Izolacje.com.pl

Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Ventilated façades – numerical comparison of thermal behaviour

Zobacz porównanie standardowej elewacji z elewacjami wentylowanymi

Zobacz porównanie standardowej elewacji z elewacjami wentylowanymi

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj. elewacji w systemie ETICS.

Zobacz także

Problematyka wykonania i odbioru elewacji wentylowanych oraz wybrane przykłady uszkodzeń elewacji

Problematyka wykonania i odbioru elewacji wentylowanych oraz wybrane przykłady uszkodzeń elewacji Problematyka wykonania i odbioru elewacji wentylowanych oraz wybrane przykłady uszkodzeń elewacji

Elewacje wentylowane stanowią zestaw elementów do obudowy ścian zewnętrznych. Jednak przy wykonaniu i odbiorach musi być ona rozpatrywana całościowo. Nawet jeżeli poszczególne składowe mają dokumenty dopuszczające...

Elewacje wentylowane stanowią zestaw elementów do obudowy ścian zewnętrznych. Jednak przy wykonaniu i odbiorach musi być ona rozpatrywana całościowo. Nawet jeżeli poszczególne składowe mają dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, nie oznacza to, że elewacja jako całość będzie spełniała wymagania np. bezpieczeństwa użytkowania i trwałości.

Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy

Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy

X-floc to skrócona nazwa firmy X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH, największego w Europie producenta maszyn, agregatów i osprzętu przeznaczonych do pneumatycznego przesyłu sypkich materiałów izolacyjnych...

X-floc to skrócona nazwa firmy X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH, największego w Europie producenta maszyn, agregatów i osprzętu przeznaczonych do pneumatycznego przesyłu sypkich materiałów izolacyjnych aplikowanych w konstrukcje ścian, stropów oraz pustki połaci dachowych w celu poprawy poziomu izolacyjności cieplnej i akustycznej. Jej generalnym przedstawicielem w Polsce jest Firma Handlowo-Usługowa DEROWERK z Łodzi.

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Utworzenie modelu numerycznego i przyjęcie założeń dla symulacji
 • Założenia technologiczne, materiałowe i klimatyczne modelu numerycznego
 • Model numeryczny
 • Wyniki symulacji numerycznych

W artykule porównano elewację standardową z elewacjami wentylowanymi w dwóch wariantach: zamkniętych i otwartych złączy. Porównania dokonano za pomocą symulacji numerycznych CFD. Założenia środowiska zewnętrznego do obliczeń oparto o Eurokod, zakładając najbardziej niekorzystne warunki dla Polski w zakresie wysokich temperatur i dużego nasłonecznienia. Wyniki wykazały pozytywne rezultaty ze stosowania elewacji wentylowanych. Wybór wariantu technologicznego elewacji w zakresie zamkniętych lub otwartych złączy ma minimalny wpływ na efektywność termiczną całej przegrody.

Ventilated façades – numerical comparison of thermal behaviour

The article compares standard façade with ventilated façades in two variants: with closed and open connectors. The comparison has been made by means of the CFD numerical simulations. External environment assumptions for the purposes of the calculations have been made on the basis of Eurocode, considering the most unfavorable conditions for Poland in terms of high temperatures and high solar radiation. The results showed positive benefits of using ventilated façades. The choice of technological variants of ventilated façades (closed or open connector) has minimum impact on thermal efficiency of the entire partition.

Wiele światowych organizacji w związku z coraz to bardziej postępującymi zmianami w środowisku naturalnym dąży do ograniczania zużycia energii. Na podstawie danych z Eurostatu z 2017 r. [1] sektor budynków odpowiada za 24,8% konsumpcji energii całkowitej, a sektor usług za 13,5% konsumpcji energii całkowitej w Unii Europejskiej. Łącznie stanowi to 39,2% konsumpcji energii całkowitej w UE na sektor związany z budową oraz użytkowaniem budynków, co przedstawiono na RYS. 1.

RYS. 1. Procentowe zużycie energii w różnych sektorach gospodarki; rys.: [1]

RYS. 1. Procentowe zużycie energii w różnych sektorach gospodarki; rys.: [1]

Na potrzeby oceny budownictwa zrównoważonego powstały różne systemy oceny wielokryterialnej budynków, m.in. BREAAM i LEED. Certyfikacja wymienionych organizacji dotyczy etapu projektowania, realizacji i użytkowania obiektów budowlanych. Na RYS. 2 pokazano całkowitą konsumpcję energii w Unii Europejskiej w podziale na poszczególne lata.

RYS. 2. Ilościowe zużycie energii w różnych sektorach gospodarki w poszczególnych latach; rys.: [1]

RYS. 2. Ilościowe zużycie energii w różnych sektorach gospodarki w poszczególnych latach; rys.: [1]

Pomimo ciągłego rozwoju w Unii Europejskiej poziom konsumpcji energii w sektorze budownictwa waha się w obrębie kilku punktów procentowych. Jest to zasługą m.in. większej popularności budownictwa zrównoważonego propagowanego przez inwestorów i przyszłych użytkowników.

Bardzo ważnym elementem budownictwa zrównoważonego są elewacje budynków. Są to elementy, które mają największą powierzchnię „styku” ze środowiskiem naturalnym i powinny zabezpieczać budynek przed niskimi i wysokimi temperaturami, nasłonecznieniem, opadami oraz wiatrem. Bardzo korzystną formą elewacji, zapewniającą ochronę przed oddziaływaniami ze strony środowiska naturalnego, są elewacje używające kanałów wentylacyjnych, czyli pustek powietrznych pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną częścią przegrody pionowej. Elewacje te nazywane są elewacjami wentylowanymi.

Elewacje wentylowane (z ang. ventilated façade) pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów.

Analizując kompletny system elewacji wentylowanej od strony środowiska naturalnego, pierwszą warstwę stanowi okładzina elewacyjna (nazywana również okładziną zewnętrzną), która to jest przymocowana za pomocą podkonstrukcji i łączników do części nośnej ściany. Pomiędzy warstwą zewnętrzną i warstwą nośną znajduje się pustka powietrzna, jej szerokość wynosi 20–50 mm [2–3], niektóre źródła podają również większe wartości, np. 40–100 mm [4].

Ze względów technologicznych wyróżnia się dwa typy elewacji wentylowanych:

 • z otwartymi złączami, określane jako nieprzezierne (z ang. close-joint ventilated façade/opaque ventilated façade)
 • zamkniętymi złączami (z ang. close-joint ventilated ­façade).

Przykłady takich elewacji wentylowanych zaprezentowano na RYS. 3–4 [4].

RYS. 3–4. Typy elewacji wentylowanych: z otwartymi (3) oraz z zamkniętymi złączami (4); rys.: [4]

RYS. 3–4. Typy elewacji wentylowanych: z otwartymi (3) oraz z zamkniętymi złączami (4); rys.: [4]

Pomimo wielu zalet elewacje wentylowane są mało znanym zestawem wyrobów budowlanych. Szczególnie słabo rozeznana i zbadana jest tematyka związana z zagadnieniami ich termodynamiki. Autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę przybliżenia tego zagadnienia.

Przegląd literatury

Istnieją opracowania dotyczące elewacji z komorą wentylacyjną, lecz większość z nich odnosi się do tzw. double skin façade, czyli elewacji ze szklanymi przegrodami, stosowanych w znacznej większości w budynkach wysokościowych o przeznaczeniu usługowym lub biurowym.

Oczywiście część rozeznanych tam zagadnień, w tym niebezpieczeństwa rozwoju pożaru, przepływu powietrza w komorze wentylacyjnej, można adaptować do typowych elewacji wentylowanych w zakresie korzyści energetycznych, przewodnictwa materiałów i konstrukcji ścian.

Systemy elewacji double skin façade, znacząco różnią się od elewacji wentylowanych. Elewacje wentylowane w swojej tradycyjnej odmianie, tzn. z zamkniętymi złączami i z otwartymi złączami, stosowane są w większości w budynkach niskich i średnio wysokich o przeznaczeniu głównie mieszkalnym, a w mniejszości – usługowym i hotelowym.

Niewielka jest również liczba opracowań naukowych dla elewacji wentylowanych (z zamkniętymi złączami i z otwartymi złączami) odnoszących się wynikami do elewacji bez zastosowania pustki powietrznej. Opracowania naukowe Griffith (2006) [5], Naboni (2007) [6], González [7] prezentują sposoby analizy elewacji wentylowanych w sposób analityczny wraz z objaśnieniem ich wszystkich elementów. Dodatkowo Naboni [6] przedstawił opis zależności termodynamiki w modelu numerycznym elewacji wentylowanej.

Na podstawie badań eksperymentalnych dokonano walidacji z numerem numerycznym oraz porównano otrzymane wyniki z wynikami elewacji standardowej (elewacji bez pustki powietrznej). Symulacje numeryczne wykonane przez Naboni [6] były przeprowadzone dla włoskiego miasta Mediolan. Reprezentacyjna była ściana południowa. Wykazano, iż korzyści są zarówno w zimie (wyższa temperatura na wewnętrznej powierzchni ściany), jak i latem (niższa temperatura na wewnętrznej powierzchni ściany).

Z kolei Sanjuan [3] poddał analizie zagadnienia termodynamiczne elewacji wentylowanej, odnosząc je do ściany trójwarstwowej z pustką powietrzną. Wyniki przedstawione w [3] pokazują bardzo pozytywne funkcjonowanie elewacji wentylowanych w stosunku do ścian trójwarstwowych z pustką powietrzą, ale bez możliwości wymiany znajdującego się w niej powietrza. Oszczędności w okresie letnim z dużym nasłonecznieniem wynoszą około 26%, a straty ciepła w przypadku strony północnej w okresie zimowym w oddziaływaniu nocnym przekraczają 50%. Model prezentował oddziaływanie dobowe temperatury zewnętrznej na ścianę zewnętrzną w ciągu okresu letniego i zimowego dla rejonu Madrytu w Hiszpanii.

Z kolei autorzy pracy [8] dokonali weryfikacji w zakresie oddziaływania termicznego, wykonując badania eksperymentalne elewacji wentylowanych z zamkniętymi złączami z różnymi wariantami okładzin zewnętrznych.

Ze względu na niewielką ilość artykułów przedstawiających porównania zachowania termicznego elewacji wentylowanych ze elewacjami standardowymi (m.in. ETICS) autorzy niniejszego opracowania zdecydowali zająć się tym zagadnieniem i wykorzystać do tego celu symulacje numeryczne reprezentacyjnych elewacji.

Utworzenie modelu numerycznego i przyjęcie założeń dla symulacji

Analizę numeryczną wykonano wykorzystując oprogramowanie CFD (z ang. Computational Fluid Dynamic) i moduł Ansys Fluent bazujący na równaniach Navier-Stokesa. Zasadność wyboru takiego oprogramowania potwierdzają artykuły [9–12], w których przedstawiono podobne zagadnienia rozwiązywane za pomocą tego właśnie oprogramowania. Ponadto w artykule [11] zaprezentowano rezultaty otrzymane dla przeprowadzonej walidacji modelu numerycznego wykonanej również tym oprogramowaniem.

Otrzymane wyniki potwierdziły istotną zgodność z badaniem eksperymentalnym. Jako numeryczny model przepływu przyjęto k-ε (RNG), omówiony przez Launder w pracy [13].

Z kolei Chen [14] wykazał, iż dokładność przyjętego modelu przepływu jest dobra i znajduje zastosowanie przy tego typu zadaniach. Model promieniowania cieplnego na podstawie opracowania Chui [15] został przyjęty jako DO (Discrete Ordinates), przedstawiony jako szybki i dokładny.

Założenia technologiczne i materiałowe modelu numerycznego

Dla porównania efektowności energetycznej elewacji utworzono trzy modele numeryczne, odwzorowujące następujące typy elewacji:

 • elewację standardową ETICS (bez zastosowania pustki powietrznej),
 • elewację wentylowaną z zamkniętymi złączami,
 • elewację wentylowaną z otwartymi złączami.

Wszystkie modele zostały wykonane z jednakowych materiałów. Przyjęto, że ściana nośna została wykonana z bloczków silikatowych o grubości 240 mm, izolacja termiczna z poliuretanu o grubości 150 mm, a okładzina zewnętrzna z płyt włóknisto-cementowych w kolorystyce tzw. ciemnej o grubości 20 mm. Dla jak najlepszego odwzorowania globalnego działania wpływu temperatury zewnętrznej na wewnętrzną przyjęto model odpowiadający wysokości ściany równej 4 m. Charakterystyki wszystkich materiałów przedstawiono w TABELI.

TABELA. Termodynamiczne parametry materiałów

TABELA. Termodynamiczne parametry materiałów

Pierwszy model został przyjęty jako elewacja typu standardowego, gdzie płyty włóknisto-cementowe są umieszczone bezpośrednio na izolacji – ciała stykają się (oznaczone w pracy jako A), tak jak pokazano schematycznie na RYS. 5, RYS. 6 i RYS. 7.

RYS. 5. Przyjęty schemat elewacji do symulacji numerycznych: A – elewacja standardowa. Objaśnienia: 1 – ściana nośna, 2 – izolacja, 3 – okładzina zewnętrzna; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 5. Przyjęty schemat elewacji do symulacji numerycznych: A – elewacja standardowa. Objaśnienia: 1 – ściana nośna, 2 – izolacja, 3 – okładzina zewnętrzna; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 6. Przyjęty schemat elewacji do symulacji numerycznych: B – elewacja wentylowana z zamkniętymi złączami (6). Objaśnienia: 1 – ściana nośna, 2 – izolacja, 3 – okładzina zewnętrzna; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 6. Przyjęty schemat elewacji do symulacji numerycznych: B – elewacja wentylowana z zamkniętymi złączami (6). Objaśnienia: 1 – ściana nośna, 2 – izolacja, 3 – okładzina zewnętrzna; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 7. Przyjęty schemat elewacji do symulacji numerycznych: C – elewacja wentylowana z otwartymi złączami (7). Objaśnienia: 1 – ściana nośna, 2 – izolacja, 3 – okładzina zewnętrzna, 4 – przepływ powietrza, 5 – szczeliny wentylacyjne; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 7. Przyjęty schemat elewacji do symulacji numerycznych: C – elewacja wentylowana z otwartymi złączami (7). Objaśnienia: 1 – ściana nośna, 2 – izolacja, 3 – okładzina zewnętrzna, 4 – przepływ powietrza, 5 – szczeliny wentylacyjne; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 8. Schemat przyjętego modelu numerycznego dla elewacji typu B; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 8. Schemat przyjętego modelu numerycznego dla elewacji typu B; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

Kolejne dwa modele zostały przyjęte jako elewacje wentylowane, w dwóch wariantach wykonania:

 • elewacja wentylowana z zamkniętymi złączami (z ang. close-joint ventilated façade/opaque ventilated façade), oznaczona w pracy jako B,
 • elewacja wentylowana z otwartymi złączami (z ang. open-joint ventilated façade), oznaczona w pracy jako C.

Modele elewacji wentylowanych (B i C) mają pustkę powietrzną o szerokości 50 mm pomiędzy izolacją a okładziną zewnętrzną płyty włóknisto-cementowej. W przypadku modelu z zamkniętymi złączami (model B) powietrze dostaje się do pustki powietrznej przez dwie szczeliny: na dole i na górze okładziny zewnętrznej, każda o szerokości 30 mm. W przypadku modelu z otwartymi złączami powietrze może dostawać się nie tylko wcześniej wspomnianymi szczelinami, lecz także przez szczeliny dodatkowe, odwzorowujące montaż płyt elewacyjnych, o szerokości 20 mm. Wszystkie przyjęte schematy pokazano na RYS. 5, RYS. 6 i RYS. 7.

Założenia klimatyczne modelu numerycznego

Założenia klimatyczne modelu numerycznego wykonano stosując normę PN-EN 1991-1-5:2005: Eurokod 1, „Oddziaływania na konstrukcje. Część 1–5. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne” [2].

Przyjęto najbardziej niekorzystną sytuację obliczeniową związaną z oddziaływaniem temperatury i nasłonecznienia w trakcie okresu letniego.

Elewację zlokalizowano w Polsce i usytuowano ją na stronę południową ze względu na największe nasłonecznienie. Założono, że elewacja ta zostanie wykonana w tzw. kolorystyce ciemnej ze względu na największą pochłanialność promieni słonecznych. Parametry związane z takimi założeniami są następujące:

 • temperatura na zewnątrz 38°C (311,15 K),
 • temperatura wewnątrz 20°C (293,15 K),
 • dodatkowa różnica temperatur spowodowana nasłonecznieniem 42°C,
 • sumaryczna temperatura działająca na elewację w szczycie 38°C + 42°C = 80°C (353,15 K).

Model numeryczny

Symulacje numeryczne wykonano dwuwymiarowo (2D) w programie Ansys Fluent, module Ansys Workbench.

 • W celu odwzorowania globalnych warunków przepływów i wymiany powietrza oraz przenikania ciepła przyjęto rozmiar modelu o wymiarach: szerokość 2390 mm i wysokość 4000 mm.
 • W środkowym planie modelu zamodelowano ścianę, tak aby po jej prawej i lewej stronie znajdowała się przestrzeń na powietrze. Szczegóły przyjętych parametrów modelu przedstawiono na RYS. 8.
RYS. 9–11. Mapy rozkładu temperatur elewacji uzyskane podczas symulacji numerycznej: A – elewacja standardowa (9), B – elewacja wentylowana z zamkniętymi złączami (10), C – elewacja wentylowana z otwartymi złączami (11); rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 9–11. Mapy rozkładu temperatur elewacji uzyskane podczas symulacji numerycznej: A – elewacja standardowa (9), B – elewacja wentylowana z zamkniętymi złączami (10), C – elewacja wentylowana z otwartymi złączami (11); rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

Zdaniem autorów tak przyjęty model umożliwia odtworzenie globalnych warunków przepływu powietrze (na zewnątrz) i wymiany ciepła. Napływ powietrza o zadanym parametrze prędkości równym 2,5 m/s i temperaturze 38°C symuluje wiatr. Dodatkowo zadano odpowiedną temperaturę równą 80°C na zewnętrznej krawędzi płyty włóknisto-cementowej, symulującą nasłonecznienie. Początkowa prędkość powietrza umożliwia odprowadzanie ciepłego powietrza z pustki powietrznej.

Przyjęto, iż warunki wewnątrz budynku są stałe, powietrze wewnątrz ma temperaturę wyjściową 20°C i nie ulega wymianie ani ochładzaniu. Do utworzenia siatki elementów skończonych użyto elementów trójkątnych 3-węzłowych, wymiary poszczególnych elementów skończonych dobrano w zależności od lokalizacji o wielkości 1–50 mm; szczegóły wskazano na RYS. 8. Schematy dla elewacji standardowej oraz elewacji wentylowanej z otwartymi złączami przyjęto analogicznie do przedstawionego schematu elewacji wentylowanej z zamkniętymi złączami na RYS. 8.

Wyniki symulacji numerycznych

Wyniki symulacji numerycznych zaprezentowano w postaci rozkładu map temperatur pokazanych na RYS. 9, RYS. 10 i RYS. 11. Na mapach temperatur wszystkich elewacji widać izolinie w różnych kolorach przedstawiające temperatury w ciałach stałych i gazach. Zewnętrzna część paneli okładzinowych w przypadku wszystkich elewacji A, B i C ma zbliżoną temperaturę, wywołaną głównie promieniowaniem cieplnym.

Jak można zaobserwować na rys. RYS. 9, RYS. 10 i RYS. 11, zastosowanie elewacji w technologii elewacji wentylowanych znacznie redukuje temperaturę po stronie wewnętrznej (chłodniejszy odcień kolorów na mapach temperatur). Spowodowane jest to ograniczeniem transportu ciepła w sposób bezpośredniego kontaktu ciał stałych i związane jest z ich przewodnictwem. W przypadku elewacji wentylowanej ciepło ze strony zewnętrznej jest przekazywane głównie przez promieniowanie cieplne.

W elewacji wentylowanej z otwartymi złączami zauważalne są aberracje w miejscach dodatkowych szczelni pozwalających na dostawanie się powietrza do pustki powietrznej.

Modele celowo nie uwzględniają pobierania energii przez wewnętrzną krawędź ściany i ochładzania jej przez zimniejsze powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia.

W celu dokładniejszego porównania otrzymanych wartości wyniki pokazane na RYS. 9, RYS. 10 i RYS. 11 przedstawiono po kolei w postaci wykresu. Należy wyjaśnić, że temperatura była kontrolowana w następujących miejscach:

 • wewnątrz pomieszczenia – 6 punktów kontrolnych,
 • wewnętrzna krawędź ściany nośnej,
 • krawędź ściana nośna–izolacja,
 • krawędź izolacja–okładzina zewnętrzna w przypadku elewacji standardowej,
 • zewnętrzna krawędź izolacji w przypadku elewacji C,
 • pustka powietrzna w przypadku elewacji C,
 • zewnętrzna krawędź okładziny zewnętrznej.

Wysokość, na jakiej kontrolowana była temperatura, to 2000 mm od podłogi, z kilkoma wyjątkami dla elewacji wentylowanej z zamkniętymi złączami. Aberracje wywołane przepływem powietrza w miejscach szczelin dodatkowych wymusiły kontrolę temperatury dla punków po stronie zewnętrznej i pustki powietrznej na wysokości 1505 mm. Punkty pomiarowe zilustrowano na RYS. 12, RYS. 13 i RYS. 14.

RYS. 12. Lokalizacja punktów pomiaru temperatury: A – elewacja standardowa; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 12. Lokalizacja punktów pomiaru temperatury: A – elewacja standardowa; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 13. Lokalizacja punktów pomiaru temperatury: B – elewacja wentylowana z zamkniętymi złączami; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 13. Lokalizacja punktów pomiaru temperatury: B – elewacja wentylowana z zamkniętymi złączami; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 14. Zestawienie temperatur dla punktów kontrolnych poszczególnych typów przyjętych elewacji; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 14. Zestawienie temperatur dla punktów kontrolnych poszczególnych typów przyjętych elewacji; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

Na RYS. 15 pokazano wyniki dotyczące kontroli temperatury w danych punktach kontrolnych dla elewacji A, B i C.

 • Linia wykresu elewacji standardowej znacząco się różni – wartości są dużo większe.
 • Linie wykresu dla elewacji wentylowanych z otwartymi i zamkniętymi złączami typu prezentują podobne wartości, z wyjątkiem temperatury wewnątrz pustki powietrznej.

Temperatura w pustce powietrznej pomiędzy izolacją a okładziną zewnętrzną w przypadku elewacji wentylowanych z otwartymi złączami jest większa o około 3°C. Spowodowane jest to prawdopodobnie większą liczbą szczelin wentylacyjnych, którymi dostarczane i odprowadzane jest powietrze.

Analiza krawędzi wewnętrznej ściany wykazuje, że temperatura w elewacji standardowej wynosi 69,6°C, co stanowi temperaturę o 46,92°C większą niż wewnątrz pomieszczenia, gdzie wynosi ona 20°C. W elewacjach wentylowanych jest to odpowiednio temperatura 41,6°C w przypadku elewacji z zamkniętymi złączami i 40,8°C w przypadku elewacji z otwartymi złączami. Różnica temperatur, jako korzystniejsze wskazująca stosowanie elewacji wentylowanych, wynosi około 28°C, co stanowi wartość o około 44% mniejszą niż temperatura w przypadku elewacji standardowej.

Można również zauważyć, iż pomimo wyższej temperatury w pustce powietrznej, w przypadku elewacji wentylowanej o otwartych złączach temperatura na wewnętrznej ścianie nośnej jest niższa, co prawdopodobnie spowodowane jest lepszym odprowadzaniem ciepła w pobliżu izolacji.

Wnioski

Elewacje wentylowane bardzo dobrze wpisują się we wzrastające wymagania stawiane budynkom w zakresie komfortu cieplnego i wygodny ich użytkowania. Elewacje te można stosować nie tylko w regionach świata z wysokimi temperaturami, lecz także w regionach z tzw. klimatem umiarkowanym.

Na podstawie przedstawionych w niniejszym artykule symulacji numerycznych wykazano, że temperatura na wewnętrznej krawędzi ściany jest niższa o około 28°C dla elewacji wentylowanych, czyli o około 44% niższa niż w przypadku elewacji standardowej. Wybór technologii elewacji wentylowanej w układzie zamkniętych czy otwartych złączy ma minimalny wpływ na efektywność termiczną całej przegrody – różnica wynosi niecałe 0,85°C.

RYS. 15. Zestawienie temperatur dla punktów kontrolnych poszczególnych typów przyjętych elewacji; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

RYS. 15. Zestawienie temperatur dla punktów kontrolnych poszczególnych typów przyjętych elewacji; rys.: K. Schabowicz, Ł. Zawiślak, P. Staniów

Symulacje numeryczne stanowią bardzo dobrą i tanią metodę badań doświadczalnych i pozwalają kierunkować tendencje dla badanych elementów. Kierunek kolejnych symulacji numerycznych elewacji wentylowanych powinien zdaniem autorów zmierzać w kierunku badania wpływu prędkości przepływu powietrza w pustce powietrznej i wyjaśnienia aberracji w miejscach szczelin dodatkowych.

Literatura

 1. Strona internetowa: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_statistics_-_an_overview#Final_energy_consumption (date of issue 17-02-2020).
 2. EN 1991-1-5: Eurocode 1, „Actions onstructures. Part 1–5. General actions – Thermal actions”.
 3. C. Sanjuan, M.J. Suárez, M. González, J. Pistono, E. Blanco, „Energy performance of an open-joint ventilated façade compared with a conventional sealed cavity façade”, „Solar Energy” 85/2011, p. 1851–1863, DOI:10.1016/j.solener.2011.04.028.
 4. M. Ibañez-Puy, M. Vidaurre-Arbizu, J.A. Sacristán-Fernández, C. Martín-Gómez, „Opaque Ventilated Façades: Thermal and energy performance review”, „Renewable and Sustainable Energy Reviews”, 2017, vol. 79, p. 180–191, DOI: 10.1016/j.rser.2017.05.059.
 5. B. Griffith, „A model for naturally ventilated cavities on the exteriors of opaque building envelopes”, Presented at Simbuild 2006 Conference, Cambridge-Massachusetts, USA.
 6. E. Naboni, „Ventilated opaque walls – A performance simulation method and assessment of simulated performance”, „Seminar Notes at Lawrence Berkeley National Laboratory Environmental Energy Technologies Division Berkeley”, May 28 2007, California, USA.
 7. M. González, E. Blanco, J.L. Río, J. Pistono, C. San Juan, „Numerical study on thermal and fluid dynamic behaviour of an open-joint ventilated façade”, PLEA 2008 – 25th Conference on Passive and Low Energy Architecture, 22–24 October 2008, Dublin, Ireland.
 8. M.J. Suárez, C. Sanjuan, A.J. Gutiérrez, J. Pistono, E. Blanco, „Energy evaluation of an horizontal open joint ventilated façade”, „Applied Thermal Engineering” 37/2012, p. 302–313.
 9. M. Chereches, N.C. Chereches, S. Hudisteanu, „Numerical modeling of solar radiation inside ventilated double-skin façades”, „International Journal of Heat and Technology” 2015, vol. 33, No. 4, p. 246–254.
 10. M. Chereches, N.C. Chereches, S. Hudisteanu, „The influence of different flow velocities on the heat transfer inside a ventilated façade”, „Revista Romana de Inginerie Civila” 2014, Volumul 5, Numeral 1.
 11. L. Cirillo, D. Di Ronza, V. Fardella, O. Manca, S. Nardini, „Numerical and experimental investigations on a solar chimney integrated in a building façade”, „International Journal of Heat and Technology” 2015, vol. 33, No. 4, p. 246–254, DOI: 10.18280/ijht.330433.
 12. A. Gagliano, F. Nocera, S. Aneli, „Thermodynamic analysis of ventilated façades under different wind conditions in summer period”, Energy and Buildings” 122/2016, p. 131–139.
 13. B.E. Launder, D.B. Spalding, „The numerical computation of turbulent flows. Computer Methods”, „Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering” 3/1974, p. 269–289, DOI: 10.1016/0045-7825(74)90029-2.
 14. Q. Chen, „Comparison of different κ-ε models for indoor airflow computations”, „Numerical Heat Transfer”, Part B, 28/1995, p. 353–369.
 15. E.H. Chui, G.D. Raithby, „Computation of radiant heat transfer on a non-orthogonal mesh using the finite-volume method”, „Numerical Heat Transfer” 1993, Part B 23, p. 269–288.
 16. ANSYS Fluent Theory Guide.
 17. ANSYS Fluent User’s Guide.
 18. EOTA ETAG 034 Part 2: Cladding Kits comprising Cladding components, associated fixings, subframe and possible insulation layer.
 19. M. Mahdavinejad, S. Mohammadi, „Ecological analysis of natural ventilated facade system and its performance in Tehran’s climate”, „Ukrainian Journal of Ecology” 8(1)/2018, p. 273–281, DOI: 10.15421/2018_212.
 20. K. Schabowicz, „Elewacje wentylowane. Technologia Produkcji i metody badania płyt włóknisto-cementowych”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2018.
 21. F. Stazi, G. Ulpiani, M. Pergolini, D. Magni, C. Di Perna, „Experimental Comparison Between Three Types of Opaque Ventilated Facades”, „The Open Construction and Building Technology Journal” 12/2018, p. 296–308. DOI: 10.2174/1874836801812010296.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Trwałość murów licowych

Trwałość murów licowych Trwałość murów licowych

W artykule zostanie przedstawione ujęcie trwałości murów licowych w opracowywanym do wdrożenia w Polsce Eurokodzie EN 1996 „Projektowanie konstrukcji murowych” [1]. Problematyka ta ujęta jest w części...

W artykule zostanie przedstawione ujęcie trwałości murów licowych w opracowywanym do wdrożenia w Polsce Eurokodzie EN 1996 „Projektowanie konstrukcji murowych” [1]. Problematyka ta ujęta jest w części II „Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych”, która wskazuje również wiele norm związanych (m.in. grupy norm EN 771 [2], EN 998 [3] i pośrednio EN 845 [4]). Jednak w tej grupie norm zawarte są tylko ogólne wytyczne dotyczące zasad doboru materiałów. Doświadczenia...

Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości

Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości

Tynki wewnętrzne, zwane także wyprawami tynkarskimi, to powłoki wykonane z zapraw przeznaczonych do pokrywania lub kształtowania powierzchni ścian i stropów. Należy jednak pamiętać, że tynk to nie tylko...

Tynki wewnętrzne, zwane także wyprawami tynkarskimi, to powłoki wykonane z zapraw przeznaczonych do pokrywania lub kształtowania powierzchni ścian i stropów. Należy jednak pamiętać, że tynk to nie tylko element zwiększający estetykę i wytrzymałość powierzchni ściany, lecz także czynnik zapewniający odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach, stanowiący o komforcie jego użytkowania. Aby te funkcje mógł pełnić w każdym wnętrzu, jego rodzaj należy starannie dobrać w zależności od podłoża oraz przewidywanego...

Materiały do systemów ociepleń ETICS

Materiały do systemów ociepleń ETICS Materiały do systemów ociepleń ETICS

Gdy patrzymy na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadajemy sobie pytanie: czy rzeczywiście dobór materiałów i ich wbudowanie są łatwe?

Gdy patrzymy na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadajemy sobie pytanie: czy rzeczywiście dobór materiałów i ich wbudowanie są łatwe?

Gładzie gipsowe w budownictwie

Gładzie gipsowe w budownictwie Gładzie gipsowe w budownictwie

Gładź jest ostatnią wierzchnią warstwą powierzchni tynkowanej, nadającą jej wysoką estetykę, wykonywaną z zaprawy lub masy tynkarskiej. Najbardziej szlachetna odmiana gładzi do wykonywania powłok wewnętrznych...

Gładź jest ostatnią wierzchnią warstwą powierzchni tynkowanej, nadającą jej wysoką estetykę, wykonywaną z zaprawy lub masy tynkarskiej. Najbardziej szlachetna odmiana gładzi do wykonywania powłok wewnętrznych w obiektach budowlanych to suche zaprawy tynkarskie wytwarzane na spoiwie gipsowym – tzw. gładzie gipsowe. Gładzie gipsowe stosuje się na powierzchniach ścian i sufitów w celu ich wyrównania, a dzięki temu uzyskania wysokiej jakości podłoży gładkich przeznaczonych do malowania lub tapetowania.

Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych

Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych

Historia obecności płyt gipsowo-kartonowych w Polsce ma już pięćdziesięcioletnią tradycję. Należy jednak zaznaczyć, że ten pierwszy okres stosowania (od 1957 do 1990 r.) bardzo zaszkodził opinii o przydatności...

Historia obecności płyt gipsowo-kartonowych w Polsce ma już pięćdziesięcioletnią tradycję. Należy jednak zaznaczyć, że ten pierwszy okres stosowania (od 1957 do 1990 r.) bardzo zaszkodził opinii o przydatności płyt gipsowo-kartonowych na polskich budowach. W tym pierwszym okresie była dostępna jedynie płyta, nie było natomiast żadnych akcesoriów ani kleju gipsowego czy gipsu szpachlowego, nie mówiąc już o profilach. Płyta g-k miała zastępować mokre tynki wewnętrzne, co dobitnie podkreśla obowiązująca...

Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków? Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność...

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność do akumulacji ciepła) przyczynia się zaś do poprawy jego efektywności energetycznej, co przejawia się zmniejszeniem zużycia energii niezbędnej do zapewnienia i utrzymania komfortu cieplnego. Pozwala też na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych.

Dom podziemny

Dom podziemny Dom podziemny

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

Izolacje aerożelowe

Izolacje aerożelowe Izolacje aerożelowe

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych...

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych termoizolacji, nawet mimo stosunkowo dużego kosztu ich wytwarzania. Takim materiałem izolacyjnym, który wydaje się spełniać rosnące wymagania, jest aerożel – materiał nanoporowaty, ultralekki i transparentny.

Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego

Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego

Zaprawy tynkarskie na bazie cementu romańskiego były powszechnie stosowane w budownictwie miejskim na przełomie XIX i XX w. Miały za zadanie chronić konstrukcję budynków przed wpływem czynników atmosferycznych...

Zaprawy tynkarskie na bazie cementu romańskiego były powszechnie stosowane w budownictwie miejskim na przełomie XIX i XX w. Miały za zadanie chronić konstrukcję budynków przed wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń środowiska, a jednocześnie pełnić funkcję dekoracyjną. Po ich ponad 100-letniej eksploatacji można stwierdzić, że w przeważającej większości obserwowanych obiektów wygrały próbę czasu i zachowały funkcję wypraw bez specjalnych reperacji. Jednakże w wielu wypadkach wpływy atmosferyczne...

Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród

Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie [12]. Ustawodawcy zaprezentowali w nim m.in. nowe podejście...

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie [12]. Ustawodawcy zaprezentowali w nim m.in. nowe podejście do oceny wilgotnościowej przegród. Jako właściwą wskazali normę PN-EN ISO 13788 [11], która od momentu jej wprowadzenia w 2001 r. miała status normy dobrowolnego stosowania. W związku z tym już wcześniej została wdrożona do procesu dydaktycznego na wielu uczelniach technicznych. Prowadzono również...

Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych

Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych

Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a...

Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a dodatkowy problem mogą stanowić dokonane w trakcie realizacji zmiany technologii czy materiałów w stosunku do zaplanowanych w projekcie. Aby zatem dokonać poprawnej oceny, należy wykonać dodatkowe badania, najlepiej metodą bezinwazyjną. Taka bezinwazyjna weryfikacja prac izolacyjnych nie jest możliwa...

Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej....

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej. Zwiększenie parametrów izolacyjnych przegród budynku jest często bardzo trudne do uzyskania (przy istniejących grubych ścianach powoduje ograniczenie dopływu światła dziennego) lub wiąże się z wieloma kompromisami architektonicznymi i funkcjonalnymi (np. zmniejszeniem powierzchni użytkowej lub wysokości...

Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami

Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami

W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego. Nowym inwestycjom mogą towarzyszyć oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko. Jednym z takich oddziaływań...

W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego. Nowym inwestycjom mogą towarzyszyć oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko. Jednym z takich oddziaływań jest wpływ wibracji, czyli drgań mechanicznych (zwanych dalej krótko drganiami), na budynki i ludzi w nich przebywających (tzw. wpływy dynamiczne).

Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie...

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie Interpretacyjnym „Wymaganie podstawowe nr 5. Ochrona przed hałasem”. Podobne zapisy, włączające ponadto ochronę przeciwdrganiową, znajdują się w podstawowych aktach prawnych dotyczących budownictwa, do których należą: ustawa Prawo budowlane i związane z nią Rozporządzenie Ministra Infrastruktury...

Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku

Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku

Podstawowym problemem w procedurach obliczeniowych jest sposób uwzględniania liniowych mostków cieplnych. Z tego względu zjawisko występowania mostka cieplnego jest zwykle niedostrzegane i pomijane przez...

Podstawowym problemem w procedurach obliczeniowych jest sposób uwzględniania liniowych mostków cieplnych. Z tego względu zjawisko występowania mostka cieplnego jest zwykle niedostrzegane i pomijane przez projektantów, architektów i konstruktorów.

Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

Jak określać charakterystykę energetyczną budynków?

Jak określać charakterystykę energetyczną budynków? Jak określać charakterystykę energetyczną budynków?

Zapotrzebowanie na energię netto do ogrzewania i chłodzenia stanowi istotny składnik ogólnej charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto wiele wskaźników opartych na zapotrzebowaniu na energię netto...

Zapotrzebowanie na energię netto do ogrzewania i chłodzenia stanowi istotny składnik ogólnej charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto wiele wskaźników opartych na zapotrzebowaniu na energię netto jest podstawą do porównywania koncepcji architektonicznych i szacowania przyszłych kosztów eksploatacji obiektów, w szerszej perspektywie zaś – do oceny wpływu budynków na środowisko. W wybranych przypadkach (dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego) wskaźniki zapotrzebowania...

Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Celem ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest zapewnienie takich warunków akustycznych, „aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy [budynku – B.S.]...

Celem ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest zapewnienie takich warunków akustycznych, „aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy [budynku – B.S.] lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach”. Ten cel, zacytowany z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [20, 24], przedstawiony...

Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce

Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce

"Aerożel jest stosunkowo starym materiałem – wynaleziono go w 1931 r. jego objętość stanowi w ponad 90% powietrze, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem o najniższej wartości współczynnika przewodzenia...

"Aerożel jest stosunkowo starym materiałem – wynaleziono go w 1931 r. jego objętość stanowi w ponad 90% powietrze, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem o najniższej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ" - tłumaczą Jarosławowi Guzalowi Szymon Markiewicz – dyrektor handlowy, i Dariusz Krakowski – przedstawiciel handlowy firmy Aerogels Poland Nanotechnology Sp. z o.o.

Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania

Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania

Wysadzina zmarzlinowa to zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek zamarzania wody gruntowej podciąganej kapilarnie do strefy przemarzania,...

Wysadzina zmarzlinowa to zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek zamarzania wody gruntowej podciąganej kapilarnie do strefy przemarzania, a dokładniej: na skutek kolejno tworzących się w podłożu soczewek lodu.

Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych

Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych

Wentylacja ścian zewnętrznych ocieplanych w technologiach lekkich-suchych pozornie stanowi niewiele znaczący fragment globalnego systemu wentylacji obiektu. W rzeczywistości jest to istotny jego składnik,...

Wentylacja ścian zewnętrznych ocieplanych w technologiach lekkich-suchych pozornie stanowi niewiele znaczący fragment globalnego systemu wentylacji obiektu. W rzeczywistości jest to istotny jego składnik, bo w takich strefach zachodzą skomplikowane zjawiska klimatyczne związane ze zmianami tempa dyfuzji powietrza suchego i pary wodnej oraz migracją wilgoci, adekwatne do warunków cieplno-wilgotnościowych panujących po obu stronach ścian. Zjawiska te rzutują na jakość konstrukcji obiektu i kształtują...

Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać? Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach....

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach. Na ścianach wewnątrz pomieszczeń są to miejsca występowania tzw. mostków termicznych, spowodowane brakiem docieplenia muru, gdzie na styku powierzchni ściany z otoczeniem występuje zjawisko skraplania się wilgoci.

Jak izolować ściany zewnętrzne budynków?

Jak izolować ściany zewnętrzne budynków? Jak izolować ściany zewnętrzne budynków?

Inwestor czy właściciel budynku powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002...

Inwestor czy właściciel budynku powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). W jego interesie jest jednak rozważenie zastosowania lepszej ochrony cieplnej, niż wymagana w przepisach, tzn. wyboru takich rozwiązań, których efektywność ekonomiczna...

Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Najnowsze produkty i technologie

Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu

Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu

Nowoczesne rozwiązania oraz narzędzia pomagają w prowadzeniu działalności i pozwalają firmom pozostać konkurencyjnym na rynku budowlanym. Jakie funkcjonalności wyróżniają merXu?

Nowoczesne rozwiązania oraz narzędzia pomagają w prowadzeniu działalności i pozwalają firmom pozostać konkurencyjnym na rynku budowlanym. Jakie funkcjonalności wyróżniają merXu?

Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu

Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu

Poza technicznymi i sztucznymi źródłami promieniowania, będącymi najczęściej przedmiotem rozmaitych dyskusji, często mamy także do czynienia ze źródłami promieniowania pochodzenia naturalnego. Należy do...

Poza technicznymi i sztucznymi źródłami promieniowania, będącymi najczęściej przedmiotem rozmaitych dyskusji, często mamy także do czynienia ze źródłami promieniowania pochodzenia naturalnego. Należy do nich emisja radonu – radioaktywnego gazu szlachetnego pochodzącego z gruntu. Do uszczelnienia budowli przeciwko wnikaniu tego szkodliwego dla zdrowia gazu przeznaczone są zarówno samoprzylepne membrany bitumiczno‑polimerowe KÖSTER KSK SY 15, jak i dwuskładnikowe, bitumiczno‑polimerowe masy uszczelniające...

THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021

THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021 THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021

Płyty Thermano to najbardziej uniwersalny materiał do termoizolacji budynków i pomieszczeń. Posiadają wiele atutów, które odgrywają kluczową rolę przy realizacjach różnego rodzaju. Pozwalają również na...

Płyty Thermano to najbardziej uniwersalny materiał do termoizolacji budynków i pomieszczeń. Posiadają wiele atutów, które odgrywają kluczową rolę przy realizacjach różnego rodzaju. Pozwalają również na spełnienie wymagań wynikających z nowych Warunków Technicznych obowiązujących od 2021 roku.

Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych

Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych

AGS zajmuje się projektowaniem i produkcją innowacyjnych i niespotykanych dotąd na rynku systemów mocowań do elewacji wentylowanych, elewacji klinkierowych i ciężkich okładzin. Dynamiczny rozwój spółki...

AGS zajmuje się projektowaniem i produkcją innowacyjnych i niespotykanych dotąd na rynku systemów mocowań do elewacji wentylowanych, elewacji klinkierowych i ciężkich okładzin. Dynamiczny rozwój spółki oraz ciągłe rozbudowywanie i ulepszanie oferty produktowej przyczyniły się do uzyskania prawa ochrony własności intelektualnej oraz Krajowej Oceny Technicznej.

Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi? Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje...

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w nowych przepisach, ale też w rozwiązaniach w segmencie stolarki okiennej. Mają one spełnić oczekiwania inwestorów, którzy troszczą się o swój portfel, ale też o zdrowie i komfort użytkowania wnętrz.

Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt?

Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt? Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt?

Najpopularniejszym tradycyjnym materiałem izolacyjnym do dachów skośnych jest wełna mineralna. Mineralna wełna szklana climowool to jeden z najbardziej ekologicznych produktów dostępnych na rynku. Dzięki...

Najpopularniejszym tradycyjnym materiałem izolacyjnym do dachów skośnych jest wełna mineralna. Mineralna wełna szklana climowool to jeden z najbardziej ekologicznych produktów dostępnych na rynku. Dzięki procesowi produkcyjnemu wykorzystującemu wyłącznie naturalne surowce mamy gwarancję, że dom został ocieplony produktem przyjaznym dla środowiska i mieszkańców, a jego jakość i wysoki parametr termoizolacyjny zagwarantują nie tylko cieplejszy dom zimą, ale i chłodniejszy latem.

Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort

Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort

Od nowoczesnego domu oczekujemy komfortu mieszkania i niskich rachunków za eksploatację. Jeden z kluczowych elementów, który wpływa na realizację powyższych oczekiwań, to skuteczna izolacja poddasza.

Od nowoczesnego domu oczekujemy komfortu mieszkania i niskich rachunków za eksploatację. Jeden z kluczowych elementów, który wpływa na realizację powyższych oczekiwań, to skuteczna izolacja poddasza.

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać? Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów...

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów budowlanych, instalacji, izolacji czy artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Warto przyjrzeć się temu marketplace’owi, który wielu polskim firmom może dać szansę na znaczne poszerzenie grona kontrahentów – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jakie funkcjonalności pomocne w prowadzeniu...

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.