Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Dobra stolarka budowlana w konkursie TOPTEN HACKS WINDOWS 2022

Good construction joinery – TOPTEN HACKS WINDOWS 2022 competition

Ze względów użytkowych najistotniejszym parametrem użytkowym wydaje się być izolacyjność akustyczna okna.

Ze względów użytkowych najistotniejszym parametrem użytkowym wydaje się być izolacyjność akustyczna okna.

Powszechne staje się stwierdzenie: efektywność energetyczna przede wszystkim. Coraz częściej producenci wyrobów budowlanych świadomie deklarują wskaźniki pozwalające oszacować efektywność energetyczną. Wyznaczenie efektywności energetycznej stolarki okiennej oraz drzwiowej nie jest zadaniem prostym, a opieranie się w ocenie na jednym parametrze – dla okien Uw lub dla drzwi Ud jest niewystarczające i może doprowadzić do podjęcia wadliwych decyzji. Prawidłowe wskazanie efektywności energetycznej jest więc niezbędne.

Artykuł dokładnie przedstawia kryteria, które brano pod uwagę podczas konkursu na najlepszą stolarkę budowlaną TOPTEN HACKS OKNA 2022. Autorzy zwracają uwagę na istotne parametry okien, nie tylko na energetyczne, tj. współczynnik przenikania ciepła, ale także wytrzymałościowe i użytkowe, które w dużym stopniu decydują o komforcie użytkowania.

Good construction joinery – TOPTEN HACKS WINDOWS 2022 competition

The article presents in detail the criteria that were taken into account during the competition for the best construction joinery – TOPTEN HACKS WINDOWS 2022. The authors pay attention to the vital parameters of windows, not only those concerning energy, i.e. heat transfer coefficient, but also durability and utility, which to a large extent determine the comfort of use.

***

Efektywność energetyczna i fala renowacji

Kraje UE zobowiązały się do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną. Realizacja tego celu możliwa będzie przez renowację budynków. Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej przywoływanymi w Raporcie „Fala renowacji”, w UE co roku podlega renowacji ok. 11% budynków, a wskaźnik renowacji ukierunkowanej na poprawę efektywności energetycznej budynków wynosi jedynie 1%. Poprawa efektywności energetycznej staje się priorytetem. W budownictwie istnieją duże możliwości oszczędności energii. Głównymi „polami” są poprawa efektywności energetycznej budynków oraz wszystkich wyrobów budowlanych.

Konkurs Topten Hacks Okna 2022

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska oraz Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii zorganizo-wały i podsumowały kolejną już – VI edycję konkursu na najlepszą stolarkę budowlaną TopTen HACKS Okna 2022. Znaczenie hasła hacks omówiono w poprzedniej części artykułu (zobacz).

Konkurs ma stały cel – wskazanie najlepszej dostępnej na rynku, pod względem energetycznym, technicznym oraz ekonomicznym, stolarki budowlanej. Analizowane były okna pionowe, dachowe oraz drzwi zewnętrzne. Ocenie poddano parametry stolarki według zamieszczonego poniżej klucza i wagi poszczególnych parametrów.

Konkurs TOPTEN Okna 2022 obejmował ocenę dostępnej na polskim rynku stolarki budowlanej w pięciu kategoriach:

 • okna pionowe drewniane,
 • okna pionowe aluminiowe,
 • okna pionowe PVC,
 • okna dachowe,
 • drzwi zewnętrzne.

Zasadę konkursu stanowi niezależna i bezstronna ocena stolarki oparta na przeanalizowaniu deklarowanych parametrów technicznych, potwierdzonych przez badania wykonane w renomowanych, kredytowanych jednostkach badawczych. Wyróżnienia w konkursie nie można kupić. Zdobyć je można wyłącznie dzięki wykonaniu dobrej technicznie, energooszczędnej i innowacyjnej stolarki okiennej i drzwiowej.

W ramach prac konkursowych ocenie poddawano podstawowe parametry użytkowe stolarki okiennej i drzwiowej, które podano na RYS. 1–2.

rys1 top ten

RYS. 1. Podstawowe kryteria oceny stolarki okiennej; rys.: M. Żukowski, J. Żurawski

rys2 top ten

RYS. 2. Podstawowe kryteria oceny stolarki drzwiowej; rys.: M. Żukowski, J. Żurawski

Warunkiem sine qua non było spełnienie aktualnych wymagań prawnych, czyli współczynnika przenikania ciepła Uw ≤ 0,9 W/(m2·K) dla okien lub Ud  ≤ 1,3 W/(m2·K) dla drzwi.

W TABELI 1 zamieszczono wyniki przeglądu aktualnie oferowanych w sprzedaży okien drewnianych, aluminiowych, PVC, okien dachowych i drzwi zewnętrznych.

tab1 top ten

TABELA 1. Wyniki prac w zakresie porównania izolacyjności termicznej, przeprowadzonych w ramach konkursu TOPTEN Hacks 2022 Okna

Współczynnik przenikania ciepła

Dla okien drewnianych wartość Uw wynosiła od 0,9 do 0,69 W/(m2·K), wartość średnia wynosi Uw = 0,83 W/(m2·K). Wyniki prac w zakresie porównania izolacyjności termicznej przeprowadzonych w ramach kon-kursu TOPTEN Hacks 2022 Okna zamieszczono w TABELI 1.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że wartości średnie zostały wyliczone w grupie wyłonionych najlepszych produktów. W rzeczywistości (głównie wśród okien aluminiowych i PVC) bardziej miarodajna od średniej byłaby mediana, gdyż ogromna liczba badanych produktów znajdowała się tuż pod progiem wymogu prawnego, a grupa doskonałych pod względem izolacyjności produktów nie była aż tak duża.

Na energochłonność stolarki okiennej ma jeszcze bezpośredni wpływ współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g, który powinien cechować się najlepiej zmienną wartością: w lecie jego wartość powinna być jak najmniejsza, a wiosną, jesienią oraz zimą jak największa. Najczęściej oferowane są pakiety szybowe o g = 0,5 do 0,54. Rozwiązaniem mającym wpływ na korzystniejszy bilans energetyczny jest wartość g = 0,6 do maksymalnie 0,62 występująca w pakietach trzyszybowych dostarczanych na zamówienie.

Pośredni wpływ na zużycie energii mają współczynnik przepuszczalności światła Lt, współczynnik oddawania barwy Ra oraz parametr szczelności powietrznej stolarki L100.

Wyniki prac w zakresie porównania izolacyjności termicznej oraz innych parametrów przeprowadzonych w ramach konkursu TOPTEN HACKS 2022 Okna zamieszczono w TABELACH 2–6.

tab2 top ten

TABELA 2. Wyniki prac w zakresie porównania wartości deklarowanego współczynnika przepuszczalności promieniowania słonecznego g, przeprowadzonych w ramach konkursu TOPTEN Hacks 2022 Okna

W większości producenci oferują okna klasy KL4, co oznacza, że przez okno przecieka powietrze w ilości 5,5 m3/h, dla okien klasy KL3 przecieka aż 11 m3/h. Wymagania stawiane stolarce energooszczędnej stanowią, że przepływ powietrza przez nieszczelności nie powinien przekraczać wartości L100  ≤  1,5 m3/h.

Właściwości użytkowe dobrej stolarki okiennej

Oprócz parametrów energetycznych, w konkursie analizowane były inne istotne parametry użytkowe okna, takie jak: izolacyjność akustyczna okna Rw, klasa odporności na obciążenie wiatrem oraz wodoszczelność. Ze względów użytkowych najistotniejszym wydaje się być izolacyjność akustyczna okna.

tab3 top ten

TABELA 3. Wyniki prac w zakresie porównania wartości deklarowanego współczynnika szczelności powietrznej stolarki L100, przeprowadzonych w ramach konkursu TOPTEN Hacks 2022 Okna

Izolacyjność akustyczna okna

Hałas określa się w decybelach [dB]. Izolacyjność akustyczną określa się za pomocą współczynnika izo-lacyjności akustycznej właściwej Rw, którą wyraża się w decybelach. Im wyższy współczynnik Rw, tym le-piej okna będą izolować hałas z zewnątrz. Wzrost poziomu hałasu o kilka decybeli oznacza, że nasz słuch odbiera dźwięk nawet jako dwukrotnie głośniejszy. Jako mało uciążliwe określa się dźwięki poniżej 52 dB, średnio uciążliwe od 52 do 62 dB, hałas do 70 dB odbieramy jako uciążliwy, powyżej 70 dB jako bardzo przykry. Podawane są też widmowe wskaźniki adaptacyjne o symbolach C oraz CTR. Wskaźnik C informuje o zdolności tłumienia wysokich częstotliwości hałasu, natomiast wskaźnik CTR dotyczy niskich częstotliwości. Izolacyjność akustyczna okna zależy od systemu konstrukcji, rodzaju zastosowanego oszklenia, ram, uszczelek, szczelności powietrznej stolarki oraz ewentualnego sposobu rozszczelnienia, jeżeli jest stosowane.

Izolacja akustyczna w konkursie oceniona najwyżej wynosiła Rw(C,Ctr) =  35(–1;–5) dB, natomiast oceniona najniżej wynosiła Rw(C,Ctr)  =  31(–1;–6) dB.

tab4 top ten

TABELA 4. Wyniki badania wodoszczelności okien, przeprowadzonego w ramach konkursu TOPTEN Hacks 2022 Okna

Wodoszczelność

Za przenikanie wody przez stolarkę należy uznać sytuację, w której następuje ciągłe lub powtarzające się zwilżanie wewnętrznej powierzchni okna w wyniku przedostawania się wody opadowej od zewnętrznej powierzchni okna do powierzchni wewnętrznej.

Im wartość klasy wyższa, tym stolarka charakteryzuje się lepszą wodoszczelnością. Najniższa wartość wodoszczelności to klasa 1A, która oznacza, że przez 15 min okno polewane wodą bez parcia wiatru nie przeciekło. Klasa okna 9A oznacza natomiast, że okno było poddane obciążeniu polegającym na polewaniu wodą i jednocześnie parciu wiatru o prędkości 115 km/h. Czas poddania testowi wynosi 15 min. Okno klasy 2A poddane próbie wodoszczelności nie przeciekło. Prędkość działania na okno wiatru i wody wynosiła 33 km/h w czasie 15 min.

Klasa odporności na obciążenie wiatrem

Stolarka budowlana po wbudowaniu staje się częścią budynku i jest poddawana parciu i ssaniu wiatru. Z tego względu jednym z ważniejszych parametrów okna jest jego odporność na zginanie pod wpływem wiatru.

W konkursie oceniany jest poziom odkształcenia elementów okien pod wpływem chwilowego obciążenia wynikającego z parcia i ssania wiatru. Badania wskazują, przy jakim obciążeniu okna wiatrem (prostopadłym do płaszczyzny) nastąpi maksymalne ugięcie względne najbardziej odkształconego elementu ramy próbki.

Ugięcie względne jest to ugięcie czołowe elementu okna podzielone przez długość tego elementu (mierzone między końcami elementu). Odporność okna na obciążenie wiatrem opisuje się dwoma symbolami: literą oraz cyfrą.

Ze względu na ugięcie ramy wyróżniane są trzy klasy:

 • A (względne ugięcie czołowe ≤  1/150),
 • B (względne ugięcie czołowe ≤  1/200),
 • C (względne ugięcie czołowe ≤  1/300).

Z kolei ze względu na ciśnienie wyróżnianych jest sześć klas:

 • 1 (400 Pa),
 • 2 (800 Pa),
 • 3 (1200 Pa),
 • 4 (1600 Pa),
 • 5 (2000 Pa),
 • Exxxx (>  2000 Pa; xxxx – wartość ciśnienia badawczego).

Przykładowe ciśnienia używane przy określaniu klas odporności na obciążenie wiatrem i odpowiadające im prędkości wiatru wyglądają następująco:

 • 400 Pa 91,07 km/h,
 • 800 Pa 128,8 km/h,
 • 1200 Pa 157,7 km/h,
 • 1600 Pa 182,1 km/h,
 • 2000 Pa 203,6 km/h,
 • 2400 Pa 223,1 km/h,
 • 2700 Pa 236,6 km/h,
 • 3000 Pa 249,4 km/h.

Najwyższa wartość odporności na obciążenie wiatrem w ramach konkursu TOPTEN HACKS 2022 wynosiła:

 • C2/C4 dla okien drewnianych,
 • C3/C5 dla okien aluminiowych,
 • C2/C4 dla okien PVC,
 • C4/C5 dla okien dachowych,
 • C2/C4 dla drzwi.
tab5 top ten

TABELA 5. Wyniki prac w zakresie porównania wartości deklarowanego współczynnika przepuszczalności światła widzialnego Lt, przeprowadzonych w ramach konkursu TOPTEN Hacks 2022 Okna

Coś więcej niż szyba

Okno odgrywa ważną rolę w zakresie ochrony pomieszczeń ­wewnętrznych przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi, jednocześnie zapewniając dostęp światła dziennego. Dlatego w ocenie stolarki uwzględniono parametry szklenia, takie jak współczynnik przepuszczalności światła Lt oraz współczynnik oddawania barwy Ra.

Współczynnik przepuszczalności światła Lt

Od dostępu do światła słonecznego zależy samopoczucie użytkowników lokali, ich komfort życia oraz czasami i zdrowie. Współczynnik przepuszczalności światła Lt to parametr pokazujący, jaka część światła widzialnego przepuszczana jest przez pakiet szybowy.

Wskaźnik oddawania barw szyby Ra

Oddawanie barw ma znaczenie dla komfortu użytkownika i wpływa na odczucia estetyczne, a czasami i psychiczne użytkowników. Wskaźnik oddawania barw (wartość Ra) opisuje, czy i jak zmienia się barwa danego obiektu podczas oglądania go przez przeszklenie.

Jakość obsługi klienta – pośredni wpływ na wyniki

Pierwotnie nie przewidziano dokonywania weryfikacji w zakresie jakości obsługi klienta. Jednak w trakcie realizacji konkursu poddano ocenie również parametr nietechniczny, tj. obsługę klienta, reakcję na prośby i zapytania, wiarygodność deklarowanych właściwości użytkowych, organizację i dostępność deklaracji i przeprowadzonych badań. Nie miało to wpływu na uzyskaną liczbę punktów, ale na zaakceptowanie lub odrzucenie deklarowanych właściwości użytkowych.

Z czym były największe trudności? Deklarowane właściwości użytkowe były niekompletne lub nie posiadały potwierdzonych przez akredytowane laboratoria parametrów technicznych. Udostępnienie niezbędnych do oceny danych warunkowane było najpierw zamówieniem stolarki. Otrzymanie oferty warunkowane było wizytą w salonie. Na stronach internetowych zamieszczone są informacje marketingowe dotyczące estetyki, kolorystyki i podstawowych cech użytkowych, a brak jest danych technicznych, deklaracji użytkowych oraz wyników badań. Wyceny na stolarkę dostarczane były nawet po dwóch miesiącach.

W związku z tym organizatorzy konkursu zmuszeni byli ostatecznie odrzucać oferty producentów, jeżeli:

 • wycena stolarki była dostarczona zbyt późno lub nie była dostarczona,
 • producent lub dystrybutor nie udostępniali kompletnych danych o stolarce objętej deklaracją właściwości użytkowych.

Dopuszczano wyroby, w których brakowało jednego parametru podlegającego ocenie, wówczas przyjmowano wartość średnią deklarowaną przez innych producentów. Najczęściej brakowało informacji o współczynniku oddawania barwy Ra oraz współczynnika Lt.

tab6 top ten

TABELA 6. Wyniki prac w zakresie porównania wartości deklarowanego współczynnika oddawania barwy Ra, przeprowadzonych w ramach konkursu TOPTEN Hacks 2022 Okna

Podsumowanie

Deklarowanie właściwości użytkowych wymaga załączenia deklaracji użytkowych dla szyby, profili, ramki dystansowej oraz wykonania obliczeń wartości współczynnika przenikania ciepła Uw i Ud, przebadania wodoszczelności i obciążenia wiatrem w celu uzyskania odpowiednich klas. W większości przypadków uzyskanie deklaracji właściwości użytkowych dla szyb, profili i ramki dystansowej, a tym bardziej wyników badań laboratoryjnych było utrudnione, a nawet niemożliwe. Z tego powodu zakwalifikowanie wyrobów do konkursu przedłużyło się o prawie dwa miesiące. Były również sytuacje, w których oficjalni dystrybutorzy producentów przedstawiali oferty innych wyrobów niż te, do sprzedaży których byli zobowiązani umową dystrybucyjną. Chociaż, jak wcześniej wspomniano, jakość obsługi nie była kryterium oceny, to miała wielki wpływ na ogólny wynik końcowy, gdyż w najprostszy sposób wyeliminowała niektóre okna ze współzawodnictwa.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Jerzy Żurawski Energooszczędna stolarka budowlana

Energooszczędna stolarka budowlana Energooszczędna stolarka budowlana

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia...

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia się nadmiar energii, co w wielu wypadkach wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań chłodzących lub ograniczających okresowo zyski ciepła. Jak pogodzić tak odmienne zadania stawiane stolarce okiennej i drzwiowej?

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz, dr inż. Jerzy Szyszka Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wybrane aspekty doboru okien w budynkach Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W...

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W przypadku ścian, stropów, stropodachów, podłóg na gruncie mechanizm powstawania strat ciepła związany jest z jego przenikaniem, dlatego działania termomodernizacyjne sprowadzają się najczęściej do zwiększenia izolacyjności termicznej przegród przez zastosowanie materiałów o niskim współczynniku przewodzenia...

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Tomasz Zduniewicz, dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk Wady i awarie szyb zespolonych

Wady i awarie szyb zespolonych Wady i awarie szyb zespolonych

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej....

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej. Ich produkcja znajduje się obecnie na wysokim poziomie (jest praktycznie w pełni zautomatyzowana), a producenci dokładają starań, aby odbiorca był zadowolony z ich produktów, jednak zdarza się, że wyroby te mają wady i ulegają awariom.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz Bilans cieplny stolarki okiennej

Bilans cieplny stolarki okiennej Bilans cieplny stolarki okiennej

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie...

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie okien pojawia się pytanie: które okna są najbardziej energooszczędne?

mgr inż. Jerzy Żurawski Ocena energetyczna stolarki budowlanej

Ocena energetyczna stolarki budowlanej Ocena energetyczna stolarki budowlanej

Polska tak jak inne kraje powinna stworzyć system energetycznego etykietowania poszczególnych elementów budynku mających wpływ na końcowe zużycie energii, w tym stolarki budowlanej.

Polska tak jak inne kraje powinna stworzyć system energetycznego etykietowania poszczególnych elementów budynku mających wpływ na końcowe zużycie energii, w tym stolarki budowlanej.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także...

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także możliwości wymiany powietrza oraz doprowadzenia go w ilości zapewniającej poprawne działanie urządzeń wentylacyjnych.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest...

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest również, aby pomieszczenie było odpowiednio eksploatowane. Chodzi tu głównie o jego ogrzewanie oraz sprawnie działającą wentylację.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Łukasz Lewandowski Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory...

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory przewidziane na stolarkę powodują bowiem przerwanie ciągłości izolacyjności cieplnej, a w konsekwencji powstawanie mostków cieplnych.

mgr inż. Jerzy Żurawski Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane...

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane i jakie będą ich konsekwencje?

dr inż. Magdalena Grudzińska Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują...

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują zyski słoneczne.

dr inż. Wiesław Sarosiek, mgr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych

Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych

Dość powszechnie współczynnik przenikania ciepła U pakietu szklanego utożsamiany jest z jakością termiczną całego okna. Sprzyja temu podawanie w materiałach reklamowych współczynnika U na poziomie 0,9...

Dość powszechnie współczynnik przenikania ciepła U pakietu szklanego utożsamiany jest z jakością termiczną całego okna. Sprzyja temu podawanie w materiałach reklamowych współczynnika U na poziomie 0,9 W/(m2·K) lub niższym bez wyraźnego zaznaczenia, że są to przeważnie parametry oszklenia, a nie całego okna (współczynnik całego okna jest często znacznie wyższy).

dr inż. Mariusz Sobolewski, dr inż. Aurelia Błażejczyk Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne

Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne

Artykuł przedstawia m.in. cechy budynków energooszczędnych, podstawowe wymagania prawne i warunki techniczne związane z urządzeniami przeciwsłonecznymi, definiuje pojęcie osłon przeciwsłonecznych i omawia...

Artykuł przedstawia m.in. cechy budynków energooszczędnych, podstawowe wymagania prawne i warunki techniczne związane z urządzeniami przeciwsłonecznymi, definiuje pojęcie osłon przeciwsłonecznych i omawia ich rodzaje.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią

Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią

Osłony przeciwsłoneczne są nadal niedoceniane przez polskich projektantów. Traktuje się je raczej jako elementy dynamizujące dotychczasowy statyczny charakter elewacji, nie zaś jako efektywne energetycznie...

Osłony przeciwsłoneczne są nadal niedoceniane przez polskich projektantów. Traktuje się je raczej jako elementy dynamizujące dotychczasowy statyczny charakter elewacji, nie zaś jako efektywne energetycznie rozwiązania zmniejszające znacząco zużycie energii.

mgr inż. Daniel Izydorczyk , mgr inż. Bartłomiej Sędłak, dr inż. Paweł Sulik Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych

Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych

Autorzy zaprezentowali istotne wymagania użytkowe stawiane drzwiom przeciwpożarowym wynikające z przepisów polskiego prawa oparte o metodykę badań. Podali też m.in. sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności...

Autorzy zaprezentowali istotne wymagania użytkowe stawiane drzwiom przeciwpożarowym wynikające z przepisów polskiego prawa oparte o metodykę badań. Podali też m.in. sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej, porównali także izolacyjność ogniową elementów próbnych drzwi w zależności od rodzaju ich konstrukcji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

dr inż. Anna Lis Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych

Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych

W Polsce mamy ok. 6 mln budynków, w których realizowane są funkcje mieszkalne. Budynki wzniesione przed 1918 r. stanowią nieco ponad 7% ogółu obecnie użytkowanych budynków mieszkalnych. Jakie problemy...

W Polsce mamy ok. 6 mln budynków, w których realizowane są funkcje mieszkalne. Budynki wzniesione przed 1918 r. stanowią nieco ponad 7% ogółu obecnie użytkowanych budynków mieszkalnych. Jakie problemy wiążą się z funkcjonowaniem stolarki budowlanej w budynku? Jak można poprawić izolacyjność termiczną stolarki?

dr inż. Anna Lis Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie...

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?

mgr Agata Grudecka Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rolety i markizy do ochrony przed słońcem

Rolety i markizy do ochrony przed słońcem Rolety i markizy do ochrony przed słońcem

Latem pomieszczenia nagrzewają się w wyniku intensywnego promieniowania słonecznego. Aby chronić wnętrze budynku przed nadmiernym nasłonecznieniem, można zastosować osłony zewnętrzne w postaci rolet czy...

Latem pomieszczenia nagrzewają się w wyniku intensywnego promieniowania słonecznego. Aby chronić wnętrze budynku przed nadmiernym nasłonecznieniem, można zastosować osłony zewnętrzne w postaci rolet czy markiz. Można je zastosować zarówno do okien pionowych, jak i połaciowych.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością,...

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością, a także dobrą estetyką. Konsumenci decydują się na okna w dużych rozmiarach, nawet kosztem zmniejszenia powierzchni ścian zewnętrznych.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych

Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych

Okna o większej ilości skrzydeł charakteryzują się zwykle wyższą, mniej korzystną, wartością współczynnika przenikania ciepła niż okna jednoskrzydłowe. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększeniem powierzchni...

Okna o większej ilości skrzydeł charakteryzują się zwykle wyższą, mniej korzystną, wartością współczynnika przenikania ciepła niż okna jednoskrzydłowe. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększeniem powierzchni ramy okiennej i długości mostka termicznego na styku szkło–rama oraz zmniejszeniem powierzchni szklonej okna. Ostatecznie potwierdzić tę tezę można jednak poprzez prawidłowo zaplanowane i realizowane badanie.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek...

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek okna niezwykle szczelne o dobrej charakterystyce cieplnej. Wszystko to sprzyja potrzebie podejmowania prób oceniania i optymalizacji parametrów opisujących i charakteryzujących stolarkę okienną.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.