Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie

Ściany z betonu komórkowego wyróżnia wysoka izolacyjność termiczna, fot. Solbet

Ściany z betonu komórkowego wyróżnia wysoka izolacyjność termiczna, fot. Solbet

Osiągnięcie standardu „budynku o niskim zużyciu energii” jest możliwe przez spełnienie wymagań wg rozporządzenia [1] w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej budynków (minimalizacja wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku oraz współczynników przenikania ciepła U [W//(m2·K)] dla pojedynczych przegród budynku). Powyższe wymusza wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych elementów obudowy budynku, wysokosprawnych systemów instalacyjnych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE).

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

Podstawowym czynnikiem w zakresie kształtowania warstw materiałowych przegród zewnętrznych jest znajomość ich współczynników przewodzenia ciepła l [W/(m·K)]. W związku z powyższym istnieje potrzeba stosowania metod numerycznych (profesjonalnych programów komputerowych do stacjonarnego przepływu ciepła), które pozwalają na określenie przewodności cieplnej elementów obudowy budynku o budowie niejednorodnej cieplnie. Miarodajne określenie właściwości cieplnych warstw przegrody pozwala na poprawne określenie strat ciepła przez przenikanie.

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń współczynnika przewodzenia ciepła pustaków ściennych niejednorodnych cieplnie: betonu lekkiego (ρ = 1000 kg/m3λob = 1,00 W/(m·K), styropianu (ρ = 30 kg/m3λob = 0,035 W/(m·K), pianki poliuretanowej (ρ = 35 kg/m3λob = 0,022 W/(m·K) przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO-KOBRU 86 [5] służącego do badania stacjonarnego przepływu ciepła w polu dwuwymiarowym (2D) oraz wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła ścian zewnętrznych dwuwarstwowych Uc [W/(m2·K)].

Dodatkowo przeprowadzono ich ocenę w zakresie podstawowego kryterium cieplnego: Uc  ≤  Uc(max) = 0,20 W/(m2·K) wg rozporządzenia [1].

O czym przeczytasz w artykule:

 • Metody określania współczynnika przewodzenia ciepła pustaków niejednorodnych cieplnie
 • Określanie współczynnika przewodzenia ciepła pustaków ściennych niejednorodnych cieplnie na podstawie obliczeń numerycznych
 • Podsumowanie i wnioski

Przedmiotem artykułu jest jakość cieplna zewnętrznych pustaków niejednorodnych cieplnie. Autor przedstawia metody określania przewodności cieplnej takich pustaków, a następnie opisuje sposoby określania współczynnika przewodzenia ciepła pustaków ściennych niejednorodnych cieplnie na podstawie obliczeń numerycznych.

Thermal quality of external walls made from thermally heterogeneous hollow bricks

The subject of this article is thermal quality of external thermally heterogeneous hollow bricks. The author presents methods of determining the thermal conductivity of such hollow bricks, and then describes the methods of determining the thermal conductivity coefficient of thermally heterogeneous wall hollow bricks based on numerical calculations.

Metody określania współczynnika przewodzenia ciepła pustaków niejednorodnych cieplnie

Obliczanie strat ciepła w budynku jest najistotniejszym etapem jego projektowania cieplnego. Podstawowym parametrem technicznym materiału, który uwzględnia się w obliczeniach termicznych, jest współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)]. Jest to ilość ciepła przewodzonego w jednostce czasu przez 1 m2 powierzchni przegrody o grubości 1 m przy różnicy temperatur powierzchni po obu stronach przegrody równej 1 K w jednostce czasu.

W normalizacji wprowadzono dwa pojęcia odnoszące się do wartości współczynnika przewodzenia ciepła materiałów (lub oporu cieplnego komponentów):

 • wartość deklarowaną (λD), służącą kontroli jakości produkcji, odpowiadającą warunkom laboratoryjnym,
 • wartość obliczeniową (λob), służącą projektowaniu, odpowiadającą warunkom stosowania materiału w budynku.

Istnieją różne podejścia (metody) do określania wartości współczynników przewodzenia ciepła materiałów tworzących przegrody budynku. Wymiana ciepła następuje pod wpływem różnicy temperatury. W zagadnieniach inżynierskich pole temperatury T określone jest przez zależność temperatury od współrzędnych przestrzennych (x, y, z) i czasu t. Metody analityczne problemów wymiany ciepła wymagają najczęściej daleko idących założeń upraszczających, co czasami czyni te rozwiązania mało przydatnymi. Dlatego zasadne staje się zastosowanie efektywnych metod numerycznych, opisanych m.in. w [2].

Czytaj też: Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Aby spełnić wymagania wg rozporządzenia [1] oraz coraz bardziej rygorystyczne normy techniczne i środowiskowe, poszukuje się nowych rozwiązań materiałowych i technicznych. Optymalizacja jakości cieplnej obudowy budynku gwarantuje obniżenie strat ciepła przez przenikanie, a w konsekwencji minimalizację zapotrzebowania budynku na energię (EU, EK i EP) oraz emisję CO2 do atmosfery. Dlatego zasadne staje się stosowanie materiałów budowlanych o stosunkowo niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)].

Przykładem rozwiązania w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej budynku jest zastosowanie pustaków (elementów) ściennych (drobnowymiarowych) o budowie niejednorodnej cieplnie (połączenie materiału konstrukcyjnego – beton lekki z materiałem termoizolacyjnym w postaci styropianu lub pianki poliuretanowej). W takich przypadkach przy określaniu współczynnika przewodzenia ciepła λ zasadne staje się zastosowanie programu komputerowego służącego do analizy termicznej stacjonarnego przepływu ciepła (w warunkach stałej temperatury otoczenia), przy różnych warunkach brzegowych.

Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła λeq [W/(m·K)] elementu budowlanego składającego się z kilku zróżnicowanych materiałów budowlanych określa przewodność cieplną jednorodnego zastępczego materiału budowlanego w kształcie prostopadłościanu o tych samych wymiarach, który w miejscu całego elementu budowlanego w stanie zamontowanym pozwala uzyskać ten sam efekt cieplny. Na podstawie występującej straty ciepła oblicza się ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła λeq i ekwiwalentny opór cieplny Req. Obliczenia wykonuje się przy zastosowaniu profesjonalnych programów komputerowych do obliczania parametrów fizykalnych mostków cieplnych (przy zastosowaniu warunków brzegowych według PN-EN ISO 6946:2008 [3]).

Na RYS. 1 przedstawiono algorytm obliczeniowy określania współczynnika przewodzenia ciepła λeq [W/(m·K)] elementu budowlanego składającego się z kilku zróżnicowanych materiałów budowlanych przy zastosowaniu programu komputerowego.

rys1 sciany z pustakow

RYS. 1. Algorytm obliczeniowy określania współczynnika przewodzenia ciepła λeq [W/(m·K)] elementu budowlanego; rys.: K. Pawłowski

Określanie współczynnika przewodzenia ciepła pustaków ściennych niejednorodnych cieplnie na podstawie obliczeń numerycznych

Pustaki ścienne o budowie niejednorodnej cieplnie wykonane z betonu zwykłego, betonu lekkiego lub betonu komórkowego z wypełnieniem z materiału termoizolacyjnego stanowią rozwiązanie alternatywne dla tradycyjnych elementów murowych stosowanych w budownictwie (np. pustaki z ceramiki z wypełnieniem z wełny mineralnej, pustaki z keramzytobetonu z wypełnieniem ze styropianu).

Na RYS. 2–3 przedstawiono geometrię analizowanych elementów murowych o wymiarach 24×40 cm, wytypowanych do obliczeń własnych. Jest to propozycja rozwiązania materiałowego, które nie jest jeszcze powszechnie stosowane w budownictwie. Takiego typu rozwiązania są modyfikacją wcześniej stosowanych pustaków zasypowych (ceramiczne pustaki ścienne PC, EF, Gamma, Welo, KJ) [4].

rys2 3 sciany z pustakow

RYS. 2–3. Geometria analizowanych pustaków ściennych; rys.: K. Pawłowski

Badane rozwiązania materiałowe jako elementy do wznoszenia ścian zewnętrznych mają stanowić alternatywę dla muru jednorodnego wykonanego z betonu komórkowego lub ceramiki poryzowanej grubości 24 cm. Wyniki prezentowane w dalszej części pracy to obliczenia koncepcyjne w zakresie określenia współczynnika przewodzenia ciepła λ pustaka niejednorodnie cieplnego przy zastosowaniu profesjonalnego programu komputerowego służącego do analizy stacjonarnego przepływu ciepła w polu dwuwymiarowym (2D).

Do obliczeń (dla dwóch pustaków A, B) przyjęto następujące rozwiązania materiałowe: beton lekki (ρ = 1000 kg/m3) λob = 1,00 W/(m·K), wariant I – styropian (ρ = 30 kg/m3) λob = 0,035 W/(m·K), wariant II – pianka poliuretanowa (ρ = 35 kg/m3) λob = 0,022 W/(m·K).

Obliczenia numeryczne przeprowadzono przy zastosowaniu profesjonalnego programu komputerowego TRISCO-KOBRU 86 [5]. Przyjęto siatkę elementów skończonych o jednolitym boku równym 1 mm, zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 10211:2008 [6].

W zastosowanej wersji programu [5] można określić stałą temperaturę między brzegami określonych bloków. Po stworzeniu geometrii i przyjęciu warunków brzegowych (ti = 20°C, Rsi = 0,13 (m2·K)/W, te = –20°C, Rse = 0,04 (m2·K)/W) uruchamiany jest proces obliczeniowy. Za pomocą macierzy równań liniowych dokonuje się obliczeń pola temperatur. Po wykonaniu obliczeń zyskuje się graficzny i cyfrowy wynik zawierający temperatury i strumienie cieplne analizowanego elementu budowlanego.

Zgodnie z instrukcją programu parametry obliczeniowe były następujące:

 • maksymalna liczba iteracji – 10  000,
 • błąd bezwzględny w obliczeniu temperatur – 0,0001°C,
 • błąd bezwzględny w obliczeniu strumieni ciepła w złączu – 0,001%.

TABELI 1 zestawiono wyniki obliczeń współczynnika przewodzenia ciepła λeq [W/(m·K)] elementów budowlanych składającego się z kilku zróżnicowanych materiałów budowlanych.

tab1 sciany z pustakow

TABELA 1. Wyniki obliczeń współczynnika przewodzenia ciepła λeq [W/(m·K)] pustaków ściennych (beton lekki, materiał termoizolacyjny).


Beton lekki (ρ = 1000 kg/m3) λob = 1,70 W/(m·K): wariant I – styropian λob = 0,035 W/(m·K), wariant II – pianka poliuretanowa λob = 0,022 W/(m·K)

Wartości współczynnika przewodzenia ciepła λeq [W/(m·K)] pustaków ściennych o budowie niejednorodnej cieplnie zależą od wartości współczynników przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] pojedynczych materiałów (beton lekki, styropian, pianka poliuretanowa) oraz układu warstw konstrukcyjnych i izolacyjnych (RYS. 2–3).

Każda zmiana geometrii elementów ściennych wymaga ponownych indywidualnych obliczeń. Analizowane pustaki ścienne mogą być zastosowane np. jako warstwa konstrukcyjna warstwowych ścian zewnętrznych budynku. Należy jednak zwrócić uwagę, że nośność (wytrzymałość na ściskanie [MPa]) analizowanych pustaków będzie zróżnicowana w zależności od udziału i rodzaju materiału konstrukcyjnego (beton zwykły, beton lekki, autoklawizowany beton komórkowy). Określenie i analizy cech wytrzymałościowych będą następnym etapem prowadzonych badań.

Aby ilość energii cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie, należy tak zaprojektować przegrody w budynku, aby wartości współczynników przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] przegród zewnętrznych, okien i drzwi oraz technika instalacyjna odpowiadały wymaganiom izolacyjności cieplnej: Uc  ≤  Uc(max). Wartości współczynników Uc(max) zestawiono w rozporządzeniu [1].

W związku z powyższym w TABELI 2 zestawiono wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] ścian warstwowych z zastosowaniem niejednorodnych pustaków ściennych grubości 24 cm, ocieplonych styropianem lub płytami z pianki poliuretanowej. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z procedurą przedstawioną w PN-EN ISO 6946:2008 [3].

Wartość współczynnika przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] zależy szczególnie od zastosowanego materiału termoizolacyjnego (jego współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] oraz grubości), a także od izolacyjności cieplnej pustaków konstrukcyjnych (λeq [W/m·K)] – TABELE 1– 2).

tab2 sciany z pustakow

TABELA 2. Wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] ścian dwuwarstwowych z zastosowaniem wybranych pustaków ściennych ocieplonych styropianem lub płytami z pianki poliuretanowej


Kolorem zielonym zaznaczono w tabeli wartości współczynnika przenikania ciepła Uc ścian zewnętrznych spełniających wymaganie: Uc ≤ Uc(max) = 0,20 W/(m2·K) – wg rozporządzenia [1]

Podsumowanie i wnioski

Wartości ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła λeq [W/(m·K)] elementów (pustaków) ściennych składających się z kilku zróżnicowanych materiałów budowlanych zależy od ich budowy, szczególnie w zakresie współczynnika λ [W/(m·K)] pojedynczych materiałów budowlanych (TABELA 1).

Należy podkreślić, że prezentowana metoda obliczeń może być wykorzystana do wielu przegród o budowie niejednorodnej cieplnie, np. z pustaków stropu gęstożebrowego z wypełnieniem z materiału termoizolacyjnego lub łączników izotermicznych w przypadku połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową.

Znajomość wartości współczynnika λeq [W/(m·K)] poszczególnych elementów pozwala na przeprowadzenie analiz cieplno-wilgotnościowych w zakresie kryterium oszczędności energii i ochrony cieplnej budynku oraz kryterium wilgotnościowego (kondensacji powierzchniowej i międzywarstwowej).

Zastosowanie pustaków niejednorodnych cieplnie do wznoszenia ścian zewnętrznych budynków z ociepleniem od strony zewnętrznej pozwala na spełnienie podstawowego kryterium cieplnego: Uc  ≤  Uc(max) = 0,20 W/(m2·K) wg rozporządzenia [1] (TABELA 2).

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2017 r., poz. 2285).
 2. A. Podhorecki, M. Dobiszewska, „Pewne uogólnienie równania przewodnictwa cieplnego w ciałach stałych i propozycja rozwiązania numerycznego”, [w:] „Budownictwo ogólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie”, A. Dylla (red.). Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy, 2015, s. 35–40.
 3. PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
 4. W. Żenczykowski, „Elementy i konstrukcje budowlane”, Wydawnictwo Arkady, 1990.
 5. Instrukcja programu komputerowego TRISCO-KOBRU 86.
 6. PN-EN ISO 10211:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.