Izolacje.com.pl

Analiza współczynnika przenikania ciepła okna z osłoną przeciwsłoneczną

Analysis of heat transfer coefficient of a window with a sun visor

Bardzo ważną rolę w zapewnieniu komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynków energooszczędnych spełniają przegrody przezroczyste.
Archiwum redakcji

Bardzo ważną rolę w zapewnieniu komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynków energooszczędnych spełniają przegrody przezroczyste.


Archiwum redakcji

Jedną z podstawowych potrzeb, jakie należy spełnić w budynkach mieszkalnych, jest zapewnienie mieszkańcom komfortu cieplnego, czyli uzyskanie przez osoby użytkujące pomieszczenia akceptacji dla panujących w nich warunków cieplnych.

Zobacz także

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

VELUX Polska Sp. z o.o. Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie

Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie

W trakcie użytkowania, okna dachowe wystawione są na ciężkie warunki atmosferyczne. Zimą na mróz i śnieg, a w miesiącach letnich na upały, wiatry, deszcze, i grad. Chociaż wszystkie okna dachowe były projektowane...

W trakcie użytkowania, okna dachowe wystawione są na ciężkie warunki atmosferyczne. Zimą na mróz i śnieg, a w miesiącach letnich na upały, wiatry, deszcze, i grad. Chociaż wszystkie okna dachowe były projektowane z myślą o wieloletniej trwałości, w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci technologia i normy bardzo się zmieniły. Dlatego eksperci radzą, by wymieniać okna mniej więcej co 20 lat. Dzięki temu zawsze będą energooszczędne i bezpieczne.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Okna do dachów płaskich – nowe możliwości Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują...

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują się do 16% większą powierzchnią przeszklenia. To właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu wnętrze pod płaskim dachem jest pełne naturalnego światła.

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Rola osłon przeciwsłonecznych
 • Metoda obliczania współczynnika przenikania ciepła okna z osłoną przeciwsłoneczną
 • Model matematyczny współczynnika przenikania ciepła okna z osłoną przeciwsłoneczną
 • Opis badanego obiektu i analiza wyników badania

W artykule przeanalizowano współczynnik przenikania ciepła okna z PVC z osłoną przeciwsłoneczną w zależności od typu osłony, scharakteryzowanego wartością dodatkowego oporu cieplnego wynikającego z zastosowania osłony, od pola powierzchni okna, od sposobu połączenia szyby z ramą, scharakteryzowanego wartością liniowego współczynnika przenikania ciepła mostku termicznego powstającego na granicy szyba-rama, oraz współczynników przenikania ciepła oszklenia i ramy.
Zbiór danych do analizy uzyskano przy realizacji eksperymentu obliczeniowego.
Analiza wykonana została na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego opisującego tę zależność.
Dowiedziono, że zamiana osłony przeciwsłonecznej o bardzo wysokiej przepuszczalności na osłonę szczelną dla okna Ao = 2,40 m2 daje obniżenie współczynnika Uws z 1,230 do 0,942 W/(m2·K), tj. powoduje jego spadek aż o 23,4%. Informacja może być przydatna dla projektantów, naukowców, producentów i konsumentów stolarki okiennej.

Analysis of heat transfer coefficient of a window with a sun visor

The article contains an analysis of heat transfer coefficient of a PVC window with a sun visor, depending on the type of cover, characterized by the value of additional thermal resistance resulting from the use of a cover, window surface area, pane and frame joint type, characterized by the value of linear thermal transfer coefficient for the thermal bridge on the glass-frame border, as well as heat transfer coefficients of the glazing and the frame.
The data set for the analysis has been obtained in the course of the calculation experiment.
The analysis has been made based on the developed deterministic mathematical model describing this relationship.
It has been proved that replacing sun visor with very high permeability with lightproof sun visor in a window with Ao = 2.40 m2 results in a reduction of the Uws coefficient from 1.230 to 0.942 W/(m2·K), which is 23.4%. These data might be useful for designers, researchers, manufacturers and buyers of windows.

Bardzo ważną rolę w zapewnieniu komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynków energooszczędnych spełniają przegrody przezroczyste, a także osłony przeciwsłoneczne. Związane jest to z regułą, do której stosują się zarówno inwestorzy, jak i projektanci, że takie budynki lokuje się na działkach z jak największym dostępem do bezpośredniego promieniowania słonecznego. Wówczas na elewacji budynku energooszczędnego stosuje się możliwie dużo przegród przezroczystych – dużych okien, drzwi przeszklonych czy ścian szkieletowych o konstrukcji słupowo-ryglowej wypełnionej oszkleniem. Tylko wtedy możliwe staje się maksymalne wykorzystanie solarnych zysków ciepła w sezonie ogrzewania [1].

W okresie letnim duże przeszklone przegrody, do których dociera nadmierne bezpośrednie promieniowanie słoneczne, wymagają zastosowania osłon przeciwsłonecznych. Ma to na celu uniknięcie przegrzewania pomieszczeń, a w budynkach wyposażonych w odpowiedni system techniczny także ograniczenie zużycia energii na chłodzenie.

W budynkach mieszkalnych jako osłony przeciwsłoneczne można stosować rolety i zasłony, czyli osłony podnoszone bądź opuszczane wzdłuż oszklenia, żaluzje, czyli osłony podnoszone bądź opuszczane wzdłuż oszklenia składające się z listewek o regulowanym kącie nachylenia, a także markizy, czyli zwykle składane zadaszenia, które montuje się nad oknami [1].

W okresie zimowym te same osłony przeciwsłoneczne, rolety lub żaluzje w stanie zamkniętym, który może trwać co najmniej 12 godzin na dobę, stanowią skuteczną barierę dla przepływającego strumienia ciepła. Wartość dodatkowego oporu cieplnego, który jest przypisany dla danej osłony, zależy przede wszystkim od właściwości samej osłony, a także od warstwy powietrza między częścią szkloną okna a osłoną [2].

W TAB. 1 przedstawiono wartości dodatkowego oporu cieplnego wynikającego z zastosowania różnych osłon przeciwsłonecznych umieszczonych po zewnętrznej stronie okna wg normy [3]. Należy zauważyć, że powszechnie stosowane w życiu codziennym „rolety zewnętrzne” w normach i aprobatach technicznych określane są jako „żaluzje zwijane” [2].

TABELA 1. Wartości dodatkowego oporu cieplnego wynikającego z zastosowania różnych osłon przeciwsłonecznych umieszczonych po zewnętrznej stronie okna zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007 [3]

TABELA 1. Wartości dodatkowego oporu cieplnego wynikającego z zastosowania różnych osłon przeciwsłonecznych umieszczonych po zewnętrznej stronie okna zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007 [3]

Niestety w publikacjach naukowych praktycznie nieobecna jest informacja na temat współczynnika przenikania ciepła okna z osłoną przeciwsłoneczną.

Dodatkowy opór cieplny, wynikający z zastosowania wybranej osłony przeciwsłonecznej i podany w [3], nie odzwierciedla całkowitego wpływu tej osłony na współczynnik przenikania ciepła okna z osłoną Uws. Dzieje się tak dlatego, że nie jest uwzględnione wspólne oddziaływanie tego oporu z parametrami fizykalnymi i geometrycznymi okna, nie uściśla się także jego wartości dla okien różnych typów ze zmiennymi rozmiarami oraz o różnych poziomach izolacji cieplnej oszklenia i ramy. Podobna informacja byłaby jednak bardzo przydatna dla projektantów i producentów osłon i stolarki okiennej.

W związku z powyższym celem danego badania jest analiza współczynnika przenikania ciepła okna z PVC z osłoną przeciwsłoneczną w zależności od typu osłony, scharakteryzowanego wielkością dodatkowego oporu cieplnego wynikającego z zastosowania osłony, od pola powierzchni okna, od sposobu połączenia szyby z ramą, scharakteryzowanego wartością liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka termicznego powstającego na granicy szyba–rama oraz od współczynników przenikania ciepła oszklenia i ramy. Analiza wykonana została na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego opisującego tę zależność.

Metoda obliczania współczynnika przenikania ciepła okna z osłoną przeciwsłoneczną

Współczynnik przenikania ciepła okna bez uwzględnienia wpływu osłony Uw obliczono metodą składnikową [4]. W metodzie tej dzieli się fragment przegrody na pola powierzchni o różnych właściwościach cieplnych, a całkowity współczynnik przenikania ciepła oblicza się za pomocą ważonych powierzchniowo wartości U elementów składowych.

Według tej metody współczynnik przenikania ciepła Uw pojedynczego jednoskrzydłowego okna można obliczać według wzoru:

gdzie:

UgUƒUmtos – współczynniki przenikania ciepła, odpowiednio: oszklenia, ramy, ramiaków i stojaków ościeżnic,
AgAƒAmtos – pole powierzchni, odpowiednio: oszklenia, ramy, stojaków i ramiaków ościeżnic,
Ψg–ƒ, Ψm–ƒ, Ψt–ƒ – liniowe współczynniki przenikania ciepła mostków termicznych powstających na granicy szyba–rama, rama–stojaki ościeżnic i rama–ramiaki ościeżnic,
lg–ƒ, lm–ƒ, lt–ƒ – długości liniowych mostków termicznych powstających na styku szyba–rama, rama–stojaki ościeżnic i rama–ramiaki ościeżnic.

Wartości pól powierzchni AgA ƒAmtos oraz długości mostków lg–ƒ, lm–ƒ, lt–ƒ mogą być określone ze wzorów opracowanych przez autorów:

gdzie:

bo, bskr, bƒ, bmos, btos – szerokość, odpowiednio: okna, skrzydła, elementów ramy, stojaków i ramiaków ościeżnic.

Do obliczenia współczynnika przenikania ciepła okna z uwzględnieniem efektu osłon przeciwsłonecznych Uws zastosowano model obliczeniowy podany w normie [3], według którego osłonę rozpatruje się jako element dodatkowy i uwzględnia się we wzorze w następujący sposób:

gdzie:

Uw – współczynnik przenikania ciepła okna bez uwzględnienia wpływu osłony przeciwsłonecznej, [W/(m2·K)],

ΔR – wartość dodatkowego oporu cieplnego dla osłony przeciwsłonecznej, [(m2·K)/W].

Wartości dodatkowego oporu cieplnego ΔR, wynikającego z zastosowania różnych osłon przeciwsłonecznych umieszczonych po zewnętrznej stronie okna, w tym badaniu przyjmowano zgodnie z załącznikiem G normy [3] w zależności od typu i materiału, z jakiego jest wykonana osłona oraz jej przepuszczalności powietrza.

Dla realizacji eksperymentu obliczeniowego związanego z określeniem szukanego współczynnika przenikania ciepła okien Uws przy zmianie wartości wybranych czynników autorzy stworzyli algorytm do wyliczania (RYS. 1), który stanowił podstawę do opracowania autorskiego programu w Microsoft Excel.

RYS. 1. Schemat blokowy obliczania współczynnika przenikania ciepła Uws okna z osłoną przeciwsłoneczną; rys.: W. Jezierski, J. Borowska

RYS. 1. Schemat blokowy obliczania współczynnika przenikania ciepła Uws okna z osłoną przeciwsłoneczną; rys.: W. Jezierski, J. Borowska

RYS. 2. Schematy badanych wariantów okna; rys.: W. Jezierski, J. Borowska

RYS. 2. Schematy badanych wariantów okna; rys.: W. Jezierski, J. Borowska

Opis badanego obiektu

Współczesne technologie montażu stolarki okiennej z PVC pozwalają stosować okna z szerokim zakresem zmienności proporcji. W badaniu, z uwzględnieniem najczęściej stosowanych rozmiarów okien w budynkach mieszkalnych, zostały wybrane warianty stolarki okiennej z powierzchnią od 1,20 m2 do 3,60 m2.

Wysokość okien przyjęto jako parametr stały równy 1,48 m. Schematy badanych wariantów okna podano na RYS. 2.

Dla badanych okien po ich zewnętrznej stronie przewidziano osłonę przeciwsłoneczną zwijaną drewnianą z wypełnieniem pianką w trzech wariantach: o bardzo wysokiej przepuszczalności (wartość dodatkowego oporu cieplnego ΔR = 0,080 (m2·K)/W), o średniej przepuszczalności (ΔR = 0,1925 (m2·K)/W) i szczelną (ΔR = 0,3125 (m2·K)/W) [3].

Model matematyczny współczynnika przenikania ciepła okna z osłoną przeciwsłoneczną

Do osiągnięcia sformułowanego celu jako metodę badawczą zastosowano modelowanie matematyczne, które pozwalają za pośrednictwem zależności matematycznych opisywać funkcjonowanie badanego obiektu, określać parametry wyjściowe, wykonywać poszukiwanie optymalnych wartości parametrów obiektu [5]. Stosowanie modelowania matematycznego pozwala zrezygnować z modelowania fizycznego, skrócić objętość próbkowania, obniżyć pracochłonność badania. Głównym komponentem w takim układzie jest model matematyczny.

Przy opracowaniu modelu matematycznego dąży się do jego praktycznej utylitarności oraz skuteczności. Takie cechy można osiągnąć opracowując krótkie modele, w których wykorzystano najważniejsze czynniki interesujące odbiorców stolarki okiennej.

Zgodnie z przyjętym celem badania jako funkcję celu Y wybrano współczynnik przenikania ciepła okna z osłoną przeciwsłoneczną Uws [W/(m2·K)]. Przy wyborze czynników na podstawie wstępnej analizy wytypowano najważniejsze z nich, wpływające na Uws oraz zapewniające uzyskanie informacji interesującej odbiorców stolarki okiennej.

Przeanalizowano również spełnienie podstawowych wymagań stawianych czynnikom – powinny one być sterowalne, jednoznaczne, niesprzeczne i wzajemnie niezależne [5].

Po analizie do badania przyjęto zależność współczynnika przenikania ciepła Uws (Y) od następujących czynników: dodatkowego oporu cieplnego dla odpowiedniego typu osłon ΔR (czynnik X1), pola powierzchni okna Ao (czynnik X2), liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka termicznego na granicy szyba–rama Ψg–ƒ (czynnik X3), współczynnika przenikania ciepła oszklenia Ug (czynnik X4). współczynnika przenikania ciepła ramy Uƒ(czynnik X5).

Przypuszczano, że szukaną zależność Y = ƒ(X1, X2, X3, X4, X5) może opisywać wielomian drugiego stopnia w postaci:

Do uzyskania danych dla opisu tej zależności przeprowadzono 5-czynnikowy eksperyment obliczeniowy według planu drugiego stopnia (TAB. 2). Zastosowano kompozycyjny symetryczny trójpoziomowy plan zawierający 26 prób [6]. Do wyliczenia wartości Yi w 26 wierszach planu wykorzystano oprogramowanie Microsoft Excel.

TABELA 2. Macierz planowania i wyniki eksperymentu obliczeniowego do określenia współczynnika przenikania ciepła Uws okna z osłoną przeciwsłoneczną

TABELA 2. Macierz planowania i wyniki eksperymentu obliczeniowego do określenia współczynnika przenikania ciepła Uws okna z osłoną przeciwsłoneczną

Przed rozpoczęciem obliczeń wykonano uzasadniony wybór zakresu zmienności czynników. Wielkość dodatkowego oporu cieplnego ΔR dla wybranego typu osłon (czynnik X1) na dolnym poziomie przyjęto 0,0725 (–1), na średnim – 0,1925 (0), na górnym – 0,3125 (+1) (m2·K)/W.

Wybrany zakres zmienności nie w pełnym stopniu odpowiadał wartościom oporów cieplnych dla przytoczonych wyżej wariantów osłony przeciwsłonecznej. Jednak wymaganie z zakresu planowania eksperymentu odnośnie symetrycznych zakresów zmienności dla wszystkich czynników zmusiło autorów do tego, by odstąpić od podanej w [3] wartości 0,080 (X1 = –0,9375) (m2·K)/W oraz zamienić ją na 0,0725 (m2·K)/W. Jednak nie tworzyło to żadnych problemów z modelowaniem ponieważ nowy zwiększony zakres pokrywa poprzednią wartość.

Pole powierzchni okna Ao (czynnik X2) na dolnym poziomie przyjęto równe 1,20 m2 (–1). Jako górny poziom przyjęto powierzchnię okna trzykrotnie zwiększoną 3,60 m2 (+1), odpowiednio na średnim poziomie 2,40 m2 (0).

W celu uniknięcia niejednoznaczności tego czynnika wysokość okien przyjęto jako wartość stałą wynoszącą 1,48 m.

Liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka termicznego na granicy szyba–rama Ψƒ–g został przyjęty na poziomach: dolnym 0,010 W/(m·K) (–1), średnim 0,060 W/(m·K) (0), górnym 0,110 W/(m·K) (+1).

Współczynnik przenikania ciepła oszklenia Ug (czynnik X4) na poziomie średnim przyjęto 1,0 W/(m2·K) (0), na poziomie górnym 1,30 W/(m2·K) (+1), a na poziomie dolnym 0,70 W/(m2·K) (–1).

Współczynnik przenikania ciepła ramy Uƒ (czynnik X5) na poziomie średnim przyjęto 1,20 W/(m2·K) (0), na poziomie górnym 1,60 W/(m2·K) (+1), a na poziomie dolnym 0,80 W/(m2·K) (–1).

Pozostałe parametry przyjęto na stałym poziomie: szerokość elementów ramy bƒ= 0,090 m, szerokość stojaków i ramiaków ościeżnic bmos = btos = 0,035 m [7]. Współczynnik przenikania ciepła elementów ościeżnic Umtos przyjęto jako równy współczynnikowi Uƒ. Liniowe współczynniki przenikania ciepła mostków termicznych przyjęto według [8]: Ψm–ƒ = 0,068, Ψt–ƒ = 0,065 W/(m·K).

Wyżej wymienione wartości naturalne czynników  i odpowiadające im wartości unormowane X1, X2, X3, X4, X5 (w nawiasach) przedstawiono w TAB. 2.

Przejście z wartości naturalnych do unormowanych Xi według [6] wyraża się wzorem:

gdzie:  odpowiednio bieżące, maksymalne i minimalne wartości naturalne i-tego czynnika.

Na podstawie wyników obliczeń (TAB. 2) za pomocą metody najmniejszych kwadratów [9] opracowano równanie regresji zależności Y = ƒ(X1, X2, X3, X4, X5). Istotność współczynników tego równania oceniono za pomocą t-kryterium. Metoda testowania współczynników została szczegółowo opisana przez autorów w [10].

W wyniku testu 5 współczynników okazało się nieistotnych. Po ich usunięciu przyjęto postać końcową równania z k + 1 = 16 współczynnikami:

Potwierdzona została również adekwatność uzyskanego modelu według metody opisanej w [9]. Dany model posiadał:  

= 0,0441, R2 = 0,9993. Dodatkowo jakość aproksymacji danych opracowanym równaniem oceniono według kryterium F [9]. Przy poziomie istotności α = 0,05 i liczbie stopni swobody:

ƒ1 = N – 1 = 26 – 1 = 25,

ƒ2 = N – (k + 1) = 26 – 16 = 10

okazało się, że wartość obliczeniowa kryterium F0 = 276,8513 wielokrotnie przekracza wartość tabelaryczną F0,05;25;10 = 2,73 [9], co potwierdza wysoką jakość modelu.

Analiza wyników badania

Za pomocą równania regresji (13) przeanalizowano stopień i charakter wpływu poszczególnych czynników na współczynnik przenikania ciepła Uws okna z osłoną przeciwsłoneczną. Analizę przeprowadzono dla zmiennych w postaci naturalnej. Interesował autorów przede wszystkim wpływ czynnika X1, czyli dodatkowego oporu cieplnego dla odpowiedniego typu osłon ΔR, wybranego w badaniu jako główny parametr charakteryzujący wpływ osłony przeciwsłonecznej na wielkość współczynnika Uws.

Analizując opracowany model, wykryto, że w centrum Gp przestrzeni czynnikowej, która charakteryzuje się współrzędnymi ΔR = 0,1925 m2·K/W, Ao = 2,40 m2, Ψƒ–g = 0,06 W/(m·K), Ug = 1,00, Uƒ = 1,20 W/(m2·K) wielkość Uws wynosi 1,073 W/(m2·K).

Wykorzystując punkt Gp jako punkt odniesienia, oszacowano wpływ poszczególnych czynników. Okazało się, że korzystny wpływ na wielkość Uws wykazują dwa czynniki: ΔR(X1) oraz Ao(X2). Przy zmianie ich wartości od –1 do +1 następuje zmniejszenie współczynnika Uws o 24,1% dla ΔR(X1) oraz o 11,1% dla Ao(X2).

Pozostałe czynniki wykazują wpływ niekorzystny – wraz z ich wzrostem od dolnego do górnego poziomu wielkość współczynnika Uws rośnie o 15,7% dla Ψƒ–g(X3), o 27,8% dla Ug(X4), o 17,6% dla Uƒ(X5). Opisany charakter wpływu czynników odzwierciedla również wykres (RYS. 3), na którym pokazano graficzną zależność Uws = ƒ(ΔR, Ao) dla Ψƒ–g = 0,06 W/(m·K), Ug = 0,70, Uƒ = 1,10 W/(m2·K).

RYS. 3. Zależność współczynnika przenikania ciepła okna Uws [W/(m2·K)] od dodatkowego oporu cieplnego osłony przeciwsłonecznej ΔR, [(m2·K)/W] oraz pola powierzchni okna Ao, [m2] przy liniowym współczynniku przenikania ciepła mostka termicznego na granicy szyba-rama Ψƒ–g = 0,060 W/(m·K) oraz współczynnikach przenikania ciepła oszklenia Ug = 1,0 i ramy Uƒ = 1,20 W/(m2·K; rys.: W. Jezierski, J. Borowska

RYS. 3. Zależność współczynnika przenikania ciepła okna Uws [W/(m2·K)] od dodatkowego oporu cieplnego osłony przeciwsłonecznej ΔR, [(m2·K)/W] oraz pola powierzchni okna Ao, [m2] przy liniowym współczynniku przenikania ciepła mostka termicznego na granicy szyba-rama Ψƒ–g = 0,060 W/(m·K) oraz współczynnikach przenikania ciepła oszklenia Ug = 1,0 i ramy Uƒ = 1,20 W/(m2·K; rys.: W. Jezierski, J. Borowska

Najbardziej dokładnie został poddany analizie wpływ szukanego czynnika ΔR(X1). Zauważono, że w modelu (13) jest kilka efektów interakcji tego czynnika z innymi czynnikami (+0,017X1X2, –0,020X1X3, –0,032X1X4, –0,023X1X5). Analizując te efekty wykryto, że korzystny wpływ czynnika X1 wzmacnia się ze wzrostem czynników X3, X4, X5 oraz słabnie ze wzrostem X2. Dla pełnego przeanalizowania X1 należało oszacować jego wpływ przy odpowiednich skrajnych wartościach X2, X3, X4, X5, które są ograniczone przyjętym w badaniu zakresem zmienności. Po podstawieniach wartości tych czynników do modelu (13) i wykonaniu obliczeń symulacyjnych wykryto dodatkową informację o wpływie czynnika ΔR(X1).

Okazało się, że dla okna z polem powierzchni Ao = 3,60 m2, Ψƒ–g = 0,010 W/(m·K), Ug = 0,7 i Uƒ = 0,8 W/(m2·K) zmiana czynnika ΔR(X1) z 0,0725 do 0,3125 (m2·K)/W powoduje obniżenie współczynnika Uws od 0,855 do 0,739 W/(m2·K), tj. spadek o 13,6%. Natomiast dla okna z polem powierzchni Ao = 1,20 m2, Ψƒ–g = 0,110 W/(m·K), Ug = 1,3 i Uƒ = 1,6 W/(m2·K) zmiana czynnika ΔR(X1) w tym samym zakresie powoduje obniżenie współczynnika Uws od 1,761 do 1,277 W/m2·K, tj. spadek dwukrotnie większy i wynoszący 27,5%.

Dodatkowo oszacowano wahania współczynnika Uws od czynnika ΔR(X1) w centrum Gp przestrzeni czynnikowej. Wykryto, że zamiana osłony o bardzo wysokiej przepuszczalności (ΔR = 0,080 (m2·K)/W) na osłonę szczelną (ΔR = 0,3125 (m2·K)/W) dla okna z polem powierzchni Ao = 2,40 m2 oraz parametrami cieplnymi Ψƒ–g = 0,060 W/(m·K), Ug = 1,0 i Uƒ = 1,2 W/(m2·K) spowoduje obniżenie współczynnika Uws z 1,230 do 0,942 W/m2·K, tj. spadek o 23,4%.

Uzyskane wyniki obliczeń uzupełniają informacje o wpływie osłon przeciwsłonecznych i innych parametrów okien wykonanych z PVC na wielkość ich współczynnika Uws.

Wnioski

 1. Opracowany deterministyczny model matematyczny pozwolił oszacować charakter i stopień wpływu parametrów okna wykonanego z PVC przy zastosowaniu osłony przeciwsłonecznej zwijanej drewnianej z wypełnieniem pianką o różnej przepuszczalności na współczynnik przenikania ciepła Uws.
 2. Korzystny wpływ wybranej osłony przeciwsłonecznej na obniżenie wartości Uws wzmacnia się ze wzrostem liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka termicznego na granicy szyba–rama Ψƒ–g, współczynników przenikania ciepła oszklenia Ug i ramy Uƒ oraz słabnie ze wzrostem powierzchni okna Ao.
 3. Zamiana osłony przeciwsłonecznej o bardzo wysokiej przepuszczalności (ΔR = 0,080 (m2·K)/W) na osłonę szczelną (ΔR = 0,3125 (m2·K)/W) dla okna Ao = 2,40 m2, Ψƒ–g = 0,060 W/(mK), Ug = 1,0 i Uƒ = 1,2 W/(m2·K) daje obniżenie współczynnika Uws z 1,230 do 0,942 W/(m2·K), tj. spadek o 23,4%.

Literatura

 1. R. Geryło, „Współdziałanie przegród przeziernych i osłon przeciwsłonecznych w zapewnieniu komfortu cieplnego”, „Świat Szkła” 4/2015, s. 24–27.
 2. A. Węglarz, W. Tworek, „Ocena wpływu zastosowania rolet zewnętrznych na współczynnik przenikania ciepła okien. Część 1”. „Polska Energetyka Słoneczna” 1–4/2016, s. 43–46.
 3. PN-EN ISO 10077-1:2007:2017-101, „Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła, Część 1: Postanowienia ogólne”.
 4. PN-EN ISO 12631:2013-03:2017-10, „Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła”.
 5. J. Gutenbaum, „Modelowanie matematyczne systemów”, EXIT, Warszawa 2003.
 6. M. Korzyński, „Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych”, WNT, Warszawa 2006.
 7. A. Błaszczyk, „Systemy okienne. Wiedza techniczna/Instrukcja montażu/Zagadnienia prawne i marketingowe”, Inoutic 2010.
 8. K. Kasperkiewicz, „Jakość energetyczna okien – wymagania, metody oceny i aktualne możliwości techniczne”, „Materiały Budowlane” 8/2006, s. 53–56.
 9. B. Durakovic, „Design of Experiments Application, Concepts, Examples: State of the Art”, „Periodicals of Engineering and Natural Sciences” vol. 5/2017 no. 3, s. 421–439.
 10. W. Jezierski, J. Borowska, „Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych”, „Izolacje” 6/2017, s. 36–40.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Ołeksij Kopyłow, mgr inż. Jan Sieczkowski Wytyczne prawidłowego montażu izolacji w stolarce okiennej

Wytyczne prawidłowego montażu izolacji w stolarce okiennej Wytyczne prawidłowego montażu izolacji w stolarce okiennej

Stolarka okienna i drzwiowa spełnia swoje funkcje, tj. stanowi przegrodę oddzielającą wnętrze budynku od warunków klimatycznych występujących na zewnątrz oraz przenosi obciążenia działające na ściany budynku,...

Stolarka okienna i drzwiowa spełnia swoje funkcje, tj. stanowi przegrodę oddzielającą wnętrze budynku od warunków klimatycznych występujących na zewnątrz oraz przenosi obciążenia działające na ściany budynku, wtedy gdy jest prawidłowo zamontowana, czyli odpowiednio usytuowana w ścianie, mechanicznie zmocowana i uszczelniona. Uszczelnienie połączenia stolarki okiennej lub drzwiowej ze ścianą (murem) ma istotne znaczenie zarówno w odczuwaniu komfortu cieplnego w pomieszczeniach, jak i wpływa na izolacyjność...

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Analiza warunków dopływu energii słonecznej przez wieloskrzydłowe okna o zmiennej konfiguracji

Analiza warunków dopływu energii słonecznej przez wieloskrzydłowe okna o zmiennej konfiguracji Analiza warunków dopływu energii słonecznej przez wieloskrzydłowe okna o zmiennej konfiguracji

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania pomieszczeń w budynku zależy od różnicy między stratami a zyskami ciepła. Straty ciepła przez przenikanie w budynku są proporcjonalne do powierzchni elementów przegród...

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania pomieszczeń w budynku zależy od różnicy między stratami a zyskami ciepła. Straty ciepła przez przenikanie w budynku są proporcjonalne do powierzchni elementów przegród budowlanych i ich współczynników przenikania ciepła. Natomiast wielkość zysków ciepła od promieniowania słonecznego przenikającego przez powierzchnię oszkloną zależy od natężenia promieniowania słonecznego występującego w obszarze budynku, przepuszczalności promieniowania słonecznego dla przezroczystej...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Termomodernizacja budynków [pobierz PDF]

Termomodernizacja budynków [pobierz PDF] Termomodernizacja budynków [pobierz PDF]

Na czym polega kompleksowa termomodernizacja, co obejmuje i od czego ją zacząć? Jak modernizować stare budynki i kiedy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu? Pobierz poradnik „Termomodernizacja...

Na czym polega kompleksowa termomodernizacja, co obejmuje i od czego ją zacząć? Jak modernizować stare budynki i kiedy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu? Pobierz poradnik „Termomodernizacja budynków” i poznaj odpowiedzi na te oraz inne pytania.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Analiza przenikania ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym

Analiza przenikania ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym Analiza przenikania ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce [1], maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla ścian osłonowych w budynkach nowo wznoszonych wynosi Umax = 0,23 W/(m2·K), zaś dla okien Umax...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce [1], maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla ścian osłonowych w budynkach nowo wznoszonych wynosi Umax = 0,23 W/(m2·K), zaś dla okien Umax = 1,10 W/(m2·K). Należy jednakże zauważyć, że konstrukcja ściany zewnętrznej zazwyczaj jest podobna w każdym budynku przeznaczonym na pobyt stały ludzi - jej członem zasadniczym jest ściana pełna, w której osadzone jest okno składające się z ramy i części szklonej.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Wpływ parametrów fizykalnych elementów stolarki okiennej na współczynnik przenikania ciepła okien

Wpływ parametrów fizykalnych elementów stolarki okiennej na współczynnik przenikania ciepła okien Wpływ parametrów fizykalnych elementów stolarki okiennej na współczynnik przenikania ciepła okien

Producenci stolarki okiennej na przestrzeni ostatnich 10-15 lat wprowadzili na polski rynek okna niezwykle szczelne, o bardzo dobrej charakterystyce cieplnej. Wśród konsumentów stolarki okiennej pojawiły...

Producenci stolarki okiennej na przestrzeni ostatnich 10-15 lat wprowadzili na polski rynek okna niezwykle szczelne, o bardzo dobrej charakterystyce cieplnej. Wśród konsumentów stolarki okiennej pojawiły się możliwości szerokiego wyboru typów, rozmiarów czy konfiguracji okien z uwzględnieniem ich jakości użytkowej.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem

Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem

W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym

W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek...

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek okna niezwykle szczelne o dobrej charakterystyce cieplnej. Wszystko to sprzyja potrzebie podejmowania prób oceniania i optymalizacji parametrów opisujących i charakteryzujących stolarkę okienną.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością,...

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością, a także dobrą estetyką. Konsumenci decydują się na okna w dużych rozmiarach, nawet kosztem zmniejszenia powierzchni ścian zewnętrznych.

dr inż. Anna Lis Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie...

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?

mgr inż. Jerzy Żurawski Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane...

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane i jakie będą ich konsekwencje?

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ, mgr inż. Łukasz Lewandowski Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory...

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory przewidziane na stolarkę powodują bowiem przerwanie ciągłości izolacyjności cieplnej, a w konsekwencji powstawanie mostków cieplnych.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także...

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także możliwości wymiany powietrza oraz doprowadzenia go w ilości zapewniającej poprawne działanie urządzeń wentylacyjnych.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz Bilans cieplny stolarki okiennej

Bilans cieplny stolarki okiennej Bilans cieplny stolarki okiennej

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie...

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie okien pojawia się pytanie: które okna są najbardziej energooszczędne?

mgr inż. Jerzy Żurawski Energooszczędna stolarka budowlana

Energooszczędna stolarka budowlana Energooszczędna stolarka budowlana

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia...

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia się nadmiar energii, co w wielu wypadkach wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań chłodzących lub ograniczających okresowo zyski ciepła. Jak pogodzić tak odmienne zadania stawiane stolarce okiennej i drzwiowej?

mgr inż. Jerzy Żurawski Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne

Osłony przeciwsłoneczne Osłony przeciwsłoneczne

Budynki z przegrodami przeszklonymi są symbolem nowoczesności i wznoszone są coraz powszechniej. W takich budynkach konieczne jest jednak zastosowanie rozwiązań pozwalających uniknąć przegrzewania pomieszczeń...

Budynki z przegrodami przeszklonymi są symbolem nowoczesności i wznoszone są coraz powszechniej. W takich budynkach konieczne jest jednak zastosowanie rozwiązań pozwalających uniknąć przegrzewania pomieszczeń latem, co stwarza duże problemy eksploatacyjne i ekonomiczne.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem...

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem sprawa nie jest tak prosta – niekoniecznie zastosowanie produktu spełniającego wymogi obowiązujących przepisów wpłynie na korzystną ocenę energetyczną budynku.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz, dr inż. Jerzy Szyszka Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wybrane aspekty doboru okien w budynkach Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W...

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W przypadku ścian, stropów, stropodachów, podłóg na gruncie mechanizm powstawania strat ciepła związany jest z jego przenikaniem, dlatego działania termomodernizacyjne sprowadzają się najczęściej do zwiększenia izolacyjności termicznej przegród przez zastosowanie materiałów o niskim współczynniku przewodzenia...

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Tomasz Zduniewicz, dr inż. Paweł Pichniarczyk Wady i awarie szyb zespolonych

Wady i awarie szyb zespolonych Wady i awarie szyb zespolonych

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej....

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej. Ich produkcja znajduje się obecnie na wysokim poziomie (jest praktycznie w pełni zautomatyzowana), a producenci dokładają starań, aby odbiorca był zadowolony z ich produktów, jednak zdarza się, że wyroby te mają wady i ulegają awariom.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest...

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest również, aby pomieszczenie było odpowiednio eksploatowane. Chodzi tu głównie o jego ogrzewanie oraz sprawnie działającą wentylację.

dr inż. Magdalena Grudzińska Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują...

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują zyski słoneczne.

dr inż. Mariusz Sobolewski, dr inż. Aurelia Błażejczyk Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne

Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne

Artykuł przedstawia m.in. cechy budynków energooszczędnych, podstawowe wymagania prawne i warunki techniczne związane z urządzeniami przeciwsłonecznymi, definiuje pojęcie osłon przeciwsłonecznych i omawia...

Artykuł przedstawia m.in. cechy budynków energooszczędnych, podstawowe wymagania prawne i warunki techniczne związane z urządzeniami przeciwsłonecznymi, definiuje pojęcie osłon przeciwsłonecznych i omawia ich rodzaje.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

Najnowsze produkty i technologie

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Sika Poland sp. z o.o. Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie...

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Warto podkreślić, że zrównoważony rozwój ma nie tylko wymiar ekonomiczny i środowiskowy, ale także społeczny, który powinien obejmować działania na rzecz społeczności lokalnych.

EUROFIRANY B.B. Choczyńscy Sp.J. 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna?...

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna? Przy rosnących cenach paliw i energii elektrycznej oraz rosnących kosztach, jakie musimy przeznaczyć na ogrzewanie budynków, izolacja jest nieunikniona. Warto więc zainwestować w izolację budynku dobrej jakości, by przynajmniej w jakiejś części uchronić swój budżet. Oto trzy sposoby, jak to...

4 ECO Sp. z o.o. Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

4 ECO Sp. z o.o. Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem? Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka...

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka lat. I tak pierwsze docieplenia były na styropianie o grubości 4 cm, obecnie to 20 cm styropianu grafitowego.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku

Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku

Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna...

Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna jest w tym wypadku membrana paroprzepuszczalna, dzięki której można odprowadzić wilgoć poza budynek. Wśród zabezpieczeń dachowych ogromną popularnością cieszy się membrana wstępnego krycia (MWK), która umożliwia właściwą dyfuzję pary wodnej z termoizolacji, a także dodatkowo uszczelnia pokrycie...

Getin Noble Bank SA Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?

Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej? Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?

Ograniczenie strat ciepła i związane z nim zmniejszenie rachunków za prąd to kwestie istotne zarówno dla właścicieli i zarządców budynków, jak i mieszkańców. Aby było to możliwe, należy przeprowadzić prace...

Ograniczenie strat ciepła i związane z nim zmniejszenie rachunków za prąd to kwestie istotne zarówno dla właścicieli i zarządców budynków, jak i mieszkańców. Aby było to możliwe, należy przeprowadzić prace termomodernizacyjne. Często jednak ich zaplanowanie, zrealizowanie, a zwłaszcza znalezienie odpowiedniego źródła finansowania bywa problematyczne, dlatego warto dowiedzieć się, jak osiągnąć cel. Proces planowania termomodernizacji wcale nie musi być skomplikowany!

CFI World S.A. Robakowo CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi...

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi branży budowlanej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy spożywczej. Współpracuje z wiodącymi producentami, w tym Lotte Fine Chemical czy LG Chem.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.