Izolacje.com.pl

Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami

Rys. 1. Propagacja drgań z różnych źródeł do budynku
Archiwum autora

Rys. 1. Propagacja drgań z różnych źródeł do budynku


Archiwum autora

W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego. Nowym inwestycjom mogą towarzyszyć oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko. Jednym z takich oddziaływań jest wpływ wibracji, czyli drgań mechanicznych (zwanych dalej krótko drganiami), na budynki i ludzi w nich przebywających (tzw. wpływy dynamiczne).

Zobacz także

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

F.H.U. DEROWERK Zbigniew Białas Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy

Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy

X-floc to skrócona nazwa firmy X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH, największego w Europie producenta maszyn, agregatów i osprzętu przeznaczonych do pneumatycznego przesyłu sypkich materiałów izolacyjnych...

X-floc to skrócona nazwa firmy X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH, największego w Europie producenta maszyn, agregatów i osprzętu przeznaczonych do pneumatycznego przesyłu sypkich materiałów izolacyjnych aplikowanych w konstrukcje ścian, stropów oraz pustki połaci dachowych w celu poprawy poziomu izolacyjności cieplnej i akustycznej. Jej generalnym przedstawicielem w Polsce jest Firma Handlowo-Usługowa DEROWERK z Łodzi.

dr inż. Maciej Jaworski Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia bezwładności cieplnej budynków

Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia bezwładności cieplnej budynków

Szeroko pojęty sektor budownictwa w krajach Unii Europejskiej jest konsumentem ok. 37% energii finalnej. Dwie trzecie tego zużycia jest związane z potrzebą zapewnienia warunków komfortu cieplnego, czyli...

Szeroko pojęty sektor budownictwa w krajach Unii Europejskiej jest konsumentem ok. 37% energii finalnej. Dwie trzecie tego zużycia jest związane z potrzebą zapewnienia warunków komfortu cieplnego, czyli ogrzania bądź chłodzenia pomieszczeń [1]. Szczególnie duża konsumpcja energii występuje w budynkach użyteczności publicznej. W tych budynkach wskaźnik zużycia (w kWh/m2/a) jest dwa do sześciu razy większy, odpowiednio w biurach i restauracjach, niż w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych. Liczby...

Drgania mechaniczne różnią się od drgań akustycznych (wywołujących hałas) zakresem częstotliwości, sposobami pomiaru i analizy oraz zasadami ocen diagnostycznych [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8]. Drgania mechaniczne stanowią dla budowli dodatkowe obciążenie, które w określonych przypadkach powinno być uwzględnione przez konstruktora w obliczeniach wytrzymałościowych konstrukcji budowlanych. Mogą one powodować uszkodzenia w budynkach, stąd ochroną środowiska przed drganiami powinni być zainteresowani nie tylko inwestorzy, wykonawcy i użytkownicy nowych inwestycji czy służby ochrony środowiska, lecz także nadzór budowlany i firmy ubezpieczeniowe.

Poniżej omówiona zostanie problematyka wpływu drgań na budynki i na ludzi w nich przebywających w odniesieniu do następujących sytuacji (rys. 1):

 • budowa nowej inwestycji (wbijanie w grunt pali i ścianek szczelnych, stosowanie walców i innych urządzeń wibracyjnych) wywołuje drgania mające wpływ na sąsiednią zabudowę,
 • eksploatacja nowej inwestycji (np. arterii komunikacyjnej) wywołuje drgania mające wpływ na sąsiednią zabudowę,
 • nowa inwestycja (np. projektowany budynek mieszkalny) będzie podlegać drganiom z pobliskich źródeł drgań (droga, linia kolejowa lub tramwajowa, metro itp.).

Prawne podstawy oceny wpływu drgań na środowisko

Ogólne uregulowania prawne w zakresie ochrony środowiska przed różnymi wpływami zawarte są w ustawie Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (DzU z 2001 r. nr 62, poz. 627) oraz w grupie norm ISO-14000 dotyczących tzw. zarządzania środowiskowego. Warto podkreślić, że ilekroć we wspomnianej ustawie jest mowa o emisji zanieczyszczeń, to dotyczy to także emisji drgań.

Od niedawna kwestie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w środowisku szerzej reguluje Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z 13 kwietnia 2007 r. (DzU z 2007 r. nr 75, poz. 493). W przypadku nowych inwestycji powinny być wykonywane oceny ich oddziaływań na środowisko. Kwestie te reguluje Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 9 listopada 2000 r. (DzU z 2000 r. nr 109, poz. 1157). Obowiązki wykonywania ocen oddziaływania na środowisko oraz konsultacji społecznej w tym zakresie przedsięwzięć i planów inwestycyjnych określone są także w dyrektywach Unii Europejskiej:

 • Dyrektywie Rady 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska,
 • Dyrektywie Rady 97/11/WE z 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/ EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko,
 • Dyrektywie 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko,
 • Dyrektywie 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 maja 2003 r. przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE.

Również art. 5 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. stwierdza m.in., że obiekt budowlany należy projektować i budować w sposób zapewniający ochronę przed hałasem i drganiami.

Podstawy diagnostyki wpływu drgań na środowisko

Ochrona środowiska przed drganiami obejmuje przede wszystkim wpływ drgań na konstrukcję budynków oraz na ludzi przebywających w budynkach (rzadziej może dotyczyć także wpływu drgań na wrażliwe urządzenia w budynkach). W Polsce podstawy prawne oraz szczegółowe uregulowania w zakresie wykonywania ocen wpływu drgań w tych przypadkach zawarte są w dwóch normach1):

 • PN-85/B-02170 „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki”,
 • PN-88/B-02171 „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”.

Diagnostyka wpływu drgań na budynki

Norma PN-85/B-02170 przewiduje dwa sposoby oceny wpływu drgań na konstrukcję budynku:

 • ocenę pełną, mającą zastosowanie w odniesieniu do budynku każdego typu,
 • ocenę przybliżoną za pomocą skal wpływów dynamicznych SWD-I i SWD-II, dotyczącą dwóch najczęściej spotykanych klas budynków niskich i średnio wysokich (do 5 kondygnacji nadziemnych włącznie) wykonanych ręcznego układania, jak cegła, pustaki itp.), wielkoblokowych oraz wielkopłytowych.

Pełna ocena wpływu drgań na konstrukcję budynku dokonywana jest zgodnie z zasadami dynamiki budowli. Wymaga zbudowania modelu konstrukcji budynku do obliczeń dynamicznych (rys. 2). Pomierzone lub prognozowane na podstawie pomiarów drgania fundamentów są określane jako wymuszenie.

Ocena polega na sprawdzeniu możliwości wystąpienia rezonansu, wyznaczeniu sił bezwładności działających dodatkowo na konstrukcję pod wpływem drgań, obciążeniu modelu obliczeniowego konstrukcji wszystkimi obciążeniami statycznymi i dynamicznymi (siłami bezwładności) i sprawdzeniu tak obciążonej konstrukcji pod względem wytrzymałościowym zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm dotyczących obliczeń statycznych i projektowania konstrukcji.

Ocena przybliżona polega na zastosowaniu tzw. skal wpływów dynamicznych: SWD-I i SWD-II. Znając wartości amplitud przemieszczeń lub przyspieszeń (oś pionowa skali) oraz odpowiadających im częstotliwości drgań poziomych (oś pozioma skali) budynku (pomierzonych w poziomie terenu lub na fundamencie), można zakwalifikować te drgania do jednej z pięciu stref szkodliwości:

 • strefa I – drgania nieodczuwalne przez budynek,
 • strefa II – drgania odczuwalne przez budynek, ale nieszkodliwe dla jego konstrukcji,
 • strefa III – drgania szkodliwe dla budynku, powodujące lokalne zarysowania i spękania,
 • strefa IV – drgania o dużej szkodliwości, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa ludzi,
 • strefa V – drgania powodujące awarię budynku przez walenie się murów, spadanie stropów itp.; budynek nie może być wówczas użytkowany.

Na rys. 3 przedstawiono przebieg czasowy poziomych drgań budynku wywołanych przejazdem pociągu w tunelu kolejowym, a na rys. 4 – przykładowe wyniki przybliżonej metody oceny wpływu tych drgań na konstrukcję budynku (poszczególne słupki prezentują maksymalne wartości amplitud przyspieszenia drgań, określone w tercjowych pasmach częstotliwości). Z oceny wynika, że są to drgania nieodczuwalne dla konstrukcji budynku.

Diagnostyka wpływu drgań na ludzi przebywających w budynkach

Norma PN-88/B-02171 (zgodna ze standardami ISO) określa dopuszczalne wartości parametrów drgań mechanicznych w pomieszczeniach w zależności od:

 • przeznaczenia pomieszczenia w budynku (mieszkalne, biura, warsztaty, szpitale itp.),
 • pory występowania drgań (dzień, tj. od godz. 6 do 22, lub noc, tj. od godz. 22 do 6),
 • charakteru i powtarzalności drgań,
 • kierunku działania drgań (drgania poziome lub pionowe) i pozycji człowieka podczas ich odbioru (stojąca lub leżąca).

Podstawą oceny są wyniki analizy częstotliwościowej drgań zarejestrowanych w miejscu odbioru ich przez człowieka. W wyniku analizy otrzymuje się wartości skuteczne przyspieszeń, tzw. RMS (ang. root mean square) w tercjowych pasmach częstotliwości i porównuje je z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów.

Dla przykładu na rys. 5 przedstawiono wyniki analizy wpływu na ludzi drgań pionowych stropu budynku, wywołanych przejazdem pociągu w tunelu linii średnicowej w Warszawie, w porównaniu z krzywymi dopuszczalnego komfortu. Krzywe zaznaczone linią przery- waną dotyczą drgań pionowych (wzdłuż podłużnej osi ciała człowieka), linią ciągłą natomiast oznaczono progi komfortu w przypadku drgań poziomych (prostopadłych do podłużnej osi ciała człowieka). Krzywe oznaczone cyfrą 1 prezentują progi odczuwalności przez ludzi drgań pionowych (linia przerywana) i poziomych (linia ciągła).

Strefy wpływów dynamicznych

Obszar, na którym zabudowa wymaga uwzględnienia wpływów dynamicznych, wywołanych przez dane źródło drgań i przenoszonych przez grunt, nazywa się strefą oddziaływań dynamicznych (lub strefą wpływów dynamicznych) tego źródła. Zasięg strefy powinien zostać ustalony dla danego źródła drgań (w nawiązaniu do istniejących warunków gruntowo-wodnych) na podstawie pomiarów dynamicznych. Orientacyjne wartości tego zasięgu dla niektórych źródeł drgań, odnoszące się do średnich warunków gruntowych (nie dotyczą np. gruntów nawodnionych, terenów kurzawkowych, bagnistych, torfowisk itp.) oraz do budynków o typowej konstrukcji w dobrym stanie technicznym zamieszczono w tabeli 1.

Ochrona środowiska przed drganiami wywołanymi pracami budowlanymi

Bardzo istotne (a nierzadko pomijane) są wpływy dynamiczne występujące w czasie budowy (por.: art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska). Niektóre urządzenia i technologie budowlane (praca drogowych walców wibracyjnych, wibracyjne lub udarowe wbijanie w grunt ścianek szczelnych lub pali fundamentowych, wybuchowe lub udarowe prace wyburzeniowe itd.) mogą być źródłem znacznych szkodliwych oddziaływań na konstrukcję sąsiednich budynków (rys. 6).

W takich przypadkach należy przed rozpoczęciem budowy:

 • dokonać inwentaryzacji stanu technicznego (uszkodzeń) zabudowy istniejącej w strefie oddziaływań prac budowlanych,
 • wykonać prognozę wpływu na sąsiednie budynki drgań wywołanych budową.

Prognoza powinna zawierać inwentaryzację źródeł drgań, jakie wystąpią w czasie budowy nowej inwestycji. Powinny w niej zostać wytypowane obiekty budowlane, które mogą się znaleźć w zasięgu wpływów dynamicznych pochodzących z tych źródeł, oraz określone sposoby zabezpieczenia zabudowy przed nadmiernym wpływem tych drgań. Należy wskazać te prace, które powinny być wykonywane pod nadzorem specjalistycznym wspartym pomiarami drgań w obiektach znajdujących się w strefie wpływów dynamicznych. W razie konieczności ograniczenia poziomu tych drgań powinny zostać określone parametry pracy urządzeń wywołujących drgania (np. dopuszczalne wysokości spadania młota kafara, dopuszczalne częstotliwości i amplitudy pracy urządzeń wibracyjnych) oraz odległości od zabudowy, w jakich te urządzenia mogą pracować przy zachowaniu zaleconych parametrów pracy.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drgania, szczególnie związane z zagęszczaniem gruntu czy warstw nawierzchniowych, mogą mieć także istotny wpływ na zachowanie się podłoża pod budynkami w postaci osiadań (tabela 2) lub osuwania się skarp i zboczy. Biorąc pod uwagę tymczasowy charakter źródeł drgań występujących w trakcie budowy, należy stwierdzić, że najczęściej można pominąć wpływ tych drgań na ludzi przebywających w budynkach, o ile nie są to prace prowadzone w godzinach nocnych, tj. od godz. 22 do 6.

Ochrona środowiska przed drganiami wywołanymi eksploatacją nowej inwestycji

Przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją nowej inwestycji, w której podczas eksploatacji będą powstawały drgania (droga, linia tramwajowa, tunel metra, linia kolejowa itp.), powinny zostać wykonane następujące prace:

 • badania tła dynamicznego, tj. wpływów dynamicznych na istniejącą zabudowę pochodzących z dotychczasowych źródeł drgań działających przed rozpoczęciem budowy,
 • prognoza wpływu na istniejącą zabudowę drgań wywołanych eksploatacją nowej inwestycji.

W celu określenia tła dynamicznego powinny zostać przeprowadzone pomiary drgań (pochodzących ze źródeł działających przed rozpoczęciem budowy nowej inwestycji) w wybranych budynkach reprezentatywnych (pod względem konstrukcji, lokalizacji, warunków posadowienia i propagacji drgań itd.) dla zabudowy znajdującej się w strefie oddziaływań dynamicznych nowej inwestycji. Pomiary powinny uwzględniać ocenę wpływu drgań na konstrukcję budynków i na ludzi przebywających w tych budynkach. Prognoza wpływu drgań wywołanych budową (modernizacją) i eksploatacją nowej inwestycji na istniejącą zabudowę powinna zawierać:

inwentaryzację źródeł drgań, jakie wystąpią w czasie budowy (modernizacji) nowej inwestycji; powinny w niej zostać wytypowane obiekty budowlane, które mogą się znaleźć w zasięgu wpływów dynamicznych pochodzących z tych źródeł, oraz określone sposoby zabezpieczenia zabudowy przed nadmiernym wpływem tych drgań;

wstępne określenie obiektów najbardziej narażonych na wpływy dynamiczne wywołane przyszłą eksploatacją nowej inwestycji, przewidywany poziom tych wpływów oraz proponowane w uzasadnionych wypadkach techniczne środki zapobiegawcze;

wskazanie obiektów, w których drgania powinny być monitorowane przez pomiary dynamiczne prowadzone w sposób ciągły lub przez okresowe pomiary kontrolne.

Jednym z najistotniejszych elementów prognozy jest określenie spodziewanych przebiegów czasowych drgań fundamentów budynku, które stanowią wymuszenie kinematyczne w obliczeniach dynamicznych budynku. Podstawą określenia tego wymuszenia powinny być wyniki pomiarów drgań uzyskane w przypadku podobnego istniejącego już źródła drgań.

Jeżeli dysponuje się wynikami pomiarów drgań fundamentów budynku znajdującego się w podobnej sytuacji co obiekt prognozowany (to samo źródło drgań, ta sama konstrukcja nawierzchni, podobna droga propagacji drgań), to można przyjąć zarejestrowane przebiegi czasowe drgań jako wymuszenie kinematyczne prognozowanego obiektu i wykonać obliczenia dynamiczne na modelu budynku.

Jeżeli natomiast istnieją istotne różnice w konstrukcji nawierzchni (np. zastosowanie nowej wibroizolacji) lub różni się znacząco droga propagacji drgań (np. wstawiona zostaje przegroda w gruncie), to należy pomierzyć doświadczalnie drgania stanowiące wymuszenie (np. na szynie) i następnie wykonać model transmisji drgań od źródła do fundamentów budynku (rys. 7) w celu przeprowadzenia obliczeń drgań dochodzących do budowli jako wymuszenie kinematyczne i dalej, jak uprzednio, obliczeń dynamicznych na modelu konstrukcji budynku.

Metody ochrony przed drganiami koncentrują się przede wszystkim na możliwości ograniczenia emisji drgań w źródle. Przykładowo w przypadku arterii komunikacyjnych mogą to być:

 • wprowadzenie wibroizolacji do konstrukcji nawierzchni (rys. 8),
 • utrzymywanie nawierzchni w dobrym stanie,
 • utrzymywanie taboru w dobrym stanie (szczególnie dotyczy to kształtu kół wagonów w pojazdach szynowych) – rozwiązaniem problemu może być stały monitoring drgań wywołanych przejazdami poszczególnych pojazdów.

W przypadku pojedynczych budynków możliwe jest również ograniczenie propagacji drgań do budynku za pomocą przegrody w gruncie (rys. 9). Należy podkreślić, że zarówno zastosowanie wibroizolacji w źródle drgań, jak i przegrody wibroizolacyjnej w gruncie powinno być poprzedzone obliczeniami dynamicznymi – prognozą potwierdzającą skuteczność przyjętego rozwiązania w danych warunkach (budowa geotechniczna podłoża, konstrukcja nawierzchni, częstotliwości drgań, rodzaj i stan konstrukcji ochranianego budynku, usytuowanie przegrody i jej wymiary). Bez takiego sprawdzenia rozwiązania te mogą być nieskuteczne lub nawet powodować wzrost poziomu wpływów dynamicznych w stosunku do sytuacji sprzed ich zastosowania (takie doświadczenia znane są np. z niektórych zastosowań wibroizolacji w nawierzchniach tramwajowych).

Ochrona projektowanego budynku przed drganiami ze źródeł zewnętrznych

Konieczne jest wykonanie prognozy wpływu drgań na projektowany budynek na podstawie pomiarów drgań wywołanych przez istniejące źródło drgań w istniejących budynkach podobnych do projektowanego (pod względem konstrukcji, usytuowania względem źródła drgań, warunków posadowienia itp.). Jeżeli nie ma możliwości skorzystania z wyników takich pomiarów (np. nie istnieje porównywalny budynek), to należy wykonać pomiary drgań gruntu w miejscu przyszłego posadowienia projektowanego budynku, a następnie sporządzić prognozę, uwzględniając redukcję drgań na styku grunt–budynek. Nieuwzględnienie zjawiska redukcji drgań przechodzących z gruntu na budynek (rys. 10) grozi znacznym przewymiarowaniem konstrukcji budynku oraz ewentualnym wykonaniem zbędnych i kosztownych zabezpieczeń wibroizolacyjnych.

Prognoza powinna zawierać ocenę wpływu przewidywanych drgań na konstrukcję budynku, a także na ludzi (i ewentualnie urządzenia) w budynku, obliczenia dynamiczne w celu określenia sił bezwładności obciążających konstrukcję i uwzględnienia ich w projektowaniu konstrukcji, zalecenia konstrukcyjne wraz z proponowanymi w uzasadnionych przypadkach środkami technicznymi mającymi na celu obniżenie poziomu drgań budynku. Jedną z takich metod jest wprowadzenie wibroizolacji na styku budynku z gruntem lub w konstrukcji podłogi pływającej (rys. 11). Istotne obniżenie wpływu drgań na ludzi w budynkach można uzyskać przez dobór konstrukcji stropów o odpowiedniej sztywności.

Wnioski

Polskie przepisy prawne, normy PN-ISO 14000 oraz dyrektywy UE nakładają na inwestorów, projektantów i wykonawców obowiązek ochrony środowiska (budowli i ludzi) przed drganiami. Normy PN-85/B-02170 i PN-88/B -02171 zawierają uregulowania z zakresu diagnostyki wpływu drgań na budynki oraz ludzi i urządzenia w budynkach, w tym zasady prowadzenia pomiarów drgań. Pomiary te stanowią podstawę wszelkich działań diagnostycznych i prognoz. W większości wypadków istnieją techniczne możliwości ograniczenia wspomnianych wpływów dynamicznych. Prace budowlane, podczas których powstają drgania, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy powinny być prowadzone pod nadzorem specjalistycznym z wykorzystaniem pomiarów drgań.

Literatura

 1. R. Ciesielski, J. Kawecki, E. Maciąg, R. Masłowski, M. Pieronek, K. Stypuła, „Komentarz do normy PN-85/B-02170 »Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki «”, COBPBO – Warszawa, Warszawa 1988.
 2. R. Ciesielski, J. Kawecki, E. Maciąg, K. Stypuła, „Ocena diagnostyczna skutków wpływów drgań na budynki i ludzi w budynkach”, „Inżynieria i Budownictwo” nr 9/1993, s. 390–394.
 3. R. Ciesielski, J. Kawecki, E. Maciąg, „Ocena wpływu wibracji na budowle i ludzi w budynkach (Diagnostyka dynamiczna)”, ITB, Warszawa 1993.
 4. R. Ciesielski, E. Maciąg, „Drgania drogowe i ich wpływ na budynki”, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1990.
 5. Z. Engel, „Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 6. J. Lipiński, „Fundamenty pod maszyny”, Arkady, Warszawa 1985.
 7. K. Stypuła, „Drgania mechaniczne wywołane eksploatacją metra płytkiego i ich wpływ na budynki”, Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, Inżynieria Lądowa nr 72, Kraków 2001.
 8. K. Stypuła, „Drgania i wibracje. Zarządzanie Środowiskowe ISO 14000”, Tom II: „Ochrona Środowiska Naturalnego”, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006, s. 11–59.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • tomek tomek, 11.10.2012r., 22:59:13 Witam Mieszkam w bezpośrednim sąsiedztwie z drogą po której jeżdżą tramwaje. Za każdym razem odczuwamy drgania, kiedy po drodze przejeżdża ciężarówka, lub tramwaj. Nie posiadam jeszcze normy żeby porównać drgania i sprawdzić czy przekraczają dopuszczalną wartość ale zamierzam wpierw zmierzyć drgania akcelerometrem w mieszkaniu. Pytanie co kiedy ta wartość jest przekroczona??? Czy możemy się starać o odszkodowanie od miasta???
 • kstypula kstypula, 08.02.2013r., 13:18:02 Pomiar wykonany przez akredytowane w tym zakresie laboratorium może być podstawą do żądania zlikwidowania uciążliwości lub roszczeń z tytułu ewentualnych uszkodzeń budynków jeśli zostałby udowodniony związek tych uszkodzeń z drganiami.
 • martyy736 martyy736, 20.08.2017r., 20:23:57 Dlatego własnie każda nowa inwestycja powinna być poprzedzona sprawdzeniem gruntu przez fachowców. Pozwoli to zadecydowac czy dany teren nadaje się do budowy i czy nie bedzie ona zagrożeniem zarówno dla ludzi jak i środowiska.
 • koppi98 koppi98, 20.08.2017r., 20:26:11 Zgadzam się w zupełnosci! Osobiście w zakresie badań gruntów korzystałem z oferty Barg - równiez świetni fachowcy, którzy zdecydowanie znają się na swojej pracy. Mają doskonałe laboratoria.
 • kstypula kstypula, 20.08.2017r., 22:41:49 Badania gruntów są istotnym elementem zjawiska przenoszenia się drgań, ale nie jedynym. O wpływie drgań decyduje także m.in. konstrukcja budynku odbierającego drgania. W przypadku projektowania nowego budynku w pobliżu źródła drgań (metro, tramwaj, kolej, droga kołowa itd.) powinno się uwzględnić ten fakt w projekcie poprzez wykonanie prognozy wpływu drgań na budynek i na ludzi, którzy będą w nim przebywać. Jeżeli prognozowany wpływ jest zbyt wysoki - należy wprowadzić zmiany w projekcie konstrukcji budynku zwiększające jej odporność na drgania (np. zmiany sztywności elementów konstrukcji) a jeśli to nie wystarczy to trzeba zastosować wibroizolację w konstrukcji budynku. W odniesieniu do budynków już istniejących należy przede wszystkim zmierzać do ograniczenia poziomu drgań generowanych w źródle drgań, np. w przypadku transportu szynowego przez wprowadzenie wibroizolacji w konstrukcji torowiska. Aby ta wibroizolacja była skuteczna - jej parametry powinny być dobrane na podstawie prognozy jaki będzie wpływ drgań na istniejący budynek i ludzi w tym budynku po wykonaniu wibroizolacji. Więcej informacji można uzyskać w Instytucie Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej.

Powiązane

Jacek Sawicki Płyty warstwowe w okładzinach metalowych – wymagania

Płyty warstwowe w okładzinach metalowych – wymagania Płyty warstwowe w okładzinach metalowych – wymagania

Samonośne płyty warstwowe w okładzinach metalowych przeznaczone do zastosowań w obiektach budowlanych podlegają, jak każdy wyrób budowlany, odpowiednim procedurom normalizacyjnym. Procedury te informują,...

Samonośne płyty warstwowe w okładzinach metalowych przeznaczone do zastosowań w obiektach budowlanych podlegają, jak każdy wyrób budowlany, odpowiednim procedurom normalizacyjnym. Procedury te informują, na ile i w jakim zakresie można gwarantować poprawne funkcjonowanie produktu w budowli w przewidywanym okresie użytkowania. Udzielane aprobaty oznaczają, że określone właściwości użytkowe we wskazanych warunkach eksploatacyjnych oraz w poprawnie zaprojektowanych i wykonanych obiektach, przy zachowaniu...

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Anna Kaczmarek Trwałość murów licowych

Trwałość murów licowych Trwałość murów licowych

W artykule zostanie przedstawione ujęcie trwałości murów licowych w opracowywanym do wdrożenia w Polsce Eurokodzie EN 1996 „Projektowanie konstrukcji murowych” [1]. Problematyka ta ujęta jest w części...

W artykule zostanie przedstawione ujęcie trwałości murów licowych w opracowywanym do wdrożenia w Polsce Eurokodzie EN 1996 „Projektowanie konstrukcji murowych” [1]. Problematyka ta ujęta jest w części II „Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych”, która wskazuje również wiele norm związanych (m.in. grupy norm EN 771 [2], EN 998 [3] i pośrednio EN 845 [4]). Jednak w tej grupie norm zawarte są tylko ogólne wytyczne dotyczące zasad doboru materiałów. Doświadczenia...

mgr inż. Michał Wieczorek, mgr inż. Krzysztof Nosal Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości

Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości

Tynki wewnętrzne, zwane także wyprawami tynkarskimi, to powłoki wykonane z zapraw przeznaczonych do pokrywania lub kształtowania powierzchni ścian i stropów. Należy jednak pamiętać, że tynk to nie tylko...

Tynki wewnętrzne, zwane także wyprawami tynkarskimi, to powłoki wykonane z zapraw przeznaczonych do pokrywania lub kształtowania powierzchni ścian i stropów. Należy jednak pamiętać, że tynk to nie tylko element zwiększający estetykę i wytrzymałość powierzchni ściany, lecz także czynnik zapewniający odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach, stanowiący o komforcie jego użytkowania. Aby te funkcje mógł pełnić w każdym wnętrzu, jego rodzaj należy starannie dobrać w zależności od podłoża oraz przewidywanego...

mgr inż. Paweł Kielar Materiały do systemów ociepleń ETICS

Materiały do systemów ociepleń ETICS Materiały do systemów ociepleń ETICS

Gdy patrzymy na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadajemy sobie pytanie: czy rzeczywiście dobór materiałów i ich wbudowanie są łatwe?

Gdy patrzymy na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadajemy sobie pytanie: czy rzeczywiście dobór materiałów i ich wbudowanie są łatwe?

inż. Jacek Urban Gładzie gipsowe w budownictwie

Gładzie gipsowe w budownictwie Gładzie gipsowe w budownictwie

Gładź jest ostatnią wierzchnią warstwą powierzchni tynkowanej, nadającą jej wysoką estetykę, wykonywaną z zaprawy lub masy tynkarskiej. Najbardziej szlachetna odmiana gładzi do wykonywania powłok wewnętrznych...

Gładź jest ostatnią wierzchnią warstwą powierzchni tynkowanej, nadającą jej wysoką estetykę, wykonywaną z zaprawy lub masy tynkarskiej. Najbardziej szlachetna odmiana gładzi do wykonywania powłok wewnętrznych w obiektach budowlanych to suche zaprawy tynkarskie wytwarzane na spoiwie gipsowym – tzw. gładzie gipsowe. Gładzie gipsowe stosuje się na powierzchniach ścian i sufitów w celu ich wyrównania, a dzięki temu uzyskania wysokiej jakości podłoży gładkich przeznaczonych do malowania lub tapetowania.

Zbigniew Rekucki Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych

Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych

Historia obecności płyt gipsowo-kartonowych w Polsce ma już pięćdziesięcioletnią tradycję. Należy jednak zaznaczyć, że ten pierwszy okres stosowania (od 1957 do 1990 r.) bardzo zaszkodził opinii o przydatności...

Historia obecności płyt gipsowo-kartonowych w Polsce ma już pięćdziesięcioletnią tradycję. Należy jednak zaznaczyć, że ten pierwszy okres stosowania (od 1957 do 1990 r.) bardzo zaszkodził opinii o przydatności płyt gipsowo-kartonowych na polskich budowach. W tym pierwszym okresie była dostępna jedynie płyta, nie było natomiast żadnych akcesoriów ani kleju gipsowego czy gipsu szpachlowego, nie mówiąc już o profilach. Płyta g-k miała zastępować mokre tynki wewnętrzne, co dobitnie podkreśla obowiązująca...

dr inż. Maciej Jaworski Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków? Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność...

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność do akumulacji ciepła) przyczynia się zaś do poprawy jego efektywności energetycznej, co przejawia się zmniejszeniem zużycia energii niezbędnej do zapewnienia i utrzymania komfortu cieplnego. Pozwala też na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych.

dr inż. Marek Kamieniarz Dom podziemny

Dom podziemny Dom podziemny

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

dr inż. Jerzy Szyszka Izolacje aerożelowe

Izolacje aerożelowe Izolacje aerożelowe

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych...

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych termoizolacji, nawet mimo stosunkowo dużego kosztu ich wytwarzania. Takim materiałem izolacyjnym, który wydaje się spełniać rosnące wymagania, jest aerożel – materiał nanoporowaty, ultralekki i transparentny.

inż. Jacek Urban Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego

Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego

Zaprawy tynkarskie na bazie cementu romańskiego były powszechnie stosowane w budownictwie miejskim na przełomie XIX i XX w. Miały za zadanie chronić konstrukcję budynków przed wpływem czynników atmosferycznych...

Zaprawy tynkarskie na bazie cementu romańskiego były powszechnie stosowane w budownictwie miejskim na przełomie XIX i XX w. Miały za zadanie chronić konstrukcję budynków przed wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń środowiska, a jednocześnie pełnić funkcję dekoracyjną. Po ich ponad 100-letniej eksploatacji można stwierdzić, że w przeważającej większości obserwowanych obiektów wygrały próbę czasu i zachowały funkcję wypraw bez specjalnych reperacji. Jednakże w wielu wypadkach wpływy atmosferyczne...

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Paula Szczepaniak Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród

Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie [12]. Ustawodawcy zaprezentowali w nim m.in. nowe podejście...

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie [12]. Ustawodawcy zaprezentowali w nim m.in. nowe podejście do oceny wilgotnościowej przegród. Jako właściwą wskazali normę PN-EN ISO 13788 [11], która od momentu jej wprowadzenia w 2001 r. miała status normy dobrowolnego stosowania. W związku z tym już wcześniej została wdrożona do procesu dydaktycznego na wielu uczelniach technicznych. Prowadzono również...

mgr inż. Jerzy Żurawski Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych

Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych

Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a...

Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a dodatkowy problem mogą stanowić dokonane w trakcie realizacji zmiany technologii czy materiałów w stosunku do zaplanowanych w projekcie. Aby zatem dokonać poprawnej oceny, należy wykonać dodatkowe badania, najlepiej metodą bezinwazyjną. Taka bezinwazyjna weryfikacja prac izolacyjnych nie jest możliwa...

mgr inż. Anna Zastawna-Rumin Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej....

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej. Zwiększenie parametrów izolacyjnych przegród budynku jest często bardzo trudne do uzyskania (przy istniejących grubych ścianach powoduje ograniczenie dopływu światła dziennego) lub wiąże się z wieloma kompromisami architektonicznymi i funkcjonalnymi (np. zmniejszeniem powierzchni użytkowej lub wysokości...

mgr inż. Paweł Tomczyk Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie...

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie Interpretacyjnym „Wymaganie podstawowe nr 5. Ochrona przed hałasem”. Podobne zapisy, włączające ponadto ochronę przeciwdrganiową, znajdują się w podstawowych aktach prawnych dotyczących budownictwa, do których należą: ustawa Prawo budowlane i związane z nią Rozporządzenie Ministra Infrastruktury...

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku

Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku

Podstawowym problemem w procedurach obliczeniowych jest sposób uwzględniania liniowych mostków cieplnych. Z tego względu zjawisko występowania mostka cieplnego jest zwykle niedostrzegane i pomijane przez...

Podstawowym problemem w procedurach obliczeniowych jest sposób uwzględniania liniowych mostków cieplnych. Z tego względu zjawisko występowania mostka cieplnego jest zwykle niedostrzegane i pomijane przez projektantów, architektów i konstruktorów.

dr hab. Włodzimierz Urbaniak Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. PŁ, dr inż. Aleksander Dariusz Panek Jak określać charakterystykę energetyczną budynków?

Jak określać charakterystykę energetyczną budynków? Jak określać charakterystykę energetyczną budynków?

Zapotrzebowanie na energię netto do ogrzewania i chłodzenia stanowi istotny składnik ogólnej charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto wiele wskaźników opartych na zapotrzebowaniu na energię netto...

Zapotrzebowanie na energię netto do ogrzewania i chłodzenia stanowi istotny składnik ogólnej charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto wiele wskaźników opartych na zapotrzebowaniu na energię netto jest podstawą do porównywania koncepcji architektonicznych i szacowania przyszłych kosztów eksploatacji obiektów, w szerszej perspektywie zaś – do oceny wpływu budynków na środowisko. W wybranych przypadkach (dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego) wskaźniki zapotrzebowania...

dr hab. inż., prof. ITB Barbara Szudrowicz Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Celem ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest zapewnienie takich warunków akustycznych, „aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy [budynku – B.S.]...

Celem ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest zapewnienie takich warunków akustycznych, „aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy [budynku – B.S.] lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach”. Ten cel, zacytowany z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [20, 24], przedstawiony...

Jarosław Guzal Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce

Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce

"Aerożel jest stosunkowo starym materiałem – wynaleziono go w 1931 r. jego objętość stanowi w ponad 90% powietrze, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem o najniższej wartości współczynnika przewodzenia...

"Aerożel jest stosunkowo starym materiałem – wynaleziono go w 1931 r. jego objętość stanowi w ponad 90% powietrze, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem o najniższej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ" - tłumaczą Jarosławowi Guzalowi Szymon Markiewicz – dyrektor handlowy, i Dariusz Krakowski – przedstawiciel handlowy firmy Aerogels Poland Nanotechnology Sp. z o.o.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania

Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania

Wysadzina zmarzlinowa to zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek zamarzania wody gruntowej podciąganej kapilarnie do strefy przemarzania,...

Wysadzina zmarzlinowa to zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek zamarzania wody gruntowej podciąganej kapilarnie do strefy przemarzania, a dokładniej: na skutek kolejno tworzących się w podłożu soczewek lodu.

Jacek Sawicki Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych

Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych

Wentylacja ścian zewnętrznych ocieplanych w technologiach lekkich-suchych pozornie stanowi niewiele znaczący fragment globalnego systemu wentylacji obiektu. W rzeczywistości jest to istotny jego składnik,...

Wentylacja ścian zewnętrznych ocieplanych w technologiach lekkich-suchych pozornie stanowi niewiele znaczący fragment globalnego systemu wentylacji obiektu. W rzeczywistości jest to istotny jego składnik, bo w takich strefach zachodzą skomplikowane zjawiska klimatyczne związane ze zmianami tempa dyfuzji powietrza suchego i pary wodnej oraz migracją wilgoci, adekwatne do warunków cieplno-wilgotnościowych panujących po obu stronach ścian. Zjawiska te rzutują na jakość konstrukcji obiektu i kształtują...

Jacek Sawicki Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać? Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach....

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach. Na ścianach wewnątrz pomieszczeń są to miejsca występowania tzw. mostków termicznych, spowodowane brakiem docieplenia muru, gdzie na styku powierzchni ściany z otoczeniem występuje zjawisko skraplania się wilgoci.

Piotr Rogalski Jak izolować ściany zewnętrzne budynków?

Jak izolować ściany zewnętrzne budynków? Jak izolować ściany zewnętrzne budynków?

Inwestor czy właściciel budynku powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002...

Inwestor czy właściciel budynku powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). W jego interesie jest jednak rozważenie zastosowania lepszej ochrony cieplnej, niż wymagana w przepisach, tzn. wyboru takich rozwiązań, których efektywność ekonomiczna...

mgr inż. Tomasz Karwat Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Wybrane dla Ciebie

Izolacja cieplna budynków, w których wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej

Izolacja cieplna budynków, w których wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej Izolacja cieplna budynków, w których wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej

Sprawdź komponenty do natrysku piany

Sprawdź komponenty do natrysku piany Sprawdź komponenty do natrysku piany

Rozwiązania posadzkowe dostosowane do potrzeb klienta

Rozwiązania posadzkowe dostosowane do potrzeb klienta Rozwiązania posadzkowe dostosowane do potrzeb klienta

Dobrze uszczelniony dach, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Dobrze uszczelniony dach, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać » Dobrze uszczelniony dach, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Kupuj materiały izolacyjne w jednym miejscu i minimalizuj koszty »

Kupuj materiały izolacyjne w jednym miejscu i minimalizuj koszty » Kupuj materiały izolacyjne w jednym miejscu i minimalizuj koszty »

Eksperci dobierają technologię i materiały z kosztorysem »

Eksperci dobierają technologię i materiały z kosztorysem » Eksperci dobierają technologię i materiały z kosztorysem »

Jakie wybrać pokrycie dachowe?

Jakie wybrać pokrycie dachowe? Jakie wybrać pokrycie dachowe?

„Hydroizolacje w budownictwie" teraz w promocji! »

„Hydroizolacje w budownictwie" teraz w promocji! » „Hydroizolacje w budownictwie" teraz w promocji! »

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym po...

merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Sprawdzeni dostawcy na merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie...

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie do potrzeb firm i specyfiki rynku B2B.

Izolacje Pluimers Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ocieplenie poddasza pianą PUR Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym...

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym i szybkim sposobem jest ocieplenie poddasza pianą pur. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy produkt wraz z usługą, która zazwyczaj trwa 1-2 dni. Inwestor nie musi praktycznie o nic się martwić. Bardzo ważny jest jednak wybór piany pur.

Getin Noble Bank SA Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować?

Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować? Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować?

Termomodernizacja budynku mieszkalnego może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu. Ekspert Getin Noble Bank odpowiada na pytania dotyczące korzyści wynikających z przeprowadzenia remontu oraz przedstawia...

Termomodernizacja budynku mieszkalnego może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu. Ekspert Getin Noble Bank odpowiada na pytania dotyczące korzyści wynikających z przeprowadzenia remontu oraz przedstawia dostępne w banku sposoby jego sfinansowania.

merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

8 powodów, dla których warto korzystać z merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

Bogata oferta produktów i rozwiazań, gwarancja bezpiecznych zakupów oraz możliwość negocjacji warunków i cen to tylko niektóre zalet platformy handlowej merXu. Zobacz, dlaczego warto korzystać z merXu.

Bogata oferta produktów i rozwiazań, gwarancja bezpiecznych zakupów oraz możliwość negocjacji warunków i cen to tylko niektóre zalet platformy handlowej merXu. Zobacz, dlaczego warto korzystać z merXu.

FOVEO TECH Rodzaje tynków elewacyjnych – zewnętrzne tynki cienkowarstwowe

Rodzaje tynków elewacyjnych – zewnętrzne tynki cienkowarstwowe Rodzaje tynków elewacyjnych – zewnętrzne tynki cienkowarstwowe

Po nałożeniu na elewację zewnętrzne tynki cienkowarstwowe są w zasadzie nie do odróżnienia, niezależnie od tego, jakiego są rodzaju. Jednak to podobieństwo jest tylko wizualne.

Po nałożeniu na elewację zewnętrzne tynki cienkowarstwowe są w zasadzie nie do odróżnienia, niezależnie od tego, jakiego są rodzaju. Jednak to podobieństwo jest tylko wizualne.

Balex Metal Sp. z o. o. Jak modernizować budynki przemysłowe?

Jak modernizować budynki przemysłowe? Jak modernizować budynki przemysłowe?

Kilku- i kilkudziesięcioletnie budynki przemysłowe wymagają modernizacji. Ma ona jednak na celu nie tylko poprawienie ich walorów estetycznych, ale przede wszystkim uzyskanie wymaganej normami izolacyjności...

Kilku- i kilkudziesięcioletnie budynki przemysłowe wymagają modernizacji. Ma ona jednak na celu nie tylko poprawienie ich walorów estetycznych, ale przede wszystkim uzyskanie wymaganej normami izolacyjności termicznej. Najlepszym i najszybszym sposobem dostosowania istniejących obiektów do aktualnych warunków technicznych oraz standardów architektonicznych jest zastosowanie płyt warstwowych.

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

DEFRO Kominek a rekuperacja w domu

Kominek a rekuperacja w domu Kominek a rekuperacja w domu

W dobie rosnących opłat za wszelkiego rodzaju dobra i usługi wielu z nas szuka oszczędności. Wysoki procent comiesięcznych wydatków stanowi pokrycie zapotrzebowania energetycznego budynku. Konkretniej,...

W dobie rosnących opłat za wszelkiego rodzaju dobra i usługi wielu z nas szuka oszczędności. Wysoki procent comiesięcznych wydatków stanowi pokrycie zapotrzebowania energetycznego budynku. Konkretniej, chodzi o ogrzewanie domu. Utrzymanie komfortu termicznego jest naszą podstawową potrzebą. Pamiętajmy jednak, że nie trzeba na to wydawać ogromnych sum. Obecnie na rynku istnieje wiele rozwiązań, które zapewniają oszczędne i wydajne ogrzewanie. Jednym z nich może być kominek. Zazwyczaj jest on stosowany...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.