Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Parametry cieplno-wilgotnościowe złączy ścian zewnętrznych - analiza numeryczna

Mostki cieplne | Straty ciepła | Parametry cieplno-wilgotnościowe ścian zewnętrznych | Ściany zewnętrzne

Parametry cieplno-wilgotnościowe złączy ścian zewnętrznych – analiza numeryczna | Numerical analysis of heat and humidity parameters of external wall joints
M. Dybowska

Parametry cieplno-wilgotnościowe złączy ścian zewnętrznych – analiza numeryczna | Numerical analysis of heat and humidity parameters of external wall joints


M. Dybowska

Aby obliczyć straty ciepła przez przegrodę zewnętrzną, należy przeanalizować ją całościowo - wraz ze złączami budowlanymi. Wymaga to wiedzy z zakresu fizyki budowli, w tym znajomości podstawowych parametrów cieplno-wilgotnościowych mostków cieplnych.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

ABSTRAKT

W artykule omówiono procedury obliczeń numerycznych złączy ścian zewnętrznych oraz określono parametry cieplno-wilgotnościowe wybranych mostków cieplnych. Przedstawiono obliczenia złączy ścian dwuwarstwowych: narożnika ściany zewnętrznej i połączenia ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez wieniec, wykonane za pomocą programu komputerowego.

The article discusses numerical calculation procedures for external wall joints and specifies heat and humidity parameters of selected thermal bridges. It also presents the calculations of insulated solid walls: the corner of an external wall and the joint between the external wall and the floor slab across a tie beam, performed by means of a computer program.

Głównym zadaniem przegrody zewnętrznej jest zapewnienie właściwych oddziaływań czynników zewnętrznych na wnętrze budynku tak, aby powstał odpowiedni mikroklimat. Konstrukcja ta powinna zapewniać (oprócz spełnienia wymogów wytrzymałościowych) ochronę przed: 

 •  ucieczką ciepła na zewnątrz budynku,
 •  hałasem,
 •  zawilgoceniem wnętrza.

Podstawowym parametrem cieplnym ściany zewnętrznej jest współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2·K)], określany według normy PN-EN ISO 6946:2008 [1] jako odwrotność całkowitego oporu cieplnego przegrody od środowiska do środowiska RT.

Parametry cieplno-wilgotnościowe mostka cieplnego

Jednym z głównych błędów w obliczeniach jest pomijanie wpływu mostków cieplnych, czyli miejsc w budynku, przez które dochodzi do dodatkowych strat ciepła. Mostki cieplne występują najczęściej w ścianach zewnętrznych.

Powstają na skutek zmian geometrii przegrody, wad projektowych lub niestarannego wykonania. Mogą mieć znaczny wpływ na straty ciepła z pomieszczeń na zewnątrz budynku. Zwiększają ponadto ryzyko rozwoju grzybów pleśniowych.

Wyznaczenie parametrów mostka cieplnego złącza budowlanego składa się z kilku etapów (RYS. 1):

 •  określenia rozkładu temperatur w obszarze jego występowania,
 •  wyznaczenia minimalnej temperatury na wewnętrznej powierzchni złącza oraz czynnika temperaturowego fRsi,
 •  w wypadku liniowych mostków cieplnych określenia dodatkowych strat ciepła w postaci liniowego współczynnika przenikania ciepła ψ [W/(m·K)].

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3], sformułowano wartości graniczne współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2·K)]. Nie podano natomiast wartości granicznych strat ciepła w wypadku mostków cieplnych.

Współczynnik ψ jest równy stracie ciepła na 1 m długości elementu budowlanego zawierającego mostek cieplny, zmniejszonej o stratę ciepła, która wystąpiłaby, gdyby nie było mostka termicznego. Wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła zależne są od sposobu wymiarowania mostków cieplnych w budynku. Wyróżnia się trzy wartości współczynnika ψ oparte na:

 •  wymiarach wewnętrznych, mierzonych między wykończonymi wewnętrznymi powierzchniami przegród każdego pomieszczenia w budynku (bez grubości przegród wewnętrznych) – ψi,
 •  całkowitych wymiarach wewnętrznych, mierzonych między wykończonymi wewnętrznymi powierzchniami zewnętrznych elementów budynku (z włączeniem grubości przegród wewnętrznych) – ψoi,
 •  wymiarach zewnętrznych, mierzonych między wykończonymi zewnętrznymi powierzchniami elementów zewnętrznych budynku – ψe.

Różnicę między wymiarowaniem wewnętrznym a zewnętrznym przedstawiono na RYS. 2.

Kompletne obliczenia cieplne w projekcie muszą być oparte na tej samej zasadzie wymiarowania budynku. Podczas obliczania  wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Y należy podać wybrany system wymiarowania. System stosowany do scharakteryzowania wymiarów budynku powinien być zgodny z krajowymi normami i rozporządzeniami.

Wartości liniowego współczynnika ψ do obliczeń i analiz można przyjmować na podstawie:

 •  norm przedmiotowych, np. PN-EN ISO 14683:2008 [4],
 •  katalogów mostków cieplnych,
 •  obliczeń własnych za pomocą programów komputerowych.

Warto pamiętać jednak, że norma PN-EN ISO 14683:2008 [4] oraz katalogi mostków cieplnych podają jedynie wartości orientacyjne wybranych węzłów konstrukcyjnych. Dokładność ­poszczególnych sposobów określania wartości liniowego współczynnika ciepła podano na RYS. 3.

Obliczenia numeryczne złączy budowlanych

W artykule przedstawiono obliczenia parametrów cieplno-wilgotnościowych złączy zewnętrznych ścian dwuwarstwowych: narożnika ściany zewnętrznej i połączenia ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez wieniec, wykonane przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO.

Schemat obliczeń

Obliczenia obejmowały:

 • modelowanie złączy przez zastosowanie odpowiednich płaszczyzn wycięcia (budynek dzieli się na wiele części, z których każda tworzy model geometryczny przestrzenny 3D lub 2D); model ten składa się z elementu centralnego (rdzenia) i elementów bocznych; szczegółowe zasady modelowania podano w normie PN-EN ISO 10211:2008 [5]);
 • przyjęcie warunków brzegowych (określanie oporów przejmowania ciepła na powierzchni przegrody oraz temperatur brzegowych);
 • określenie charakterystyki materiałowej – współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] poszczególnych materiałów budowlanych występujących w złączach budowlanych (na podstawie normy PN-EN ISO 12524:2004 [6], tabel w literaturze oraz danych producentów);
 • wykonanie obliczeń wartości charakterystycznych parametrów cieplno-wilgotnościowych: strumienia przepływu ciepła przez złącze F [W], liniowego współczynnika sprzężenia cieplnego L2D [W/(m·K)], linowego współczynnika przenikania ciepła ψ [W/(m·K)], gałęziowego współczynnika przenikania ciepła (w odniesieniu do odpowiedniej części złącza) ψg (d) [W/(m·K)], temperatury minimalnej w złączu tmin. (θsi,min.) [°C], czynnika temperaturowego fRsi [-].

Wartości oporów przejmowania ciepła na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni przegrody przy wyznaczaniu wielkości strumienia ciepła, w zależności od kierunku strumienia ciepła, przyjmuje się na podstawie normy PN-EN ISO 6946:2008 [1]. Natomiast przy wyznaczaniu rozkładu temperatur w złączu oraz czynnika temperaturowego fRsi stosuje się normę PN-EN ISO 13788:2003 [7].

Temperatury obliczeniowe wewnętrzne budynku przyjmuje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3].

Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego w odniesieniu do okresu zimowego przyjmuje się w zależności od strefy klimatycznej, w której zlokalizowany jest budynek, na podstawie normy PN-82/B-02403 [8].

Model geometryczny złącza podzielony jest na wiele komórek o charakterystycznych węzłach. Aby wyznaczyć temperatury w węzłach, należy zastosować się do prawa zachowania energii oraz prawa Fouriera i uwzględnić warunki brzegowe. Otrzymuje się układ równań, będący funkcją temperatur w węzłach, który po rozwiązaniu metodą analityczną lub iteracyjną służy do określenia pola temperatur. W wyniku zastosowania prawa Fouriera z rozkładu temperatur można obliczyć strumienie ciepła.

Kompleksowa analiza złącza budowanego obejmuje aspekt cieplny i wilgotnościowy (RYS. 4).

Założenia

Przyjęto następujące założenia:

 • ściana zewnętrzna dwuwarstwowa z betonu komórkowego o gr. 24 cm i styropianu o gr. 10 cm;
 • temp. powietrza wewnętrznego ti = 20°C, temp. powietrza zewnętrznego te = –20°C;
 • opór przejmowania ciepła na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni przegrody (Rsi, Rse) zgodnie z normą PN-EN ISO 6946:2008 [1] w wypadku obliczeń parametrów cieplnych oraz normy PN-EN ISO 13788:2003 [7] w wypadku określenia czynnika temperaturowego fRsi; w programie wprowadzono współczynniki przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (hi) i zewnętrznej (he), które stanowią odwrotność oporów Rsi, Rse;
 • modelowanie złączy przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 10211:2008 [5];
 • krok siatki podziałowej wynosił 1 cm.

Narożnik ściany zewnętrznej

Pierwszym analizowanym przykładem był narożnik ściany wewnętrznej. Model obliczeniowy oraz charakterystykę materiałową przedstawiono na RYS. 5 oraz w TABELI 1.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskano wartość strumienia przepływającego przez złącze Φ = 24,24 [W] oraz rozkład linii strumieni cieplnych (adiabat). Na RYS. 6–7 przedstawiono wyniki symulacji komputerowej (określenia strumienia cieplnego przepływającego przez złącze).

Uzyskano następujące wartości parametrów cieplnych:

 • współczynnik przenikania ciepła ψ poszczególnych części złącza: ψ1 = 0,259 W/(m2·K), ψ2 = 0,259 W/(m2·K),
 • liniowy współczynnik sprzężenia cieplnego L2D = 0,606 W/(m·K):
 • liniowy współczynnik przenikania ciepła (po wymiarach wewnętrznych) ψi = 0,088 W/(m·K):
 • liniowy współczynnik przenikania ciepła pojedynczej gałęzi narożnika (po wymiarach wewnętrznych) ψi1 = 0,044 W/(m·K):
 • liniowy współczynnik przenikania ciepła (po wymiarach zewnętrznych) ψe = –0,103 W/(m·K):
 • liniowy współczynnik przenikania ciepła dla pojedynczej gałęzi narożnika (po wymiarach zewnętrznych)ψe1 = –0,052 W/(m·K):

W drugim etapie obliczeń określono temperaturę minimalną na wewnętrznej powierzchni narożnika tmin. (qsi,min.) = 14,10°C oraz czynnik temperaturowy fRsi [-] według zależności:

Jeśli θi = 20°C, θe = –20°C, θsi,min.= 14,10°C, wartość fRsi = 0,853.

Na RYS. 8–9 przedstawiono wyniki symulacji komputerowej (określenie rozkładu temperatur w złączu).

Połączenie ściany zewnętrznej ze stropem

Drugim analizowanym przypadkiem było połączenie ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez wieniec. Model obliczeniowy oraz charakterystykę materiałową złącza przedstawiono na RYS. 10 oraz w TABELI 2.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskano wartość strumienia przepływającego przez złącze Φ = 26,10 [W] oraz rozkład linii strumieni cieplnych (adiabat). Na RYS. 11–12 przedstawiono wyniki symulacji komputerowej (określenie strumienia cieplnego przepływającego przez złącze).

Poprawne wykonanie obliczeń cieplnych odniesionych do pewnych fragmentów budynku, np. poszczególnych ścian zewnętrznych, wymaga podziału wartości współczynnika ψ na odpowiednie gałęzie złącza, uczestniczące w stratach ciepła.

Polskie katalogi, opracowania i normy podają wartości współczynników ψ dotyczące całej dodatkowej straty ciepła przez mostek. Aby uniknąć błędów wynikających z przeszacowania wielkości strat ciepła, wyznaczono wartości gałęziowych współczynników przenikania ciepła.

Ustalono, że wartość strumienia napływającego na ścianę od wnętrza składa się z częściowych strumieni napływających na ścianę:

 • na górną cześć złącza (strumień nad stropem) Φg [W],
 • na dolną część złącza (strumień pod stropem) Φ[W].

Ich podział przedstawiono na RYS. 13.

Strumień ciepła napływający na wewnętrzną powierzchnię ściany zewnętrznej w górnej części złącza wyniósł Φg1 = 10,21 W, strumień ciepła napływający na górną powierzchnię stropu (część podłogi) Φg2 = 1,09 W. Po zsumowaniu tych parametrów otrzymano wartość ­strumienia napływającego na górną część złącza Φg =11,30 W:

Φg = Φg1 + Φg2.

Strumień ciepła napływający na wewnętrzną powierzchnię ściany zewnętrznej w dolnej części złącza wyniósł Φd1 = 10,65 W, a strumień ciepła napływający na dolną powierzchnię stropu (część sufitu) Φd2 = 4,15 W. Strumień napływający na dolną część złącza Φd uzyskał więc wartość 14,80 W:

Φd = Φd1 + Φd2.

Całkowity strumień ciepła przepływający przez złącze F wyniósł 26,10 W. Obliczono go według wzoru:

Φ = Φg + Φd.

Wartości parametrów cieplnych badanego złącza są następujące:

 • współczynnik przenikania ciepła w odniesieniu do poszczególnych części złącza: U1 = 0,259 W/(m2·K), U2 = 0,355 W/(m2·K), U3 = 0,259 W/(m2·K),
 • liniowy współczynnik sprzężenia cieplnego (w odniesieniu do górnej części złącza) Lg2D = 0,283 W/(m·K):

 • gałęziowy współczynnik przenikania ciepła górnej części złącza (po wymiarach wewnętrznych) ψig = 0,024 W/(m·K):

 • liniowy współczynnik sprzężenia cieplnego (w odniesieniu do dolnej części złącza Ld2D = 0,370 W/(m·K):

 • gałęziowy współczynnik przenikania ciepła dolnej części złącza (po wymiarach wewnętrznych) ψid = 0,107 W/(m·K):

 • liniowy współczynnik przenikania ciepła całego złącza (po wymiarach wewnętrznych) ψi = 0,131 W/(m·K):

 • gałęziowy współczynnik przenikania ciepła górnej części złącza (po wymiarach zewnętrznych) ψeg = –0,031 W/(m·K):

 • gałęziowy współczynnik przenikania ciepła dolnej części złącza (po wymiarach zewnętrznych) ψed = 0,059 W/(m·K):

 • liniowy współczynnik przenikania ciepła całego złącza (po wymiarach zewnętrznych) ψe = 0,028 W/(m·K):

Następnie obliczono temperaturę minimalną na wewnętrznej powierzchni złącza tmin. (qsi,min.) = 16,89°C oraz czynnik temperaturowy fRsi [-], którego wartość określono według zależności:

Jeśli θi = 20°C, θe = –20°C, θsi,min.= 16,89°C, wartość fRsi = 0,922.

Wyniki symulacji komputerowej (określenie rozkładu temperatur w złączu) przedstawiono na RYS. 14–15.

Podsumowanie i wnioski

Precyzyjna ocena ścian zewnętrznych powinna obejmować analizę przegrody zewnętrznej wraz z jej złączem, zgodnie z kryterium cieplnym i wilgotnościowym. Dokładna analiza parametrów cieplno­‑wilgotnościowych złączy przegród zewnętrznych budynku wymaga wspomagania komputerowego.

Uzyskanie miarodajnych wyników jest możliwe dzięki poprawnemu modelowaniu, przyjęciu warunków brzegowych i charakterystyki materiałowej mostków cieplnych. Wielu błędów i wad w kształtowaniu przegród zewnętrznych i ich złączy można uniknąć dzięki zastosowaniu profesjonalnych programów komputerowych na etapie projektowania.

Na podstawie otrzymanych wyników parametrów cieplno-wilgotnościowych analizowanych złączy można opracować karty katalogowe niezbędne w projektowaniu przegród i złączy w aspekcie fizyki budowli oraz określania charakterystyki energetycznej budynków i lokali – wskaźników EK i EP [kWh/(m2·rok)].

Literatura

 1. PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
 2. M. Dybowska, „Analiza numeryczna parametrów cieplnych wybranych przegród zewnętrznych budynku i ich złączy”, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. inż. K. Pawłowskiego, Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno­‑Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2008 r. nr 201, poz. 1238 ze zm.).
 4. PN-EN ISO 14683:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne”.
 5. PN-EN ISO 10211:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe”.
 6. PN-EN ISO 12524:2003, „Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe”.
 7. PN-EN ISO 13788:2003, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania”.
 8. PN-82/B-02403, „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.