Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Rola metod diagnostycznych w ocenie wytrzymałości betonu na przykładzie budynku zabytkowego

Role of diagnostic methods in assessing concrete strength on the example of a historical building

Słupy i rygle drugiej kondygnacji analizowanego budynku zabytkowego, fot. autorzy

Słupy i rygle drugiej kondygnacji analizowanego budynku zabytkowego, fot. autorzy

W analizie stanu technicznego budynków, a w szczególności obiektów zabytkowych, pomocne są badania nieniszczące i mało niszczące. W celu określenia nieciągłości struktury i wytrzymałości materiałów stosuje się często metody radarowe, ultradźwiękowe i penetrometryczne [1–6].

O czym przeczytasz w artykule:

  • Opis historii i konstrukcji zabytkowego budynku będącego przedmiotem badań;
  • Badania materiałowe stanu technicznego obiektu;
  • Opis dokonanych badań wytrzymałości betonu metodami nieniszczącymi (ultradźwiękową i sklerometryczną) oraz metodą niszczącą poprzez pobieranie próbek rdzeniowych;
  • Sposób określenia wytrzymałości betonu na podstawie obliczeń.
W artykule przedstawiono studium przypadku oceny rzeczywistej wytrzymałości betonu trzema metodami w obiekcie zabytkowym. Opisane prace stanowią wycinek prowadzonych na obiekcie badań materiałowych, makroskopowych oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.

Role of diagnostic methods in assessing concrete strength on the example of a historical building

The article presents a case study of the actual assessment of concrete strength in a historic building using three methods. The described activities are a part of the material and macroscopic tests as well as static and strength calculations carried out in the facility.

Wytrzymałość na ściskanie betonu jest niezbędnym parametrem koniecznym do weryfikacji bezpieczeństwa konstrukcji zarówno nowych, jak i tych będących w sytuacjach awaryjnych czy modernizowanych [7]. Do określania wytrzymałości betonu w istniejącej konstrukcji najczęściej stosuje się metodę sklerometryczną oraz metodę ultradźwiękową.

W analizie wytrzymałości betonu należy pamiętać, że w normie europejskiej PN-EN 206-1:2014-4 w pkt 8.4 jednoznacznie stwierdzono konieczność przeprowadzenia badań na rdzeniach pobranych z konstrukcji albo kombinację badań rdzeniowych z badaniami nieniszczącymi konstrukcji, np. zgodnie z PN-EN 12504-2:2013-03, PN-EN 12504-4:2005. Z zapisów normy wynika więc, że wytrzymałość betonu może być wyznaczona na próbkach wyciętych z konstrukcji, ale dodatkowo można przeprowadzić badania nieniszczące konstrukcji metodą sklerometryczną lub ultradźwiękową.

Szczególnym przypadkiem badanych obiektów są obiekty zabytkowe. Nieodpowiednie utrzymanie i zarządzanie zabytkami zagraża zarówno ochronie dziedzictwa kulturowego, jak i bezpieczeństwu publicznemu. Właściwa eksploatacja budynków zabytkowych wymaga doświadczenia, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności planowania napraw [812]. Po wielu latach eksploatacji, a często zaniedbań konieczne są kompleksowe oceny konstrukcji.

W artykule przedstawiono studium przypadku oceny rzeczywistej wytrzymałości betonu trzema metodami w obiekcie zabytkowym. Opisane prace stanowią wycinek prowadzonych na obiekcie badań materiałowych, makroskopowych oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Badania stali zbrojeniowej obiektu stanowią równie ciekawe zagadnienie, które nie jest jednak ujęte w niniejszym artykule.

Historia i konstrukcja budynku

Zabytek będący przedmiotem badań stanowi część dawnego kompleksu huty szkła, która działała w Gliwicach do połowy lat dwudziestych XX wieku. Przez ostatnie sto lat sukcesywnie znikały kolejne zabudowania dawnego zakładu. Do dzisiaj przetrwał budynek fabryczny z charakterystyczną neogotycką wieżą zegarową (FOT. 1–2).

fot1 2 diagnostyka

FOT. 1–2. Widok ogólny obiektu: ściana szczytowa elewacji północnej przedmiotowego budynku (1), słupy i rygle II kondygnacji (2); fot.: Ł. Drobiec, K. Grzyb, J. Blazy, J. Zając

Obiekt został wzniesiony częściowo w technologii tradycyjnej – zewnętrzne i wewnętrzne ściany murowane, pełniące rolę ścian nośnych i usztywniających. Pozostała część budynku wybudowana w technologii monolitycznej – żelbetowe stropy oparte na poprzecznych ramach żelbetowych, składających się ze słupów i poziomych rygli ze skosami (RYS.).

rys diagnostyka

RYS. Przekrój poprzeczny analizowanego budynku zabytkowego; rys.: Ł. Drobiec

Na budynek składają się trzy kondygnacje nadziemne i jedna kondygnacja piwniczna. Całość zwieńczona jest dachem drewnianym o mieszanej konstrukcji: w dolnej części płatwiowo-kleszczowej dwustolcowej, a w górnej płatwiowo-kleszczowej wieszarowej jednowieszakowej.

Grubości stropów są zróżnicowane na poszczególnych kondygnacjach. Stropy wykształtowano w formie łuków (sklepień z widocznymi zaokrągleniami i zwiększeniem grubości stropu w strefach podporowych). Szerokości słupów zmieniają się na każdej kondygnacji. Podobnie przekroje poprzeczne rygli są zróżnicowane i mają zwiększoną wysokość w strefach podporowych (w miejscu połączenia ze słupami).

fot3 4 diagnostyka

FOT. 3–4. Badania w pobliżu wykonanych odwiertów rdzeniowych 1.1a i 1.2a; fot.: Ł. Drobiec, K. Grzyb, J. Blazy, J. Zając

Badania materiałowe

Po wielu latach nieużytkowania obiektu postanowiono wykonać jego renowację. Nie zachowała się żadna dokumentacja archiwalna budynku. W celu sporządzenia projektu konieczne było wykonanie badań pozwalających na oszacowanie rzeczywistej wytrzymałości betonu (klasy wytrzymałości betonu na ściskanie). Zdecydowano o przeprowadzeniu wstępnych badań metodami nieniszczącymi, w tym głównie metodą ultradźwiękową. Na wybranych słupach wykonano badania sklerometryczne. Nie zdecydowano się na uprzednie pobranie odwiertów rdzeniowych (FOT. 3-4).

Nieznana klasa betonu oraz niewielki przekrój poprzeczny słupów, w szczególności górnych kondygnacji, nie pozwalał na wykonanie odwiertów. Wykonanie odwiertów w słupach II piętra skutkowałoby zmniejszeniem pracującego przekroju betonowego o 25%. Takie podejście mogłoby doprowadzić do znaczącego obniżenia nośności słupów.

Nieniszczące badania ultradźwiękowe

Badania ultradźwiękowe wytrzymałości betonu wykonano urządzeniem UK1401. Badanie polegało na czterokrotnym pomiarze czasu przejścia fali ultradźwiękowej przez beton w czterech położeniach urządzenia pomiarowego. Urządzenie na podstawie zaadoptowanej funkcji określającej zależność między wytrzymałością betonu a czasem przejścia fali ultradźwiękowej obliczało wytrzymałość betonu.

Do oprogramowania sprzętowego dołączony jest tryb szacowania wytrzymałości betonu na ściskanie, z dwiema krzywymi korelacji, jedną dla zakresu wytrzymałości od 12,5 do 45 MPa, a drugą od 45 do 75 MPa. Producent podaje, że ocena wytrzymałości betonu za pomocą urządzenia prowadzona metodą pomiaru pośredniego (badanie prędkości impulsu powierzchniowego) jest zgodna z następującymi normami międzynarodowymi: GOST 17624 2012, DIN EN 12504 4, BS 1881: Część 203: 1986, ASTM C597 16 oraz IS 13311 1.

Do pierwszych pomiarów wybrano losowo trzy słupy na każdej kondygnacji. Uzyskane wyniki miały duży rozrzut, w szczególności dla słupów na parterze, zdecydowano się zatem na wykonanie dodatkowych badań wszystkich słupów na parterze.

Badania prowadzono w środku wysokości słupów, jednak dla kilku z nich wykonano dodatkowe pomiary wysokości elementu. Uzyskane wyniki wskazywały na zdecydowane różnice w otrzymywanych wynikach dla tych samych elementów. Dla dwóch różnych punktów pomiarowych słupa 1.1 uzyskano wytrzymałości równe 4,2 MPa i 17,4 MPa oraz dla słupa 1.2 wytrzymałości o wartości 6,3 MPa i 38,9 MPa. Oznacza to, że niska wytrzymałość betonu występuje jedynie lokalnie. Średnia otrzymana w badaniach wytrzymałość betonu z pomiarów ultradźwiękowych dla słupów na parterze wynosiła 30,0 MPa po odrzuceniu skrajnie niskich (niemiarodajnych) wartości.

Badania sklerometryczne

Badania wytrzymałościowe betonu słupów na każdej kondygnacji przeprowadzono również nieniszczącą metodą sklerometryczną, przy użyciu młotka Schmidta typu N w wersji elektronicznej. Pomiary te posłużyły jako wstępna weryfikacja metody ultradźwiękowej.

W zastosowanej metodzie sklerometrycznej wykorzystuje się zależności między wytrzymałością powierzchniową a sprężystymi cechami betonu stwardniałego. Badania wykonywano w miejscach, w których powierzchnia była gładka, wolna od „raków” i śladów korozji. Powierzchnie słupów oczyszczono i wygładzono kamieniem ściernym.

Badanie prowadzono zgodnie z normą PN-EN 12504­‑2:2013-03 „Badania betonu w konstrukcjach. Część 2. Badanie nieniszczące. Oznaczenie liczby odbicia”. Określono średnią liczbę odbicia Lśr, odchylenie standardowe sL oraz oszacowano średnią wytrzymałość betonu.

Łącznie zbadano 12 miejsc pomiarowych (uderzając w każdym z nich młotkiem 9 razy). Średnią wytrzymałość betonu należy traktować jedynie orientacyjnie, pomimo zastosowania krzywej ITB, wyrażonej zależnością:

Badania sklerometryczne wybranych słupów potwierdziły różnice w wytrzymałościach uzyskanych metodą ultradźwiękową. Pomiary sklerometryczne wykazały niższą wytrzymałość tych samych elementów niż metoda ultradźwiękowa. Rozbieżność wyników pomiędzy dwiema metodami nieniszczącymi wynosiła średnio 19%.

Badania niszczące – odwierty rdzeniowe

Po wstępnym rozpoznaniu parametrów wytrzymałościowych przeprowadzono badania niszczące próbek rdzeniowych pobranych ze słupów kondygnacji piwnic, parteru i pierwszego piętra. Z uwagi na mały przekrój słupów na drugim piętrze nie zdecydowano się na pobieranie próbek na tej kondygnacji (FOT. 5).

fot5 diagnostyka

FOT. 5. Widok odwiertów rdzeniowych po docięciu; fot.: Ł. Drobiec, K. Grzyb, J. Blazy, J. Zając

Z poziomów piwnic, parteru i pierwszego piętra pobierano po dwie próbki. Na parterze rdzenie pobrano z wcześniej zbadanych słupów, w przypadku piętra zdecydowano się pobrać rdzenie z wcześniej niezweryfikowanych słupów w celu poszerzenia obszaru rozpoznania.

Do badań niszczących obierano próbki średnicy 99 mm zgodnie z normą PN-EN 12504-1:2011 „Badania betonu w konstrukcjach. Część 1. Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie”. Próbki przycięto i oszlifowano tak, aby górne i dolne płaszczyzny były równe i do siebie prostopadłe. Zgodnie z zaleceniami normy przyjęto stosunek wysokości do średnicy próbki H/D ≈ 1,0 (wynik pomiaru ma się odnosić do wytrzymałości badanej na próbkach sześciennych).

W dwóch z sześciu badanych próbek występowało zbrojenie, które powodowało obniżenie wytrzymałości na ściskanie badanych próbek. Na podstawie wzorów zawartych w pracy Brunarskiego [13] wykonano przeliczenie wytrzymałości na ściskanie próbki ƒc,m*, korygując ją o wpływ zbrojenia wg wzoru:

gdzie:

α – odległość osi pręta od powierzchni czołowej próbki.

Otrzymane wyniki zestawiono w TABELI 1. Podano w niej ponadto wartość średnią oraz odchylenie standardowe i współczynnik zmienności.

tab1 diagnostyka

TABELA 1. Skorygowana wytrzymałość na ściskanie

Średnia wytrzymałość betonu była równa 15,9 MPa, przy dużym współczynniku zmienności, wynoszącym blisko 70%. Szczególną uwagę należy zwrócić na próbki pobrane we wcześniej zidentyfikowanych miejscach o najniższej wytrzymałości. Badania niszczące potwierdziły lokalne osłabienie, a uzyskane wyniki stanowiły najniższą wartość wytrzymałości ze wszystkich wykorzystanych metod. Różnica pomiędzy pomiarami ultradźwiękowymi a badaniami niszczącymi stanowiła ~25%, przy wartościach mniejszych uzyskanych z odwiertów rdzeniowych. W TABELI 2 porównano wyniki wytrzymałości dla wszystkich zastosowanych metod.

tab2 diagnostyka

TABELA 2. Wyniki badań ultradźwiękowych, sklerometrycznych oraz odwiertów rdzeniowych

Przeprowadzone badania sklerometryczne, podobnie jak ultradźwiękowe i niszczące wykazały zróżnicowaną wytrzymałość betonu. Uzyskano wytrzymałości z przedziału 5,2–44,1 MPa. Odchylenie standardowe wyniosło maksymalnie odpowiednio 12,4. Najniższą wytrzymałość uzyskano w słupie, gdzie wynik badań niszczących wynosił 4,0 MPa.

Określenie wytrzymałości betonu

Określenie jednej wytrzymałości betonu w przypadku tak dużych rozrzutów wyników badań jest zadaniem trudnym, niemalże niemożliwym. Do potrzeb analiz obliczeniowych konieczne było przyjęcie pewnych założeń materiałowych. Postanowiono, że ze wszystkich zebranych wyników badań niszczących i nieniszczących (44 wyniki) obliczony zostanie 5% kwantyl, co oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia wartości ƒc;0,05 mniejsze niż 0,05. Dla rozkładu t – niecentralne przy jednostronnym obszarze odrzuceń kwantyl można wyznaczyć z zależności:

gdzie:

n – liczba próbek – n = 44,
ƒc,mean – wartość średnia z badań równa 27,7 MPa,
sc – odchylenie standardowe wytrzymałości na ściskanie, s = 11,98,
tn  –  1,α – przy poziomie ufności α = 0,05, dla 44 próbek (– 1 = 43), t43;0,05 = 2,90.

Uzyskano następującą wartość:

Do weryfikacyjnych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych przyjęto klasę betonu C16/20, pamiętając jednakże, że strefy konstrukcji z obniżoną wytrzymałością koniecznie należy wzmocnić. Na podstawie obliczeń możliwe było wskazanie elementów konstrukcyjnych wymagających szczególnej uwagi na etapie dalszych prac modernizacyjnych.

Podsumowanie

Wykonywanie szeroko zakrojonych badań obiektu z wykorzystaniem metod nieniszczących, np. ultradźwiękowych, umożliwia szybką identyfikację cech materiałowych konstrukcji, w tym rozpoznanie miejsc osłabionych, wymagających większej uwagi. Diagnostyczne metody nieniszczące są szczególnie użyteczne w ocenie obiektów zabytkowych, w których należy minimalizować ingerencję w konstrukcję.

Badania niszczące natomiast są ściśle uwarunkowane ograniczoną liczbą miejsc (elementów), w których można pobrać próbki. Prawidłowe wskazanie lokalizacji odwiertów i oszacowanie zakresu badań wymaga doświadczenia eksperckiego. Pobranie odwiertów rdzeniowych (próbek) ze słupów II piętra, charakteryzujących się znaczną smukłością, mogłoby doprowadzić do znacznego osłabienia przekrojów i w efekcie wywołać stan awaryjny całego budynku. Natomiast diagnostyka oparta wyłącznie na dużej liczbie próbek w metodzie niszczącej mogłaby prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa obiektu przez nadmierne osłabienie konstrukcji lub niedostateczne rozpoznanie cech wytrzymałościowych zabudowanych materiałów.

Należy pamiętać, że kombinacja badań nieniszczących z potwierdzającymi badaniami niszczącymi spełnia postulaty normy i pozwala na prawidłowe (wiarygodne) oszacowanie parametrów betonu, które znajdą zastosowanie w dalszych analizach.

Literatura

 1. Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur, „Accuracy of eddy-current and radar methods used in reinforcement detection”, „Materials” 12/2019, 1168, doi: 10.3390/ma12071168.
 2. D. Łątka, P. Matysek, „Determination of Mortar Strength in Historical Brick Masonry Using the Penetrometer Test and Double Punch Test”, „Materials” 13/2020, 2873, doi: 10.3390/ma13122873.
 3. M. Nuzzo, G. Faella, „The Carmine Maggiore Bell Tower: An Inclusive and Sustainable Restoration Experience”, „Sustainability” 13/2021, 1445, doi: 10.3390/su13031445.
 4. R. Nowak; R. Orłowicz, R. Rutkowski, „Use of TLS (LiDAR) for Building Diagnostics with the Example of a Historic Building in Karlino”, „Buildings” 10/2020, 24, doi: 10.3390/buildings10020024.
 5. M. Rucka, E. Wojtczak, M. Zielińska, „Integrated Application of GPR and Ultrasonic Testing in the Diagnostics of a Historical Floor”, „Materials” 13/2020, 2547, doi: 10.3390/ma13112547.
 6. N. Wang, X. Zhao, P. Zhao, Y. Zhang, Z. Zou, J. Ou, „Automatic damage detection of historic masonry buildings based on mobile deep learning”, „Automation in Construction” 103/2019, pp. 53–66, doi: 10.1016/j.autcon.2019.03.003.
 7. Ł. Drobiec, „Badania nieniszczące wykorzystywane w praktyce budowlanej”, „Badania Nieniszczące i Diagnostyka” 3/2018, s. 76–80, doi: 10.26357/BNiD.2018.028.
 8. B. Nowogońska, „Consequences of Abandoning Renovation: Case Study – Neglected Industrial Heritage Building”, „Sustainability” 12/2020, 6441, doi: 10.3390/su12166441.
 9. L. Binda, A. Saisi, C. Tiraboschi, „Investigation procedures for the diagnosis of historic masonries”, „Construction and Building Materials” 14/2000, pp. 199–233.
10. F. Rodrigues, R. Matos, M. Di Prizio, A. Costac, „Conservation level of residential buildings: Methodology evolution”, „Construction and Building Materials” 172/2018, pp. 781–786, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.03.129.
11. Ł. Drobiec, „Renowacje konstrukcji obiektów zabytkowych. Systematyka – uszkodzenia – naprawy cz. 1”, Archmedia, Warszawa 2018.
12. Ł. Drobiec, „Renowacje konstrukcji obiektów zabytkowych. Systematyka – uszkodzenia – naprawy cz. 2”, Archmedia, Warszawa 2019.
13. L. Brunarski, „Określanie klasy betonu na podstawie diagnostycznych badań konstrukcji”, XIII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji,
Gliwice–Ustroń 1998, s. 7–20.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Bartosz Badziąg Rodzaje domieszek chemicznych i ich rola w kształtowaniu właściwości betonów cementowych

Rodzaje domieszek chemicznych i ich rola w kształtowaniu właściwości betonów cementowych Rodzaje domieszek chemicznych i ich rola w kształtowaniu właściwości betonów cementowych

Na przestrzeni lat tradycyjnie stosowane zaprawy, betony oraz betonowe elementy prefabrykowane uległy istotnym zmianom. Współcześnie coraz częściej wytwarzane są przez profesjonalne, wyspecjalizowane firmy,...

Na przestrzeni lat tradycyjnie stosowane zaprawy, betony oraz betonowe elementy prefabrykowane uległy istotnym zmianom. Współcześnie coraz częściej wytwarzane są przez profesjonalne, wyspecjalizowane firmy, zaś ich właściwości znacząco modyfikowane są domieszkami chemicznymi. Środki te zaprojektowane są dla uzyskania pożądanych cech, takich jak odpowiednia urabialność świeżej mieszanki betonowej, wysoka odporność na oddziaływanie środowiska, wodoszczelność czy wytrzymałość stwardniałego betonu.

dr inż. Marzena Najduchowska, mgr inż. Ewelina Pabiś Odtworzenie zawartości cementu i kruszywa w mieszance betonowej na podstawie badań próbek stwardniałego betonu

Odtworzenie zawartości cementu i kruszywa w mieszance betonowej na podstawie badań próbek stwardniałego betonu Odtworzenie zawartości cementu i kruszywa w mieszance betonowej na podstawie badań próbek stwardniałego betonu

Jakie wyniki badań uzyskano podczas weryfikacji istniejących metod określania składu stwardniałego betonu oraz modyfikacji procedury w OSiMB? Odtwarzanie pierwotnego składu mieszanki betonowej zrealizowano...

Jakie wyniki badań uzyskano podczas weryfikacji istniejących metod określania składu stwardniałego betonu oraz modyfikacji procedury w OSiMB? Odtwarzanie pierwotnego składu mieszanki betonowej zrealizowano na próbkach stwardniałego betonu wykonanych zgodnie z recepturami o znanym składzie, zarówno w zakresie ilościowym, jak i jakościowym.

dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni, mgr inż. Tomasz Majewski Uszkodzenia korozyjne betonowego podtorza zlokalizowanego na terenie zakładu przemysłowego

Uszkodzenia korozyjne betonowego podtorza zlokalizowanego na terenie zakładu przemysłowego Uszkodzenia korozyjne betonowego podtorza zlokalizowanego na terenie zakładu przemysłowego

Przyczyny niszczenia struktury betonu przez substancje ropopochodne są bardzo złożone i do chwili obecnej nie do końca rozpoznane. W artykule przedstawiono propozycję naprawy takich uszkodzeń.

Przyczyny niszczenia struktury betonu przez substancje ropopochodne są bardzo złożone i do chwili obecnej nie do końca rozpoznane. W artykule przedstawiono propozycję naprawy takich uszkodzeń.

dr hab. inż. Mariusz Jaśniok , mgr inż. Jacek Kołodziej Badania elektrochemiczne stali zbrojeniowej chronionej powłoką cynkową w kontakcie z cieczą porową betonu

Badania elektrochemiczne stali zbrojeniowej chronionej powłoką cynkową w kontakcie z cieczą porową betonu Badania elektrochemiczne stali zbrojeniowej chronionej powłoką cynkową w kontakcie z cieczą porową betonu

W artykule oceniono problem korozji stali zbrojeniowej w świeżej mieszance betonowej.

W artykule oceniono problem korozji stali zbrojeniowej w świeżej mieszance betonowej.

mgr inż. Maciej Rokiel Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Poprawne (czyli zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie obiektu to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części...

Poprawne (czyli zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie obiektu to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

dr inż. Teresa Rucińska, mgr inż. Agata Wygocka Domieszki do betonów

Domieszki do betonów Domieszki do betonów

Stosowanie domieszek chemicznych, takich jak superplastyfikatory, polikarboksylaty czy ultrasuperplastyfikatory, pozwala poprawiać cechy użytkowe betonów, a także optymalizować koszty ich produkcji.

Stosowanie domieszek chemicznych, takich jak superplastyfikatory, polikarboksylaty czy ultrasuperplastyfikatory, pozwala poprawiać cechy użytkowe betonów, a także optymalizować koszty ich produkcji.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Marta Przybylska-Fałek Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny

Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny

Fibrobeton jest coraz częściej stosowany w budownictwie – m.in. jako element konstrukcyjny. Aby w tym zastosowaniu pełnił swoją funkcję, musi zapewnić trwałość i nośność budowanej konstrukcji. Z tego powodu...

Fibrobeton jest coraz częściej stosowany w budownictwie – m.in. jako element konstrukcyjny. Aby w tym zastosowaniu pełnił swoją funkcję, musi zapewnić trwałość i nośność budowanej konstrukcji. Z tego powodu bardzo ważny jest przebieg procesu jego niszczenia pod obciążeniem ściskającym.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Maciej Król Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla

Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla

Beton jako najpopularniejszy materiał budowlany został objęty programem budownictwa zrównoważonego. W programie tym szuka się takich materiałów i procesów wytwórczych, które byłyby przyjazne środowisku,...

Beton jako najpopularniejszy materiał budowlany został objęty programem budownictwa zrównoważonego. W programie tym szuka się takich materiałów i procesów wytwórczych, które byłyby przyjazne środowisku, prowadziły do oszczędności energii i zapobiegały powiększeniu efektu cieplarnianego przez redukcję emisji gazów cieplarnianych.

mgr inż. Mahmoud Hsino, dr hab. inż. Jerzy Pasławski Materiały zmiennofazowe jako modyfikator betonu dojrzewającego w klimacie gorącym i suchym

Materiały zmiennofazowe jako modyfikator betonu dojrzewającego w klimacie gorącym i suchym

W elemencie betonowanym w suchym i gorącym klimacie zachodzi równocześnie wiele procesów, wśród których główną rolę odgrywają dojrzewanie i twardnienie betonu. Podczas tych procesów reakcja egzotermiczna...

W elemencie betonowanym w suchym i gorącym klimacie zachodzi równocześnie wiele procesów, wśród których główną rolę odgrywają dojrzewanie i twardnienie betonu. Podczas tych procesów reakcja egzotermiczna związana z hydratacją cementu w znacznym stopniu inicjuje naprężenia termiczne, które wraz z szybkim ubytkiem wody z mieszanki wywołują niepożądane skutki.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój...

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój przemysłu (także rynku materiałów budowlanych) bez jej udziału.

dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof. ucz., dr inż. Jacek Góra, dr inż. Przemysław Brzyski Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany,...

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany, odnośnie do których dostępne są liczne opracowania potwierdzające skuteczność i zasadność hydrofobizacji, w odniesieniu do betonu brak jest jednoznacznych zaleceń.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanocementy i nanobetony

Nanocementy i nanobetony Nanocementy i nanobetony

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji...

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji czy samooczyszczania.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, dr inż. Aldona Łowińska-Kluge Trwałość balkonów i loggii - błędy projektowe i wykonawcze

Trwałość balkonów i loggii - błędy projektowe i wykonawcze Trwałość balkonów i loggii - błędy projektowe i wykonawcze

Często już po kilku latach od skończenia budowy lub wykonania prac remontowych w budynkach mieszkalnych, w strefie balkonów i loggii pojawiają się oznaki zniszczenia materiałów. Na podstawie badań przeprowadzonych...

Często już po kilku latach od skończenia budowy lub wykonania prac remontowych w budynkach mieszkalnych, w strefie balkonów i loggii pojawiają się oznaki zniszczenia materiałów. Na podstawie badań przeprowadzonych w obiektach, badań laboratoryjnych próbek pobranych z tych obiektów, a także ich badań strukturalnych (SEM i EDS) można określić rodzaje i przyczyny występujących zjawisk korozyjnych, co pozwala na opracowanie skutecznych i trwałych metod napraw. Gwarantuje to właściwą eksploatację konstrukcji...

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu...

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu oraz wyniki wykonanych badań wykazały błędy popełnione na etapie projektowania oraz budowy obiektu.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Geopolimery w budownictwie

Geopolimery w budownictwie Geopolimery w budownictwie

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2...

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2 przy zużyciu 2–3 razy mniejszej energii. Z tego powodu cement geopolimerowy nazwano zielonym cementem. Jest ekologiczny i wytrzymały, a mimo to rzadko stosowany w budownictwie.

dr inż. Mariusz Franczyk Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty...

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, a jednocześnie przystępuje do użytkowania obiektu, do czego nie jest uprawniony.

mgr inż. Jarosław Gasewicz Jakie powłoki hydroizolacyjne stosować w basenach pływackich?

Jakie powłoki hydroizolacyjne stosować w basenach pływackich? Jakie powłoki hydroizolacyjne stosować w basenach pływackich?

Dawniej jedynym praktycznie sposobem wykończenia niecki w basenie pływackim były okładziny z płytek ceramicznych. Obecnie, szczególnie w przypadku basenów o niewielkich rozmiarach, istnieją inne metody...

Dawniej jedynym praktycznie sposobem wykończenia niecki w basenie pływackim były okładziny z płytek ceramicznych. Obecnie, szczególnie w przypadku basenów o niewielkich rozmiarach, istnieją inne metody zapewnienia szczelności i odporności na wodę basenową, jedną z nich jest stosowanie specjalnych folii lub wbudowanie gotowej niecki ze stali szlachetnej. Okładziny z płytek ceramicznych wciąż jednak pozostają najczęściej wybieranym sposobem wykończenia niecki i plaży.

dr inż. Jadwiga Turkiewicz, dr inż. Jan Sikora Keramzyt a półprefabrykat keramzytobeton

Keramzyt a półprefabrykat keramzytobeton Keramzyt a półprefabrykat keramzytobeton

W przegrodach dźwiękochłonno-izolacyjnych nie zawsze można zastosować materiały dźwiękochłonne w postaci płyt czy mat. Dlatego rozwiązania paneli akustycznych z warstwami materiałów ziarnistych, opracowane...

W przegrodach dźwiękochłonno-izolacyjnych nie zawsze można zastosować materiały dźwiękochłonne w postaci płyt czy mat. Dlatego rozwiązania paneli akustycznych z warstwami materiałów ziarnistych, opracowane dzięki wieloletnim badaniom, znajdują zainteresowanie wśród producentów ekranów akustycznych i wykonawców zabezpieczeń przeciwhałasowych.

dr inż. Jacek Ślusarczyk Jak chronić ścianę oporową przed wpływem środowiska?

Jak chronić ścianę oporową przed wpływem środowiska? Jak chronić ścianę oporową przed wpływem środowiska?

Wizualna ocena ściany oporowej może być źródłem informacji o błędach popełnionych w trakcie budowy. Np. wykwity na powierzchni licowej, przecieki czy odspojenia mogą być sygnałem lekceważenia przepisów...

Wizualna ocena ściany oporowej może być źródłem informacji o błędach popełnionych w trakcie budowy. Np. wykwity na powierzchni licowej, przecieki czy odspojenia mogą być sygnałem lekceważenia przepisów technicznych i zasad sztuki budowlanej dotyczących ochrony przed wpływem środowiska.

dr inż. Marzena Najduchowska Ochrona powierzchniowa betonu

Ochrona powierzchniowa betonu Ochrona powierzchniowa betonu

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji....

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie się materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

dr inż. Marzena Najduchowska Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane...

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.

dr inż. Mariusz Franczyk Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu...

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu cementowego oraz maksymalnej przyczepności między zaczynem i kruszywem. Projektowanie BWW polega na odpowiednim kształtowaniu właściwości i doborze ilościowym tych wszystkich elementów.

Jarosław Guzal Kalmatron wreszcie w Polsce

Kalmatron wreszcie w Polsce Kalmatron wreszcie w Polsce

Jakie jest przeznaczenie i zastosowanie kalmatronu? Na czym polega ta technologia? Działanie nowego na polskim rynku produktu przybliżają Grzegorz Długokęcki - prezes zarządu PIW Drycon, oraz Dobromir...

Jakie jest przeznaczenie i zastosowanie kalmatronu? Na czym polega ta technologia? Działanie nowego na polskim rynku produktu przybliżają Grzegorz Długokęcki - prezes zarządu PIW Drycon, oraz Dobromir Kułakowski - prezes zarządu Kalmatron EU.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.