbioru lokalu mieszkalnego i użytkowego Zasady odbioru lokalu mieszkalnego i użytkowego

Odbiór mieszkania lub lokalu użytkowego od wykonawcy (w przypadku budynków nowo wznoszonych zazwyczaj od dewelopera, a w przypadku remontowanych - od brygad budowlanych) jest dużym wyzwaniem, szczególnie...

Odbiór mieszkania lub lokalu użytkowego od wykonawcy (w przypadku budynków nowo wznoszonych zazwyczaj od dewelopera, a w przypadku remontowanych - od brygad budowlanych) jest dużym wyzwaniem, szczególnie dla osób niezwiązanych zawodowo z budownictwem. Często dopiero podczas odbioru osoba odbierająca po raz pierwszy widzi gotowy lokal i w krótkim czasie, w obecności dewelopera lub wykonawcy, musi stwierdzić, czy jest on zgodny z tym, na co umówiły się strony w umowie deweloperskiej lub w umowie o...

mgr inż. Maciej Rokiel Posadzki z płyt wielkoformatowych - wybrane zagadnienia

Posadzki z płyt wielkoformatowych - wybrane zagadnienia Posadzki z płyt wielkoformatowych - wybrane zagadnienia

Od pewnego czasu daje się zauważyć trend związany z pojawianiem się coraz większych formatów płytek czy wręcz płyt ceramicznych. Często zapomina się jednak, że poprawność wykonania prac jest zależna nie...

Od pewnego czasu daje się zauważyć trend związany z pojawianiem się coraz większych formatów płytek czy wręcz płyt ceramicznych. Często zapomina się jednak, że poprawność wykonania prac jest zależna nie tylko od ułożenia płytek.

mgr inż. Maria Pietras Właściwości i zastosowanie perlitu

Właściwości i zastosowanie perlitu Właściwości i zastosowanie perlitu

Perlit budowlany to materiał wysoko termoizolacyjny, stosowany przy wielu pracach budowlanych jako materiał bazowy lub jako uzupełnienie materiałów izolacyjnych. Ma właściwości, które czynią go materiałem...

Perlit budowlany to materiał wysoko termoizolacyjny, stosowany przy wielu pracach budowlanych jako materiał bazowy lub jako uzupełnienie materiałów izolacyjnych. Ma właściwości, które czynią go materiałem niezwykle atrakcyjnym dla budownictwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Analiza rozwiązań materiałowych podłóg na stropach w budynkach - studium przypadku

Analiza rozwiązań materiałowych podłóg na stropach w budynkach - studium przypadku Analiza rozwiązań materiałowych podłóg na stropach w budynkach - studium przypadku

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych,...

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych, izolacyjności akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec Przyczyny uszkodzeń dylatacji betonowych posadzek przemysłowych

Przyczyny uszkodzeń dylatacji betonowych posadzek przemysłowych Przyczyny uszkodzeń dylatacji betonowych posadzek przemysłowych

Uszkodzenia dylatacji betonowych posadzek przemysłowych nie należą do rzadkich. Najwięcej takich problemów obserwuje się zazwyczaj na trasach ruchu środków transportowych.

Uszkodzenia dylatacji betonowych posadzek przemysłowych nie należą do rzadkich. Najwięcej takich problemów obserwuje się zazwyczaj na trasach ruchu środków transportowych.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec Sposoby naprawy uszkodzonych posadzek betonowych

Sposoby naprawy uszkodzonych posadzek betonowych Sposoby naprawy uszkodzonych posadzek betonowych

Pomimo wieloletnich doświadczeń i stosowania zaawansowanych technologii betonowe posadzki przemysłowe ciągle wykazują nieproporcjonalnie dużą liczbę uszkodzeń i wad.

Pomimo wieloletnich doświadczeń i stosowania zaawansowanych technologii betonowe posadzki przemysłowe ciągle wykazują nieproporcjonalnie dużą liczbę uszkodzeń i wad.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec Diagnostyka i uszkodzenia betonowych posadzek przemysłowych

Diagnostyka i uszkodzenia betonowych posadzek przemysłowych Diagnostyka i uszkodzenia betonowych posadzek przemysłowych

Badania podkładów betonowych wykonuje się w celu oceny i sprawdzenia ich stanu. Ocena taka jest wymagana przy odbiorze robót, przed nałożeniem ostatecznej warstwy posadzkowej oraz w wypadku konieczności...

Badania podkładów betonowych wykonuje się w celu oceny i sprawdzenia ich stanu. Ocena taka jest wymagana przy odbiorze robót, przed nałożeniem ostatecznej warstwy posadzkowej oraz w wypadku konieczności wykonania napraw.

mgr inż. Tomasz Majewski, dr inż. Maciej Niedostatkiewicz Naprawa posadzki betonowej w hali produkcyjnej

Naprawa posadzki betonowej w hali produkcyjnej Naprawa posadzki betonowej w hali produkcyjnej

Autorzy przedstawiają procedury i szczegóły rozwiązań technicznych zastosowanych podczas remontu silnie zaolejonej posadzki znajdującej się w hali produkcyjnej, a także opisują charakterystykę analizowanej...

Autorzy przedstawiają procedury i szczegóły rozwiązań technicznych zastosowanych podczas remontu silnie zaolejonej posadzki znajdującej się w hali produkcyjnej, a także opisują charakterystykę analizowanej posadzki oraz zakres i sposób prowadzenia prac naprawczych.

prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, dr inż. Łukasz Sadowski Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek

Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek

Diagnostyka zespolenia warstw betonowych w elementach budowlanych stosowana jest m.in. w odbiorach jakościowych w budownictwie. W praktyce zazwyczaj wykorzystywana jest do tego celu seminieniszcząca metoda...

Diagnostyka zespolenia warstw betonowych w elementach budowlanych stosowana jest m.in. w odbiorach jakościowych w budownictwie. W praktyce zazwyczaj wykorzystywana jest do tego celu seminieniszcząca metoda odrywania (pull-off), która pozwala wiarygodnie ocenić, czy zespolenie między warstwami występuje, a jeśli tak – jaka jest jego wartość w rozumieniu przyczepności na odrywanie fb na styku warstw.

dr inż. Jan Lorkowski Silnie obciążona posadzka na styropianie

Silnie obciążona posadzka na styropianie Silnie obciążona posadzka na styropianie

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy...

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy typu EPS 150.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania...

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania podłogowego, powierzchnię, kształt i konstrukcję podłogi.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych....

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych. Usystematyzowanie definicji jest wstępem do dalszej charakterystyki produktów.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć...

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć powierzchnię poziomą. Muszą też zapewniać stabilność wszystkich warstw, a także spełniać warunki higieniczne i estetyczne. Jest to możliwe pod warunkiem właściwego zaprojektowania poszczególnych warstw, doboru odpowiednich materiałów oraz poprawnego wykonania robót posadzkarskich.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Eksploatacja posadzek na gruncie w budynkach innych niż przemysłowe

Eksploatacja posadzek na gruncie w budynkach innych niż przemysłowe Eksploatacja posadzek na gruncie w budynkach innych niż przemysłowe

Uszkodzenia posadzek nie przekładają się bezpośrednio na stan bezpieczeństwa całej konstrukcji, ale mogą utrudniać korzystanie z obiektu. W niektórych wypadkach mogą także zagrażać zdrowiu, a nawet życiu...

Uszkodzenia posadzek nie przekładają się bezpośrednio na stan bezpieczeństwa całej konstrukcji, ale mogą utrudniać korzystanie z obiektu. W niektórych wypadkach mogą także zagrażać zdrowiu, a nawet życiu jego użytkowników. Dlatego tak ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie uwzględniające późniejszą eksploatację.

dr inż. Adam Niesłochowski Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne,...

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne, bitumy, lepiszcza, kleje itp., a także pozostałości nieprzereagowanych monomerów.

Jacek Sawicki Posadzki – wierzchnie warstwy ochronne podłóg

Posadzki – wierzchnie warstwy ochronne podłóg Posadzki – wierzchnie warstwy ochronne podłóg

Właściwie dobrana posadzka skutecznie chroni przed destrukcją podkład i warstwy położone pod nią oraz w zależności od przeznaczenia zachowuje odporność użytkową na działanie niszczących sił zewnętrznych,...

Właściwie dobrana posadzka skutecznie chroni przed destrukcją podkład i warstwy położone pod nią oraz w zależności od przeznaczenia zachowuje odporność użytkową na działanie niszczących sił zewnętrznych, a przy tym pełni określone funkcje estetyczne. Odpowiedni dobór posadzki gwarantuje ponadto bezpieczeństwo użytkowania jej nawierzchni oraz zachowanie optymalnych warunków higienicznych (z uwzględnieniem potrzeby przeprowadzania związanych z nimi zabiegów).

Jacek Sawicki Posadzki na gruncie w obiektach z płyt warstwowych

Posadzki na gruncie w obiektach z płyt warstwowych

Obiekty wznoszone ze ściennych płyt warstwowych w okładzinach metalowych charakteryzują się względnie prostym montażem. Na obrysie budowli, jaki wyznaczają ich ławy fundamentowe z podwaliną, ustawiany...

Obiekty wznoszone ze ściennych płyt warstwowych w okładzinach metalowych charakteryzują się względnie prostym montażem. Na obrysie budowli, jaki wyznaczają ich ławy fundamentowe z podwaliną, ustawiany jest szkielet słupowo-ryglowy, do którego później mocuje się ścienne płyty warstwowe. Od góry bryłę budowli zamyka połać dachu (najczęściej stanowią ją systemowe lekkie płyty warstwowe dachowe), a od dołu systemy podłóg i posadzek. Ich konstrukcje i nawierzchnie dobierane są w zależności od potrzeb...

Jacek Sawicki Izolacje podłóg na gruncie

Izolacje podłóg na gruncie

Podłoga na gruncie to najniżej położona przegroda pozioma w budynku. Jest ona elementem konstrukcyjnym, który pozostaje w stałym kontakcie z gruntem, oddziela środowiska o różnych parametrach termicznych...

Podłoga na gruncie to najniżej położona przegroda pozioma w budynku. Jest ona elementem konstrukcyjnym, który pozostaje w stałym kontakcie z gruntem, oddziela środowiska o różnych parametrach termicznych i wilgotnościowych. Zadaniem podłogi na gruncie jest ochrona posadzki i wnętrza użytkowego przed wilgocią gruntową i korozją biologiczną oraz zapewnienie im wymaganej izolacyjności termicznej.

Jacek Sawicki Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji

Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji

Sposoby wykonywania przeciwwodnych uszczelnień przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych (dylatacji) i pęknięć w konstrukcjach monolitycznych wykonanych z żelbetu, betonu, materiałów ceramicznych, stali...

Sposoby wykonywania przeciwwodnych uszczelnień przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych (dylatacji) i pęknięć w konstrukcjach monolitycznych wykonanych z żelbetu, betonu, materiałów ceramicznych, stali itp. z użyciem taśm elastycznych wklejanych są powszechne w budownictwie ogólnym i hydrotechnicznym. Skutecznie spełniają one swoje zadania pod warunkiem przestrzegania zaleceń systemodawców.

mgr inż. Piotr Idzikowski Uszczelnianie pomieszczeń wilgotnych

Uszczelnianie pomieszczeń wilgotnych Uszczelnianie pomieszczeń wilgotnych

Źle wykonana izolacja przeciwwilgociowa w budynku to jedna z najczęstszych przyczyn powstawania grzybów w domach i biurach. Działania profilaktyczne pozwolą zminimalizować jej skutki lub pozbyć się problemu.

Źle wykonana izolacja przeciwwilgociowa w budynku to jedna z najczęstszych przyczyn powstawania grzybów w domach i biurach. Działania profilaktyczne pozwolą zminimalizować jej skutki lub pozbyć się problemu.

mgr inż. Maciej Rokiel, mgr inż. Cezariusz Magott Postępowanie z budynkami zalanymi podczas powodzi

Postępowanie z budynkami zalanymi podczas powodzi Postępowanie z budynkami zalanymi podczas powodzi

W domach zalanych podczas powodzi powstają idealne warunki wilgotnościowe do rozwoju mikroorganizmów –  doświadczenie pokazuje znaczne nasilenie się w takich budynkach rozwoju grzybów pleśniowych, grzybów...

W domach zalanych podczas powodzi powstają idealne warunki wilgotnościowe do rozwoju mikroorganizmów –  doświadczenie pokazuje znaczne nasilenie się w takich budynkach rozwoju grzybów pleśniowych, grzybów domowych, bakterii, a także owadów – technicznych szkodników niszczących drewno. Konieczne jest więc przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji (w wymienionej kolejności), a także zabezpieczenie budynku przed korozją biologiczną.

mgr inż. Paweł Tomczyk Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie...

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie Interpretacyjnym „Wymaganie podstawowe nr 5. Ochrona przed hałasem”. Podobne zapisy, włączające ponadto ochronę przeciwdrganiową, znajdują się w podstawowych aktach prawnych dotyczących budownictwa, do których należą: ustawa Prawo budowlane i związane z nią Rozporządzenie Ministra Infrastruktury...

mgr inż. Anna Zastawna-Rumin Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej....

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej. Zwiększenie parametrów izolacyjnych przegród budynku jest często bardzo trudne do uzyskania (przy istniejących grubych ścianach powoduje ograniczenie dopływu światła dziennego) lub wiąże się z wieloma kompromisami architektonicznymi i funkcjonalnymi (np. zmniejszeniem powierzchni użytkowej lub wysokości...

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem...

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem substancji, które mają szkodliwy wpływ na samą izolację i na chronione przez nią elementy budynku. Rozpuszczone w wodzie agresywne związki chemiczne powstałe np. w wyniku naturalnego procesu gnicia roślin i liści czy też wskutek procesów chemicznych (zachodzących pomiędzy wodą a produktami spalania,...

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać » Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Stawianie hali - co musisz wiedzieć» Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować? Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mieszkanie.pl Co można wybudować bez pozwolenia?

Co można wybudować bez pozwolenia? Co można wybudować bez pozwolenia?

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami,...

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami, aby nie popełnić błędu. Ustawa została w znacznej części zliberalizowana, ale niektóre budowle są obarczone dokumentacją i dla ich legalności wystarczy jedynie zgłoszenie. Więcej na ten temat dowiesz się poniżej.

merXu Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi,...

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi, elektrotechniki i oświetlenia, budownictwa, instalacji, maszyn i metalurgii czy bezpieczeństwa pracy.

fischer Polska sp. z o.o. Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań,...

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań, oferuje bogate portfolio wyrobów przeznaczonych do stosowania w izolacji.

Bauder Polska Sp. z o. o. Kompletne systemy dachów zielonych

Kompletne systemy dachów zielonych Kompletne systemy dachów zielonych

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym okresie...

merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Sprawdzeni dostawcy na merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie...

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie do potrzeb firm i specyfiki rynku B2B.

Izolacje Pluimers Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ocieplenie poddasza pianą PUR Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym...

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym i szybkim sposobem jest ocieplenie poddasza pianą pur. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy produkt wraz z usługą, która zazwyczaj trwa 1-2 dni. Inwestor nie musi praktycznie o nic się martwić. Bardzo ważny jest jednak wybór piany pur.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe? Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej...

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w 2020 roku w pożarach w naszym kraju zginęło 489 osób, z czego 360 w pożarach budynków, czyli 7 na 10 ofiar zginęło w mieszkaniach lub domach. Aż 1859 osób zostało rannych. To duże liczby!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.