Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Aerożele krzemionkowe jako komponent nowoczesnych izolacji cieplnych

Synteza aerożeli | Wyroby budowlane na bazie aerożeli | Wymiana ciepła w aerożelach | Właściwości mat aerożelowych

Aerożele krzemionkowe jako komponent nowoczesnych izolacji cieplnych | Silica aerogels as components of modern thermal insulations

Aerożele krzemionkowe jako komponent nowoczesnych izolacji cieplnych | Silica aerogels as components of modern thermal insulations

Izolacje cieplne z zastosowaniem aerożeli krzemionkowych charakteryzują się bardzo niską wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ. Ponadto badania wykazały, że możliwe jest dalsze obniżanie wartości tego parametru.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

ABSTRAKT

W artykule przestawiono sposoby otrzymywania aerożeli krzemionkowych oraz właściwości izolacyjne granulatów i mat aerożelowych. Na podstawie badań szczegółowo opisano wymianę ciepła w strukturze aerożeli oraz czynniki, które wpływają na niską wartość współczynnika l i mogą być decydujące w próbach dalszego zmniejszania jego wartości. Wyjaśniono również kryteria zastosowania granulatów i mat aerożelowych w budownictwie.

The article presents the ways of producing silica aerogels, as well as the insulating properties of aerogel granulates and mats. On the basis of research, the paper describes in detail the heat exchange in the aerogel structure, as well as the factors which influence the low value of the coefficient l and might play crucial role in attempting to further lower its value. The criteria of aerogel granulates and mats application in the construction industry have also been explained.

Terminem „aerożel” określa się grupę materiałów o bardzo małej gęstości, w których materiał porowaty tworzy trójwymiarową strukturę wypełnioną powietrzem (90–95%).

Przykładem aerożelu są np. naturalne lub syntetyczne gąbki czy pianki. Większość aerożeli jest zbudowana z krzemionki, choć znane są także aerożele na bazie innych związków chemicznych, jak zeolity, aluminoksany czy ostatnio otrzymane aerożele na bazie nanorurek węglowych.

Synteza aerożeli

Aerożele krzemionkowe pierwotnie otrzymywano w wyniku stapiania idealnie czystej krzemionki w atmosferze nadkrytycznego dwutlenku węgla i rozdmuchiwania jej przez stopniowe zmniejszanie ciśnienia. Współcześnie otrzymuje się je głównie metodami chemicznymi, w wyniku których materiały te mają w ostatecznej postaci konsystencję piany.

Przełomem w otrzymywaniu aerożeli było opracowanie chemicznej metody ich syntezy, zwanej metodą SOL-GEL (1983 r.), co spowodowało rozwój badań w tej dziedzinie w latach 80. i 90. [1]. Większość prowadzonych wówczas badań dotyczyła opracowania tanich i wydajnych metod syntezy aerożeli oraz poszukiwania potencjalnych zastosowań.

Proces otrzymywania aerożelu metodą SOL-GEL można podzielić na dwa etapy: etap tworzenia mokrego żelu oraz proces jego suszenia [2]. Aerożele krzemionkowe wytwarza się w reakcji bardzo rozrzedzonych czterofunkcyjnych alkoksysilanów (np. Si(OCH3)4 lub Si(OCH2CH3)4) z parą wodną.

Produktem reakcji hydrolizy jest utworzenie SOLU, tj. układu rozdyspergowanych koloidalnych cząstek w cieczy o rozmiarze 1–1000 nm, a następnie formowanie trójwymiarowej struktury GELU (żelu) w procesie sieciowania i polimeryzacji (kondensacji). Otrzymany sztywny GEL jest następnie poddawany suszeniu.

Zarówno przebieg reakcji hydrolizy, jak i szybkość kondensacji wpływają na stopień jego usieciowania, a w rezultacie na porowatość produktu, czyli na objętość porów i ich rozkład, powierzchnię właściwą oraz stabilność termiczną żelu po wysuszeniu.

Głównym celem suszenia jest usunięcie rozpuszczalnika, ale w taki sposób, aby otrzymany produkt zachował strukturę żelu. Sposoby suszenia różnią się także w zależności od oczekiwanej postaci (monolit, granulki, proszek czy cienkie warstwy).

W warunkach obniżonej ­temperatury i ciśnienia otrzymuje się materiał o dużej powierzchni właściwej i strukturze mikroporowatej (pory rzędu 10–100 nm), zwany kserożelem (suchy żel), podczas gdy w warunkach nadkrytycznych (temperatura i ciśnienie wyższe od temperatury i ciśnienia krytycznego rozpuszczalnika) otrzymuje się produkt zwany aerożelem.

Aerożele występują w różnych postaciach i są to m.in. aerożele:

 •  monolityczne,
 •  granulkowe,
 •  proszkowe,
 •  powłokowe (grubości kilku milimetrów),
 •  cienkowarstwowe (grubości<100 nm).

Aerożele krzemionkowe są stabilne do temperatury topnienia, czyli do ok. 1200°C.

Wyroby budowlane na bazie aerożeli

Dzięki swoim szczególnym właściwościom, aerożele krzemionkowe były stosowane w konstrukcjach statków kosmicznych czy do termoizolacji skafandrów kosmonautów. Obecnie zaś znalazły dość powszechne zastosowanie w przemyśle chemicznym, m.in. jako nośniki katalizatorów.

W wyrobach budowlanych stosowane są głównie w postaci granulatu jako wypełnienie (m.in. w przestrzeniach międzyszybowych). Na ich bazie wytwarzane są również maty termoizolacyjne. Granulaty i maty aerożelowe nadają się do wielu zastosowań jako izolacje cieplne, choć istnieją pewne ograniczenia dotyczące miejsc ich stosowania.

Wpływ zastosowania mat aerożelowych na izolacyjność cieplną elementów konstrukcyjnych lekkiej ściany osłonowej przeanalizowano na przykładzie rozwiązania technicznego pokazanego na RYS. 1.

W obliczeniach uwzględniono różne wartości współczynnika przewodzenia ciepła l odpowiadające poziomom izolacyjności cieplnej, jakimi charakteryzują się inne dostępne obecnie materiały izolacyjne, a także przedstawiono rozwiązanie bez izolacji cieplnej. Dane do obliczeń zamieszczono w TABELI 1.

Na RYS. 2 przedstawiono wyniki obliczeń pola temperatury wykonane za pomocą programu BISCO PHYSIBEL w odniesieniu do skrajnych rozwiązań – braku izolacji i z zastosowaniem materiału termoizolacyjnego w postaci maty aerożelowej grubości 20 mm. Wartości współczynnika przenikania ciepła U0 elementu konstrukcyjnego pokazanego na RYS. 1 zamieszczono na wykresie (RYS. 3).

Wymiana ciepła w aerożelach

Największą zaletą aerożeli w zastosowaniach budowlanych jest bardzo niska wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ – 0,014–0,022 W/(m·K) [7]. Tak dobre właściwości izolacyjne wynikają z porowatej struktury tego materiału (porowatość powyżej 90%, wymiary porów w granicach 10–200 nm).

Na FOT. 1–2 przedstawiono zdjęcia wykonane mikroskopem skaningowym JEOL JSM-35C przedstawiające obraz warstw wewnętrznych dwóch typów mat aerożelowych dostępnych na rynku [8].

Na wartość współczynnika przewodzenia ciepła l w aerożelach składają się:

 •  przewodzenie ciepła przez szkielet materiału tworzącego strukturę aerożelu, np. SiO2,
 •  przewodzenie ciepła przez cząsteczki gazu w porach aerożelu,
 •  promieniowanie cieplne.

W granulatach dodatkowo występuje przewodzenie ciepła i promieniowanie w przestrzeniach pomiędzy ziarnami oraz na ich stykach [7, 9, 10].

Przeprowadzone badania nad przewodzeniem ciepła aerożelu krzemionkowego w formie granulek o wymiarach 1–2 mm [9] ­wykazały, że wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ zależy ściśle od ciśnienia gazu – zarówno w porach aerożelu, jak i w przestrzeni wokół granulatu.

Wraz ze spadkiem ciśnienia do wartości ok. 10 mbarów wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ obniżyła się do 0,018 W/(m×K). Przypisano to zmniejszeniu się wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ gazu w nanoporach żelu tworzącego granulki. Drugi spadek wartości współczynnika λ – do ok. 0,008 W/(m·K) – zaobserwowano przy obniżeniu ciśnienia do ok. 0,01 mbarów.

Uznane to zostało za skutek spadku przewodnictwa gazu w przestrzeniach między granulkami aerożelu. W podobnych badaniach [10] potwierdzono zaobserwowane wcześniej zjawiska. Ustalono także, że na wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ w funkcji ciśnienia ma także wpływ wielkość granulek aerożelu. Większe granulki generują większe luki pomiędzy sobą, a tym samym wpływają na wzrost wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ.

W innych badaniach [7] pokazano z kolei, że domieszka węgla (15%) dodawana na etapie syntezy żelu lub przez mechaniczne wymieszanie z gotowym już aerożelem znacznie wpływa na obniżenie wartości współczynnika przewodzenia ciepła.

Podsumowując, można stwierdzić, że głównym mechanizmem przewodzenia ciepła w aerożelach jest transport za pośrednictwem cząsteczek gazu poruszających się przez pory w strukturze aerożelu. Oznacza to, że jeżeli zwiększy się swobodną drogę cząsteczek gazu wypełniającego pory aerożelu w stosunku do wielkości porów, możliwe będzie dalsze zmniejszenie wartości jego współczynnika przewodzenia ciepła λ.

Oprócz zmiany gazu w porach na taki, który ma mniejszą masę cząsteczkową (np. zamiany CO2 na np. Ar), możliwe jest także zmniejszenie wartości współczynnika λ przez zmniejszenie rozmiaru porów.

Czysty aerożel lub pod postacią granulatu (znany pod nazwą „nanogel”), obok wymienionych właściwości termoizolacyjnych, ma jeszcze jedną istotną cechę – przepuszcza światło. Wypełnienie granulatem aerożelowym przestrzeni międzyszybowych poprawia więc właściwości cieplne okna oraz umożliwia doświetlenie pomieszczeń światłem rozproszonym [11].

Z kolei elastyczne cienkie maty aerożelowe (dostępne o grubościach 5 i 10 mm) pozwalają na ich zastosowanie w miejscach, w których zastosowanie tradycyjnych termoizolacji nie jest możliwe ze względu na ograniczoną przestrzeń, np. w ościeżach okiennych i drzwiowych, wnękach podokiennych, drzwiach zewnętrznych, elementach konstrukcyjnych ścian osłonowych o konstrukcji słupowo-ryglowej [12, 13].

Maty wydają się także alternatywą izolacji w budynkach zabytkowych, w których nie można zwiększyć grubości warstwy materiału termoizolacyjnego ze względów technologicznych, funkcjonalnych czy estetycznych.

W typowych zastosowaniach budowlanych największym problemem jest dysproporcja grubości handlowych mat aerożelowych (np. 5 lub 10 mm) i grubości izolacji potrzebnej do uzyskania wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła U przegrody (co najmniej 50 mm). Specyfika tego materiału (pylenie i/lub hydrofobowość) może utrudniać, a nawet uniemożliwiać łączenie warstw i mocowanie do podłoża przez np. klejenie.

Właściwości mat aerożelowych

W odniesieniu do materiałów termoizolacyjnych, oprócz podstawowego wskaźnika, który je charakteryzuje, tj. współczynnika przewodzenia ciepła λ, stawia się także wymagania wobec ich cech techniczno-użytkowych, takich jak cechy wytrzymałościowe oraz zachowanie tych materiałów w różnych warunkach wilgotnościowych.

W latach 2009–2010 w Laboratorium Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska Instytutu Technik Budowlanej przeprowadzono badania dostępnych na rynku mat aerożelowych pod kątem ich właściwości cieplnych i cieplno­‑wilgotnościowych [8, 14–16].

Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono następujące wielkości charakteryzujące badane maty aerożelowe:

 •  wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ – 0,015–0,024 W/(m·K) (TABELA 2),
 •  gęstość – 110–140 kg/m3,
 •  stabilność wymiarowa po 48 godz. w powietrzu o temp. (70 ± 2)°C i wilgotności względnej (90 ± 5)% w odniesieniu do zmian długości, szerokości i grubości – nie większa niż 1% (z wyjątkiem mat typu A (fot. 1), w których zmiany grubości wynosiły ponad 11%),
 •  średnia wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego μ – ok. 5.

W TABELI 2 podano wyniki badań współczynnika przewodzenia ciepła l mat aerożelowych w zależności od temperatury. Oznaczanie współczynnika przewodzenia ciepła l i oporu cieplnego R w warunkach ustalonego przepływu ciepła, przy użyciu jednopróbkowego aparatu płytowego z czujnikami gęstości strumienia cieplnego, wykonano według normy PN-EN 12667:2002 [17].

Pomiary prowadzono przy średniej temperaturze próbki w zakresie 5–25°C, różnicy temperatury na grubości próbki 20 K i ruchu ciepła pionowo w górę, na próbkach o wymiarach 300×300 mm i grubości 11 mm. Niepewność rozszerzona, na poziomie ufności 95% oznaczania współczynnika przewodzenia ciepła l wynosiła 3%.

W czystej postaci aerożele mają właściwości hydrofilowe, które przy kontakcie materiału z wodą powodują pęknięcia wewnętrznej struktury. Zazwyczaj poddaje się je zabiegom chemicznym, tak by stały się hydrofobowe, co zwiększa możliwości ich zastosowania.

Wilgotność jest czynnikiem, który znacząco wpływa na jakość materiałów termoizolacyjnych i okres ich użytkowania. W odniesieniu do termoizolacyjnych materiałów budowlanych należy szczególnie uwzględnić ich zawilgocenie, zwłaszcza jeśli będą stosowane w niskich temperaturach, gdzie nie tylko może wystąpić kondensacja na powierzchni materiału, lecz także dyfuzja pary wodnej do wnętrza materiału czy jej kondensacja w sprzyjających warunkach.

Wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ wody jest ok. 20 razy większa niż gazu (0,6 W/(m·K)), a w odniesieniu do lodu współczynnik ten jest już ok. 100 razy większy, co w znacznym stopniu może pogarszać właściwości termoizolacyjne materiału.

Wartości współczynnika oporu dyfuzyjnego μ wahają się w granicach od niewiele ponad 1 (np. dla wełny mineralnej, która jest materiałem paroprzepuszczalnym) do wartości kilkuset tysięcy w wypadku izolacji paroszczelnych. Otrzymane wartości współczynnika oporu dyfuzyjnego μ przebadanych mat aerożelowych wynoszą ok. 5.

Oznacza to, że maty aerożelowe należą do grupy materiałów o dużej paroprzepuszczalności. Ich stosowanie i użytkowanie w warunkach, w których może wystąpić kondensacja pary wodnej w strukturze materiału lub bezpośredni kontakt materiału z wodą, wiąże się z koniecznością zastosowania warstwy paroszczelnej. 

Literatura

 1.  B.L. Pietruszka, praca doktorska „Proces selektywnego utleniania metanu do gazu syntezowanego na metalach szlachetnych”, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.
 2. J. Gross, J. Fricke, „Ultrasonic velocity measurements in silica, carbon and organic aerogels”, „Journal of Non-Crystaline Solids”, vol. 145/1992, pp. 217–222.
 3. PN-EN ISO 10077-2, „Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 2: Metoda komputerowa dla ram”.
 4. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8184/2009, „Maty termoizolacyjne Aerogel Spaceloft 5 mm Porogel Medium i Aerogel Spaceloft 10 mm Porogel Medium”.
 5. PN-B-02403:1982, „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2008 r. nr 201, poz. 1238).
 7. D.M. Smith, A. Maskara, U. Boes, „Aerogel-based thermal insulation”, „Journal of Non-Crystaline Solids”, vol. 225/1998, pp. 254–259.
 8. B.L. Pietruszka, praca naukowo-badawcza NF-92/09 „Ocena izolacyjności cieplnej wyrobów z aerożeli”, s. 93–97.
 9. M. Reim, G. Reichenauer, W. Körner et al., „Silica-aerogel granulate – Structural, optical and thermal properties”, „Journal of Non-Crystaline Solids”, vol. 350/2004, pp. 358–363.
 10. S. Spagnol, B. Lartigue, A. Trombe, F. Despetis, „Experimental Investigations on the Thermal Conductivity of Silica Aerogels by a Guarded Thin-Film-Heather Method”, „Journal of Heat Transfer”, vol. 131/2009, pp. 1–4.
 11. J. Szyszka, „Izolacje aerożelowe”, „IZOLACJE”, nr 9/2009, s. 34–35.
 12. B.L. Pietruszka, R. Geryło, „Implementaion of nanoporous thermal insulations to improve the energy efficiency of curtain walling structures”, 10th International Conference on Modern Buildings Materials, Structures and Techniques, Vilnius Lithuania, May 19–21 2010, vol. I, pp. 255–229.
 13. B. Ruben, P.J. Bjorn, G. Arild, „Aerogel insulaton for building applications: A state-of-the-art review”, „Energy and Buildings”, vol. 43/2011, pp. 761–769.
 14. B.L. Pietruszka, praca naukowo-badawcza NF-92/10 „Badania mat aerożelowych”, s. 4–14.
 15. R. Geryło, B. Pietruszka, „Izolacje cieplne na bazie aerożeli krzemionkowych”, „Materiały Budowlane”, nr 1/2010, s. 56–57.
 16. B.L. Pietruszka, R. Geryło, „Materiały termoizolacyjne na bazie aerożeli”, „Materiały Budowlane”, nr 1/2011, s. 50–51.
 17. PN-EN 12667:2002, „Właściwości cieplne materiałów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.