Izolacje.com.pl

Projektowanie drzwi przeciwpożarowych – propozycja metody

Steel fire doors design method

Jak projektować drzwi przeciwpożarowe, aby były bezpieczne?
Fot. ITB

Jak projektować drzwi przeciwpożarowe, aby były bezpieczne?


Fot. ITB

Każde bierne zabezpieczenie przeciwpożarowe, aby zostać dopuszczone do użytku, musi zostać poddane badaniu na odporność ogniową. Polskie normy PN-EN 1363 [1] oraz PN-EN 1634 [2] określają, w jaki sposób powinno być przeprowadzone badanie drzwi, aby uzyskały wymaganą klasę odporności ogniowej. Z racji wysokich kosztów warto przed przystąpieniem do badań przeprowadzić symulację przepływu ciepła przez skrzydło drzwiowe i ograniczyć prawdopodobieństwo uzyskania negatywnych wyników badań.

Zobacz także

mgr inż. Bartłomiej Sędłak Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące

Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące

Przejścia instalacji na drugą stronę przegrody to miejsca, przez które w trakcie pożaru ogień może łatwo przedostać się do sąsiedniego pomieszczenia. Dlatego jeśli rury przechodzą przez przegrodę, dla...

Przejścia instalacji na drugą stronę przegrody to miejsca, przez które w trakcie pożaru ogień może łatwo przedostać się do sąsiedniego pomieszczenia. Dlatego jeśli rury przechodzą przez przegrodę, dla której wymagana jest dana klasa odporności ogniowej, należy uszczelnić ich przejście w sposób zapewniający przynajmniej taką samą klasę odporności ogniowej, jaką ma przegroda.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

VELUX Polska Sp. z o.o. Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie

Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie

W trakcie użytkowania, okna dachowe wystawione są na ciężkie warunki atmosferyczne. Zimą na mróz i śnieg, a w miesiącach letnich na upały, wiatry, deszcze, i grad. Chociaż wszystkie okna dachowe były projektowane...

W trakcie użytkowania, okna dachowe wystawione są na ciężkie warunki atmosferyczne. Zimą na mróz i śnieg, a w miesiącach letnich na upały, wiatry, deszcze, i grad. Chociaż wszystkie okna dachowe były projektowane z myślą o wieloletniej trwałości, w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci technologia i normy bardzo się zmieniły. Dlatego eksperci radzą, by wymieniać okna mniej więcej co 20 lat. Dzięki temu zawsze będą energooszczędne i bezpieczne.

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Założenia projektowe
 • Przenoszenie ciepła przez nieskończoną płaską płytę
 • Badania statystyczne i wnioski

W artykule opisano propozycję projektowania jednoskrzydłowych drzwi przeciwpożarowych w oparciu o normy PN-EN 1363 oraz PN-EN 1634. Wykorzystano podstawowe równania przenikania ciepła, wynikające z prawa Pecleta, dotyczącego tego rodzaju przenoszenia ciepła. Zaprezentowano wyniki badań statystycznych zebranych na podstawie przeprowadzonych badań ogniowych w certyfikowanych laboratoriach.

Steel fire doors design method

The paper presents the method of design of single leaf fire resistant doors according to PN-EN 1363 and PN-EN 1634 standards. Basic heat transfer equations derived from the Peclet formula have been used. Statistical data resulting from fire resistance tests conducted by certified laboratories have been presented.

Obecnie takie kalkulacje wykonuje się zgodnie z normą PN-EN 10077-1 i -2 [3]. Na jej podstawie wyznacza się współczynnik przenikania ciepła, który może być pomocny przy projektowaniu drzwi. Jednak ilość ciepła przenikająca przez drzwi w stopniu znacznym przewyższa wartości wyliczone w oparciu o normę, dlatego też powstała potrzeba zaproponowania alternatywnej metody projektowania drzwi przeciwpożarowych.

Założenia

Aby badanie było uznane za ważne, po minimalnym wymaganym czasie wartość średniej arytmetycznej temperatur zarejestrowanych przez termopary główne nie może przekroczyć 140°C powyżej wartości temperatury otoczenia oraz żadna z wartości temperatur wskazywanych przez termopary dodatkowe nie może przekroczyć 180°C ponad wartość temperatury otoczenia.

Do celów obliczeniowych skrzydło drzwiowe zostało uproszczone do płaskiej płyty wielowarstwowej. Czujniki temperatury główne przy założeniu idealnego wykonania skrzydła drzwiowego będą jedynie podlegały oddziaływaniu przenikania ciepła.

RYS. 1. Schemat usytuowania czujników temperatury na skrzydle drzwiowym i ościeżnicy; rys.: [2]

RYS. 1. Schemat usytuowania czujników temperatury na skrzydle drzwiowym i ościeżnicy; rys.: [2]

Na czujniki temperatur dodatkowych poza przenikaniem ciepła będą wpływać oddziaływania cieplne, pochodzące ze szczeliny między skrzydłem a ościeżnicą, oraz ich zmiany wynikające z rozszerzalności cieplnej całych drzwi.

Na RYS. 1 przedstawiono prawidłowe rozmieszczenie termopar na jednoskrzydłowych drzwiach przeciwpożarowych według norm [1, 2].

Zależność temperatury (th) w piecu jako funkcja czasu ogrzewania (t) została przedstawiona za pomocą wzoru (1) oraz na RYS. 2:

(1)

gdzie:

th – średnia temperatura w piecu [°C],

t – czas [min].

Przyjęte założenia były konieczne do opisu zjawiska przenoszenia ciepła, odwzorowującego rzeczywisty przebieg tego zjawiska w czasie pożaru.

RYS. 2. Wykres obrazujący zależność temperatury od czasu podgrzewania th = ƒ(t); rys.: D. Kreft

RYS. 2. Wykres obrazujący zależność temperatury od czasu podgrzewania th = ƒ(t); rys.: D. Kreft

Przenoszenie ciepła przez nieskończoną płaską płytę

Strumień ciepła wyzwalanego w czasie pożaru jest określony równaniem Pecleta (3). Ze względu na to, że temperatura pieca jest zmienna, fakt ten musi być uwzględniony w równaniu [4, 5]:

(2)

Wobec tego korzystając z równania Pecleta, można napisać, że: (3)

(3)

gdzie:

A – pole powierzchni skrzydła drzwiowego [m2]

tc – temperatura otoczenia [°C],

 – współczynnik przenikania ciepła [W/(m2·K)]

Po podstawieniu w równaniu (3) za temperaturę w piecu (th) prawą stronę formuły (1) otrzymuje się funkcję określającą zależność strumienia przenikającego przez ściankę wielowarstwową od czasu [4]:

(4)

Do wyznaczenia temperatury płaszcza drzwiowego po stronie nienagrzewanej niezbędna jest wielkość stanowiąca stosunek oporu cieplnego materiału oraz spalin wewnątrz pieca do sumy wszystkich oporów cieplnych, podczas przenikania ciepła, wraz z oporem powietrza będącego na zewnątrz pieca (5). Jest to podobny wzór do zawartego w normie ISO 10077-1:20 [3] z tą różnicą, że nie jest uwzględniane przenikanie ciepła przez ościeżnicę, dlatego ponieważ powyższa norma określa współczynnik przenikania ciepła w warunkach normalnego użytkowania drzwi, nie zaś w trakcie pożaru. Ponadto w badaniu ogniowym przedmiotem zainteresowania jest temperatura w miejscach zainstalowania termopar, nie zaś całkowita średnia temperatura skrzydła drzwiowego i ościeżnicy [5].

(5)

RYS. 3. Przekrój drzwi przeciwpożarowych. Oznaczenia: 1 – wełna mineralna, 2 – płyta gipsowo-kartonowa, 3 – warstwa kleju; rys.: [7]

RYS. 3. Przekrój drzwi przeciwpożarowych. Oznaczenia: 1 – wełna mineralna, 2 – płyta gipsowo-kartonowa, 3 – warstwa kleju; rys.: [7]

Równanie (5) może zostać użyte do obliczenia wartości temperatur wyznaczonych przez termopary główne. Obliczona wartość temperatur będzie zbliżona do warunków panujących w rzeczywistości. Należy również przyjąć poprawkę na niedoskonałość próbki i niedoskonałość badania, np. nierównomierną ilość kleju, uszkodzenie wełny mineralnej wewnątrz skrzydła drzwiowego, wpływ ciepła przewodzonego przez kasetę zamka, wpływ spalin wydostających się spod progu drzwiowego i omywającego drzwi od strony nienagrzewanej, nieprawidłowe przyklejenie termopar, wartość gradientu temperatury pieca odbiegającego od przyjętej normy itp.

Przedstawiona metoda obliczania strumienia ciepła przenikającego przez przegrodę umożliwia obliczenie wartości temperatury termopary w zależności od rodzaju wypełnienia przegrody ogniowej.

Na RYS. 3 przedstawiono przykładowy przekrój drzwi z trzema warstwami wełny mineralnej (A), jedną warstwą płyty gipsowo-kartonowej (B) oraz warstwami kleju pomiędzy każdym z materiałów (C) [6]. W przypadku płaskiej płyty warstwowej kolejność warstw z punktu widzenia przewodzenia ciepła nie ma znaczenia [4].

Badania statystyczne

Przeprowadzając wnioskowanie dedukcyjne, w którym jako następstwo można przyjąć zaobserwowanie wyższej wartości temperatury, niż wynikałoby to z obliczeń uzyskanych w wyniku zastosowania podstawowych wzorów przenoszenia ciepła, można stwierdzić, że spowodowane jest to między innymi: wpływem przewodzenia ciepła przez blachę stalową w okolicach przylgi oraz przepływu gorących spalin przez szczeliny między skrzydłem drzwiowym a ościeżnicą, spowodowane wydłużaniem cieplnym materiału i w efekcie jego ugięciem.

Przykładowa szczelina, zabezpieczona uszczelkami pęczniejącymi wskutek wzrostu temperatury, umieszczona pomiędzy skrzydłem drzwiowym a ościeżnicą, została przedstawiona na RYS. 4.

Biorąc pod uwagę komplikację obliczenia strumienia ciepła w szczelinie między skrzydłem drzwiowym a ościeżnicą oraz dużą losowość odkształcenia się szczelin poprzez rozszerzalność termiczną drzwi, funkcja opisująca zjawisko przenikania ciepła wysoce się komplikuje.

Do określenia wartości temperatur termopar dodatkowych zostało wykorzystane wnioskowanie statystyczne próbki, pochodzącej z populacji ogólnej (generalnej) w formie danych pochodzących z raportów badań ogniowych znajdujących się w archiwum firmy Assa Abloy Mercor Doors.

Na podstawie raportów dotyczących 2 modeli drzwi wybrano 9 analogicznych termopar:

 • 3 termopary główne,
 • 3 termopary dodatkowe na skrzydle drzwiowym
 • oraz 3 termopary dodatkowe na ościeżnicy.
RYS. 4. Przekrój skrzydła drzwiowego i ościeżnicy drzwi przeciwpożarowych; rys.: [7]

RYS. 4. Przekrój skrzydła drzwiowego i ościeżnicy drzwi przeciwpożarowych; rys.: [7]

Dla odpowiadających sobie termopar na różnych drzwiach, odczytano z wykresów i tabel wartości temperatur w punktach 2 kolejnych chwil czasu przenikania ciepła.

 • Pierwsza z chwil tego czasu wraz z wartością temperatury, została odczytana dla miejsca, w którym funkcja zmienia swój przebieg tak, że zwiększa się tgα jej stycznej. Teoretyczna funkcja powinna mieć przebieg zbliżony do przebiegu na RYS. 2, w rzeczywistości jednak funkcje te, po określonym czasie badania zmieniają swój przebieg w sposób widoczny na RYS. 5 [7].
 • Drugi odczyt danych dotyczył czasu zakończenia badania, któremu odpowiadała maksymalna temperatura.

Po sporządzeniu tabeli ze wszystkimi danymi, z powodu widocznych różnic wartości, przyjęto do testowania hipotezę statystyczną H0 brzmiącą „miejsce usytuowania termopary nie ma znaczenia” oraz hipotezę alternatywną Ha brzmiącą „miejsce usytuowania termopary ma znaczenie”.

Po wykonaniu testu hipotezy statystycznej za pomocą statystyki Fishera dla poziomu istotności α = 0,01 odrzucono hipotezę H0, a więc nie było przeciwwskazań do przyjęcia hipotezy alternatywnej Ha [8].

W celu sprawdzenia rozkładów prawdopodobieństwa temperatur oraz przedziałów czasów badań sporządzono TAB. 1, TAB. 2, TAB. 3 i TAB. 4.

RYS. 5. Przebieg rzeczywistych wartości temperatur jako funkcja czasu; rys. [7]

RYS. 5. Przebieg rzeczywistych wartości temperatur jako funkcja czasu; rys. [7]

Na podstawie danych utworzono 24 histogramy oraz naniesiono na nie odpowiadające im teoretyczne rozkłady prawdopodobieństw:

 • czasu punktu przegięcia oraz punktu końcowego czujników temperatury średniej drzwi EI30 oraz EI60,
 • temperatur punktu przegięcia oraz punktu końcowego czujników temperatury średniej drzwi EI30 oraz EI60,
 • czasu punktu przegięcia oraz punktu końcowego czujników temperatury maksymalnej drzwi EI30 oraz EI60,
 • temperatur punktu przegięcia oraz punktu końcowego czujników temperatury maksymalnej drzwi EI30 oraz EI60,
 • czasu punktu przegięcia oraz punktu końcowego czujników temperatury ościeżnic drzwi EI30 oraz EI60,
 • temperatur punktu przegięcia oraz punktu końcowego czujników temperatury ościeżnic drzwi EI30 oraz EI60.
TABELA 1. Wartości średniej arytmetycznej dla punktu przegięcia funkcji przebiegu temperatury w czasie

TABELA 1. Wartości średniej arytmetycznej dla punktu przegięcia funkcji przebiegu temperatury w czasie

TABELA 2. Wartości odchylenia standardowego dla punktu przegięcia funkcji przebiegu temperatury w czasie

TABELA 2. Wartości odchylenia standardowego dla punktu przegięcia funkcji przebiegu temperatury w czasie

TABELA 3. Wartości średniej arytmetycznej dla punktu końcowego funkcji przebiegu temperatury w czasie

TABELA 3. Wartości średniej arytmetycznej dla punktu końcowego funkcji przebiegu temperatury w czasie

TABELA 4. Wartości odchylenia standardowego dla punktu końcowego funkcji przebiegu temperatury w czasie

TABELA 4. Wartości odchylenia standardowego dla punktu końcowego funkcji przebiegu temperatury w czasie

RYS. 6. Histogram obrazujący empiryczny rozkład czasu przenikania ciepła; rys.: D. Kreft

RYS. 6. Histogram obrazujący empiryczny rozkład czasu przenikania ciepła; rys.: D. Kreft

Sprawdzono rozkłady poszczególnych grup termopar w programie StatSoft Statistica. Za pomocą testu chi-kwadrat przyjęto, że są najbliższe rozkładom normalnym.

Przykładowy rozkład normalny dla czasu punktu przegięcia termopary ościeżnicy w drzwiach EI30 przedstawiono na RYS. 6.

Dla prostoty obliczeń przedstawiono rozkład w formie dyskretnej, a jeden przedział klasowy jest równy jednej minucie.

Dzięki histogramom możliwe jest odczytanie takiego prawdopodobieństwa, aby czas lub wartość temperatury znajdowała się powyżej lub poniżej zakładanego przez projektanta poziomu.

Na podstawie 24 histogramów opracowano 6 wykresów pomocniczych, do obliczania prawdopodobieństwa uzyskania określonych wyników badań. Jeden z nich przedstawiono na RYS. 7.

Przekroczenie poziomej linii 140°C oznacza zakończenie badania, zaś minimalny wymagany czas dla drzwi o odporności ogniowej EI30, który należy uzyskać wynosi 36 minut, a więc należy do obszaru po prawej stronie pionowej linii.

Wartości procentowe naniesione na prostokąty oznaczają wartość prawdopodobieństwa, że w danym polu będzie znajdował się punkt końcowy lub przegięcia. Pomarańczowym kolorem oznaczony jest odcinek pomiędzy średnią wartością arytmetyczną temperatury i czasu punktu przegięcia oraz punktu końcowego.

Wnioski

Zaproponowany schemat postępowania umożliwia przewidywanie wyników badań ogniowych drzwi przeciwpożarowych. Zgodnie z tą propozycją należy początkowo obliczyć temperaturę średnią na płaszczu skrzydła drzwiowego za pomocą równań Pecleta. Następnie należy sprawdzić termopary dodatkowe po opracowaniu danych statystycznych.

RYS. 7. Wykres do odczytywania prawdopodobieństwa uzyskania wyników badania ogniowego; rys.: D. Kreft

RYS. 7. Wykres do odczytywania prawdopodobieństwa uzyskania wyników badania ogniowego; rys.: D. Kreft

W przypadku, gdy wypełnienie skrzydła drzwiowego uległo zmianie, należy obliczyć wartość temperatury i czas końcowy za pomocą równania przenikania ciepła dla płyty wielowarstwowej a następnie nanieść odpowiednie korekty (przesunąć odcinek funkcji przy zachowaniu współczynnika kierunkowego) na pomocniczym wykresie, przydatnym do obliczania prawdopodobieństwa uzyskania określonej temperatury na powierzchni drzwi. Warunkiem koniecznym jest zbliżona konstrukcja drzwi badanych do konstrukcji drzwi z bazy danych.

Proponowany schemat postępowania może pomóc projektantowi zabezpieczeń przeciwpożarowych, pod warunkiem posiadania bazy danych własnego produktu. Należy przy tym pamiętać, iż w świetle przepisów prawa budowlanego, jedynie przeprowadzenie rzeczywistych badań ogniowych upoważnia do wprowadzenia produktu na rynek oraz zapewnia bezpieczne użytkowanie drzwi.

Literatura

 1. PN-EN 1363-1:2001, „Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne”.
 2. PN-EN 1634-1:2009, „Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych, otwieralnych okien i elementów okuć budowlanych. Część 1: Badania odporności ogniowej drzwi, żaluzji i otwieralnych okien”.
 3. ES-ISO 10077-1:2012, „Thermal performance of windows, doors and shutters – Calculation of thermal transmittance. – Part 1: General”.
 4. B. Staniszewski, „Wymiana ciepła, zadania i przykłady”, PWN, Warszawa 1965.
 5. S. Wiśniewski, „Termodynamika techniczna”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
 6. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0326, wydanie 1, Warszawa 2017.
 7. Raporty z badań ogniowych z archiwum Assa Abloy Mercor Doors w latach 2004–2017.
 8. D. Bobrowski, „Probabilistyka w zastosowaniach technicznych”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1980.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Zbigniew Pozorski Płyty warstwowe w kontekście aktualnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego

Płyty warstwowe w kontekście aktualnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego Płyty warstwowe w kontekście aktualnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego

W aspekcie zastosowań płyt warstwowych autor nakreśla sprawy bezpieczeństwa pożarowego budynków wobec aktualnych wymagań stawianych poszczególnym elementom budynków. Wyjaśnia kwestie palności wyrobów w...

W aspekcie zastosowań płyt warstwowych autor nakreśla sprawy bezpieczeństwa pożarowego budynków wobec aktualnych wymagań stawianych poszczególnym elementom budynków. Wyjaśnia kwestie palności wyrobów w powiązaniu z klasą reakcji na ogień oraz wymagania i klasyfikację wyrobów ze względu na rozprzestrzenianie ognia, dotyczące odporności ogniowej oraz podstawy prawne jej wyznaczania.

mgr inż. Dagmara Warsicka, mgr inż. Piotr Turkowski, dr inż. Paweł Sulik Ocena trwałości i skuteczności ogniochronnej nieznanych pasywnych zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych po upływie czasu

Ocena trwałości i skuteczności ogniochronnej nieznanych pasywnych zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych po upływie czasu Ocena trwałości i skuteczności ogniochronnej nieznanych pasywnych zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych po upływie czasu

Warunki eksploatacji obiektów zabezpieczonych ogniochronnie, w zależności od oddziaływania na nie czynników mechanicznych, chemicznych, biologicznych czy termicznych, mają istotny wpływ na trwałość i właściwości...

Warunki eksploatacji obiektów zabezpieczonych ogniochronnie, w zależności od oddziaływania na nie czynników mechanicznych, chemicznych, biologicznych czy termicznych, mają istotny wpływ na trwałość i właściwości użytkowe zabezpieczeń.

mgr inż. Bartłomiej Sędłak, mgr inż. Paweł Roszkowski Izolacyjność ogniowa uszczelnień złączy liniowych w zależności od głębokości i szerokości złącza

Izolacyjność ogniowa uszczelnień złączy liniowych w zależności od głębokości i szerokości złącza Izolacyjność ogniowa uszczelnień złączy liniowych w zależności od głębokości i szerokości złącza

Złącza liniowe najczęściej występują w ścianach, stropach oraz między ścianami a stropami. Zdarza się również, że stosuje się je w mniej typowych sytuacjach, np. między płytą stropową a płytą balkonową....

Złącza liniowe najczęściej występują w ścianach, stropach oraz między ścianami a stropami. Zdarza się również, że stosuje się je w mniej typowych sytuacjach, np. między płytą stropową a płytą balkonową. Aby zapewnić ciągłość danego elementu lub elementów konstrukcyjnych, a także zapewnić odporność ogniową, wykonuje się tzw. uszczelnienie złącza liniowego.

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Ochrona przeciwpożarowa w przegrodach wewnętrznych

Ochrona przeciwpożarowa w przegrodach wewnętrznych Ochrona przeciwpożarowa w przegrodach wewnętrznych

W artykule autorzy omawiają problematykę wymagań dotyczących zakresu bezpieczeństwa pożarowego stawianego przegrodom wewnętrznym, m.in. podają metody ich oceny i klasyfikacji według obowiązujących norm...

W artykule autorzy omawiają problematykę wymagań dotyczących zakresu bezpieczeństwa pożarowego stawianego przegrodom wewnętrznym, m.in. podają metody ich oceny i klasyfikacji według obowiązujących norm i rozporządzeń.

ppor. mgr inż. Michał Woszczyk, dr inż. Paweł Sulik Bezpieczeństwo pożarowe dachów zielonych

Bezpieczeństwo pożarowe dachów zielonych Bezpieczeństwo pożarowe dachów zielonych

Artykuł przedstawia definicje dachów zielonych, omawia też układy warstw dachu zielonego oraz wymagania ogniowe i kryteria oceny bezpieczeństwa pożarowego stawiane dachom zielonym.

Artykuł przedstawia definicje dachów zielonych, omawia też układy warstw dachu zielonego oraz wymagania ogniowe i kryteria oceny bezpieczeństwa pożarowego stawiane dachom zielonym.

dr inż. Paweł Sulik, dr inż. Bartłomiej Papis Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego mające wpływ na rynek izolacji

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego mające wpływ na rynek izolacji Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego mające wpływ na rynek izolacji

Bezpieczeństwo pożarowe, odporność ogniowa pokryć dachowych, badania rozprzestrzeniania ognia przez ściany oraz wymagania z zakresu odporności ogniowej stanowią główne wątki tematyczne niniejszej publikacji....

Bezpieczeństwo pożarowe, odporność ogniowa pokryć dachowych, badania rozprzestrzeniania ognia przez ściany oraz wymagania z zakresu odporności ogniowej stanowią główne wątki tematyczne niniejszej publikacji. Autorzy omawiają wybrane wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego stawiane dachom i ścianom izolowanym termicznie i podają informacje z zakresu rozprzestrzeniania ognia przez ściany i dachy, w tym minimalne wymagania wynikające z norm, w tym zwracają uwagę na niespójne zapisy wynikające...

mgr inż. Jacek Kinowski, mgr inż. Bartłomiej Sędłak, dr inż. Paweł Sulik Izolacyjność ogniowa aluminiowo-szklanych ścian osłonowych w zależności od sposobu wypełnienia profili szkieletu konstrukcyjnego

Izolacyjność ogniowa aluminiowo-szklanych ścian osłonowych w zależności od sposobu wypełnienia profili szkieletu konstrukcyjnego Izolacyjność ogniowa aluminiowo-szklanych ścian osłonowych w zależności od sposobu wypełnienia profili szkieletu konstrukcyjnego

Na odporność ogniową aluminiowo-szklanych ścian osłonowych składa się wiele czynników, jak rodzaj przeszklenia, sposób jego zamocowania czy rodzaj profili. Jednym z istotniejszych elementów decydujących...

Na odporność ogniową aluminiowo-szklanych ścian osłonowych składa się wiele czynników, jak rodzaj przeszklenia, sposób jego zamocowania czy rodzaj profili. Jednym z istotniejszych elementów decydujących o końcowych właściwościach konstrukcji jest także typ zastosowanych wkładów izolacyjnych.

mgr inż. Bogdan Wróblewski Użytkowanie obiektów budowlanych a zachowanie odporności ogniowej elementów budynku

Użytkowanie obiektów budowlanych a zachowanie odporności ogniowej elementów budynku Użytkowanie obiektów budowlanych a zachowanie odporności ogniowej elementów budynku

Elementy budowlane o określonej odporności ogniowej mogą w trakcie eksploatacji tracić pierwotne cechy i wykazywać parametry techniczne niższe niż pierwotnie. Wiąże się to najczęściej z oddziaływaniem...

Elementy budowlane o określonej odporności ogniowej mogą w trakcie eksploatacji tracić pierwotne cechy i wykazywać parametry techniczne niższe niż pierwotnie. Wiąże się to najczęściej z oddziaływaniem czynników zewnętrznych, np. zmian temperatury, agresywnego środowiska czy różnego rodzaju wstrząsów.

dr inż. Krzysztof Chudyba Izolacyjność termiczna przegród z betonu w warunkach pożarowych

Izolacyjność termiczna przegród z betonu w warunkach pożarowych Izolacyjność termiczna przegród z betonu w warunkach pożarowych

Dokonanie analizy izolacyjności termicznej przegród w warunkach pożarowych nie jest możliwe w sposób analogiczny jak izolacyjności w warunkach zwykłego użytkowania. Sytuacja pożarowa charakteryzuje się...

Dokonanie analizy izolacyjności termicznej przegród w warunkach pożarowych nie jest możliwe w sposób analogiczny jak izolacyjności w warunkach zwykłego użytkowania. Sytuacja pożarowa charakteryzuje się bowiem gwałtownymi przyrostami temperatury i zmianami wartości parametrów przegrody, a także możliwymi uszkodzeniami elementów spowodowanymi działaniem wysokiej temperatury.

dr inż. Krzysztof Chudyba Konstrukcje betonowe i murowe – projektowanie z uwagi na warunki pożarowe według eurokodów

Konstrukcje betonowe i murowe – projektowanie z uwagi na warunki pożarowe według eurokodów Konstrukcje betonowe i murowe – projektowanie z uwagi na warunki pożarowe według eurokodów

Wprowadzenie do krajowej praktyki projektowej norm europejskich (eurokodów) dotyczących bezpieczeństwa pożarowego ustanowiło nową jakość w treści i zakresie dodatkowych wymagań, które należy spełnić przy...

Wprowadzenie do krajowej praktyki projektowej norm europejskich (eurokodów) dotyczących bezpieczeństwa pożarowego ustanowiło nową jakość w treści i zakresie dodatkowych wymagań, które należy spełnić przy projektowaniu obiektów budowlanych.

mgr inż. Bogdan Wróblewski, dr Andrzej Borowy Odporność ogniowa ścian i dachów z płyt warstwowych - badania i klasyfikacja

Odporność ogniowa ścian i dachów z płyt warstwowych - badania i klasyfikacja Odporność ogniowa ścian i dachów z płyt warstwowych - badania i klasyfikacja

Obecnie w Polsce dostępnych jest wiele rodzajów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym typu PUR lub PIR, styropianowym i z wełny mineralnej. Co roku na rynku pojawiają się nowe produkty, które są wynikiem...

Obecnie w Polsce dostępnych jest wiele rodzajów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym typu PUR lub PIR, styropianowym i z wełny mineralnej. Co roku na rynku pojawiają się nowe produkty, które są wynikiem nowych poszukiwań i nowych technologii.

dr inż. Zbigniew Pozorski Nowe rozwiązania techniczne i zastosowania płyt warstwowych w budownictwie

Nowe rozwiązania techniczne i zastosowania płyt warstwowych w budownictwie Nowe rozwiązania techniczne i zastosowania płyt warstwowych w budownictwie

Rozwój technologii produkcji oraz duża konkurencja na rynku sprawiły, że płyty warstwowe w ciągu ostatniej dekady zaczęły wypierać tradycyjne rozwiązania materiałowe. Co przyniosą prace nad dalszym udoskonalaniem...

Rozwój technologii produkcji oraz duża konkurencja na rynku sprawiły, że płyty warstwowe w ciągu ostatniej dekady zaczęły wypierać tradycyjne rozwiązania materiałowe. Co przyniosą prace nad dalszym udoskonalaniem tego produktu?

prof. dr hab. inż. Antoni Biegus Czynne i bierne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych

Czynne i bierne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych Czynne i bierne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów o stalowej konstrukcji nośnej zwiększa się dzięki działaniom prewencyjnym. Ponadto można je poprawić przez zastosowanie środków ochrony czynnej (urządzeń monitorujących...

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów o stalowej konstrukcji nośnej zwiększa się dzięki działaniom prewencyjnym. Ponadto można je poprawić przez zastosowanie środków ochrony czynnej (urządzeń monitorujących i alarmowych oraz instalacji gaśniczych) oraz środków ochrony biernej (odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych), które zmniejszają skutki oddziaływania termicznego występującego w trakcie pożaru lub/i ograniczają jego rozpowszechnianie oraz zasięg.

prof. dr hab. inż. Antoni Biegus Obliczanie odporności ogniowej konstrukcji stalowych na podstawie euronomogramów

Obliczanie odporności ogniowej konstrukcji stalowych na podstawie euronomogramów Obliczanie odporności ogniowej konstrukcji stalowych na podstawie euronomogramów

Obiektywna ocena bezpieczeństwa budynku w sytuacji pożaru wymaga przeprowadzenia analizy termiczno­‑statyczno-wytrzymałościowej dostosowanej do panujących warunków. Jej podstawowym celem jest ustalenie...

Obiektywna ocena bezpieczeństwa budynku w sytuacji pożaru wymaga przeprowadzenia analizy termiczno­‑statyczno-wytrzymałościowej dostosowanej do panujących warunków. Jej podstawowym celem jest ustalenie czasu, w którym osłabiony oddziaływaniem wysokiej temperatury ustrój nośny budynku będzie w stanie przenosić obciążenie, nie ulegnie awarii ani destrukcji.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

dr inż. Andrzej Konarzewski Ścienne płyty warstwowe – odporność ogniowa EI 30

Ścienne płyty warstwowe – odporność ogniowa EI 30 Ścienne płyty warstwowe – odporność ogniowa EI 30

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], do budowy ściany zewnętrznej, w budynkach o klasie odporności...

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], do budowy ściany zewnętrznej, w budynkach o klasie odporności pożarowej „D” powinny zostać zastosowane płyty warstwowe o klasie odporności ogniowej EI 30. W artykule dokonana zostanie analiza możliwości osiągnięcia takiej odporności ogniowej przez ścienne płyty warstwowe z rdzeniem termoizolacyjnym PUR/PIR.

mgr inż. Bogdan Wróblewski, dr Andrzej Borowy Płyty gipsowo-kartonowe – odporność ogniowa ścian nienośnych

Płyty gipsowo-kartonowe – odporność ogniowa ścian nienośnych Płyty gipsowo-kartonowe – odporność ogniowa ścian nienośnych

Płyty gipsowo-kartonowe są w Polsce często stosowane do wykonywania ścian, sufitów podwieszanych czy obudowy poddaszy. Można je spotkać w biurach, hotelach, szpitalach, centrach handlowych, magazynach,...

Płyty gipsowo-kartonowe są w Polsce często stosowane do wykonywania ścian, sufitów podwieszanych czy obudowy poddaszy. Można je spotkać w biurach, hotelach, szpitalach, centrach handlowych, magazynach, w budownictwie szkieletowym jedno- i wielorodzinnym zarówno w budynkach nowo wznoszonych, jak i remontowanych i modernizowanych. Ta popularność płyt gipsowo-kartonowych wynika z bardzo dobrego ich zachowania w warunkach pożarowych, walorów zdrowotnych (tworzą korzystny mikroklimat w pomieszczeniach),...

dr hab. inż., prof. PW Mirosław Kosiorek, mgr inż. Bogdan Wróblewski Zasady oceny odporności ogniowej dachów o konstrukcji drewnianej

Zasady oceny odporności ogniowej dachów o konstrukcji drewnianej Zasady oceny odporności ogniowej dachów o konstrukcji drewnianej

W Polsce w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz obiektach budownictwa ogólnego projektuje się i wykonuje dachy o konstrukcji drewnianej – z drewna sosnowego i świerkowego. Stosowane w konstrukcji...

W Polsce w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz obiektach budownictwa ogólnego projektuje się i wykonuje dachy o konstrukcji drewnianej – z drewna sosnowego i świerkowego. Stosowane w konstrukcji dachów drewno zabezpiecza się przed ogniem (impregnatem, farbą lub lakierem) oraz przed atakiem biologicznym. Niektóre impregnaty umożliwiają uzyskanie przez wyroby z drewna surowego klasy reakcji na ogień od D-s2,d0 według PN-EN 13501-1:2004 [1] (łatwozapalne według instrukcji ITB nr 401/2004...

mgr inż. Jerzy Żurawski Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem...

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem sprawa nie jest tak prosta – niekoniecznie zastosowanie produktu spełniającego wymogi obowiązujących przepisów wpłynie na korzystną ocenę energetyczną budynku.

mgr inż. Jerzy Żurawski Energooszczędna stolarka budowlana

Energooszczędna stolarka budowlana Energooszczędna stolarka budowlana

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia...

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia się nadmiar energii, co w wielu wypadkach wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań chłodzących lub ograniczających okresowo zyski ciepła. Jak pogodzić tak odmienne zadania stawiane stolarce okiennej i drzwiowej?

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz, dr inż. Jerzy Szyszka Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wybrane aspekty doboru okien w budynkach Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W...

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W przypadku ścian, stropów, stropodachów, podłóg na gruncie mechanizm powstawania strat ciepła związany jest z jego przenikaniem, dlatego działania termomodernizacyjne sprowadzają się najczęściej do zwiększenia izolacyjności termicznej przegród przez zastosowanie materiałów o niskim współczynniku przewodzenia...

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Tomasz Zduniewicz, dr inż. Paweł Pichniarczyk Wady i awarie szyb zespolonych

Wady i awarie szyb zespolonych Wady i awarie szyb zespolonych

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej....

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej. Ich produkcja znajduje się obecnie na wysokim poziomie (jest praktycznie w pełni zautomatyzowana), a producenci dokładają starań, aby odbiorca był zadowolony z ich produktów, jednak zdarza się, że wyroby te mają wady i ulegają awariom.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz Bilans cieplny stolarki okiennej

Bilans cieplny stolarki okiennej Bilans cieplny stolarki okiennej

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie...

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie okien pojawia się pytanie: które okna są najbardziej energooszczędne?

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.