Izolacje.com.pl

Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

www.sxc.hu

www.sxc.hu

Celem ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest zapewnienie takich warunków akustycznych, „aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy [budynku – B.S.] lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach”. Ten cel, zacytowany z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [20, 24], przedstawiony jest w formie wymagania odnoszącego się do projektowania i wykonania budynku wraz z urządzeniami instalacyjnymi. Wymaganie to jest tożsame z wymaganiem zawartym w dyrektywie UE nr 89/106/EEC [2] i w dokumencie interpretacyjnym do tej dyrektywy (dokument nr 5 „Ochrona przed hałasem”).

Zobacz także

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

F.H.U. DEROWERK Zbigniew Białas Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy

Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy

X-floc to skrócona nazwa firmy X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH, największego w Europie producenta maszyn, agregatów i osprzętu przeznaczonych do pneumatycznego przesyłu sypkich materiałów izolacyjnych...

X-floc to skrócona nazwa firmy X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH, największego w Europie producenta maszyn, agregatów i osprzętu przeznaczonych do pneumatycznego przesyłu sypkich materiałów izolacyjnych aplikowanych w konstrukcje ścian, stropów oraz pustki połaci dachowych w celu poprawy poziomu izolacyjności cieplnej i akustycznej. Jej generalnym przedstawicielem w Polsce jest Firma Handlowo-Usługowa DEROWERK z Łodzi.

dr inż. Maciej Jaworski Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia bezwładności cieplnej budynków

Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia bezwładności cieplnej budynków

Szeroko pojęty sektor budownictwa w krajach Unii Europejskiej jest konsumentem ok. 37% energii finalnej. Dwie trzecie tego zużycia jest związane z potrzebą zapewnienia warunków komfortu cieplnego, czyli...

Szeroko pojęty sektor budownictwa w krajach Unii Europejskiej jest konsumentem ok. 37% energii finalnej. Dwie trzecie tego zużycia jest związane z potrzebą zapewnienia warunków komfortu cieplnego, czyli ogrzania bądź chłodzenia pomieszczeń [1]. Szczególnie duża konsumpcja energii występuje w budynkach użyteczności publicznej. W tych budynkach wskaźnik zużycia (w kWh/m2/a) jest dwa do sześciu razy większy, odpowiednio w biurach i restauracjach, niż w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych. Liczby...

Wymóg ten wprowadza obowiązek ochrony akustycznej budynku oraz obowiązek ochrony otoczenia budynku (terenu zewnętrznego) przed hałasem emitowanym z budynku. Budynek jest więc z jednej strony przedmiotem ochrony akustycznej ze względu na potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych w jego pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, z drugiej strony musi być traktowany jako obiekt zabezpieczeń akustycznych, gdy ze względu na urządzenia z nim związane lub sposób wykorzystania pomieszczeń może stać się źródłem zagrożenia akustycznego dla otoczenia.

Spełnienie obowiązku ochrony przed hałasem wymaga uregulowań prawnych i normowych dotyczących:

 • parametrów akustycznych budynku, zapewniających uzyskanie we wnętrzu budynku klimatu akustycznego odpowiedniego dla potrzeb ludzi przebywających w budynku;
 • przez pojęcie „odpowiedni klimat akustyczny” należy w tym wypadku rozumieć takie warunki akustyczne, które zaspokajają potrzeby człowieka, zróżnicowane ze względu na sposób użytkowania pomieszczeń lub ze względu na stan, w jakim człowiek się znajduję podczas przebywania w pomieszczeniu (praca, odpoczynek, sen itd.);
 • dopuszczalnych poziomów hałasu w otoczeniu budynku, istotnych ze względu na zagrożenie hałasem budynku, a także ze względu na potrzebę ograniczenia emisji hałasu z budynku do otoczenia;
 • właściwości akustycznych wyrobów budowlanych, umożliwiających zaprojektowanie i wykonanie budynku o założonych (wymaganych) parametrach akustycznych;
 • pomiarowej kontroli właściwości akustycznych wyrobów budowlanych, budynków oraz poziomu hałasu na zewnątrz budynków (obowiązek kontroli, metody pomiarowej kontroli);
 • metod prognozowania właściwości akustycznych budynków i jego otoczenia na etapie projektowania.

W Polsce obszar uregulowań prawnych i normowych dotyczących ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej obejmuje wszystkie wymienione zagadnienia z wyjątkiem kontroli jakości akustycznej budynków (odnosi się to zarówno do etapu projektowania, jak i obiektów wykonanych). Uregulowania te ujęte są w następujących dokumentach podstawowych:

 • ustawach:
  • Prawo budowlane [32],
  • o wyrobach budowlanych [31],
  • Prawo ochrony środowiska [33];
 • rozporządzeniach:
  • ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [20], [24],
  • ministra infrastruktury w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych znakiem CE [21],
  • ministra infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym [22], – ministra środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [25],
  • ministra środowiska w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN [26];
 • normach:
  • przywołanych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określających wymagania w stosunku do parametrów akustycznych budynku [5, 6, 8, 9] oraz metody pomiarowe sprawdzania spełnienia tych wymagań [7, 16, 18, 19], a także normach określających metody pomiaru właściwości akustycznych wyrobów budowlanych [11, 15, 17, 18, 19]; przez przywołanie w rozporządzeniu zmienia się status tych norm w stosunku do statusu wynikającego z ustawy o normalizacji [30],
  • określających metody pomiaru właściwości akustycznych wyrobów budowlanych nieprzywołane w rozporządzeniu [3],
  • zharmonizowanych, które określają metody pomiaru i oceny właściwości akustycznych wyrobów, jeżeli są deklarowane przez producenta (np. [12, 13, 14]),
  • określających metody projektowania [10].

W wymienionych ustawach ujęcie problematyki ochrony przed hałasem w budynkach i ich otoczeniu ma charakter ogólny, istotne są natomiast odniesienia do rozporządzeń regulujących wiele szczegółowych kwestii.

Ochrona przed hałasem otoczenia budynku

Ochronę przed hałasem otoczenia budynku należy rozpatrywać ze względu na zagrożenie budynku hałasem zewnętrznym oraz ze względu na zagrożenie środowiska hałasem emitowanym z budynku. Wzajemne powiązania między dokumentami prawnymi odnoszącymi się do ochrony środowiska przed hałasem pokazano na rys. 1. Wymagania w zakresie ochrony przed hałasem otoczenia budynku wynikają z rozporządzenia ministra środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [26]. W dokumencie tym podane są wartości dopuszczalnego poziomu hałasu w zależności od rodzaju źródeł hałasu zewnętrznego oraz od przeznaczenia i rodzaju zabudowy terenu.

Rozróżniono tereny przeznaczone (zestawienie według rozporządzenia):

 • pod zabudowę mieszkaniową (z podziałem na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego),
 • pod szpitale i domy opieki społecznej, pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
 • na cele uzdrowiskowe,
 • na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 • na cele mieszkaniowo-usługowe.

W rozporządzeniu inaczej traktowany jest hałas pochodzący z komunikacji lądowej (dróg, linii kolejowych), inaczej z komunikacji lotniczej (startowania i lądowania, przelotów statków powietrznych) i linii energetycznych oraz wszystkich innych niewymienionych źródeł hałasu środowiskowego (ta grupa obejmuje przede wszystkim hałas przemysłowy i instalacyjny). W odniesieniu do tych grup hałasu stosowane są różne wskaźniki oceny hałasu i różne wartości dopuszczalne.

Istotne jest również zróżnicowane podejście w rozporządzeniu do formułowania wymagań w zależności od celu regulacji dotyczących ochrony środowiska przed hałasem. Uwzględniono dwa przypadki; dopuszczalne poziomy hałasu określone za pomocą:

 • równoważnego poziomu dźwięku A w okresie dziennym (LAeqD) i nocnym (LAeqN), służące do kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby,
 • równoważnego poziomu dzienno-wieczorno-nocnego (LDWN) i równoważnego poziomu nocnego (LN), mającego zastosowanie przy prowadzeniu długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.

Z ochroną budynków przed hałasem ma powiązanie normowanie poziomu hałasu w środowisku w odniesieniu do jednej doby. Zróżnicowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w zależności od rodzaju zabudowy (wynikające z wpływu hałasu na zdrowie i samopoczucie człowieka) jest wskazówką do ustalania prawidłowej z punktu widzenia akustycznego lokalizacji budynków w zależności od ich przeznaczenia. W praktyce w wielu wypadkach wartości dopuszczalnego poziomu hałasu w terenie są przekroczone (np. w centralnych częściach miast). W zależności od skali tego przekroczenia budynki będą wymagały zastosowania specjalnych zabezpieczeń przed hałasem zewnętrznym lub, przy niewielkim przekroczeniu, takie zabezpieczenia nie będą konieczne, jednak w pomieszczeniach przy otwartych oknach hałas zewnętrzny będzie zwykle traktowany przez użytkowników jako uciążliwy.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku stanowią także jedno z kryteriów oceny hałasu emitowanego z budynku przez urządzenia stanowiące techniczne wyposażenie budynku (np. wentylatornie zlokalizowane na dachu budynku) lub hałasu wynikającego ze sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku. Przepisy dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku są przywołane w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [20, 24, 34].  

Ochrona budynku przed hałasem i drganiami

Schemat powiązań między poszczególnymi przepisami i normami dotyczącymi ochrony budynku przed hałasem i drganiami przedstawiono na rys. 2. Podstawowym dokumentem prawnym w tym zakresie jest ustawa Prawo budowlane i wynikające z tej ustawy rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W ustawie Prawo budowlane ochrona przed hałasem ujęta jest w grupie 6 podstawowych wymagań, jakie powinny spełniać budynki. Rozwinięcie tego wymagania podane jest w dziale IX rozporządzenia.

Zakres ochrony przed hałasem i drganiami obejmuje:

 • ochronę budynku przed:
  • hałasem zewnętrznym powietrznym,
  • przenikającym między pomieszczeniami hałasem wewnętrznym powietrznym i uderzeniowym,
  • hałasem instalacyjnym wytwarzanym przez wyposażenie techniczne budynku,
  • hałasem pogłosowym, który powstaje w pomieszczeniu w wyniku odbić dźwięku od powierzchni ograniczających pomieszczenie (ten zakres ochrony został wprowadzony w rozporządzeniu z 12 marca 2009 r. [24]),
  • drganiami, których źródłem mogą być zarówno urządzenia zainstalowane w budynku, jak i źródła zewnętrzne (np. komunikacja) wywołujące drgania przenoszone na budynek przez grunt,
 • ochronę środowiska przed ewentualną emisją hałasu z budynku do otoczenia.

Obecny, po nowelizacji rozporządzenia [24], zakres ochrony przed hałasem w budynkach jest zgodny z dyrektywą 89/106/EEC dotyczącą wyrobów budowlanych, a w szczególności z dokumentem interpretacyjnym Wymagania podstawowe nr 5 „Ochrona przed hałasem” [1, 2].

W rozporządzeniu odniesiono się do zasad ochrony budynku przed wymienionymi rodzajami hałasu, podając wymagania (w postaci skwantyfikowanej) w stosunku do poszczególnych parametrów budynku oraz wymagania (w postaci opisowej) w stosunku do określonych rozwiązań służących ochronie przeciwdźwiękowej i przeciwdrganiowej budynku. Wymagania skwantyfikowane nie zostały podane w rozporządzeniu wprost, lecz w postaci odniesienia do konkretnych norm:

  • dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach według normy PN-87/B-02151/02 [5],
  • izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych i zewnętrznych w budynku według normy PN-B-02151-3:1999 [6],
  • dopuszczalne poziomy drgań w budynku według normy PN-88/B-02171 [9] i w pewnym zakresie PN-85/B-02170 [8].

Nie ma na razie polskiej normy odnoszącej się do czasu pogłosu pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Przygotowane są dopiero bardzo szczegółowe założenia do niej [28]. Podane w nich wartości czasu pogłosu, jakie powinny być przyjmowane ze względu na zmniejszenie poziomu hałasu pogłosowego w pomieszczeniach oraz ze względu na uzyskanie właściwych warunków do odbioru pożądanych sygnałów akustycznych (np. mowy), uwzględniono w komentarzu do znowelizowanego rozporządzenia [34].

Norma określająca dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach będzie w przyszłym roku nowelizowana, ponieważ nie odpowiada ona aktualnemu stanowi wiedzy i jest niezgodna z odpowiednią normą EN. Zostaną z niej usunięte wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniach pochodzące ze wszystkich źródeł łącznie (poziom wypadkowy), ponieważ jest to wielkość niedookreślona, niemożliwa do jednoznacznego wyznaczenia ani w drodze obliczeń, ani na podstawie bezpośrednich pomiarów – wiele źródeł mających wpływ na ogólny poziom hałasu przenikającego do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej ma charakter przypadkowy.

Sposób normowania hałasu instalacyjnego w znowelizowanej normie PN-87/B-02151/02 będzie dostosowany do normy europejskiej. Przewidziana jest również nowelizacja normy PN-B-02151-3:1999, która doprowadzi do uszczegółowienia wymagań w stosunku do izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych. Pozostawi ona wartość wymagań na niezmienionym poziomie (z minimalnymi zmianami i uściśleniami), wprowadzi natomiast zmiany w wymaganiach dotyczących izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w powiązaniu z poziomami hałasu zewnętrznego wyrażonymi za pomocą wskaźników stosowanych w dokumentach dotyczących ochrony środowiska.

Obecnie istnieje pewna dwoistość podejścia do wymagań dotyczących ochrony pomieszczeń w budynku przed hałasem zewnętrznym ujętych w normie PN-87/B-02151/02 (dopuszczalne poziomy hałasu) i normie PN-B-02151-03:1999 (minimalna izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych) [29, 34]. Wynikające stąd pewne rozbieżności będą usunięte po nowelizacji normy z 1987 r. Niezależnie od wymagań podanych w formie wartości liczbowych konkretnych parametrów akustycznych budynku rozporządzenie podaje wiele wymagań w formie opisowej, które należy traktować jako zestawienie niezbędnych przedsięwzięć do uzyskania właściwej ochrony przeciwdźwiękowej i przeciw drganiowej pomieszczeń w budynku. Odnoszą się one do wszystkich uwzględnionych w rozporządzeniu zakresów ochrony przed hałasem i drganiami i obejmują następujące istotne zalecenia oraz wymagania w odniesieniu do:

  • ochrony przed hałasem zewnętrznym – wskazówki dotyczące właściwego z punktu widzenia akustycznego sytuowania budynku, odpowiedniego kształtowania bryły budynku i projektowania układu funkcjonalnego ograniczającego przenikanie hałasu zewnętrznego do pomieszczeń szczególnie chronionych, stosowania zabezpieczeń akustyczno-urbanistycznych w otoczeniu budynku,
  • ochrony przed hałasem wewnętrznym powietrznym i uderzeniowym – wymagania odnoszące się do ograniczenia przenoszenia hałasu między pomieszczeniami przez przewody instalacyjne, szczególnych właściwości akustycznych ścian oddzielających pomieszczenia sanitarne jednego mieszkania od pokoi przyległego mieszkania, właściwości tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi, w szczególności w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
  • ochrony przed hałasem wewnętrznym instalacyjnym – wymagania dotyczące doboru urządzeń instalacyjnych w budynku przy uwzględnieniu ich parametrów akustycznych, stosowania zabezpieczeń przeciwdźwiękowych i przeciwdrganiowych przeciwdziałających powstawaniu hałasów instalacyjnych i rozprzestrzenianiu się ich w budynku, zalecenia dotyczące unikania lokalizacji pomieszczeń sanitarnych jednego mieszkania przy pokojach obcego mieszkania,
  • ochrony przed hałasem pogłosowym – stosowanie w pomieszczeniach adaptacji dźwiękochłonnych z materiałów (wyrobów) o potwierdzonych właściwościach pochłaniania dźwięku,
  • ochrony przed drganiami – wymaganie wprowadzające obowiązek stosowania zabezpieczeń przeciwdrganiowych źródeł drgań znajdujących się w otoczeniu budynku lub zabezpieczeń konstrukcji budynku przeciwdziałających przenoszeniu drgań przez podłoże na budynek oraz stosowania zabezpieczeń przeciwdrganiowych urządzeń sytuowanych w budynku i instalacji stanowiących techniczne wyposażenie budynku.

Izolacyjność akustyczna przegród w budynku nie jest równa izolacyjności akustycznej wyrobów, z których te przegrody zostały wykonane. Wyznaczenie tej izolacyjności powinno być uwzględnione w projekcie budowlanym. W tym zakresie istnieją normy, które należy traktować jako normy projektowania [10]. Nie są one przywołane w rozporządzeniu, ponieważ sposób dojścia do rozwiązań spełniających wymagania wchodzi w zakres warsztatu projektanta, który może posługiwać się różnymi metodami obliczeniowymi (w tym metodami ujętymi w normach projektowania), ale także może korzystać z rozwiązań wzorcowych o określonych pomiarowo parametrach akustycznych w budynku.

W znowelizowanym rozporządzeniu przywołano natomiast normy pomiarowe obejmujące metody kontroli spełnienia wymagań odnośnie dopuszczalnego poziomu hałasów instalacyjnych i izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych i wewnętrznych w budynku oraz niektóre metody wyznaczania parametrów akustycznych wyrobów budowlanych w warunkach laboratoryjnych. Potrzeba przywołania tych norm wynika ze specyfiki zjawisk akustycznych, która powoduje, że uzyskane na podstawie pomiarów wartości konkretnego mierzonego parametru akustycznego budynku lub wyrobu budowlanego zależą w znacznym stopniu od metodyki pomiarowej i warunków pomiaru. Odwołanie się w rozporządzeniu do tych norm eliminuje więc potencjalne źródło ewentualnych rozbieżności w ocenie akustycznej budynków i wyrobów budowlanych.

Przywołanie w rozporządzeniu norm pomiarowych ma również na celu podkreślenie, że przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasów instalacyjnych oraz izolacyjności akustycznej w trakcie realizacji budynku może być zaplanowanym elementem tego procesu. Praktyka wskazuje, że w trakcie wznoszenia budynku, a zwłaszcza przy montażu instalacji, wykonawca przeprowadza niejednokrotnie kontrolne pomiary akustyczne w wybranych fragmentach budynku w celu sprawdzenia faktycznej jakości akustycznej zastosowanych egzemplarzy urządzeń lub skuteczności wykonanych zabezpieczeń akustycznych (np. podkładek przeciwdrganiowych). Pomiary izolacyjności akustycznej mogą także umożliwiać dobór przyjętych w projekcie wariantowych rozwiązań budowlanych (np. przegród) lub też dobór producentów konkretnych, istotnych z punktu widzenia akustycznego wyrobów budowlanych przewidzianych do zastosowania w budynku.

Takie działania są już niejednokrotnie wykorzystywane w praktyce przy wznoszeniu budynków, których inwestorzy zdają sobie sprawę, że parametry akustyczne budynku są istotne nie tylko ze względów prawnych, ale przekładają się na wartość handlową obiektu. Jako przykłady takich działań można podać np. kontrolne badania akustyczne wariantowych rozwiązań ścian między wzorcowymi pokojami hotelowymi, dobór na podstawie pomiarów izolacyjności akustycznej szczegółów rozwiązań ścian międzymieszkaniowych, a także pomiary rzeczywistej izolacyjności akustycznej zmontowanych doświadczalnie w budynku pojedynczych egzemplarzy np. drzwi i okien dostarczonych przez różnych producentów.  

Właściwości akustyczne wyrobów budowlanych

Do właściwości akustycznych wyrobów budowlanych odnoszą się przepisy w postaci ustawy o wyrobach budowlanych, rozporządzeń związanych z tą ustawą, normy wyrobu (normy zharmonizowane), normy określające metody pomiarowego wyznaczania właściwości akustycznych wyrobów, a także dokumenty w postaci aprobat i rekomendacji technicznych. Wzajemne powiązania między tymi dokumentami przedstawiono na rys. 3.

W ustawie o wyrobach budowlanych [31] zawarte jest istotne z punktu widzenia akustycznego stwierdzenie, że „wyrób może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych”. Do właściwości użytkowych obiektu, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, należą jego właściwości akustyczne. Oznacza to, że dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu jest w świetle prawa uwarunkowane możliwością uzyskania przy zastosowaniu tego wyrobu właściwości akustycznych budynku zgodnych z warunkami technicznymi i odpowiednimi normami PN. Oznacza to zatem, że wyroby, które mogą mieć wpływ na jakość akustyczną budynku, w tym budynku np. mieszkalnego, muszą mieć określone i potwierdzone parametry akustyczne, co jest warunkiem poprawnego ich stosowania przy wznoszeniu obiektu budowlanego.

Większość wyrobów mających wpływ na parametry akustyczne budynku należy do grupy wyrobów podlegających systemowi potwierdzenia zgodności 3 (niektóre – systemowi 4). W tych systemach zgodność poszczególnych cech wyrobu (a więc i parametrów akustycznych) deklarowana jest przez producenta na podstawie wyników wstępnego badania typu. Systemy 3 i 4 różnią się tylko wymaganiami w stosunku do jednostki przeprowadzającej badania. W normach wyrobu (normy zharmonizowane np. [12, 13, 14]) parametry akustyczne są uwzględniane, gdy są deklarowane przez producenta.

Normy te nie określają minimalnych parametrów akustycznych wyrobów, podają natomiast metody pomiarowe, według których te parametry powinny być wyznaczane, i normy – zgodnie z którymi należy obliczać jednoliczbowe wskaźniki danego parametru na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w różnych pas mach częstotliwości (począwszy od pasm częstotliwości niskich przez średnie do wysokich). Producent może zadeklarować konkretną wartość parametru określającego właściwości akustyczne wyrobu na podstawie badań przeprowadzonych według tych norm.

Niezadeklarowanie właściwości akustycznych wyrobu oznacza, zgodnie z ustawą o wyrobach, że wyrób ten jako nieokreślony pod względem akustycznym nie może być zastosowany w elementach budynku, w stosunku do których stawiane są wymagania akustyczne. Podobne zastrzeżenia odnoszą się do aprobat i rekomendacji technicznych, w których nie podano parametrów akustycznych danego wyrobu.

Kontrola właściwości akustycznych budynków i wyrobów budowlanych

Kontrola właściwości akustycznych wyrobów uwzględniona jest w odnośnych przepisach w ramach wstępnego badania typu. W tym zakresie można więc uznać stan prawny jako zadowalający. Sprawą otwartą jest natomiast kwestia zgodności z wynikami wstępnego badania typu parametrów akustycznych wyrobów pochodzących od różnych producentów.

W większości wypadków w ramach kontroli produkcji nie są uwzględniane parametry akustyczne wyrobu, a inne sprawdzane obligatoryjnie cechy wyrobu nie w każdym przypadku mogą stanowić potwierdzenie zakładanej jakości akustycznej wyrobu. W Polsce nie ma przepisów, które narzucałyby obowiązek kontroli spełnienia wymagań akustycznych w stosunku do parametrów akustycznych budynku (odnosi się to zarówno do etapu projektowania, jak i odbioru gotowego budynku).

Odwołanie się do metod kontroli parametrów akustycznych budynku w rozporządzeniu w spawie warunków akustycznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie oznacza wprowadzenia obowiązku kontroli akustycznej np. przy odbiorze budynków. Ta problematyka należałaby do innego obszaru regulacji prawnych, jednak w odniesieniu do zagadnień akustycznych takie regulacje nie istnieją. Instytut Techniki Budowlanej postulował wprowadzenie do rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [23] obowiązku zadeklarowania przez projektanta spełnienia poszczególnych wymagań akustycznych odnoszących się do projektowanego budynku, jednak postulat ten nie został przyjęty (projekt formy takiej deklaracji był zamieszczony w 2008 r. przez kilka miesięcy na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury).

Zwiększenie presji społecznej dotyczącej zapewnienia właściwych parametrów akustycznych budynków powoduje, że pomimo braku przepisów niektórzy inwestorzy zamieszczają w kontraktach obowiązek przedstawienia przez wykonawcę wyników badań, np. izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych czy zewnętrznych w budynku i oceny tych wyników w stosunku do wymagań wynikających z przepisów budowlanych (są to jednak przypadki sporadyczne). Dotyczy to głównie takich budynków, jak hotele czy budynki biurowe, zdarzają się jednak sytuacje wprowadzenia takiego obowiązku w kontraktach dotyczących budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Zakres tego typu badań kontrolnych zależy od konstrukcji budynku, jego układu funkcjonalnego i powinien być zawsze określony przez specjalistę w zakresie akustyki budowlanej. Pomiary powinny być przeprowadzane przez akredytowane laboratoria akustyczne. Kontrola właściwości akustycznych budynku i zgodności tych właściwości z wymaganiami wynikającymi z przepisów budowlanych powinna być przeprowadzana w dwóch etapach: na etapie projektowania budynku i po jego wykonaniu.

Od rozwiązań projektowych zależy, czy budynek może uzyskać wymagane właściwości akustyczne. Prawidłowy projekt nie daje jednak gwarancji w tym zakresie, natomiast niewłaściwe pod względem akustycznym rozwiązania projektowe przesądzają z góry, że parametry akustyczne budynku nie będą zgodne z wymaganiami. Kontrola właściwości akustycznych budynku po jego wykonaniu powinna być drugim etapem działań kontrolnych, wskazującym na jakość pod względem akustycznym zastosowanych materiałów i wykonania całego budynku. Oczywiste jest, że taka interpretacja kontroli parametrów akustycznych budynku po jego wykonaniu odnosi się tylko do obiektów zaprojektowanych poprawnie z punktu widzenia akustycznego.

Literatura

 1. Dokument interpretacyjny do Dyrektywy 89/106/ EEC dotyczącej wyrobów budowlanych: Wymagania podstawowe nr 5 „Ochrona przed hałasem”, [w:] „Dokumenty Wspólnoty Europejskiej dotyczące Budownictwa”, Zeszyt 6, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1996.
 2. Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EEC), [w:] „Dokumenty Wspólnoty Europejskiej dotyczące Budownictwa”, Zeszyt 1, Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 1994.
 3. A. Iżewska, „Aktualne normy dotyczące akustyki budowlanej”, „Materiały Budowlane”, nr 8/2008.
 4. M. Mirowska, „Podstawy prawne oraz wymagania dotyczące ochrony przed hałasem i drganiami w budynkach i ich otoczeniu – część II”, „Materiały Budowlane”, nr 7/2008.
 5. PN-B-02151-02:1987 (PN-87/B-02151/02) „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach”.
 6. PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.
 7. PN-B-02156:1987 (PN/87-B-02156) „Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach”.
 8. PN-B-02170:1985 (PN-85/B-02170) „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki”.
 9. PN-B-02171:1988 (PN-88/B-02171) „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”.
 10. PN-EN 12354 „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów”, Część 1:2002, 2:2002, 3:2003, 4:2003, 6:2005.
 11. PN-EN 20140 „Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych”, część 3:1999, 9:1998, 10:1994 (odnoszą się do pomiarów laboratoryjnych).
 12. PN-EN 14351-1:2006 „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne”, Część 1: „Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”.
 13. PN-EN 14509:2007 „Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału termoizolacyjnego w obustronnej okładzinie z blachy – wyroby produkowane fabrycznie. Właściwości”.
 14. PN-EN 14830:2005 „Ściany osłonowe. Norma wyrobu”.
 15. PN-EN ISO 140 „Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych”, część 6:1999, 8:1999, 12:2001 (odnoszą się do pomiarów laboratoryjnych).
 16. PN-EN ISO 140 „Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych”, część 4:2000, 5:2000, 7:2000 (odnoszą się do pomiarów terenowych). 
 17. PN-EN ISO 354:2005 „Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej”.
 18. PN-EN ISO 717-1:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych”.
 19. PN-EN ISO 717-2:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych”.
 20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690; zmiany: DzU z 2003 r. nr 33, poz. 270, DzU z 2004 r. nr 109, poz. 1156).
 21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych znakiem CE (DzU z 2004 r. nr 195, poz. 2011).
 22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2004 r. nr 198, poz.2041).
 23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2008 r. nr 201, poz. 1239).
 24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2009 r. nr 56, poz. 461).
 25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (DzU z 2007 r. nr 106, poz.729).
 26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120 z 2007 r. poz. 826)
 27. B. Szudrowicz, „Podstawy prawne oraz wymagania dotyczące ochrony przed hałasem i drganiami w budynkach i ich otoczeniu – część I”, „Materiały Budowlane”, nr 6/2008.
 28. B. Szudrowicz, „Normowanie czasu pogłosu w pomieszczeniach – założenia do normy PN”, „Materiały Budowlane”, nr 8/2009.
 29. B. Szudrowicz, „Ochrona przed hałasem i drganiami w znowelizowanym rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.
 30. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (DzU z 2002 r. nr 169, poz. 1386 z późn. zm.).
 31. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU z 2004 r. nr 92, poz. 881).
 32. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
 33. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
 34. „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst ujednolicony po nowelizacji z komentarzem”, praca zbiorowa pod red. K. Kukulskiego. Wydawnictwo ITB, Warszawa 2009 (w druku).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Krzysztof Krzysztof, 13.12.2012r., 01:00:15 Witam, Mam pytanie: Co mają ludzie uczynić z wybudowanym na poziomie parteru fitness klubu, który zrealizowano bez właściwej izolacyjności akustycznej wymaganej par. 326 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku, a GIS wykonując badania dopuszczalnych hałasów w porze dziennej nie uwzględnia w swojej metodyce pomiarów od wzmacniaczy akustycznych, których dzwięki i darcia trenera najbardziej przenoszą się do mieszkań. I przy pomiarach w kubie wyłączone są wzmacniacze i odgłosy ludzkie, bo PN nie przewiduje pomiarów takich własnie hałasów akustycznych ??? To jest jakieś chore i niespójne. Takie potworki budowlane powstają w budynkach mieszkalnych i ludzie nie mogą wymóc na właścicielu poprzez organy budowlane wykonania izolacyjności akustycznej tego fitness klubu, bo nie mają przymiotu strony (fachowe określenie prawnicze, bez definicji, aby można mataczyć). Pzdr. Krzysztof Fila

Powiązane

Jacek Sawicki Płyty warstwowe w okładzinach metalowych – wymagania

Płyty warstwowe w okładzinach metalowych – wymagania Płyty warstwowe w okładzinach metalowych – wymagania

Samonośne płyty warstwowe w okładzinach metalowych przeznaczone do zastosowań w obiektach budowlanych podlegają, jak każdy wyrób budowlany, odpowiednim procedurom normalizacyjnym. Procedury te informują,...

Samonośne płyty warstwowe w okładzinach metalowych przeznaczone do zastosowań w obiektach budowlanych podlegają, jak każdy wyrób budowlany, odpowiednim procedurom normalizacyjnym. Procedury te informują, na ile i w jakim zakresie można gwarantować poprawne funkcjonowanie produktu w budowli w przewidywanym okresie użytkowania. Udzielane aprobaty oznaczają, że określone właściwości użytkowe we wskazanych warunkach eksploatacyjnych oraz w poprawnie zaprojektowanych i wykonanych obiektach, przy zachowaniu...

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Anna Kaczmarek Trwałość murów licowych

Trwałość murów licowych Trwałość murów licowych

W artykule zostanie przedstawione ujęcie trwałości murów licowych w opracowywanym do wdrożenia w Polsce Eurokodzie EN 1996 „Projektowanie konstrukcji murowych” [1]. Problematyka ta ujęta jest w części...

W artykule zostanie przedstawione ujęcie trwałości murów licowych w opracowywanym do wdrożenia w Polsce Eurokodzie EN 1996 „Projektowanie konstrukcji murowych” [1]. Problematyka ta ujęta jest w części II „Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych”, która wskazuje również wiele norm związanych (m.in. grupy norm EN 771 [2], EN 998 [3] i pośrednio EN 845 [4]). Jednak w tej grupie norm zawarte są tylko ogólne wytyczne dotyczące zasad doboru materiałów. Doświadczenia...

mgr inż. Michał Wieczorek, mgr inż. Krzysztof Nosal Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości

Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości

Tynki wewnętrzne, zwane także wyprawami tynkarskimi, to powłoki wykonane z zapraw przeznaczonych do pokrywania lub kształtowania powierzchni ścian i stropów. Należy jednak pamiętać, że tynk to nie tylko...

Tynki wewnętrzne, zwane także wyprawami tynkarskimi, to powłoki wykonane z zapraw przeznaczonych do pokrywania lub kształtowania powierzchni ścian i stropów. Należy jednak pamiętać, że tynk to nie tylko element zwiększający estetykę i wytrzymałość powierzchni ściany, lecz także czynnik zapewniający odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach, stanowiący o komforcie jego użytkowania. Aby te funkcje mógł pełnić w każdym wnętrzu, jego rodzaj należy starannie dobrać w zależności od podłoża oraz przewidywanego...

mgr inż. Paweł Kielar Materiały do systemów ociepleń ETICS

Materiały do systemów ociepleń ETICS Materiały do systemów ociepleń ETICS

Gdy patrzymy na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadajemy sobie pytanie: czy rzeczywiście dobór materiałów i ich wbudowanie są łatwe?

Gdy patrzymy na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadajemy sobie pytanie: czy rzeczywiście dobór materiałów i ich wbudowanie są łatwe?

inż. Jacek Urban Gładzie gipsowe w budownictwie

Gładzie gipsowe w budownictwie Gładzie gipsowe w budownictwie

Gładź jest ostatnią wierzchnią warstwą powierzchni tynkowanej, nadającą jej wysoką estetykę, wykonywaną z zaprawy lub masy tynkarskiej. Najbardziej szlachetna odmiana gładzi do wykonywania powłok wewnętrznych...

Gładź jest ostatnią wierzchnią warstwą powierzchni tynkowanej, nadającą jej wysoką estetykę, wykonywaną z zaprawy lub masy tynkarskiej. Najbardziej szlachetna odmiana gładzi do wykonywania powłok wewnętrznych w obiektach budowlanych to suche zaprawy tynkarskie wytwarzane na spoiwie gipsowym – tzw. gładzie gipsowe. Gładzie gipsowe stosuje się na powierzchniach ścian i sufitów w celu ich wyrównania, a dzięki temu uzyskania wysokiej jakości podłoży gładkich przeznaczonych do malowania lub tapetowania.

Zbigniew Rekucki Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych

Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych

Historia obecności płyt gipsowo-kartonowych w Polsce ma już pięćdziesięcioletnią tradycję. Należy jednak zaznaczyć, że ten pierwszy okres stosowania (od 1957 do 1990 r.) bardzo zaszkodził opinii o przydatności...

Historia obecności płyt gipsowo-kartonowych w Polsce ma już pięćdziesięcioletnią tradycję. Należy jednak zaznaczyć, że ten pierwszy okres stosowania (od 1957 do 1990 r.) bardzo zaszkodził opinii o przydatności płyt gipsowo-kartonowych na polskich budowach. W tym pierwszym okresie była dostępna jedynie płyta, nie było natomiast żadnych akcesoriów ani kleju gipsowego czy gipsu szpachlowego, nie mówiąc już o profilach. Płyta g-k miała zastępować mokre tynki wewnętrzne, co dobitnie podkreśla obowiązująca...

dr inż. Maciej Jaworski Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków? Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność...

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność do akumulacji ciepła) przyczynia się zaś do poprawy jego efektywności energetycznej, co przejawia się zmniejszeniem zużycia energii niezbędnej do zapewnienia i utrzymania komfortu cieplnego. Pozwala też na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych.

dr inż. Marek Kamieniarz Dom podziemny

Dom podziemny Dom podziemny

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

dr inż. Jerzy Szyszka Izolacje aerożelowe

Izolacje aerożelowe Izolacje aerożelowe

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych...

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych termoizolacji, nawet mimo stosunkowo dużego kosztu ich wytwarzania. Takim materiałem izolacyjnym, który wydaje się spełniać rosnące wymagania, jest aerożel – materiał nanoporowaty, ultralekki i transparentny.

inż. Jacek Urban Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego

Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego

Zaprawy tynkarskie na bazie cementu romańskiego były powszechnie stosowane w budownictwie miejskim na przełomie XIX i XX w. Miały za zadanie chronić konstrukcję budynków przed wpływem czynników atmosferycznych...

Zaprawy tynkarskie na bazie cementu romańskiego były powszechnie stosowane w budownictwie miejskim na przełomie XIX i XX w. Miały za zadanie chronić konstrukcję budynków przed wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń środowiska, a jednocześnie pełnić funkcję dekoracyjną. Po ich ponad 100-letniej eksploatacji można stwierdzić, że w przeważającej większości obserwowanych obiektów wygrały próbę czasu i zachowały funkcję wypraw bez specjalnych reperacji. Jednakże w wielu wypadkach wpływy atmosferyczne...

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Paula Szczepaniak Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród

Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie [12]. Ustawodawcy zaprezentowali w nim m.in. nowe podejście...

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie [12]. Ustawodawcy zaprezentowali w nim m.in. nowe podejście do oceny wilgotnościowej przegród. Jako właściwą wskazali normę PN-EN ISO 13788 [11], która od momentu jej wprowadzenia w 2001 r. miała status normy dobrowolnego stosowania. W związku z tym już wcześniej została wdrożona do procesu dydaktycznego na wielu uczelniach technicznych. Prowadzono również...

mgr inż. Jerzy Żurawski Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych

Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych

Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a...

Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a dodatkowy problem mogą stanowić dokonane w trakcie realizacji zmiany technologii czy materiałów w stosunku do zaplanowanych w projekcie. Aby zatem dokonać poprawnej oceny, należy wykonać dodatkowe badania, najlepiej metodą bezinwazyjną. Taka bezinwazyjna weryfikacja prac izolacyjnych nie jest możliwa...

mgr inż. Anna Zastawna-Rumin Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej....

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej. Zwiększenie parametrów izolacyjnych przegród budynku jest często bardzo trudne do uzyskania (przy istniejących grubych ścianach powoduje ograniczenie dopływu światła dziennego) lub wiąże się z wieloma kompromisami architektonicznymi i funkcjonalnymi (np. zmniejszeniem powierzchni użytkowej lub wysokości...

dr hab. inż., prof. PK Krzysztof Stypuła Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami

Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami

W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego. Nowym inwestycjom mogą towarzyszyć oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko. Jednym z takich oddziaływań...

W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego. Nowym inwestycjom mogą towarzyszyć oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko. Jednym z takich oddziaływań jest wpływ wibracji, czyli drgań mechanicznych (zwanych dalej krótko drganiami), na budynki i ludzi w nich przebywających (tzw. wpływy dynamiczne).

mgr inż. Paweł Tomczyk Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie...

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie Interpretacyjnym „Wymaganie podstawowe nr 5. Ochrona przed hałasem”. Podobne zapisy, włączające ponadto ochronę przeciwdrganiową, znajdują się w podstawowych aktach prawnych dotyczących budownictwa, do których należą: ustawa Prawo budowlane i związane z nią Rozporządzenie Ministra Infrastruktury...

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku

Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku

Podstawowym problemem w procedurach obliczeniowych jest sposób uwzględniania liniowych mostków cieplnych. Z tego względu zjawisko występowania mostka cieplnego jest zwykle niedostrzegane i pomijane przez...

Podstawowym problemem w procedurach obliczeniowych jest sposób uwzględniania liniowych mostków cieplnych. Z tego względu zjawisko występowania mostka cieplnego jest zwykle niedostrzegane i pomijane przez projektantów, architektów i konstruktorów.

dr hab. Włodzimierz Urbaniak Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. PŁ, dr inż. Aleksander Dariusz Panek Jak określać charakterystykę energetyczną budynków?

Jak określać charakterystykę energetyczną budynków? Jak określać charakterystykę energetyczną budynków?

Zapotrzebowanie na energię netto do ogrzewania i chłodzenia stanowi istotny składnik ogólnej charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto wiele wskaźników opartych na zapotrzebowaniu na energię netto...

Zapotrzebowanie na energię netto do ogrzewania i chłodzenia stanowi istotny składnik ogólnej charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto wiele wskaźników opartych na zapotrzebowaniu na energię netto jest podstawą do porównywania koncepcji architektonicznych i szacowania przyszłych kosztów eksploatacji obiektów, w szerszej perspektywie zaś – do oceny wpływu budynków na środowisko. W wybranych przypadkach (dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego) wskaźniki zapotrzebowania...

Jarosław Guzal Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce

Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce

"Aerożel jest stosunkowo starym materiałem – wynaleziono go w 1931 r. jego objętość stanowi w ponad 90% powietrze, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem o najniższej wartości współczynnika przewodzenia...

"Aerożel jest stosunkowo starym materiałem – wynaleziono go w 1931 r. jego objętość stanowi w ponad 90% powietrze, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem o najniższej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ" - tłumaczą Jarosławowi Guzalowi Szymon Markiewicz – dyrektor handlowy, i Dariusz Krakowski – przedstawiciel handlowy firmy Aerogels Poland Nanotechnology Sp. z o.o.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania

Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania

Wysadzina zmarzlinowa to zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek zamarzania wody gruntowej podciąganej kapilarnie do strefy przemarzania,...

Wysadzina zmarzlinowa to zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek zamarzania wody gruntowej podciąganej kapilarnie do strefy przemarzania, a dokładniej: na skutek kolejno tworzących się w podłożu soczewek lodu.

Jacek Sawicki Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych

Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych

Wentylacja ścian zewnętrznych ocieplanych w technologiach lekkich-suchych pozornie stanowi niewiele znaczący fragment globalnego systemu wentylacji obiektu. W rzeczywistości jest to istotny jego składnik,...

Wentylacja ścian zewnętrznych ocieplanych w technologiach lekkich-suchych pozornie stanowi niewiele znaczący fragment globalnego systemu wentylacji obiektu. W rzeczywistości jest to istotny jego składnik, bo w takich strefach zachodzą skomplikowane zjawiska klimatyczne związane ze zmianami tempa dyfuzji powietrza suchego i pary wodnej oraz migracją wilgoci, adekwatne do warunków cieplno-wilgotnościowych panujących po obu stronach ścian. Zjawiska te rzutują na jakość konstrukcji obiektu i kształtują...

Jacek Sawicki Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać? Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach....

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach. Na ścianach wewnątrz pomieszczeń są to miejsca występowania tzw. mostków termicznych, spowodowane brakiem docieplenia muru, gdzie na styku powierzchni ściany z otoczeniem występuje zjawisko skraplania się wilgoci.

Piotr Rogalski Jak izolować ściany zewnętrzne budynków?

Jak izolować ściany zewnętrzne budynków? Jak izolować ściany zewnętrzne budynków?

Inwestor czy właściciel budynku powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002...

Inwestor czy właściciel budynku powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). W jego interesie jest jednak rozważenie zastosowania lepszej ochrony cieplnej, niż wymagana w przepisach, tzn. wyboru takich rozwiązań, których efektywność ekonomiczna...

mgr inż. Tomasz Karwat Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Wybrane dla Ciebie

Izolacja cieplna budynków, w których wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej

Izolacja cieplna budynków, w których wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej Izolacja cieplna budynków, w których wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej

Sprawdź komponenty do natrysku piany

Sprawdź komponenty do natrysku piany Sprawdź komponenty do natrysku piany

Rozwiązania posadzkowe dostosowane do potrzeb klienta

Rozwiązania posadzkowe dostosowane do potrzeb klienta Rozwiązania posadzkowe dostosowane do potrzeb klienta

Dobrze uszczelniony dach, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Dobrze uszczelniony dach, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać » Dobrze uszczelniony dach, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Kupuj materiały izolacyjne w jednym miejscu i minimalizuj koszty »

Kupuj materiały izolacyjne w jednym miejscu i minimalizuj koszty » Kupuj materiały izolacyjne w jednym miejscu i minimalizuj koszty »

Eksperci dobierają technologię i materiały z kosztorysem »

Eksperci dobierają technologię i materiały z kosztorysem » Eksperci dobierają technologię i materiały z kosztorysem »

Jakie wybrać pokrycie dachowe?

Jakie wybrać pokrycie dachowe? Jakie wybrać pokrycie dachowe?

„Hydroizolacje w budownictwie" teraz w promocji! »

„Hydroizolacje w budownictwie" teraz w promocji! » „Hydroizolacje w budownictwie" teraz w promocji! »

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym po...

merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Sprawdzeni dostawcy na merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie...

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie do potrzeb firm i specyfiki rynku B2B.

Izolacje Pluimers Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ocieplenie poddasza pianą PUR Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym...

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym i szybkim sposobem jest ocieplenie poddasza pianą pur. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy produkt wraz z usługą, która zazwyczaj trwa 1-2 dni. Inwestor nie musi praktycznie o nic się martwić. Bardzo ważny jest jednak wybór piany pur.

Getin Noble Bank SA Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować?

Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować? Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować?

Termomodernizacja budynku mieszkalnego może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu. Ekspert Getin Noble Bank odpowiada na pytania dotyczące korzyści wynikających z przeprowadzenia remontu oraz przedstawia...

Termomodernizacja budynku mieszkalnego może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu. Ekspert Getin Noble Bank odpowiada na pytania dotyczące korzyści wynikających z przeprowadzenia remontu oraz przedstawia dostępne w banku sposoby jego sfinansowania.

merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

8 powodów, dla których warto korzystać z merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

Bogata oferta produktów i rozwiazań, gwarancja bezpiecznych zakupów oraz możliwość negocjacji warunków i cen to tylko niektóre zalet platformy handlowej merXu. Zobacz, dlaczego warto korzystać z merXu.

Bogata oferta produktów i rozwiazań, gwarancja bezpiecznych zakupów oraz możliwość negocjacji warunków i cen to tylko niektóre zalet platformy handlowej merXu. Zobacz, dlaczego warto korzystać z merXu.

FOVEO TECH Rodzaje tynków elewacyjnych – zewnętrzne tynki cienkowarstwowe

Rodzaje tynków elewacyjnych – zewnętrzne tynki cienkowarstwowe Rodzaje tynków elewacyjnych – zewnętrzne tynki cienkowarstwowe

Po nałożeniu na elewację zewnętrzne tynki cienkowarstwowe są w zasadzie nie do odróżnienia, niezależnie od tego, jakiego są rodzaju. Jednak to podobieństwo jest tylko wizualne.

Po nałożeniu na elewację zewnętrzne tynki cienkowarstwowe są w zasadzie nie do odróżnienia, niezależnie od tego, jakiego są rodzaju. Jednak to podobieństwo jest tylko wizualne.

Balex Metal Sp. z o. o. Jak modernizować budynki przemysłowe?

Jak modernizować budynki przemysłowe? Jak modernizować budynki przemysłowe?

Kilku- i kilkudziesięcioletnie budynki przemysłowe wymagają modernizacji. Ma ona jednak na celu nie tylko poprawienie ich walorów estetycznych, ale przede wszystkim uzyskanie wymaganej normami izolacyjności...

Kilku- i kilkudziesięcioletnie budynki przemysłowe wymagają modernizacji. Ma ona jednak na celu nie tylko poprawienie ich walorów estetycznych, ale przede wszystkim uzyskanie wymaganej normami izolacyjności termicznej. Najlepszym i najszybszym sposobem dostosowania istniejących obiektów do aktualnych warunków technicznych oraz standardów architektonicznych jest zastosowanie płyt warstwowych.

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

DEFRO Kominek a rekuperacja w domu

Kominek a rekuperacja w domu Kominek a rekuperacja w domu

W dobie rosnących opłat za wszelkiego rodzaju dobra i usługi wielu z nas szuka oszczędności. Wysoki procent comiesięcznych wydatków stanowi pokrycie zapotrzebowania energetycznego budynku. Konkretniej,...

W dobie rosnących opłat za wszelkiego rodzaju dobra i usługi wielu z nas szuka oszczędności. Wysoki procent comiesięcznych wydatków stanowi pokrycie zapotrzebowania energetycznego budynku. Konkretniej, chodzi o ogrzewanie domu. Utrzymanie komfortu termicznego jest naszą podstawową potrzebą. Pamiętajmy jednak, że nie trzeba na to wydawać ogromnych sum. Obecnie na rynku istnieje wiele rozwiązań, które zapewniają oszczędne i wydajne ogrzewanie. Jednym z nich może być kominek. Zazwyczaj jest on stosowany...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.