Izolacje.com.pl

Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Ventilated façades – numerical comparison of thermal behaviour

Zobacz porównanie standardowej elewacji z elewacjami wentylowanymi

Zobacz porównanie standardowej elewacji z elewacjami wentylowanymi

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj. elewacji w systemie ETICS.

Zobacz także

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Utworzenie modelu numerycznego i przyjęcie założeń dla symulacji
 • Założenia technologiczne, materiałowe i klimatyczne modelu numerycznego
 • Model numeryczny
 • Wyniki symulacji numerycznych

W artykule porównano elewację standardową z elewacjami wentylowanymi w dwóch wariantach: zamkniętych i otwartych złączy. Porównania dokonano za pomocą symulacji numerycznych CFD. Założenia środowiska zewnętrznego do obliczeń oparto o Eurokod, zakładając najbardziej niekorzystne warunki dla Polski w zakresie wysokich temperatur i dużego nasłonecznienia. Wyniki wykazały pozytywne rezultaty ze stosowania elewacji wentylowanych. Wybór wariantu technologicznego elewacji w zakresie zamkniętych lub otwartych złączy ma minimalny wpływ na efektywność termiczną całej przegrody.

Ventilated façades – numerical comparison of thermal behaviour

The article compares standard façade with ventilated façades in two variants: with closed and open connectors. The comparison has been made by means of the CFD numerical simulations. External environment assumptions for the purposes of the calculations have been made on the basis of Eurocode, considering the most unfavorable conditions for Poland in terms of high temperatures and high solar radiation. The results showed positive benefits of using ventilated façades. The choice of technological variants of ventilated façades (closed or open connector) has minimum impact on thermal efficiency of the entire partition.

Wiele światowych organizacji w związku z coraz to bardziej postępującymi zmianami w środowisku naturalnym dąży do ograniczania zużycia energii. Na podstawie danych z Eurostatu z 2017 r. [1] sektor budynków odpowiada za 24,8% konsumpcji energii całkowitej, a sektor usług za 13,5% konsumpcji energii całkowitej w Unii Europejskiej. Łącznie stanowi to 39,2% konsumpcji energii całkowitej w UE na sektor związany z budową oraz użytkowaniem budynków, co przedstawiono na RYS. 1.

RYS. 1. Procentowe zużycie energii w różnych sektorach gospodarki; rys.: [1]

RYS. 1. Procentowe zużycie energii w różnych sektorach gospodarki; rys.: [1]

Na potrzeby oceny budownictwa zrównoważonego powstały różne systemy oceny wielokryterialnej budynków, m.in. BREAAM i LEED. Certyfikacja wymienionych organizacji dotyczy etapu projektowania, realizacji i użytkowania obiektów budowlanych. Na RYS. 2 pokazano całkowitą konsumpcję energii w Unii Europejskiej w podziale na poszczególne lata.

RYS. 2. Ilościowe zużycie energii w różnych sektorach gospodarki w poszczególnych latach; rys.: [1]

RYS. 2. Ilościowe zużycie energii w różnych sektorach gospodarki w poszczególnych latach; rys.: [1]

Pomimo ciągłego rozwoju w Unii Europejskiej poziom konsumpcji energii w sektorze budownictwa waha się w obrębie kilku punktów procentowych. Jest to zasługą m.in. większej popularności budownictwa zrównoważonego propagowanego przez inwestorów i przyszłych użytkowników.

Bardzo ważnym elementem budownictwa zrównoważonego są elewacje budynków. Są to elementy, które mają największą powierzchnię „styku” ze środowiskiem naturalnym i powinny zabezpieczać budynek przed niskimi i wysokimi temperaturami, nasłonecznieniem, opadami oraz wiatrem. Bardzo korzystną formą elewacji, zapewniającą ochronę przed oddziaływaniami ze strony środowiska naturalnego, są elewacje używające kanałów wentylacyjnych, czyli pustek powietrznych pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną częścią przegrody pionowej. Elewacje te nazywane są elewacjami wentylowanymi.

Elewacje wentylowane (z ang. ventilated façade) pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów.

Analizując kompletny system elewacji wentylowanej od strony środowiska naturalnego, pierwszą warstwę stanowi okładzina elewacyjna (nazywana również okładziną zewnętrzną), która to jest przymocowana za pomocą podkonstrukcji i łączników do części nośnej ściany. Pomiędzy warstwą zewnętrzną i warstwą nośną znajduje się pustka powietrzna, jej szerokość wynosi 20–50 mm [2–3], niektóre źródła podają również większe wartości, np. 40–100 mm [4].

Ze względów technologicznych wyróżnia się dwa typy elewacji wentylowanych:

 • z otwartymi złączami, określane jako nieprzezierne (z ang. close-joint ventilated façade/opaque ventilated façade)
 • zamkniętymi złączami (z ang. close-joint ventilated ­façade).

Przykłady takich elewacji wentylowanych zaprezentowano na RYS. 3–4 [4].

RYS. 3–4. Typy elewacji wentylowanych: z otwartymi (3) oraz z zamkniętymi złączami (4); rys.: [4]

RYS. 3–4. Typy elewacji wentylowanych: z otwartymi (3) oraz z zamkniętymi złączami (4); rys.: [4]

Pomimo wielu zalet elewacje wentylowane są mało znanym zestawem wyrobów budowlanych. Szczególnie słabo rozeznana i zbadana jest tematyka związana z zagadnieniami ich termodynamiki. Autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę przybliżenia tego zagadnienia.

Przegląd literatury

Istnieją opracowania dotyczące elewacji z komorą wentylacyjną, lecz większość z nich odnosi się do tzw. double skin façade, czyli elewacji ze szklanymi przegrodami, stosowanych w znacznej większości w budynkach wysokościowych o przeznaczeniu usługowym lub biurowym.

Oczywiście część rozeznanych tam zagadnień, w tym niebezpieczeństwa rozwoju pożaru, przepływu powietrza w komorze wentylacyjnej, można adaptować do typowych elewacji wentylowanych w zakresie korzyści energetycznych, przewodnictwa materiałów i konstrukcji ścian.

Systemy elewacji double skin façade, znacząco różnią się od elewacji wentylowanych. Elewacje wentylowane w swojej tradycyjnej odmianie, tzn. z zamkniętymi złączami i z otwartymi złączami, stosowane są w większości w budynkach niskich i średnio wysokich o przeznaczeniu głównie mieszkalnym, a w mniejszości – usługowym i hotelowym.

Niewielka jest również liczba opracowań naukowych dla elewacji wentylowanych (z zamkniętymi złączami i z otwartymi złączami) odnoszących się wynikami do elewacji bez zastosowania pustki powietrznej. Opracowania naukowe Griffith (2006) [5], Naboni (2007) [6], González [7] prezentują sposoby analizy elewacji wentylowanych w sposób analityczny wraz z objaśnieniem ich wszystkich elementów. Dodatkowo Naboni [6] przedstawił opis zależności termodynamiki w modelu numerycznym elewacji wentylowanej.

Na podstawie badań eksperymentalnych dokonano walidacji z numerem numerycznym oraz porównano otrzymane wyniki z wynikami elewacji standardowej (elewacji bez pustki powietrznej). Symulacje numeryczne wykonane przez Naboni [6] były przeprowadzone dla włoskiego miasta Mediolan. Reprezentacyjna była ściana południowa. Wykazano, iż korzyści są zarówno w zimie (wyższa temperatura na wewnętrznej powierzchni ściany), jak i latem (niższa temperatura na wewnętrznej powierzchni ściany).

Z kolei Sanjuan [3] poddał analizie zagadnienia termodynamiczne elewacji wentylowanej, odnosząc je do ściany trójwarstwowej z pustką powietrzną. Wyniki przedstawione w [3] pokazują bardzo pozytywne funkcjonowanie elewacji wentylowanych w stosunku do ścian trójwarstwowych z pustką powietrzą, ale bez możliwości wymiany znajdującego się w niej powietrza. Oszczędności w okresie letnim z dużym nasłonecznieniem wynoszą około 26%, a straty ciepła w przypadku strony północnej w okresie zimowym w oddziaływaniu nocnym przekraczają 50%. Model prezentował oddziaływanie dobowe temperatury zewnętrznej na ścianę zewnętrzną w ciągu okresu letniego i zimowego dla rejonu Madrytu w Hiszpanii.

Z kolei autorzy pracy [8] dokonali weryfikacji w zakresie oddziaływania termicznego, wykonując badania eksperymentalne elewacji wentylowanych z zamkniętymi złączami z różnymi wariantami okładzin zewnętrznych.

Ze względu na niewielką ilość artykułów przedstawiających porównania zachowania termicznego elewacji wentylowanych ze elewacjami standardowymi (m.in. ETICS) autorzy niniejszego opracowania zdecydowali zająć się tym zagadnieniem i wykorzystać do tego celu symulacje numeryczne reprezentacyjnych elewacji.

Utworzenie modelu numerycznego i przyjęcie założeń dla symulacji

Analizę numeryczną wykonano wykorzystując oprogramowanie CFD (z ang. Computational Fluid Dynamic) i moduł Ansys Fluent bazujący na równaniach Navier-Stokesa. Zasadność wyboru takiego oprogramowania potwierdzają artykuły [9–12], w których przedstawiono podobne zagadnienia rozwiązywane za pomocą tego właśnie oprogramowania. Ponadto w artykule [11] zaprezentowano rezultaty otrzymane dla przeprowadzonej walidacji modelu numerycznego wykonanej również tym oprogramowaniem.

Otrzymane wyniki potwierdziły istotną zgodność z badaniem eksperymentalnym. Jako numeryczny model przepływu przyjęto k-ε (RNG), omówiony przez Launder w pracy [13].

Z kolei Chen [14] wykazał, iż dokładność przyjętego modelu przepływu jest dobra i znajduje zastosowanie przy tego typu zadaniach. Model promieniowania cieplnego na podstawie opracowania Chui [15] został przyjęty jako DO (Discrete Ordinates), przedstawiony jako szybki i dokładny.

Założenia technologiczne i materiałowe modelu numerycznego

Dla porównania efektowności energetycznej elewacji utworzono trzy modele numeryczne, odwzorowujące następujące typy elewacji:

 • elewację standardową ETICS (bez zastosowania pustki powietrznej),
 • elewację wentylowaną z zamkniętymi złączami,
 • elewację wentylowaną z otwartymi złączami.

Wszystkie modele zostały wykonane z jednakowych materiałów. Przyjęto, że ściana nośna została wykonana z bloczków silikatowych o grubości 240 mm, izolacja termiczna z poliuretanu o grubości 150 mm, a okładzina zewnętrzna z płyt włóknisto-cementowych w kolorystyce tzw. ciemnej o grubości 20 mm. Dla jak najlepszego odwzorowania globalnego działania wpływu temperatury zewnętrznej na wewnętrzną przyjęto model odpowiadający wysokości ściany równej 4 m. Charakterystyki wszystkich materiałów przedstawiono w TABELI.

TABELA. Termodynamiczne parametry materiałów

TABELA. Termodynamiczne parametry materiałów

Pierwszy model został przyjęty jako elewacja typu standardowego, gdzie płyty włóknisto-cementowe są umieszczone bezpośrednio na izolacji – ciała stykają się (oznaczone w pracy jako A), tak jak pokazano schematycznie na RYS. 5, RYS. 6 i RYS. 7.

RYS. 5. Przyjęty schemat elewacji do symulacji numerycznych: A – elewacja standardowa. Objaśnienia: 1 – ściana nośna, 2 – izolacja, 3 – okładzina zewnętrzna; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 5. Przyjęty schemat elewacji do symulacji numerycznych: A – elewacja standardowa. Objaśnienia: 1 – ściana nośna, 2 – izolacja, 3 – okładzina zewnętrzna; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 6. Przyjęty schemat elewacji do symulacji numerycznych: B – elewacja wentylowana z zamkniętymi złączami (6). Objaśnienia: 1 – ściana nośna, 2 – izolacja, 3 – okładzina zewnętrzna; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 6. Przyjęty schemat elewacji do symulacji numerycznych: B – elewacja wentylowana z zamkniętymi złączami (6). Objaśnienia: 1 – ściana nośna, 2 – izolacja, 3 – okładzina zewnętrzna; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 7. Przyjęty schemat elewacji do symulacji numerycznych: C – elewacja wentylowana z otwartymi złączami (7). Objaśnienia: 1 – ściana nośna, 2 – izolacja, 3 – okładzina zewnętrzna, 4 – przepływ powietrza, 5 – szczeliny wentylacyjne; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 7. Przyjęty schemat elewacji do symulacji numerycznych: C – elewacja wentylowana z otwartymi złączami (7). Objaśnienia: 1 – ściana nośna, 2 – izolacja, 3 – okładzina zewnętrzna, 4 – przepływ powietrza, 5 – szczeliny wentylacyjne; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 8. Schemat przyjętego modelu numerycznego dla elewacji typu B; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 8. Schemat przyjętego modelu numerycznego dla elewacji typu B; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

Kolejne dwa modele zostały przyjęte jako elewacje wentylowane, w dwóch wariantach wykonania:

 • elewacja wentylowana z zamkniętymi złączami (z ang. close-joint ventilated façade/opaque ventilated façade), oznaczona w pracy jako B,
 • elewacja wentylowana z otwartymi złączami (z ang. open-joint ventilated façade), oznaczona w pracy jako C.

Modele elewacji wentylowanych (B i C) mają pustkę powietrzną o szerokości 50 mm pomiędzy izolacją a okładziną zewnętrzną płyty włóknisto-cementowej. W przypadku modelu z zamkniętymi złączami (model B) powietrze dostaje się do pustki powietrznej przez dwie szczeliny: na dole i na górze okładziny zewnętrznej, każda o szerokości 30 mm. W przypadku modelu z otwartymi złączami powietrze może dostawać się nie tylko wcześniej wspomnianymi szczelinami, lecz także przez szczeliny dodatkowe, odwzorowujące montaż płyt elewacyjnych, o szerokości 20 mm. Wszystkie przyjęte schematy pokazano na RYS. 5, RYS. 6 i RYS. 7.

Założenia klimatyczne modelu numerycznego

Założenia klimatyczne modelu numerycznego wykonano stosując normę PN-EN 1991-1-5:2005: Eurokod 1, „Oddziaływania na konstrukcje. Część 1–5. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne” [2].

Przyjęto najbardziej niekorzystną sytuację obliczeniową związaną z oddziaływaniem temperatury i nasłonecznienia w trakcie okresu letniego.

Elewację zlokalizowano w Polsce i usytuowano ją na stronę południową ze względu na największe nasłonecznienie. Założono, że elewacja ta zostanie wykonana w tzw. kolorystyce ciemnej ze względu na największą pochłanialność promieni słonecznych. Parametry związane z takimi założeniami są następujące:

 • temperatura na zewnątrz 38°C (311,15 K),
 • temperatura wewnątrz 20°C (293,15 K),
 • dodatkowa różnica temperatur spowodowana nasłonecznieniem 42°C,
 • sumaryczna temperatura działająca na elewację w szczycie 38°C + 42°C = 80°C (353,15 K).

Model numeryczny

Symulacje numeryczne wykonano dwuwymiarowo (2D) w programie Ansys Fluent, module Ansys Workbench.

 • W celu odwzorowania globalnych warunków przepływów i wymiany powietrza oraz przenikania ciepła przyjęto rozmiar modelu o wymiarach: szerokość 2390 mm i wysokość 4000 mm.
 • W środkowym planie modelu zamodelowano ścianę, tak aby po jej prawej i lewej stronie znajdowała się przestrzeń na powietrze. Szczegóły przyjętych parametrów modelu przedstawiono na RYS. 8.
RYS. 9–11. Mapy rozkładu temperatur elewacji uzyskane podczas symulacji numerycznej: A – elewacja standardowa (9), B – elewacja wentylowana z zamkniętymi złączami (10), C – elewacja wentylowana z otwartymi złączami (11); rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 9–11. Mapy rozkładu temperatur elewacji uzyskane podczas symulacji numerycznej: A – elewacja standardowa (9), B – elewacja wentylowana z zamkniętymi złączami (10), C – elewacja wentylowana z otwartymi złączami (11); rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

Zdaniem autorów tak przyjęty model umożliwia odtworzenie globalnych warunków przepływu powietrze (na zewnątrz) i wymiany ciepła. Napływ powietrza o zadanym parametrze prędkości równym 2,5 m/s i temperaturze 38°C symuluje wiatr. Dodatkowo zadano odpowiedną temperaturę równą 80°C na zewnętrznej krawędzi płyty włóknisto-cementowej, symulującą nasłonecznienie. Początkowa prędkość powietrza umożliwia odprowadzanie ciepłego powietrza z pustki powietrznej.

Przyjęto, iż warunki wewnątrz budynku są stałe, powietrze wewnątrz ma temperaturę wyjściową 20°C i nie ulega wymianie ani ochładzaniu. Do utworzenia siatki elementów skończonych użyto elementów trójkątnych 3-węzłowych, wymiary poszczególnych elementów skończonych dobrano w zależności od lokalizacji o wielkości 1–50 mm; szczegóły wskazano na RYS. 8. Schematy dla elewacji standardowej oraz elewacji wentylowanej z otwartymi złączami przyjęto analogicznie do przedstawionego schematu elewacji wentylowanej z zamkniętymi złączami na RYS. 8.

Wyniki symulacji numerycznych

Wyniki symulacji numerycznych zaprezentowano w postaci rozkładu map temperatur pokazanych na RYS. 9, RYS. 10 i RYS. 11. Na mapach temperatur wszystkich elewacji widać izolinie w różnych kolorach przedstawiające temperatury w ciałach stałych i gazach. Zewnętrzna część paneli okładzinowych w przypadku wszystkich elewacji A, B i C ma zbliżoną temperaturę, wywołaną głównie promieniowaniem cieplnym.

Jak można zaobserwować na rys. RYS. 9, RYS. 10 i RYS. 11, zastosowanie elewacji w technologii elewacji wentylowanych znacznie redukuje temperaturę po stronie wewnętrznej (chłodniejszy odcień kolorów na mapach temperatur). Spowodowane jest to ograniczeniem transportu ciepła w sposób bezpośredniego kontaktu ciał stałych i związane jest z ich przewodnictwem. W przypadku elewacji wentylowanej ciepło ze strony zewnętrznej jest przekazywane głównie przez promieniowanie cieplne.

W elewacji wentylowanej z otwartymi złączami zauważalne są aberracje w miejscach dodatkowych szczelni pozwalających na dostawanie się powietrza do pustki powietrznej.

Modele celowo nie uwzględniają pobierania energii przez wewnętrzną krawędź ściany i ochładzania jej przez zimniejsze powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia.

W celu dokładniejszego porównania otrzymanych wartości wyniki pokazane na RYS. 9, RYS. 10 i RYS. 11 przedstawiono po kolei w postaci wykresu. Należy wyjaśnić, że temperatura była kontrolowana w następujących miejscach:

 • wewnątrz pomieszczenia – 6 punktów kontrolnych,
 • wewnętrzna krawędź ściany nośnej,
 • krawędź ściana nośna–izolacja,
 • krawędź izolacja–okładzina zewnętrzna w przypadku elewacji standardowej,
 • zewnętrzna krawędź izolacji w przypadku elewacji C,
 • pustka powietrzna w przypadku elewacji C,
 • zewnętrzna krawędź okładziny zewnętrznej.

Wysokość, na jakiej kontrolowana była temperatura, to 2000 mm od podłogi, z kilkoma wyjątkami dla elewacji wentylowanej z zamkniętymi złączami. Aberracje wywołane przepływem powietrza w miejscach szczelin dodatkowych wymusiły kontrolę temperatury dla punków po stronie zewnętrznej i pustki powietrznej na wysokości 1505 mm. Punkty pomiarowe zilustrowano na RYS. 12, RYS. 13 i RYS. 14.

RYS. 12. Lokalizacja punktów pomiaru temperatury: A – elewacja standardowa; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 12. Lokalizacja punktów pomiaru temperatury: A – elewacja standardowa; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 13. Lokalizacja punktów pomiaru temperatury: B – elewacja wentylowana z zamkniętymi złączami; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 13. Lokalizacja punktów pomiaru temperatury: B – elewacja wentylowana z zamkniętymi złączami; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 14. Zestawienie temperatur dla punktów kontrolnych poszczególnych typów przyjętych elewacji; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 14. Zestawienie temperatur dla punktów kontrolnych poszczególnych typów przyjętych elewacji; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

Na RYS. 15 pokazano wyniki dotyczące kontroli temperatury w danych punktach kontrolnych dla elewacji A, B i C.

 • Linia wykresu elewacji standardowej znacząco się różni – wartości są dużo większe.
 • Linie wykresu dla elewacji wentylowanych z otwartymi i zamkniętymi złączami typu prezentują podobne wartości, z wyjątkiem temperatury wewnątrz pustki powietrznej.

Temperatura w pustce powietrznej pomiędzy izolacją a okładziną zewnętrzną w przypadku elewacji wentylowanych z otwartymi złączami jest większa o około 3°C. Spowodowane jest to prawdopodobnie większą liczbą szczelin wentylacyjnych, którymi dostarczane i odprowadzane jest powietrze.

Analiza krawędzi wewnętrznej ściany wykazuje, że temperatura w elewacji standardowej wynosi 69,6°C, co stanowi temperaturę o 46,92°C większą niż wewnątrz pomieszczenia, gdzie wynosi ona 20°C. W elewacjach wentylowanych jest to odpowiednio temperatura 41,6°C w przypadku elewacji z zamkniętymi złączami i 40,8°C w przypadku elewacji z otwartymi złączami. Różnica temperatur, jako korzystniejsze wskazująca stosowanie elewacji wentylowanych, wynosi około 28°C, co stanowi wartość o około 44% mniejszą niż temperatura w przypadku elewacji standardowej.

Można również zauważyć, iż pomimo wyższej temperatury w pustce powietrznej, w przypadku elewacji wentylowanej o otwartych złączach temperatura na wewnętrznej ścianie nośnej jest niższa, co prawdopodobnie spowodowane jest lepszym odprowadzaniem ciepła w pobliżu izolacji.

Wnioski

Elewacje wentylowane bardzo dobrze wpisują się we wzrastające wymagania stawiane budynkom w zakresie komfortu cieplnego i wygodny ich użytkowania. Elewacje te można stosować nie tylko w regionach świata z wysokimi temperaturami, lecz także w regionach z tzw. klimatem umiarkowanym.

Na podstawie przedstawionych w niniejszym artykule symulacji numerycznych wykazano, że temperatura na wewnętrznej krawędzi ściany jest niższa o około 28°C dla elewacji wentylowanych, czyli o około 44% niższa niż w przypadku elewacji standardowej. Wybór technologii elewacji wentylowanej w układzie zamkniętych czy otwartych złączy ma minimalny wpływ na efektywność termiczną całej przegrody – różnica wynosi niecałe 0,85°C.

RYS. 15. Zestawienie temperatur dla punktów kontrolnych poszczególnych typów przyjętych elewacji; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 15. Zestawienie temperatur dla punktów kontrolnych poszczególnych typów przyjętych elewacji; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

Symulacje numeryczne stanowią bardzo dobrą i tanią metodę badań doświadczalnych i pozwalają kierunkować tendencje dla badanych elementów. Kierunek kolejnych symulacji numerycznych elewacji wentylowanych powinien zdaniem autorów zmierzać w kierunku badania wpływu prędkości przepływu powietrza w pustce powietrznej i wyjaśnienia aberracji w miejscach szczelin dodatkowych.

Literatura

 1. Strona internetowa: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_statistics_-_an_overview#Final_energy_consumption (date of issue 17-02-2020).
 2. EN 1991-1-5: Eurocode 1, „Actions onstructures. Part 1–5. General actions – Thermal actions”.
 3. C. Sanjuan, M.J. Suárez, M. González, J. Pistono, E. Blanco, „Energy performance of an open-joint ventilated façade compared with a conventional sealed cavity façade”, „Solar Energy” 85/2011, p. 1851–1863, DOI:10.1016/j.solener.2011.04.028.
 4. M. Ibañez-Puy, M. Vidaurre-Arbizu, J.A. Sacristán-Fernández, C. Martín-Gómez, „Opaque Ventilated Façades: Thermal and energy performance review”, „Renewable and Sustainable Energy Reviews”, 2017, vol. 79, p. 180–191, DOI: 10.1016/j.rser.2017.05.059.
 5. B. Griffith, „A model for naturally ventilated cavities on the exteriors of opaque building envelopes”, Presented at Simbuild 2006 Conference, Cambridge-Massachusetts, USA.
 6. E. Naboni, „Ventilated opaque walls – A performance simulation method and assessment of simulated performance”, „Seminar Notes at Lawrence Berkeley National Laboratory Environmental Energy Technologies Division Berkeley”, May 28 2007, California, USA.
 7. M. González, E. Blanco, J.L. Río, J. Pistono, C. San Juan, „Numerical study on thermal and fluid dynamic behaviour of an open-joint ventilated façade”, PLEA 2008 – 25th Conference on Passive and Low Energy Architecture, 22–24 October 2008, Dublin, Ireland.
 8. M.J. Suárez, C. Sanjuan, A.J. Gutiérrez, J. Pistono, E. Blanco, „Energy evaluation of an horizontal open joint ventilated façade”, „Applied Thermal Engineering” 37/2012, p. 302–313.
 9. M. Chereches, N.C. Chereches, S. Hudisteanu, „Numerical modeling of solar radiation inside ventilated double-skin façades”, „International Journal of Heat and Technology” 2015, vol. 33, No. 4, p. 246–254.
 10. M. Chereches, N.C. Chereches, S. Hudisteanu, „The influence of different flow velocities on the heat transfer inside a ventilated façade”, „Revista Romana de Inginerie Civila” 2014, Volumul 5, Numeral 1.
 11. L. Cirillo, D. Di Ronza, V. Fardella, O. Manca, S. Nardini, „Numerical and experimental investigations on a solar chimney integrated in a building façade”, „International Journal of Heat and Technology” 2015, vol. 33, No. 4, p. 246–254, DOI: 10.18280/ijht.330433.
 12. A. Gagliano, F. Nocera, S. Aneli, „Thermodynamic analysis of ventilated façades under different wind conditions in summer period”, Energy and Buildings” 122/2016, p. 131–139.
 13. B.E. Launder, D.B. Spalding, „The numerical computation of turbulent flows. Computer Methods”, „Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering” 3/1974, p. 269–289, DOI: 10.1016/0045-7825(74)90029-2.
 14. Q. Chen, „Comparison of different κ-ε models for indoor airflow computations”, „Numerical Heat Transfer”, Part B, 28/1995, p. 353–369.
 15. E.H. Chui, G.D. Raithby, „Computation of radiant heat transfer on a non-orthogonal mesh using the finite-volume method”, „Numerical Heat Transfer” 1993, Part B 23, p. 269–288.
 16. ANSYS Fluent Theory Guide.
 17. ANSYS Fluent User’s Guide.
 18. EOTA ETAG 034 Part 2: Cladding Kits comprising Cladding components, associated fixings, subframe and possible insulation layer.
 19. M. Mahdavinejad, S. Mohammadi, „Ecological analysis of natural ventilated facade system and its performance in Tehran’s climate”, „Ukrainian Journal of Ecology” 8(1)/2018, p. 273–281, DOI: 10.15421/2018_212.
 20. K. Schabowicz, „Elewacje wentylowane. Technologia Produkcji i metody badania płyt włóknisto-cementowych”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2018.
 21. F. Stazi, G. Ulpiani, M. Pergolini, D. Magni, C. Di Perna, „Experimental Comparison Between Three Types of Opaque Ventilated Facades”, „The Open Construction and Building Technology Journal” 12/2018, p. 296–308. DOI: 10.2174/1874836801812010296.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Waldemar Joniec Przepusty i piony instalacyjne

Przepusty i piony instalacyjne Przepusty i piony instalacyjne

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej...

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, w którym się one znajdują. Wymagania dla przepustów instalacyjnych są bardzo wysokie, wyższe od wymagań dla drzwi pomiędzy strefami pożarowymi, i produkty do montażu tych przejść muszą gwarantować zatrzymanie pożaru w danej strefie.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący...

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący w narożnikach koncentrację naprężeń.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej...

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej dla wody bariery [3]. Za wystarczający uznaje się efekt w postaci stworzenia ciągłej warstwy redukującej podciąganie kapilarne do tego stopnia, aby po pewnym czasie (dzięki wymianie wilgoci z otaczającym otoczeniem) w strefie muru nad przeponą powstał obszar o normalnej wilgotności (wilgotności równowagowej)...

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

dr Jarosław Gil Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną...

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną drogą transmisji do wszystkich mieszkań – kroki na klatkach schodowych i ciągach komunikacji ogólnej.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Budowa w czasach pandemii

Budowa w czasach pandemii Budowa w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych...

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych czasach jest w ogóle możliwe?

Nicola Hariasz Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem...

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem tego rodzaju zabudowy są płyty gipsowo­‑kartonowe. Obecnie są one szeroko stosowane zarówno w obiektach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkaniowych.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Łukasz Zawiślak Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian...

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian zewnętrznych budynków nowo budowanych, lecz również doskonale sprawdzają się w przypadku budynków poddawanych remontom.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High...

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia...

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologia murowana, drewniana lub prefabrykowana.

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

Danuta Baprawska Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Najważniejsze parametry farb wewnętrznych Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta...

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta produktowa. Warto wiedzieć, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze odpowiedniej farby wewnętrznej.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Wojciech Mazur Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane...

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane jest stosowanie specjalistycznych tynków przeznaczonych do prowadzenia prac renowacyjnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia...

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1.01.2021 r.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na...

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na tego typu podłożach w krótkim czasie ulegają uszkodzeniu, z kolei zastosowanie tynków cementowych (z uwagi na ich szczelność i wysoką wytrzymałość) prowadzi do uszkodzenia otynkowanego muru lub przylegających elementów budynku.

Nicola Hariasz Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych...

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych i murowych. Wyróżnia się kotwy mechaniczne (wykorzystujące siłę rozporu kotwy) oraz kotwy chemiczne (zwane również wklejanymi).

mgr Robert Zaorski Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn...

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn do wdmuchiwania, dzięki którym przy minimalnym nakładzie pracy i w krótkim czasie można uzyskać szczelną i ciągłą warstwę izolacji o dowolnej grubości. Wystarczy jeden rodzaj materiału, by na stropie budynku ułożyć ocieplenie o grubości 45 cm oraz ocieplić jego połać dachową warstwą o grubości...

Nicola Hariasz Właściwości i zastosowanie keramzytu

Właściwości i zastosowanie keramzytu Właściwości i zastosowanie keramzytu

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość,...

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość, odporność na działanie kwasów, grzybów, pleśni oraz gryzoni. Jest mrozoodporny, ognioodporny, neutralny biologicznie, niepalny i stosunkowo wytrzymały.

mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej...

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej oraz akustycznej. Takimi wyrobami, spełniającymi wyszukane wymagania inwestorów, architektów oraz wykonawców, są wysokiej jakości płyty warstwowe w okładzinach metalowych. Stosowanie tych płyt umożliwiają ich właściwości, bogata paleta kolorystyczna oraz różnorodna gama profilowań blach okładzinowych.

Wybrane dla Ciebie

Pozbądź się wody z płaskiego dachu »

Pozbądź się wody z płaskiego dachu » Pozbądź się wody z płaskiego dachu »

Zatrzymaj ciepło na zimę »

Zatrzymaj ciepło na zimę » Zatrzymaj ciepło na zimę »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne » Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" » Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Styropian grafitowy – oszczędność energii i pieniędzy »

Styropian grafitowy – oszczędność energii i pieniędzy » Styropian grafitowy – oszczędność energii i pieniędzy »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? » Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą » Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? » Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? » Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? » Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Najważniejsze to co w środku »

Najważniejsze to co w środku » Najważniejsze to co w środku »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? » Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Festool Polska 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne...

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne i wszechstronne, a dzięki 4 biegom perfekcyjnie przystosowane do każdego zastosowania. Dzięki przemyślanej koncepcji zmiany biegów oferują odpowiedni do każdego zastosowania moment obrotowy oraz odpowiednią prędkość obrotową.

Festool Polska Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

STYROPMIN Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych...

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych laboratoriach Styropmin zaowocowały wprowadzeniem na rynek specjalistycznych płyt styropianowych Instal Panel, do izolacji termicznej podłóg na gruncie i stropów międzykondygnacyjnych, które wyróżnia wyjątkowa konstrukcja, ułatwiająca montaż instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. W skład...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

Kärcher Sp. z o.o. Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni! Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego...

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej jesieni Karcher oferuje budowlańcom swoje najlepsze modele urządzeń w zestawach wraz z akcesoriami, które znacznie zwiększają zakres zastosowań tych maszyn. Oferta Moc możliwości to szeroki wybór urządzeń z bogatym wyposażeniem dodatkowym. Urządzenia wysokociśnieniowe...

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi? Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś...

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś nie pominął, deweloper nie poszedł na skróty, a wykonawca nie zaniedbał jakiegoś szczegółu. I że zostały użyte odpowiednie materiały.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.