Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Trwałość balkonów i loggii - błędy projektowe i wykonawcze

Przykład zewnętrznego uszkodzenia loggii / The durability of balconies and loggias – design and construction errors
Archiwa autorów

Przykład zewnętrznego uszkodzenia loggii / The durability of balconies and loggias – design and construction errors


Archiwa autorów

Często już po kilku latach od skończenia budowy lub wykonania prac remontowych w budynkach mieszkalnych, w strefie balkonów i loggii pojawiają się oznaki zniszczenia materiałów. Na podstawie badań przeprowadzonych w obiektach, badań laboratoryjnych próbek pobranych z tych obiektów, a także ich badań strukturalnych (SEM i EDS) można określić rodzaje i przyczyny występujących zjawisk korozyjnych, co pozwala na opracowanie skutecznych i trwałych metod napraw. Gwarantuje to właściwą eksploatację konstrukcji przez odpowiednio długi czas.

Zobacz także

Prokostal Ładziński Sp. z o.o. Twój balkon na świat

Twój balkon na świat Twój balkon na świat

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków wielolokalowych, dotyczącym poprawy komfortu życia oraz podniesienia standardu zamieszkiwania i większej swobody przestrzennej, stworzyliśmy możliwość...

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków wielolokalowych, dotyczącym poprawy komfortu życia oraz podniesienia standardu zamieszkiwania i większej swobody przestrzennej, stworzyliśmy możliwość rozbudowy lub dobudowy balkonu do budynków wyposażonych w tzw. portfenetry (tzw. drzwi balkonowe z balustradą) oraz loggie przez powiększenie balkonu.

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

Follmann Chemia Polska – Oddział Triflex Polska Renowacja balkonów i tarasów – na co zwracać uwagę?

Renowacja balkonów i tarasów – na co zwracać uwagę? Renowacja balkonów i tarasów – na co zwracać uwagę?

Wiele mieszkań i dachów posiada niewykorzystywane do tej pory tarasy lub balkony. W ostatnim czasie coraz więcej właścicieli mieszkań docenia ich urok i wartość. Zaniedbywane przez długi czas, przeważnie...

Wiele mieszkań i dachów posiada niewykorzystywane do tej pory tarasy lub balkony. W ostatnim czasie coraz więcej właścicieli mieszkań docenia ich urok i wartość. Zaniedbywane przez długi czas, przeważnie są w stanie nienadającym się do użytku i wymagają remontu. Jakich należy użyć materiałów, aby naprawa była prawidłowo wykonana, a efekt był trwały?

ABSTRAKT

W artykule omówiono skutki zastosowania niewłaściwych hydroizolacji balkonów i loggii. Zwrócono uwagę na główne przyczyny uszkodzeń, takie jak działanie czynników zewnętrznych, niewłaściwe opracowanie projektu realizacji lub naprawy, a także niepoprawny dobór materiałów. Na podstawie konkretnego przykładu wskazano podstawowe błędy popełnione podczas remontu loggii na jednym z poznańskich osiedli mieszkaniowych.

The article discusses the consequences of using improper waterproofing for balconies and loggias. It points out the main causes of damage, such as the influence of external factors, improper development of an implementation or repair project, as well as incorrect selection of materials. Based on a specific example, the article presents some basic errors that have occurred during the repair of a loggia in one of the residential developments in Poznań.

Uszkodzenia i defekty występujące w balkonach i loggiach są następstwem działania destrukcyjnych czynników zewnętrznych oraz niewłaściwego opracowania projektu ich realizacji lub naprawy, a także, coraz częściej, niewłaściwego doboru materiałów.

Zagadnienia te są traktowane dość pobłażliwie, a przecież postępująca degradacja stanu technicznego balkonów i loggii zagraża bezpieczeństwu ich eksploatacji, a także korzystających z nich ludzi [1]. Wymagania im stawiane, m.in. w zakresie jakości wykończenia zewnętrznych powierzchni, ochrony przed wilgocią i właściwej izolacyjności termicznej, są znacznie mniejsze niż te dotyczące pozostałych elementów budynków.  

Wpływ warunków klimatycznych na uszkodzenia balkonów i loggii

Amplitudy temperatur w naszej strefie klimatycznej dochodzą do kilkudziesięciu stopni Celsjusza. Przy niewłaściwym doborze rozwiązania systemowego lub po zastosowaniu rozwiązań niekompetentnych wykonawców woda wnika przez mikropory w spoinach lub mikropęknięcia na styku spoina–płytka pod okładziną, nasącza jastrych i gromadzi się w zagłębieniach znajdujących się w warstwie hydroizolacji.

Na skutek ogrzania okładziny przez słońce wzrasta ciśnienie pary wodnej i wilgoć ponownie wydostaje się spod okładziny, a dodatkowo pozostawia na powierzchniach spoin wykwity wapienne.

W okresach ujemnej temperatury woda zamarza i wysadzinowe działanie lodu doprowadza do odprysków na płytkach. Niestety, coraz częściej stosowane są na zewnątrz płytki o nieodpowiedniej mrozoodporności i zbyt dużej nasiąkliwości.

Warunki te nie są również obojętne dla blach okapowych [2]. Uszkodzenia i nieprawidłowości pojawiają się dość powszechnie zarówno w nowych, jak i wyremontowanych obiektach. Stąd w pełni uzasadnione jest określanie balkonów i loggii jako słabych miejsc w budynkach.

Przedstawienie problemu na przykładzie

Po kilku latach od wykonania prac remontowych na jednym z poznańskich osiedli mieszkaniowych w większości budynków w strefie loggii pojawiły się odpryski na powierzchni płytek ceramicznych. Stwierdzono także ich zarysowania oraz występowanie białych wykwitów zarówno w obszarze odprysków, jak i stref zarysowań czy spoin.

Powszechne było odspajanie i odpadanie płytek ceramicznych na czołach loggii (fot. 1–3). Niestety, jest to coraz powszechniejsze zjawisko, i to na terenie całej Polski, dlatego warto przyjrzeć mu się nieco bliżej.

W losowo wybranych loggiach dokonano odkrywek w strefie środkowej i w pobliżu blach okapowych aż do powierzchni prefabrykowanej płyty loggiowej. W odkrywkach stwierdzono porowaty, słabo zagęszczony, silnie zawilgocony i kruszący się beton drobnoziarnisty.

Zaobserwowano także sedymentację kruszywa przy górnej powierzchni betonu (pod płytkami). Można domniemywać, że nie zostało tam zastosowane odpowiednie rozwiązanie systemowe, a w ramach oszczędności i obniżenia kosztów została użyta domieszka chemiczna powodująca sklejanie się struktury.

Zarejestrowano również zły stan techniczny hydroizolacji lub wręcz jej brak. Z wykonanych odkrywek pobrano próbki betonu, płytek ceramicznych, blachy okapowej i hydroizolacji.

Obserwacja pobranych z poszczególnych pionów malowanych blach okapowych wykazała znaczny stopień ich skorodowania (rdza zwykła). Stwierdzono w nich zaawansowany proces korozyjny na styku blachy z betonem gładzi i płytą betonową loggii.

Na powierzchniach wszystkich blach, w miejscach ich kontaktu z betonem, występują sole (węglany i tlenki) (fot. 4 i 5). Hydroizolacja o zadowalającym stanie technicznym zachowała się jedynie pod blachami okapowymi, a w pozostałej części uległa spękaniu, skruszeniu i rozkładowi na bitum oraz osnowę (fot. 6).

Zakres badań i wyniki

W ramach przeprowadzonych badań laboratoryjnych wykonano następujące oznaczenia zastosowanego betonu drobnoziarnistego: określenie nasiąkliwości, odczynu pH oraz gęstości objętościowej. Każdy z wyników był średnią z trzech oznaczeń.

Określenia nasiąkliwości pobranego betonu gładzi dokonano metodą suszarkowo-wagową, a uzyskane wyniki wahały się od 11,2% do 11,4%. Wszystkie oznaczone nasiąkliwości betonu są zbliżone i przekraczają wartość 11%. Zgodnie z pkt 5.2 normy PN­‑88/B­‑06250 [3] w przypadku betonów narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5%.

Pomiary pH wyciągów wodnych zmielonych, uśrednionych próbek betonu pobranych z różnych lokalizacji wykonano za pomocą Pehametru N5170E. Do badań użyto kombinowanej elektrody szklanej. Uzyskane wyniki zmieniały się od pH =10,49 do 11,09. Typowa wartość pH dla betonów zwykłych wynosi od 12,3 do 12,7. Wartość pH równa 11,8 jest graniczną wartością, przy której stabilne są fazy C-S-H i glinokrzemianowe w kamieniu cementowym. Beton przy pH < 11,8 przestaje być ochroną dla stali. Jak widać, wszystkie pobrane próbki charakteryzowały się pH < 11,8.

Oznaczenie gęstości objętościowej betonu wykonano w odniesieniu do próbek wysuszonych do stałej masy, a uzyskane wyniki wahały się od 1759 kg/m3 do 1802 kg/m3. Gęstość objętościowa betonu drobnoziarnistego dla wszystkich loggii charakteryzowała się zgodnie z PN-EN 206-1:2003 [4] (pkt 3.1.7) gęstością niepoprawną dla betonu zwykłego. Jedynie gęstość objętościowa pomiędzy 2300 a 2400 kg/m3 jest gęstością dobrze charakteryzującą większość betonów konstrukcyjnych, a wartość 2100 do 2200 kg/m3 – większość gładzi cementowych.

Ponadto w celu określenia rodzaju i struktury związków powstałych zarówno w betonie, jak i w stalowej blasze okapowej, wykonano badania mikroskopowe. Badania te przeprowadzono przy użyciu mikroskopu skaningowego typu VEGA TS 5135 MM, przy niskiej próżni w elektronach odbitych na próbkach nienapylonych. W takcie badań wykonano zdjęcia charakterystycznych obszarów badanych próbek. Niektóre wyniki pokazano na fot. 7–14.

Na podstawie analizy obserwowanych obszarów i zdjęć można stwierdzić:

 • dla próbek betonu (fot. 7–10) widoczne są: porowata struktura, odsłonięte ziarna kruszywa połączone niewielkimi ilościami kamienia cementowego, liczne spękania matrycy cementowej, znaczne wypłukanie faz cementowych, stosunkowo niedużo portlandytu, monosiarczanu, bardzo dużo etryngitu w formie krystalicznej o różnej morfologii i w trakcie powstawania, gips, węglany wapniowe, stosunkowo niewiele faz C-S-H drobnokrystalicznych i żelowych,
 • na powierzchniach stalowej blachy okapowej (fot. 11–14) widoczne są produkty korozji będące efektem reakcji między wypłukanymi związkami wapnia z betonu a SO2 i CO2 z atmosfery (węglan wapnia, etryngit) oraz produkty korozji stali (węglan cynku, tlenki i węglany żelaza).

Również pobrane z wybranych loggii płytki poddane zostały badaniom laboratoryjnym w celu określenia ich nasiąkliwości metodą suszarkowo-wagową – nasączano próbki do stałej masy (maksymalne nasycenie).

Z wykonanych badań wynikało, że większość pobranych próbek wykazywała nasiąkliwość znacznie przekraczającą 3% (3,0–4,8%). Średnio cała grupa badanych próbek miała wilgotność 3,7%, co także znacznie przekracza wartość 3%. W przypadku powierzchni odkrytych zastosowana okładzina musi być odporna na związki chemiczne i zmienne warunki atmosferyczne.

Płytki zewnętrzne powinny być bardzo mało nasiąkliwe (E  <  0,5%) lub o małej nasiąkliwości (0,5%  <  E  <  3%), zgodnie z normą PN-ISO 13006:2001 [5] oraz PN-EN 176:1996 [6]. W związku z tym nasiąkliwość takich płytek badana zgodnie z normą PN-EN ISO 10545­‑3:1999 [7] powinna być mniejsza od 0,5%, a w najgorszym wypadku mniejsza niż 3%.

Poza tym analizowane płytki ceramiczne powinny być mrozoodporne zgodnie z normą PN-EN ISO 10545­­‑12:1999 [8], odporne na środki domowego użytku – spełniać co najmniej wymagania klasy GB, zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-13:1999 [9]. Niestety, zastosowane płytki nie spełniały tych kryteriów.

W analizowanym przypadku jako hydroizolacji użyto jednej warstwy papy. W celu określenia wybranych cech technicznych zastosowanej papy wykorzystano fragmenty spod blach okapowych, które nadawały się jeszcze do badania. Ogólna ocena hydroizolacji wykazała, że prawdopodobnie stosowano różne rodzaje pap.

Do badań użyto odspojonego fragmentu papy o wymiarach ok. 100×150 mm. Poniżej przedstawiono wyniki badań podstawowych:

 • gramatura osnowy – ok. 115 g/m2,
 • rodzaj osnowy – welon szklany przeszywany,
 • gramatura papy – ok. 4700 g/m2,
 • rzeczywista grubość papy – ok. 3,4 mm.

Na postawie analizy tych wyników należy stwierdzić, że zastosowano papę podkładową zgrzewalną, niemodyfikowaną, o nominalnej grubości ok. 4 mm, wykonaną z asfaltu oksydowanego, na osnowie z welonu szklanego przeszywanego o gramaturze ok. 115 g/m2. Praktycznie jest to papa, którą można zastosować jako warstwę podkładową pokrycia dachowego o dużym spadku.

Jako hydroizolację bitumiczną powłokową loggii, balkonu czy tarasu należało zastosować co najmniej papę izolacyjną modyfikowaną SBS, termozgrzewalną, o minimalnej gramaturze osnowy 200 g/m2. Użytego rodzaju papy już od wielu lat praktycznie nie stosuje się jako hydroizolacji, gdyż nie spełnia ona wymagań podstawowych.

Stopień zniszczenia pozostałej hydroizolacji świadczył o możliwym zastosowaniu również innych rodzajów pap, w tym zwykłych pap asfaltowych.

Podsumowanie

Na podstawie opisu stanu istniejącego, wykonanych badań oraz analiz można stwierdzić, że obserwowane zjawiska są spowodowane błędami natury wykonawczej, a mianowicie brakiem odpowiedniej szczelności na styku stalowych blach okapowych i betonu drobnoziarnistego, pełniącego rolę gładzi oraz w wyniku całkowitego skorodowania hydroizolacji.

Tą drogą przedostawała się woda z opadów atmosferycznych (m.in. przez podciąganie) i z eksploatacji obiektu (mycie) oraz wilgoć z powietrza. Na tę sytuację znacząco wpłynęło niewłaściwe wyprofilowanie blachy okapowej, które ułatwiło wpływ wód deszczowych w styk stalowej blachy okapowej i betonu (rys.).

Wilgoć zawarta i utrzymująca się w betonie powodowała powolne rozpuszczanie związków wapnia z kamienia cementowego. Wilgoć ta pochodząca z wód opadowych, czyli wód miękkich o małej twardości węglanowej, spowodowała powstanie korozji ługującej.

Ługowanie jest procesem dyfuzyjnym, na którego przebieg istotnie wpływa szybkość przepływu i ciśnienie wody. Agresywność wód miękkich zwiększa się w niższych temperaturach [10]. Ługowanie wodorotlenku wapnia rozpoczyna się od warstw powierzchniowych. W miarę upływu czasu Ca(OH)2 jest odprowadzany z coraz głębszych warstw do środowiska [11]. W wodzie opadowej rozpuściły się także obecne w powietrzu związki siarki, ich działanie wywołało korozję siarczanową.

Produkty tej korozji obserwujemy w badaniach mikroskopowych (fot. 7–10). Stalowe blachy okapowe, w miejscach kontaktu z betonem stanowiącym gładź, znajdowały się stale w środowisku wilgotnym. W związku z tym na stalowych blachach okapowych obserwuje się różne etapy korozji stali, od powierzchniowej z przewagą produktów korozji powłoki cynkowej, aż po wżery (dziury) w stali, w których na obrzeżach dominują tlenki żelaza.

Badania również potwierdziły zastosowanie niewłaściwych płytek ceramicznych. Ich jedynym plusem prawdopodobnie była niska cena. To samo można powiedzieć o zastosowanej hydroizolacji. Zaskakujące jest, że przy dostępie do tak dużej liczby rozwiązań systemowych w celu zwiększenia zysku stosuje się tak przestarzałe i niepoprawne rozwiązania.

Na podstawie przeprowadzonych analiz i ocen nasuwają się wnioski dotyczącego podstawowych wytycznych postępowania w przypadku prac wykończeniowych balkonów i loggii. W trakcie prowadzenia tych prac należy zawsze stosować rozwiązania systemowe i w żadnym wypadku nie należy mieszać ze sobą systemów ani stosować bez kontroli wątpliwych, tanich rozwiązań.

Niezbędne jest stosowanie właściwej hydroizolacji, ponieważ obniżanie kosztów na niepoprawnym profilowaniu blach okapowych może prowadzić w krótkim czasie do wymiany wszystkich warstw.

Literatura

 1. T. Błaszczyński, A. Łowińska-Kluge, „Korrosionserscheinungen an Balkonen und Loggien – Ursachen und Vermeidung”, „Bautechnik”, nr 10/2006, s. 715–720.
 2. T. Błaszczyński, A. Łowińska-Kluge, „Corrosion behaviour of zinc, galvanized, mild steel in water-concrete environment”, „Corrosion”, nr 11/2007, s. 1063–1069.
 3. PN-88/B-06250, „Beton zwykły”.
 4. PN-EN 206-1:2003, „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.
 5. PN-ISO 13006:2001, „Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie”.
 6. PN-EN 176:1996, „Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E  £  3 procent. Grupa BI”.
 7. PN-EN ISO 10545-3:1999, „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej”.
 8. PN-EN ISO 10545-12:1999, „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodporności”.
 9. PN-EN ISO 10545-13:1999, „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej”.
 10. L. Czarnecki, T. Broniewski, O. Henning, „Chemia w budownictwie”, Arkady, Warszawa 1994.
 11. Z. Ściślewski, „Ochrona konstrukcji żelbetowych”, Arkady, Warszawa 1999.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Magdalena Wrona Warunki szczelności tarasu

Warunki szczelności tarasu Warunki szczelności tarasu

Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i swoistym łącznikiem wnętrza z otaczającym środowiskiem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania...

Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i swoistym łącznikiem wnętrza z otaczającym środowiskiem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania warstw tarasowych bywają przyczyną usterek ograniczających funkcje użytkowe zarówno tarasu, jak i pomieszczeń znajdujących się pod nim. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń należą przecieki wód opadowych, przemarzanie i zawilgocenie stropów oraz uszkodzenia posadzek. U podstaw większości z nich...

mgr inż. Maciej Rokiel Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach

Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach

Balkon to element architektoniczny w postaci płyty wysuniętej poza lico ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony balustradą. Loggia zaś to wnęka w elewacji budynku powstała...

Balkon to element architektoniczny w postaci płyty wysuniętej poza lico ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony balustradą. Loggia zaś to wnęka w elewacji budynku powstała na skutek cofnięcia ściany (ścian), zabezpieczona od zewnątrz balustradą i dostępna z jednego lub kilku pomieszczeń. Istotą tarasu nadziemnego jest natomiast obecność pod płytą pomieszczenia użytkowego. Taras nadziemny zatem to nic innego, jak rodzaj stropodachu nad częścią budynku, zaprojektowaną...

Małgorzata Kłapkowska Izolacja tarasu

Izolacja tarasu Izolacja tarasu

Problemów związanych z przeciekaniem tarasów można uniknąć, jeśli w czasie budowy prace zostaną wykonane wyjątkowo starannie, a zastosowane materiały i technologia będą dopasowane do warunków użytkowania...

Problemów związanych z przeciekaniem tarasów można uniknąć, jeśli w czasie budowy prace zostaną wykonane wyjątkowo starannie, a zastosowane materiały i technologia będą dopasowane do warunków użytkowania i konstrukcji tarasu.

mgr inż. Maciej Rokiel Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Punktem wyjścia do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji tarasu jest precyzyjne określenie funkcji, jaką ma on pełnić w przyszłości, analiza schematu konstrukcyjnego, określenie obciążeń i czynników...

Punktem wyjścia do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji tarasu jest precyzyjne określenie funkcji, jaką ma on pełnić w przyszłości, analiza schematu konstrukcyjnego, określenie obciążeń i czynników destrukcyjnych, a na tej podstawie przyjęcie poprawnych technicznie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak projektować tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi?

Jak projektować tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi?

Drenażowy sposób odprowadzenia wody zakłada możliwość wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej, jak i przez...

Drenażowy sposób odprowadzenia wody zakłada możliwość wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej, jak i przez specjalną warstwę drenującą.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak wykonać szczelny taras i balkon?

Jak wykonać szczelny taras i balkon? Jak wykonać szczelny taras i balkon?

Tarasy i balkony to elementy bardzo chętnie wykorzystywane w architekturze. Dobrze umiejscowione dodają charakteru budynkowi. Niestety, ich hydroizolacje są często projektowane i wykonywane z błędami,...

Tarasy i balkony to elementy bardzo chętnie wykorzystywane w architekturze. Dobrze umiejscowione dodają charakteru budynkowi. Niestety, ich hydroizolacje są często projektowane i wykonywane z błędami, czego skutki...

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony o różnej konstrukcji

Balkony o różnej konstrukcji Balkony o różnej konstrukcji

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu...

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu z budynkiem ma zasadnicze znaczenie dla przepływu ciepła i możliwości kondensacji wilgoci na powierzchni przegród budowlanych.

mgr inż. Maciej Rokiel Taras nadziemny – między teorią a praktyką

Taras nadziemny – między teorią a praktyką Taras nadziemny – między teorią a praktyką

Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie...

Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie był przyczyną kłopotów w użytkowaniu budynku, projektant i wykonawca powinni rozwiązać kilka niełatwych problemów.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Praktyczny poradnik umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów...

Praktyczny poradnik umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów tematycznych.

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2 Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących...

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących dobre metody badawcze i spełniających stosunkowo rygorystyczne wymagania.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Pomimo dostępnych na naszym rynku od kilkunastu lat poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych nadal stosuje się błędne rozwiązania, skutkujące szybkim powstawaniem uszkodzeń. Mało tego – w niektórych...

Pomimo dostępnych na naszym rynku od kilkunastu lat poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych nadal stosuje się błędne rozwiązania, skutkujące szybkim powstawaniem uszkodzeń. Mało tego – w niektórych czasopismach, a, co gorsza, także w literaturze technicznej są one nadal opisywane jako poprawne.

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie - błędy recepturowe

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie - błędy recepturowe Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie - błędy recepturowe

Aby wyprodukować folię w płynie o odpowiedniej jakości i jednocześnie optymalnej cenie, należy stosować wyłącznie takie surowce, które zostały ocenione jako przydatne do stosowania w recepturze, w określonej,...

Aby wyprodukować folię w płynie o odpowiedniej jakości i jednocześnie optymalnej cenie, należy stosować wyłącznie takie surowce, które zostały ocenione jako przydatne do stosowania w recepturze, w określonej, wynikającej z badań, ilości. Tymczasem większość producentów zamiast na badaniach opiera się przy ustalaniu receptur na rekomendacjach producentów surowców.

mgr inż. Maciej Rokiel Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet...

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet w ciągu kilku miesięcy – jeżeli prace wykonywano jesienią) może dojść do znacznych uszkodzeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe

Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe

Zarówno wariant drenażowy, jak i z uszczelnieniem podpłytkowym wymagają przemyślenia sposobu wykonania. Dotyczy to zwłaszcza rodzaju, sposobu i miejsca montażu obróbki.

Zarówno wariant drenażowy, jak i z uszczelnieniem podpłytkowym wymagają przemyślenia sposobu wykonania. Dotyczy to zwłaszcza rodzaju, sposobu i miejsca montażu obróbki.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest...

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest z przyległych pomieszczeń.

mgr inż. Monika Dybowska-Józefiak, dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Balkony - analiza numeryczna parametrów cieplno­-wilgotnościowych w świetle nowych wymagań cieplnych

Balkony - analiza numeryczna parametrów cieplno­-wilgotnościowych w świetle nowych wymagań cieplnych Balkony - analiza numeryczna parametrów cieplno­-wilgotnościowych w świetle nowych wymagań cieplnych

W ciągu ostatnich lat w znaczący sposób zostały zaostrzone w Polsce wymagania cieplne dotyczące budynków. W związku z tym niezwykle ważne staje się w procesie projektowym poprawne wykonywanie szczegółowych...

W ciągu ostatnich lat w znaczący sposób zostały zaostrzone w Polsce wymagania cieplne dotyczące budynków. W związku z tym niezwykle ważne staje się w procesie projektowym poprawne wykonywanie szczegółowych obliczeń i analiz, które powinny być podstawą wyboru rozwiązań konstrukcyjnych oraz izolacyjnych. Dotyczy to szczególnie złączy, w tym połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony oszklone jako systemy szklarniowe

Balkony oszklone jako systemy szklarniowe Balkony oszklone jako systemy szklarniowe

W pasywnych systemach pozyskiwania energii słonecznej procesy odbierania i przekazywania energii powinny odbywać się dzięki samej konstrukcji budynku, bez pomocy dodatkowych urządzeń mechanicznych czy...

W pasywnych systemach pozyskiwania energii słonecznej procesy odbierania i przekazywania energii powinny odbywać się dzięki samej konstrukcji budynku, bez pomocy dodatkowych urządzeń mechanicznych czy elektrycznych.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony jako systemy szklarniowe

Balkony jako systemy szklarniowe Balkony jako systemy szklarniowe

Systemy szklarniowe należą do grupy systemów pasywnych, pozwalających na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło dzięki wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. W tych systemach zamiana energii...

Systemy szklarniowe należą do grupy systemów pasywnych, pozwalających na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło dzięki wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. W tych systemach zamiana energii słonecznej na cieplną oraz rozprowadzanie ciepła odbywają się dzięki naturalnym zjawiskom przepływu energii w elementach budynku.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony oszklone jako szklarnie

Balkony oszklone jako szklarnie Balkony oszklone jako szklarnie

Balkony oszklone zyskują coraz większą popularność w budynkach istniejących i nowo projektowanych, dzięki atrakcyjności architektonicznej i użytkowej, połączonej z ochroną cieplną i akustyczną przyległych...

Balkony oszklone zyskują coraz większą popularność w budynkach istniejących i nowo projektowanych, dzięki atrakcyjności architektonicznej i użytkowej, połączonej z ochroną cieplną i akustyczną przyległych pomieszczeń. Stosunkowo niski koszt obudowy balkonu sprawia, że jest to rozwiązanie powszechnie dostępne i proste w realizacji.

mgr inż. Maciej Rokiel Trudne detale tarasów i balkonów

Trudne detale tarasów i balkonów Trudne detale tarasów i balkonów

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak...

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak ten element nie sprawiał użytkownikowi problemów, konieczne jest pokonanie kilku trudności projektowych i wykonawczych.

mgr inż. Maciej Rokiel Trudne detale balkonów i tarasów

Trudne detale balkonów i tarasów Trudne detale balkonów i tarasów

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji,...

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji, są dylatacje brzegowe.

mgr inż. Marek Gawron, mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy i balkony - trudne detale

Tarasy i balkony - trudne detale Tarasy i balkony - trudne detale

Kolejnymi newralgicznymi miejscami tarasów i balkonów są okap i balustrada. Także i tu wymagana jest bardzo duża dokładność podczas projektowania oraz wykonywania detali.

Kolejnymi newralgicznymi miejscami tarasów i balkonów są okap i balustrada. Także i tu wymagana jest bardzo duża dokładność podczas projektowania oraz wykonywania detali.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.