Izolacje.com.pl

Wzmacnianie konstrukcji budowlanych

Reinforcement of building structures

Archiwum autora

Archiwum autora

Coraz częściej jako rdzeń dźwiękochłonny w przegrodach dwuściennych stosuje się otrzymywany w wyniku recyklingu granulat gumowy.

Nowe badania dowodzą, że materiał ten może mieć charakterystykę pochłaniania dźwięku podobną do wełny mineralnej. Zwiększa to możliwości jego zastosowania i sprawia, że staje się on atrakcyjny dla producentów ekranów akustycznych.

Zobacz także

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny

Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny

W nowoczesnym budownictwie wielorodzinnym i komercyjnym nie brakuje wyzwań, a wśród nich ważna jest izolacja termiczna między ogrzewanymi i nieogrzewanymi częściami budynku, jak np. korytarze i klatki...

W nowoczesnym budownictwie wielorodzinnym i komercyjnym nie brakuje wyzwań, a wśród nich ważna jest izolacja termiczna między ogrzewanymi i nieogrzewanymi częściami budynku, jak np. korytarze i klatki schodowe. Kolejną istotną kwestią są oczekiwania inwestorów dotyczące wytrzymałości na uszkodzenia ścian wewnętrznych oraz optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej. W odpowiedzi na te wszystkie potrzeby inżynierowie Saint-Gobain opracowali płyty zespolone EasyTherm.

ABSTRAKT

Wzmacnianie konstrukcji budowlanych można obecnie podzielić na systemy wzmocnienia FRP oraz FRCM. W referacie omówiono obie metody. Przedstawiono właściwości systemów wzmacniania zawierających włókna węglowe oraz włókna PBO. Przytoczono wyniki badań wzmacnianych próbek.

Reinforcement of building structures can be currently divided into FRP and FRCM systems. The paper discusses both these methods. It presents the properties of reinforcement systems containing carbon fibers and PBO fibers. Test results are also mentioned for reinforced samples.

Główną przyczyną wzmacniania konstrukcji żelbetowej jest najczęściej zmiana jej pierwotnego przeznaczenia lub degradacja materiałów, z których została wykonana - przeważnie betonu.

Można rozróżnić dwa rodzaje działań polepszających stan obiektów budowlanych:

 • pierwszym jest wzmacnianie konstrukcji. Są to zabiegi polegające na zwiększeniu nośności elementów konstrukcji, tak aby mogła ona przenosić obciążenia większe od założonych na etapie projektowania.
 • drugim jest naprawa obiektu, przez którą rozumie się wszelkie działania mające przywrócić zniszczone lub uszkodzone elementy konstrukcji do takiego stanu, aby mogła ona przenosić obciążenia projektowe.

Potrzebę poprawy stanu konstrukcji wywołuje zazwyczaj kilka czynników działających jednocześnie. Najczęściej są to:

 • błędy projektowe i wykonawcze,
 • uszkodzenia mechaniczne konstrukcji (uderzenia pojazdów),
 • konieczność ograniczenia odkształceń,
 • zwiększenie obciążeń użytkowych,
 • zestarzenie materiałów i ich korozja,
 • konieczność zmniejszenia rozwartości rys,
 • zmiany schematu statycznego (usunięcie podpór).

System FRP

Jedną z metod wzmacniania konstrukcji żelbetowych jest zastosowanie materiałów kompozytowych.

Początki użycia materiałów FRP przypadają na lata 50. ubiegłego wieku. Podczas kolejnych dekad jakość materiałów oraz automatyzacja metod ich produkcji znacznie się poprawiły.

W zakres wzmocnień wchodzą: maty, taśmy, cięgna oraz liny, wykonane z matrycy żywicznej wzmocnionej włóknami węglowymi, aramidowymi lub szklanymi.

Materiały te charakteryzują się dużą wytrzymałością na rozciąganie, wysokim współczynnikiem wytrzymałości do ciężaru objętościowego, dużą wytrzymałością na obciążenia dynamiczne i, w porównaniu ze stalą, znaczną odpornością na korozję. Mają liniowo sprężystą charakterystykę odkształceń, aż do granicznego obciążenia.

Materiały FRP mocowane są za pomocą termoutwardzalnej żywicy. Stosuje się je w celu zwiększenia nośności belek na ścinanie i zginanie oraz w celu wytworzenia przestrzennego stanu naprężenia w słupach.

Podstawowymi składnikami systemu FRP są:

 • wzmacniany element żelbetowy z przygotowaną i odkurzoną powierzchnią,
 • warstwa gruntująca,
 • wypełniacz epoksydowy (do usunięcia nierówności i wgłębień),
 • pierwsza warstwa żywicy,
 • włókno wzmacniające element,
 • druga warstwa żywicy (w przypadku mat CFRP),
 • warstwa ochronna.

Dla efektywnego przekazania sił na system FRP podłoże powinno być odpowiednio szorstkie. Efekt ten można uzyskać przez piaskowanie lub szorstkowanie.

Jedną z głównych wad systemu wzmacniania konstrukcji inżynierskich za pomocą materiałów kompozytowych FRP jest jego wrażliwość na temperaturę. System FRP oparty jest na wysokowytrzymałych włóknach osadzonych w matrycy żywicznej, która mięknie pod wpływem podwyższonej temperatury (RYS. 1).

Według danych zawartych w aprobatach technicznych i kartach katalogowych żywica może być użytkowana w temp. od –40°C do +50°C. Już w temp. ok. +30°C rozpoczyna się degradacja żywicy epoksydowej i niemożliwe staje się prognozowanie stanu odkształcenia w elementach.

Należy jednak zauważyć, że nie jest to temperatura delaminacji kompozytu FRP od betonu. Obserwowane jest zmniejszenie nośności elementów, które przypisuje się uplastycznieniu żywicy epoksydowej i osłabieniu więzi pomiędzy betonem a elementem wzmacniającym.

Odporność spoiwa na podwyższoną temperaturę jest czynnikiem determinującym skuteczność działania tego systemu. Podobną wrażliwość systemu odnotowano podczas badań w temperaturze ujemnej.

Stwierdzono, że nośność elementów ściskanych wzmocnionych FRP zmniejsza się wraz ze zmniejszeniem temperatury do pewnej wartości minimalnej, a następnie zaczyna się zwiększać wraz z dalszym zmniejszaniem temperatury.

Kolejnym problemem systemów FRP są związki trujące, wydzielające się w obecności ognia.

System FRCM

Wady systemów FRP udało się ograniczyć w systemach FRCM (Fibre Reinforced Cementitious Matrix), składających się z siatek osadzanych w zaprawie mineralnej i służących do wzmacniania konstrukcji murowych oraz betonowych.

System FRCM składa się z dwóch elementów: siatki włókien ułożonych ortogonalnie oraz zaprawy mineralnej stanowiącej matrycę materiału kompozytowego i jednocześnie zapewniającej połączenie materiału kompozytowego (RYS. 2).

Zastosowanie w systemach FRCM zaprawy mineralnej jako matrycy łączącej wzmocnienie z włókien z elementem konstrukcyjnym ma następującą przewagę nad systemami FRP wykorzystującymi żywice epoksydowe lub poliestrowe:

 • wytrzymałość na działanie wysokiej temperatury identyczna jak wytrzymałość podłoża,
 • możliwość nałożenia na wilgotne podłoże (systemy FRP mogą być zwykle nakładane, gdy podłoże jest suche, ponieważ żywice poliestrowe i epoksydowe nie wiążą w obecności wody; wymogu tego nie stawia się w systemach FRCM),
 • łatwe nakładanie nawet na nierównych i nieregularnych podłożach (warstwa mineralnej zaprawy wyrównuje nierówności podłoża, nie ma więc potrzeby wstępnego wygładzania podłoża, tak jak to ma miejsce w przypadku aplikacji systemów FRP),
 • łatwe wykonanie (materiał jest mieszany z wodą, a otrzymaną zaprawę nakłada się jak zwykłą zaprawę, po czym osadza się (zatapia) w niej siatkę),
 • urabialność,
 • brak większych różnic w stosowaniu systemu w zakresie temp. od +5°C do +40°C (w systemach FRP, z uwagi na stosowanie żywic syntetycznych, zakres temperatury jest ograniczony),
 • większe bezpieczeństwo systemu (w odróżnieniu od systemów FRP z zastosowaniem żywic podczas nakładania zaprawy wystarczy przestrzegać zwykłych instrukcji dotyczących stosowania zapraw mineralnych),
 • możliwość umycia wodą narzędzi użytych przy nakładaniu,
 • obojętność dla środowiska,
 • niestanowienie przeszkody dla dyfuzji pary wodnej.

Istotny dla bezpieczeństwa konstrukcji jest również mechanizm zniszczenia - w systemie FRCM zniszczenie nie następuje nagle (FOT. 1–2).

Próbkę na FOT. 1 zniszczono w sposób nagły, bez oznak poprzedzających zniszczenie. W próbce pokazanej na FOT. 2 beton uległ destrukcji, jednak postać zniszczenia jest zupełnie inna. Zniszczenie nastąpiło powoli, matryca z włóknem (w tym przypadku włókna PBO) uległa odkształceniu (nieprzerwaniu) i zatrzymała zmiażdżone części betonu wewnątrz wzmocnienia.

Taki mechanizm zniszczenia może dać czas na zauważenie potencjalnych zagrożeń (deformacji konstrukcji) przed definitywnym zniszczeniem elementów wzmocnionych i podjęcie ewentualnych działań naprawczych lub nawet ewakuacyjnych.

Przeprowadzone porównanie wypadło korzystnie dla systemu FRCM pod względem odporności termicznej oraz bezpieczeństwa konstrukcji ulegającej awarii.

System z siatką z włókna węglowego

Jednym z systemów FRCM jest system składającym się z siatki z włókna węglowego, stanowiącej wzmocnienie, oraz z zaprawy mineralnej, łączącej siatkę z podłożem ceglanym (FOT. 3).

Typowe zastosowanie tego systemu to:

 • wzmocnienie strukturalne konstrukcji murowych,
 • zwiększenie odporności ścian murowanych na obciążenia sejsmiczne lub parasejsmiczne (np. szkody górnicze).

Wzmocnienie systemem FRCM z siatką z włókna węglowego umożliwia wzrost nośności konstrukcji murowej przez rozłożenie naprężeń rozciągających na większą powierzchnię. Dodatkowo, część obciążenia jest przejmowana przez wzmocnienie dzięki efektowi skutecznego połączenia wzmocnienia wykonanego z mineralnej zaprawy z wtopioną jedną warstwą lub dwiema warstwami siatki z włókna węglowego z powierzchnią wzmacnianej konstrukcji murowej.

Przeprowadzono badania omawianego systemu, w których określono wartość obciążenia niszczącego i występujących przy tym naprężeń ścinających dla różnych konfiguracji wzmocnień.

Badania wykonano według testu DCT (z ang. Diagonal Compression Test). Określono wytrzymałość próbki na rozciąganie przez rozłupywanie, od której zależy wytrzymałość ściany murowej na ścinanie.

Na RYS. 3 pokazano schemat stanowiska badawczego.

Badaniom poddano ścianki o wymiarach 467,5×467,5×105 mm wykonane z cegieł o wymiarach 225×105×45 mm. Średnia grubość poziomych spoin z zaprawy murarskiej wynosiła 10 mm.

Badania pod obciążeniem ściskającym wykonano na 11 próbkach, z których dwie były bez systemu wzmacniającego w celu ustalenia obciążenia maksymalnego oraz mechanizmu zniszczenia ścianki niewzmocnionej. Pozostałe próbki wzmocniono w różnych układach (TABELA 1).

Elementy zbadano po 28 dniach od ich wykonania. Podczas prób mierniki pionowe mierzyły odkształcenia spowodowane siłą ściskającą (+), a mierniki poziome – odkształcenia spowodowane siłą rozciągającą (–).

Wzrastająca siła ściskająca obciążała próbki aż do zniszczenia. Siła niszcząca ściankę niewzmocnioną była przejmowana przez wzmocnienia. Ten wzrost obciążenia mierzono naprężeniami ścinającymi występującymi między matrycą systemu FRCM a podłożem oraz matrycą a włóknami siatki. Wyniki badań przedstawiono w TABELI 1.

Mechanizm zniszczenia próbek PM3–PM6 był podobny - główne pęknięcie wystąpiło po przekątnej, bez pęknięć lub z małymi pęknięciami po obu stronach pęknięcia głównego. Jednakże maksymalne siły ściskające w miarę zwiększonej ilości włókna były wyższe.

Najlepszą konfigurację wzmacniającą uzyskano w elementach PM7–PM8. Nie zauważono pęknięć na wzmocnionych powierzchniach. Zachowanie tych konstrukcji płyt stwarzało wrażenie, że są one liniowo sprężyste do chwili uszkodzenia, które rozpoczynało się wraz z rozwojem odspojenia systemu wzmacniającego od podłoża (FOT. 4).

Badania pokazały, że system wzmacniający zmienia mechanizm uszkodzenia i zwiększa nośność i sztywność ścian. Dalsze badania pozwolą sprawdzić, na ile wprowadzenie elementów kotwiących użytych do połączenia systemu wzmacniającego ze ścianą ceglaną może wpłynąć na zwiększenie jej nośności.

Innym, bardzo ciekawym badaniem było sprawdzenie wzmocnień elementów bardziej złożonych niż ściana, a mianowicie sklepień kolebkowych. Badania przeprowadzono w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej na 7 modelach w skali technicznej. Każdy łuk miał rozpiętość 4 m oraz wysokość 2 m.

Elementy wzmacniające starano się umieszczać po stronie grzbietowej łuków lub wewnątrz przekrojów. Taki sposób wzmocnienia jest zdecydowanie bardziej przydatny w przypadku łuków i sklepień historycznych, bogato dekorowanych po stronie sufitowej. Trzy modele wzmocniono systemem FRCM z siatką z włókna węglowego (RYS. 4–9).

Modele oznaczono jako:

 • A1 - łuk niewzmocniony,
 • A2 - łuk wzmocniony za pomocą materiału FRCM z siatką z włókna węglowego osadzonej w zaprawie cementowej po stronie grzbietowej,
 • A3 - łuk wzmocniony dwiema taśmami węglowymi o przekroju 100/1.4, doklejonymi w rozstawie osiowym 40 cm po stronie grzbietowej oraz materiałem FRCM z siatką z włókna węglowego osadzonej w zaprawie cementowej po stronie grzbietowej,
 • A4 - łuk wzmocniony za pomocą materiału FRCM z siatką z włókna węglowego osadzonej w zaprawie cementowej po stronie grzbietowej oraz po stronie podniebienia łuku,
 • A5 - łuk wzmocniony za pomocą prętów stalowych o średnicy Æ8 osadzonych w bruzdach wykonanych w powierzchni grzbietowej łuku ceglanego, wklejonych za pomocą kompozycji klejowej na bazie żywicy epoksydowej,
 •  A6 - łuk wzmocniony dwiema taśmami węglowymi o przekroju 100/1.4 przyklejonymi w rozstawie osiowym 40 cm po stronie grzbietowej.

Zastosowanie materiałów kompozytowych (siatki FRCM - łuki A2 i A4 oraz taśmy i siatki FRCM - łuk A3) wydaje się przydatne w konserwacji konstrukcji ceglanych historycznych łuków, sklepień i kopuł.

Potwierdzono, że wzmacnianie materiałami kompozytowymi wpływa korzystnie na nośność (RYS. 10). Wpływa też dość znacząco na sztywność badanych elementów, rozkład naprężeń i odkształceń w badanych modelach łuków.

Zastosowanie siatek FRCM dało bardzo pozytywne wyniki w zakresie efektu wzmocnienia. Potwierdziła się też praktyczna przydatność technologiczna tego typu wzmocnienia.

Systemy z siatką z włóknami PBO

Nowszym rozwiązaniem wzmacniania konstrukcji są systemy z włóknami PBO (poly-p-phenylenebenzobisoxazole) (FOT. 5), służące do konstrukcyjnego wzmacniania elementów betonowych i żelbetowych w obiektach użyteczności publicznej oraz w infrastrukturze, a także wszędzie tam, gdzie wymagana jest odporność na wysoką temperaturę i/lub odporność ogniowa. W TABELI 2 przedstawiono informacje o właściwościach mechanicznych włókna PBO na tle innych tworzyw.

Podstawowa idea wzmocnienia jest taka sama jak w systemie FRCM z siatką z włókna węglowego. Nowością, związaną z właściwościami włókien PBO, jest występowanie szczególnego wiązania chemicznego między włóknem a matrycą mineralną, które zapewnia bardzo dobre powiązanie tych dwóch składników systemu. Wymagania technologiczne dotyczące m.in. przygotowania i oczyszczenia podłoża są podobne. Na FOT. 6 przedstawiono budowę systemu FRCM z włóknami PBO na matrycy cementowej.

Dzięki zaprawie mineralnej właściwości mechaniczne systemu FRCM z włóknami PBO są mało wrażliwe na wysoką temperaturę.

Na RYS. 11 przedstawiono wzrost nośności próbki wzmocnionej omawianym systemem, poddanej działaniu różnej temperatury w porównaniu z próbką bez takiego wzmocnienia.

Należy podkreślić, że wytrzymałość samego betonu na rozciąganie gwałtownie spada po przekroczeniu temperatury +130°C. Należy jednak zauważyć, że udział wzmocnienia elementu konstrukcyjnego pozostaje przy tym na takim samy poziomie.

Wiadomo, że tradycyjne systemy FRP całkowicie tracą właściwości mechaniczne po jednej godzinie działania temp. +80°C. Żywica w tej temperaturze staje się ciągliwa i ponadto, już po osiągnięciu temp. +45°C wyraźnie traci zdolność przenoszenia naprężeń w betonie na kompozyt (RYS. 1).

Skuteczność wzmocnienia systemem FRCM z włóknami PBO betonowych belek dokładnie badano i analizowano.

Przykładem są badania naprężeń rozciągających przeprowadzone na belkach o przekroju 40 cm×25 cm i o rozpiętości 1,6 m i 2,2 m. Badano różne układy wzmocnienia, podobne do przedstawionych na RYS. 12–15.

Niektóre wyniki badań dotyczące nośności (wykres linii odkształcenia w środku rozpiętości) przedstawiono na rysunkach. Pierwszy układ wzmocnienia (RYS. 12) przedstawia nałożoną od dołu jedną warstwę wzmacniającą z nałożonymi na końcach pionowymi nakładkami z odcinków siatki ukształtowanymi w literę U.

Następne dwa wzmocnienia (RYS. 13–14) mają po dwie warstwy pasów nałożonych od dołu i kształtki U na ich końcach. Ostatni układ (RYS. 15) posiada trzy warstwy pasów nałożonych od spodu i zachodzących jednocześnie na powierzchnie boczne.

Występują tu również pionowe pasy ukształtowane w literę U, których zadaniem jest przenoszenie naprężeń ścinających.

Korzyść wzmacniania siatką można było wyraźnie zauważyć przy zwiększaniu obciążenia niszczącego. Jeśli porównać to obciążenie z takim obciążeniem działającym na próbne belki bez wzmocnienia, łatwo zauważyć, że zwiększenie nośności zginanej belki omawianym systemem w obszarach występowania rozciągania można zaprojektować na różny sposób. Powoduje to wzrost wielkości przenoszonego obciążenia niszczącego od 10% do 50%.

Typowe układy wzmocnienia składają się z pasm o różnej długości umieszczonych w strefie rozciąganej i jeśli to możliwe zagiętych na powierzchnie boczne lub wzmocnionych na końcach pionowymi nakładkami z odcinków siatki ukształtowanych w literę U.

Podsumowanie

Prace naprawcze i wzmacniające muszą we wszystkich przypadkach (tak jak przy wszystkich materiałach kompozytowych) opierać się na dokładnej ocenie właściwości mechanicznych wzmacnianej konstrukcji.

Ważne jest przede wszystkim zbadanie jakości stosowanych materiałów (betonu zastępczego i stali), ilości istniejącego zbrojenia, stanu otuliny prętów zbrojeniowych i stanu korozji prętów zbrojeniowych. Istotne jest również ocenienie, jak konstrukcja reaguje na przeciążenie przed wzmocnieniem i po nim.

Projektant powinien znać właściwości mechaniczne i wrażliwość zbrojenia konstrukcji na agresję środowiska, z którym się styka. Zalecany jest kompleksowy test pod obciążeniem zarówno przed wzmocnieniem, jak i po wzmocnieniu w celu potwierdzenia działania systemu naprawczego.

Literatura

1. A. Barbieri, G. Mantegazza, A.Gatti, "Wzmacnianie ścian murowych za pomocą laminatów z włókna węglowego z matrycą cementowa FRCM", "Materiały Budowlane" 2/2006.

2. Ł. Bednarz, "Praca statyczna zabytkowych, zakrzywionych konstrukcji ceglanych poddanych zabiegom naprawy i wzmacniania", Politechnika Wrocławska, Instytut Budownictwa, Raport serii PRE nr 3/08, 2008.

3. Ruredil Technical Notebook, Buildings seismic retrofit with FRCM - Fiber Reinforced.

4. Ruredil Technical Notebook, Cementitious Matrix composite. Concrete and masonry structures. July 2009.

5. RUREDIL Via B. Buozzi 1-20097 San Donato Milanese: Fiber Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) – New Developments.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Iwona Kata , mgr Zofia Stasica , mgr inż. Witold Charyasz, mgr inż. Krzysztof Szafran Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem...

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem jest stosowanie środków ochrony powłok, które zawierają substancje czynne, aktywnie hamujące rozrost mikroorganizmów.

dr inż. Andrzej Konarzewski Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji...

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji objaśnia jak je wyznaczać.

dr inż. Paweł Sulik Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Wojciech Mazur , mgr inż. Remigiusz Jokiel Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe...

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe ścian przyziemia w budynkach nieposiadających podpiwniczenia, posadowionych na ławach fundamentowych, są realizowane w zróżnicowany sposób.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych...

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych [1]. Wciąż mało kto zdaje sobie sprawę, że niemal 3/4 dawki promieniowania jonizującego, jaką otrzymuje w ciągu roku przeciętny Polak, pochodzi ze źródeł naturalnych [2].

Nicola Hariasz Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

mgr inż. Ismena Gawęda Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach...

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach chłodni czy mroźni) oraz powierzchnie przetwórcze.

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast...

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast i znacząco wzrósł popyt na nowe mieszkania. To, co w świadomości może najbardziej być kojarzone z prefabrykacją zastosowaną w budynkach to tzw. wielka płyta, czyli połączenie żelbetowych ścian konstrukcyjnych ze ścianami osłonowymi z gazobetonu.

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.