Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Nowe wymagania w zakresie izolacyjności przegród budowlanych w systemach ETICS - kierunki zmian

New requirements for insulation performance of space dividing elements in etics systems - change directions

Dr inż. Mariusz Garecki podczas Konferencji IZOLACJE 2015
Redakcja

Dr inż. Mariusz Garecki podczas Konferencji IZOLACJE 2015


Redakcja

13 sierpnia 2013 roku w Dzienniku Ustaw (poz. 926) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

Abstrakt

Nowe regulacje prawne wprowadzają obowiązek systematycznego zmniejszenia wartości współczynnika przenikania ciepła Uc dla wszystkich rodzajów budynków. Będzie to skutkowało wzrostem grubości tradycyjnie stosowanych materiałów izolacyjnych w systemach ETICS, co wymusi nowe rozwiązania w zakresie ich mocowania, zwiększenie powierzchni otworów okiennych itp. Z czasem rozwiązania te zapewne wymuszą konieczność weryfikacji obecnych standardów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków, zweryfikują rodzaje stosowanych łączników.

The new legal requirements introduce an obligation to systematically lower the value of heat transfer coefficient (Uc) for all types of buildings. This will result in increasing thickness of insulation materials traditionally used in ETICS systems, which will force new solutions for attachment, larger areas of window openings, etc. With time, these solutions will demand a revision of current standards in the field of fire safety of buildings and verifying the types of joints used.

Najważniejsze zmiany dotyczą zmniejszenia wartości współczynnika przenikania ciepła Uc dla wszystkich rodzajów budynków oraz sposobu obliczania wskaźnika EP określającego roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną.

Wcześniej obowiązywały znacznie niższe wymagania w zakresie izolacyjności termicznej przegród. Wymagania te były systematycznie podnoszone na przestrzeni ostatnich 50 lat (TABELA 1).

Wymagania te odnoszą się do nowo realizowanych budynków. Nowe regulacje prawne w tym zakresie wymuszą konieczność systematycznego zwiększania izolacyjności termicznej przegród budowlanych w nowo wznoszonych budynkach.

TABELA 1. Zmiany przepisów i norm budowlanych w zakresie współczynnika przenikania ciepła U przez ściany zewnętrzne budynków

TABELA 1. Zmiany przepisów i norm budowlanych w zakresie współczynnika przenikania ciepła U przez ściany zewnętrzne budynków

Rozwiązania w zakresie poszanowania energii w budownictwie

Zagadnienia poszanowania energii oraz zmniejszenia energochłonności procesów produkcyjnych są bardzo ważne z punktu widzenia gospodarki narodowej oraz rozwoju kraju. Dlatego warto zwrócić uwagę na zmiany zachodzące w strukturze zużycia energii, jej cenach oraz ilości.

Efektywność energetyczna w prawodawstwie była i jest nadal kształtowana poprzez następujące dokumenty prawne:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego użytkowania energii i usług energetycznych - zmniejszenie zużycia energii o 9% do 2016 roku,
 • Dyrektywa 2004/8/WE z 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii - czerwone certyfikaty,
 • Dyrektywa 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków - świadectwa energetyczne,
 • Odnowiona Strategia Lizbońska,
 • Narodowa Strategia Spójności na lata 2007–2013 - system dotacji,
 • Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami (DzU z 2006 r. nr 89, poz. 625, nr 104, poz. 708, nr 158, poz. 1123 i nr 170, poz. 1217) - celem polityki energetycznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, wzrostu konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej, a także ochrony środowiska,
 • Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z 21 listopada 2008 r. (DzU z 18 grudnia 2008 r.) - premie termomodernizacyjne i remontowe,
 • Europejski Pakiet Energetyczny (z dn. 9.03.2007 r.) - do 2020 roku efektywność zużycia energii (efekt: redukcja gazów cieplarnianych) ma wzrosnąć o 20%, udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym ma sięgnąć 20%, a emisja C02 ma zostać ograniczona o 20%,
 • Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej. Dyrektywa została przyjęta 25 października 2012 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE L315/1 dnia 14 listopada 2012 r.

Nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wynika z przyjętych wcześniej regulacji prawnych i ma w efekcie przynieść wymierne oszczędności energetyczne w zakresie zużycia energii na ogrzewanie budynków. (RYS.1)

RYS. 1. Struktura procentowa nośników energii wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania mieszkań

RYS. 1. Struktura procentowa nośników energii wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania mieszkań

Ograniczenie kosztów ogrzewania budynków w Polsce - kierunki zmian

Ogrzewanie budynków ma ważny udział w kosztach eksploatacji budynków. Aby zapewnić odpowiedni poziom komfortu cieplnego, stosujemy zróżnicowane systemy ogrzewania. Korzystamy przy tym z odmiennych surowców energetycznych.

Aby zapewnić sobie stałą temperaturę i komfort cieplny, wcale nie musimy zużywać takich ilości energii, jak się to dzieje w chwili obecnej. Właściwie zaprojektowana i wykonana izolacja ścian umożliwi osiągniecie zakładanych korzyści zarówno finansowych, jak i środowiskowych.

Do najważniejszych zaliczamy:

 • obniżenie nakładów związanych z eksploatacją budynku (zmniejszenie nakładów finansowych ponoszonych na zapewnienie właściwych warunków cieplnych w pomieszczeniach),
 • podwyższenie wartości rynkowej budynku poprzez podwyższenie standardu użytkowego i estetycznego,
 • obniżenie ogólnych kosztów eksploatacji i konserwacji,
 • zmniejszenie emisji szkodliwych substancji chemicznych (m.in. CO2, SO2) do środowiska.

Na podstawie przywołanych powyżej danych oraz wskazanych kierunków działań technicznych i prawnych można wskazać, że w najbliższej przyszłości rozwiązania dotyczące izolacji termicznej ścian będą zmierzały w kierunku tzw. domów energooszczędnych lub domów pasywnych.

Wskazane powyżej regulacje europejskie w najbliższej perspektywie będą wymuszały konieczność:

 • poprawy izolacyjności termicznej przegród budowlanych budynków, w celu redukcji użycia energii, w tym zwłaszcza na cele grzewcze,
 • ograniczenia użycia najtańszego i najbardziej popularnego nośnika energii w Polsce, czyli węgla, oraz zastąpienia go alternatywnymi, odnawialnymi nośnikami, co wiąże się również z określonymi inwestycjami, w tym także w gospodarstwach domowych,
 • dbałości o właściwe projektowanie i wykonywanie obiektów w zakresie m.in. wysokiej izolacyjności przegród budowlanych, przy zakładanym, niskim poziomie zużycia energii na cele grzewcze (właściwa izolacyjność przegród, elementów stolarki budowlanej, prooszczędnościowe rozwiązania w zakresie instalacji wentylacyjnych i grzewczych itp.),
 • paszporty energetyczne w najbliższym czasie będą w istotny sposób wpływały na kształtowanie końcowej wartości budynku.

Zachodzi więc potrzeba podjęcia powszechnych działań zmierzających do zmiany istniejącego stanu, mających na celu obniżenie zużycia energii i kosztów ogrzewania budynków zarówno nowobudowanych, jak i istniejących. Jest to szczególnie ważne w sytuacji Polski o silnie obciążonym środowisku przyrodniczym.

Jakość energetyczna budynku

Zgodnie z dyrektywą EPBD, każdy nowy budynek będzie miał nadaną określoną klasę energetyczną. W skład oceny klasy energetycznej wchodzi poziom zużycia energii do celów: ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, podgrzania wody i oświetlenia. Najwięcej energii wydatkuje się na ogrzewanie budynków, stąd tak ważne jest określenie jakości cieplnej.

Jakość energetyczną budynku charakteryzują wskaźniki (zwykle oznaczane literą "E" z odpowiednimi indeksami), których wartości otrzymuje się po podzieleniu przez kubaturę lub powierzchnię pomieszczeń rozpatrywanego budynku, energii netto, brutto (dostarczonej) lub energii pierwotnej koniecznej do zapewnienia wymaganego poziomu ogrzewania, chłodzenia, wentylacji pomieszczeń, podgrzania wody i oświetlenia w budynku, w rozpatrywanym czasie (zwykle przedział czasowy dotyczy roku).

Na ich podstawie jest możliwe sformułowanie oceny jakości energetycznej budynku przez przyporządkowanie klasy energetycznej: A, B, C, D, E, F, G. Budynek klasy A charakteryzuje się najwyższą jakością energetyczną, czyli jest najbardziej energooszczędny (najmniej energochłonny).

W budynkach mieszkalnych najwięcej energii zużywa się na ogrzewanie pomieszczeń (około 60%), stąd największe znaczenie ma jakość cieplna budynku, którą charakteryzują:

 • wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło odnoszący się do energii netto (ciepło) do ogrzewania pomieszczeń [kWh/(m²·a)],
 • wskaźnik zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń, niezależny od długości sezonu ogrzewania budynku, odniesiony do jednego "stopniodnia" [kWh/(m²·Kd)],
 • moc cieplna potrzebna do ogrzania pomieszczenia (lub pomieszczeń), w [kW] lub odniesiona do powierzchni pomieszczeń ogrzewanych [W/m²],
 • współczynnik strat ciepła H budynku, współczynnik łącznych strat ciepła w wyniku przenikania przez obudowę (HT) i wentylacji pomieszczeń (Hv) [W/K].

Do charakteryzowania jakości cieplnej obudowy budynku stosuje się:

 • współczynnik strat ciepła przez przenikanie HT [W/K],
 • współczynniki przenikania ciepła przegród U (ścian, stropów, połaci dachowych, okien, drzwi) [W/(m²·K)],
 • liniowe współczynniki przenikania ciepła ψ (ew. punktowe χ) węzłów konstrukcyjnych znajdujących się w obudowie [W/(m·K)].

Do oceny jakości cieplnej budynku jest konieczne określenie:

 • charakterystyk optycznych i przepuszczalność promieniowania słonecznego elementów przezroczystych obudowy budynku,
 • szczelności obudowy (i jej poszczególnych elementów, np. okien, lekkich ścian osłonowych) na przenikanie powietrza.

Ponadto jakość cieplną obudowy charakteryzuje rozkład (pole temperatury) i najniższa wartość temperatury wewnętrznej powierzchni przegród w [ºC] (lub określana bezwymiarowo, oznaczana fRsi). Utrzymanie wymaganych wartości temperatury wewnętrznych powierzchni przegród jest ważne z uwagi na konieczność zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach i ochronę przed zanieczyszczeniem i degradacją w efekcie występowania powierzchniowej kondensacji pary wodnej.

Kształtowanie wyższej izolacyjności termicznej ścian w aspekcie wymagań nowego rozporządzenia

Przytoczona powyżej regulacja prawna z 5.07.2013 r. wprowadziła począwszy od 1.01.2014 r., i będzie nadal sukcesywnie wprowadzać w dalszej perspektywie aż do roku 2021, nowe wymagania w zakresie izolacyjności, m.in. ścian zewnętrznych budynków.

Powyższe wymagania jednoznacznie wskazują na konieczność, teraz i w niedalekiej perspektywie, poprawy izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych poprzez:

 • systematyczne zwiększanie grubości izolacji termicznej w przypadku realizacji prac w oparciu o tradycyjne, popularne obecnie materiały typu płyty EPS lub płyty z wełny mineralnej w celu osiągnięcia wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła U,
 • zastosowanie materiałów termoizolacyjnych o niższych wartościach współczynnika przewodzenia ciepła w stosunku do powszechnie stosowanych dzisiaj w wykonawstwie materiałów w celu jak powyżej, lecz przy zapewnieniu mniejszej grubości warstwy termoizolacji.

W odniesieniu do pierwszego z rozwiązań, dostosowanie grubości izolacji termicznej przegrody do nowych wymagań będzie wymagało systematycznego zwiększania jej grubości.

W TABELI 2 i na RYS 2 przedstawiono zakres, w jakim na przestrzeni najbliższych 6 lat zwiększy się wymagana grubość izolacji termicznej ze styropianu lub wełny mineralnej. Przyjęto w tym wypadku dla obu materiałów ten sam współczynnik przewodzenia ciepła.

Jak wyraźnie widać, musimy się liczyć w stosunkowo bliskiej przyszłości ze stosowaniem materiałów izolacyjnych grubości ok. 18 cm. Przykładowo w roku 2013 średnia grubość materiału izolacyjnego montowanego na elewacjach ocieplanych przy użyciu systemów ETICS w Niemczech wynosiła 12,6 cm (w 2003 roku: 9 cm).

TABELA 2. Zmiana grubości materiału izolacyjnego po wprowadzeniu nowych etapów wymagań w latach 2014–2021

TABELA 2. Zmiana grubości materiału izolacyjnego po wprowadzeniu nowych etapów wymagań w latach 2014–2021

RYS. 2. Zmiana grubości izolacji termicznej ścian w okresie 2014–2021 wynikająca ze zmian wymagań w zakresie współczynnika przenikania ciepła U

RYS. 2. Zmiana grubości izolacji termicznej ścian w okresie 2014–2021 wynikająca ze zmian wymagań w zakresie współczynnika przenikania ciepła U

Ze zmianą grubości zwiększa się również ciężar stosowanych materiałów izolacyjnych. I o ile jest to mniej istotne w przypadku styropianu, w przypadku którego 1 m² ocieplenia po wprowadzeniu wymaganej wartości U = 0,2 W/(m²·K) grubości przykładowo 18 cm wyniesie 2,3 kg, to w przypadku wełny mineralnej wzrośnie do 14,7 kg. (TABELA 3 i RYS. 3)

TABELA 3. Zmiana ciężaru materiału izolacyjnego po wprowadzeniu nowych etapów wymagań w latach 2014–2021

TABELA 3. Zmiana ciężaru materiału izolacyjnego po wprowadzeniu nowych etapów wymagań w latach 2014–2021

RYS. 3. Zmiana ciężaru izolacji termicznej ścian w latach 2014–2021 wynikająca ze zmian wymagań w zakresie współczynnika przenikania ciepła U

RYS. 3. Zmiana ciężaru izolacji termicznej ścian w latach 2014–2021 wynikająca ze zmian wymagań w zakresie współczynnika przenikania ciepła U

Zmiana grubości ocieplenia wymusi konieczność stosowania dłuższych łączników, zaś wzrost masy warstwy izolacyjnej w istotnym stopniu wpłynie na wielkość i umiejscowienie siły zginającej oraz wartość momentu (RYS. 4 i RYS. 5-6). W oczywisty sposób wiąże się to z podwyższeniem wymagań wykonawczych na etapie klejenia płyt i montażu łączników, jak i wymagań dla samych łączników.

RYS. 4. Wpływ zmian grubości warstwy izolacyjnej w systemach ETICS na długość łączników, wielkość i umiejscowienie siły zginającej oraz wartość momentu w latach 2014–2021 wynikająca ze zmian wymagań w zakresie współczynnika przenikania ciepła U, a co za tym idzie - zwiększenia grubości izolacji termicznej

RYS. 4. Wpływ zmian grubości warstwy izolacyjnej w systemach ETICS na długość łączników, wielkość i umiejscowienie siły zginającej oraz wartość momentu w latach 2014–2021 wynikająca ze zmian wymagań w zakresie współczynnika przenikania ciepła U, a co za tym idzie - zwiększenia grubości izolacji termicznej

RYS. 5-6. Wzrost grubości izolacji termicznej będzie powodował ograniczenie stopnia naświetlenia pomieszczenia. Konieczne będzie zwiększenie powierzchni otworów okiennych

RYS. 5-6. Wzrost grubości izolacji termicznej będzie powodował ograniczenie stopnia naświetlenia pomieszczenia. Konieczne będzie zwiększenie powierzchni otworów okiennych

Alternatywą, jak wskazano już wcześniej, jest stosowanie materiałów izolacyjnych o istotnie niższych wartościach współczynnika przewodzenia ciepła, co pozwoli na ograniczenie grubości izolacji termicznej, przy zachowaniu wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła U.

Alternatywne materiały izolacyjne o niższych wartościach współczynnika przewodzenia ciepła

Styropian i wełna mineralna stanowią prawie 95% materiałów izolacyjnych stosowanych przy instalacji systemów ETICS w całej Europie, na rynku szacowanym w 2013 roku na ok. 160-174 Mm². (RYS. 7)

RYS. 7. Udział styropianu i wełny mineralnej w rynku materiałów izolacyjnych używanych przy instalacjach systemów ETICS wg regionów

RYS. 7. Udział styropianu i wełny mineralnej w rynku materiałów izolacyjnych używanych przy instalacjach systemów ETICS wg regionów

Udział wełny mineralnej jest istotnie wyższy w krajach bałkańskich (wełna mineralna: 25%, styropian: 60%) niż średnia dla całej Europy: wełna mineralna: 11-12%, styropian: 82–83%.

W naszym regionie proporcje te są podobne: wełna mineralna: 12%, styropian: 84%. Pozostałe ok. 4% stanowią alternatywne materiały izolacyjne, jak: XPS, płyty fenolowe, poliuretanowe, płyty z wełny drzewnej itp.

Popularność wełny mineralnej i styropianu wynika z wielu czynników, wśród których należy wymienić m.in. korzystne relacje ceny do izolacyjności termicznej, powszechna dostępność tego typu materiałów na rynku, wieloletnie pozytywne doświadczenia w stosowaniu oraz doświadczenie wykonawców w aplikacji.

Kierunek obniżenia grubości izolacji termicznej przy zachowaniu tych samych wartości współczynnika przenikania ciepła U dla ściany wydaje się być racjonalną alternatywą. Stąd też niektórzy producenci koncentrują się obecnie na wdrożeniu alternatywnych materiałów termoizolacyjnych do zewnętrznych systemów ociepleń ETICS.

Formalnie takie możliwości dała ostatnia nowelizacja ETAG 004, która nie definiuje ściśle, jak to miało miejsce wcześniej w przypadku wełny mineralnej i styropianu, rodzajów termoizolacji w systemie ETICS, ale dopuszcza stosowanie różnego typu materiałów, stawiając wymaganie zgodności z dokumentem odniesienia (hEN, ETA lub CUAP).

W celu kształtowania coraz to wyższych wymagań w zakresie zmniejszania współczynnika przenikania ciepła U przy kształtowaniu przegród zewnętrznych winny być uwzględniane nowe jakościowo materiały, które umożliwią nam zmniejszenie tego współczynnika bez nadmiernego zwiększania grubości izolacji termicznej, co wpływałoby niekorzystnie m.in. na ograniczenie ilości światła wewnątrz pomieszczeń (wzrost grubości ościeży).

Wśród dostępnych dzisiaj materiałowi izolacyjnych do wykonywania systemów ETICS należałoby wskazać m.in. (RYS. 8 i RYS. 9):

 • płyty izolacyjne z polistyrenu (EPS) wytwarzane w postaci prostopadłościanów o zdefiniowanych parametrach geometrycznych,
 • płyty izolacyjne z polistyrenu o kształtowanych obrzeżach,
 • płyty izolacyjne z polistyrenu grafitowego,
 • płyty izolacyjne warstwowe z polistyrenu,
 • płyty izolacyjne z ekstradowanej pianki polistyrenowej (XPS),
 • płyty izolacyjne typu Nanopor o współczynniku λ = 0,032 W/(m·K), gęstości min. 15 kg/m³ i klasie odporności ogniowej E,
 • płyty Founda z utwardzanego EPS, ryflowane z doklejaną warstwą fizeliny technicznej o współczynniku λ = 0,034 W/(m·K),
 • płyty EKO-Panel - płyty warstwowe: sklejka – EPS + sklejka o współczynniku λ = 0,037 W/(m·K), klasie odporności ogniowej według PN-EN 13501-2: B-2, s2,d0;
 • płyty lamelowe z wełny skalnej Fasrock LL (Rockwool) o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,041 W/(m·K),
 • dwugęstościowe płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej w systemach ETICS: FrontRock Max E (Rockwool) o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/(m·K),
 • płyty fenolowe wykonywane z pianki na bazie żywic fenolowych, obustronnie pokryte cienką tkaniną techniczną o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,021 W/(m·K), niepalne,
 • płyty z pianki poliuretanowej o współczynniku przewodzenia ciepła: λ = 0,023 W/(m·K),
 • płyty PIR (np. Vapotherm XR EcoTherm) są nowym materiałem izolacyjnym wytwarzanym na bazie poliuretanów, współczynnik przewodzenia ciepła: λ = 0,023 W/(m·K),
 • płyty ze szkła piankowego (Foamglass) - niepalne, klasa odporności ogniowej A-1,s1,d0, współczynnik przewodzenia ciepła: λ = 0,038 W/(m·K),
 • płyty wielowarstwowe typu HERA (Heratekta M3. Heraklith BM, Tektalan C-HA). Pierwszy rodzaj: wełna-EPS-wełna o współczynniku λ = 0,023 W/(m·K). Drugi rodzaj: warstwowa z wełny drzewnej o λ = 0,901 W/(m·K). Trzeci rodzaj: wielowarstwowa płyta na bazie włókniny szklanej, wełny mineralnej, wełny drzewnej z cementem jako środkiem wiążącym, λ = 0,78 W/(m·K),
 • płyty izolacyjne na bazie włókien (Fibreboards) o wpółczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,901 W/(m·K),
 • płyty korkowe grubości 2-32 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,037 W/(m·K),
 • płyty Vacuum - izolacja próżniowa: materiał izolacyjny zamknięty jest w opakowanie próżniowe z grubej folii aluminiowej o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,001-0,004 W/(m·K).
RYS. 8. Porównanie wartości współczynnika przewodzenia ciepła dla różnych materiałów termoizolacyjnych. W obszarze B znajdują się popularnie stosowane dzisiaj materiały termoizolacyjne stosowane w systemach ETICS. Strefa oznakowana jako A będzie w najbliższych latach stanowiła zapewne obszar badań producentów oraz systemodawców

RYS. 8. Porównanie wartości współczynnika przewodzenia ciepła dla różnych materiałów termoizolacyjnych. W obszarze B znajdują się popularnie stosowane dzisiaj materiały termoizolacyjne stosowane w systemach ETICS. Strefa oznakowana jako A będzie w najbliższych latach stanowiła zapewne obszar badań producentów oraz systemodawców

RYS. 9. Porównanie grubości różnych materiałów izolacyjnych przy tym samym oporze cieplnym

RYS. 9. Porównanie grubości różnych materiałów izolacyjnych przy tym samym oporze cieplnym

Część z materiałów termoizolacyjnych wymienionych powyżej ma potencjalne możliwości zaistnienia wśród rozwiązań dedykowanych systemom ETICS. Jednak tego typu działania każdorazowo wymagają przeprowadzenia długich testów laboratoryjnych i próbnych aplikacji poligonowych.

Wśród rozwiązań dostępnych już dzisiaj na rynku, które zostały wdrożone w mniejszym lub większym stopniu w praktyce lub trwają nad nimi prace rozwojowe, znajdują się płyty izolacyjne fenolowe (rezolowe), płyty poliuretanowe PUR oraz płyty poliizocyjanurowe PIR.

Materiały poliuretanowe (PUR, PIR) są polimerycznymi materiałami chemoutwardzalnymi i znane są od końca lat 30. ubiegłego stulecia. Technologia otrzymywania poliuretanów zachodzi według mechanizmów specyficznej reakcji addycji pomiędzy grupami izocyjanianowymi i grupą hydroksylową, dając poliuretan.

Pianki PIR stanowią udoskonaloną wersję pianek PUR, wykazując się znacznie większą odpornością na bezpośrednie oddziaływanie ognia.

Z kolei żywice fenolowo-formaldehydowe otrzymuje się przez polimeryzację, kondensację difenoli lub mieszaniny difenoli z aldehydem, najczęściej formaldehydem. W zależności od warunków kondensacji otrzymuje się żywice nowolakowe (nowolaki) lub żywice rezolowe (rezole). Na bazie tych ostatnich są produkowane pianki rezolowe.

Materiały te charakteryzują się drobnokomórkową strukturą z czego ok. 90% stanowią komórki zamknięte, dzięki czemu praktycznie nie występuje pobór wody kondensacyjnej. Wykazują się wysoką twardością oraz wytrzymałością mechaniczną.

Izolacje tego typu są produkowane m.in. w formie płyt z rdzeniem ze sztywnej pianki i obustronnymi okładzinami elastycznymi z folii aluminiowej, papieru lub laminatu kompozytowego, włókna szklanego, bituminowanego włókna szklanego itp. Znajdują one dzisiaj zastosowanie do izolacji dachów oraz posadzek. W zakresie izolacji termicznej ścian, w murach warstwowych oraz niekiedy w syste-mach ETICS.

Wysokie parametry w zakresie izolacyjności termicznej (współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,021–0,027 W/(m·K)) sprawiają, że płyty rezolowe oraz PUR/PIR mogą stać się w tym zakresie potencjalnym konkurentem w stosunku do używanych dzisiaj powszechnie materiałów izolacyjnych stosowanych w systemach ETICS.

Zastosowanie tego typu płyt jako izolacji termicznej pozwala na ograniczenie jej grubości o nawet ok. 50%, co ma szczególne znaczenie w przypadku budownictwa pasywnego, budynków realizowanych w ograniczonych przestrzeniach, gdzie konieczne jest zachowanie wymaganych odległości lub linii zabudowy, do obudowy ościeży itp.

Zastosowanie praktyczne płyt rezolowych odbywa się na podstawie, nielicznych na razie, europejskich ocen technicznych i lokalnych dokumentów aprobacyjnych. Systemy te mają klasę reakcji na ogień B.

O ile jednak realizacje systemów ociepleń budynków na bazie pianek rezolowych stopniowo zyskują na popularności, o tyle zastosowanie płyt PUR/PIR ma jeszcze charakter jednostkowy i nie jest jeszcze objęty aprobatami lub ocenami technicznymi. Istotnym ograniczeniem w szerszym stosowaniu płyt rezolowych jest z jednej strony ich wysoka cena (kilkukrotnie razy wyższa niż EPS) oraz częściowo ograniczenia wynikajace z wymaganych przeciwpożarowych.

Płyty izolacyjne typu PUR/PIR jako składowe zewnętrznych systemów izolacji termicznej budynków będą być może stanowić takie rozwiązanie w przyszłości, ale wcześniej wymagane jest spełnienie wymagań technicznych i formalnych w zakresie kompatybilności współpracy z pozostałymi elementami systemu ETICS.

Dom energooszczędny jako kierunek na przyszłość - wymagania w zakresie izolacji ścian zewnętrznych

Dom energooszczędny to taki, do którego ogrzania potrzeba <70 kWh/(m²·K). Uzyskanie tak niskiego wskaźnika zużycia energii jest możliwe dzięki zastosowaniu kompleksowych rozwiązań budowlanych i instalacyjnych oraz wykorzystaniu odpowiednich materiałów.

Wszystkie przegrody zewnętrzne muszą skutecznie chronić przed ucieczką ciepła. Największe możliwości w zredukowaniu jego strat daje zwiększenie izolacyjności ścian. Dzięki poprawieniu jej ze standardowej na zalecaną dla domu energooszczędnego utrata ciepła przez ściany może być mniejsza aż o 40%.

W domu energooszczędnym średni współczynnik przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne nie może być większy niż 0,2 W/(m²·K), przy czym przyjmuje się, że dla ścian powinien on wynosić 0,15 W/(m²·K).

Ograniczenie strat ciepła jest możliwe dzięki zwiększeniu ich izolacji termicznej. Jest to najłatwiejsze do przeprowadzenia w ścianach, w których izolacja termiczna stanowi odrębną część ich konstrukcji (tzw. ściany dwuwarstwowe).

Odpowiednią wartość współczynnika przenikania ciepła U (nie większą niż 0,15 W/(m²·K)) można uzyskać dzięki zastosowaniu warstwy izolacji termicznej grubości 20 cm z materiału o wysokich właściwościach izolacyjnych. Jego współczynnik przewodzenia ciepła powinien wynosić co najwyżej 0,036 W/(m²·K).

Na rynku dostępne są różne materiały termoizolacyjne, które spełniają taki wymóg, także wśród najpopularniejszych - styropianu i wełny, na których oparta izolacja termiczna jest najbardziej uzasadniona ekonomicznie - tak wynika z analiz ekonomicznych i doświadczeń krajów, w których standard domu energooszczędnego powszechnie obowiązuje, na przykład w krajach skandynawskich.

Newralgiczne miejsca na elewacji budynków - mostki termiczne

Koniecznie powinniśmy zadbać o wyeliminowanie miejsc, przez które może uciekać ciepło – mostków termicznych. W przeciwnym razie trzeba liczyć się z utratą nawet 30% energii dostarczanej do ogrzewania budynku. (RYS. 10)

RYS. 10. Wraz ze wzrostem parametrów izolacyjnych materiałów coraz bardziej istotna staje się kwestia likwidacji mostków termicznych na połączeniach poszczególnych płyt. Na rys. rozsunięte płyty Vacuum grubości 10 mm na tle kaloryfera. Wyraźnie widoczna różnica temperatur na powierzchni materiału izolacyjnego oraz płyty grzejnika

RYS. 10. Wraz ze wzrostem parametrów izolacyjnych materiałów coraz bardziej istotna staje się kwestia likwidacji mostków termicznych na połączeniach poszczególnych płyt. Na rys. rozsunięte płyty Vacuum grubości 10 mm na tle kaloryfera. Wyraźnie widoczna różnica temperatur na powierzchni materiału izolacyjnego oraz płyty grzejnika

Zapotrzebowanie na energię w budynku zależy m.in. od:

 • bryły budynku i jej zwartości,
 • izolacyjności termicznej przegród budowlanych,
 • wpływu mostków termicznych,
 • wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego,
 • szczelności powietrznej obudowy,
 • układu funkcjonalno-użytkowego,
 • wyposażenia technicznego budynku,
 • orientacji względem stron świata,
 • elementów otoczenia budynku,
 • lokalnych warunków klimatycznych,
 • zachowań jego użytkowników.

Czynniki, na które możemy mieć bezpośredni wpływ przy projektowaniu lub wykonawstwie systemu ociepleń, zostały podkreślone powyżej.

Racjonalne pod względem ochrony cieplnej jest następujące rozwiązanie przegród zewnętrznych: warstwa izolacji termicznej budynku jest ciągła i ma stałą grubość na całej powierzchni fasady, jak również nie występuje przebicie materiałami o wysokiej przewodności cieplnej.

W rzeczywistości jednak przy projektowaniu i wykonywaniu warstwy izolacji termicznej istnieje potrzeba jej przebicia łącznikami, które pozwalają na właściwe mocowanie tejże izolacji do konstrukcji oraz przenoszenie obciążeń wynikających z ciężaru systemu ociepleniowego oraz parcia i ssania wiatru oddziaływującego na powierzchnię fasad.

W miejscach lokalizacji takich łączników występuje:

 • wzrost gęstości strumienia cieplnego,
 • obniżenie temperatury powierzchni wewnętrznej.

Te same efekty występują również w narożach budynków w wyniku większej powierzchni odpływu ciepła na zewnątrz niż jego napływu od wewnątrz. (RYS. 11-12)

RYS. 11–12. Dwuwymiarowe mostki cieplne – lokalizacja: po prawej termogram budynku wykonanego w technologii wielkiej płyty z widocznymi mostkami termicznymi w węzłach technologicznych

RYS. 11–12. Dwuwymiarowe mostki cieplne – lokalizacja: po prawej termogram budynku wykonanego w technologii wielkiej płyty z widocznymi mostkami termicznymi w węzłach technologicznych

Miejsca w obudowie zewnętrznej budynku, w których występują wyżej wymienione czynniki, nazywają się mostkami termicznymi. Ich wpływ na straty ciepła w przypadku złych rozwiązań detali budowlanych (łączniki o wysokiej przewodności termicznej, niewłaściwie wykonane ocieplenie narożników, wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami termoizolacyjnymi materiałem o dużej przewodności termicznej) może być bardzo duży. (RYS. 13-16 i 17-18)

RYS. 13–16. Układ izoterm oraz gęstość strumienia cieplnego przy prawidłowym osadzeniu stolarki okiennej wraz z izolacją ościeżnicy (13–14) w porównaniu do rozwiązania, gdzie izolacja termiczna doprowadzona jest jedynie do narożnika ościeża (15–16)

RYS. 13–16. Układ izoterm oraz gęstość strumienia cieplnego przy prawidłowym osadzeniu stolarki okiennej wraz z izolacją ościeżnicy (13–14) w porównaniu do rozwiązania, gdzie izolacja termiczna doprowadzona jest jedynie do narożnika ościeża (15–16)

RYS. 17–18. Trójwymiarowy mostek cieplny w miejscu przejścia łącznika przez warstwę izolacji termicznej. Na termogramie widoczny mostek w miejscu sytuowania odwiertu, w którym nie osadzono łącznika

RYS. 17–18. Trójwymiarowy mostek cieplny w miejscu przejścia łącznika przez warstwę izolacji termicznej. Na termogramie widoczny mostek w miejscu sytuowania odwiertu, w którym nie osadzono łącznika

Wyraźniej to zjawisko będzie występowało w przypadku materiałów o wysokiej izolacyjności termicznej i mniejszej grubości.

Na wewnętrznej powierzchni mostków termicznych często występuje kondensacja pary wodnej i rozwijają się grzyby rozkładu pleśniowego, zwłaszcza przy podwyższonej wilgotności powietrza w pomieszczeniach, co może mieć miejsca w budynkach o szczelnej stolarce okiennej wyposażonych jedynie w grawitacyjną instalację wentylacyjną.

Z kolei mostki liniowe uwzględnia się w obliczeniach strat ciepła i charakterystyk cieplnych przegród, wykorzystując liniowe współczynniki przenikania ciepła mostków liniowych. Liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka liniowego pomnożony przez różnicę wewnętrznej i zewnętrznej temperatury jest równy dodatkowemu strumieniowi ciepła na jednostkę długości mostka.

Wpływ mostków uwzględnia się w obliczeniach współczynnika ciepła lub w obliczaniu współczynnika strat ciepła przez przenikanie.

Wymagania w zakresie ochrony pożarowej obiektów: status i kierunki kształtowania wymagań na przyszłość

Zgodnie z obowiązującym aktualnie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek i urządzenia w nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru (Dział VI, rozdział I, §207.1):

 • nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia,
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,
 • możliwość ewakuacji ludzi (…).

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla ścian zewnętrznych budynków wysokich i wysokościowych przedmiotowe rozporządzenie w §216 w pkt 6 i pkt. 13 definiuje wymagania odnośnie możliwości zastosowania różnych materiałów izolacyjnych.

Inaczej wygląda sytuacja w tym zakresie w niektórych krajach unijnych, w tym Republice Czeskiej, Niemczech i Belgii.

Na podstawie badań ogniowych, prowadzonych na ścianach wielkopowierzchniowych z otworami, zdefiniowano cztery etapy oddziaływania ognia na nadproże okienne ocieplone materiałami o klasie reakcji na ogień >A2 (RYS. 19-22), przy znacznych grubościach izolacji termicznej:

 • etap I (RYS. 19): płomień wydobywa się na zewnątrz, bezpośrednie oddziaływanie na nadproże i elewację budynku,
 • etap II (RYS. 20): pod wpływem oddziaływania temperatury następuje wytopienie ­materiału izolacyjnego, który gromadzi się na dolnej powierzchni systemu w strefie nadproża,
 • etap III (RYS. 21): wzrasta ciśnienie gazów, który wydostaje się na zewnątrz, komponenty organiczne tynku zaczynają się palić, warstwa zbrojąca systemu ulega deformacji,
 • etap IV (RYS. 22): następuje rozszczelnienie systemu, ogień wnika pod warstwę zbrojącą, skapują krople stopionego materiału izolacyjnego.
RYS. 19-22. Etapy bezpośredniego oddziaływania ognia na nadproże systemu ETICS, którego warstwę izolacyjną stanowią płyty izolacyjne o klasie palności >A2 według EN 13501-1

RYS. 19-22. Etapy bezpośredniego oddziaływania ognia na nadproże systemu ETICS, którego warstwę izolacyjną stanowią płyty izolacyjne o klasie palności >A2 według EN 13501-1 "Zagrożenie błędami wykonawczymi przy obróbce nadproży"; 1 - warstwa izolacji termicznej, 2 - warstwa zbrojąca, 3 - wyprawa tynkarska, 4 - oddziaływanie termiczne, 5 - izolacja nadproża, 6 - napływ świeżego powietrza, 7 - ciśnienie od strony wewnętrznej, 8 - stopiony materiał

Uwzględniając dzisiaj używaną grubość styropianu oraz wykazane podstawy do dalszego wzrostu tej grubości, niektóre kraje członkowskie wprowadziły wymóg stosowania na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i w sektorze budownictwa publicznego następujących rozwiązań:

 • wykonywanie ociepleń elewacji budynków na bazie systemów ETICS z klasyfikacją ogniową max A-2,s1,
 • w przypadku elewacji które są ocieplane przy użyciu systemu ETICS o klasyfikacji ogniowej B-1,s1 zastosowanie dodatkowych barier ogniowych na elewacji według RYS. 23 wykonanych np. z pasów wełny mineralnej. Przykładowo takie regulacje na terenie Republiki Czeskiej zostały wprowadzone w 2012 roku.
RYS. 23. Zalecane na terenie niektórych państw UE usytuowanie barier ogniowych na powierzchni fasad ocieplanych systemem ETICS na bazie materiałów izolacyjnych o klasie palności >A2. Po lewej stronie ramki wokółokienne lub pasy nadprożowe, po prawej: bariery poziome, oddzielające kondygnacje; rys materiały EAE

RYS. 23. Zalecane na terenie niektórych państw UE usytuowanie barier ogniowych na powierzchni fasad ocieplanych systemem ETICS na bazie materiałów izolacyjnych o klasie palności >A2. Po lewej stronie ramki wokółokienne lub pasy nadprożowe, po prawej: bariery poziome, oddzielające kondygnacje; rys materiały EAE

Podobnie lokalne wymagania obowiązujące na terytoriach Republiki Czeskiej, Słowacji, Litwy, Łotwy i Estonii wymagają, aby na wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz budynkach publicznych były stosowane systemy o klasie emisji dymu na poziomie s1 według EN 13501-1.

W przypadku systematycznego zwiększania grubości materiałów termoizolacyjnych montowanych w ramach systemów ETICS o klasie reakcji na ogień >A2 tego typu lub podobne wymagania mogą zacząć obowiązywać w dłuższej perspektywie czasowej na terenie całej UE.

Podsumowanie

Stosowanie alternatywnych materiałów izolacyjnych w systemach ETICS już dzisiaj jest możliwe w pewnym zakresie, z czasem będzie zyskiwało na popularności.

Jednakże o tempie wdrożeń tego typu rozwiązań zapewne zadecydują przede wszystkim wskaźniki cenowe, które dzisiaj przemawiają na korzyść stosowanych powszechnie materiałów, jednakże należy się liczyć z tym, że liczne aktualnie prowadzone prace badawcze w wielu ośrodkach naukowych i rozwojowych w Europie pozwolą na przestrzeni najbliższych lat na stopniowe upowszechnianie rozwiązań dających w efekcie niższe koszty ogrzewania budynków (domy energooszczędne).

Problematyka wyższej izolacyjności przegród budowlanych od strony prawnej dotyczy nowo realizowanych budynków, ale trzeba jednak nie zapominać o dużej ilości obiektów, które z perspektywy dzisiejszych, a nie przyszłych wymagań, nie spełniają już tych kryteriów.

W długiej perspektywie nie należy się spodziewać obniżenia kosztów energii, wręcz przeciwnie - jej koszty będą systematycznie wzrastać. Dlatego w najbliższych latach coraz popularniejsze staną się realizacje ociepleń wykonywanych na już wcześniej zainstalowanych systemach ETICS, których celem będzie dalszy wzrost izolacyjności przegród.

Rynek dociepleń wtórnych może być interesującym obszarem dla wielu producentów, mających już dzisiaj gotowe rozwiązania techniczne, posiadające stosowne dokumenty odniesienia.

Mając na uwadze stale rosnące ceny energii, co za tym idzie - kosztów utrzymania budynków, należy spodziewać się dalszego rozwoju nowych rozwiązań w tym zakresie - systemów ociepleń dających możliwość czasowej akumulacji energii oraz zastosowania powłok termorefleksyjnych, ograniczających straty ciepła w okresie zimowym, które zapewnią jednocześnie wyższy komfort termiczny latem.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.