Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Konstrukcje betonowych posadzek przemysłowych

Concrete industrial flooring structures

FOT. 1. Posadzka przemysłowa w magazynie
Archiwum autora

FOT. 1. Posadzka przemysłowa w magazynie


Archiwum autora

Większość wad betonowych posadzek przemysłowych ujawnia się w początkowym okresie użytkowania, a nawet zaraz po zakończeniu robót posadzkowych. Naprawy uszkodzeń są z reguły kłopotliwe, kosztowne i nie pozostają bez wpływu na estetykę oraz przyszłą eksploatację obiektów.

Zobacz także

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie

Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie

Temat zachowania się posadzek przemysłowych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego (ang. fiber reinforced concrete – FRC) ma charakter interdyscyplinarny. Dlaczego? Otóż nie jest związany tylko z inżynierią...

Temat zachowania się posadzek przemysłowych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego (ang. fiber reinforced concrete – FRC) ma charakter interdyscyplinarny. Dlaczego? Otóż nie jest związany tylko z inżynierią lądową i geotechniką, ale również z inżynierią materiałową. W rezultacie do poprawnego rozumienia pracy posadzki wymagana jest wszechstronna wiedza, której rozwój jest korzystny dla szerokiej grupy inżynierów oraz wykonawców. Ponadto ciągle jesteśmy świadkami rozwijających się nowych materiałów i...

 

Abstrakt

W artykule przedstawiono współczesne wymagania dotyczące wykonania betonowych podkładów posadzek przemysłowych. Omówiono różne rodzaje konstrukcji i szczelin dylatacyjnych. Podano tolerancje wymiarowe.

Concrete industrial flooring structures

The paper presents the contemporary requirements for execution of concrete underlayment of industrial flooring. The discussion covered the various types of structures and expansion joints. Dimension tolerances are given.

Pod pojęciem posadzki przemysłowej rozumie się nawierzchnie wewnętrzne w obiektach przemysłowych, magazynach i centrach handlowych. Zdecydowaną większość posadzek przemysłowych stanowią posadzki betonowe.

Warstwę wierzchnią posadzek przemysłowych stanową:

 • odpowiednio zatarta powierzchnia, najczęściej dodatkowo utwardzona i związana z betonowym podłożem (podkładem),
 • nawierzchnia żywiczna,
 • nawierzchnia mineralna (np. lastrico),
 • płytki ceramiczne,
 • kamień.

Betonowe posadzki przemysłowe wykonuje się bezpośrednio na odpowiednio przygotowanym i zagęszczonym nośnym podłożu gruntowym lub na stropach międzykondygnacyjnych.

konstrukcje betonowych posadzek rys1 4

RYS. 1-4. Schematy układu warstw posadzek przemysłowych: posadzka na gruncie (1), posadzka na stropie (2), posadzka stanowiąca jednocześnie element nośny konstrukcji stropu (3); 1 – warstwa wierzchnia (posadzka), 2 – ewentualnie warstwa sczepna: klej, lepik, 3 – betonowy podkład, 4 – ewentualnie warstwa ochronna, 5 – ewentualnie izolacja termiczna lub akustyczna, 6 – izolacja przeciwwilgociowa lub paroszczelna, 7 – ewentualnie warstwa „chudego betonu”, 8 – zagęszczone nośne podłoże gruntowe, 9 – strop, 10 – beton pełniący funkcję nośną stropu; rys. archiwum autora

Niekiedy betonowa posadzka przemysłowa stanowi jednocześnie element nośny konstrukcji stropu – nadbeton w stropach prefabrykowanych lub w stropach betonowanych na blachach fałdowych. Na RYS. 1-4 przedstawiono schematy układu warstw w posadzkach przemysłowych.

Pomimo wieloletnich doświadczeń i stosowania zaawansowanych technologii betonowe posadzki przemysłowe wykazują ciągle nieproporcjonalnie dużą liczbę uszkodzeń i wad [1, 2, 3]. Dla wykonawców stanowi to z reguły poważne problemy przy odbiorze obiektów - częste reklamacje w okresach gwarancyjnych. Przykłady uszkodzeń betonowych posadzek przemysłowych są często przytaczane w literaturze technicznej i w materiałach licznych konferencji naukowo- technicznych.

Konstrukcje podkładów

Konstrukcje betonowych podkładów zależą od zakładanych obciążeń posadzek siłami rozłożonymi na powierzchni i siłami skupionymi (reakcje z kół urządzeń transportowych, reakcje pod stopami regałów), a także od obciążeń termicznych, warunków gruntowych (niejednorodne podłoże) i technologii wykonania (podkłady dylatowane, posadzki bezspoinowe).

Podkłady posadzek przemysłowych wykonuje się jako:

 • płyty betonowe niezbrojone (RYS. 5);
 • płyty betonowe zbrojone siatkami zgrzewanymi. Siatki rozmieszczane są:
  - w środku grubości płyt (RYS. 6),
  - przy dolnej powierzchni (RYS. 7)
  - lub w 2 warstwach - przy dolnej i górnej powierzchni (RYS. 8).
  Minimalna otulina zbrojenia powinna wynosić 50 mm;
 • płyty ze zbrojeniem rozproszonym (włókna stalowe, włókna syntetyczne - poli­propylenowe, polietylenowe, nylonowe) (RYS. 9);
 • płyty ze zbrojeniem siatkami i ze zbrojeniem rozproszonym (RYS. 10);
 • płyty sprężone (RYS. 11).
konstrukcje betonowych posadzek rys5 10

RYS. 5-11. Konstrukcje podkładów; rys. archiwum autora

Betonowe podkłady ze względu na odkształcenia skurczowe i termiczne wymagają dylatowania. Wyróżnia się następujące rodzaje szczelin dylatacyjnych podkładów:

 • dylatacje konstrukcyjne,
 • dylatacje stykowe,
 • dylatacje skurczowe.

Dylatacje konstrukcyjne, zwane także termicznymi, lub rozszerzania (movement, isolationjoints) wykonuje się:

 • wokół obwodu posadzki przy ścianach zewnętrznych pomieszczenia,
 • wokół obwodu niezależnych fundamentów, słupów kanałów itp.

W wypadku dużych powierzchni w halach (niewielkie wahania temperatur otoczenia) maksymalna odległość między dylatacjami termicznymi nie powinna przekraczać 90 m [4].

W wypadku podkładów zewnętrznych (place składowe, drogi dojazdowe) zaleca się, by rozstaw dylatacji termicznych nie przekraczał:

 • 50 m w wypadku wykonywania robót betonowych w temp. otoczenia powyżej 20°C
 • i 25 m w wypadku wykonywania robót w temp. poniżej 20°C [5].

Dylatacje konstrukcyjne podkładów na stropach międzykondygnacyjnych wykonuje się bezpośrednio:

 • nad dylatacjami konstrukcji stropu,
 • wzdłuż ścian,
 • w liniach otworów drzwiowych (skokowa zmiana szerokości).

Szerokość dylatacji konstrukcyjnych przyjmuje się zazwyczaj równą 20 mm. Dylatacje konstrukcyjne przechodzą przez całą grubość podkładu.

Dylatacje konstrukcyjne między poszczególnymi polami posadzki powinny być dyblowane. Dylatacji konstrukcyjnych występujących wokół ścian zewnętrznych, przy fundamentach, kanałach, studzienkach itp. najczęściej się nie dybluje.

Dylatacje stykowe, zwane także dylatacjami dziennymi, dylatacjami roboczymi, dylatacjami technologicznymi (formedjoints, constructionjoints), determinowane są technologią wykonywania płyty podkładu. Występują one jako dylatacje podłużne i dylatacje poprzeczne na obrzeżach kolejnych "dziennych" pasów betonowania. Szczeliny te powinny być dyblowane.

Dyblowanie szczelin powinno się stosować zawsze przy obciążeniach skupionych Q przekraczających 40 kN. Wzdłuż linii styków dylatacje są zwykle nacinane.

Na obrzeżach szczelin stykowych stosowane są często specjalne profile dylatacyjne. Szerokość nacięć dylatacji stykowych wynosi zazwyczaj 3-6 mm.

Rozstaw dylatacji stykowych zależy od technologii wykonywania:

 • metoda wąskich pasów (4-8 m) lub
 • metoda szerokich pasów (8-18 m)
 • oraz metoda wielkich płaszczyzn i wynosić może maks. 40-50 m.

W podkładach wykonywanych na stropach szczeliny stykowe należy sytuować najlepiej w osiach głównych belek nośnych.

Dylatacje skurczowe zwane są także dylatacjami pozornymi lub dylatacjami nacinanymi (sawnjoints, contractionjoints). Nacięcia wykonuje się na głębokość 1/3 grubości betonowej płyty. Nacięcia wykonuje się pod kątem prostym, a stosunek dłuższego boku do krótszego nie powinien być mniejszy niż 1,5. Szerokość dylatacji wynosi 3-6 mm. Przy obciążeniach skupionych Q  >  40 kN szczeliny skurczowe zaleca się dyblować.

Maksymalny rozstaw dylatacji skurczowych zaleca się przyjmować z następujących warunków:

 • 25-35 mm grubości podkładu,
 • 4-6 m w wypadku standardowych warunków wykonania podkładów,
 • 10 m w wypadku specjalnych warunków wykonania (mała ilość wody w mieszance betonowej, niskie ciepło hydratacji, efektywna ochrona przed wiatrem i słońcem, staranna pielęgnacja.

Na RYS. 12-15 przedstawiono przykładowe rozwiązania dylatacji betonowych podkładów.

konstrukcje betonowych posadzek rys12 15

RYS. 12–15. Konstrukcje dylatacji podkładów: dylatacje konstrukcyjne (12, 13), dylatacje stykowe (14), dylatacje skurczowe (15); rys. archiwum autora

Wymagania

Wymagania stawiane betonowym podkładom posadzek przemysłowych zależą od ich przeznaczenia, obciążeń, rodzaju nawierzchni. Są one zróżnicowane w poszczególnych normach (PN‑EN 13813:2003 [7], EN 1504-10:2002 [8]) i wytycznych [9, 10].

Dylatacje w zależności od warunków eksploatacji mogą być otwarte lub zabezpieczone od góry elastycznymi masami. Na RYS. 16-19 przedstawiono przykładowy rozkład dylatacji podkładu betonowego na gruncie oraz szczegóły dylatacji słupów. Dylatacje powinny być projektowane w osiach słupów konstrukcji obiektu. Nie należy sytuować dylatacji podłużnych na projektowanych pasach ruchu urządzeń transportowych.

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych masami elastycznymi powinno się wykonywać w następujący sposób:

 • sfazowanie naroży szczelin szlifierką na głębokość ok. 2 mm,
 • oczyszczenie i przesuszenie oraz wciśnięcie wałka oporowego z tworzywa sztucznego,
 • zagruntowanie szczeliny i wypełnienie, do poziomu dolnej krawędzi sfazowania, elastyczną masą uszczelniającą na głębokość równą szerokości szczeliny.

Wypełnienie szczelin powinno być wykonywane po wystąpieniu największych odkształceń skurczowych, czyli nie wcześniej niż ok. 6 miesięcy od zabetonowania podkładu. Czas ten zależy od warunków otoczenia (temperatura, wilgotność). Często przyrost odkształceń skurczowych występuje w okresie pierwszego okresu grzewczego i wówczas dochodzi do odspojeń wcześniej założonych mas wypełniających od krawędzi szczelin.

W celu ograniczenia liczby dylatacji w betonowych posadzkach na podłożu gruntowym wykonywane są także tzw. posadzki bezspoinowe (jointlessslabs on ground). W posadzkach tego typu wykonuje się jedynie dylatacje stykowe i konstrukcyjne.

Posadzki bezspoinowe wymagają większego zbrojenia, najczęściej rozproszonego (włókna stalowe w ilości 40-60 kG/m3) w celu zabezpieczenia przed odkształceniami skurczowymi.

konstrukcje betonowych posadzek rys16 19

RYS. 16-19. Dylatacje betonowego podkładu: rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych i szczegół dylatacji słupa; rys. ACI 302.1 R-04 [6]

Grubość podkładu betonowego

Określa się ją na podstawie obliczeń. Uzależniona jest od wartości obciążeń i sposobu ich przekazania (rozłożone, skupione), podatności podłoża gruntowego, wytrzymałości betonu podkładu. Przy obciążeniach siłami skupionymi (reakcje z kół, stóp regałów) o grubości podkładu decydują obciążenia krawędziowe (przy końcach płyt i przy dylatacjach).

W publikacji "Concrete floors for warehousing and distribution facilities: fit for purpose" [11] podano przykładowo obliczone metodą Westergaarda grubości płyt betonowych o charakterystycznej wytrzymałości fck= 40 MPa, w zależności od współczynnika podatności gruntu K, dla powierzchni magazynowych silnie obciążonych (obciążenie rozłożone 7,25 kN/m2, wózki o udźwigu do 1,5 t.) - TAB. 1.

Minimalna grubość betonowego podkładu według zaleceń amerykańskich [12] powinna wynosić:

 • 127 mm (5 cali) przy obciążeniu wózkami na kołach pompowanych,
 • 152 mm (6 cali) przy obciążeniu wózkami z kołami z pełnej gumy, stali lub tworzyw sztucznych.
konstrukcje betonowych posadzek tab01

TABELA 1. Grubości płyt podkładu w zależności od podatności podłoża K [11]

Podobne zalecenia stosuje się np. na Słowacji [13], przy czym minimalną grubość podkładu uzależnia się od wytrzymałości betonu:

 • 120 mm dla podkładów z betonu C30/37,
 • 130 mm dla podkładów z betonu C25/30,
 • 150 mm dla podkładów z betonu C20/25.

Najczęściej grubości podkładów betonowych w posadzkach przemysłowych wykonywanych na gruncie wynoszą od 150 mm do 300 mm.

Mniejsze grubości podkładów można przyjmować w podkładach wykonywanych na stropach bez warstwy rozdzielającej (związane z podłożem) lub w podkładach pełniących funkcję nośną w stropach zespolonych.

Minimalna grubość podkładów w tych wypadkach powinna wynosić:

 • 50 mm w wypadku podkładu zbrojonego
 • i 20 mm przy podkładzie niezbrojonym związanym z podłożem.

Wytrzymałość betonu podkładu

Wytrzymałość ta ustalana jest w fazie projektu posadzki w zależności od obciążeń i przeznaczenia. Jako minimalną wartość wytrzymałości na ściskanie przyjmuje się w większości wypadków wytrzymałość odpowiadającą klasie B 25. Niższą klasę B 20 można przyjąć jedynie w wypadku podkładów pod posadzki o małym obciążeniu (obiekty użyteczności publicznej).

W wypadku posadzek silnie obciążonych (intensywny ruch pojazdów na twardym ogumieniu, transport towarowy, bardzo intensywny ruch pieszy) i posadzek o wysokich wymaganiach płaskości powierzchni (magazyny wysokiego składowania, centra dystrybucyjne) beton podkładu powinien odpowiadać klasie min. B 37 [12].

Według doświadczeń niemieckich zawartych w pracy „Posadzki przemysłowe o dużej odporności na ścieranie [14] wymagania w stosunku do betonu posadzkowego uzależniono od przyjętych klas obciążenia posadzki – TAB. 2.

konstrukcje betonowych posadzek tab02

TABELA 2. Wymagania dla betonu posadzkowego [14]

Inne wymagania

Inne wymagania dotyczące betonu mają istotne znaczenie dla przewidywanego sposobu wykończenia powierzchni i warunków eksploatacji.

 • W podłożach pod systemy posadzkowe na bazie żywic epoksydowych istotne znaczenie ma wilgotność betonu, temperatura i stan przygotowania powierzchni.
 • Wilgotność wagowa betonowego podłoża pod posadzki żywiczne w większości wypadków nie może być większa niż 4%.
 • Powierzchnia powinna spełniać wymagania normy europejskiej EN 1504-10:2002 [8] w zakresie czystości, szorstkości, zarysowań, wytrzymałości na odrywanie, zanieczyszczenia chlorkami lub innymi szkodliwymi substancjami i głębokości ich wniknięcia, głębokości karbonatyzacji, zawilgocenia, temperatury, stopnia skorodowania zbrojenia.
 • W nawierzchniach zewnętrznych ogranicza się nasiąkliwość, przesiąkliwość, śliskość oraz mrozoodporność betonu.
 • W szczególnych wypadkach wymaga się także spełnienia szczególnych warunków odporności ogniowej i chemicznej.

Minimalna ilość zbrojenia rozproszonego

Obecnie w większości wypadków w podłożach betonowych stosuje się zbrojenie rozproszone w postaci włókien tekstylnych i stalowych. Minimalna ilość zbrojenia rozproszonego dodawanego do mieszanki betonowej zależy od wielkości obciążeń i rodzaju stosowanego zbrojenia.

Według zaleceń słowackich [13] włókna polipropylenowe stosuje się w ilości 0,6-1,0 kg/m3. Należy się tu kierować zasadą: im więcej cementu na 1 m3 betonu, tym więcej włókien polipropylenowych. Podobne zalecenia zawierają wytyczne polskie [15].

konstrukcje betonowych posadzek tab03

TABELA 3. Minimalna ilość włókien stalowych na 1 m3 betonu [16]

W wypadku włókien stalowych minimalna ich ilość w 1 m3 zależy od stosunku długości włókna l do jego średnicy d oraz od wielkości obciążeń. W TAB. 3 [16] podano minimalne ilości zbrojenia na 1 m3 betonu w zależności od smukłości włókien.

W posadzkach wykonanych bez warstwy ścieralnej występuje często problem obecności włókien na powierzchni posadzki.

konstrukcje betonowych posadzek tab04

TABELA 4. Liczba włókien widocznych na 1 m2 powierzchni posadzki [17]

Francuskie zalecenia SolsIndustriels a base de ciment [17] rozróżniają dwie klasy wykończenia płyty: dobrą oraz średnią, i w zależności od klasy podają maksymalną liczbę włókien widocznych na powierzchni posadzki - TAB. 4.

Równość powierzchni

Równość ma istotne znaczenie dla bezpiecznej eksploatacji i własności użytkowych.

 • Dokładność wykonania podkładu powinna być każdorazowo określona w dokumentacji technicznej.
 • Wartości dopuszczalnych odchyłek wymiarowych zależą od wymaganej klasy dokładności i od sposobu wykończenia nawierzchni.
 • W wypadku podkładów z integralną, utwardzaną przez zacieranie, warstwą posadzkową tolerancje wykonania podkładu są takie same, jak tolerancje dla samej posadzki.
 • W wypadku podkładów pod posadzki żywiczne, mineralne, samopoziomujące, z płytek ceramicznych lub lastrykowych, tolerancje wykonania podkładu mogą być łagodniejsze w stosunku do tolerancji przyjmowanych dla nawierzchniowej warstwy.
 • Szczególnie ostre wymagania odnośnie równości powierzchni podkładów i posadzek są przyjmowane w magazynach wysokiego składowania, zwłaszcza przy wąskich przejazdach między regałami.

W krajowych Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych [9] wymaga się, by podkład miał powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.

 • Powierzchnia podkładu sprawdzana 2-metrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm.
 • Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości i szerokości obiektu.

W TAB. 5 podano klasyfikacje dokładności powierzchni zawarte w niemieckiej normie DIN 18202 [18].

konstrukcje betonowych posadzek tab05

TABELA 5. Tolerancje powierzchni przemysłowych posadzek betonowych według DIN 18202 [18]

W TAB. 6 podano klasyfikację dokładności powierzchni posadzek betonowych według normy angielskiej BS 8204 [19].

Wymagane tolerancje wykonania betonowych posadzek przemysłowych w magazynach wysokiego składowania zawarto w ConcreteSociety’s Technical Report TR 34 - 3rd Edition [10], traktowanym w wieku krajach jak norma.

Tolerancje równości powierzchni zależą do sposobu ruchu wózków na powierzchni posadzki - ruch swobodny, przypadkowy (FreeMovementareas FM - FOT. 1) lub ściśle określony (Defined Movementareas - FOT. 2) i od wysokości składowania.

konstrukcje betonowych posadzek tab06

TABELA 6. Klasyfikacja dokładności posadzek betonowych według BS 8204 [19]

Raport TR 34 nakazuje kontrolę 4 cech (RYS. 20-23):

 • cecha I (przy ruchu określonym): nachylenia - różnica wysokości na długości 300 mm,
 • cecha II (przy ruchu swobodnym i określonym): równość (płaskość powierzchni - różnice wysokości na 2 przyległych odcinkach o długości 300 mm (2×300 = 600 mm),
 • cecha III (przy ruchu określonym) - różnica wysokości na długości rozstawu kół wózków - rozstaw do 1,5 m i powyżej 1,5 m,
 • cecha IV: (przy ruchu swobodnym) różnice wysokości w punktach leżących na wytyczonej ortogonalnej siatce pomiarowej 3,0×3,0 m.
konstrukcje betonowych posadzek fot2

FOT. 2. Magazyn o określonym przez ustawienie regałów ruchu wózków; fot. archiwum autora

konstrukcje betonowych posadzek rys20 23

RYS. 20-23. Sposób określania parametrów równości powierzchni według TR 34 [10]; rys. archiwum autora

Według raportu TR34 [10] określa się odchyłki gwarantowane z 95% i 100% prawdopodobieństwem nieprzekroczenia wartości dopuszczalnych (TAB. 7 i TAB. 8).

Według normy amerykańskiej ASTM E1155 [20] dokładność wykonania powierzchni określa się w sposób statystyczny, dokonując pomiarów różnic wysokości w licznych punktach na powierzchni posadzki.

Oblicza się następnie dwie wartości F:

 • FF charakteryzującą płaskość (flatness) powierzchni (RYS. 24) oraz
 • FL charakteryzującą spoziomowanie (levelness) powierzchni (RYS. 25).

Zalecane wartości F dla różnych kategorii posadzek według „Concrete Slab Finishes and Use of F-number System” [21] podano w TAB. 9.

W TAB. 10 podano natomiast przybliżone wartości dopuszczalnych odchyłek mierzonych pod łatą o długości 3,0 m (10’) odpowiadające wartościom F z TAB. 9.

konstrukcje betonowych posadzek tab07

TABELA 7. Dopuszczalne wartości odchyłek dla powierzchni przy swobodnym ruchu

konstrukcje betonowych posadzek tab08

TABELA 8. Dopuszczalne wartości odchyłek dla powierzchni przy swobodnym ruchu

konstrukcje betonowych posadzek rys24 25

RYS. 24-25. Dopuszczalne wartości odchyłek dla powierzchni przy swobodnym ruchu

konstrukcje betonowych posadzek tab09

TABELA 9. Dopuszczalne wartości odchyłek dla powierzchni przy swobodnym ruchu

konstrukcje betonowych posadzek tab10

TABELA 10. Dopuszczalne wartości odchyłek dla powierzchni przy swobodnym ruchu

Literatura

 1. State of the Art Report of RILEM, Technical Committee TC 184-IFE: Industrial Floors (Rilem Raport nr 33), 2006.
 2. A. Garbacz, "Raport dotyczący stanu wiedzy i techniki w dziedzinie posadzek przemysłowych", "Materiały Budowlane", nr 5/2007, s. 2-5.
 3. L. Czarnecki, "Badania i rozwój posadzek przemysłowych", "Materiały Budowlane", nr 5/2007, s. 6-8.
 4. F.R. Neal, "Concrete industrial ground floors", "ICE. Thomas Telford", London 2002.
 5. PN-75/S-96015, "Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego".
 6. ACI 302.1 R-04: Guide for Concrete Floor and Slab Construction, "ACI Committee 302", 2004.
 7. PN-EN 13813:2003, "Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały. Właściwości i wymagania".
 8. EN 1504-10:2002, "Products and systems for the protection and repair concrete structures. Definitions, requirements quality control and evaluation of conformity".
 9. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano­‑montażowych. Budownictwo Ogólne", "Arkady" Warszawa 1990.
 10. Technical Report 34, Third edition: "Concrete industrial ground floors - a quide to their design and construction", "The Concrete Society", Camberley 2003.
 11. N.I.H. Williamson, "Concrete floors for warehousing and distribution facilities: fit for purpose", "Proc. ICE Structures and Building", May 1996, s. 235–243.
 12. ACI 360 R-92: Design of Slabs on Grade "American Concrete Institute".
 13. P. Svoboda, J. Doležal, "Průmyslové podlahy a podlahy v objektech pozemnich staveb", "JAGA", Bratislava 2007.
 14. G. Zając, „Posadzki przemysłowe o dużej odporności na ścieranie", "Materiały Budowlane", nr 5/2007, s. 28-30.
 15. Materiały reklamowe firmy BAUTECH.
 16. Materiały reklamowe firmy BEKAERET.
 17. "Sols industriels a base de ciment", NIT 204 1997/06, CSTC.
 18. DIN 18202 04.97, "Toleranzen im Hochbau Bauwerke; Bauwerke".
 19. BS 8204-1:2003, "Screeds, bases and in situ floorings".
 20. ASTM 1155M-96 (2001), "Standard test method for determining FF floor flatness and FL floor levelness numbers".
 21. M. Stuard, "Concrete Slab Finishes and Use of F-number System".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • rims rims, 04.05.2017r., 18:06:50 Czy konstrukcje są przewożone za granicę ?

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem...

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem substancji, które mają szkodliwy wpływ na samą izolację i na chronione przez nią elementy budynku. Rozpuszczone w wodzie agresywne związki chemiczne powstałe np. w wyniku naturalnego procesu gnicia roślin i liści czy też wskutek procesów chemicznych (zachodzących pomiędzy wodą a produktami spalania,...

dr inż. Sławomir Chłądzyński Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Środki gruntujące do podłoży mineralnych Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje,...

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje, gładzie czy farby?

mgr inż. Maciej Rokiel Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć? Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami...

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami są: zaprawa klejąca, płytki oraz masy do wypełnień dylatacji zastosowane na odpowiednim podłożu.

Jacek Sawicki Korek w izolacjach budowlanych

Korek w izolacjach budowlanych Korek w izolacjach budowlanych

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

mgr inż. Maciej Rokiel Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne...

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne i akustyczne, warstwy ochronne, warstwy nośne (betony, jastrychy), dobrane w zależności od obciążeń, rodzaju pomieszczenia i związanych z tym wymagań użytkowych. Posadzka natomiast to wierzchnia warstwa podłogi, przenosząca na warstwy konstrukcji obciążenia użytkowe i/lub zabezpieczająca przed...

dr inż. Katarzyna Nowak XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest...

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest bardzo duża, konieczne jest zastosowanie w tym rozwiązaniu izolacji termicznej zapewniającej odpowiedni opór cieplny całej podłogi.

mgr inż. Piotr Idzikowski Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie....

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie. Te drugie mogą tworzyć ostateczne wykończenie, nawet w pomieszczeniach o dużym ruchu.

mgr inż. Maciej Rokiel Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den...

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich” [1] będące aktualizacją ich wydania z 2005 r. Wytyczne te odnoszą się do przepisów prawa budowlanego obowiązującego w Niemczech, co nie oznacza, że nie można z nich korzystać w Polsce. Wręcz przeciwnie – stanowią jedno z najbardziej aktualnych źródeł wiedzy w tym zakresie. Artykuł...

dr inż. Adam Ujma Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Podłogi i posadzki – parametry cieplne Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne...

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne związane z odczuciami cieplnymi użytkowników pomieszczeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach...

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach tego typu, które często zawierają niepełne informacje lub podają mniej rygorystyczne wymagania.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć...

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć powierzchnię poziomą. Muszą też zapewniać stabilność wszystkich warstw, a także spełniać warunki higieniczne i estetyczne. Jest to możliwe pod warunkiem właściwego zaprojektowania poszczególnych warstw, doboru odpowiednich materiałów oraz poprawnego wykonania robót posadzkarskich.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału...

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału istotny jest nie tylko podział na produkty do stosowania we wnętrzach lub na zewnątrz, lecz także podział wynikający z przeznaczenia i sposobu eksploatacji danego pomieszczenia czy obiektu.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych....

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych. Usystematyzowanie definicji jest wstępem do dalszej charakterystyki produktów.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania...

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania podłogowego, powierzchnię, kształt i konstrukcję podłogi.

dr inż. Anna Staszczuk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach...

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach o umiarkowanym klimacie, w których budynki mieszkalne zazwyczaj nie są przystosowane do przedłużających się okresów ciągłego występowania wysokich temperatur w okresie letnim.

dr inż. Jan Lorkowski Silnie obciążona posadzka na styropianie

Silnie obciążona posadzka na styropianie Silnie obciążona posadzka na styropianie

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy...

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy typu EPS 150.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Paula Szczepaniak Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie...

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie w wielu miastach budziło kontrowersje.

dr inż. Mariusz Franczyk Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty...

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, a jednocześnie przystępuje do użytkowania obiektu, do czego nie jest uprawniony.

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża? Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2 Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących...

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących dobre metody badawcze i spełniających stosunkowo rygorystyczne wymagania.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i...

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i akustycznych, lecz także cieplno­‑wilgotnościowych.

mgr inż. Magdalena Bochenek Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie

Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie

Próżniowe panele izolacyjne (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej...

Próżniowe panele izolacyjne (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej stosowane w budownictwie.

prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, dr inż. Łukasz Sadowski Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek

Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek

Diagnostyka zespolenia warstw betonowych w elementach budowlanych stosowana jest m.in. w odbiorach jakościowych w budownictwie. W praktyce zazwyczaj wykorzystywana jest do tego celu seminieniszcząca metoda...

Diagnostyka zespolenia warstw betonowych w elementach budowlanych stosowana jest m.in. w odbiorach jakościowych w budownictwie. W praktyce zazwyczaj wykorzystywana jest do tego celu seminieniszcząca metoda odrywania (pull-off), która pozwala wiarygodnie ocenić, czy zespolenie między warstwami występuje, a jeśli tak – jaka jest jego wartość w rozumieniu przyczepności na odrywanie fb na styku warstw.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.