Izolacje.com.pl

Bezpieczeństwo pożarowe budynków o konstrukcji drewnianej

Fire safety of wooden buildings

Przykłady wielorodzinnego budownictwa drewnianego, fot. P. Sulik

Przykłady wielorodzinnego budownictwa drewnianego, fot. P. Sulik

Kiedy po zdiagnozowaniu problemu ówczesne Ministerstwo Środowiska (MŚ), obecnie Ministerstwo Klimatu (MK), podjęło usystematyzowaną próbę przełamania ograniczeń prawnych utrudniających szerszy udział wykorzystania drewna w budownictwie, było wiadomo, że jest to działanie wynikające z przesłanek o charakterze globalnym.

Poszukiwanie rozwiązań spełniających te wymogi wymuszają między innymi:

 • cele klimatyczne stawiane przed poszczególnymi państwami,
 • potrzeba przedefiniowania gospodarki z tej opartej na surowcach kopalnych na rzecz bioekonomii, z odnawialnymi zasobami surowcowymi,
 • gospodarka bezodpadowa,
 • uwzględnianie śladu węglowego,
 • wiele różnych wskaźników, którymi obwarowaliśmy nasze wymagania stawiane budynkom, np. maksymalne zapotrzebowanie na nieodwracalną energię pierwotną EPmax czy izolacyjność cieplna przegród i związane z nią współczynniki przenikania ciepła UC(max).

Uwzględniając wszystkie wymienione powyżej czynniki, w sposób naturalny zwrócono się ku drewnu, a więc materiałowi, który towarzyszy ludzkości od samego początku i którego wykorzystanie w budownictwie było stopniowo, administracyjnie, ograniczane dopiero po tragicznych pożarach miast, np. Londynu w 1666 r., Hamburga w 1842 r., Krakowa w 1850 r. czy Chicago w 1871 r.

Właśnie zagrożenie pożarowe, a konkretnie palność drewna, było podstawowym czynnikiem, który na dziesięciolecia zahamował rozwój budownictwa drewnianego w Polsce. Związane to było z ustanowionymi po II wojnie światowej przepisami, które w początkowej formie odnosiły się do palności, a w okresie późniejszym również do rozprzestrzeniania ognia.

Poznaj też: Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych

Warto się w tym miejscu zastanowić, czy wprowadzone ograniczenia, na które nałożyły się również inne czynniki, m.in. jakość wykonania czy trwałość, nie doprowadziły do sytuacji skrajnej, zdecydowanie niekorzystnie wyróżniającej Polskę na tle innych państw, w tym państw z naszego rejonu geograficznego, gdzie warunki klimatyczne i kulturowe są porównywalne. Przykładem może być Szwecja, gdzie przy lesistości 74% udział budownictwa drewnianego wynosi 80% (FOT. 1–2).

fot1 2 bezpieczenstwo pozarowe
FOT. 1–2. Przykłady wielorodzinnego budownictwa drewnianego: Växjö, Szwecja – pierwsze nowoczesne europejskie miasto z drewna; fot.: Johan Thorsell, [1]

Tak wysoki udział budownictwa drewnianego przy lesistości sięgającej niemalże ¾ powierzchni kraju wydaje się czymś naturalnym, bo dostęp do surowca wygląda na niemalże nieograniczony. Podobne statystyki notuje się również w Kanadzie, gdzie ilość lasów powoduje, że nie ma ograniczeń w dostępie do drewna konstrukcyjnego. W samej tylko prowincji Quebec w 2016 r., wśród budynków mieszkalnych o wysokości do czterech kondygnacji włącznie, aż 93% stanowiły budynki o konstrukcji drewnianej (FOT. 3–4).

fot3 4 bezpieczenstwo pozarowe
FOT. 3–4. Przykłady wielorodzinnego budownictwa drewnianego. Quebec City, Kanada; fot.: P. Sulik

Innym przykładem jest Austria, gdzie tradycje budowania z drewna są wielowiekowe. Przy lesistości nieco poniżej 50% udział budownictwa drewnianego sięga tam 33% (FOT. 5–6).

fot5 6 bezpieczenstwo pozarowe
FOT. 5–6. Przykłady wielorodzinnego budownictwa drewnianego. Loeben, Austria; fot.: P. Sulik

Szukając analogii do sytuacji w Polsce, warto rozważyć naszych zachodnich sąsiadów, którzy mają lesistość na bardzo podobnym poziomie co Polska, czyli nieco ponad 32% wobec ponad 30% w Polsce, przy czym udział budownictwa drewnianego w Niemczech sięga 30% (FOT. 7–8), podczas gdy w Polsce wynosi ok. 2% (FOT. 9–10), co stanowi prawdziwą przepaść.

fot7 8 bezpieczenstwo pozarowe
FOT. 7–8. Przykłady wielorodzinnego budownictwa drewnianego. Bad Aibling i Monachium, Niemcy; fot.: P. Sulik
fot9 10 bezpieczenstwo pozarowe
FOT. 9–10. Przykłady wielorodzinnego budownictwa drewnianego. Choroszcz i Bielsk Podlaski, Polska; fot.: P. Sulik, Unihouse

Mając powyższe na uwadze, w 2018 r. MŚ zorganizowało spotkanie robocze poświęcone wsparciu rozwoju budownictwa drewnianego w Polsce. W spotkaniu uczestniczyło wiele zainteresowanych podmiotów, w tym Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR), Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (DGLP), Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KGPSP) oraz przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych, np. Instytut Techniki Budowlanej (ITB), i stowarzyszeń, np. Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie (CDCW).

W wyniku przeprowadzonej dyskusji zaledwie siedem dni później MIiR skierowało do KGPSP pismo w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie możliwości uelastycznienia przepisów techniczno-budowlanych w zakresie wymagań dotyczących stopnia palności (klasy reakcji na ogień) wyrobów budowlanych oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy wykonane z drewna w ramach działań podejmowanych na rzecz rozwoju budownictwa drewnianego w Polsce.

W odpowiedzi KGPSP potwierdziła gotowość przeanalizowania problemu oraz przedstawiła argumenty, przy czym zwróciła szczególną uwagę na istotne braki w sferze badawczej w omawianym zakresie, które stanowią przeszkodzę w szerszej realizacji nowoczesnego budownictwa drewnianego w Polsce.

Zauważono, że wszelkie zmiany powinny mieć miejsce w granicach, których zakres wyznaczony zostanie na podstawie rzetelnych danych empirycznych. Ponadto w kwestii rozprzestrzeniania ognia w ww. piśmie KGPSP literalnie odwołała się do kompetencji ITB:

„[…] wyraża się pogląd, że właściwym do zajęcia stanowiska merytorycznego w tym zakresie jest Instytut Techniki Budowlanej, który ma duże doświadczenie badawcze w przedmiotowym obszarze i którego dokument nr 401/2004 był podstawą do przyporządkowania określonym stopniom rozprzestrzeniania ognia klas reakcji na ogień”.

Odpowiedzią na takie przedstawienie problemu było rozpoczęcie w ITB pracy badawczej NZP-124, która została zakończona w 2020 r. Praca ta składała się z kilku etapów, przy czym w 2020 r. przeprowadzono badanie w pełnej skali dwukondygnacyjnego budynku o szkieletowej konstrukcji drewnianej, którego wybrane rezultaty zostały omówione poniżej.

Wybór technologii szkieletowej, tzw. lekkiej, nie był przypadkowy i wynikał z możliwości i doświadczeń polskiego rynku budowlanego. Alternatywą była technologia masywna, oparta na standardzie CLT (cross laminated timber), jednakże z uwagi na brak w 2020 r. wytwórni takich elementów w Polsce technologię tę, dostosowaną do polskich możliwości surowcowych, wykorzystującą lokalne i dostępne gatunki drzew, zdecydowano się ocenić w późniejszym okresie, co w chwili obecnej jest realizowane w pracy badawczej ITB nr NZP-138.

Projekt badawczy – eksperyment pożarowy budynku w skali rzeczywistej

Jak wspomniano powyżej, istotą projektu było dostarczenie eksperymentalnie potwierdzonych danych, które można by wykorzystać przy wprowadzaniu zmian legislacyjnych ułatwiających szersze wykorzystanie drewna w budownictwie. Bariery prawne stawiane konstrukcjom drewnianym, związane m.in. z palnością i rozprzestrzenianiem ognia, a wynikające z przepisów [2], są powszechnie znane, dlatego też projekt od samego początku próbował odpowiedzieć na te kwestie, które zostały szczegółowo omówione m.in. w pracy [3]. Priorytetem była współpraca z KGPSP, która jako kluczowa w omawianym zakresie jednostka administracji państwowej opiniuje wszelkie zmiany legislacyjne związane z bezpieczeństwem pożarowym i ochroną przeciwpożarową.

Projekt badawczy składał się z trzech zasadniczych etapów, przy czym jego zwieńczeniem był eksperyment pożarowy w skali rzeczywistej dwukondygnacyjnego budynku o szkieletowej konstrukcji drewnianej, zrealizowany w etapie III.

rys1 bezpieczenstwo pozarowe
RYS. 1. Model badawczy – rzut parteru; rys.: P. Sulik

W etapie I skoncentrowano się na wyborze dostępnego surowca z uwzględnieniem istniejących w Polsce krain geograficzno-przyrodniczych oraz na wykonaniu badań wstępnych uwzględniających sposób obróbki i wykończenia powierzchni drewna.

Etap II, zgodnie z metodami normowymi, obejmował typowe badania bardzo różnych układów z zastosowaniem różnych gęstości niepalnych izolacji termicznych, różnych typów okładzin oraz typowych osłabień przegrody, np. otworów.

Model badawczy oraz scenariusze badawcze były uzgodnione z KGPSP. W wyniku tych ustaleń przygotowano budynek w części dwukondygnacyjny, z normowym obciążeniem stropu.

W celu oceny możliwości dotarcia ratowników do miejsca zdarzenia wybudowano dłuższy korytarz, co pozwoliło na ocenę rozwoju zadymienia i możliwości prowadzenia akcji ratunkowej (RYS. 1–2).

rys2 bezpieczenstwo pozarowe
RYS. 2. Model badawczy – charakterystyczny przekrój; rys.: P. Sulik

Model badawczy został wyposażony we wszelkie rury, kable, gniazdka i kanały wentylacyjne, jakie spotyka się w typowym budynku mieszkalnym, z uwagi na możliwość rozprzestrzeniania się pożaru przez te elementy. Dodatkowo przewidziano podczas badania powstanie w lokalu typowych uszkodzeń spotykanych w budownictwie mieszkaniowym, np. nieciągłości okładzin wynikających z otworów wykonanych przez lokatorów itp. Łączna powierzchnia budynku wynosiła 110,5 m2.

W uzgodnieniu z KGPSP przeprowadzono trzy scenariusze pożarowe dla pożarów wewnętrznych:

 • Symulacja pożaru w małym pomieszczeniu, przy założeniu, że pożar ten sam ulegnie zagaszeniu. P1 – pożar kanapy, gęstość obciążenia ogniowego 250 MJ/m2.
 • Symulacja pożaru o większej mocy w małym pomieszczeniu – ocena zachowania ścian konstrukcyjnych i osłonowych oraz dachu. Pożar kuchni, gęstość obciążenia ogniowego 500 MJ/m2.
 • Symulacja pożaru o dużej mocy w największym pomieszczeniu – ocena zachowania stropów i ścian, ocena możliwości prowadzenia akcji ratowniczej. Pożar parametryczny wg EC1, gęstość obciążenia ogniowego 1000 MJ/m2, obciążenie stropu 2 kN/m2.

Ponadto przeprowadzono trzy scenariusze pożarowe dla ognia zewnętrznego, podczas których oceniono trzy różne typy elewacji: ETICS (Z1) i dwie odmiany elewacji wentylowanej (Z2 i Z3).

Prefabrykację modelu badawczego (FOT. 11–19) wykonano w IV kwartale 2019 r., montaż na specjalnie przygotowanym placu na terenie Ośrodka Szkoleniowego PSP w Pionkach wykonano w grudniu 2019 r., natomiast prace wykończeniowe, w tym montaż elewacji, z uwagi na Covid-19 zakończono w lipcu 2020 r. (FOT. 20–25).

fot11 19 bezpieczenstwo pozarowe
FOT. 11–19. Model badawczy – prefabrykacja; fot.: P. Sulik
fot20 25 bezpieczenstwo pozarowe
FOT. 20–25. Model badawczy – montaż, prace wykończeniowe; fot.: P. Sulik

W celu rejestracji wyników badań, przeprowadzonych w dniach 26–28 VIII 2020 r., wewnątrz pomieszczeń zainstalowano 10 specjalnych kamer o podwyższonej odporności na działanie temperatur pożarowych oraz termopary do pomiaru temperatury w czasie rzeczywistym wewnątrz budynku (44 miejsca pomiarowe) i na zewnątrz (24 miejsca pomiarowe). Dodatkowo z zewnątrz cały eksperyment był filmowany przez trzy kamery, w tym kamerę zainstalowaną na dronie. Rozmieszczenie punktów pomiarowych wewnątrz pomieszczeń przedstawiono na RYS. 3–4.

rys3 4 bezpieczenstwo pozarowe
RYS. 3–4. Model badawczy – rozmieszczenie punktów pomiarowych, miejsca usytuowania paliwa, numeracja scenariuszy pożarów wewnętrznych P1, P2, P3; rys.: P. Sulik

Jako paliwo wykorzystano sezonowane do stałej wilgotności drewno sosnowe, ułożone w ażurowe stosy w taki sposób, aby pożar był kontrolowany przede wszystkim przez wentylację lub paliwo, a w jak najmniejszym stopniu przez brak dostępu do paliwa.

Literatura światowa wskazuje, że dla typowych budynków mieszkalnych, hoteli, biur, szkół czy szpitali należy założyć maksymalną szybkość wydzielania ciepła HRR na poziomie 5000 kW, natomiast dla sklepów czy centrów handlowych na poziomie 10  000 kW.

W celu odwzorowania maksymalnie niekorzystnych warunków w prowadzonych badaniach, a więc weryfikacji zachowania drewnianej konstrukcji budynku w ekstremalnych warunkach pożarowych, znacznie przekraczano moc pożaru powyżej 5 MW i odpowiednio w scenariuszu pożarowym P1 przyjęto ją na poziomie 7,8 MW, natomiast w scenariuszach P2 i P3 przekraczano 10 MW. Ułożenie paliwa oraz obciążenie stropu przedstawiono na FOT. 26–29.

fot26 29 bezpieczenstwo pozarowe
FOT. 26–29. Model badawczy – rozmieszczenie paliwa oraz obciążenie stropu; fot.: P. Sulik

Jak wspomniano powyżej, przewidziano sześć scenariuszy pożarowych dla tego samego budynku testowego.

W kolejności chronologicznej przeprowadzono:

 • 26 VIII 2020 r., godz. 10.00 – eksperyment P1, godz. 12.00 – eksperyment P2, godz. 15.00 – eksperyment Z2;
 • 27 VIII 2020 r., godz. 12.00 – eksperyment P3, godz. 14.00 – eksperyment Z3, godz. 16.00 – eksperyment Z1.

Eksperymenty obserwowali liczni zaproszeni eksperci i funkcjonariusze PSP, łącznie ponad 200 osób, z komendantem głównym PSP oraz dyrektorem Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP, a więc osobami kluczowymi z merytorycznego punktu widzenia w kwestii przepisów przeciwpożarowych.

Wybrane wyniki rozkładu temperatur w czasie dla scenariusza pożarowego P3 przedstawiono na RYS. 5–7.

rys5 bezpieczenstwo pozarowe
RYS. 5. Scenariusz pożarowy P3 – rozkład pomierzonych temperatur w czasie; rys.: P. Sulik
rys6 bezpieczenstwo pozarowe
RYS. 6. Scenariusz pożarowy P3 – rozkład pomierzonych temperatur w czasie; rys.: P. Sulik
rys7 bezpieczenstwo pozarowe
RYS. 7. Scenariusz pożarowy P3 – rozkład pomierzonych temperatur w czasie; rys.: P. Sulik

Na RYS. 5 przedstawiono rozkład temperatur w czasie dla punktów położonych najbliżej źródła ognia (TE 9–11). Wyraźnie widać, że temperatura bardzo szybko osiągnęła poziom krzywej standardowej i lokalnie ją przekroczyła, a więc osiągnięto warunki bardziej niekorzystne niż podczas badań na normowych piecach badawczych w laboratorium, do których odwołuje się klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przytoczona w rozporządzeniu [2]. Oznacza to, że mieliśmy do czynienia z w pełni rozwiniętym pożarem wewnątrz pomieszczenia, gdzie nastąpiło pełne rozgorzenie. Kolorem niebieskim zaznaczono zmiany średniej temperatury panującej w pomieszczeniu o powierzchni 33,44 m2, przy czym należy zauważyć, że na średnią składały się również pomiary z termoelementów znacznie oddalonych od źródła ognia oraz otworów okiennych, np. T16 i TE 17.

RYS. 6 przedstawia przede wszystkim pomiary z termoelementów ulokowanych w pomieszczeniu sąsiednim o powierzchni 7,02 m2, oddzielonym od pomieszczenia, w którym panował pożar, szkieletową ścianą działową oraz drzwiami bez odporności ogniowej. Symptomatyczne jest to, że nawet ściana o szkielecie drewnianym z wypełnieniem szklaną wełną mineralną, obita z każdej strony płytą gipsowo-kartonową odmiany A, 12,5 mm, w tak ekstremalnych warunkach pozwoliła przez ponad 20 min. zachować warunki umożliwiające bezpieczną ewakuację z pomieszczenia.

Potwierdzają to również wykresy z RYS. 7, gdzie przedstawiono rozkłady temperatur w czasie dokonane m.in. na korytarzu o powierzchni 14,09 m2 oraz w pomieszczeniu na pierwszym piętrze (o powierzchni 20,2 m2) ulokowanym bezpośrednio nad źródłem ognia.

O ile średni pomiar temperatury na korytarzu oddzielonym drzwiami o odporności ogniowej EI230 od pomieszczenia, w którym panował w pełni rozwinięty pożar, sukcesywnie, bardzo powoli rósł, umożliwiając jednak przez cały czas trwania eksperymentu bezpieczną ewakuację korytarzem z innych pomieszczeń (ciemnoniebieska linia), to w przypadku pomiarów temperatury w pomieszczeniu na pierwszym piętrze nie zaobserwowano żadnych zmian temperatury – ani na podłodze TE 43, ani na suficie TE 44. Oznacza to, że obciążone pomieszczenie na pierwszym piętrze, oddzielone stropem o drewnianej belkowej konstrukcji od pomieszczenia ogarniętego pożarem na parterze, przez cały czas trwania pożaru było pomieszczeniem bezpiecznym. Wybrane zdjęcia z całego eksperymentu przedstawiono na FOT. 30–34.

fot30 34 bezpieczenstwo pozarowe
FOT. 30–34. Eksperyment pożarowy – wybrane fotografie w trakcie pożaru; fot.: P. Sulik

Kluczowe pytanie, na które należy odpowiedzieć, brzmi: jak zachował się szkieletowy budynek o konstrukcji drewnianej poddany trzem w pełni rozwiniętym pożarom wewnętrznym i trzem pożarom zewnętrznym w ciągu dwóch dni?

Tego typu oddziaływanie ognia należy uznać za ekstremalne i raczej bardzo mało prawdopodobne. Prawdopodobieństwo wystąpienia znaczącego pożaru w budynku jest niewielkie i można je porównać do prawdopodobieństwa wystąpienia katastrofy budowlanej.

Jeżeli już mamy do czynienia z pożarem w budynku, to statystycznie najczęstszą sytuacją jest jeden poważny pożar w cyklu życia budynku, a tymczasem w budynku testowym mieliśmy do czynienia z sześcioma pożarami, po trzy w ciągu każdego z dwóch dni testowych.

Najprościej odpowiedzieć na powyższe pytanie tak: budynek zachował się całkowicie bezpiecznie, ale to nie pokazuje w pełni możliwości tej technologii, znacząco różniącej się od archiwalnych budynków wykonywanych w podobnej technologii.

Najlepszym podsumowaniem eksperymentu było coraz większe zdziwienie malujące się na twarzach funkcjonariuszy PSP obserwujących eksperyment, którzy z niedowierzaniem dyskutowali, że z konstrukcją budynku nic się nie dzieje, że poza buchającymi płomieniami, dymem i wysoką temperaturą nie było żadnych symptomów pożaru, degradacji konstrukcji, do jakiej byli przyzwyczajeni podczas akcji gaśniczych w typowych, budowanych dotychczas domach o konstrukcji drewnianej. Nic nie pękało, nic się ponadnormatywnie nie deformowało, konstrukcja budynku prawie nie przyczyniała się do rozwoju pożaru, a przede wszystkim budynek w wykonanej bryle, co do podstawowych wymiarów, przez cały czas eksperymentu stał nienaruszony.

Potwierdzają to oględziny (tzw. sekcja) wykonane po zakończeniu eksperymentu. Wyraźnie widać, że pokazane na FOT. 35–38 specjalnie odkryte w tym celu miejsca w konstrukcji nie uległy degradacji, że folia paroizolacyjna, zaledwie osłonięta dwoma okładzinami 2×12,5 mm, w większości przypadków nie uległa nawet stopieniu, a drewniana konstrukcja nośna, poza wybranymi miejscami, w większości nawet nie uległa zwęgleniu.

fot35 39 bezpieczenstwo pozarowe
FOT. 35–38. Eksperyment pożarowy – wybrane fotografie po zakończeniu eksperymentu. Sekcja; fot.: P. Sulik

Podsumowanie

Eksperyment pożarowy budynku o konstrukcji drewnianej w rzeczywistej skali wykazał, że współczesne budownictwo o drewnianej, szkieletowej konstrukcji jest w pełni bezpiecznym pożarowo rozwiązaniem, konkurencyjnym w tym zakresie wobec dotychczas znanych technologii, a uwzględniając pozostałe aspekty, o których wspominano we wprowadzeniu, dysponuje przewagami niedostępnymi dla innych technologii.

Żeby poziom bezpieczeństwa pożarowego budynków wykonanych w omawianej technologii pozostał na niezmiennym, wysokim poziomie, zaleca się przy projektowaniu i wykonywaniu tego typu obiektów uwzględniać poniższe spostrzeżenia, wynikające z doświadczeń uzyskanych przez autora przy realizacji pracy [4]:

 • O bezpieczeństwie pożarowym budynków o szkielecie drewnianym decydują przede wszystkim niepalne okładziny, niepalne izolacje termiczne, sposób zachowania drewna w ogniu (sztywność elementu) oraz prawidłowy układ przegrody.
 • Bezpieczeństwo pożarowe spełnione jest niejako przy okazji wykonania przegród w odpowiednim standardzie akustycznym i termicznym.
 • Z uwagi na odporność ogniową, a także parametry akustyczne, z wyłączeniem ścianek działowych, zaleca się wykonywanie przegród w podwójnym opłytowaniu na bazie niepalnych okładzin o podwyższonej gęstości i odporności na działanie ognia. Kluczowym elementem jest sposób mocowania okładzin do szkieletu, który powinien wykorzystywać łączniki mechaniczne, odpowiednio zakotwione i rozmieszczone zgodnie z wytycznymi producenta płyt.
 • Przegrody ścienne i stropowe wykonane w technologii szkieletu drewnianego, w przypadku obicia z każdej strony co najmniej pojedynczą okładziną gipsowo-kartonową typu A o grubości 12,5 mm, w wykonaniu dokładnym, zapewniają nierozprzestrzenianie ognia przy działaniu ognia od wewnątrz, co oznacza, że takie rozwiązanie jest zgodne z wymaganiami [2].
 • Bardzo istotną rolę odgrywa szczelność budynku oraz poszczególnych pomieszczeń, która powoduje, że budynek samodzielnie jest w stanie kontrolować pożar i ograniczać jego skutki.
 • Otwory na puszki pod instalacje elektryczne, przejścia instalacyjne itp. powinny być wykonane w klasie odporności ogniowej przegrody.
 • Zaleca się stosować autonomiczne domowe czujki pożarowe jako najtańszy i najbardziej skuteczny spośród powszechnie dostępnych systemów wykrywania pożaru w pomieszczeniach.
 • Zaleca się stosowanie dymoszczelnych drzwi o odporności ogniowej w przypadku drzwi wejściowych do mieszkania; drzwi akustyczne, termiczne i antywłamaniowe zazwyczaj już są, więc dodatkowa funkcja ogniowa nie wiąże się ze znacznymi kosztami.
 • Zaleca się ograniczenie stosowania otwartego ognia, a więc o ile jest to możliwe ograniczenie występowania gazu w urządzeniach służących do gotowania czy indywidualnego podgrzewania wody (otwartych komór spalania).
 • Szkieletowe budownictwo drewniane jest bardzo wrażliwe na jakość wykonania, dlatego rekomenduje się przemysłowy sposób produkcji przegród/budynków, niwelujący błąd ludzki: off-site TAK, on-site NIE.

Zdaniem autora pozytywne wyniki eksperymentu pozwalają na nowelizację przepisów budowlanych w zakresie szerszego wykorzystania drewna w budownictwie. Z uwagi na złożony i czasochłonny proces nowelizacji rozporządzenia [2] może to zająć kilka lat, dlatego w drugiej części artykułu zostanie przedstawiony pomysł, jak przy obecnym stanie prawnym obejść bariery prawne, umożliwiając szersze wykorzystanie drewna w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz wybranych budynkach użyteczności publicznej.

Literatura

1. J. Thorsell, „Växjö – the first Modern Wooden City in Europe. With sustainability as a foundation for construction and buildings”, Woodrise, Canada, Quebec City 2019.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2015 r., poz. 1422 i DzU z 2017 r., poz. 2285).
3. P. Sulik, „Bariery prawne wykorzystania drewna konstrukcyjnego w budownictwie”, „Materiały Budowlane” 12/2018, s. 90–92.
4. P. Sulik, „Rozprzestrzenianie ognia przez konstrukcyjne elementy wykonane z sosnowego drewna litego NZP-124/2020”, praca badawcza ITB, sprawozdanie końcowe, 2020.

Komentarze

Powiązane

dr inż. Maciej Robakiewicz Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących...

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących o efektach i kosztach termomodernizacji. Niedoceniane są problemy eksploatacji wykonanych ulepszeń budynku, czyli zapewnienie niezbędnej trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji, a to może powodować, że w czasie eksploatacji będą powstawać trudne do usunięcia wady i uszkodzenia.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Barbara Chruściel, mgr inż. Michał Wieczorek Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na...

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na elewacjach, które po pożarach we Frankfurcie (2012) i Grenfell Tower w Londynie (2017) zostały objęte unijnymi programami badawczymi.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina...

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina elewacyjna, wykonywana obecnie najczęściej z płyt włóknisto-cementowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

www.lampy.it Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie? Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji....

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji. A to poważny błąd, bo zapewnienie światła na zewnątrz budynku spełnia także szereg kluczowych funkcji.

Nicola Hariasz Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Modernizacja bloków z wielkiej płyty Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem...

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem niepokoju na temat ich stanu technicznego. Rozkwit budownictwa mieszkaniowego z wielkiej płyty przypada w Polsce na lata 70. Jednak jego historia sięga znacznie dalej. Pierwszym osiedlem wybudowanym w tej technologii było osiedle Betondorp w Amsterdamie, którego nazwa w języku niderlandzkim oznacza...

dr Jarosław Gil Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Prognozowanie izolacyjności akustycznej Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404 Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej)...

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej) zakres oceny technicznej ustalany jest na podstawie EAD 090062-00-0404 [1]. Wcześniej robiono to na podstawie ETAG 034 [2].

dr inż. Paweł Krause Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na...

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na stawiane wymagania w zakresie funkcjonalno­‑użytkowym i ekonomicznym, ale także projektanta, aby mógł w sposób świadomy kształtować m.in. rozwiązania przegród budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i usytuowaniem w budynku.

Waldemar Joniec Przepusty i piony instalacyjne

Przepusty i piony instalacyjne Przepusty i piony instalacyjne

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej...

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, w którym się one znajdują. Wymagania dla przepustów instalacyjnych są bardzo wysokie, wyższe od wymagań dla drzwi pomiędzy strefami pożarowymi, i produkty do montażu tych przejść muszą gwarantować zatrzymanie pożaru w danej strefie.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący...

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący w narożnikach koncentrację naprężeń.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej...

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej dla wody bariery [3]. Za wystarczający uznaje się efekt w postaci stworzenia ciągłej warstwy redukującej podciąganie kapilarne do tego stopnia, aby po pewnym czasie (dzięki wymianie wilgoci z otaczającym otoczeniem) w strefie muru nad przeponą powstał obszar o normalnej wilgotności (wilgotności równowagowej)...

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

dr Jarosław Gil Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną...

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną drogą transmisji do wszystkich mieszkań – kroki na klatkach schodowych i ciągach komunikacji ogólnej.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Budowa w czasach pandemii

Budowa w czasach pandemii Budowa w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych...

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych czasach jest w ogóle możliwe?

Nicola Hariasz Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem...

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem tego rodzaju zabudowy są płyty gipsowo­‑kartonowe. Obecnie są one szeroko stosowane zarówno w obiektach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkaniowych.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Łukasz Zawiślak Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian...

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian zewnętrznych budynków nowo budowanych, lecz również doskonale sprawdzają się w przypadku budynków poddawanych remontom.

Wybrane dla Ciebie

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Termoizolacja dla budownictwa

Termoizolacja dla budownictwa Termoizolacja dla budownictwa

Znajdź swój sposób na izolacje

Znajdź swój sposób na izolacje Znajdź swój sposób na izolacje

Bezpieczeństwo pracowników - system barier ochronnych

Bezpieczeństwo pracowników - system barier ochronnych Bezpieczeństwo pracowników - system barier ochronnych

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Euler Hermes Przyspieszenie spłaty faktur w budownictwie – kapitał obrotowy niezbędny do zwiększenia produkcji i dostaw

Przyspieszenie spłaty faktur w budownictwie – kapitał obrotowy niezbędny do zwiększenia produkcji i dostaw Przyspieszenie spłaty faktur w budownictwie – kapitał obrotowy niezbędny do zwiększenia produkcji i dostaw

Produkcja budowlana rośnie, ale nie bez zawirowań – w dużym uproszczeniu w ślad za uruchamianiem i wykonaniem przetargów infrastrukturalnych. Śledząc aktualne trendy u wykonawców przewidywać można, jak...

Produkcja budowlana rośnie, ale nie bez zawirowań – w dużym uproszczeniu w ślad za uruchamianiem i wykonaniem przetargów infrastrukturalnych. Śledząc aktualne trendy u wykonawców przewidywać można, jak płacić będą oni w najbliższym czasie za już dostarczone materiały. Czy trzeba martwić się o swoje należności, czy może lepiej skupić się na aktywnym wsparciu sprzedaży – wszak nawet na rynku dostawcy można walczyć o zwiększenie w nim swoich udziałów.

Sika Poland sp. z o.o. Tylko skuteczna hydroizolacja chroni budynki przed zniszczeniem

Tylko skuteczna hydroizolacja chroni budynki przed zniszczeniem Tylko skuteczna hydroizolacja chroni budynki przed zniszczeniem

Ostatnio pogoda nas nie rozpieszcza. Gorące dni przeplatają się z chłodnymi, a często towarzyszą im intensywne ulewy. Jednocześnie zabetonowana przestrzeń miejska i susze hydrologiczne sprawiają, że nadmiar...

Ostatnio pogoda nas nie rozpieszcza. Gorące dni przeplatają się z chłodnymi, a często towarzyszą im intensywne ulewy. Jednocześnie zabetonowana przestrzeń miejska i susze hydrologiczne sprawiają, że nadmiar wody z trudem wsiąka w grunt. Skutek? Zagrożenie dla budynków i potencjalne ogromne straty.

CEMEX Polska Sp. z o.o. Skuteczna izolacja termiczna stropodachów i dachów płaskich – poznaj ofertę pianobetonu od CEMEX Polska

Skuteczna izolacja termiczna stropodachów i dachów płaskich – poznaj ofertę pianobetonu od CEMEX Polska Skuteczna izolacja termiczna stropodachów i dachów płaskich – poznaj ofertę pianobetonu od CEMEX Polska

W budownictwie, w którym stosowane są stropodachy lub dachy płaskie, straty ciepła przez dach mogą być znaczne. Dlatego od prawidłowo wykonanej izolacji termicznej zależy nie tylko oszczędność energii,...

W budownictwie, w którym stosowane są stropodachy lub dachy płaskie, straty ciepła przez dach mogą być znaczne. Dlatego od prawidłowo wykonanej izolacji termicznej zależy nie tylko oszczędność energii, ale również stabilność i funkcjonalność dachów płaskich. Doskonałe właściwości INSULARIS PIANO firmy CEMEX Polska stanowią doskonałą alternatywę dla standardowo stosowanych izolacji ze styropianu, wełny czy keramzytobetonu i zwiększają bezpieczeństwo całej konstrukcji.

Farby KABE Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji

Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji

Elewacja stanowi największą zewnętrzną część budynku narażoną na bezpośrednie i długotrwałe oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, mechanicznych i środowiskowych.

Elewacja stanowi największą zewnętrzną część budynku narażoną na bezpośrednie i długotrwałe oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, mechanicznych i środowiskowych.

innogy.pl Przyłącze energetyczne czy agregat — co wybrać?

Przyłącze energetyczne czy agregat — co wybrać? Przyłącze energetyczne czy agregat — co wybrać?

Rozpoczynasz budowę domu? Pamiętaj, że większość prac budowlanych uzależnionych jest od dostępu do prądu. Jak dostarczyć go na działkę, która nie jest jeszcze podłączona do sieci elektroenergetycznej?...

Rozpoczynasz budowę domu? Pamiętaj, że większość prac budowlanych uzależnionych jest od dostępu do prądu. Jak dostarczyć go na działkę, która nie jest jeszcze podłączona do sieci elektroenergetycznej? Czy korzystniejsze będzie wykonanie przyłącza, czy może wykorzystanie agregatu prądotwórczego?

SUEZ Izolacje Budowlane Kup wiedzę, oszczędź na inwestycji. Konsultacje projektowe z SUEZ

Kup wiedzę, oszczędź na inwestycji. Konsultacje projektowe z SUEZ Kup wiedzę, oszczędź na inwestycji. Konsultacje projektowe z SUEZ

Odpowiedni poziom wiedzy o hydroizolacjach jest niezbędny, żeby budować skutecznie i na długie lata. Hydroizolacje budowlane to skomplikowana materia, a błędy popełniane w tym zakresie często mają fatalne...

Odpowiedni poziom wiedzy o hydroizolacjach jest niezbędny, żeby budować skutecznie i na długie lata. Hydroizolacje budowlane to skomplikowana materia, a błędy popełniane w tym zakresie często mają fatalne skutki. Jak się ich ustrzec? To proste – skonsultuj się z ekspertami!

merXu Integracja merXu z BaseLinkerem

Integracja merXu z BaseLinkerem Integracja merXu z BaseLinkerem

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak: chemia i metalurgia, budownictwo, elektrotechnika,...

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak: chemia i metalurgia, budownictwo, elektrotechnika, oświetlenie, ogrzewanie i hydraulika, bhp, narzędzia, przemysł i budowa maszyn, HoReCa oraz wyposażenie biur i przedsiębiorstw.

AlchiPolska Sp. z o.o. Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych...

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo firmy Alchimica, zabezpieczą powierzchnię przed szkodliwym działaniem wody, tworząc szczelną, a jednocześnie oddychającą powłokę ochronną nawet w trudno dostępnych miejscach.

Kärcher Twoje płuca to nie filtr. Jak zapewnić wolne od pyłów środowisko pracy na budowie?

Twoje płuca to nie filtr. Jak zapewnić wolne od pyłów środowisko pracy na budowie? Twoje płuca to nie filtr. Jak zapewnić wolne od pyłów środowisko pracy na budowie?

Cząsteczki pyłów to poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Plac budowy jest z pewnością miejscem, gdzie to zagrożenie jest szczególnie groźne. Kucie, szlifowanie, wiercenie, to zadania, które powodują powstawanie...

Cząsteczki pyłów to poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Plac budowy jest z pewnością miejscem, gdzie to zagrożenie jest szczególnie groźne. Kucie, szlifowanie, wiercenie, to zadania, które powodują powstawanie dużych ilości pyłów. W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie zatrudnionych osób? Jak ochronić je przed licznymi chorobami spowodowanymi pracą w środowisku o dużym zapyleniu, na przykład takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc? Na pomoc przybywa niemiecka technologia Kärcher....

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.