Izolacje.com.pl

Projektowanie drzwi przeciwpożarowych – propozycja metody

Steel fire doors design method

Jak projektować drzwi przeciwpożarowe, aby były bezpieczne?
Fot. ITB

Jak projektować drzwi przeciwpożarowe, aby były bezpieczne?


Fot. ITB

Każde bierne zabezpieczenie przeciwpożarowe, aby zostać dopuszczone do użytku, musi zostać poddane badaniu na odporność ogniową. Polskie normy PN-EN 1363 [1] oraz PN-EN 1634 [2] określają, w jaki sposób powinno być przeprowadzone badanie drzwi, aby uzyskały wymaganą klasę odporności ogniowej. Z racji wysokich kosztów warto przed przystąpieniem do badań przeprowadzić symulację przepływu ciepła przez skrzydło drzwiowe i ograniczyć prawdopodobieństwo uzyskania negatywnych wyników badań.

Zobacz także

Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące

Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące

Przejścia instalacji na drugą stronę przegrody to miejsca, przez które w trakcie pożaru ogień może łatwo przedostać się do sąsiedniego pomieszczenia. Dlatego jeśli rury przechodzą przez przegrodę, dla...

Przejścia instalacji na drugą stronę przegrody to miejsca, przez które w trakcie pożaru ogień może łatwo przedostać się do sąsiedniego pomieszczenia. Dlatego jeśli rury przechodzą przez przegrodę, dla której wymagana jest dana klasa odporności ogniowej, należy uszczelnić ich przejście w sposób zapewniający przynajmniej taką samą klasę odporności ogniowej, jaką ma przegroda.

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania...

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania komory badawczej istotne jest zachowanie odpowiedniego ciśnienia w piecu oraz zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez cały czas badania.

Ile kosztuje termomodernizacja?

Ile kosztuje termomodernizacja? Ile kosztuje termomodernizacja?

Termomodernizacja wymaga poniesienia niemałych nakładów finansowych. Warto jednak potraktować ją jako inwestycję w większy komfort, zdrowie i mniejsze rachunki za energię w przyszłości. Szacuje się, że...

Termomodernizacja wymaga poniesienia niemałych nakładów finansowych. Warto jednak potraktować ją jako inwestycję w większy komfort, zdrowie i mniejsze rachunki za energię w przyszłości. Szacuje się, że np. ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych powoduje obniżenie zużycia ciepła o 10 do 25%, a wymiana okien na bardziej szczelne to oszczędność dodatkowych 10-15%.

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Założenia projektowe
 • Przenoszenie ciepła przez nieskończoną płaską płytę
 • Badania statystyczne i wnioski

W artykule opisano propozycję projektowania jednoskrzydłowych drzwi przeciwpożarowych w oparciu o normy PN-EN 1363 oraz PN-EN 1634. Wykorzystano podstawowe równania przenikania ciepła, wynikające z prawa Pecleta, dotyczącego tego rodzaju przenoszenia ciepła. Zaprezentowano wyniki badań statystycznych zebranych na podstawie przeprowadzonych badań ogniowych w certyfikowanych laboratoriach.

Steel fire doors design method

The paper presents the method of design of single leaf fire resistant doors according to PN-EN 1363 and PN-EN 1634 standards. Basic heat transfer equations derived from the Peclet formula have been used. Statistical data resulting from fire resistance tests conducted by certified laboratories have been presented.

Obecnie takie kalkulacje wykonuje się zgodnie z normą PN-EN 10077-1 i -2 [3]. Na jej podstawie wyznacza się współczynnik przenikania ciepła, który może być pomocny przy projektowaniu drzwi. Jednak ilość ciepła przenikająca przez drzwi w stopniu znacznym przewyższa wartości wyliczone w oparciu o normę, dlatego też powstała potrzeba zaproponowania alternatywnej metody projektowania drzwi przeciwpożarowych.

Założenia

Aby badanie było uznane za ważne, po minimalnym wymaganym czasie wartość średniej arytmetycznej temperatur zarejestrowanych przez termopary główne nie może przekroczyć 140°C powyżej wartości temperatury otoczenia oraz żadna z wartości temperatur wskazywanych przez termopary dodatkowe nie może przekroczyć 180°C ponad wartość temperatury otoczenia.

Do celów obliczeniowych skrzydło drzwiowe zostało uproszczone do płaskiej płyty wielowarstwowej. Czujniki temperatury główne przy założeniu idealnego wykonania skrzydła drzwiowego będą jedynie podlegały oddziaływaniu przenikania ciepła.

RYS. 1. Schemat usytuowania czujników temperatury na skrzydle drzwiowym i ościeżnicy; rys.: [2]

RYS. 1. Schemat usytuowania czujników temperatury na skrzydle drzwiowym i ościeżnicy; rys.: [2]

Na czujniki temperatur dodatkowych poza przenikaniem ciepła będą wpływać oddziaływania cieplne, pochodzące ze szczeliny między skrzydłem a ościeżnicą, oraz ich zmiany wynikające z rozszerzalności cieplnej całych drzwi.

Na RYS. 1 przedstawiono prawidłowe rozmieszczenie termopar na jednoskrzydłowych drzwiach przeciwpożarowych według norm [1, 2].

Zależność temperatury (th) w piecu jako funkcja czasu ogrzewania (t) została przedstawiona za pomocą wzoru (1) oraz na RYS. 2:

(1)

gdzie:

th – średnia temperatura w piecu [°C],

t – czas [min].

Przyjęte założenia były konieczne do opisu zjawiska przenoszenia ciepła, odwzorowującego rzeczywisty przebieg tego zjawiska w czasie pożaru.

RYS. 2. Wykres obrazujący zależność temperatury od czasu podgrzewania th = ƒ(t); rys.: D. Kreft

RYS. 2. Wykres obrazujący zależność temperatury od czasu podgrzewania th = ƒ(t); rys.: D. Kreft

Przenoszenie ciepła przez nieskończoną płaską płytę

Strumień ciepła wyzwalanego w czasie pożaru jest określony równaniem Pecleta (3). Ze względu na to, że temperatura pieca jest zmienna, fakt ten musi być uwzględniony w równaniu [4, 5]:

(2)

Wobec tego korzystając z równania Pecleta, można napisać, że: (3)

(3)

gdzie:

A – pole powierzchni skrzydła drzwiowego [m2]

tc – temperatura otoczenia [°C],

 – współczynnik przenikania ciepła [W/(m2·K)]

Po podstawieniu w równaniu (3) za temperaturę w piecu (th) prawą stronę formuły (1) otrzymuje się funkcję określającą zależność strumienia przenikającego przez ściankę wielowarstwową od czasu [4]:

(4)

Do wyznaczenia temperatury płaszcza drzwiowego po stronie nienagrzewanej niezbędna jest wielkość stanowiąca stosunek oporu cieplnego materiału oraz spalin wewnątrz pieca do sumy wszystkich oporów cieplnych, podczas przenikania ciepła, wraz z oporem powietrza będącego na zewnątrz pieca (5). Jest to podobny wzór do zawartego w normie ISO 10077-1:20 [3] z tą różnicą, że nie jest uwzględniane przenikanie ciepła przez ościeżnicę, dlatego ponieważ powyższa norma określa współczynnik przenikania ciepła w warunkach normalnego użytkowania drzwi, nie zaś w trakcie pożaru. Ponadto w badaniu ogniowym przedmiotem zainteresowania jest temperatura w miejscach zainstalowania termopar, nie zaś całkowita średnia temperatura skrzydła drzwiowego i ościeżnicy [5].

(5)

RYS. 3. Przekrój drzwi przeciwpożarowych. Oznaczenia: 1 – wełna mineralna, 2 – płyta gipsowo-kartonowa, 3 – warstwa kleju; rys.: [7]

RYS. 3. Przekrój drzwi przeciwpożarowych. Oznaczenia: 1 – wełna mineralna, 2 – płyta gipsowo-kartonowa, 3 – warstwa kleju; rys.: [7]

Równanie (5) może zostać użyte do obliczenia wartości temperatur wyznaczonych przez termopary główne. Obliczona wartość temperatur będzie zbliżona do warunków panujących w rzeczywistości. Należy również przyjąć poprawkę na niedoskonałość próbki i niedoskonałość badania, np. nierównomierną ilość kleju, uszkodzenie wełny mineralnej wewnątrz skrzydła drzwiowego, wpływ ciepła przewodzonego przez kasetę zamka, wpływ spalin wydostających się spod progu drzwiowego i omywającego drzwi od strony nienagrzewanej, nieprawidłowe przyklejenie termopar, wartość gradientu temperatury pieca odbiegającego od przyjętej normy itp.

Przedstawiona metoda obliczania strumienia ciepła przenikającego przez przegrodę umożliwia obliczenie wartości temperatury termopary w zależności od rodzaju wypełnienia przegrody ogniowej.

Na RYS. 3 przedstawiono przykładowy przekrój drzwi z trzema warstwami wełny mineralnej (A), jedną warstwą płyty gipsowo-kartonowej (B) oraz warstwami kleju pomiędzy każdym z materiałów (C) [6]. W przypadku płaskiej płyty warstwowej kolejność warstw z punktu widzenia przewodzenia ciepła nie ma znaczenia [4].

Badania statystyczne

Przeprowadzając wnioskowanie dedukcyjne, w którym jako następstwo można przyjąć zaobserwowanie wyższej wartości temperatury, niż wynikałoby to z obliczeń uzyskanych w wyniku zastosowania podstawowych wzorów przenoszenia ciepła, można stwierdzić, że spowodowane jest to między innymi: wpływem przewodzenia ciepła przez blachę stalową w okolicach przylgi oraz przepływu gorących spalin przez szczeliny między skrzydłem drzwiowym a ościeżnicą, spowodowane wydłużaniem cieplnym materiału i w efekcie jego ugięciem.

Przykładowa szczelina, zabezpieczona uszczelkami pęczniejącymi wskutek wzrostu temperatury, umieszczona pomiędzy skrzydłem drzwiowym a ościeżnicą, została przedstawiona na RYS. 4.

Biorąc pod uwagę komplikację obliczenia strumienia ciepła w szczelinie między skrzydłem drzwiowym a ościeżnicą oraz dużą losowość odkształcenia się szczelin poprzez rozszerzalność termiczną drzwi, funkcja opisująca zjawisko przenikania ciepła wysoce się komplikuje.

Do określenia wartości temperatur termopar dodatkowych zostało wykorzystane wnioskowanie statystyczne próbki, pochodzącej z populacji ogólnej (generalnej) w formie danych pochodzących z raportów badań ogniowych znajdujących się w archiwum firmy Assa Abloy Mercor Doors.

Na podstawie raportów dotyczących 2 modeli drzwi wybrano 9 analogicznych termopar:

 • 3 termopary główne,
 • 3 termopary dodatkowe na skrzydle drzwiowym
 • oraz 3 termopary dodatkowe na ościeżnicy.
RYS. 4. Przekrój skrzydła drzwiowego i ościeżnicy drzwi przeciwpożarowych; rys.: [7]

RYS. 4. Przekrój skrzydła drzwiowego i ościeżnicy drzwi przeciwpożarowych; rys.: [7]

Dla odpowiadających sobie termopar na różnych drzwiach, odczytano z wykresów i tabel wartości temperatur w punktach 2 kolejnych chwil czasu przenikania ciepła.

 • Pierwsza z chwil tego czasu wraz z wartością temperatury, została odczytana dla miejsca, w którym funkcja zmienia swój przebieg tak, że zwiększa się tgα jej stycznej. Teoretyczna funkcja powinna mieć przebieg zbliżony do przebiegu na RYS. 2, w rzeczywistości jednak funkcje te, po określonym czasie badania zmieniają swój przebieg w sposób widoczny na RYS. 5 [7].
 • Drugi odczyt danych dotyczył czasu zakończenia badania, któremu odpowiadała maksymalna temperatura.

Po sporządzeniu tabeli ze wszystkimi danymi, z powodu widocznych różnic wartości, przyjęto do testowania hipotezę statystyczną H0 brzmiącą „miejsce usytuowania termopary nie ma znaczenia” oraz hipotezę alternatywną Ha brzmiącą „miejsce usytuowania termopary ma znaczenie”.

Po wykonaniu testu hipotezy statystycznej za pomocą statystyki Fishera dla poziomu istotności α = 0,01 odrzucono hipotezę H0, a więc nie było przeciwwskazań do przyjęcia hipotezy alternatywnej Ha [8].

W celu sprawdzenia rozkładów prawdopodobieństwa temperatur oraz przedziałów czasów badań sporządzono TAB. 1, TAB. 2, TAB. 3 i TAB. 4.

RYS. 5. Przebieg rzeczywistych wartości temperatur jako funkcja czasu; rys. [7]

RYS. 5. Przebieg rzeczywistych wartości temperatur jako funkcja czasu; rys. [7]

Na podstawie danych utworzono 24 histogramy oraz naniesiono na nie odpowiadające im teoretyczne rozkłady prawdopodobieństw:

 • czasu punktu przegięcia oraz punktu końcowego czujników temperatury średniej drzwi EI30 oraz EI60,
 • temperatur punktu przegięcia oraz punktu końcowego czujników temperatury średniej drzwi EI30 oraz EI60,
 • czasu punktu przegięcia oraz punktu końcowego czujników temperatury maksymalnej drzwi EI30 oraz EI60,
 • temperatur punktu przegięcia oraz punktu końcowego czujników temperatury maksymalnej drzwi EI30 oraz EI60,
 • czasu punktu przegięcia oraz punktu końcowego czujników temperatury ościeżnic drzwi EI30 oraz EI60,
 • temperatur punktu przegięcia oraz punktu końcowego czujników temperatury ościeżnic drzwi EI30 oraz EI60.
TABELA 1. Wartości średniej arytmetycznej dla punktu przegięcia funkcji przebiegu temperatury w czasie

TABELA 1. Wartości średniej arytmetycznej dla punktu przegięcia funkcji przebiegu temperatury w czasie

TABELA 2. Wartości odchylenia standardowego dla punktu przegięcia funkcji przebiegu temperatury w czasie

TABELA 2. Wartości odchylenia standardowego dla punktu przegięcia funkcji przebiegu temperatury w czasie

TABELA 3. Wartości średniej arytmetycznej dla punktu końcowego funkcji przebiegu temperatury w czasie

TABELA 3. Wartości średniej arytmetycznej dla punktu końcowego funkcji przebiegu temperatury w czasie

TABELA 4. Wartości odchylenia standardowego dla punktu końcowego funkcji przebiegu temperatury w czasie

TABELA 4. Wartości odchylenia standardowego dla punktu końcowego funkcji przebiegu temperatury w czasie

RYS. 6. Histogram obrazujący empiryczny rozkład czasu przenikania ciepła; rys.: D. Kreft

RYS. 6. Histogram obrazujący empiryczny rozkład czasu przenikania ciepła; rys.: D. Kreft

Sprawdzono rozkłady poszczególnych grup termopar w programie StatSoft Statistica. Za pomocą testu chi-kwadrat przyjęto, że są najbliższe rozkładom normalnym.

Przykładowy rozkład normalny dla czasu punktu przegięcia termopary ościeżnicy w drzwiach EI30 przedstawiono na RYS. 6.

Dla prostoty obliczeń przedstawiono rozkład w formie dyskretnej, a jeden przedział klasowy jest równy jednej minucie.

Dzięki histogramom możliwe jest odczytanie takiego prawdopodobieństwa, aby czas lub wartość temperatury znajdowała się powyżej lub poniżej zakładanego przez projektanta poziomu.

Na podstawie 24 histogramów opracowano 6 wykresów pomocniczych, do obliczania prawdopodobieństwa uzyskania określonych wyników badań. Jeden z nich przedstawiono na RYS. 7.

Przekroczenie poziomej linii 140°C oznacza zakończenie badania, zaś minimalny wymagany czas dla drzwi o odporności ogniowej EI30, który należy uzyskać wynosi 36 minut, a więc należy do obszaru po prawej stronie pionowej linii.

Wartości procentowe naniesione na prostokąty oznaczają wartość prawdopodobieństwa, że w danym polu będzie znajdował się punkt końcowy lub przegięcia. Pomarańczowym kolorem oznaczony jest odcinek pomiędzy średnią wartością arytmetyczną temperatury i czasu punktu przegięcia oraz punktu końcowego.

Wnioski

Zaproponowany schemat postępowania umożliwia przewidywanie wyników badań ogniowych drzwi przeciwpożarowych. Zgodnie z tą propozycją należy początkowo obliczyć temperaturę średnią na płaszczu skrzydła drzwiowego za pomocą równań Pecleta. Następnie należy sprawdzić termopary dodatkowe po opracowaniu danych statystycznych.

RYS. 7. Wykres do odczytywania prawdopodobieństwa uzyskania wyników badania ogniowego; rys.: D. Kreft

RYS. 7. Wykres do odczytywania prawdopodobieństwa uzyskania wyników badania ogniowego; rys.: D. Kreft

W przypadku, gdy wypełnienie skrzydła drzwiowego uległo zmianie, należy obliczyć wartość temperatury i czas końcowy za pomocą równania przenikania ciepła dla płyty wielowarstwowej a następnie nanieść odpowiednie korekty (przesunąć odcinek funkcji przy zachowaniu współczynnika kierunkowego) na pomocniczym wykresie, przydatnym do obliczania prawdopodobieństwa uzyskania określonej temperatury na powierzchni drzwi. Warunkiem koniecznym jest zbliżona konstrukcja drzwi badanych do konstrukcji drzwi z bazy danych.

Proponowany schemat postępowania może pomóc projektantowi zabezpieczeń przeciwpożarowych, pod warunkiem posiadania bazy danych własnego produktu. Należy przy tym pamiętać, iż w świetle przepisów prawa budowlanego, jedynie przeprowadzenie rzeczywistych badań ogniowych upoważnia do wprowadzenia produktu na rynek oraz zapewnia bezpieczne użytkowanie drzwi.

Literatura

 1. PN-EN 1363-1:2001, „Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne”.
 2. PN-EN 1634-1:2009, „Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych, otwieralnych okien i elementów okuć budowlanych. Część 1: Badania odporności ogniowej drzwi, żaluzji i otwieralnych okien”.
 3. ES-ISO 10077-1:2012, „Thermal performance of windows, doors and shutters – Calculation of thermal transmittance. – Part 1: General”.
 4. B. Staniszewski, „Wymiana ciepła, zadania i przykłady”, PWN, Warszawa 1965.
 5. S. Wiśniewski, „Termodynamika techniczna”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
 6. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0326, wydanie 1, Warszawa 2017.
 7. Raporty z badań ogniowych z archiwum Assa Abloy Mercor Doors w latach 2004–2017.
 8. D. Bobrowski, „Probabilistyka w zastosowaniach technicznych”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1980.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Klasyfikacje reakcji na ogień dla wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie

Klasyfikacje reakcji na ogień dla wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie Klasyfikacje reakcji na ogień dla wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie

Artykuł zwraca uwagę na działania producentów wyrobów do izolacji cieplnej ze styropianu EPS, którzy zobowiązani są wprowadzając je do obrotu klasyfikować je w zakresie reakcji na ogień zgodnie z normą...

Artykuł zwraca uwagę na działania producentów wyrobów do izolacji cieplnej ze styropianu EPS, którzy zobowiązani są wprowadzając je do obrotu klasyfikować je w zakresie reakcji na ogień zgodnie z normą PN-EN 13501-1 wraz z podstawowymi zasadami montażu i mocowania podanymi w PN-EN 15715.

Izolacje techniczne w obiektach rewitalizowanych

Izolacje techniczne w obiektach rewitalizowanych Izolacje techniczne w obiektach rewitalizowanych

W artykule omówiono kwestie prawne i przesłanki techniczne doboru i montażu izolacji technicznych w obiektach rewitalizowanych.

W artykule omówiono kwestie prawne i przesłanki techniczne doboru i montażu izolacji technicznych w obiektach rewitalizowanych.

Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych

Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych

Niedawno pojawiła się informacja o planach wprowadzenia nowej normy, oznaczonej jako EN 14509-2 i określającej wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych....

Niedawno pojawiła się informacja o planach wprowadzenia nowej normy, oznaczonej jako EN 14509-2 i określającej wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych. Jakie zmiany może przynieść ten dokument?

Bezpieczeństwo pożarowe w instalacjach sanitarnych

Bezpieczeństwo pożarowe w instalacjach sanitarnych Bezpieczeństwo pożarowe w instalacjach sanitarnych

Czym jest odporność ogniowa i klasyfikacja NRO? Jeden z podstawowych elementów pasywnej ochrony przeciwpożarowej budynków odnosi się do właściwości materiałów, z których zostały one wykonane - zarówno...

Czym jest odporność ogniowa i klasyfikacja NRO? Jeden z podstawowych elementów pasywnej ochrony przeciwpożarowej budynków odnosi się do właściwości materiałów, z których zostały one wykonane - zarówno jeśli chodzi o konstrukcje budowlane, jak i systemy instalacji.

Izolacja dachu skośnego

Izolacja dachu skośnego Izolacja dachu skośnego

Dach to obok ścian zewnętrznych jedna z najważniejszych przegród w budynku. Jego główne zadania to zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości konstrukcyjnej, ochrona przed wpływem czynników atmosferycznych...

Dach to obok ścian zewnętrznych jedna z najważniejszych przegród w budynku. Jego główne zadania to zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości konstrukcyjnej, ochrona przed wpływem czynników atmosferycznych (temperatury, wiatru, deszczu, śniegu), a także właściwa izolacja akustyczna.

Odporność ogniowa pasów międzykondygnacyjnych aluminiowo-szklanych ścian osłonowych

Odporność ogniowa pasów międzykondygnacyjnych aluminiowo-szklanych ścian osłonowych Odporność ogniowa pasów międzykondygnacyjnych aluminiowo-szklanych ścian osłonowych

Artykuł przedstawia główne problemy związane z odpornością ogniową pasów międzykondygnacyjnych, które stanowią elementy aluminiowo-szklanych ścian osłonowych.

Artykuł przedstawia główne problemy związane z odpornością ogniową pasów międzykondygnacyjnych, które stanowią elementy aluminiowo-szklanych ścian osłonowych.

Wstępna analiza zastosowania stali o podwyższonej odporności ogniowej (FRS) w konstrukcjach stalowych bez izolacji przeciwogniowej

Wstępna analiza zastosowania stali o podwyższonej odporności ogniowej (FRS) w konstrukcjach stalowych bez izolacji przeciwogniowej Wstępna analiza zastosowania stali o podwyższonej odporności ogniowej (FRS) w konstrukcjach stalowych bez izolacji przeciwogniowej

Artykuł opisuje specyficzne właściwości stali konstrukcyjnej FRS o podwyższonej odporności ogniowej. Przedstawiono w nim najważniejsze jej cechy oraz wymagania, jakie musi ona spełniać. Podano też przykłady...

Artykuł opisuje specyficzne właściwości stali konstrukcyjnej FRS o podwyższonej odporności ogniowej. Przedstawiono w nim najważniejsze jej cechy oraz wymagania, jakie musi ona spełniać. Podano też przykłady realizacji budynków oraz wskazano podstawowe wytyczne kształtowania konstrukcji z wykorzystaniem tego materiału.

Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych

Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych

Autorzy zaprezentowali istotne wymagania użytkowe stawiane drzwiom przeciwpożarowym wynikające z przepisów polskiego prawa oparte o metodykę badań. Podali też m.in. sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności...

Autorzy zaprezentowali istotne wymagania użytkowe stawiane drzwiom przeciwpożarowym wynikające z przepisów polskiego prawa oparte o metodykę badań. Podali też m.in. sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej, porównali także izolacyjność ogniową elementów próbnych drzwi w zależności od rodzaju ich konstrukcji.

Płyty warstwowe w kontekście aktualnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego

Płyty warstwowe w kontekście aktualnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego Płyty warstwowe w kontekście aktualnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego

W aspekcie zastosowań płyt warstwowych autor nakreśla sprawy bezpieczeństwa pożarowego budynków wobec aktualnych wymagań stawianych poszczególnym elementom budynków. Wyjaśnia kwestie palności wyrobów w...

W aspekcie zastosowań płyt warstwowych autor nakreśla sprawy bezpieczeństwa pożarowego budynków wobec aktualnych wymagań stawianych poszczególnym elementom budynków. Wyjaśnia kwestie palności wyrobów w powiązaniu z klasą reakcji na ogień oraz wymagania i klasyfikację wyrobów ze względu na rozprzestrzenianie ognia, dotyczące odporności ogniowej oraz podstawy prawne jej wyznaczania.

Ocena trwałości i skuteczności ogniochronnej nieznanych pasywnych zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych po upływie czasu

Ocena trwałości i skuteczności ogniochronnej nieznanych pasywnych zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych po upływie czasu Ocena trwałości i skuteczności ogniochronnej nieznanych pasywnych zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych po upływie czasu

Warunki eksploatacji obiektów zabezpieczonych ogniochronnie, w zależności od oddziaływania na nie czynników mechanicznych, chemicznych, biologicznych czy termicznych, mają istotny wpływ na trwałość i właściwości...

Warunki eksploatacji obiektów zabezpieczonych ogniochronnie, w zależności od oddziaływania na nie czynników mechanicznych, chemicznych, biologicznych czy termicznych, mają istotny wpływ na trwałość i właściwości użytkowe zabezpieczeń.

Izolacyjność ogniowa uszczelnień złączy liniowych w zależności od głębokości i szerokości złącza

Izolacyjność ogniowa uszczelnień złączy liniowych w zależności od głębokości i szerokości złącza Izolacyjność ogniowa uszczelnień złączy liniowych w zależności od głębokości i szerokości złącza

Złącza liniowe najczęściej występują w ścianach, stropach oraz między ścianami a stropami. Zdarza się również, że stosuje się je w mniej typowych sytuacjach, np. między płytą stropową a płytą balkonową....

Złącza liniowe najczęściej występują w ścianach, stropach oraz między ścianami a stropami. Zdarza się również, że stosuje się je w mniej typowych sytuacjach, np. między płytą stropową a płytą balkonową. Aby zapewnić ciągłość danego elementu lub elementów konstrukcyjnych, a także zapewnić odporność ogniową, wykonuje się tzw. uszczelnienie złącza liniowego.

Ochrona przeciwpożarowa w przegrodach wewnętrznych

Ochrona przeciwpożarowa w przegrodach wewnętrznych Ochrona przeciwpożarowa w przegrodach wewnętrznych

W artykule autorzy omawiają problematykę wymagań dotyczących zakresu bezpieczeństwa pożarowego stawianego przegrodom wewnętrznym, m.in. podają metody ich oceny i klasyfikacji według obowiązujących norm...

W artykule autorzy omawiają problematykę wymagań dotyczących zakresu bezpieczeństwa pożarowego stawianego przegrodom wewnętrznym, m.in. podają metody ich oceny i klasyfikacji według obowiązujących norm i rozporządzeń.

Bezpieczeństwo pożarowe dachów zielonych

Bezpieczeństwo pożarowe dachów zielonych Bezpieczeństwo pożarowe dachów zielonych

Artykuł przedstawia definicje dachów zielonych, omawia też układy warstw dachu zielonego oraz wymagania ogniowe i kryteria oceny bezpieczeństwa pożarowego stawiane dachom zielonym.

Artykuł przedstawia definicje dachów zielonych, omawia też układy warstw dachu zielonego oraz wymagania ogniowe i kryteria oceny bezpieczeństwa pożarowego stawiane dachom zielonym.

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego mające wpływ na rynek izolacji

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego mające wpływ na rynek izolacji Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego mające wpływ na rynek izolacji

Bezpieczeństwo pożarowe, odporność ogniowa pokryć dachowych, badania rozprzestrzeniania ognia przez ściany oraz wymagania z zakresu odporności ogniowej stanowią główne wątki tematyczne niniejszej publikacji....

Bezpieczeństwo pożarowe, odporność ogniowa pokryć dachowych, badania rozprzestrzeniania ognia przez ściany oraz wymagania z zakresu odporności ogniowej stanowią główne wątki tematyczne niniejszej publikacji. Autorzy omawiają wybrane wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego stawiane dachom i ścianom izolowanym termicznie i podają informacje z zakresu rozprzestrzeniania ognia przez ściany i dachy, w tym minimalne wymagania wynikające z norm, w tym zwracają uwagę na niespójne zapisy wynikające...

Izolacyjność ogniowa aluminiowo-szklanych ścian osłonowych w zależności od sposobu wypełnienia profili szkieletu konstrukcyjnego

Izolacyjność ogniowa aluminiowo-szklanych ścian osłonowych w zależności od sposobu wypełnienia profili szkieletu konstrukcyjnego Izolacyjność ogniowa aluminiowo-szklanych ścian osłonowych w zależności od sposobu wypełnienia profili szkieletu konstrukcyjnego

Na odporność ogniową aluminiowo-szklanych ścian osłonowych składa się wiele czynników, jak rodzaj przeszklenia, sposób jego zamocowania czy rodzaj profili. Jednym z istotniejszych elementów decydujących...

Na odporność ogniową aluminiowo-szklanych ścian osłonowych składa się wiele czynników, jak rodzaj przeszklenia, sposób jego zamocowania czy rodzaj profili. Jednym z istotniejszych elementów decydujących o końcowych właściwościach konstrukcji jest także typ zastosowanych wkładów izolacyjnych.

Użytkowanie obiektów budowlanych a zachowanie odporności ogniowej elementów budynku

Użytkowanie obiektów budowlanych a zachowanie odporności ogniowej elementów budynku Użytkowanie obiektów budowlanych a zachowanie odporności ogniowej elementów budynku

Elementy budowlane o określonej odporności ogniowej mogą w trakcie eksploatacji tracić pierwotne cechy i wykazywać parametry techniczne niższe niż pierwotnie. Wiąże się to najczęściej z oddziaływaniem...

Elementy budowlane o określonej odporności ogniowej mogą w trakcie eksploatacji tracić pierwotne cechy i wykazywać parametry techniczne niższe niż pierwotnie. Wiąże się to najczęściej z oddziaływaniem czynników zewnętrznych, np. zmian temperatury, agresywnego środowiska czy różnego rodzaju wstrząsów.

Izolacyjność termiczna przegród z betonu w warunkach pożarowych

Izolacyjność termiczna przegród z betonu w warunkach pożarowych Izolacyjność termiczna przegród z betonu w warunkach pożarowych

Dokonanie analizy izolacyjności termicznej przegród w warunkach pożarowych nie jest możliwe w sposób analogiczny jak izolacyjności w warunkach zwykłego użytkowania. Sytuacja pożarowa charakteryzuje się...

Dokonanie analizy izolacyjności termicznej przegród w warunkach pożarowych nie jest możliwe w sposób analogiczny jak izolacyjności w warunkach zwykłego użytkowania. Sytuacja pożarowa charakteryzuje się bowiem gwałtownymi przyrostami temperatury i zmianami wartości parametrów przegrody, a także możliwymi uszkodzeniami elementów spowodowanymi działaniem wysokiej temperatury.

Konstrukcje betonowe i murowe – projektowanie z uwagi na warunki pożarowe według eurokodów

Konstrukcje betonowe i murowe – projektowanie z uwagi na warunki pożarowe według eurokodów Konstrukcje betonowe i murowe – projektowanie z uwagi na warunki pożarowe według eurokodów

Wprowadzenie do krajowej praktyki projektowej norm europejskich (eurokodów) dotyczących bezpieczeństwa pożarowego ustanowiło nową jakość w treści i zakresie dodatkowych wymagań, które należy spełnić przy...

Wprowadzenie do krajowej praktyki projektowej norm europejskich (eurokodów) dotyczących bezpieczeństwa pożarowego ustanowiło nową jakość w treści i zakresie dodatkowych wymagań, które należy spełnić przy projektowaniu obiektów budowlanych.

Odporność ogniowa ścian i dachów z płyt warstwowych - badania i klasyfikacja

Odporność ogniowa ścian i dachów z płyt warstwowych - badania i klasyfikacja Odporność ogniowa ścian i dachów z płyt warstwowych - badania i klasyfikacja

Obecnie w Polsce dostępnych jest wiele rodzajów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym typu PUR lub PIR, styropianowym i z wełny mineralnej. Co roku na rynku pojawiają się nowe produkty, które są wynikiem...

Obecnie w Polsce dostępnych jest wiele rodzajów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym typu PUR lub PIR, styropianowym i z wełny mineralnej. Co roku na rynku pojawiają się nowe produkty, które są wynikiem nowych poszukiwań i nowych technologii.

Nowe rozwiązania techniczne i zastosowania płyt warstwowych w budownictwie

Nowe rozwiązania techniczne i zastosowania płyt warstwowych w budownictwie Nowe rozwiązania techniczne i zastosowania płyt warstwowych w budownictwie

Rozwój technologii produkcji oraz duża konkurencja na rynku sprawiły, że płyty warstwowe w ciągu ostatniej dekady zaczęły wypierać tradycyjne rozwiązania materiałowe. Co przyniosą prace nad dalszym udoskonalaniem...

Rozwój technologii produkcji oraz duża konkurencja na rynku sprawiły, że płyty warstwowe w ciągu ostatniej dekady zaczęły wypierać tradycyjne rozwiązania materiałowe. Co przyniosą prace nad dalszym udoskonalaniem tego produktu?

Czynne i bierne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych

Czynne i bierne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych Czynne i bierne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów o stalowej konstrukcji nośnej zwiększa się dzięki działaniom prewencyjnym. Ponadto można je poprawić przez zastosowanie środków ochrony czynnej (urządzeń monitorujących...

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów o stalowej konstrukcji nośnej zwiększa się dzięki działaniom prewencyjnym. Ponadto można je poprawić przez zastosowanie środków ochrony czynnej (urządzeń monitorujących i alarmowych oraz instalacji gaśniczych) oraz środków ochrony biernej (odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych), które zmniejszają skutki oddziaływania termicznego występującego w trakcie pożaru lub/i ograniczają jego rozpowszechnianie oraz zasięg.

Obliczanie odporności ogniowej konstrukcji stalowych na podstawie euronomogramów

Obliczanie odporności ogniowej konstrukcji stalowych na podstawie euronomogramów Obliczanie odporności ogniowej konstrukcji stalowych na podstawie euronomogramów

Obiektywna ocena bezpieczeństwa budynku w sytuacji pożaru wymaga przeprowadzenia analizy termiczno­‑statyczno-wytrzymałościowej dostosowanej do panujących warunków. Jej podstawowym celem jest ustalenie...

Obiektywna ocena bezpieczeństwa budynku w sytuacji pożaru wymaga przeprowadzenia analizy termiczno­‑statyczno-wytrzymałościowej dostosowanej do panujących warunków. Jej podstawowym celem jest ustalenie czasu, w którym osłabiony oddziaływaniem wysokiej temperatury ustrój nośny budynku będzie w stanie przenosić obciążenie, nie ulegnie awarii ani destrukcji.

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

Ścienne płyty warstwowe – odporność ogniowa EI 30

Ścienne płyty warstwowe – odporność ogniowa EI 30 Ścienne płyty warstwowe – odporność ogniowa EI 30

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], do budowy ściany zewnętrznej, w budynkach o klasie odporności...

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], do budowy ściany zewnętrznej, w budynkach o klasie odporności pożarowej „D” powinny zostać zastosowane płyty warstwowe o klasie odporności ogniowej EI 30. W artykule dokonana zostanie analiza możliwości osiągnięcia takiej odporności ogniowej przez ścienne płyty warstwowe z rdzeniem termoizolacyjnym PUR/PIR.

Najnowsze produkty i technologie

Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu

Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu

Nowoczesne rozwiązania oraz narzędzia pomagają w prowadzeniu działalności i pozwalają firmom pozostać konkurencyjnym na rynku budowlanym. Jakie funkcjonalności wyróżniają merXu?

Nowoczesne rozwiązania oraz narzędzia pomagają w prowadzeniu działalności i pozwalają firmom pozostać konkurencyjnym na rynku budowlanym. Jakie funkcjonalności wyróżniają merXu?

Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu

Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu

Poza technicznymi i sztucznymi źródłami promieniowania, będącymi najczęściej przedmiotem rozmaitych dyskusji, często mamy także do czynienia ze źródłami promieniowania pochodzenia naturalnego. Należy do...

Poza technicznymi i sztucznymi źródłami promieniowania, będącymi najczęściej przedmiotem rozmaitych dyskusji, często mamy także do czynienia ze źródłami promieniowania pochodzenia naturalnego. Należy do nich emisja radonu – radioaktywnego gazu szlachetnego pochodzącego z gruntu. Do uszczelnienia budowli przeciwko wnikaniu tego szkodliwego dla zdrowia gazu przeznaczone są zarówno samoprzylepne membrany bitumiczno‑polimerowe KÖSTER KSK SY 15, jak i dwuskładnikowe, bitumiczno‑polimerowe masy uszczelniające...

THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021

THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021 THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021

Płyty Thermano to najbardziej uniwersalny materiał do termoizolacji budynków i pomieszczeń. Posiadają wiele atutów, które odgrywają kluczową rolę przy realizacjach różnego rodzaju. Pozwalają również na...

Płyty Thermano to najbardziej uniwersalny materiał do termoizolacji budynków i pomieszczeń. Posiadają wiele atutów, które odgrywają kluczową rolę przy realizacjach różnego rodzaju. Pozwalają również na spełnienie wymagań wynikających z nowych Warunków Technicznych obowiązujących od 2021 roku.

Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych

Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych

AGS zajmuje się projektowaniem i produkcją innowacyjnych i niespotykanych dotąd na rynku systemów mocowań do elewacji wentylowanych, elewacji klinkierowych i ciężkich okładzin. Dynamiczny rozwój spółki...

AGS zajmuje się projektowaniem i produkcją innowacyjnych i niespotykanych dotąd na rynku systemów mocowań do elewacji wentylowanych, elewacji klinkierowych i ciężkich okładzin. Dynamiczny rozwój spółki oraz ciągłe rozbudowywanie i ulepszanie oferty produktowej przyczyniły się do uzyskania prawa ochrony własności intelektualnej oraz Krajowej Oceny Technicznej.

Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi? Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje...

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w nowych przepisach, ale też w rozwiązaniach w segmencie stolarki okiennej. Mają one spełnić oczekiwania inwestorów, którzy troszczą się o swój portfel, ale też o zdrowie i komfort użytkowania wnętrz.

Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt?

Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt? Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt?

Najpopularniejszym tradycyjnym materiałem izolacyjnym do dachów skośnych jest wełna mineralna. Mineralna wełna szklana climowool to jeden z najbardziej ekologicznych produktów dostępnych na rynku. Dzięki...

Najpopularniejszym tradycyjnym materiałem izolacyjnym do dachów skośnych jest wełna mineralna. Mineralna wełna szklana climowool to jeden z najbardziej ekologicznych produktów dostępnych na rynku. Dzięki procesowi produkcyjnemu wykorzystującemu wyłącznie naturalne surowce mamy gwarancję, że dom został ocieplony produktem przyjaznym dla środowiska i mieszkańców, a jego jakość i wysoki parametr termoizolacyjny zagwarantują nie tylko cieplejszy dom zimą, ale i chłodniejszy latem.

Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort

Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort

Od nowoczesnego domu oczekujemy komfortu mieszkania i niskich rachunków za eksploatację. Jeden z kluczowych elementów, który wpływa na realizację powyższych oczekiwań, to skuteczna izolacja poddasza.

Od nowoczesnego domu oczekujemy komfortu mieszkania i niskich rachunków za eksploatację. Jeden z kluczowych elementów, który wpływa na realizację powyższych oczekiwań, to skuteczna izolacja poddasza.

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać? Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów...

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów budowlanych, instalacji, izolacji czy artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Warto przyjrzeć się temu marketplace’owi, który wielu polskim firmom może dać szansę na znaczne poszerzenie grona kontrahentów – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jakie funkcjonalności pomocne w prowadzeniu...

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.