Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Ochrona akustyczna w budynkach

Układ ciasnej zabudowy miejskiej / Acoustic insulation in buildings
www.skyscrapercity.com

Układ ciasnej zabudowy miejskiej / Acoustic insulation in buildings


www.skyscrapercity.com

W budynkach, w których ludzie muszą mieć zapewnione warunki sprzyjające skupieniu, ale także relaksowi, szczególnie ważna jest odpowiednia ochrona akustyczna, rozumiana jako wszystkie działania budowlane zmierzające do zmniejszenia obciążenia człowieka hałasem.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

ABSTRAKT

W artykule podano podstawowe informacje dotyczące ochrony akustycznej w budynkach. Omówiono czynniki, od których zależy izolacyjność akustyczna, a także przedstawiono wymagania dotyczące akustyki w budynkach. Opisano przegrody biologicznie czynne jako sposób na zapewnienie odpowiedniej izolacyjności akustycznej, a także zdrowego mikroklimatu w budynku i na terenie wokół niego.

The article provides basic information on acoustic insulation in buildings. It discusses the factors that determine the acoustic insulation properties, as well as presents the requirements for acoustics in buildings. Biologically active partitions are described as a way to provide adequate acoustic insulation, as well as a healthy microclimate in the building and the area around it.

Hałas to dźwięk, który w określonym miejscu i czasie jest niepożądany lub szkodliwy dla zdrowia człowieka. Może wywoływać stres, narastające zmęczenie, a nawet stany depresyjne, ponadto stanowi zagrożenie dla organu słuchu.

Najbardziej skuteczną metodą ochrony przed hałasem jest ochrona czynna – zastosowanie zabezpieczeń przeciwhałasowych. Nie zawsze jednak można w sposób czynny zredukować źródło dźwięku.

W takich sytuacjach stosuje się metody bierne, polegające na ochronie środowiska i odbiorcy przed wpływem hałasu. Zadanie to realizuje się m.in. przez strefowanie akustyczne, lokalizację i konstrukcję drogi oraz rozwiązania projektowe terenów i obiektów budowlanych.

Budynek a jego otoczenie

Bez wątpienia najbardziej istotne z punktu widzenia rozwijających się aglomeracji miejskich jest otoczenie, dlatego projektowanie należy poprzedzić wizją lokalną i oceną potencjalnych zagrożeń. Chodzi głównie o usytuowanie budynku względem zakładów przemysłowych czy głównych ciągów komunikacyjnych, istniejących oraz planowanych.

Oczywiste jest, że większe starania w tej kwestii należy dołożyć w przypadku projektowania ścian budynku od strony linii tramwajowej czy drogi ekspresowej niż obiektu w sąsiedztwie lasu. Nie zawsze jednak można przewidzieć, co powstanie obok budynku w ciągu całego okresu jego eksploatacji. Dlatego kolejne inwestycje powinny być dostosowane do już istniejącej sytuacji.

Nowo wznoszone obiekty nie powinny destrukcyjnie oddziaływać na ludzi i otoczenie, jednak tak się zdarza. Przykładem jest ciasna zabudowa w centrum miasta, gdzie powstaje coraz więcej budynków wysokich (fot. 1). Niemalże wszystkie mają systemy wentylacji mechanicznej, której agregaty zlokalizowane są na dachach. Szum, jaki wytwarzają, może nie być dokuczliwy dla użytkowników danego budynku przy zastosowaniu właściwej wibroizolacji, ale z całą pewnością będzie oddziaływać na ludzi w sąsiednim budynku, wyższym o kilkanaście pięter.

Przenoszenie dźwięków w budynkach

W projektowaniu budynku pod kątem ochrony przed hałasem należy uwzględnić sposób przenoszenia dźwięku w obiekcie.

Pierwsza grupa dźwięków przenikających przez przegrody budowlane to hałasy powietrzne. Są to dźwięki pochodzące z zewnątrz, ale także hałasy związane z bytowaniem, czyli użytkowaniem budynku. Spotykamy się z nimi praktycznie wszędzie, gdzie zachodzi swobodny przepływ powietrza.

Należy pamiętać, że samo zaizolowanie ścian nie jest wystarczające, ponieważ dźwięk będzie się przenosił również w sposób pośredni przez ściany działowe, stropy czy ewentualne otwory w przegrodzie (rys. 1). Wynika to nie tylko z samych właściwości zastosowanych materiałów, ale również ze sposobu ich połączenia.

Okazuje się bowiem, że nawet jeśli materiał, z którego przegroda jest zbudowana, cechuje się wymaganą normowo izolacyjnością akustyczną, to w wyniku niedbałego wykonania jej wartość wypadkowa może być gorsza nawet o kilkanaście decybeli. Można spróbować to zredukować np. dzięki zastosowaniu warstwy tynku gr. 5–8 cm, uzupełniającej ubytki powstałe w trakcie niechlujnego wykonawstwa. Dobrze sprawdzają się również systemy płyt gipsowo-kartonowych, specjalnie przystosowanych do poprawy właściwości akustycznych.

Do dźwięków powietrznych należą także hałasy przekazywane przez piony i przyłącza instalacji. Znacznie większym problemem są tutaj wszelkiego rodzaju kanały wentylacyjne, których uszczelnienie nie jest tak łatwe. Bardzo często pogorszenie właściwości akustycznych wynika z niewłaściwego lub niedokładnego wykonawstwa.

Dźwięki powietrzne, zarówno pochodzące z zewnątrz, jak i bytowe, nie są jedynym ani najbardziej problematycznym rodzajem ­hałasu. Znacznie większy kłopot sprawiają dźwięki uderzeniowe, które przenoszą się za pośrednictwem konstrukcji (rys. 2). Mogą one być słyszalne nawet kilka mieszkań dalej (w pionie lub poziomie) od źródła hałasu.

Dotyczy to również ciągów komunikacyjnych, jednych z najsłabszych miejsc pod względem izolacyjności akustycznej w budynku. Wszelkie kroki na parkiecie, wiertarka czy zwykłe wbijanie gwoździ w ścianę mogą okazać się wyjątkowo uciążliwe. Szczególnie dokuczliwe jest to w budynkach z wielkiej płyty.

Ostatnimi elementami, jakie należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu akustycznym budynku, są zjawiska echa i pogłosu. Nie stanowią one, co prawda, w większości wypadków dużego problemu, jednak mają znaczenie w budynkach szczególnego przeznaczenia, czyli takich, gdzie wymagana jest zrozumiałość dźwięków oraz mowy lub ich wysoki stopień tłumienia, czyli we wszelkiego rodzaju salach konferencyjnych, wykładowych, filharmoniach, teatrach czy szpitalach. Obiekty te wymagają więc precyzyjnego zaprojektowania pod względem akustycznym.

Ochrona przed hałasem a obowiązujące przepisy

W polskim prawie nie znajdzie się wielu wytycznych dotyczących akustyki w budynku. Jest kilka zapisów, które zasługują na szczególną uwagę.

Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [2] narzuca konieczność budowania i projektowania zgodnie z normami i zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

„1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: (…) e) ochrony przed hałasem i drganiami”.

Dalsze informacje na temat wymagań ochrony przed hałasem można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3], w § 326 ust. 1:

„Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków, dla których jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem, nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w polskich normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach”.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych [3] izolacyjność akustyczna przegród – od dźwięków powietrznych, a w wypadku stropów także od dźwięków uderzeniowych – powinna odpowiadać wartościom określonym w odpowiedniej normie. Zapis § 326 ust. 2 rozporządzenia [3] brzmi:

„W budynkach, o których mowa w ust. 1, przegrody zewnętrzne i wewnętrzne, a także elementy budowlane powinny mieć izolacyjność akustyczną:

1) od dźwięków powietrznych dla: ścian zewnętrznych, stropodachów, ścian wewnętrznych, okien w przegrodach zewnętrznych, drzwi i okien wewnętrznych,

2) od dźwięków powietrznych i uderzeniowych dla stropów nie mniejszą od określonej w polskiej normie dotyczącej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych”.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [3] zawiera również dodatkowe wskazania co do kwestii akustycznych pomieszczeń w przestrzeni nad garażami, zsypów odpadów stałych oraz wentylacji i klimatyzacji, które mają być „(…) zabezpieczone pod względem akustycznym i nie powodować uciążliwości dla mieszkańców” (§ 128).

Ostatnim istotnym wymaganiem jest zapis § 326 ust. 3:

„W budynku wielorodzinnym izolacja akustyczna stropów międzymieszkaniowych powinna zapewniać zachowanie przez te stropy właściwości akustycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, bez względu na rodzaj zastosowanej nawierzchni podłogowej”.

Tym samym, o ile można to łatwo określić w przypadku mieszkań wykończonych, o tyle w lokum pozostawionym w stanie surowym nie można zachować kontroli nad właściwym poziomem izolacyjności akustycznej.

Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i sposób ustalania wymogów w stosunku do izolacyjności akustycznej elementów budowlanych określa norma PN­‑B-02151­‑3:1999 [4]. Wymogi są tu różnicowane w zależności od rodzaju budynku, a więc osobno w odniesieniu do:

 • budynków wielopiętrowych mieszkalnych i z miejscami pracy,
 • jednorodzinnych budynków w zabudowie bliźniaczej i szeregowej,
 • budynków zamieszkania zbiorowego,
 • szpitali, sanatoriów,
 • szkół i innych obiektów dydaktycznych.

Przykładowe wartości dotyczące izolacyjności akustycznej wybranych przegród według normy PN-B-02151-3:1999 [4] zamieszczono w tabeli.

Dalsze informacje na temat ochrony przed hałasem można znaleźć w Ustawie Prawo ochrony środowiska [5], gdzie zamieszczona jest nie tylko definicja hałasu (art. 3 pkt 5 „rozumie się przez to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz”), lecz także odniesienie do parametrów zamieszczonych w normach, których spełnienie jest konieczne (tabela).

Ustawa Prawo ochrony środowiska [5] zawiera wyszczególnienie źródeł hałasu (komunikacyjnego, przemysłowego lub pochodzącego z działalności rekreacyjno-wypoczynkowej), które podczas wizji lokalnej mogą zadecydować o lokalizacji inwestycji lub o koniecznych do podjęcia środkach ochrony przed hałasem.

Ponadto w Dziale V „Ochrona przed hałasem” (art. 112–120a) dokonuje podziału doby na trzy pory: nocną (22.00–6.00), dzienną (6.00–18.00) oraz wieczorną (18.00–22.00). Dotyczy to już jednak nie tyle kwestii izolacyjności, ile dopuszczalnych poziomów hałasów w danej porze, podawanych w dB. Projektant ma obowiązek dopilnować, aby przy danym poziomie hałasu, określonym w odniesieniu do wybranego rodzaju terenu (mieszkalnego, rekreacyjnego itd.) konstrukcje przegród gwarantowały wymaganą izolacyjną akustyczną.

Gdy jednak analizuje się potencjalne źródła hałasu, okazuje się, że jest ich znacznie więcej, niż uwzględniono to w przepisach ochrony środowiska. Nie zwalnia to jednak projektanta z odpowiedzialności za zagwarantowanie odpowiedniego poziomu komfortu akustycznego w budynku. Jednocześnie łatwiej jest czasem odizolować źródło hałasu, niż projektować budynki z podwyższonym standardem ochrony przed hałasem.

Niuanse, od których zależy izolacyjność akustyczna

Podstawową kwestią jest budowa węzłów na połączeniu ścian ze stropem czy dokonanie odcięcia biegów ciągów komunikacyjnych, zapobiegającego przenoszeniu drgań w inne, nieraz dość odległe miejsca budynku.

Przewody znajdujące się w przestrzeniach instalacyjnych powinny zostać właściwie zaizolowane materiałami o wysokim poziomie pochłaniania dźwięku. Powinno się również stosować dodatkowe uszczelnienia w miejscach przechodzenia pionów instalacyjnych przez stropy kolejnych kondygnacji. W przypadku przyłączy sanitarnych dobrym rozwiązaniem mogą okazać się sufity podwieszane, jednak zabierają one pewną przestrzeń, co nie zawsze jest akceptowane przez inwestora.

Należy zadbać o dokładne ułożenie zaprawy między kolejnym elementami ścian. Jeśli bowiem pozostawi się pustki w formie niewypełnionych do końca szczelin, staną się one pudłem rezonansowym z łatwością przenoszącym dźwięk przez przegrodę.

Trzeba także dopilnować, aby ciągi wentylacyjne oraz wszelkiego rodzaju puszki przygotowane pod gniazda elektryczne sąsiednich pomieszczeń znajdowały się jak najdalej od siebie (rys. 3). Często np. przegroda przewiercana jest na wylot, co znacznie osłabia jej parametry akustyczne.

Akustyczne przegrody biologicznie czynne

Problemy akustyczne można rozwiązać dzięki zastosowaniu lepszych materiałów czy dopilnowaniu właściwego wykonania, jednak nie zawsze. W przypadku hałasów pochodzących z zewnątrz budynku czasem łatwiej i taniej jest odizolować samo źródło hałasu, zamiast izolować akustycznie cały budynek.

W ostatnich latach zjawisko hałasu zewnętrznego nasiliło się w związku z ciągłą modernizacją infrastruktury drogowej. Coraz częściej stosowane są więc panele akustyczne, mające tylu zwolenników, co przeciwników. Znacznie starszą wersją tego rozwiązania są pasy zieleni okalające osiedla czy drogi – były to pierwotypy akustycznych przegród biologicznie czynnych.

Rozwiązaniem, które znacznie szybciej pozwala uzyskać oczekiwane efekty, są prefabrykowane panele z tworzyw sztucznych lub od pewnego czasu sprężonego betonu. Ich przewaga nad roślinami jest taka, że nie trzeba czekać wiele lat, aż przegroda urośnie do rozmiarów pozwalających zablokować znaczną część fal dźwiękowych. Oczywiście, jeśli miejsce na to pozwala, wykorzystuje się również różnego rodzaju wolno stojące konstrukcje z pustaków keramzytobetonowych, których bruzdy obsadzane są później roślinami.

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie przegród określanych mianem dachów zielonych (tłumią hałas o 20–30 dB lepiej niż klasyczne pokrycia) oraz ścian zielonych (tłumią hałas, zależnie od typu, od 5 do 15 dB).

Dachy porośnięte roślinnością (fot. 2) nie mają w Polsce zbyt długiej tradycji, toteż często uważane są za pewnego rodzaju ekstrawagancję. Z jednej strony traktowane są jako zbędny luksus, z drugiej zaś jako źródło wilgoci i pleśni niszczącej konstrukcję dachową. W rzeczywistości dach zielony nie tylko zdobi budynek, lecz także, pod warunkiem poprawnego wykonania, przynosi wymierne korzyści.

W miastach dachy zielone przejmują część funkcji terenów zielonych – pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen, zatrzymują kurz i inne zanieczyszczenia, magazynują też wodę opadową, dzięki czemu odciążają sieć kanalizacyjną oraz nawilżają powietrze. Ponadto dachy zielone znakomicie pochłaniają hałas i często pełnią także funkcje rekreacyjne.

Ściany zielone (fot. 3, 4) to konstrukcje sięgające nawet kilkunastu metrów, o dużym stopniu zróżnicowania powierzchni. Można je stosować jako alternatywę dla zwykłych ekranów akustycznych, a także formę przekrycia powierzchni przegrody (w tym wypadku zewnętrznej) budynku, choć w miejscach użyteczności publicznej rozwiązanie to sprawdza się również wewnątrz budynku. Takie wnioski można sformułować na podstawie badań Jamila Binabida przeprowadzonych w 2010 r. [6]. Dokonał on dokładnej analizy rozwiązań konstrukcji zielonych. Na rys. 4 zestawiono wybrane dane z tych badań.

System kieszeniowy (pocketowy) (rys. 5) jest jednym z pierwszych, jakie stosowano w systemach ścian zielonych. Wyniki badań ­wskazują, jak duże możliwości pochłaniania dźwięków mają wszystkie powierzchnie biologicznie czynne w budownictwie. Można by było nimi zastąpić również większość osłon urządzeń wentylacji mechanicznej, jakie montuje się na dachach budynków wysokich.

Podsumowanie

Izolacyjność akustyczna budynków uwarunkowana jest wieloma czynnikami, które powinny być uwzględniane zarówno przy projektowaniu, jak i wykonywaniu obiektów. Są nimi m.in. usytuowanie obiektu oraz jego rozplanowanie. Ponadto uzyskanie odpowiedniej izolacyjności akustycznej jest uzależnione od właściwego z punktu widzenia akustyki doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych przegród budowlanych, stosowania rozwiązań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie przenoszenia dźwięków w budynku, a także właściwego i dokładnego wykonawstwa.

Rozwiązaniem pozwalającym na zapewnienie odpowiedniej izolacyjności akustycznej, a jednocześnie na poprawę mikroklimatu w pomieszczeniach oraz w otoczeniu obiektu jest zastosowanie przegród biologicznie czynnych.

W ochronie przed hałasem coraz większy nacisk kładzie się na kontrolę propagacji fali dźwiękowej. Obecnie dzięki wykorzystaniu specjalnego oprogramowania można wykonać symulację rozkładu fal w obiekcie, a także na terenie wokół niego, a na tej podstawie wyznaczać strefy hałasu, parametry klimatu akustycznego itp.

Literatura

 1. Forum dyskusyjne SkyscraperCity, www.skyscrapercity.com
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 1994 r. nr 89, poz. 414, ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690, ze zm.).
 4. PN-B-02151-3:1999, „Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych”.
 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2001 nr 62, poz. 627, ze zm.).
 6. J. Binabid, „Study of Vertical Gardens and their benefits for low-rise buildings in moderete and hot climates”, University of Southern California, Los Angeles 2010.
 7. Strona internetowa Karen Rittenhouse, www.karensperspective.com
 8. Strona internetowa www.wpckompozyt.pl
 9. B. Szudrowicz, „Ocena izolacyjności między mieszkaniami w obecnie realizowanych budynkach (ze szczególnym uwzględnieniem ścian masywnych) – błędy projektowe i wykonawcze”, materiały szkoleniowe „Problemy akustyczne w budownictwie ogólnym”, Poznań, 28.10.2009 r.
 10. T. Zakrzewski, R. Żuchowski, „Kompendium akustyki architektonicznej wraz z przykładami metody obliczeniowych”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Bartek Bartek, 27.04.2015r., 07:52:51 Ważnym aspektem jest również ograniczenie docierania hałasu zewnętrznego do budynku. Możemy się przed tym chronić montując panele drogowe akustyczne zamiast ogrodzenia.

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.