Izolacje.com.pl

Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Studies on the effects of surface reinforcement with the use of FRCM system on compression strength of walls made of AAC

FOT. 1. Widok wzmocnionych modeli badawczych; fot. Ł. Drobiec, W. Mazur, R. Jokiel

FOT. 1. Widok wzmocnionych modeli badawczych; fot. Ł. Drobiec, W. Mazur, R. Jokiel

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Zobacz także

mgr inż. Wojciech Rogala Wytrzymałość muru na ściskanie

Wytrzymałość muru na ściskanie Wytrzymałość muru na ściskanie

Wytrzymałość elementów murowych na ściskanie ma wpływ na trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji. Na podstawie tego parametru często podejmowana jest decyzja o wyborze materiału, z którego powstaną ściany...

Wytrzymałość elementów murowych na ściskanie ma wpływ na trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji. Na podstawie tego parametru często podejmowana jest decyzja o wyborze materiału, z którego powstaną ściany budynku. Zastosowanie materiału o wysokiej wytrzymałości na ściskanie nie zawsze jednak gwarantuje wysoką wytrzymałość muru.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Budowa w czasach pandemii

Budowa w czasach pandemii Budowa w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych...

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych czasach jest w ogóle możliwe?

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Konstrukcje murowe ze względu na swoją specyficzną budowę są jednymi z najbardziej narażonymi na zarysowanie. Odkształcenia muru powodujące jego zarysowanie mogą być wywołane wpływami wewnętrznymi (skurcz, pęcznienie) lub zewnętrznymi. Do najczęstszych wpływów zewnętrznych można zaliczyć:

 • niewłaściwe posadowienie,
 • utratę stateczności podłoża,
 • nierównomierne osiadanie gruntu,
 • przeciążenie konstrukcji,
 • niewłaściwe projektowanie i wykonanie,
 • czynniki termiczne,
 • skurcz i pęcznienie elementów konstrukcji powiązanych z murem,
 • wpływy dynamiczne i wyjątkowe,
 • wpływy od eksploatacji górniczej.

Przed zastosowaniem wzmocnienia konieczne jest rozpoznanie przyczyny uszkodzenia, aby dobrać właściwy sposób wzmocnienia muru. Coraz częściej naprawy zarysowanych murów realizowane są poprzez wzmocnienie powierzchniowe [1] szczególnie typu FRCM (Fibre Reinforced Cementitious Matrix) [2–5]. Stosuje się w nich nieorganiczną zaprawę ze spoiwa cementowego i różnych dodatków oraz siatki z włókien węglowych, szklanych, bazaltowych, aramidowych i innych. Zaprawa przygotowywana fabrycznie jest fizycznie i chemicznie kompatybilna z murem, a szczególnie z murem z cegły.

Brak jest wytycznych projektowych do zastosowanie tego typu wzmocnień zgodnych z Eurokodami i istnieje potrzeba przeprowadzanie badań materiałowych według norm europejskich, a następnie opracowanie na ich podstawie odpowiednich wytycznych zweryfikowanych na dużych modelach, w złożonych stanach obciążania.

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Sformułowanie celu badawczego wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego
 • Opis przeprowadzonych badań doświadczalnych
 • Wyniki badań i wnioski

W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu wzmocnienia powierzchniowego wykonanego w systemie FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Badano modele bez wzmocnienia, wzmocnione z jednej oraz dwóch stron. W murach wzmocnionych z dwóch stron odnotowano wzrost wytrzymałości na ściskanie i odkształcalności, a w murach wzmocnionych tylko z jednej strony wzrost odkształcalności w odniesieniu do wyników badań murów bez wzmocnienia.

Studies on the effects of surface reinforcement with the use of FRCM system on compression strength of walls made of AAC

The article presents the results of experimental studies on effects of surface reinforcement with the use of the FRCM system on compression strength of walls made of autoclaved aerated concrete (AAC). Tests were carried out on models without any reinforcement, reinforced on one or both sides. In walls reinforced on two sides, an increase in compression strength and deformability was noted, and in walls reinforced on one side only. Increased deformability was observed in the walls reinforced on one side only when compared to the tests results on walls without any strengthening.

Jest oczywiste, że najefektywniejsze zastosowanie wzmocnienia powierzchniowego uzyskuje się w przypadku działania sił rozciągających, co najlepiej można zweryfikować poprzez badania wytrzymałości muru na rozciąganie poprzez ukośne ściskanie, np. według normy [6].

W Laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej były już przeprowadzono badania wpływy wzmocnienia systemem FRCM na wytrzymałość na rozciąganie przy ukośnym ściskaniu murów z ABK (autoklawizowanego betonu komórkowego) [7–9]. Należy jednak pamiętać, że również przy osiowym ściskaniu oprócz pionowych naprężeń ściskających występują poziome naprężenia rozciągające.

Obecnie ponownie podjęto badania mające na celu określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość murów z ABK wzmocnionych z jednej i z dwóch stron. Program badań obejmuje badania wytrzymałości muru na ściskanie według normy PN-EN 1052-1 [10], rozciąganie poprzez ściskanie według [6] oraz ścinanie według normy PN-EN 1052-3:2004 [11]. Dodatkowo zaplanowano badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego na wytrzymałość na ściskanie murków z pionową rysą oraz wzmocnionych z czterech stron, a także murów z dodatkowym mechanicznym zakotwieniem wzmocnienia powierzchniowego.

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wzmocnienia powierzchniowego na wytrzymałość murów z ABK na ściskanie.

Badania doświadczalne

Cel i zakres badań

Głównym celem badań było określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego. Celami pośrednimi była obserwacja zachowania się, sposób zarysowania i zniszczenia elementów badawczych. Zakres badań obejmował mury bez wzmocnienia, wzmocnione z jednej oraz dwóch stron. Badania wytrzymałości muru na ściskanie prowadzono zgodnie z normą PN-EN 1052-1 [10].

Modele badawcze

TABELA 1. Zestawienie oznaczeń serii badawczych

TABELA 1. Zestawienie oznaczeń serii badawczych

Wszystkie modele badawcze ścian wzniesiono z elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego o szerokości 180 mm i o znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie wynoszącej ƒb = 4,0 N/mm2 oraz przy użyciu systemowej przygotowanej fabrycznie zaprawy cienkowarstwowej, której wytrzymałość na ściskanie wynosiła ƒm = 6,1 N/mm2 [12]. Bloczki posiadały pióro i wpust na powierzchniach czołowych, w związku z czym nie wypełniano zaprawą spoin pionowych (czołowych).

RYS. 1. Układ elementów murowych w modelu badawczym i jego wymiary; rys.: Ł. Drobiec, W. Mazur, R. Jokiel

RYS. 1. Układ elementów murowych w modelu badawczym i jego wymiary; rys.: Ł. Drobiec, W. Mazur, R. Jokiel

Poszczególne serie przyjęto oznaczać:

 • literą S, cyfrą arabską oznaczającą rodzaj zastosowanej zaprawy (1 – mur ze spoinami cienkimi i niewypełnionymi spoinami czołowymi),
 • literą N oznaczającą mur niewzmocniony,
 • literą F oznaczającą wzmocnienie powierzchniowe, cyfrą arabską oznaczającą ilość wzmocnionych powierzchni (1 lub 2) i kolejnym numerem serii.

W każdej z serii przebadano 6 elementów próbnych. Łącznie przebadano 18 modeli (TABELA 1).

Wymiary elementów próbnych ustalono zgodnie z normą PN-EN 1052-1 [10]. Wykorzystane w badaniach elementy próbne mają szerokość dwóch elementów murowych i wysokość 5 elementów. Wymiary elementów próbnych pokazano na RYS. 1.

Elementy próbne murowano na płaskiej poziomej powierzchni płyty wielkich sił Laboratorium Budownictwa Politechniki Śląskiej, na cienkiej podsypce piaskowej.

Przez pierwsze trzy dni elementy chroniono przed nadmiernym wysychaniem przez okrycie folią PE o grubości 0,2 mm. Po tym okresie, do czasu badania, elementy przechowywano w warunkach powietrznosuchych w Laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w temperaturze ≥ 15° i wilgotności ≤ 65%.

Po ułożeniu warstwy elementów murowych powierzchnie wsporne wygładzano, stosując strug do wyrównywania drobnych nierówności, a następnie powierzchnie oczyszczano zmiotką. Na tak przygotowaną powierzchnię wsporną nanoszono zaprawę przy użyciu specjalnej kielni o szerokości równej 180 mm.

Po 28 dniach od wymurowania w modelach wzmocnionych na powierzchnie boczne nakładano zaprawę systemową PBO-MX GOLD Masonry i wtapiano w nią siatkę PBO-MESH GOLD 22/22, a następnie nakładano wierzchnią warstwę zaprawy systemowej PBO-MX GOLD Masonry.

Widok wykonanych kilku elementów badawczych pokazano na FOT. 1.

Technika badań

Elementy próbne badano po minimum 28 dniach od wymurowania.

 • Badanie prowadzono prasie hydraulicznej o zakresie 200 T. Elementy próbne ustawiano między głowicami prasy centralnie, bez mimośrodu. Zapewniono pełny kontakt między górną a dolną powierzchnią elementów a powierzchniami głowic maszyny wytrzymałościowej.
 • Podczas badań prowadzono pomiar siły ściskającej za pomocą siłomierza o dokładności 0,001 kN oraz przemieszczeń pionowych i poziomych przy użyciu czujników indukcyjnych o dokładności 0,002 mm.
 • Dodatkowo wykonywano pomiar przemieszeń przy pomocy bezdotykowego systemu optycznego Aramis. Wymagało to pomalowania powierzchni modeli w nieregularne wzory oraz naklejenie punktów pomiarowych na boczną powierzchnię modelu.
 • Wymiary bazy do pomiarów przemieszczeń muru ustalono według zaleceń zawartych w normie [10]. W normie tej zakłada się bazę o wysokości równej 1/3 wysokości elementu oraz o szerokości 1/2 elementu próbnego. Przy układzie elementów jak na RYS. 1 1/2 długości elementu wypada na spoinach pionowych. Wcześniejsze doświadczenia autorów wykazały, że taki układ może prowadzić do zaburzeń w prowadzonym pomiarze, dlatego zdecydowano się zwiększyć bazę poziomą i pionową o 20 mm względem bazy zakładanej przez normę. Widok bazy pomiarowej i czujnika indukcyjnego pokazano na FOT. 2–3.
FOT. 2–3. Elementy do pomiaru przemieszczeń: baza do pomiaru przemieszczeń (2), czujnik indukcyjny (3); fot.: Ł. Drobiec, W. Mazur, R. Jokiel

FOT. 2–3. Elementy do pomiaru przemieszczeń: baza do pomiaru przemieszczeń (2), czujnik indukcyjny (3); fot.: Ł. Drobiec, W. Mazur, R. Jokiel

Pomiar odkształceń pionowych posłużył do wyznaczenia wykresu zależności naprężenie pionowe σy – odkształcenie pionowe εy, natomiast pomiar odkształceń poziomych posłużył do wyznaczenia współczynnika Poissona ν muru.

Przed przystąpieniem do badania każdy model poddano szczegółowym oględzinom w celu określenia występowania ewentualnych uszkodzeń. Następnie każdy model zmierzono z dokładnością do ± 1 mm. Pomiarom poddano wszystkie zewnętrzne krawędzie modeli.

Widok wybranego modelu każdej z serii badawczych w stanowisku badawczym przed badaniem pokazano na FOT. 4–6. Na fotografiach widoczne są ramki do pomiaru przemieszczeń i nieregularny wzór malarski do bezdotykowego pomiaru przemieszczeń.

FOT. 4–6. Widok elementów próbnych każdej z serii przed badaniem: model S1N-3 (4), model S1F1-2 (5), model S1F2-1 (6); fot.: Ł. Drobiec, W. Mazur, R. Jokiel

FOT. 4–6. Widok elementów próbnych każdej z serii przed badaniem: model S1N-3 (4), model S1F1-2 (5), model S1F2-1 (6); fot.: Ł. Drobiec, W. Mazur, R. Jokiel

Badania prowadzono przy wykorzystaniu automatycznego stanowiska pomiarowego. Pomiar przemieszeń i siły ściskającej prowadzono co 0,5 s. Prędkość obciążania dobierano zgodnie z założeniami normy [10], tak aby maksymalna siła była osiągnięta po 15–30 minutach od chwili rozpoczęcia badań. Podczas badań rejestrowano również siłę, przy której stwierdzono wystąpienie pierwszej rysy na elemencie próbnym.

Wyniki badań doświadczalnych

Zestawienie wyników

Wartości naprężeń rysujących i niszczących określano dzieląc siłę przez zmierzone pole przekroju poprzecznego elementu próbnego. Wartości modułu sprężystości i współczynnika Poissona określano jako sieczną ze średniej wartości odkształceń uzyskanych z czujników pomiarowych przy naprężeniu równym 1/3 naprężenia maksymalnego.

W TAB. 2 podano wartości naprężenia, przy którym nastąpiło zarysowanie elementów próbnych, wytrzymałości na ściskanie, modułu sprężystości i współczynnika Poissona.

TABELA 2. Wyniki badań

TABELA 2. Wyniki badań

W TAB. 3 zamieszczono natomiast podobne parametry, jednak uśrednione w ramach każdej z serii.

TABELA 3. Uśrednione w ramach serii wyniki badań

TABELA 3. Uśrednione w ramach serii wyniki badań

Wykresy zależności naprężenie σy – odkształcenie pionowe εy i poziome εx pokazano na RYS. 2, RYS. 3 i RYS. 4.

RYS. 2. Wykresy zależności naprężenie σy – odkształcenie pionowe εy i odkształcenie poziome εx dla modeli serii S1N; rys.: Ł. Drobiec, W. Mazur, R. Jokiel

RYS. 2. Wykresy zależności naprężenie σy – odkształcenie pionowe εy i odkształcenie poziome εx dla modeli serii S1N; rys.: Ł. Drobiec, W. Mazur, R. Jokiel

RYS. 3. Wykresy zależności naprężenie σy – odkształcenie pionowe εy i odkształcenie poziome εx dla modeli serii S1F1; rys.: Ł. Drobiec, W. Mazur, R. Jokiel

RYS. 3. Wykresy zależności naprężenie σy – odkształcenie pionowe εy i odkształcenie poziome εx dla modeli serii S1F1; rys.: Ł. Drobiec, W. Mazur, R. Jokiel

RYS. 4. Wykresy zależności naprężenie σy – odkształcenie pionowe εy i odkształcenie poziome εx dla modeli serii S1F2; rys.: Ł. Drobiec, W. Mazur, R. Jokiel

RYS. 4. Wykresy zależności naprężenie σy – odkształcenie pionowe εy i odkształcenie poziome εx dla modeli serii S1F2; rys.: Ł. Drobiec, W. Mazur, R. Jokiel

RYS. 5. Wykres uśrednionych w ramach serii zależności naprężenie σy – odkształcenie pionowe εy i odkształcenie poziome εx; rys.: Ł. Drobiec, W. Mazur, R. Jokiel

RYS. 5. Wykres uśrednionych w ramach serii zależności naprężenie σy – odkształcenie pionowe εy i odkształcenie poziome εx; rys.: Ł. Drobiec, W. Mazur, R. Jokiel

Na RYS. 5 pokazano porównanie zależności naprężenie σy – odkształcenie pionowe εy i odkształcenie poziome εx uśrednione w ramach każdej z serii.

W opisach wykresów pokazanych na RYS. 2RYS. 3 i RYS. 4 i RYS. 5 litera y oznacza kierunek pionowy, natomiast litera x kierunek poziomy pomiaru.

TABELA. 4. Charakterystyczna wytrzymałość muru na ściskanie według normy [10]

TABELA. 4. Charakterystyczna wytrzymałość muru na ściskanie według normy [10]

Zniszczenie elementów próbnych przebiegało w zróżnicowany sposób. Pierwsze rysy w większości elementów pojawiały się tuż przed zniszczeniem modeli (TAB. 2  i TAB. 3). Zarysowania przebiegały zarówno przez spoiny, jak i przez elementy murowe. Występowały również odspojenia licowych fragmentów muru. Przykładowy widok zniszczonych modeli badawczych pokazano na FOT. 7–8.

Charakterystyczna wytrzymałość muru

W ramach każdej serii określono charakterystyczną wytrzymałość muru na ściskanie. Określenie to przeprowadzono zgodnie z normą [10]. Norma zakłada, że wytrzymałość charakterystyczną muru przyjmuje się jako wartość mniejszą z wytrzymałości średniej z serii podzielonej przez 1,2 lub wartości minimalnej wytrzymałości w danej serii:

gdzie:

ƒ – średnia wytrzymałość muru na ściskanie w danej serii (TAB. 3, kolumna 3),
ƒi,min – najmniejsza wytrzymałość na ściskanie pojedynczego elementu próbnego w danej serii (TAB. 2, kolumna 3).

Wyznaczone wartości wytrzymałości charakterystycznej każdej z serii zamieszczono w TAB. 4. W każdej z serii decydował pierwszy z warunków wzoru, co świadczy o dużej jednorodności murów poddanych badaniu.

RYS. 6. Przemieszczenia powierzchni na kierunku Z w modelu S1F1 1 uzyskane z systemu Aramis; rys.: Ł. Drobiec, W. Mazur, R. Jokiel

RYS. 6. Przemieszczenia powierzchni na kierunku Z w modelu S1F1 1 uzyskane z systemu Aramis; rys.: Ł. Drobiec, W. Mazur, R. Jokiel

Charakterystyczna wytrzymałość muru według normy PN-EN 1990

Dodatkowo w ramach każdej serii określono charakterystyczną wytrzymałość muru na ściskanie zgodnie z punktem D7.2 normy PN-EN 1990 [13]. Na podstawie tablicy D1 przyjęto współczynnik kn równy 2,18 dla 5% kwantyla wartości charakterystycznej dla sześciu próbek.

Analiza wyników

Pierwsze zarysowania modeli badawczych serii S1N (bez wzmocnienia) zaobserwowano przy naprężeniu na poziomie 2,35 N/mm2, co stanowiło około 79,1% maksymalnego naprężenia niszczącego wynoszącego 2,97 N/mm2. Modele badawcze uległy zarysowaniu i zniszczeniu przez rysy wewnętrzne.

W przypadku elementów serii S1F1 (wzmocnionych z jednej strony) pierwsze zarysowania powstały przy naprężeniu wynoszącym 2,62 N/mm2, co stanowiło 88,5% maksymalnego naprężenia niszczącego (2,96 N/mm2). Uzyskane wartości naprężenia rysującego były większe o 10,3% w stosunku do modeli bez wzmocnienia. Naprężenia niszczące były niemalże jednakowe.

Odnotowane wartości naprężenia rysującego dla elementów serii S1F2 (wzmocnionych dwustronnie) wyniosły 2,74 N/mm2, co stanowiło 87,3% naprężenia niszczącego o wartości 3,14 N/mm2 i było większe odpowiednio o 14,2% i 4,4% w stosunku do wyników badań modeli serii S1N i S1F1.

Modele wzmocnione dwustronnie osiągnęły naprężenie niszczące większe o około 5,4% i 5,8% w stosunku do modeli odpowiednio bez wzmocnienia i wzmocnionych jednostronnie.

Zastosowanie wzmocnienia spowodowało wzrost wartości modułu sprężystości odpowiednio o 3,4% przy wzmocnieniu jednostronnym i o 8,1% przy wzmocnieniu dwustronnym oraz wzrost współczynnika Poissona o 53,8% i 48,6%.

Wyznaczone zgodnie z normą [10] wytrzymałości charakterystyczne na ściskanie murów serii S1N, S1F1, S1F2 wyniosły odpowiednio 2,48 N/mm2, 2,46 N/mm2 oraz 2,62 N/mm2. Wytrzymałość charakterystyczna murów wzmocnionych jednostronnie była mniejsza o 1%, a modeli wzmocnionych dwustronnie większa odpowiednio o 18% w stosunku do modeli bez wzmocnienia.

Odmienne wyniki uzyskano wyznaczając wytrzymałość charakterystyczną według normy [13]. Uzyskano wytrzymałości na poziomie 2,20 N/mm2, 2,29 N/mm2 oraz 2,60 N/mm2 odpowiednio dla modeli serii S1N, S1F1, S1F2 i były mniejsze w stosunku do wytrzymałości uzyskanych zgodnie z normą [10] o około 11% w serii S1N, 7% w serii S1F1, 1% w seria S1F2. W tym przypadku wytrzymałość charakterystyczna murów wzmocnionych zarówno jednostronnie, jak i dwustronnie była większa odpowiednio o 4% i 18% w stosunku do modeli bez wzmocnienia.

W trakcie analizy wyników badań modeli ze wzmocnieniem uzyskanych z pomiarów przeprowadzonych systemem Aramis do cyfrowej korelacji obrazów nie stwierdzono zarysowań przebiegających na wzmocnionej powierzchni.

Analiza przemieszczeń na kierunku osi Z prostopadłym do wzmocnionej powierzchni muru wykazała przyrosty przemieszczeń w dolnej części modelu świadczące o odspojeniu wzmocnienia od elementów murowych (RYS. 6). Oględziny dolnych uszkodzonych stref modeli wykazały, że zniszczenie następuje poprzez odspojenie wzmocnienia wraz z częścią elementów murowych.

Wnioski

Wzmocnienie jednostronne nie wpływa na nośność muru, a przy wzmocnieniu dwustronnym uzyskano 6% wzrost nośności. Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie murów wzmocnionych jednostronnie wyznaczona zgodnie normą [10] była mniejsza o niespełna 0,5%, a wyznaczona zgodnie z normą [13] była większa o 4% w stosunku do wytrzymałości charakterystycznej murów niewzmocnionych.

W przypadku murów wzmocnionych dwustronnie wytrzymałości charakterystyczne wyznaczone za pomocą obu metod były większe o 6% i 18% odpowiednio dla normy [10] i [13] w stosunku do wyników murów niewzmocnionych.

Znacznie lepiej wzmocnienie wpływa na poziom naprężeń rysujących. Wzmocnienie jednostronne spowodowało podniesienie rysoodporności o ponad 10%, natomiast wzmocnienie dwustronne o 17%. Zastosowanie wzmocnienia nie wpływa istotnie na moduł sprężystości, lecz powoduje wzrost odkształceń poziomych muru o około 50%.

Pełne rozpoznanie wpływu zastosowane typu wzmocnienia murów z ABK wymaga dalszych badań. Dlatego w kolejnym etapie przeprowadzone zostaną badania murów na ściskanie ukośne według normy [6] oraz ścinanie według normy [11] ze wzmocnieniem z jednej i dwóch stron.

Literatura

 1. S. Babaeidarabad, D. Arboleda, G. Loreto, A. Nanni, „Shear strengthening of un-reinforced concrete masonry walls with fabric-reinforced-cementitious-matrix”, „Construction and Building Materials”, Vol. 65, 2014, s. 243–253.
 2. F. Ceroni, P. Salzano, „Design provisions for FRCM systems bonded to concrete and masonry elements”, „Composites Part B: Engineering”, Vol. 143, 2018, s. 230–242.
 3. A. Bilotta, F. Ceroni, E. Nigro, M. Pecce, „Experimental tests on FRCM strengthening systems for tuff masonry elements”, „Composits Part B: Engineering”, Vol. 129, 2017, s. 251–270.
 4. F.G. Carozzi, C. Poggi, A. Bellini, T. D’Antino, G. de Felice, F. Focacci, Ł. Hołdys, L. Laghi, E. Lanoye, F. Micelli, M. Panizza, „Experimental investigation of tensile and bond properties of Carbon-FRCM composites for strengthening masonry elements”, „Composites” Part B 128, 2017, s. 100–119.
 5. R. Jokiel, Ł. Drobiec, „Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych systemami FRCM w świetle badań i zaleceń normowych”, „IZOLACJE” 3/2019, s. 90–94.
 6. ASTM E519-81, „Standard Test Method for Diagonal Tension (Shear) of Masonry Assemblages”.
 7. J. Kubica, M. Kałuża, „Diagonally compressed AAC Block’s masonry – effectiveness of strengthening using CRFP and GRFP laminates”, Proceedings 8th International Masonry Conference, Masonry (11), Ed. by W. Jäger, B. Haseltine & A. Fried, Dresden 2010, s. 419–428.
 8. M. Kałuża, J. Kubica, „Behaviour of unreinforced and reinforced masonry wallettes made of ACC blocks subjected to diagonal compression”, Technical Transactions – Civil Engineering 1-B/2013 (2013), s. 79–94.
 9. M. Kałuża, I. Galman, J. Kubica, C. Agneloni, „Diagonal Tensile Strength of AAC Blocks Masonry with Thin Joints Superficially Strengthened by Reinforced Using GFRP Net Plastering”, „Key Engineering Materials” 624/2015, s. 363–370.
 10. PN-EN 1052-1:2000, „Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie”.
 11. PN-EN 1052-3:2004/A1:2009, „Metody badań murów. Część 3: Określanie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie”.
 12. R. Jasiński, Ł. Drobiec, „Study of Autoclaved Aerated Concrete Masonry Walls with Horizontal Reinforcement under Compression and Shear”, „Procedia Engineering”, Vol. 161, 2016, s. 918–924. DOI: 10.1016/j.proeng.2016.08.758.
 13. PN-EN 1990:2004 Eurokod, „Podstawy projektowania”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Festool Polska Sp. z o. o. Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

dr inż. Szymon Świerczyna Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje...

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje stalowe z kształtowników giętych. Ich korzystne parametry geometryczne sprawiają, że mogą być interesującą alternatywą dla znacznie cięższych kształtowników walcowanych na gorąco [1].

dr inż. Andrzej Konarzewski Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test...

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test DUR 2 oraz test autoklawu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi...

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe na pokrycie kosztów innych działań.

mgr inż. Waldemar Bogusz Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia...

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia na budowę. Takich robót dla budynków wysokości do 12 m nawet nie potrzeba zgłaszać.

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Jarosław Guzal Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Kingspan na rynku nowoczesnych fasad Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Józef Macech Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.