Izolacje.com.pl

Okładziny stalowe samonośnych izolacyjno-konstrukcyjnych płyt warstwowych – występowanie korozji

Coated steel skin of self-supporting sandwich panels – corrosion occurrence

Okładziny stalowe samonośnych izolacyjno-konstrukcyjnych płyt warstwowych – występowanie korozji

Okładziny stalowe samonośnych izolacyjno-konstrukcyjnych płyt warstwowych – występowanie korozji

Producenci płyt warstwowych w Polsce z dużą ostrożnością deklarują czas odporności okładziny zewnętrznej płyty warstwowej na wpływ korozji. Przyjęło się bowiem, że okres gwarancji na wyrób eksploatowany w środowisku o korozyjności C1 i C2 wynosi od 3 do 5 lat, w środowisku C3 ulega natomiast skróceniu do lat 2. Pytanie więc: czy możliwe jest wydłużenie czasu deklarowanej odporności płyt warstwowych na korozję oraz ustalenie wytycznych pozwalających na weryfikację tej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia korozji w okresie gwarancji?

Zobacz także

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Festool Polska Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Abstrakt

W artykule opisano problematykę odporności na korozję płyt warstwowych w dwustronnej okładzinie stalowej w różnorodnych środowiskach. Okładzina ta jest zabezpieczona przed korozją systemem duplex, tzn. powłoką cynkową oraz powłoką organiczną o różnych grubościach, co umożliwia wybór odpowiedniej kategorii odporności korozyjnej. Na podstawie normowych wytycznych i zaleceń dotyczących ochrony przed korozją blachy stalowej można zaprojektować określoną trwałość okładziny na płycie warstwowej. Trwałość tę sprawdza się na podstawie odpowiednich badań.

The article describes the issues concerning corrosion resistance of sandwich panels with double steel skin in various environments. The skin is secured against corrosion with duplex system, that is zinc and organic coating with adjustable thickness, which enables to select the appropriate class of corrosion resistance. On the basis of standard guidelines and recommendations concerning corrosion protection of steel sheet, it is possible to design specific durability of metal skin on sandwich panels. This durability is checked by means of conducting appropriate tests.

Przypomnijmy, że C3 to popularne środowisko, które występuje najczęściej w dużych miastach w Polsce i cechuje się tym, że średnie stężenie ditlenku siarki raczej nie przekracza poziomu 30 μg/m3.

Środowiska C1 i C2 występują na obszarach wiejskich i małych miast, bez znacznego zanieczyszczenia czynnikami korozyjnymi. Z kolei deklarowana przez producentów gwarancja to zobowiązanie producenta wobec kupującego, że sprzedawany towar będzie spełniał określone wymagania i charakteryzował się określonymi parametrami przez dany okres.

Gwarancja ta sprowadza się przede wszystkim do deklarowania utrzymywania się trwałości standardowej 25 µm poliestrowej warstwy ochronnej na okładzinach stalowych płyt warstwowych, przy dodatkowym jej zabezpieczeniu warstwą cynku, która np. dla typu Z275 kształtuje się najczęściej w granicach 20 µm.

Istotą zatem prawidłowo ustalonego okresu gwarancji jest brak występowania złuszczeń i spękań wierzchniej warstwy płyt warstwowych oraz brak znaczących zmian barwy powierzchni narażonej na promieniowanie UV, a w konsekwencji – powstawania ognisk korozji.

Przegląd literatury zagranicznej, w tym analiza treści deklaracji pochodzących od zagranicznych producentów płyt warstwowych, pozwala na konkluzję, że okresy gwarancji na rynkach zagranicznych ustalane są na znacząco dłuższy czas.

Spotyka się nawet 20-letni okres gwarancji na wyroby płytowe, w którym producent deklaruje brak występowania defektów korozyjnych blachy stalowej spowodowanych złuszczeniem, pęknięciami czy odbarwieniem powłok ochronnych. Pojawia się więc pytanie, czy jest możliwe osiągnięcie takiej trwałości wyrobów płytowych również w Polsce, a jeżeli tak, to w jaki sposób prowadzić badania wyrobów w celu ustalenia prawdopodobieństwa zachowania się wierzchniej warstwy płyty warstwowej w dłuższym czasie.

Płyty warstwowe a aprobaty techniczne

Specyfikacje techniczne, jakimi są aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, wskazują, że materiałem do produkcji płyt warstwowych są blachy stalowe obustronnie ocynkowane, w gatunkach stali: S250GD, S280GD, S320GD, mające powłokę cynkową o masie co najmniej 275 g/m2 (grubość – ok. 20 µm) oraz dodatkowe powłoki poliestrowe SP o grubościach: licowej – 25 µm i odwrotnej – 6 µm.

Powłoki cynkowa i poliestrowa powinny spełniać określone wymagania ilościowe, a ponadto powłoka poliestrowa SP25 winna być odporna na działania środowisk agresywnych określanych jako C1, C2, C3. Informacje te nie są jednak wystarczające do ustalenia czasu, do jakiego odporność korozyjna może być faktycznie ograniczona.

Co istotne, zarówno norma PN-EN 14509:2010 [1], jak i aprobaty techniczne powołują się na normę PN-EN 10346:2011 [2]. Określa ona wprawdzie wymagania dotyczące blachy stalowej, jednak po bliższej jej analizie okazuje się, że stanowi ona raczej podstawę do przyjęcia odmiennych zasad postępowania w zakresie korozyjności, niż podano w aprobatach technicznych i odbywa się to w praktyce obrotu gospodarczego.

Na podstawie badań powołanych w aprobatach technicznych przyjmuje się, iż płyta warstwowa w okładzinie z wyżej opisanych blach może być stosowana w środowiskach o kategoriach korozyjności atmosfery C1, C2 i C3, jednak bez precyzyjnego określania okresu do pierwszej renowacji oraz bez uzasadnienia przyjmowania takiego, a nie innego okresu gwarancji.

Wydłużenie okresu gwarancji

Wydaje się, że jednym z rozwiązań umożliwiających wydłużenie okresu trwałości płyty warstwowej jest sformułowanie zasad okresowej oceny stopnia zużycia jej wierzchniej warstwy oraz zasad jej pielęgnacji.

Faktem jest, że użytkownik obiektu budowlanego, na którym zamocowane zostały płyty warstwowe, najczęściej nie ma świadomości dotyczącej stopnia zużywania się zakupionego wyrobu ani zasad konserwacji powierzchni ścian i dachu.

Wydaje się więc uzasadnione, by producenci wyrobów warstwowych dążący do wydłużenia okresu gwarancji sformułowali takie wymogi adresowane do użytkownika, których spełnienie mogłoby być warunkiem obowiązywania takiej wydłużonej gwarancji.

Jednocześnie samo określenie procedury konserwacji płyty warstwowej nie jest wystarczające do ustalenia okresu jej trwałości. W interesie producenta jest bowiem zdobycie maksymalnie wielu informacji o faktycznej trwałości wyrobu w warunkach jego eksploatacji. Istotne staje się więc pytanie, czy jest możliwe uzyskanie takiej wiedzy i która z norm może stanowić podstawę do zmiany przyjętych założeń.

Normy do badania korozyjności powłoki

Wydaje się również, iż treść aprobat technicznych w zakresie odnoszącym się do korozyjności płyt warstwowych może okazać się niekompletna, jeżeli przyjąć, że eksploatacja płyt warstwowych odbywa się w środowiskach zewnętrznych o korozyjności C1, C2 i C3, ale także w środowisku zewnętrznym C4 oraz wewnętrznym A5.

Tego sposobu użytkowania nie przewidziano jednak w badaniach typu, a co z tym związane – nie przewidziano w wymaganiach, a następnie w instrukcjach producenta dotyczących użytkowania płyt warstwowych.

Treść aprobat technicznych wskazuje, że wprawdzie są prowadzone indywidualne, czasochłonne badania odporności korozyjnej powłoki zewnętrznej z tworzywa sztucznego umieszczonej na warstwie cynku, jednak odbywa się to według norm badawczych PN-EN ISO 12944-2:2001 [3], PN-EN ISO 2812-1:2009 [4] i PN-EN ISO 9227:2007 [5], czyli według norm zawierających wymagania dotyczące farb i lakierów umieszczonych na konstrukcjach stalowych.

Płyty warstwowe konstrukcjami stalowymi?

Otwarte pozostaje pytanie, czy płyty warstwowe rzeczywiście są konstrukcjami stalowymi, z pełnymi tego konsekwencjami, w tym w zakresie wyboru norm badawczych. Wydaje się jednak, że nie – płyty warstwowe nie są konstrukcjami stalowymi i dlatego należałoby prowadzić ich badania na podstawie innych norm badawczych. Wybór tych norm nie może być jednak uznaniowy.

Ze względu na specyfikę płyt warstwowych celowe staje się odwołanie do postanowień normy PN-EN 14509:2010 [1], która przywołuje odpowiedni ciąg norm związanych, umożliwiających ocenę powierzchni ochronnych, w tym norm PN-EN 13523:2010 [6], PN-EN ISO 14713:2010 [7] i PN-EN 10169:2011 [8].

Za takim stanowiskiem przemawia fakt, że wymienione w aprobatach technicznych normy dotyczą wyłącznie ochronnych systemów malarskich nałożonych na powierzchnie konstrukcji stalowych, a więc nie tylko odnoszą się do innego rodzaju materiałów, ale ponadto nie pozwalają ocenić skuteczności ocynkowania płyt warstwowych.

Warto w tym miejscu podkreślić, że warstwa ochronna cynku na płycie warstwowej, niezależnie od jej grubości, bywa ściśle zasłonięta powłoką organiczną. Tymczasem konstrukcje stalowe w budynkach w przeciwieństwie do samonośnych płyt warstwowych są z zasady narażone na kontakt z alkalicznymi materiałami budowlanymi, które są wytwarzane na bazie cementu, co stanowi kolejny argument przemawiający za koniecznością ustalenia odmiennych wymogów badania okładzin płyt warstwowych od takich konstrukcji stalowych w budynkach.

Należy również wskazać, iż w normie dotyczącej blachy/taśmy stalowej PN-EN 10346:2011 [2] została zalecona do stosowania norma zawierająca przesłanki oceny powłok cynkowych, a mianowicie PN-EN ISO 14713-1:2010 [7]. Norma ta zawiera z kolei wytyczne i zalecenia dotyczące ogólnych zasad projektowania oraz zakresy odporności korozyjnej w różnych środowiskach w odniesieniu do blach ocynkowanych.

Obecnie w wypadku deklarowania przez producenta zgodności z normą PN-EN 14509:2010 [1] wydaje się pożądane, aby konsekwentnie korzystać z wytycznych tej właśnie normy w celu oceny prawdopodobieństwa przebiegu korozji okładzin metalowych na płytach warstwowych.

Określanie korozyjności powłoki

Do zabezpieczania powierzchni blach stalowych stosowany jest od lat tradycyjny system duplex, czyli kompilacja dwóch powłok wzajemnie się uzupełniających, pierwszej – cynkowej i drugiej – organicznej. Taki system cechuje się tym, iż występuje efekt synergizmu, czyli wzmocnienia efektów ochronnych poszczególnych warstw.

Ponadto skoro w normie PN-EN ISO 14713-1:2010 [7] przyjęto, na podstawie doświadczeń i badań, iż powłoka cynkowa jest dwa razy trwalsza od organicznej, nie może to pozostać bez wpływu na kompleksową ocenę trwałości systemu duplex.

W sytuacjach, w których względna wilgotność powietrza jest niższa niż 60%, szybkość korozji stali też jest niska i w związku z tym nie jest wymagana obecność równocześnie dwóch powłok, cynkowej i tworzywowej, na powierzchni eksploatowanej wewnątrz budynku.

Dodatkowa warstwa farby na warstwie ochronnej cynku może być wymagana ze względów higienicznych, np. w miejscach wytwarzania żywności.

Natomiast gdy względna wilgotność powietrza jest wyższa niż 60% lub gdy występuje częste narażenie na wilgoć, zmienne warunki środowiskowe lub przedłużony okres kondensacji, stal odznacza się najczęściej już wyraźnie wyższym wskaźnikiem korozji, a zanieczyszczenia osadzające się na jej powierzchni, takie jak chlorki i siarczany, tylko jeszcze przyspieszają niszczenie. Również znaczne wahania temperatury wpływają na przyspieszenie procesu korozji.

O ile zatem korozja powierzchni stalowych wewnątrz budynku jest ściśle zależna od środowiska wewnętrznego panującego w pomieszczeniu, o tyle już w normalnej atmosferze suchej i ogrzewanej ma małe znaczenie. Jeśli natomiast chodzi o płyty zewnętrzne, szybkość korozji cynku w atmosferze o określonym stężeniu zanieczyszczeń można określić metodą obliczeniową na podstawie wytycznych normy PN-EN 14713-1:2010 [7]. Przeprowadzone wyliczenia przebiegu korozji powłoki cynkowej zewnętrznej i wewnętrznej na podstawie postanowień tej normy przedstawiono w tabelach 1 i 2.

Poniżej przedstawiono objaśnienia przykładowych obliczeń podanych w tabeli 2: w odniesieniu do klasy odporności C2, co odpowiada szybkości korozji cynku od 0,1 do 0,7 µm/rok, uzyskuje się odpowiednie wartości odporności dla Z275: 20/0,1 = 200 lat oraz 20/0,7 = 28 lat, czyli średnio ok. 100 lat. Klasę odporności, czyli zabezpieczenia powierzchni blachy, określa zatem wysoki wskaźnik „VH”. Oznacza to, że w pewnych szczególnych warunkach po okresie 100 lat warstwa cynku chroniąca powłokę metalową może ulec zniszczeniu w takim stopniu, że prawdopodobne jest rozpoczęcie procesu korozji stali.

Klasy odporności korozyjnej i kategorie korozyjności atmosfery

Norma PN-EN 14713-1:2010 [7] wyróżnia następujące klasy odporności korozyjnej w zależności od czasu do pierwszej renowacji i w zależności od kategorii korozyjności atmosfery:

 • bardzo niska (VL) – od 0 do 2 lat;
 • niska (L) – od 2 do 5 lat;
 • średnia (M) – od 5 do 10 lat;
 • wysoka (H) – od 10 do 20 lat;
 • bardzo wysoka (VH) – powyżej 20 lat.

Co istotne, kategorie korozyjności atmosfery zewnętrznej, czyli poziomy korozyjności, oceniane są za pomocą stopnia skażenia atmosfery tlenkami kwasotwórczymi (według norm PN-EN ISO 14713-1:2010 [7], PN-EN 10169:2011 [8]) i przedstawiają się następująco:

 • atmosfera C1 – zawartość SO2 poniżej 0,5 µg/m3;
 • atmosfera C2 – zawartość SO2 poniżej 5 µg/m3;
 • atmosfera C3 – zawartość SO2 od 5 do 30 µg/m3;
 • atmosfera C4 – zawartość SO2 od 30 do 90 µg/m3.

Kategorie korozyjności atmosfery wewnętrznej, czyli poziomy korozyjności, oceniane są z kolei za pomocą stopnia zawilgocenia atmosfery (według normy PN-EN 10169:2011 [8]) i są następujące:

 • atmosfera A1 – środowisko nieagresywne, a kondensacja sporadyczna;
 • atmosfera A2 – środowisko mało agresywne, a kondensacja sporadyczna lub środowisko nieagresywne, a kondensacja częsta;
 • atmosfera A3 – środowisko umiarkowanie agresywne, a kondensacja sporadyczna lub środowisko mało agresywne, a kondensacja częsta;
 • atmosfera A4 – środowisko silnie agresywne, a kondensacja sporadyczna lub środowisko umiarkowanie agresywne, a kondensacja częsta;
 • atmosfera A5 – środowisko bardzo silnie agresywne, a kondensacja sporadyczna lub środowisko nieagresywne, a kondensacja ciągła.

Należy zauważyć, że dopuszczalne stężenie SO2 w powietrzu atmosferycznym wynosi 20 µg/m3, a jak wynika z danych pomiarowych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, stężenia tego tlenku są bardzo różne. Istotne jest więc nie tylko ustalenie, że płyta warstwowa może być użytkowana w warunkach zewnętrznych C1, C2, C3, ale również niezbędna jest analiza warunków panujących w danej miejscowości (regionie), co ma wpływ na proces starzenia się płyty warstwowej.

Podsumowanie

W Polsce w ciągu ponad 20-letnich badań korozyjności okładzin płyt warstwowych wykonywanych na potrzeby wydawania aprobat technicznych zgromadzono wystarczającą bazę danych, aby odpowiedzieć na pytanie, czy blacha stalowa z tradycyjnymi warstwami ochronnymi cynku o grubości 20 µm oraz tworzywa sztucznego o grubości ok. 25 µm jest odpowiednio zabezpieczona nawet w środowisku o korozyjności C4, czyli w powietrzu o zawartości SO2 powyżej 30 µg/m3, oraz na pytanie, jaki przyjąć rzeczywisty przedział czasowy, w którym płyta warstwowa nie powinna ulec korozji.

Producenci płyt warstwowych formułujący warunki gwarancji, w tym okres, w którym produkt nie będzie ulegał korozji, są najbardziej zainteresowani przeprowadzaniem możliwie precyzyjnych badań swoich wyrobów w celu właściwego określenia warunków gwarancji oraz umiejętności powiązania okresu trwałości korozyjnej ze sposobem i miejscem zastosowania płyt warstwowych.

W tym celu pożądane staje się sporządzanie, na podstawie szczegółowych badań, procedur określających zasady postępowania z okładzinami metalowymi płyt w trakcie ich eksploatacji przez użytkowników. Procedury te odnosiłyby się m.in. do zasad przeprowadzania pierwszej i kolejnych renowacji powierzchni płyty, tak aby deklarowany okres gwarancji był możliwie długi, a z drugiej strony, aby rzeczywiście odpowiadał jakości sprzedawanego produktu.

Europejskie normy dotyczące blach/taśm stalowych powlekanych w sposób ciągły powłokami ochronnymi wymienione w normie PN-EN 14509:2010 [1] powinny zostać wprowadzone do treści aprobat technicznych, a także upowszechnione wśród producentów płyt warstwowych w celu umożliwienia precyzyjnego formułowania warunków gwarancji czy umiejętności rozpoznawania reklamacji zgłaszanym w trakcie eksploatacji płyt warstwowych.

Użytkownicy płyt warstwowych z systemem duplex, składającym się z dwóch synergicznych warstw: cynku i tworzywa sztucznego na powierzchni blachy stalowej, stosujący płyty o zawartości cynku, tj. 200, 225, 275 g/m2 i grubości odpowiednio 14, 16, 20 µm oraz o standardowej powłoce organicznej SP25 lub o innych powłokach, powinni dysponować stosownymi algorytmami ułatwiającymi ekonomiczny wybór powłok do środowiska korozyjności.

Literatura

 1. PN-EN 14509:2010, „Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową. Wyroby fabryczne. Specyfikacje”.
 2. PN-EN 10346:2011, „Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy”.
 3. PN-EN ISO 12944-2:2001, „Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk”.
 4. PN-EN ISO 2812-1:2008, „Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 1: Zanurzanie w cieczach innych niż woda”.
 5. PN-EN ISO 9227:2007, „Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance”.
 6. PN-EN 13523:2010, „Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań”.
 7. PN-EN ISO 14713-1:2010, „Powłoki cynkowe. Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza. Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i odporności”.
 8. PN-EN 10169:2011, „Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania...

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania komory badawczej istotne jest zachowanie odpowiedniego ciśnienia w piecu oraz zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez cały czas badania.

dr inż. Rafał Nowak Zasady projektowania i doboru nadproży

Zasady projektowania i doboru nadproży Zasady projektowania i doboru nadproży

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano...

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano pojedyncze elementy konstrukcyjne jak kamienie, a ocena ich nośności była jedynie eksperymentalna. Jednakże takie nadproża pozwalały jedynie na kształtowanie małych otworów, dlatego poszukiwano lepszych rozwiązań.

dr inż. Iwona Galman, dr inż. Radosław Jasiński Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może...

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może to być zrealizowane przez: przewiązanie muru, łączniki lub zbrojenie przedłużone w każdą ze ścian.

dr inż. Maciej Robakiewicz Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących...

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących o efektach i kosztach termomodernizacji. Niedoceniane są problemy eksploatacji wykonanych ulepszeń budynku, czyli zapewnienie niezbędnej trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji, a to może powodować, że w czasie eksploatacji będą powstawać trudne do usunięcia wady i uszkodzenia.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Barbara Chruściel, mgr inż. Michał Wieczorek Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na...

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na elewacjach, które po pożarach we Frankfurcie (2012) i Grenfell Tower w Londynie (2017) zostały objęte unijnymi programami badawczymi.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina...

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina elewacyjna, wykonywana obecnie najczęściej z płyt włóknisto-cementowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

www.lampy.it Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie? Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji....

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji. A to poważny błąd, bo zapewnienie światła na zewnątrz budynku spełnia także szereg kluczowych funkcji.

Nicola Hariasz Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Modernizacja bloków z wielkiej płyty Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem...

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem niepokoju na temat ich stanu technicznego. Rozkwit budownictwa mieszkaniowego z wielkiej płyty przypada w Polsce na lata 70. Jednak jego historia sięga znacznie dalej. Pierwszym osiedlem wybudowanym w tej technologii było osiedle Betondorp w Amsterdamie, którego nazwa w języku niderlandzkim oznacza...

dr Jarosław Gil Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Prognozowanie izolacyjności akustycznej Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404 Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej)...

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej) zakres oceny technicznej ustalany jest na podstawie EAD 090062-00-0404 [1]. Wcześniej robiono to na podstawie ETAG 034 [2].

dr inż. Paweł Krause Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na...

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na stawiane wymagania w zakresie funkcjonalno­‑użytkowym i ekonomicznym, ale także projektanta, aby mógł w sposób świadomy kształtować m.in. rozwiązania przegród budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i usytuowaniem w budynku.

Waldemar Joniec Przepusty i piony instalacyjne

Przepusty i piony instalacyjne Przepusty i piony instalacyjne

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej...

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, w którym się one znajdują. Wymagania dla przepustów instalacyjnych są bardzo wysokie, wyższe od wymagań dla drzwi pomiędzy strefami pożarowymi, i produkty do montażu tych przejść muszą gwarantować zatrzymanie pożaru w danej strefie.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący...

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący w narożnikach koncentrację naprężeń.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej...

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej dla wody bariery [3]. Za wystarczający uznaje się efekt w postaci stworzenia ciągłej warstwy redukującej podciąganie kapilarne do tego stopnia, aby po pewnym czasie (dzięki wymianie wilgoci z otaczającym otoczeniem) w strefie muru nad przeponą powstał obszar o normalnej wilgotności (wilgotności równowagowej)...

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.