Izolacje.com.pl

Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka

Mould-based biodeterioration of human residential microenvironments

Poznaj wpływ grzybów pleśniowych na środowisko mieszkalne człowieka
Fot. J. A. Rubin, B. Orlik-Kożdoń

Poznaj wpływ grzybów pleśniowych na środowisko mieszkalne człowieka


Fot. J. A. Rubin, B. Orlik-Kożdoń

Grzyby pleśniowe, ze względu na specyfikę morfologiczną, biochemiczną i fizjologiczną, są organizmami dominującymi w szeroko pojętym mikrośrodowisku mieszkalnym człowieka. Grzyby te rozwijają się w zasadzie na wszystkich podłożach organicznych i nieorganicznych w warunkach ich silnego zawilgocenia

Zobacz także

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Fabryka Styropianu ARBET Na co zwracać uwagę przy wyborze styropianu do izolacji cieplnej ścian i podłóg?

Na co zwracać uwagę przy wyborze styropianu do izolacji cieplnej ścian i podłóg?

Ocieplenie domu to najprostsza i zarazem najpopularniejsza metoda zapobiegania stratom ciepła z budynku. Stanowi ono również barierę dla ciepła przenikającego do budynku latem. Aby ocieplenie było efektywne,...

Ocieplenie domu to najprostsza i zarazem najpopularniejsza metoda zapobiegania stratom ciepła z budynku. Stanowi ono również barierę dla ciepła przenikającego do budynku latem. Aby ocieplenie było efektywne, musi być prawidłowo wykonane, m.in. poprzez szczelne ułożenie warstwy izolacji termicznej na powierzchni wszystkich przegród budynku. Należy zatem ocieplić nie tylko ściany zewnętrzne, ale również ściany fundamentowe, podłogi i dachy.

 

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są negatywne oddziaływania na środowisko ludzkie grzybów pleśniowych z królestwa Protista. Występowanie tych grzybów jest szkodliwe zarówno dla organizmu ludzkiego, jak i dla obiektów kubaturowych. Autorzy omawiają królestwo Protista i charakteryzują grzyby pleśniowe, po czym zajmują się problematyką skażenia przez nie mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka.

Mould-based biodeterioration of human residential microenvironments

The subject of the article are negative influences on the human environment of mould fungi from the kingdom of the protista. The presence of these fungi is harmful both for the human body as well as for buildings. The authors discuss the kingdom of the protista and characterise mould fungi, afterwards moving on to issues related to their infestation of the human residential microenvironments.

W odróżnieniu od grzybów domowych, które wymagają dużych ilości substancji pokarmowych, grzyby pleśniowe mogą rozwijać się na materiałach o ich minimalnej zawartości. Głównym problemem, jaki stwarzają te grzyby w mikrośrodowisku mieszkalnym człowieka, jest zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Stwarzają je przede wszystkim mikotoksyny (mykotoksyny), które są wytwarzane przez grzyby pleśniowe w miejscu rozwoju grzybni i kumulowane w podłożu.

Mikotoksyny to niskocząsteczkowe związki o różnej budowie chemicznej i silnym działaniu toksycznym. Dotychczas poznano około 350 gatunków grzybów, które wytwarzają około 400 związków toksycznych. Oddziaływanie toksyczne na organizmy żywe jest szerokie, a mikotoksyny mają właściwości: dermatotoksyczne, hepatotoksyczne, kancerogenne, mutagenne, nefrotoksyczne i teratogenne.

Królestwo Protista

Grzyby (Fungi) występujące w przyrodzie to szeroko rozpowszechniona grupa organizmów, które tworzą oddzielne królestwo (Protista) [1]. Organizmy zaliczane do tego królestwa cechuje prosta budowa. Są to organizmy jedno- lub wielokomórkowe bez zróżnicowania komórkowego.

Królestwo Protista dzieli się na [1]:

I. Wyższe Protista. Struktura komórkowa podobna jest do struktury komórek roślinnych i zwierzęcych. Typ budowy komórkowej - eukariotyczny (Eukaryota).

II. Niższe Protista. Prosty typ budowy komórkowej - prokariotyczny (Procaryota).

Grzyby są nitkowatymi niefotosyntetyzującymi mikroorganizmami rosnącymi w postaci masy splątanych i rozgałęzionych strzępek (hyphate), które tworzą tzw. grzybnie (mycelium). Eukariotyczny typ budowy komórkowej stwarza potrzebę zaspokajania zapotrzebowania na energię i węgiel cudzymi związkami organicznymi, pochodzącymi z martwej lub żywej materii. (FOT. 1)

FOT. 1. Grzyb domowy na podłożu mineralnym; fot.: J. A. Rubin, B. Orlik-Kożdoń

FOT. 1. Grzyb domowy na podłożu mineralnym; fot.: J. A. Rubin, B. Orlik-Kożdoń

Grzyby odżywiają się w zasadzie na trzy właściwe im sposoby:

 • saprotrofia - pobieranie martwych szczątków organicznych pochodzących z drobnoustrojów, roślin oraz zwierząt,
 • pasożytnictwo - wykorzystywanie żywych tkanek roślinnych lub zwierzęcych (ze szkodą dla ich gospodarza),
 • symbioza - egzystencja na żywych tkankach (z korzyścią dla ich gospodarza).

Oprócz wspomnianych substancji pokarmowych kolejnym niezbędnym czynnikiem potrzebnym do rozwoju grzybów są odpowiednie warunki środowiska ich bytowania [2]. Do pobierania substancji odżywczych grzyby wymagają obecności wody i dlatego ich występowanie jest ograniczone do środowisk wilgotnych, takich jak tkanki gospodarzy (pasożyty lub symbionty) lub też wilgotne substancje wyjściowe (substraty) oraz gleby i mury (saprofity). Wysychanie środowiska powoduje w funkcji czasu śmierć grzybów.

Grzyby mają także skłonność do zajmowania środowisk kwaśnych, które mogą z kolei jeszcze bardziej zakwaszać. Optymalne pH wzrostu grzybów zawiera się w przedziale od 4 do 6.

Na rozwój grzybów istotny wpływ ma także temperatura:

 • mezofile - rosną w temperaturze od 5 do 40°C,
 • psychrofile - w temperaturze poniżej 5°C,
 • termotolerancyjne lub termofilne - w temperaturze powyżej 50°C.

Grzyby mogą występować zarówno na powierzchni, jak również we wnętrzu ciała ludzkiego, a także w otaczającym go środowisku mieszkalnym, wliczając w to kubaturowe obiekty budowlane. Grzyby występujące w budynkach mieszkalnych i gospodarskich, zwyczajowo dzieli się na grzyby domowe oraz grzyby pleśniowe [3].

Biodeterioracja pleśniowa obiektów budowlanych

W literaturze przedmiotu można znaleźć pojęcie "biodeterioracja", które służy do określania zjawiska obniżenia sprawności i przydatności oraz pogorszenia właściwości technicznych materiałów i wyrobów budowlanych w wyniku oddziaływania czynników biologicznych [4].

Biodeterioracja pleśniowa to zjawisko utraty właściwości użytkowych wywołane rozwojem grzybów pleśniowych. Przejawem wystąpienia wspomnianego zjawiska są [4]:

 • biodegradacja zastosowanych materiałów budowlanych,
 • mikotoksyczne skażenie pomieszczeń kubaturowych (materiałów wspomnianych powyżej oraz powietrza wewnętrznego).

Grzyby pleśniowe

Grzyby pleśniowe to określenie potoczne, które obejmuje grzyby z klasy workowców, z wyodrębnionej grupy grzybów niedoskonałych oraz z klasy pleśniaków (Zygomycotina, Ascomycotina, Deuteromycotina). Grzyby te rozwijają się w zasadzie na wszystkich podłożach organicznych i nieorganicznych w warunkach ich silnego zawilgocenia (FOT. 2).

Grzyby pleśniowe mogą się rozwijać na materiałach zawierających minimalne ilości substancji odżywczych. Źródłem pożywienia dla omawianych grzybów są wszelkiego rodzaju materiały organiczne (np. celuloza), a także m.in. farby klejowe oraz zanieczyszczenia powierzchni pyłami organicznymi [5].

Do najczęściej występujących grzybów pleśniowych w obiektach kubaturowych [2] należą rodzaje i gatunki wymienione w TABELI.

TABELA. Grzyby pleśniowe najczęściej występujące w obiektach kubaturowych [2]

TABELA. Grzyby pleśniowe najczęściej występujące w obiektach kubaturowych [2]

FOT. 2. Grzyby pleśniowe na wilgotnym podłożu mineralnym; fot.: J. A. Rubin, B. Orlik-Kożdoń

FOT. 2. Grzyby pleśniowe na wilgotnym podłożu mineralnym; fot.: J. A. Rubin, B. Orlik-Kożdoń

O zaistnieniu i efektywnym rozwoju grzybów pleśniowych na powierzchniach i wewnątrz przegród budowlanych decyduje wiele czynników, które można podzielić na dwie zasadnicze grupy [2, 6]:

 • wady tak projektowe, jak i wykonawcze, a także niewłaściwa izolacja przeciwwilgociowa oraz brak sprawnej wentylacji,
 • zła eksploatacja pomieszczeń mieszkalnych, połączona z podwyższoną wilgotnością powietrza wewnętrznego, jak również nadmierna szczelność okien, która utrudnia infiltrację powietrza zewnętrznego do tychże pomieszczeń.

Praktycznie rzecz ujmując, w każdym obiekcie kubaturowym [6] na skutek zakłócenia stanu równowagi ekologicznej przez w/w czynniki dochodzi do rozwoju populacji grzybów pleśniowych. W zależności od mikroklimatu i rodzaju podłoża dominuje jeden lub dwa rodzaje grzybów pleśniowych odpowiadających właściwościom enzymatycznym danego organizmu. Bywają również takie specyficzne przypadki, iż tych rodzajów grzybów jest dużo więcej.

Grzyby te, rozmnażając się na powierzchniach przegród budowlanych (FOT. 3, FOT. 4, FOT. 5 i FOT. 6), tworzą kolorowe (czarne, czerwone, zielone itp.) naloty grzybni. Zabarwienie spowodowane jest przez obecność licznych zarodników konidialnych, które wyrastają na trzonkach konidialnych. Grzyby pleśniowe są związane z podłożem za pomocą wyspecjalizowanych strzępek, wrastających na niewielką głębokość - rzędu 0,5-1,0 mm. Strzępki te to haustoria (ssawki), rizoidy (chwytniki) lub apresoria (przylgi).

FOT. 3. Grzyby pleśniowe na ścianie pomieszczenia pod sufitem (po zalaniu); fot.: J. A. Rubin, B. Orlik-Kożdoń

FOT. 3. Grzyby pleśniowe na ścianie pomieszczenia pod sufitem (po zalaniu); fot.: J. A. Rubin, B. Orlik-Kożdoń

FOT. 4. Grzyby pleśniowe na ścianie na tapecie (po zalaniu); fot.: J. A. Rubin, B. Orlik-Kożdoń

FOT. 4. Grzyby pleśniowe na ścianie na tapecie (po zalaniu); fot.: J. A. Rubin, B. Orlik-Kożdoń

FOT. 5. Grzyby pleśniowe we wnęce okiennej (mostek termiczny); fot.: J. A. Rubin, B. Orlik-Kożdoń

FOT. 5. Grzyby pleśniowe we wnęce okiennej (mostek termiczny); fot.: J. A. Rubin, B. Orlik-Kożdoń

FOT. 6. Grzyby pleśniowe pod wykładziną podłogową (strop nad wilgotną piwnicą); fot.: J. A. Rubin, B. Orlik-Kożdoń

FOT. 6. Grzyby pleśniowe pod wykładziną podłogową (strop nad wilgotną piwnicą); fot.: J. A. Rubin, B. Orlik-Kożdoń

Tak zwana biodegradacja pleśniowa materiałów budowlanych jest definiowana jako zmiana właściwości użytkowych tychże materiałów [4]. Proces ten dotyczy nie tylko przegród budowlanych, lecz także sprzętów i elementów wyposażenia wnętrz i przebiega mniej lub bardziej dynamicznie w wyniku zasiedlenia ich powierzchni przez wzmiankowane grzyby pleśniowe.

Biodegradacja pleśniowa ma charakter stricte powierzchniowy i w minimalnym stopniu wpływa na pogorszenie technicznych właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. Jest za to przyczyną zmian wyglądu tych powierzchni i ewidentnego pogorszenia walorów estetycznych obiektu budowlanego [4].

Mikotoksyczne skażenie mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka

Potencjalne zagrożenia dla zdrowia, jakie niosą ze sobą grzyby pleśniowe rozwijające się w mikrośrodowisku mieszkalnym człowieka, wynikają z trzech powodów [7]:

 • stanowią podstawę alergenów inhalacyjnych,
 • wytwarzają toksyczne metabolity (mikotoksyny),
 • wydzielają do otoczenia szerokie spektrum związków lotnych, które są szkodliwe dla ludzi.

Elementem grzybów, który najsilniej alergizuje, są ich zarodniki, jednak większość tych samych, charakterystycznych dla danego gatunku alergenów zawiera również grzybnia. Współczesna nauka dysponuje wiedzą o budowie i właściwościach alergenów jedynie stosunkowo niewielkiej liczby gatunków grzybów. Sporo już wiadomo o alergenach występujących w Altetnaria alternata, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Saccharomyces cervisiae oraz Candida albicans.

Kontakt z grzybami pleśniowymi dość często wywołuje również schorzenia o podłożu alergicznym, takie jak choroby układu oddechowego (anginy, zapalenie oskrzeli i płuc oraz dychawice oskrzelowe), katar alergiczny (katar sienny), zapalenie spojówek, zmiany skórne.

Grzyby pleśniowe mogą atakować również naskórek, powodując uszkodzenia powierzchniowe w postaci aft, grzybic, liszai itp. Mogą one również spowodować oportunistyczne grzybice układowe (np. w przebiegu chorób z upośledzeniem odporności organizmu, np. AIDS, czy przy długotrwałej antybiotykoterapii o szerokim spektrum działania).

W literaturze medycznej [1, 8] opisywane jest tzw. alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (AZPP). Do najczęściej wykrywanych grzybów będących przyczyną powstawania AZPP należą pleśnie z rodzaju Aspergillus, Alternaria, Penicillium, Cladosporium i Trichosporan [9].

Ponadto sporo grzybów pleśniowych występujących w mikrośrodowisku mieszkalnym człowieka ma zdolność do wytwarzania wspomnianych już mikotoksyn [1, 8].

I. Aflatoksyny to grupa silnie toksycznych rakotwórczych substancji wytwarzanych przez grzyby pleśniowe. Wytwarzają je głównie szczepy z gatunków Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus. Do tej pory wyodrębniono i określono działanie kilku aflatoksyn oznaczonych jako aflatoksyny B1, B2, G1, G2. Aflatoksyna B1 - obok wirusa żółtaczki - jest głównym czynnikiem wywołującym raka wątroby u ludzi.

II. Ochratoksyny są metabolitami grzybów pleśniowych należących do rodzajów Aspergillus, Penicillium i Trichoderma. Wytwarzanie ochratoksyn przez grzyby z rodzaju Aspergillus uwarunkowane jest wysoką wilgotnością i podwyższoną temperaturą otoczenia (powyżej 25ºC). Natomiast wiele gatunków rodzajów Penicillium i Trichoderma może produkować ochratoksyny również w niskich temperaturach (około 5°C). Pierwotnym objawem ochratoksykozy jest najczęściej choroba nerek.

III. Trichotecynotoksyny należą do blisko spokrewnionych związków chemicznych, wytwarzanych przez grzyby pleśniowe z rodzajów Fusarium, Cephalosporium, Myrothecium, Trichoderma i Stachybotrys. Według najnowszych badań są one - obok aflatoksyn - silnymi hepatotoksynami. Rozwojowi grzybni i tworzeniu trichotecyn sprzyja bardzo duża wilgotność i pojawianie się owadów roznoszących zarodniki grzybów. Objawy działania tej toksyny mogą być różnorodne. Należą do nich biegunki oraz anoreksja wywołana stanami zapalnymi nabłonka jelita cienkiego, a we krwi obwodowej spotyka się leukopenię.

Jak już na wstępie wspomniano, mikotoksyny wytwarzane są przez grzyby pleśniowe w miejscu rozwoju ich grzybni i kumulowane w podłożu. Wzmiankowane mikotoksyny to niskocząsteczkowe związki o różnej budowie chemicznej oraz o bardzo silnym oddziaływaniu toksycznym.

Jak dotąd mikolodzy odkryli w środowisku mieszkalnym człowieka około 350 gatunków grzybów pleśniowych, które wytwarzają około 400 związków toksycznych [7]. Ich oddziaływanie toksyczne na organizmy żywe jest szerokie, a mikotoksyny mają specyficzne właściwości [1, 8]:

 • dermatotoksyczne (oddziaływanie na skórę),
 • hepatotoksyczne (oddziaływanie na wątrobę),
 • kancerogenne (uszkadzanie DNA),
 • mutagenne (powodowanie mutacji),
 • nefrotoksyczne (oddziaływanie na nerki),
 • neurotoksyczne (oddziaływanie na mózg i układ nerwowy),
 • teratogenne (oddziaływanie toksyczne na zarodek lub płód).

Mikotoksyny wstrzymują w organizmie człowieka syntezę białek, zakłócają aktywność enzymów, zmniejszają krzepliwość krwi oraz osłabiają naturalną odporność przeciwnowotworową, a także wywołują stałe uczucie zmęczenia (chronic fatigue syndrome) [1, 8].

Podsumowanie

Oficjalne wyniki badań epidemiologicznych wskazują na silny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy występowaniem grzybów pleśniowych w obiektach kubaturowych a stanem zdrowia osób przebywających w zasięgu ich oddziaływania [7, 10]. W związku z tym można stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, iż grzyby pleśniowe zajmują znaczące miejsce w grupie czynników wpływających negatywnie na zdrowie ludzi [11].

Użytkownicy zainfekowanych pomieszczeń są narażeni na notoryczne oddziaływanie mikotoksyn, które dostają się do organizmu drogą inhalacyjną, pokarmową oraz poprzez skórę (w przypadku zmian chorobowych). Najbardziej niebezpieczna jest droga oddechowa, gdyż toksyny mogą działać na tzw. makrofagi w tkankach płucnych, niszcząc je. Wzrasta w związku z tym zachorowalność m.in. na grzybice układu oddechowego [1, 8].

Porażenie grzybami pleśniowymi obiektu mieszkalnego wymaga podjęcia natychmiastowych działań mających na celu ustalenie przyczyny pojawienia się grzybów i zainicjowania szybkiej akcji zaradczej. Pomocnym narzędziem wspierającym badania stricte makroskopowe może być specjalistyczne oprogramowanie komputerowe [12].

Literatura

 1. E. Jawetz, J.L. Melnik, E.A. Adelberg, "Przegląd mikrobiologii lekarskiej", Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1974.
 2. J. Ważny, J. Karyś (red.), "Ochrona budynków przed korozją biologiczną", Arkady, Warszawa 2001.
 3. J.A. Rubin, "Korozja biologiczna w budownictwie", "Kalejdoskop Budowlany" 2/2005.
 4. B. Rymsza, "Biodeterioracja pleśniowa obiektów budowlanych", Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003.
 5. J.A. Rubin, "Molds in residential human", "Technological innovations and sustainability development in architecture and construction", monograph, J. Sokołowska-Moskwiak (red.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Racibórz 2017.
 6. B. Stawiski, "Nowoczesna stolarka budowlana a fizyka i mykologia budowli", III Warsztaty Mykologiczno-Budowlane, PSMB, Wrocław–Huta Szklana 2002.
 7. Z. Żakowska, M. Piotrowska, B. Gutarowska, "Grzyby pleśniowe w budynkach - zagrożenia mikrobiologiczne dla ludzi i zwierząt", IV Warsztaty Mykologiczno-Budowlane, PSMB, Wrocław–Święta Katarzyna 2004.
 8. J. Nicklin, K. Graeme-Cook, T. Paget, R. Killington, "Mikrobiologia", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 9. Z. Żakowska, M. Piotrowska, "Praktyczna identyfikacja grzybów pleśniowych występujących w budynkach", III Warsztaty Mykologiczno-Budowlane, PSMB, Wrocław–Huta Szklana 2002.
 10. Z. Stramski, "Szkodliwy wpływ grzybów domowych i pleśniowych na zdrowie ludzkie oraz przyczyny ich występowania w nowych wielkopłytowych budynkach mieszkalnych", PZITB, Oddział Wrocław, Wrocław 1994.
 11. J.A. Rubin, K. Orszulik, "Wpływ grzybów pleśniowych na zdrowie ludzi", V Międzynarodowe Sympozjum AT-Z, Gliwice 2007.
 12. B. Orlik-Kożdoń, A. Szymanowska-Gwiżdż, T. Steidl, J.A. Rubin,  "Prognozowanie powstawania grzybów pleśniowych na powierzchni przegród budowlanych", "IZOLACJE" 1/2019.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Mariusz Gaczek, mgr inż. Paweł Gaciek, dr inż. Mariusz Garecki Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS - oddziaływanie wiatru

Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS - oddziaływanie wiatru Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS - oddziaływanie wiatru

Prawidłowe mocowanie systemów ETICS do podłoży nośnych jest jednym z podstawowych warunków krótko- i długotrwałej stabilności tych ociepleń na zewnętrznych ścianach budynków. Na mocowanie wpływ ma kilka...

Prawidłowe mocowanie systemów ETICS do podłoży nośnych jest jednym z podstawowych warunków krótko- i długotrwałej stabilności tych ociepleń na zewnętrznych ścianach budynków. Na mocowanie wpływ ma kilka czynników, a jednym z najważniejszych jest określenie (w procesie projektowania ocieplenia) niezbędnej liczby łączników mechanicznych przypadających na 1 m2 powierzchni termoizolacji, przyjmując mechaniczny sposób mocowania ocieplenia.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji

Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji

W budownictwie ogólnym stosowanych jest wiele systemów stropowych. Najbardziej popularne są stropy gęstożebrowe (np. Teriva), żelbetowe wylewane na mokro, a także stropy półprefabrykowane (np. z płyt stropowych...

W budownictwie ogólnym stosowanych jest wiele systemów stropowych. Najbardziej popularne są stropy gęstożebrowe (np. Teriva), żelbetowe wylewane na mokro, a także stropy półprefabrykowane (np. z płyt stropowych typu filigran lub 2K) lub prefabrykowane (np. z płyt kanałowych, płyt żerańskich).

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż Nowoczesne rozwiązania elewacyjne

Nowoczesne rozwiązania elewacyjne Nowoczesne rozwiązania elewacyjne

Tradycyjna forma elewacji wynika z konstrukcji budynku (np. murowej, drewnianej, drewniano-murowe, kamiennej) i jest jej elementem. Może występować także w postaci licowanej współczesną wyprawą tynkarską...

Tradycyjna forma elewacji wynika z konstrukcji budynku (np. murowej, drewnianej, drewniano-murowe, kamiennej) i jest jej elementem. Może występować także w postaci licowanej współczesną wyprawą tynkarską czy okładziną (ceramiczną, drewnianą, kamienną, stalową, z tworzyw sztucznych), nierzadko z bogatymi detalami architektonicznymi, charakterystycznymi dla okresu powstania budynku, zmodyfikowanymi lub dodanymi obecnie. Do tej grupy można zaliczyć także współczesne rozwiązania ścian żelbetowych z surowymi...

mgr inż. Piotr Idzikowski Konserwacje i renowacje systemów ociepleń

Konserwacje i renowacje systemów ociepleń Konserwacje i renowacje systemów ociepleń

Trwałość ocieplonej elewacji związana jest przede wszystkim z przestrzeganiem technologii wykonania robót. Jeśli prace przebiegały zgodnie z wytycznymi producenta, czyli stosowano systemowe produkty zgodnie...

Trwałość ocieplonej elewacji związana jest przede wszystkim z przestrzeganiem technologii wykonania robót. Jeśli prace przebiegały zgodnie z wytycznymi producenta, czyli stosowano systemowe produkty zgodnie z zapisami w ich kartach technicznych i właściwie je dobrano do warunków użytkowania, to ocieploną elewacją można będzie cieszyć się przez kilkadziesiąt lat. Warunkami niezbędnym takiego stanu rzeczy są jednak okresowe kontrole i naprawy.

dr hab. inż., prof. UWM Robert Wójcik Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz

Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz

W podstawowym nurcie zainteresowań dociepleniami od wewnątrz pozostają głównie budynki zabytkowe, pełniące pierwotnie różne funkcje, w tym niemieszkalne, które nie mogą być docieplane od zewnątrz. Gruntownej...

W podstawowym nurcie zainteresowań dociepleniami od wewnątrz pozostają głównie budynki zabytkowe, pełniące pierwotnie różne funkcje, w tym niemieszkalne, które nie mogą być docieplane od zewnątrz. Gruntownej poprawy termoizolacyjności przegród zewnętrznych wymagają budynki przemysłowe, rolnicze, wojskowe, magazynowe, które obecnie przystosowuje się do funkcji mieszkalnych, biurowych, handlowych, o wysokich wymaganiach w zakresie komfortu cieplnego.

dr inż. Wojciech Mazur Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej

Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej

Elementy ceramiczne zaliczane są do najstarszych wyrobów wytwarzanych przez człowieka i stosowanych w budownictwie. Ich historia sięga bowiem 4000 lat p.n.e. Wiele cywilizacji wprowadzało kolejne modyfikację...

Elementy ceramiczne zaliczane są do najstarszych wyrobów wytwarzanych przez człowieka i stosowanych w budownictwie. Ich historia sięga bowiem 4000 lat p.n.e. Wiele cywilizacji wprowadzało kolejne modyfikację elementów ceramicznych i nowe zastosowania, co pozwoliło na stworzenie ich bardzo bogatego asortymentu.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Porównanie najpopularniejszych systemów stropowych w kontekście stosowanych materiałów izolacyjnych

Porównanie najpopularniejszych systemów stropowych w kontekście stosowanych materiałów izolacyjnych Porównanie najpopularniejszych systemów stropowych w kontekście stosowanych materiałów izolacyjnych

Istnieje bardzo wiele systemów stropowych. Wybór stropu zależy od projektanta konstrukcji. To projektant-architekt powinien w tym zakresie dokonać wpisu do projektu po konsultacji z projektantem konstrukcji,...

Istnieje bardzo wiele systemów stropowych. Wybór stropu zależy od projektanta konstrukcji. To projektant-architekt powinien w tym zakresie dokonać wpisu do projektu po konsultacji z projektantem konstrukcji, który na podstawie danych szczegółowych dobierze odpowiednie rozwiązanie. To właśnie projektant konstrukcji, w zależności od cech geometrycznych budynku (kształtu rzutu budynku, rozpiętości w świetle podpór i przewidywanego obciążenia) dobiera odpowiedni system stropowy oraz jego wysokość konstrukcyjną....

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych

Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych

Wykorzystanie drewna w budownictwie ma bardzo szerokie i wieloletnie tradycje, które w XX wieku, z uwagi na rozpowszechnienie stali i żelbetu oraz palność drewna, zostało w wielu krajach, w tym w Polsce,...

Wykorzystanie drewna w budownictwie ma bardzo szerokie i wieloletnie tradycje, które w XX wieku, z uwagi na rozpowszechnienie stali i żelbetu oraz palność drewna, zostało w wielu krajach, w tym w Polsce, ograniczone.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Paulina Rożek Modernizacja poddaszy użytkowych

Modernizacja poddaszy użytkowych Modernizacja poddaszy użytkowych

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

dr inż. Marek Niemas Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków

Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków

Hałas jest jednym z coraz bardziej znaczących zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Jego ograniczanie leży w interesie społeczeństwa, a dopuszczalny poziom jest regulowany polskimi i międzynarodowymi...

Hałas jest jednym z coraz bardziej znaczących zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Jego ograniczanie leży w interesie społeczeństwa, a dopuszczalny poziom jest regulowany polskimi i międzynarodowymi przepisami w dziedzinie prawa budowlanego.

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania...

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania komory badawczej istotne jest zachowanie odpowiedniego ciśnienia w piecu oraz zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez cały czas badania.

dr inż. Rafał Nowak Zasady projektowania i doboru nadproży

Zasady projektowania i doboru nadproży Zasady projektowania i doboru nadproży

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano...

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano pojedyncze elementy konstrukcyjne jak kamienie, a ocena ich nośności była jedynie eksperymentalna. Jednakże takie nadproża pozwalały jedynie na kształtowanie małych otworów, dlatego poszukiwano lepszych rozwiązań.

dr inż. Iwona Galman, dr inż. Radosław Jasiński Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może...

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może to być zrealizowane przez: przewiązanie muru, łączniki lub zbrojenie przedłużone w każdą ze ścian.

dr inż. Maciej Robakiewicz Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących...

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących o efektach i kosztach termomodernizacji. Niedoceniane są problemy eksploatacji wykonanych ulepszeń budynku, czyli zapewnienie niezbędnej trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji, a to może powodować, że w czasie eksploatacji będą powstawać trudne do usunięcia wady i uszkodzenia.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Barbara Chruściel, mgr inż. Michał Wieczorek Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na...

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na elewacjach, które po pożarach we Frankfurcie (2012) i Grenfell Tower w Londynie (2017) zostały objęte unijnymi programami badawczymi.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina...

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina elewacyjna, wykonywana obecnie najczęściej z płyt włóknisto-cementowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

www.lampy.it Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie? Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji....

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji. A to poważny błąd, bo zapewnienie światła na zewnątrz budynku spełnia także szereg kluczowych funkcji.

Nicola Hariasz Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Modernizacja bloków z wielkiej płyty Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem...

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem niepokoju na temat ich stanu technicznego. Rozkwit budownictwa mieszkaniowego z wielkiej płyty przypada w Polsce na lata 70. Jednak jego historia sięga znacznie dalej. Pierwszym osiedlem wybudowanym w tej technologii było osiedle Betondorp w Amsterdamie, którego nazwa w języku niderlandzkim oznacza...

dr Jarosław Gil Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Prognozowanie izolacyjności akustycznej Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Prawidłowe ocieplenie elewacji

Prawidłowe ocieplenie elewacji Prawidłowe ocieplenie elewacji

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Jaką geomembranę PVC wybrać?

Jaką geomembranę PVC wybrać? Jaką geomembranę PVC wybrać?

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

merXu Produkty Pan Fitinka na merXu

Produkty Pan Fitinka na merXu Produkty Pan Fitinka na merXu

merXu to internetowa platforma sprzedażowa, która ułatwia kontakty handlowe B2B przedsiębiorcom z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jedną z nich jest Pan Fitinka, czeski dostawca produktów z branży...

merXu to internetowa platforma sprzedażowa, która ułatwia kontakty handlowe B2B przedsiębiorcom z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jedną z nich jest Pan Fitinka, czeski dostawca produktów z branży grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, wodno-kanalizacyjnej oraz armatury sanitarnej.

homebook.pl Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć? Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie...

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie piszczy i które tendencje okażą się godne tego, aby zaimplementować je również w swoich czterech ścianach. Przed Tobą kilka najciekawszych tendencji, którym zdecydowanie warto bliżej się przyjrzeć.

Kingspan Profesjonalne systemy barier ochronnych

Profesjonalne systemy barier ochronnych Profesjonalne systemy barier ochronnych

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz...

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz odpornych na uderzenia słupków i barier ochronnych pozwalają zmniejszyć ryzyko wypadków i poprawiają komfort pracowników.

Bauder Polska Sp. z o. o. BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Xella Polska Sp. z o.o. Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się...

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się przeważnie płyty styropianowe. Rzadziej do tego celu wykorzystuje się - droższe od nich - płyty z wełny mineralnej. Od połowy 2019 roku oba te materiały ociepleniowe mają dużą konkurencję w postaci mineralnych płyt izolacyjnych Multipor ETICS.

merXu Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia...

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia drobnych napraw w domu lub ogrodzie. Zobacz ofertę z kategorii chemii budowlanej na merXu.

Kärcher PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty...

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej wiosny Kärcher oferuje budowlańcom najlepsze modele swoich urządzeń w atrakcyjnych, obniżonych cenach. Oferta PRO Korzyści to szeroki wybór sprzętów – urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS oraz bez niego HD, odkurzacze NT do suchych i mokrych zabrudzeń radzące...

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.