Izolacje.com.pl

Termoizolacja ścian budynków zabytkowych – wybrane problemy

Selected problems related to thermal insulation of historic buildings

Poznaj wybrane problemy związane z termomodernizacją ścian obiektów historycznych
Archiwa autorów

Poznaj wybrane problemy związane z termomodernizacją ścian obiektów historycznych


Archiwa autorów

Podniesienie standardu energetycznego budynków wiąże się zazwyczaj z izolacją cieplną przegród zewnętrznych przy zastosowaniu popularnej metody ocieplania ścian zewnętrznych ETICS. W przypadku budynków zabytkowych, objętych ochroną konserwatorską lub elewacjach o wysokich walorach historycznych, tradycyjne metody ocieplania od zewnątrz, tj. w naszym klimacie od strony chłodniejszej przegrody, nie znajdują zastosowania. Jednym ze sposobów podniesienia efektywności energetycznej ścian jest zastosowanie izolacji cieplnej od wewnątrz. Rozwiązanie to jednak w określonych warunkach może prowokować niekorzystne zjawiska, a co za tym idzie uszkodzenia początkowo powierzchni ściany (farby i tynki), a w późniejszym czasie – konstrukcji.

Zobacz także

Jacek Sawicki Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać? Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach....

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach. Na ścianach wewnątrz pomieszczeń są to miejsca występowania tzw. mostków termicznych, spowodowane brakiem docieplenia muru, gdzie na styku powierzchni ściany z otoczeniem występuje zjawisko skraplania się wilgoci.

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Zasadniczym efektem docieplenia od wewnątrz jest przyrost zawilgocenia poszczególnych warstw ściany:

 • główną przyczyną wzrostu wilgoci w materiałach ściany jest kondensacja pary wodnej, a w konsekwencji możliwy rozwój pleśni.
 • inną ważną przyczyną przyrostu wilgoci może być podciąganie kapilarne. Zjawisko to może znacząco wpływać na stan zawilgocenia starych murów ceglanych, zwłaszcza w partiach przyziemia.

Przy łącznym występowaniu tych zjawisk w wielu przypadkach obserwowane są również uszkodzenia spowodowane przez mróz, sól i pęknięcia termiczne. Na FOT. 12 pokazano stan ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego, w którym wykonano docieplenia ścian piwnicy.

FOT. 1-2. Ocieplona ściana piwnicy: ściana od zewnątrz - wysolenia ponad izolacją termiczną (1), od wewnątrz zagrzybienie powierzchni ściany parteru przy podłodze (2); fot. archiwa autorów

FOT. 1–2. Ocieplona ściana piwnicy: ściana od zewnątrz – wysolenia ponad izolacją termiczną (1), od wewnątrz zagrzybienie powierzchni ściany parteru przy podłodze (2); fot. archiwa autorów

Przy dociepleniu ścian zewnętrznych typowych budynków mieszkalnych wykonanych w technologiach wielkopłytowej, wielkoblokowej, szkieletowej czy też z elementów drobnowymiarowych nowej generacji, jak ceramika poryzowana lub bloczki z betonu lekkiego, zjawiska te mają mniejsze znaczenie, zwłaszcza w przypadku zastosowania typowych dociepleń od strony zewnętrznej. Dla takich układów ściennych wystarczą typowe obliczenia pozwalające projektantowi na spełnienie obowiązujących wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej i uniknięcia kondensacji powierzchniowej.

W przypadku ścian ceglanych, ceglano-kamiennych lub ceglanych o złożonej budowie, jakie występują w budynkach zabytkowych, a w których występuje duża ilość zaprawy wapienno-piaskowej, niezbędne jest prognozowanie zachowania się przegrody w czasie jej eksploatacji, tak aby po zmianie pierwotnej budowy przegrody na inną z materiałem termoizolacyjnym uniknąć niekorzystnych zjawisk i przyśpieszonego starzenia się poszczególnych elementów muru (FOT. 3).

FOT. 3. Mur złożony, warstwowy z cegłą licową dziurawką; fot. archiwa autorów

FOT. 3. Mur złożony, warstwowy z cegłą licową dziurawką; fot. archiwa autorów

Odpowiednia diagnostyka i ocena pozwoli zaproponować takie środki zapobiegawcze, które pozwolą zachować charakter historyczny budynków dla przyszłych pokoleń wraz z zachowaniem zdrowego mikroklimatu.

Prezentowany artykuł ma charakter przeglądowy. Zebrano w nim informacje dotyczące najczęściej spotykanych uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej termoizolacji przegród. Autorzy na podstawie własnych doświadczeń i publikacji naukowych przedstawiają przyczyny ich powstania i negatywne skutki, jakie ze sobą niosą.

Niekorzystne zjawiska i procesy zachodzące w izolowanych ścianach

Kondensacja pary wodnej

Kondensacja może wystąpić na powierzchni lub wewnątrz konstrukcji przegrody. Kondensacja występuje, gdy ciśnienie cząstkowe pary wodnej (pv) jest większe niż ciśnienie nasycenia (psat). Ciśnienie nasycenia zależy od temperatury otoczenia lub powierzchni. Specyficznym typem wewnętrznej kondensacji jest tak zwana letnia kondensacja. Letnia kondensacja ma miejsce, gdy wilgotna ściana jest suszona przez promieniowanie słoneczne, podczas gdy temperatura zewnętrznej strony wzrasta, co prowadzi do wewnętrznego strumienia wilgoci.

Jeśli opór dyfuzyjny warstwy materiału warstwy we wnętrzu konstrukcji jest zbyt wysoki, to latem może wystąpić kondensacja między warstwą izolacyjną a warstwą opóźniającą parowanie. Dzięki materiałom izolacyjnym o wysokim oporze dyfuzyjnym nie dojdzie do letniej kondensacji, ponieważ warstwa izolacyjna działa jak bariera pary w obu kierunkach.

Stan techniczny przegrody w zakresie możliwości wystąpienia kondensacji pary wodnej bada się na ogół uproszczoną metodą obliczeń zwaną metodą Glasera. Metoda Glasera (według normy PN EN ISO 13788 [1]) jest powszechnie stosowaną i akceptowalną metodą określania, czy dana konstrukcja jest wrażliwa na wewnętrzną kondensację. Metoda ta bazuje na szeregu uproszczeń, nie dając wyników, które jednoznacznie odpowiedzą na pytanie o przyrost wilgotności warstw, w tym np. warstwy zaprawy spajającej poszczególne elementy muru. Z tego względu traktowana jest jedynie jako metoda szacowania stanu wilgotnościowego przegrody niż do jej dokładnego prognozowania.

Samo zjawisko migracji wilgoci, wody i pary wodnej w przegrodach z materiałów kapilarno-porowatych jest zjawiskiem dość złożonym i zależnym od wielu czynników, w tym od:

 • stanu początkowego zawartości wilgoci w porach materiału,
 • struktury porów materiału,
 • chłonności powierzchniowej,
 • podciągania kapilarnego,
 • gradientu temperatury po obu stronach przegrody,
 • właściwości cieplnych poszczególnych warstw materiału muru,
 • występowania w murze lub materiale przestrzeni powietrznych wentylowanych
 • innych czynników.
RYS. 1. Przykładowe wyniki obliczeń programem WUFIBio; górny diagram pokazuje obliczoną zmianę zawartości wody (niebieski) i krytyczną zawartość wody (czerwony) w czasie (interpretacja: wzrost pleśni przekracza 200 mm/rok); rys. archiwa autorów

RYS. 1. Przykładowe wyniki obliczeń programem WUFIBio; górny diagram pokazuje obliczoną zmianę zawartości wody (niebieski) i krytyczną zawartość wody (czerwony) w czasie (interpretacja: wzrost pleśni przekracza 200 mm/rok); rys. archiwa autorów

W tym celu sugeruje się, aby w przypadku murów złożonych o dużej wartości historycznej stosować bardziej złożone modele oparte na układzie nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych, opisujące niestacjonarny sprzężony transport ciepła i wilgoci w materiałach i przegrodach budowlanych [2].

Na potrzeby symulacji zmian zawartości wilgoci w materiałach budowlanych i całych przegrodach, nawet o bardzo złożonej budowie zupełnie wystarczające są programy symulacyjne typu WUFI 2D 3 (4), DELPHI 6. Pomocny może też być zestaw programów WUFI Pro i WUFIBio. Ten ostatni przeznaczony jest do analizy możliwości rozwoju pleśni i grzybów na powierzchni wewnętrznej przegrody budowlanej (RYS. 1).

Rozwój pleśni i korozja biologiczna elementów a wilgotność elementów muru

W większości rodzajów ścian zewnętrznych stosowanie izolacji termicznej i zwiększanie szczelności układu ściennego utrudnia rozwój pleśni. Ryzyko rozwoju pleśni wzrasta, przy wzroście wilgotności powietrza środowiska wewnętrznego na skutek niewłaściwie działającej wentylacji pomieszczeń lub jej braku.

Wilgoć w budynku sprzyja rozwojowi pleśni, roztoczy i owadów. Zwiększa ryzyko niekorzystnych skutków zdrowotnych, objawów oddechowych, infekcji dróg oddechowych i chorób alergicznych [3-4].

Światowa Organizacja Zdrowia wykazała, że około 25% mieszkań socjalnych w Europie jest narażonych na zwiększone ryzyko zdrowotne związane z pleśniami w pomieszczeniach, tj. 45 milionów osób. Około 4,6 miliona z 22 milionów amerykańskich przypadków ­astmy w 2007 roku było związanych z wilgocią.

Znanych jest ponad 100  000 gatunków grzybów, z których około 100-150 gatunków można znaleźć w pomieszczeniach. Formy wewnętrzne mogą rosnąć tylko na powierzchni materiałów, z wyjątkiem drzewnych gatunków podstawczaków.

Według [5] istnieje kilka warunków wymaganych do wzrostu pleśni:

 • zakażenie zarodnikami grzybów,
 • optymalna temperatura powierzchni, ponieważ formy nie mogą regulować swojej temperatury wewnętrznej,
 • wystarczające ilości składników odżywczych w podłożu,
 • odpowiednie warunki wilgotnościowe otaczającego środowiska (powietrza i podłoża),
 • brak substancji grzybobójczych,
 • odpowiednie pH podłoża,
 • odpowiednia ilość tlenu.

Temperatury, podłoże, zarodniki, pH i tlen są prawie zawsze wystarczające do wzrostu pleśni w ogrzewanych budynkach. Niektóre formy pleśni mogą rosnąć w zakresie temperatur, który jest uważany za wygodny dla mieszkańców budynku. Forma może znaleźć odpowiednie podłoże nawet na materiałach o niskiej porowatości, takich jak szkło i metal, kiedy na powierzchni materiału gromadzi się kurz.

Zakłada się, że każde podłoże może stanowić do rozwoju pleśni. Wilgoć jest jedynym warunkiem wzrostu pleśni w ogrzewanych budynkach. Prawie wszystkie formy wewnętrzne pleśni mają warunki wzrostu w zakresie wilgotności względnej RH od 80% do 100% [6].

Oprócz poziomu wilgotności względnej miarą wzrostu pleśni jest aktywność wody (RYS. 23).

RYS. 2-3. Wzrost pleśni Penicillium martensii (2) i Aspergillus versicolor (3) w zależności od aktywności wody i temperatury; liczby w izopletach podano w [mm/dzień]; rys. [6]

RYS. 2–3. Wzrost pleśni Penicillium martensii (2) i Aspergillus versicolor (3) w zależności od aktywności wody i temperatury; liczby w izopletach podano w [mm/dzień]; rys. [6]

Aktywność wody dostarcza informacji o wodzie w postaci płynnej. Aktywność wody waha się od 0 do 1, gdzie 1 to czysta woda.

Aktywność wody można mierzyć tylko wtedy, gdy roztwór znajduje się w równowadze z otaczającym powietrzem.

W przypadku, gdy istnieje równowaga między powietrzem a roztworem, a pomiędzy roztworem a powietrzem nie występuje przepływ netto wody, wilgotność względna jest taka sama jak aktywność wody [6],

gdzie:

αw - aktywność wody [-],
ps - ciśnienie pary wodnej roztworu [Pa],
pw - ciśnienie pary wodnej czystej wody.

Izoplety to konturowe wykresy tempa wzrostu pleśni w funkcji temperatury i wilgotności, przedstawione w wilgotności względnej lub aktywności wody, w warunkach stanu ustalonego. Wiele pleśni ma optymalną szybkość wzrostu przy aktywności wody większej niż 0,90 [6]. Pleśń przestanie rosnąć, gdy wilgotność względna spadnie poniżej wymaganego poziomu, ale forma niekoniecznie zginie.

Pleśń zaczyna ponownie rosnąć, gdy poziom zostanie przekroczony, nawet w krótkich okresach. Przykładowo grzyby Cladosporium cladosporioides mogą ponownie zacząć rosnąć już po godzinie po dwóch tygodniach wilgotności względnej poniżej progu.

W pracach [7-8] podano, że optymalny zakres temperatur sprzyjający rozwojowo pleśni to przedział 0-50°C. W pracach tych na podstawie temperatury określono graniczny poziom wilgotności, od którego następuje rozwój pleśni.

Według [5] wartość krytyczna wilgotności, przy której następuje rozwój pleśni:

Równanie dla krytycznej wilgotności względnej [7-8] sporządzone zostało na podstawie badań dla kilku gatunków grzybów hodowanych na drewnianym podłożu. Równanie według [5] opracowane zostało w oparciu o rozwój grzyba Aspergillus versicolor, mającego najniższy poziom izotopu do kiełkowania wszystkich form, które są powszechnie spotykane w pomieszczeniach wewnętrznych.

W ocenie przegród pod kątem szacowania ryzyka pojawienia się pleśni na powierzchni wewnętrznej przegrody posługujemy się czynnikiem temperaturowym ƒRsi. Jego wartość graniczna (np. dla Polski – 0,72, Holandia – 0,65) ustalona została w oparciu o warunki wzrostu pleśni z gatunku Aspergillus versicolor.

gdzie: 

θsi - obliczona temperatura powierzchni wewnętrznej w miejscu krytycznym,
Ti - temperatura powietrza wewnętrznego,
Te - temperatura powietrza zewnętrznego.

Gdy wartość czynnika temperaturowego jest wyższa niż 0,70, to ryzyko wystąpienia pleśni jest mniejsze niż 5%. W większości państw Europy wartość jest powyżej 0,72. Są jednak państwa, w których wymagania nie są tak rygorystyczne i wartość ta jest w granicach 0,65-0,70 [5].

Pleśń ginie, gdy wilgotność względna spada poniżej wartości progowej. Może być to jednak pozorne. Ponowne przekroczenie progu wilgotności powoduje ponowny rozwój i wzrost pleśni.

W pracy [9] wykazano wzrost pleśni, gdy tylko 10% czasu w okresie pomiaru 30 miesięcy było wyższe niż 80%. Z tego powodu definiuje się czas zwilżania (TOWTime of Wetness), czyli czas, w którym wilgotność względna jest wyższa niż próg RH, podzielony przez całkowity czas cyklu wynoszący 24 godziny:

Wartość TOW wynosząca 0,2 oznacza, że wilgotność względna wynosi 4,8 godziny powyżej progu wilgotności względnej w ciągu 24 godzin. TOW poniżej 0,5 znacznie opóźnia wzrost pleśni [9].

Sole budowlane

Uszkodzenia spowodowane obecnością soli w murze spowodowane są jej krystalizacją. Wykwit pojawia się, gdy sól krystalizuje na powierzchni materiału, co prowadzi do białych lub szarych plam i pasków. Wykwit pojawia się, gdy odparowanie wody jest wolniejsze niż strumień dostarczanej wody dla roztworów soli. Proces parowania powoduje, że roztwory soli w materiale są transportowane na powierzchnię. Sole w roztworze soli krystalizują na powierzchni materiału, gdy woda w roztworze soli odparuje. Wykwity są jedynie problemem estetycznym i mogą zostać zmyte przez deszcz.

Sole, które krystalizują w porach, powodują wewnętrzne naprężenia mechaniczne wyższe niż wytrzymałość na rozciąganie. Powoduje to pęknięcia pod powierzchnią i odrywanie ziaren kamienia lub całych płytek (FOT. 47).

Krystalizacja roztworów soli w materiałach indukuje mechaniczne naprężenia spowodowane rozszerzaniem objętości kryształów soli. Mikropęknięcia występują, gdy ciśnienie spowodowane krystalizacją soli w materiale staje się wyższe niż wytrzymałość na rozciąganie materiału. Gdy roztwory soli przechodzą kilka cykli krystalizacji i rozpuszczania z powodu zwilżania i suszenia, następuje nagromadzenie się mikropęknięć. Zwilżanie prowadzi do rozpuszczenia, podczas gdy suszenie powoduje krystalizację soli obecnych w porach [10].

Większa głębokość penetracji prowadzi do poważniejszych uszkodzeń, które ujawniają się znacznie później z uwagi na fakt, że proces suszenia zajmuje więcej czasu niż proces suszenia w pobliżu powierzchni. Większość fizycznych uszkodzeń soli jest spowodowana przez siarczany, azotany i chlorki [11]. Ale nawet nieniszczące sole mogą powodować powstawanie wykwitów.

FOT. 4-7. Sole budowlane: wykrystalizowanie soli na ścianie piwnicznej (4), wykwit soli na ścianie z cegły (poniżej poziomu gruntu) (5), wykwity solne nietypowe (były budynek poprzemysłowy) (6), krystalizacja soli na powierzchni betonowej (kształtowanej na odpadach przemysłowych) (7); fot. archiwa autorów

FOT. 4–7. Sole budowlane: wykrystalizowanie soli na ścianie piwnicznej (4), wykwit soli na ścianie z cegły (poniżej poziomu gruntu) (5), wykwity solne nietypowe (były budynek poprzemysłowy) (6), krystalizacja soli na powierzchni betonowej (kształtowanej na odpadach przemysłowych) (7); fot. archiwa autorów

Kluczową zmienną, która wpływa na krystalizację soli, jest wilgotność względna otoczenia.

 • Rozpuszczalne sole będą pochłaniać wilgoć z powietrza, gdy wilgotność względna otoczenia przekroczy równowagową wartość wilgotności względnej konkretnej soli.
 • Gdy wilgotność względna otoczenia jest poniżej wartości progowej, wówczas poziom zasolenia będzie stały.
 • Wilgotność względna wyższa od progowej wilgotności względnej powoduje, że sól absorbuje opary i rozpuszcza się.
 • Gdy właściwa względna wilgotność równowagowa soli jest niższa niż 50%, sole nie krystalizują w normalnym wewnętrznym środowisku budynku.
 • Gdy wilgotność względna wynosi między 50% a 75%, sole te rzadko krystalizują.
 • Gdy wilgotność względna w stanie równowagi przekracza 75%, sól łatwo krystalizuje [5].

Zasolenie i krytyczna wilgotność względna

Uszkodzenia spowodowane obecnością soli zależą od trzech właściwości fizycznych materiału:

 • zawartości soli,
 • porowatości
 • i wytrzymałości mechanicznej.

Historyczne mury w wielu przypadkach z natury mają wysokie stężenie siarczanów [5]. Zachowanie soli w porowatym materiale zależy od zawartości wilgoci, rozpuszczalności soli, temperatury i wilgotności. Klasyfikacja zasolenia została określona w projekcie EUREKA EU-1270, który wyróżnia pięć różnych klas zasolenia. Procenty masowe związane z tymi klasami przedstawiono w TABELI.

TABELA Klasyfikacja zasolenia w procentach masowych; [12]

TABELA. Klasyfikacja zasolenia w procentach masowych; [12]

Procent wagowy jest masą soli podzieloną przez masę całkowitego roztworu. Według [12] są to: 

 • Klasa 0: Bardzo niskie stężenie soli: bez szkody dla muru,
 • Klasa 1: Niskie zasolenie: małe niebezpieczeństwo uszkodzenia,
 • Klasa 2: Średnie zaso­lenie: czas życia tynku i farby jest nieznacznie zmniejszony,
 • Klasa 3: Wysokie zasolenie: czas życia farb i tynków znacznie się zmniejsza; zawartość soli powoduje mokre miejsca na ścianie,
 • Klasa 4: Ekstremalnie wysokie zasolenie: oczekuje się, że konstrukcja zostanie uszkodzona w bardzo krótkim czasie.

Ocena stopnia szkodliwości soli na podstawie ilości soli zawartej w próbkach wykonywana jest często również na podstawie wytycznych WTA [13].

Miejsca krytyczne w ścianach obiektów murowanych w aspekcie koncentracji wilgoci

Obliczenia cieplno-wilgotnościowe, a szczególnie symulacje przyrostu wilgoci w wytypowanych elementach budynku zabytkowego są pracochłonne, a w przypadku bardzo skomplikowanych modeli geometrycznych - długotrwałe. Budynki zabytkowe z reguły mają dość rozbudowaną formę architektoniczną i skomplikowane geometrycznie detale zarówno powierzchni zewnętrznych, jak i wewnętrznych, a przekroje przez ściany zewnętrzne zazwyczaj mają zróżnicowaną grubość.

Aby obliczenia, a w szczególności symulacje zachowania się poszczególnych elementów murów i połączeń pomiędzy różnie ukształtowanymi materiałowo i geometrycznie detalami, były jak najbardziej wiarygodne, niezbędne są dokładne badania i analizy wykonywane bezpośrednio na budynku, w tym:

 • dokładne pomiary geometrii wytypowanych miejsc, takich jak:
  - połączenia ścian wewnętrznych z zewnętrznymi,
  - miejsca o zmiennej geometrii w tym naroża wklęsłe i wypukłe,
  - miejsca połączeń elementów drewnianych z murem zewnętrznym w tym np. oparcia belek stropowych, słupów i rygli drewnianych wbudowanych w mur ceglany itp.,
 • pomiary wilgotności materiałów ściany w tym cegieł, zaprawy i drewna,
 • pomiar chłodności wody opadowej zewnętrznych warstw powierzchni murów w tym cegieł i tynków (FOT. 8-9).
FOT. 8-9. Pomiar wilgotności cegieł i chłonności powierzchniowej; fot. archiwa autorów

FOT. 8–9. Pomiar wilgotności cegieł i chłonności powierzchniowej; fot. archiwa autorów

Ryzyko pojawienia się pleśni szczególnie niebezpieczne jest w przypadku izolacji od wewnątrz ścian w budynkach z elementami drewnianymi np. drewniane belki stropowe.

W pracach [6–7] zwrócono szczególną uwagę na utrzymujący się poziom zawartości wody powyżej 20% wilgotności masowej drewnianych belek stropowych, który może powodować ich korozję biologiczną. Na RYS. 45 pokazano przykład symulacji zmian zawilgocenia w czasie połączenia belki drewnianej z murem ceglanym zewnętrznym przy projektowanym dociepleniu od strony zewnętrznej.

RYS. 4-5. Model rysunkowy detalu architektonicznego, połączenie belki stropowej drewnianej ze ścianą, przy projektowanym dociepleniu od wewnątrz: model rysunkowy (4) i model numeryczny (5); rys. archiwa autorów

RYS. 4–5. Model rysunkowy detalu architektonicznego, połączenie belki stropowej drewnianej ze ścianą, przy projektowanym dociepleniu od wewnątrz: model rysunkowy (4) i model numeryczny (5); rys. archiwa autorów

Dane geometryczne i początkowe zawilgocenia materiałów przyjęto na podstawie pomiarów wykonanych na obiekcie. Wyniki obliczeń najczęściej przedstawia się w formie rysunkowej (RYS. 6–7).

RYS. 6-7. Wyniki symulacji zmian wilgotności masowej elementów detalu architektonicznego - połączenie belki drewnianej ze stropem z projektowym dociepleniem od wewnątrz (widok 3D), stan początkowy - 0 godzin (6) i stan końcowy - po 3 latach (7); rys. archiwa autorów

RYS. 6–7. Wyniki symulacji zmian wilgotności masowej elementów detalu architektonicznego – połączenie belki drewnianej ze stropem z projektowym dociepleniem od wewnątrz (widok 3D), stan początkowy – 0 godzin (6) i stan końcowy – po 3 latach (7); rys. archiwa autorów

Degradacja drewna może być spowodowana przez grzyby, bakterie i owady. Bakterie mogą atakować drewno, gdy występuje bardzo niski poziom tlenu. Ale może upłynąć nawet ponad 100 lat, żeby drewno rozłożyło się w warunkach beztlenowych [6]. Grzyby są najczęstszą przyczyną rozkładu drewna, ponieważ mogą rozkładać celulozę i ligninę, podczas gdy bakterie nie mogą niszczyć ligniny. Drewno składa się z 40% do 60% celulozy, 10% do 30% stanowi hemiceluloza, a od 15% do 30% ligniny.

Według [5] krytyczna zawartość wilgoci na początku rozkładu drewna przez grzyby wynosi 0,2 kg/kg. Według [6] rozpad drewna następuje przy zawartości wilgoci masowej powyżej 25% w temperaturze od 0°C do 45°C. Gnicie drewna występuje tylko wtedy, gdy drewno jest mokre. Każdy rodzaj pleśni wymaga wilgotnego środowiska, nawet dla tak zwanych suchych grzybów. Formy te pochłaniają wilgoć z otoczenia powierzchni materiału. Dlatego powierzchnia materiału jest sucha. Doprowadziło to do błędnego wniosku, że grzyby te nie wymagają wilgotnego środowiska. Obecnie wiadomo, że grzyby te mają takie same wymagania odnośnie wilgotności [6].

Wzrost grzybni nie musi koniecznie znajdować się w tym samym miejscu, co obszar wilgotny np. grzyby Serpula lacrymans mogą wyrastać z wilgoci w piwnicy, ale niszczyć drewno na drugim piętrze.

Podsumowanie

Na podstawie prezentowanych materiałów można jednoznacznie stwierdzić, że błędy projektowe i wykonawcze występujące podczas projektowania izolacji cieplnej od strony wewnętrznej, zwłaszcza w obiektach zabytkowych, mogą prowokować wiele niekorzystnych procesów w przegrodzie lub na jej powierzchni. Zmiana zawilgocenia poszczególnych materiałów przegrody budowlanej, w tym materiałów ceramicznych nie stanowi istotnego zagrożenia z punktu widzenia części materiałów budowlanych ściany, stanowić jednak może sprzyjające warunki do rozwoju pleśni i grzybów.

Mikroorganizmy te powodują powstawanie znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi, a ponadto sprzyjają degradacji drewna i obniżeniu jego własności fizycznych i zdolności do przenoszenia obciążeń. Dlatego tak ważnym jest znajomość przyczyn powstawania uszkodzeń zwłaszcza przy projektowaniu zmian w budowie przegrody i sposobie eksploatacji pomieszczeń w budynkach zabytkowych. Istotnym elementem projektowania docieplenia ścian od wewnątrz są analizy stanu zachowania się przegrody w czasie przyszłej eksploatacji, tak aby projektowane zmiany nie stwarzały zagrożeń zarówno dla ludzi, jak i zabytkowej substancji ścian o walorach historycznych.

Literatura

 1. PN EN ISO 13788:2013, "Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej. Metody obliczania".
 2. H.M. Künzel, "Simultaneous Heat and Moisture Transport in Building Components. One- and two-dimensional calculation using simple parameters", IRB Verlag 1995.
 3. J.A. Rubin, K. Orszulik, "Wpływ grzybów pleśniowych na zdrowie ludzi", V Międzynarodowe Sympozjum "Architektura i Technika a Zdrowie", Gliwice 2007.
 4. J.A. Rubin, "Grzyby pleśniowe w środowisku mieszkalnym człowieka", IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje technologiczne i zrównoważony rozwój w architekturze i w budownictwie", Racibórz 2016.
 5. A.J.P.M. Goesten, "Hygrothermal simulation model: Damage as a result of insulating historical buildings", Technische Universiteit Eindhoven; Master Thesis.
 6. O.C.G. Adan, R.A. Samson "Fundamentals of mold growth in indoor environments and strategies for healthy living", Wageningen Academic Publishers. 2011.
 7. H. Viitanen, T. Ojanen, "Improved Model to Predict Mold Growth in Building Materials", "Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings X- Proceedings CD", 2-7 December 2007, Clearwater Beach, USA.
 8. H. Viitanen, J. Vinha, K. Salminen, T. Ojanen, R. Peuhkuri, L. Paajanen, K. Lähdesmäki, "Moisture and Bio-deterioration Risk of Building Materials and Structures", "Journal of Building Physics", 2010.
 9. H. L.S.C. Hens, "Fungal Defacement in Buildings: A Performance Related Approach", HVAC&R Research, 5:3, 1999.
 10. J. Kubik, A. Kucharczyk, "Salt solution flows in walls of monumental buildings", Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin, Bauphysik 30, 2008.
 11. J. Jasieńko, Z. Matkowski, "Zasolenie i zawilgocenie murów ceglanych w obiektach zabutkowych - diagnostyka, metodyka badań, techniki rehabilitacji", "Wiadomości Konserwatorskie" 14/2003.
 12. M. Pavlikova, Z. Pavlik, M. Keppert, R. Černy, "Salt transport and storage parameters of renovation plasters and their possible effects on restored buildings’ walls", "Construction and Building Materials" 25/2011.
 13. WTA 4-5-99, "Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404 Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej)...

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej) zakres oceny technicznej ustalany jest na podstawie EAD 090062-00-0404 [1]. Wcześniej robiono to na podstawie ETAG 034 [2].

dr inż. Paweł Krause Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na...

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na stawiane wymagania w zakresie funkcjonalno­‑użytkowym i ekonomicznym, ale także projektanta, aby mógł w sposób świadomy kształtować m.in. rozwiązania przegród budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i usytuowaniem w budynku.

Waldemar Joniec Przepusty i piony instalacyjne

Przepusty i piony instalacyjne Przepusty i piony instalacyjne

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej...

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, w którym się one znajdują. Wymagania dla przepustów instalacyjnych są bardzo wysokie, wyższe od wymagań dla drzwi pomiędzy strefami pożarowymi, i produkty do montażu tych przejść muszą gwarantować zatrzymanie pożaru w danej strefie.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący...

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący w narożnikach koncentrację naprężeń.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej...

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej dla wody bariery [3]. Za wystarczający uznaje się efekt w postaci stworzenia ciągłej warstwy redukującej podciąganie kapilarne do tego stopnia, aby po pewnym czasie (dzięki wymianie wilgoci z otaczającym otoczeniem) w strefie muru nad przeponą powstał obszar o normalnej wilgotności (wilgotności równowagowej)...

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

dr Jarosław Gil Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną...

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną drogą transmisji do wszystkich mieszkań – kroki na klatkach schodowych i ciągach komunikacji ogólnej.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Budowa w czasach pandemii

Budowa w czasach pandemii Budowa w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych...

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych czasach jest w ogóle możliwe?

Nicola Hariasz Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem...

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem tego rodzaju zabudowy są płyty gipsowo­‑kartonowe. Obecnie są one szeroko stosowane zarówno w obiektach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkaniowych.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Łukasz Zawiślak Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian...

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian zewnętrznych budynków nowo budowanych, lecz również doskonale sprawdzają się w przypadku budynków poddawanych remontom.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High...

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia...

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologia murowana, drewniana lub prefabrykowana.

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

Danuta Baprawska Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Najważniejsze parametry farb wewnętrznych Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta...

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta produktowa. Warto wiedzieć, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze odpowiedniej farby wewnętrznej.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Wojciech Mazur Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane...

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane jest stosowanie specjalistycznych tynków przeznaczonych do prowadzenia prac renowacyjnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia...

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1.01.2021 r.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Łukasz Zawiślak, mgr inż. Paweł Staniów Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj....

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj. elewacji w systemie ETICS.

Wybrane dla Ciebie

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń

Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe

Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe

Pobierz ebook

Pobierz ebook Pobierz ebook

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jaki system szalunków wybrać do stropu?

Jaki system szalunków wybrać do stropu? Jaki system szalunków wybrać do stropu?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie?

Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie? Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi? Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś...

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś nie pominął, deweloper nie poszedł na skróty, a wykonawca nie zaniedbał jakiegoś szczegółu. I że zostały użyte odpowiednie materiały.

Centrum Wyposażenia Wnętrz Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas...

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas stania w bardzo długich kolejkach. Teraz bez większego problemu kupisz tak naprawdę wszystko do domu. To też sprawia, że masz naprawdę ogromny wybór. Na tyle duży, że potrafi on nieźle zakręcić w głowie. Dlatego sztuka aranżacji wnętrz jest tak trudna. Trzeba pamiętać o naprawdę wielu kwestiach, a...

KOESTER Polska Sp. z o.o. Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują...

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują dotychczas stosowane modyfikowane polimerami masy bitumiczne oraz tzw. elastyczne szlamy uszczelniające. KÖSTER Bauchemie AG od kilku lat oferuje taką hybrydową hydroizolację – KÖSTER NB 4000. Jakie zalety ma taka hybrydowa izolacja w odniesieniu do dobrze znanych materiałów?

Canada Rubber Polska Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie...

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie dachu degraduje jego warstwę ochronną, a wysoka temperatura może prowadzić do gorszego samopoczucia ludzi i zwierząt, a także zwiększać koszty związane z chłodzeniem pomieszczeń.

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Partner Do czego wykorzystuje się płytę OSB?

Do czego wykorzystuje się płytę OSB? Do czego wykorzystuje się płytę OSB?

Szukasz informacji na temat tego, jak prawidłowo wybrać płyty OSB i do czego warto je stosować? Czy sprawdzi się jako pokrycie dachowe? A może do budowy mebli? Jeśli szukasz informacji na temat płyty OSB,...

Szukasz informacji na temat tego, jak prawidłowo wybrać płyty OSB i do czego warto je stosować? Czy sprawdzi się jako pokrycie dachowe? A może do budowy mebli? Jeśli szukasz informacji na temat płyty OSB, zapraszamy do lektury!

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max) Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Rok 2021 zaczął się kolejnymi, ważnymi zmianami przepisów dotyczących energochłonności budynków. Najnowsze regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Stanowią one trzeci, ostatni już, etap zaostrzania...

Rok 2021 zaczął się kolejnymi, ważnymi zmianami przepisów dotyczących energochłonności budynków. Najnowsze regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Stanowią one trzeci, ostatni już, etap zaostrzania wymagań zawartych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

SUEZ Izolacje Budowlane Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały

Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały

Dach płaski to rozwiązanie, które pozwala w łatwy i skuteczny sposób wykonać zarówno zakres termoizolacyjny jak i hydroizolacyjny. Na przestrzeni czasu metody wytwarzania dachów płaskich ewoluowały, jednak...

Dach płaski to rozwiązanie, które pozwala w łatwy i skuteczny sposób wykonać zarówno zakres termoizolacyjny jak i hydroizolacyjny. Na przestrzeni czasu metody wytwarzania dachów płaskich ewoluowały, jednak wiele nieskutecznych i wadliwych rozwiązań było i czasem nadal jest stosowanych. Dzisiaj te dachy wymagają modernizacji, gdyż nie przetrwały próby czasu. W niniejszym tekście dzielimy się wiedzą z zakresu renowacji dachów płaskich, która pozwoli ci efektywnie i trwale wykonać prace modernizacyjne.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.