Izolacje.com.pl

Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Zaprawy uszczelniające | Krystaliczne zaprawy uszczelniające | Właściwości zapraw

Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających | Crystalline sealing mortar: properties and applications

Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających | Crystalline sealing mortar: properties and applications

Poprawne (czyli zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie obiektu to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie.

Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

Zobacz także

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać...

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać na elewacji - o tym wszystkim mówią eksperci Weber we wiosennym przewodniku po farbach elewacyjnych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

mgr inż. Maciej Rokiel Kleje żelowe – cechy szczególne

Kleje żelowe – cechy szczególne Kleje żelowe – cechy szczególne

Autor w powołaniu na normę PN-EN 12004-1 przedstawia klasyfikację klejów do płytek ceramicznych i okładzin kamiennych. Wyjaśnia specyfikę klejów żelowych i zwraca uwagę na konieczność przestrzegania zasad...

Autor w powołaniu na normę PN-EN 12004-1 przedstawia klasyfikację klejów do płytek ceramicznych i okładzin kamiennych. Wyjaśnia specyfikę klejów żelowych i zwraca uwagę na konieczność przestrzegania zasad sztuki budowlanej w pracach z klejeniem ceramiki budowlanej.

ABSTRAKT

W artykule scharakteryzowano właściwości krystalicznych zapraw uszczelniających, a także szczegółowo opisano sposób wykonania powłok wodochronnych. Podano wymagania stawiane zarówno wyrobom do hydroizolacji betonów, jak i samemu podłożu.

The article describes the properties of crystalline sealing mortar and specifies in detail the method of performing a waterproofing coating. It also specifies the requirements for both concrete waterproofing products and the very substrate.

Sposób zaprojektowania i wykonania powłok wodochronnych nie może być przypadkowy. Wynika on bowiem z:

 • analizy warunków gruntowo-wodnych i związanego z tym doboru rodzaju systemu (NIE MATERIAŁU) hydroizolacyjnego, z uwzględnieniem rozwiązania konstrukcyjnego fundamentów (płyta fundamentowa, ławy, materiał ścian fundamentowych itp.),
 • uwzględnienia przy doborze materiałów ewentualnej agresywności wód gruntowych,
 • możliwości wykonania (!!!) detali (uszczelnień dylatacji, przejść rurowych itp.).

Ze strony wykonawczej konieczne jest:

 • przestrzeganie wymagań dotyczących stanu podłoża (równości, czystości, wysezonowania, wilgotności itp.),
 • bardzo staranne i zgodne z technologią wykonanie uszczelnień tzw. trudnych i krytycznych miejsc (łączenie izolacji poziomej z pionową, dylatacje, przejścia rurowe itp.),
 • zabezpieczenie wykonanej powłoki wodochronnej przed uszkodzeniem w trakcie dalszych prac.

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót powinny definiować:

 • wymagania stawiane materiałom do hydroizolacji,
 • rodzaj podłoża pod powłokę wodochronną,
 • wymagania stawiane podłożu,
 • sposób przygotowania/naprawy podłoża oraz sposób kontroli podłoża,
 • sposób aplikacji materiału,
 • sposób kontroli wykonania prac.

Zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Krystaliczna zaprawa uszczelniająca to cementowa, aktywna chemicznie cienkowarstwowa zaprawa. Jej składniki, które na skutek reakcji z wilgocią/wodą krystalizują w porach i kapilarach, tworzą długie i wąskie kryształy, co powoduje, że powierzchnia nie przepuszcza wody, przy jednoczesnym zachowaniu paroprzepuszczalności (wraz z upływem czasu paroprzepuszczalność elementu będzie jednak maleć).

Podłożem pod izolację z krystalicznych zapraw uszczelniających może być beton/żelbet zgodny z normą PN-EN 206-1:2003 [1]. Niektórzy producenci zezwalają na stosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających na podłożu murowym lub tynku/jastrychu cementowym.

Biorąc jednak pod uwagę sposób działania tego typu zapraw (rodzaj i charakter reakcji chemicznych), stosuje się je na podłożu cementowym, natomiast wymóg zapewnienia szczelności i sposób jej uzyskania (nie jest to powłoka, lecz uszczelnienie strukturalne) ogranicza w praktyce ich zastosowanie do podłoży betonowych.

Zaprawy występują w kilku odmianach:

 • jako zaprawa do powierzchniowej aplikacji, nakładana na odpowiednio przygotowane podłoże ręcznie lub natryskowo,
 • jako posypka uszczelniająca na świeżo ułożonym betonie, na powierzchniach poziomych, niekiedy z mechanicznym wcieraniem w powierzchnię mechanicznymi zacieraczkami (ta ostatnia metoda nie jest u nas jest popularna, natomiast zdobyła większą popularność w Stanach Zjednoczonych),
 • jako zaprawa naprawcza o krystalicznych własnościach uszczelniających, stosowana do wypełniania i uszczelniania rys, pęknięć, wypełniania ubytków, wykonywania faset, wyobleń itp.
 • jako szybkowiążąca zaprawa tamponażowa do uszczelniania miejscowych (punktowych) przecieków wody, także pod ciśnieniem.

Wymagania stawiane krystalicznym zaprawom uszczelniającym podaje ZUAT-15/VI.21/2005 „Wyroby do uszczelniania betonów i zapraw cementowych krystalizacją wgłębną” [2] (TABELA 1).

Przygotowanie podłoża i aplikacja zaprawy

Podłoże zabezpieczone hydroizolacją musi być suche, nie może mieć kontaktu z wilgocią/wodą. Natomiast beton zabezpieczony krystaliczną zaprawą uszczelniającą jest narażony na bezpośredni kontakt z wodą, dlatego zaczyna się zachowywać jak tzw. beton wodonieprzepuszczalny.

Woda jest w stanie wniknąć w element na pewną głębokość, nie jest natomiast w stanie przedostać się przez cały element, o ile nie ma w nim rys czy pęknięć. Zatem przy stosowaniu tego typu materiałów należy stosować się do wszelkich wymogów, które muszą być spełnione przy projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji z betonów wodonieprzepuszczalnych.

Świadczy o tym badanie przepuszczalności wody pod zwiększonym ciśnieniem (TABELA 1), które polega na poddaniu uodpornionych wgłębnie próbek zapraw lub betonów działaniu wody pod ciśnieniem 0,1 MPa przez 24 godziny. Ciśnienie zwiększa się o 0,1 MPa co 24 godziny.

Wynikiem badania jest największe ciśnienie, przy którym nie nastąpił przeciek. Oznacza to, że jest to sposób badania nie szczelności, lecz wodonieprzepuszczalności podłoża (betonu) zabezpieczonego krystaliczną zaprawą uszczelniającą.

Jest to bardzo istotna różnica - sposób działania nałożonej warstwy krystalicznej zaprawy uszczelniającej nie jest tożsamy z zachowaniem się innych materiałów wodochronnych.

Wymagania dotyczące podłoża

Wymagania stawiane podłożu trzeba sklasyfikować w trzech kategoriach:

 • wymogi wytrzymałościowe
 • wymogi wynikające z własności krystalicznych zapraw uszczelniających (wilgotność, temperatura, wysezonowanie itp.)
 • pozostałe (czystość, równość itp.).

Wymagania materiałowe (klasa betonu, gatunek stali), wymiary i grubość elementu (płyty, ściany) oraz układ zbrojenia podaje dokumentacja techniczna. Należy jednak pamiętać, że zdolność penetracji struktur krystalicznych w podłoże, gdy zaprawa jest stosowana w postaci szpachli, zależy od gęstości betonu [3].

Podłoże, na które będzie nakładana krystaliczna zaprawa uszczelniająca, musi być czyste, stabilne, nośne, szorstkie (z otwartymi porami). Niedopuszczalne są tłuste plamy, zabrudzenia, wykwity, stare powłoki, wymalowania i inne substancje mogące powodować pogorszenie przyczepności.

Równie ważnym parametrem jest jego wysezonowanie (jeżeli aplikacja nie następuje na świeży beton). Należy przez to rozumieć, że w podłożu ustały zjawiska skurczowe. W praktyce zdolność zasklepiania rys jest ograniczona do 0,3-0,4 mm, dlatego dla zapraw nakładanych na stwardniałe podłoże musi ono być albo wysezonowane (tak, aby ustały procesy skurczowe), albo tak zaprojektowane i wykonane (pielęgnowane), żeby nie dopuścić do powstania rys, tym bardziej, że czas zamykania rysy przez tworzące się kryształy wynosi 1–2 miesiące.

Kolejnym bezwzględnym wymogiem jest uzyskanie przez podłoże parametrów wytrzymałościowych umożliwiających wykonanie prac. Długość przerwy technologicznej zależy przede wszystkim od klasy betonu, rodzaju cementu, warunków cieplno-wilgotnościowych i sposobu pielęgnacji, dlatego trudno jest podać konkretny przedział czasowy.

Dla betonów zwykłych za czas sezonowania (w warunkach normalnych) zwykle przyjmuje się 28 dni. Aplikacja na świeży beton może być wykonywana, jeżeli z analizy rozwiązania konstrukcyjnego wynika, że tak wykonana warstwa nadająca betonowi wodonieprzepuszczalność nie zostanie uszkodzona podczas dalszych prac.

Przy wykonywaniu izolacji z krystalicznych zapraw uszczelniających związane podłoże musi być matowo-wilgotne. Reakcja chemiczna, której skutkiem jest tworzenie się kryształów, wymaga obecności wilgoci, zatem wilgotność podłoża jest wręcz bezwzględnym wymogiem.

Trudno tu podać konkretną wartość maksymalnej wilgotności, na jedną sprawę należy jednak zwrócić uwagę - na podłożu nie może być zastoin wody czy też nie może dochodzić do przesączania się wody (wyjątkiem są zaprawy tamponażowe). Uaktywnienie się chemicznie aktywnej zaprawy wymaga przynajmniej kilku dni stałego oddziaływania wilgoci. Przy prawidłowej aplikacji i pielęgnacji struktury krystaliczne wykształcają się w ciągu 20-25 dni.

Podłoże musi spełniać wymagania równości, poza tym niedopuszczalne są ostre krawędzie, raki, ubytki i nierówności. Dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz powierzchni konstrukcji żelbetowych według wytycznych [4] podano w TABELI 2.

Alternatywnie można korzystać z normy DIN 18202:2007 [5]. Dopuszczalne tolerancje wymiarowe podłoży betonowych pod powłoki wodochronne według normy DIN 18202:2007 [5] podano TABELI 3.

Temperatura podłoża w momencie wykonywania prac powinna zawierać się w przedziale od +5°C do +30°C (o ile producent nie zaleca inaczej).

Przygotowanie podłoża

Podłoże należy oczyścić za pomocą metod mechanicznych lub ręcznych, adekwatnych do rodzaju podłoża oraz stwierdzonych zanieczyszczeń, np. szlifowanie, frezowanie, skuwanie, zmywanie wodą z dodatkiem detergentów itp. Bezwzględnie usunąć mleczko cementowe oraz pozostałości olejów szalunkowych.

Wystające fragmenty należy skuć/sfrezować. Ubytki, raki, krawędzie, brzegi dylatacji (jeżeli występują) należy naprawić zalecanymi przez producenta zaprawami naprawczymi, adekwatnymi do rodzaju uszkodzeń (zwykle stosuje się tzw. krystaliczne zaprawy uszczelniające, bezkrytyczne stosowanie zapraw PCC może skutkować późniejszymi problemami). Szczególnie staranne należy ocenić podłoże pod względem obecności rys.

Dopuszcza się występowanie stabilnych rys o szerokości nie przekraczającej 0,3 mm - ze względu na właściwości materiału nie mają one wpływu na późniejsze wodonieprzepuszczalne właściwości uszczelnionej powierzchni, o ile obciążenie wodą wystąpi po zasklepieniu rysy (zazwyczaj po 1-2 miesiącach od momentu nałożenia zaprawy i przy jej właściwej pielęgnacji). Szersze rysy należy naprawić metodą adekwatną do rodzaju podłoża, przyczyn powstania i szerokości rozwarcia (np. iniekcja, rozkucie i zasklepienie).

W wewnętrznych narożach należy wykonać wyoblanie (fasetę). Promień fasety powinien wynosić 4-6 cm. Naroża wypukłe należy wyoblić (promień wyoblenia przynajmniej 3 cm) lub sfazować pod kątem 45° w odległości przynajmniej 5 cm od krawędzi.

Dalsze prace prowadzi się po stwardnieniu i związaniu zapraw naprawczych (o ile nie jest wymagane wykonywanie prac metodą "mokre na mokre"). Wiążące są tu wytyczne producenta.

Przed aplikacją krystalicznych zapraw uszczelniających podłoże należy wysycić czystą wodą do stanu matowo-wilgotnego (powierzchnia podłoża musi mieć ciemny, jednolity kolor, woda rozlana na powierzchni musi ulec wchłonięciu w ciągu krótkiego czasu, na powierzchni nie może powstawać tzw. film wodny (cienka warstewka niewchłoniętej wody)

Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac

Parametry wytrzymałościowe, jeżeli to niezbędne, należy badać za pomocą odpowiednich aparatów, np. młotka Schmidta lub zrywarki "pull-off".Wilgotność podłoża bada się za pomocą wilgotnościomierzy. Metody bezpośrednie (niszczące, wagowo-suszarkowe), jak również aparaty CM (metoda karbidowa) stosuje się w uzasadnionych przypadkach.

Wilgotnościomierze do badań metodami pośrednimi powinny być kalibrowane do rodzaju podłoża. Temperaturę powietrza i podłoża należy badać za pomocą odpowiednich termometrów (dotyczy zwłaszcza pomiaru temperatury podłoża w okresie wiosenno-jesiennym).

Zaleca się, aby pomiar temperatury powierzchni podłoża był dokonywany termometrem przeznaczonym do pomiaru temperatury powierzchniowej. Pomiar powinien być wykonywany przy ustabilizowanej temperaturze, tzn. kiedy zmiana temperatury z upływem czasu jest niższa niż 1°C/5 minut.

Czystość można sprawdzić przez oględziny, próbę przetarcia, ścierania czy skrobania. Obecność środków antyadhezyjnych, zanieczyszczeń tłuszczowych itp. można wykryć np. przez próbę zwidzenia wodą oraz oględziny (ocena wizualna polega na oględzinach podłoża w świetle rozproszonym, z odległości 1–1,5 m).

Równość podłoża należy sprawdzać np. przez przyłożenie łaty lub rozciągnięcie żyłki. Prostoliniowość dylatacji i faset należy sprawdzać za pomocą cienkiego drutu lub sznura naciągniętego wzdłuż krawędzi. Rozmieszczenie dylatacji należy sprawdzać przez porównanie z dokumentacją, a szerokość przez pomiar suwmiarką. Poprawność wykonania wyobleń i faset można sprawdzać przez przyłożenie szablonu.

Poprawność napraw podłoża należy sprawdzić przede wszystkim przez oględziny, oraz, o ile nie jest wymagane wykonywanie prac metodą mokre na mokre, przez opukiwanie naprawionych miejsc drewnianym młotkiem. Głuchy odgłos świadczy o odspajaniu się warstwy naprawczej od podłoża. Przykładowe metody sprawdzania stanu podłoża według wytycznych [6] podano w TABELI 4.

Przygotowanie zaprawy uszczelniającej

Krystaliczne zaprawy uszczelniające, o ile nie są stosowane w postaci suchej posypki, wymagają zarobienia czystą wodą (spełniającą wymagania normy PN-EN 1008:2004 [7] lub wodą wodociągową). Tego typu materiały są wrażliwe na niewłaściwe przechowywanie (na wilgoć znajdującą się w powietrzu, dlatego należy bezwzględnie sprawdzić, czy przeznaczona do zarobienia zaprawa nie jest zbrylona).

Proporcje mieszania podane przez producenta muszą być bezwzględnie przestrzegane. Zarobioną zaprawę mieszać wolnoobrotową mieszarką z mieszadłem koszyczkowym przez 3-5 minut (o ile producent nie zaleca inaczej), do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji pozwalającej na nakładanie pacą, pędzlem lub szczotką. Niedopuszczalne jest pozostawienie w masie grudek, zbryleń, smug itp. wizualnych objawów niedostatecznego wymieszania.

O ile wymaga tego producent, po wstępnym wymieszaniu materiału konieczna może być 2-3 minutowa przerwa i ponowne przemieszanie materiału. Tak przygotowana masa jest gotowa do aplikacji. Uwaga: należy przygotowywać tyle materiału, ile może być zużyte w ciągu podanego w karcie technicznej lub na etykiecie tzw. czasu obrabialności.

Aplikacja materiału

Grubość warstwy (i związane z tym zużycie materiału) musi odpowiadać wymaganiom producenta oraz obciążeniu wilgocią/wodą, zazwyczaj waha się w granicach 0,8–1 kg/m2 dla obciążenia wilgocią oraz 1,5 kg/m² przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem.

Zazwyczaj materiał nakłada się w jednym lub dwóch zabiegach, pierwszą warstwę wciera się w podłoże za pomocą twardej szczotki lub pędzla. Drugą warstwę należy nakładać w sposób zalecany przez producenta (najczęściej w momencie, gdy pierwsza nieco związała, lecz jest jeszcze lepka).

Dla materiału nakładanego natryskowo należy stosować osprzęt zgodny ze specyfikacją podaną przez producenta (rodzaj/typ agregatów, dysz, średnice i długości węży itp.). Nakładanie natryskowe zazwyczaj dotyczy jednej warstwy.

Jeżeli wykonanie uszczelnienia następuje poprzez posypanie betonu suchą zaprawą, należy bardzo staranne zadbać o równomierne posypanie podłoża (równomierność posypania oraz minimalne zużycie). Konieczne jest zabezpieczenia miejsca wbudowania przed podmuchami wiatru (możliwość zdmuchiwania suchej zaprawy).

Odmianą powyższej metody może być wcieranie mechanicznymi zacieraczkami suchej zaprawy w świeży beton. Wymaga się tu precyzyjnego określenia chwili, w której można rozpocząć zacieranie powierzchni betonu z posypką z krystalicznej zaprawy. Moment ten można określić jedynie doświadczalnie (że jest to chwila, kiedy można wejść na świeży beton i na jego powierzchni pozostaje lekki odcisk buta - zagłębienie rzędu kilku mm).

Poza tym prace należy tak podzielić na etapy, aby wcieranie nie następowało w zbyt twardy beton. Powierzchnię twardniejącego betonu należy wstępnie przetrzeć talerzowymi zacieraczkami w celu otwarcia porów, po czym zaraz po tej czynności należy równomiernie (ręcznie lub mechanicznie) posypać powierzchnię betonu suchą zaprawą i zacierać po nasiąknięciu suchej zaprawy wilgocią z betonu. Podczas wykonywania tych prac na powierzchni betonu nie mogą znajdować się kałuże wody.

Dylatacje, przejścia rurowe oraz inne trudne i krytyczne miejsca uszczelniać w sposób przewidziany przez producenta systemu i dokumentację techniczną.

Pielęgnacja wymaga spełnienia równocześnie kilku warunków. Świeżą warstwę przynajmniej przez pierwszą dobę po nałożeniu należy chronić przed deszczem i zbyt szybkim wysychaniem/przesuszeniem, np. przez osłonięcie siatkami lub przykrycie folią polipropylenową.

Przez kilka kolejnych dni warstwę zaprawy należy chronić przed wysychaniem przez nawilżanie i przykrycie folią polipropylenową (niektóre zaprawy mogą wymagać dostępu powietrza) lub wilgotną tkaniną jutową.

Pierwsze nawilżenie najczęściej przeprowadza się około 24 godzin po nałożeniu, należy je regularnie powtarzać (w podwyższonej temperaturze nawet kilka razy dziennie). Nie wolno dopuścić do wyschnięcia nałożonej zaprawy.

Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej

Podczas kontroli należy sprawdzić:

 • czy materiały odpowiadają wymaganiom dokumentacji projektowej,
 • datę przydatności materiałów do zastosowania oraz stan opakowań (w uzasadnionych przypadkach należy sprawdzić sposób przechowywania i/lub przewożenia materiałów),
 • wygląd zewnętrzny materiałów,
 • poprawność zwilżenia związanego podłoża,
 • powierzchnię świeżego betonu (przez wejście, oględziny odcisku buta itp.),
 • warunki cieplno-wilgotnościowe (za pomocą odpowiednich termometrów i higrometrów),
 • ilość wody zarobowej,
 • czas zużycia,
 • grubość nakładanej warstwy (bieżące sprawdzanie zużycia materiału dla konkretnej powierzchni),
 • zużycie suchej posypki dla konkretnej powierzchni oraz równomierność posypki (przez oględziny),
 • poprawność uszczelnienia tzw. trudnych i krytycznych miejsc, np. dylatacji, krawędzi, styków (przez oględziny i porównanie z zaleceniami producenta i wymogami dokumentacji technicznej).

Kontrola po wykonaniu prac

Kontrola ta obejmuje sprawdzenie:

 • wyglądu powłoki wodochronnej: niedopuszczalne są spękania, pofałdowania i pęcherze, powłoka powinna mieć jednakowy kolor,
 • zespolenia hydroizolacji z podłożem - przez delikatne opukiwanie drewnianym młotkiem w trzech dowolnie wybranych miejscach na każde 10–20 m² zaizolowanej powierzchni, niedopuszczalny jest głuchy odgłos świadczący o odspojeniu się izolacji od podłoża.

Pomiar grubości wyschniętej powłoki na obiekcie można wykonać jedynie metodami niszczącymi, dlatego stosowanie takich metod musi być uzasadnione. Możliwe (i zalecane) jest wykonanie badań niszczących na powierzchni referencyjnej.

Taka powierzchnia musi być wykonana i przygotowana z takiego samego materiału jak powierzchnia uszczelniana, identyczny musi być również sposób nakładania materiału. Tak przygotowaną próbkę należy przechowywać na budowie, np. w wykopie, tak aby warunki wysychania były identyczne.

Po całkowitym związaniu zaprawy (wymagany czas schnięcia podaje zawsze producent materiału – zazwyczaj jest to kilka dni) można zasypać wykop (należy jednak zapewnić wilgoć niezbędną do wykształcenia się struktur krystalicznych). Warstwy ochronne nie są bezwzględnie wymagane.

Warstwami ochronno-termoizolacyjnymi w gruncie mogą być materiały termoizolacyjne, dopuszczone przez producenta do stosowania w obszarach zagłębionych w gruncie. Muszą one być odporne na wilgoć, gnicie i starzenie się, jak również cechować się jak najmniejszą nasiąkliwością, mieć jak najmniejszy współczynnik U oraz odpowiednią wytrzymałość mechaniczną.

W praktyce najczęściej stosuje się płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), zgodne z normą PN-EN 13164:2013-05 [8]. Grubość termoizolacji musi wynikać z obliczeń cieplno-wilgotnościowych.

Należy podkreślić, że nie można w każdym przypadku zagwarantować bezproblemowej współpracy zapraw krystalicznych z innymi materiałami hydroizolacyjnymi, jak i materiałami wykończeniowymi. Decyzję o sposobie łączenia krystalicznych zapraw uszczelniających z innymi rodzajami powłok wodochronnych, jak również o pokryciu kolejnymi warstwami tego typu uszczelnień należy zawsze konsultować z producentem systemu uszczelniającego i dodatkowo przeprowadzić próby.

Literatura

 1. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN‑EN 206-1:2003/A2:2006, „Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.
 2. ZUAT-15/VI.21/2005, „Wyroby do uszczelniania betonów i zapraw cementowych krystalizacją wgłębną”, ITB, 2005.
 3. M. Fiertak, „Uszczelnianie wskrośne przegród budowlanych z betonu”, XXIX Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 2014.
 4. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne”, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe, ITB 2010.
 5. DIN 18202:2007-07, „Toleranzen im Hochbau – Bauwerke”.
 6. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe”, zeszyt 1: Tynki, ITB 2011.
 7. PN-EN 1008:2004, „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.
 8. PN-EN 13164:2013-05, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”.
 9. M. Rokiel, „Hydroizolacje w budownictwie. Poradnik”, wyd. II, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2009.
 10. M. Rokiel, „Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót”, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012.
 11. „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung erdberührter Bauteile mit flexiblen Dichtungsschlämmen“, Deutsche Bauchemie e.V. 2006.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Sławomir Chłądzyński, dr inż. Grzegorz Malata Składniki zapraw klejowych do płytek. Część III – Proszek redyspergowalny

Składniki zapraw klejowych do płytek. Część III – Proszek redyspergowalny Składniki zapraw klejowych do płytek. Część III – Proszek redyspergowalny

Tematem artykułu, który stanowi trzecią część cyklu [1, 2] poświęconego zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek, jest proszek dyspersyjny. Przedstawiono w nim wyniki badań laboratoryjnych...

Tematem artykułu, który stanowi trzecią część cyklu [1, 2] poświęconego zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek, jest proszek dyspersyjny. Przedstawiono w nim wyniki badań laboratoryjnych dokumentujących wpływ ilości i jakości dyspersji na właściwości normowe zapraw klejowych do płytek. Przedmiotem badań były wybrane proszki redyspergowalne dostępne na rynku polskim.

dr inż. Sławomir Chłądzyński Składniki zapraw klejowych do płytek

Składniki zapraw klejowych do płytek Składniki zapraw klejowych do płytek

Artykuł kończy serię publikacji poświęconych zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek [1–4]. Stanowi on podsumowanie, w którym podkreślono znaczenie dodatków chemicznych w kształtowaniu właściwości...

Artykuł kończy serię publikacji poświęconych zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek [1–4]. Stanowi on podsumowanie, w którym podkreślono znaczenie dodatków chemicznych w kształtowaniu właściwości klejów do płytek oraz wskazano zakres zastosowania tych dodatków. Przedmiotem oceny były również składniki zapraw nieomawiane we wcześniejszych artykułach.

dr inż. Tomasz Baran, dr inż. Paweł Pichniarczyk, dr inż. Dariusz Kalarus Ograniczanie emisji gazów i pyłów - wykorzystanie odpadów w przemyśle

Ograniczanie emisji gazów i pyłów - wykorzystanie odpadów w przemyśle Ograniczanie emisji gazów i pyłów - wykorzystanie odpadów w przemyśle

Ograniczanie emisji gazów i pyłu oraz ilości odpadów z przemysłowych procesów technologicznych jest jednym z podstawowych celów strategii zrównoważonego rozwoju. Jest to uzasadnione skalą oddziaływania...

Ograniczanie emisji gazów i pyłu oraz ilości odpadów z przemysłowych procesów technologicznych jest jednym z podstawowych celów strategii zrównoważonego rozwoju. Jest to uzasadnione skalą oddziaływania tych czynników na środowisko i rozwojem cywilizacji.

mgr inż. Bernadeta Dębska Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazuje prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu...

Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazuje prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu i unieszkodliwiania tych odpadów, których ponowne wykorzystanie nie jest możliwe. Działem gospodarki o największym potencjale wykorzystania odpadów jest sektor budownictwa i produkcji materiałów budowlanych.

mgr inż. Małgorzata Sobala, mgr inż. Krzysztof Nosal, dr inż. Paweł Pichniarczyk Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy

Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy

Zastosowanie odpowiedniej masy szpachlowej oraz właściwe szpachlowanie i spoinowanie dają gwarancję uzyskania trwałego połączenia oraz idealnego wykończenia powierzchni płyt gipsowo-kartonowych.

Zastosowanie odpowiedniej masy szpachlowej oraz właściwe szpachlowanie i spoinowanie dają gwarancję uzyskania trwałego połączenia oraz idealnego wykończenia powierzchni płyt gipsowo-kartonowych.

dr hab. Włodzimierz Urbaniak Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

dr inż. Jadwiga Turkiewicz, dr inż. Jan Sikora Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi

Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi

W artykule przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badań akustycznych pod kątem określenia właściwości dźwiękochłonnych materiałów będących odpadami produkcyjnymi. Materiały te mają strukturę włóknistą...

W artykule przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badań akustycznych pod kątem określenia właściwości dźwiękochłonnych materiałów będących odpadami produkcyjnymi. Materiały te mają strukturę włóknistą i strukturę wiór. Uzyskanie pozytywnych wyników z przeprowadzonych wstępnych badań akustycznych niektórych materiałów daje nadzieję na możliwość zagospodarowania odpadów produkcyjnych, a mianowicie stosowania ich w konstrukcjach zabezpieczeń wibroakustycznych. Ma to obecnie istotne znaczenie,...

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Kleje do płytek – zmiany w normach

Kleje do płytek – zmiany w normach Kleje do płytek – zmiany w normach

Przedmiotem artykułu są zmiany normalizacyjne związane z wdrażaniem różnych dokumentów odniesienia dotyczących klejów do płytek. Omówione będzie nowe wydanie normy europejskiej PN-EN 12004:2008. Przedstawione...

Przedmiotem artykułu są zmiany normalizacyjne związane z wdrażaniem różnych dokumentów odniesienia dotyczących klejów do płytek. Omówione będzie nowe wydanie normy europejskiej PN-EN 12004:2008. Przedstawione zostaną zmiany dotyczące wymagań normowych oraz metodyki badań, a także znaczenie klasyfikacji zapraw klejowych w zakresie reakcji na ogień.

prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Chemia betonu – wybrane zagadnienia Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których...

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których nie można produkować nowoczesnego betonu. Dotyczy to wszelkich zagadnień, począwszy od zrozumienia, na czym polegają procesy wiązania i twardnienia oraz jakie czynniki na nie wpływają, przez formowanie mikrostruktury betonu, a na procesach korozyjnych kończąc. Wszystkie te kwestie znajdują wyjaśnienie...

dr inż. Robert Jurczak Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego?

Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego? Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego?

Wzrastająca liczba samochodów i zmniejszająca się powierzchnia do składowania odpadów to dwa główne powody, które skłaniają do powtórnego zastanowienia się nad możliwością wykorzystania odpadów pochodzących...

Wzrastająca liczba samochodów i zmniejszająca się powierzchnia do składowania odpadów to dwa główne powody, które skłaniają do powtórnego zastanowienia się nad możliwością wykorzystania odpadów pochodzących ze zużytych opon samochodowych w drogownictwie, w szczególności do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

dr inż. Paweł Mieczkowski Izolacje z pap asfaltowych na mostach

Izolacje z pap asfaltowych na mostach Izolacje z pap asfaltowych na mostach

Papy bitumiczne (najczęściej asfaltowe) pełnią rolę najbardziej uniwersalnego materiału budowlanego w konstrukcji nawierzchni drogowej. Z jednej strony wykorzystuje się je do ochrony obiektu mostowego...

Papy bitumiczne (najczęściej asfaltowe) pełnią rolę najbardziej uniwersalnego materiału budowlanego w konstrukcji nawierzchni drogowej. Z jednej strony wykorzystuje się je do ochrony obiektu mostowego (płyty pomostu) przed korozją atmosferyczną i wodą (hydroizolacja), z drugiej stosuje się je jako element konstrukcji drogowej.

dr inż. Mariusz Franczyk Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego

Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego

Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów...

Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów krzemionkowych. W ten sposób uzyskuje się szczelną i jednorodną strukturę zaczynu i betonu.

mgr inż. Bernadeta Dębska Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości...

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości stosuje się domieszki chemiczne i dodatki mineralne. Jako zalety betonu cementowego wymienia się jego dużą wytrzymałość na ściskanie, odporność na wysoką temperaturę i ogień, łatwość stosowania oraz stosunkowo niski koszt. Nie jest to jednak materiał pozbawiony wad. Wśród najpoważniejszych...

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Jak wykonać okładzinę ceramiczną? Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to,...

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to, czy jest się dobrym, czy początkującym wykonawcą, warto korzystać z różnorodności zapraw dostępnych na rynku i umieć wybrać właściwą, uwzględniając czynniki oddziałujące na okładzinę.

dr inż. Adam Niesłochowski Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne,...

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne, bitumy, lepiszcza, kleje itp., a także pozostałości nieprzereagowanych monomerów.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin

Kleje do okładzin Kleje do okładzin

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

dr inż. Mariusz Franczyk Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu...

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu cementowego oraz maksymalnej przyczepności między zaczynem i kruszywem. Projektowanie BWW polega na odpowiednim kształtowaniu właściwości i doborze ilościowym tych wszystkich elementów.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej...

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej do elementu murowego.

mgr inż. Sebastian Czernik Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują...

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują czas wiązania gotowej masy gipsowej. Przeznaczone są do prac wykończeniowych wewnątrz budynku, również w kuchniach i łazienkach, a ostatecznym efektem ich zastosowania jest bardzo gładka powierzchnia stanowiąca podłoże pod malowanie, rzadziej pod tapetowanie.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

dr inż. Marzena Najduchowska Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane...

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Prawidłowe ocieplenie elewacji

Prawidłowe ocieplenie elewacji Prawidłowe ocieplenie elewacji

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Jaką geomembranę PVC wybrać?

Jaką geomembranę PVC wybrać? Jaką geomembranę PVC wybrać?

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

merXu Produkty Pan Fitinka na merXu

Produkty Pan Fitinka na merXu Produkty Pan Fitinka na merXu

merXu to internetowa platforma sprzedażowa, która ułatwia kontakty handlowe B2B przedsiębiorcom z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jedną z nich jest Pan Fitinka, czeski dostawca produktów z branży...

merXu to internetowa platforma sprzedażowa, która ułatwia kontakty handlowe B2B przedsiębiorcom z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jedną z nich jest Pan Fitinka, czeski dostawca produktów z branży grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, wodno-kanalizacyjnej oraz armatury sanitarnej.

homebook.pl Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć? Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie...

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie piszczy i które tendencje okażą się godne tego, aby zaimplementować je również w swoich czterech ścianach. Przed Tobą kilka najciekawszych tendencji, którym zdecydowanie warto bliżej się przyjrzeć.

Kingspan Profesjonalne systemy barier ochronnych

Profesjonalne systemy barier ochronnych Profesjonalne systemy barier ochronnych

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz...

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz odpornych na uderzenia słupków i barier ochronnych pozwalają zmniejszyć ryzyko wypadków i poprawiają komfort pracowników.

Bauder Polska Sp. z o. o. BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Xella Polska Sp. z o.o. Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się...

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się przeważnie płyty styropianowe. Rzadziej do tego celu wykorzystuje się - droższe od nich - płyty z wełny mineralnej. Od połowy 2019 roku oba te materiały ociepleniowe mają dużą konkurencję w postaci mineralnych płyt izolacyjnych Multipor ETICS.

merXu Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia...

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia drobnych napraw w domu lub ogrodzie. Zobacz ofertę z kategorii chemii budowlanej na merXu.

Kärcher PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty...

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej wiosny Kärcher oferuje budowlańcom najlepsze modele swoich urządzeń w atrakcyjnych, obniżonych cenach. Oferta PRO Korzyści to szeroki wybór sprzętów – urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS oraz bez niego HD, odkurzacze NT do suchych i mokrych zabrudzeń radzące...

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.