Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Okładziny stalowe samonośnych izolacyjno-konstrukcyjnych płyt warstwowych – występowanie korozji

Coated steel skin of self-supporting sandwich panels – corrosion occurrence

Okładziny stalowe samonośnych izolacyjno-konstrukcyjnych płyt warstwowych – występowanie korozji

Okładziny stalowe samonośnych izolacyjno-konstrukcyjnych płyt warstwowych – występowanie korozji

Producenci płyt warstwowych w Polsce z dużą ostrożnością deklarują czas odporności okładziny zewnętrznej płyty warstwowej na wpływ korozji. Przyjęło się bowiem, że okres gwarancji na wyrób eksploatowany w środowisku o korozyjności C1 i C2 wynosi od 3 do 5 lat, w środowisku C3 ulega natomiast skróceniu do lat 2. Pytanie więc: czy możliwe jest wydłużenie czasu deklarowanej odporności płyt warstwowych na korozję oraz ustalenie wytycznych pozwalających na weryfikację tej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia korozji w okresie gwarancji?

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

Abstrakt

W artykule opisano problematykę odporności na korozję płyt warstwowych w dwustronnej okładzinie stalowej w różnorodnych środowiskach. Okładzina ta jest zabezpieczona przed korozją systemem duplex, tzn. powłoką cynkową oraz powłoką organiczną o różnych grubościach, co umożliwia wybór odpowiedniej kategorii odporności korozyjnej. Na podstawie normowych wytycznych i zaleceń dotyczących ochrony przed korozją blachy stalowej można zaprojektować określoną trwałość okładziny na płycie warstwowej. Trwałość tę sprawdza się na podstawie odpowiednich badań.

The article describes the issues concerning corrosion resistance of sandwich panels with double steel skin in various environments. The skin is secured against corrosion with duplex system, that is zinc and organic coating with adjustable thickness, which enables to select the appropriate class of corrosion resistance. On the basis of standard guidelines and recommendations concerning corrosion protection of steel sheet, it is possible to design specific durability of metal skin on sandwich panels. This durability is checked by means of conducting appropriate tests.

Przypomnijmy, że C3 to popularne środowisko, które występuje najczęściej w dużych miastach w Polsce i cechuje się tym, że średnie stężenie ditlenku siarki raczej nie przekracza poziomu 30 μg/m3.

Środowiska C1 i C2 występują na obszarach wiejskich i małych miast, bez znacznego zanieczyszczenia czynnikami korozyjnymi. Z kolei deklarowana przez producentów gwarancja to zobowiązanie producenta wobec kupującego, że sprzedawany towar będzie spełniał określone wymagania i charakteryzował się określonymi parametrami przez dany okres.

Gwarancja ta sprowadza się przede wszystkim do deklarowania utrzymywania się trwałości standardowej 25 µm poliestrowej warstwy ochronnej na okładzinach stalowych płyt warstwowych, przy dodatkowym jej zabezpieczeniu warstwą cynku, która np. dla typu Z275 kształtuje się najczęściej w granicach 20 µm.

Istotą zatem prawidłowo ustalonego okresu gwarancji jest brak występowania złuszczeń i spękań wierzchniej warstwy płyt warstwowych oraz brak znaczących zmian barwy powierzchni narażonej na promieniowanie UV, a w konsekwencji – powstawania ognisk korozji.

Przegląd literatury zagranicznej, w tym analiza treści deklaracji pochodzących od zagranicznych producentów płyt warstwowych, pozwala na konkluzję, że okresy gwarancji na rynkach zagranicznych ustalane są na znacząco dłuższy czas.

Spotyka się nawet 20-letni okres gwarancji na wyroby płytowe, w którym producent deklaruje brak występowania defektów korozyjnych blachy stalowej spowodowanych złuszczeniem, pęknięciami czy odbarwieniem powłok ochronnych. Pojawia się więc pytanie, czy jest możliwe osiągnięcie takiej trwałości wyrobów płytowych również w Polsce, a jeżeli tak, to w jaki sposób prowadzić badania wyrobów w celu ustalenia prawdopodobieństwa zachowania się wierzchniej warstwy płyty warstwowej w dłuższym czasie.

Płyty warstwowe a aprobaty techniczne

Specyfikacje techniczne, jakimi są aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, wskazują, że materiałem do produkcji płyt warstwowych są blachy stalowe obustronnie ocynkowane, w gatunkach stali: S250GD, S280GD, S320GD, mające powłokę cynkową o masie co najmniej 275 g/m2 (grubość – ok. 20 µm) oraz dodatkowe powłoki poliestrowe SP o grubościach: licowej – 25 µm i odwrotnej – 6 µm.

Powłoki cynkowa i poliestrowa powinny spełniać określone wymagania ilościowe, a ponadto powłoka poliestrowa SP25 winna być odporna na działania środowisk agresywnych określanych jako C1, C2, C3. Informacje te nie są jednak wystarczające do ustalenia czasu, do jakiego odporność korozyjna może być faktycznie ograniczona.

Co istotne, zarówno norma PN-EN 14509:2010 [1], jak i aprobaty techniczne powołują się na normę PN-EN 10346:2011 [2]. Określa ona wprawdzie wymagania dotyczące blachy stalowej, jednak po bliższej jej analizie okazuje się, że stanowi ona raczej podstawę do przyjęcia odmiennych zasad postępowania w zakresie korozyjności, niż podano w aprobatach technicznych i odbywa się to w praktyce obrotu gospodarczego.

Na podstawie badań powołanych w aprobatach technicznych przyjmuje się, iż płyta warstwowa w okładzinie z wyżej opisanych blach może być stosowana w środowiskach o kategoriach korozyjności atmosfery C1, C2 i C3, jednak bez precyzyjnego określania okresu do pierwszej renowacji oraz bez uzasadnienia przyjmowania takiego, a nie innego okresu gwarancji.

Wydłużenie okresu gwarancji

Wydaje się, że jednym z rozwiązań umożliwiających wydłużenie okresu trwałości płyty warstwowej jest sformułowanie zasad okresowej oceny stopnia zużycia jej wierzchniej warstwy oraz zasad jej pielęgnacji.

Faktem jest, że użytkownik obiektu budowlanego, na którym zamocowane zostały płyty warstwowe, najczęściej nie ma świadomości dotyczącej stopnia zużywania się zakupionego wyrobu ani zasad konserwacji powierzchni ścian i dachu.

Wydaje się więc uzasadnione, by producenci wyrobów warstwowych dążący do wydłużenia okresu gwarancji sformułowali takie wymogi adresowane do użytkownika, których spełnienie mogłoby być warunkiem obowiązywania takiej wydłużonej gwarancji.

Jednocześnie samo określenie procedury konserwacji płyty warstwowej nie jest wystarczające do ustalenia okresu jej trwałości. W interesie producenta jest bowiem zdobycie maksymalnie wielu informacji o faktycznej trwałości wyrobu w warunkach jego eksploatacji. Istotne staje się więc pytanie, czy jest możliwe uzyskanie takiej wiedzy i która z norm może stanowić podstawę do zmiany przyjętych założeń.

Normy do badania korozyjności powłoki

Wydaje się również, iż treść aprobat technicznych w zakresie odnoszącym się do korozyjności płyt warstwowych może okazać się niekompletna, jeżeli przyjąć, że eksploatacja płyt warstwowych odbywa się w środowiskach zewnętrznych o korozyjności C1, C2 i C3, ale także w środowisku zewnętrznym C4 oraz wewnętrznym A5.

Tego sposobu użytkowania nie przewidziano jednak w badaniach typu, a co z tym związane – nie przewidziano w wymaganiach, a następnie w instrukcjach producenta dotyczących użytkowania płyt warstwowych.

Treść aprobat technicznych wskazuje, że wprawdzie są prowadzone indywidualne, czasochłonne badania odporności korozyjnej powłoki zewnętrznej z tworzywa sztucznego umieszczonej na warstwie cynku, jednak odbywa się to według norm badawczych PN-EN ISO 12944-2:2001 [3], PN-EN ISO 2812-1:2009 [4] i PN-EN ISO 9227:2007 [5], czyli według norm zawierających wymagania dotyczące farb i lakierów umieszczonych na konstrukcjach stalowych.

Płyty warstwowe konstrukcjami stalowymi?

Otwarte pozostaje pytanie, czy płyty warstwowe rzeczywiście są konstrukcjami stalowymi, z pełnymi tego konsekwencjami, w tym w zakresie wyboru norm badawczych. Wydaje się jednak, że nie – płyty warstwowe nie są konstrukcjami stalowymi i dlatego należałoby prowadzić ich badania na podstawie innych norm badawczych. Wybór tych norm nie może być jednak uznaniowy.

Ze względu na specyfikę płyt warstwowych celowe staje się odwołanie do postanowień normy PN-EN 14509:2010 [1], która przywołuje odpowiedni ciąg norm związanych, umożliwiających ocenę powierzchni ochronnych, w tym norm PN-EN 13523:2010 [6], PN-EN ISO 14713:2010 [7] i PN-EN 10169:2011 [8].

Za takim stanowiskiem przemawia fakt, że wymienione w aprobatach technicznych normy dotyczą wyłącznie ochronnych systemów malarskich nałożonych na powierzchnie konstrukcji stalowych, a więc nie tylko odnoszą się do innego rodzaju materiałów, ale ponadto nie pozwalają ocenić skuteczności ocynkowania płyt warstwowych.

Warto w tym miejscu podkreślić, że warstwa ochronna cynku na płycie warstwowej, niezależnie od jej grubości, bywa ściśle zasłonięta powłoką organiczną. Tymczasem konstrukcje stalowe w budynkach w przeciwieństwie do samonośnych płyt warstwowych są z zasady narażone na kontakt z alkalicznymi materiałami budowlanymi, które są wytwarzane na bazie cementu, co stanowi kolejny argument przemawiający za koniecznością ustalenia odmiennych wymogów badania okładzin płyt warstwowych od takich konstrukcji stalowych w budynkach.

Należy również wskazać, iż w normie dotyczącej blachy/taśmy stalowej PN-EN 10346:2011 [2] została zalecona do stosowania norma zawierająca przesłanki oceny powłok cynkowych, a mianowicie PN-EN ISO 14713-1:2010 [7]. Norma ta zawiera z kolei wytyczne i zalecenia dotyczące ogólnych zasad projektowania oraz zakresy odporności korozyjnej w różnych środowiskach w odniesieniu do blach ocynkowanych.

Obecnie w wypadku deklarowania przez producenta zgodności z normą PN-EN 14509:2010 [1] wydaje się pożądane, aby konsekwentnie korzystać z wytycznych tej właśnie normy w celu oceny prawdopodobieństwa przebiegu korozji okładzin metalowych na płytach warstwowych.

Określanie korozyjności powłoki

Do zabezpieczania powierzchni blach stalowych stosowany jest od lat tradycyjny system duplex, czyli kompilacja dwóch powłok wzajemnie się uzupełniających, pierwszej – cynkowej i drugiej – organicznej. Taki system cechuje się tym, iż występuje efekt synergizmu, czyli wzmocnienia efektów ochronnych poszczególnych warstw.

Ponadto skoro w normie PN-EN ISO 14713-1:2010 [7] przyjęto, na podstawie doświadczeń i badań, iż powłoka cynkowa jest dwa razy trwalsza od organicznej, nie może to pozostać bez wpływu na kompleksową ocenę trwałości systemu duplex.

W sytuacjach, w których względna wilgotność powietrza jest niższa niż 60%, szybkość korozji stali też jest niska i w związku z tym nie jest wymagana obecność równocześnie dwóch powłok, cynkowej i tworzywowej, na powierzchni eksploatowanej wewnątrz budynku.

Dodatkowa warstwa farby na warstwie ochronnej cynku może być wymagana ze względów higienicznych, np. w miejscach wytwarzania żywności.

Natomiast gdy względna wilgotność powietrza jest wyższa niż 60% lub gdy występuje częste narażenie na wilgoć, zmienne warunki środowiskowe lub przedłużony okres kondensacji, stal odznacza się najczęściej już wyraźnie wyższym wskaźnikiem korozji, a zanieczyszczenia osadzające się na jej powierzchni, takie jak chlorki i siarczany, tylko jeszcze przyspieszają niszczenie. Również znaczne wahania temperatury wpływają na przyspieszenie procesu korozji.

O ile zatem korozja powierzchni stalowych wewnątrz budynku jest ściśle zależna od środowiska wewnętrznego panującego w pomieszczeniu, o tyle już w normalnej atmosferze suchej i ogrzewanej ma małe znaczenie. Jeśli natomiast chodzi o płyty zewnętrzne, szybkość korozji cynku w atmosferze o określonym stężeniu zanieczyszczeń można określić metodą obliczeniową na podstawie wytycznych normy PN-EN 14713-1:2010 [7]. Przeprowadzone wyliczenia przebiegu korozji powłoki cynkowej zewnętrznej i wewnętrznej na podstawie postanowień tej normy przedstawiono w tabelach 1 i 2.

Poniżej przedstawiono objaśnienia przykładowych obliczeń podanych w tabeli 2: w odniesieniu do klasy odporności C2, co odpowiada szybkości korozji cynku od 0,1 do 0,7 µm/rok, uzyskuje się odpowiednie wartości odporności dla Z275: 20/0,1 = 200 lat oraz 20/0,7 = 28 lat, czyli średnio ok. 100 lat. Klasę odporności, czyli zabezpieczenia powierzchni blachy, określa zatem wysoki wskaźnik „VH”. Oznacza to, że w pewnych szczególnych warunkach po okresie 100 lat warstwa cynku chroniąca powłokę metalową może ulec zniszczeniu w takim stopniu, że prawdopodobne jest rozpoczęcie procesu korozji stali.

Klasy odporności korozyjnej i kategorie korozyjności atmosfery

Norma PN-EN 14713-1:2010 [7] wyróżnia następujące klasy odporności korozyjnej w zależności od czasu do pierwszej renowacji i w zależności od kategorii korozyjności atmosfery:

 • bardzo niska (VL) – od 0 do 2 lat;
 • niska (L) – od 2 do 5 lat;
 • średnia (M) – od 5 do 10 lat;
 • wysoka (H) – od 10 do 20 lat;
 • bardzo wysoka (VH) – powyżej 20 lat.

Co istotne, kategorie korozyjności atmosfery zewnętrznej, czyli poziomy korozyjności, oceniane są za pomocą stopnia skażenia atmosfery tlenkami kwasotwórczymi (według norm PN-EN ISO 14713-1:2010 [7], PN-EN 10169:2011 [8]) i przedstawiają się następująco:

 • atmosfera C1 – zawartość SO2 poniżej 0,5 µg/m3;
 • atmosfera C2 – zawartość SO2 poniżej 5 µg/m3;
 • atmosfera C3 – zawartość SO2 od 5 do 30 µg/m3;
 • atmosfera C4 – zawartość SO2 od 30 do 90 µg/m3.

Kategorie korozyjności atmosfery wewnętrznej, czyli poziomy korozyjności, oceniane są z kolei za pomocą stopnia zawilgocenia atmosfery (według normy PN-EN 10169:2011 [8]) i są następujące:

 • atmosfera A1 – środowisko nieagresywne, a kondensacja sporadyczna;
 • atmosfera A2 – środowisko mało agresywne, a kondensacja sporadyczna lub środowisko nieagresywne, a kondensacja częsta;
 • atmosfera A3 – środowisko umiarkowanie agresywne, a kondensacja sporadyczna lub środowisko mało agresywne, a kondensacja częsta;
 • atmosfera A4 – środowisko silnie agresywne, a kondensacja sporadyczna lub środowisko umiarkowanie agresywne, a kondensacja częsta;
 • atmosfera A5 – środowisko bardzo silnie agresywne, a kondensacja sporadyczna lub środowisko nieagresywne, a kondensacja ciągła.

Należy zauważyć, że dopuszczalne stężenie SO2 w powietrzu atmosferycznym wynosi 20 µg/m3, a jak wynika z danych pomiarowych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, stężenia tego tlenku są bardzo różne. Istotne jest więc nie tylko ustalenie, że płyta warstwowa może być użytkowana w warunkach zewnętrznych C1, C2, C3, ale również niezbędna jest analiza warunków panujących w danej miejscowości (regionie), co ma wpływ na proces starzenia się płyty warstwowej.

Podsumowanie

W Polsce w ciągu ponad 20-letnich badań korozyjności okładzin płyt warstwowych wykonywanych na potrzeby wydawania aprobat technicznych zgromadzono wystarczającą bazę danych, aby odpowiedzieć na pytanie, czy blacha stalowa z tradycyjnymi warstwami ochronnymi cynku o grubości 20 µm oraz tworzywa sztucznego o grubości ok. 25 µm jest odpowiednio zabezpieczona nawet w środowisku o korozyjności C4, czyli w powietrzu o zawartości SO2 powyżej 30 µg/m3, oraz na pytanie, jaki przyjąć rzeczywisty przedział czasowy, w którym płyta warstwowa nie powinna ulec korozji.

Producenci płyt warstwowych formułujący warunki gwarancji, w tym okres, w którym produkt nie będzie ulegał korozji, są najbardziej zainteresowani przeprowadzaniem możliwie precyzyjnych badań swoich wyrobów w celu właściwego określenia warunków gwarancji oraz umiejętności powiązania okresu trwałości korozyjnej ze sposobem i miejscem zastosowania płyt warstwowych.

W tym celu pożądane staje się sporządzanie, na podstawie szczegółowych badań, procedur określających zasady postępowania z okładzinami metalowymi płyt w trakcie ich eksploatacji przez użytkowników. Procedury te odnosiłyby się m.in. do zasad przeprowadzania pierwszej i kolejnych renowacji powierzchni płyty, tak aby deklarowany okres gwarancji był możliwie długi, a z drugiej strony, aby rzeczywiście odpowiadał jakości sprzedawanego produktu.

Europejskie normy dotyczące blach/taśm stalowych powlekanych w sposób ciągły powłokami ochronnymi wymienione w normie PN-EN 14509:2010 [1] powinny zostać wprowadzone do treści aprobat technicznych, a także upowszechnione wśród producentów płyt warstwowych w celu umożliwienia precyzyjnego formułowania warunków gwarancji czy umiejętności rozpoznawania reklamacji zgłaszanym w trakcie eksploatacji płyt warstwowych.

Użytkownicy płyt warstwowych z systemem duplex, składającym się z dwóch synergicznych warstw: cynku i tworzywa sztucznego na powierzchni blachy stalowej, stosujący płyty o zawartości cynku, tj. 200, 225, 275 g/m2 i grubości odpowiednio 14, 16, 20 µm oraz o standardowej powłoce organicznej SP25 lub o innych powłokach, powinni dysponować stosownymi algorytmami ułatwiającymi ekonomiczny wybór powłok do środowiska korozyjności.

Literatura

 1. PN-EN 14509:2010, „Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową. Wyroby fabryczne. Specyfikacje”.
 2. PN-EN 10346:2011, „Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy”.
 3. PN-EN ISO 12944-2:2001, „Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk”.
 4. PN-EN ISO 2812-1:2008, „Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 1: Zanurzanie w cieczach innych niż woda”.
 5. PN-EN ISO 9227:2007, „Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance”.
 6. PN-EN 13523:2010, „Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań”.
 7. PN-EN ISO 14713-1:2010, „Powłoki cynkowe. Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza. Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i odporności”.
 8. PN-EN 10169:2011, „Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.