Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wykorzystanie zeolitów naturalnych jako dodatku do zapraw i betonu

Use of natural zeolites as an additive to mortars and concrete

Profilometr laserowy Talysurf CLI 1000
Fot. M. Pietras, W. Iskra-Kozak, J. Konkol

Profilometr laserowy Talysurf CLI 1000


Fot. M. Pietras, W. Iskra-Kozak, J. Konkol

Obecnie obserwuje się dynamiczny rozwój zagospodarowania obszarów podmiejskich i miejskich, co bezpośrednio prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na materiały budowlane, w tym na kompozyty o matrycy cementowej. Zróżnicowanie zapotrzebowania na te materiały i ich właściwości spowodowało, że aktualnie dodatki do betonu stały się nieodłącznym składnikiem zapraw i betonów. Stosowanie dodatków mineralnych jest jednocześnie skutkiem działań proekologicznych stawiających sobie za cel poszukiwanie materiałów mogących być alternatywą dla części cementu.

Zobacz także

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

Alchimica Polska Sp. z o.o. Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish

Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish

Hygrosmart Fix&Finish to jednoskładnikowa, szybkowiążąca, zbrojona włóknami zaprawa cementowa typu PCC (beton polimerowo-cementowy nazywany również betonem żywicznym). Służy do napraw strukturalnych betonu...

Hygrosmart Fix&Finish to jednoskładnikowa, szybkowiążąca, zbrojona włóknami zaprawa cementowa typu PCC (beton polimerowo-cementowy nazywany również betonem żywicznym). Służy do napraw strukturalnych betonu i wyrównywania jego powierzchni.

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Pochodzenie i budowa zeolitów
 • Właściwości zapraw i betonów modyfikowanych zeolitem
 • Przyczynek do badań kompozytów z dodatkiem zeolitów

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych wyników badań kompozytów cementowych modyfikowanych zeolitem, występującym jako alternatywa dla części cementu, w tym w połączeniu z nanoproszkami. W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych w zakresie wytrzymałości na ściskanie, zginanie oraz badań morfologii powierzchni powstałych na skutek zniszczenia. Wykazano korzyści wynikające z zastosowania zeolitów oraz przydatność opisanej metodyki badań morfologii powierzchni.

Use of natural zeolites as an additive to mortars and concrete

This paper aims at presenting selected results of analyses of cement composites with zeolite additives, used as an alternative to a portion of the cement content, including its combination with nanopowders. The article presents the outcomes of destructive tests in terms of compression strength, bending strength and surface morphology. It specifies the benefits of using zeolites and suitability of the described surface morphology testing methodology.

Od lat prowadzone są badania nad zastosowaniem dodatków o właściwościach pucolanowych lub wysokiej aktywności pucolanowej w mieszankach cementowych oraz ich wpływem na właściwości tych materiałów. Jedną z ważnych kwestii w technologii kompozytów cementowych jest stosowanie dodatków mineralnych, w tym zeolitów [1–3].

Znaczne polepszenie wybranych właściwości betonu jest zadaniem dodatków, które powodują eliminację części cementu i poprawiają urabialność mieszanki betonowej uzupełniając pylaste frakcje kruszywa. Zeolity używane do produkcji betonu polepszają jego właściwości użytkowe, w tym wytrzymałość, sprężystość, odporność na działanie czynników szkodliwych. Dobór odpowiedniego zeolitu i jego proporcji pozwala na uzyskanie kompozytów o pożądanych właściwościach.

Zeolity to materiały o wysokiej aktywności pucolanowej, które ze względów ekonomicznych oraz w zakresie ochrony środowiska, jak również z uwagi na swoje właściwości modyfikujące kompozyty cementowe wpisują się doskonale we współczesne wymagania odnośnie materiałów budowlanych. Są one ekologiczne, trwałe, ekonomiczne i estetyczne oraz łatwe w opracowywaniu modułów sprzyjających ich wykorzystaniu w budowie materiałów budowlanych.

Pochodzenie i budowa zeolitów

Zeolity naturalne powstają wskutek działalności wulkanicznej. Występują również zeolity syntetyczne wytwarzane w laboratoriach. ­Zeolity to glinokrzemiany o porowatej budowie zawierające duże ilości reaktywnych SiO2 i AI2O3, odkryte przez szwedzkiego mineraloga Axela Frederica von Cronstedta w 1756 roku.

Połączenie atomów w zeolitach tworzących elementy struktury krystalicznej zwane tetraedrami można przestawić graficznie w postaci czworościanu foremnego (RYS. 1–2). Kationy krzemu lub glinu z uwagi na niewielkie rozmiary mieszczą się w pustce utworzonej przez aniony tlenu.

W strukturze szkieletowej zeolitów znajdują się wolne przestrzenie, które wypełniają duże jony i cząsteczki wody, dzięki czemu zeolity charakteryzują się dużą pojemnością sorpcyjną, aktywnością katalityczną oraz wysokim poziomem selektywności jonowymiennej. Cecha ta występuje zarówno u zeolitów naturalnych, jak i syntetycznych [4].

RYS. 1–2. Budowa tetraedru: połączenie atomów w tetraedrze (1), model czworościanu foremnego tetraedru (2); rys.: M. Pietras, W. Iskra-Kozak, J. Konkol

RYS. 1–2. Budowa tetraedru: połączenie atomów w tetraedrze (1), model czworościanu foremnego tetraedru (2); rys.: M. Pietras, W. Iskra-Kozak, J. Konkol

Wśród zeolitów pochodzenia naturalnego (znanych jest obecnie około 40), które występują powszechnie w środowisku wyróżnia się przede wszystkim następujące typy:

 • klinoptylolit Na6[(AIO2)6(SiO2)30]·24H2O,
 • chabazyt Ca2[(AIO2)4(SiO2)8]·13H2O,
 • mordenit Na8[(AIO2)8(SiO2)40]·24H2O.

W latach 40. ubiegłego wieku wypracowano innowacyjną wówczas i stosowaną do dnia dzisiejszego metodę pozyskiwania syntetycznych zeolitów, którą jest hydrotermiczna reakcja zachodząca w temperaturze 80–350°C [5]. Proces syntezy zeolitów i uwarunkowania determinujące go opisano między innymi w pracach [6–7]. Badania naukowe wskazują, że zeolity syntetyczne można otrzymać z każdego rodzaju popiołu lotnego, ponieważ wysokie wskaźniki Si i Al, dobrane w odpowiednich proporcjach gwarantują otrzymanie zeolitu o określonych właściwościach.

Właściwości zapraw i betonów modyfikowanych zeolitem

Zeolity charakteryzują się wysoką aktywnością pucolanową, co powoduje duże zainteresowanie badaczy tym materiałem. Między innymi Ramezanianpour i in. [8] oraz Sičáková i in. [9] wykazali, że większość reakcji pucolanowych zachodzi między 7 do 28 dniem.

Sičáková i in. [9] dowiedli również, że 25% udział zeolitu w stosunku do cementu skutkuje wolniejszym przyrostem wytrzymałości na ściskanie betonu niż w pozostałych recepturach z 8 i 13% udziałem zeolitu. Prowadząc badania trzyletnie betonów, potwierdzono długoterminowy potencjał zeolitu do poprawy wytrzymałości na ściskanie betonu i absorpcję wody.

Badania Koncy [10] prowadzone do 90 dnia potwierdziły pozytywny wpływ zeolitu na rozwój wytrzymałości na ściskanie materiałów o matrycy cementowej.

Poddając badaniu dwie grupy betonów modyfikowanych zeolitem zastępującym część cementu w ilości 5, 10, 20 i 30% jego masy, Szulej i in. [11] stwierdzili, że wprowadzenie w drugiej grupie betonów plastyfikatora, poprawiającego urabialność mieszanki betonowej, skutkuje także wzrostem wytrzymałości na ściskanie betonu, jednak w późniejszym okresie. Badania prowadzono do 56 dnia. Poza tym w pierwszej grupie betonów zauważono rozrzut wartości wytrzymałości na ściskanie, sięgające nawet kilkanaście procent. Najwyraźniej obserwowano to w przypadku wytrzymałości 28-dniowej. Ocenie podano oprócz wytrzymałości na ściskanie także nasiąkliwość i mrozoodporność betonów.

Późniejsze badania tych autorów [12] potwierdziły korzystny wpływ modyfikatora w postaci zeolitu na wzrost wytrzymałości na ściskanie i zginanie, ale tylko przy udziale tego modyfikatora poniżej 15% m.c.

Zastosowanie naturalnego zeolitu prowadzi do zmniejszenia porowatości [8, 13], a tym samym do znacznego zmniejszenia przepuszczalności wody i absorpcji kapilarnej materiałów z matrycą cementową; najbardziej widoczne w przypadku wyższych stosunków w/c [8]. Poon i in. [13] wskazują jednak na wzrost porowatości materiałów o matrycy cementowej na skutek modyfikacji zeolitem w ilości powyżej 25% masy cementu.

Wzrost wytrzymałości materiałów z matrycą cementową zawierających zeolit wynika nie tylko ze zmniejszenia porowatości matrycy, ale także poprawy mikrostruktury strefy przejściowej zaczyn/kruszywo, spowodowanej zmniejszeniem zawartości wodorotlenku wapnia w tej strefie [8].

Małolepszy i Grabowska [14] stwierdzili, że dodanie zeolitów do mieszanki cementowej wpływa na ciepło hydratacji i czas wiązania, jak również wytrzymałość na ściskanie, wodoszczelność i odporność na działanie czynników korozyjnych. Wykazano, że wytrzymałość próbek z 10% dodatkiem zeolitu wzrosła dwukrotnie w stosunku do zaprawy bez tego dodatku. Znaczenie miał tu zastosowany proces autoklawizacji, który spowodował wzrost parametrów wytrzymałościowych i wskazał możliwości stosowania tego dodatku w betonach komórkowych.

Zwrócenie większej uwagi na zeolity spowodowane jest także koniecznością poszukiwania materiałów nie tylko stanowiących choćby częściowo alternatywę dla cementu, ale również dodatków mogących sprzyjać immobilizowaniu metali ciężkich w matrycy cementowej. Metali pochodzących głównie z paliw alternatywnych. Tworzone nowe fazy powstające w czasie hydratacji cementów z dodatkiem zeolitu dają takie możliwości [15]. Dodatek zeolitu ponadto zwiększa trwałość konwencjonalnego betonu nie tyko poprzez zmniejszenie przepuszczalności betonu, a przede wszystkim poprzez poprawę odporności na reakcję kruszywa alkalicznego [9].

Obecnie zakres wykorzystania zeolitów w materiałach o matrycy cementowej poszerzany jest o zaprawy samozagęszczalne, w tym z jednoczesnym zastosowaniem nanoproszków oraz nanobetonów.

Mimo że badania są w fazie eksperymentalnej, uzyskiwane rezultaty w przypadku zapraw samozageszczalnych są obiecujące. Nasr i in. [16] przedstawili wyniki badań SCM (self-compacting mortar), do których jednocześnie wprowadzono zeolit oraz nanokrzemionkę, zastępując część cementu.

Największy wzrost wytrzymałości na ściskanie i zginanie wykazały zaprawy z udziałem 15% zeolitu i 3% nanokrzemionki. Dodatek zeolitu wraz z nanokrzemionką spowodował wzrost oporności elektrycznej SCM i w konsekwencji zmniejszył ich przepuszczalność. Odnotowano spadek wnikania jonów chlorkowych do zapraw samozagęszczalnych szczególnie w wieku 90 dni. Zaobserwowano również korzystny wpływ na proces hydratacji i właściwości mikrostrukturalne zapraw samozagęszczalnych. Możliwości stosowania zeolitów jako dodatku do betonu wraz z nanomodyfikatorami wykazano między innymi w pracach [17, 18].

Eskandari i in. [17] wskazali na nieznaczną poprawę właściwości mechanicznych badanych betonów wykonanych z jednoczesnym udziałem dwóch modyfikatorów zeolitu i nanokrzemionki. Betony, do których wprowadzono 2% nanokrzemionki i 8% zeolitu, wykazały znaczny spadek penetracji jonów chlorkowych i zwiększenie oporności elektrycznej. Zmniejszona penetracja chlorków może prowadzić do opóźnionej inicjacji korozji stali, a także związana jest z mniejszą absorpcją kapilarną wody, co wykazano w pracy [18]. Chandra i in. [18] stwierdzili, że zeolit wychwytuje i zatrzymuje wodę mniej więcej w pierwszym centymetrze głębokości, uniemożliwiając jej głębszą penetrację, co pozytywnie wpływa na trwałość betonu.

Przyczynek do badań kompozytów z dodatkiem zeolitów

Badania własne przeprowadzono na zaprawach cementowych z 10% zawartością zeolitu, przy założeniu stałego stosunku wodna/spoiwo w/s wynoszącego 0,47. Składnikami zaprawy były:

 • cement portlandzki CEM I 42,5R z cementowni Ożarów,
 • piasek frakcji do 2 mm z kopalni Strzegocice,
 • woda wodociągowa,
 • zeolit (Astra Technologia Betonu)
 • oraz superplastyfikator Sikamet 400/30, użyty w celu uzyskania założonej konsystencji zaprawy (rozpływ 14,95 cm).

Właściwości zastosowanego cementu i dodatku zestawiono w TAB. 1 i TAB. 2, a skład zaprawy w TAB. 3.

TABELA 1. Właściwości fizyczne i chemiczne cementu CEM I 42,5R (na podstawie danych producenta)

TABELA 1. Właściwości fizyczne i chemiczne cementu CEM I 42,5R (na podstawie danych producenta)

TABELA 2. Właściwości fizyczne i chemiczne zeolitu (na podstawie danych producenta)

TABELA 2. Właściwości fizyczne i chemiczne zeolitu (na podstawie danych producenta)

TABELA 3. Skład zaprawy o w/s = 0,47 z 10% udziałem zeolitu

TABELA 3. Skład zaprawy o w/s = 0,47 z 10% udziałem zeolitu

W badaniach określono wytrzymałość zaprawy na ściskanie i zginanie po 3, 7 i 28 dniach dojrzewania. Badania przeprowadzono na beleczkach o wymiarach 40×40×160 mm, po trzy dla każdej serii. Uzyskane wyniki badań wytrzymałościowych przedstawiono graficznie na RYS. 3 i RYS. 4.

RYS. 3. Wytrzymałość na zginanie zapraw modyfikowanych zeolitem o w/s = 0,47; rys.: M. Pietras, W. Iskra-Kozak, J. Konkol

RYS. 3. Wytrzymałość na zginanie zapraw modyfikowanych zeolitem o w/s = 0,47; rys.: M. Pietras, W. Iskra-Kozak, J. Konkol

RYS. 4. Wytrzymałość na ściskanie zapraw modyfikowanych zeolitem o w/s = 0,47; rys.: M. Pietras, W. Iskra-Kozak, J. Konkol

RYS. 4. Wytrzymałość na ściskanie zapraw modyfikowanych zeolitem o w/s = 0,47; rys.: M. Pietras, W. Iskra-Kozak, J. Konkol

RYS. 5. Największa całkowita wysokość profilu chropowatości Pt wydzielonego z powierzchni przełomów zapraw modyfikowanych zeolitem o w/s = 0,47; rys.: M. Pietras, W. Iskra-Kozak, J. Konkol

RYS. 5. Największa całkowita wysokość profilu chropowatości Pt wydzielonego z powierzchni przełomów zapraw modyfikowanych zeolitem o w/s = 0,47; rys.: M. Pietras, W. Iskra-Kozak, J. Konkol

Badania strukturalne zapraw modyfikowanych zeolitem obejmowały analizę morfologii powstałych na skutek zniszczenia (w badaniu wytrzymałości na zginanie) powierzchni przełomów belek z zaprawy z wykorzystaniem profilometru laserowego Talysurf CLI 1000 firmy Taylor Hobson. Na powierzchniach zostały wydzielone po 12 linii profilowych o długości 30 mm każda. Dokonano pomiaru z krokiem dyskretyzacji 1 µm, co dało 30001 punktów opisujących linię profilową. Dla tak uzyskanych linii profilowych określono największą całkowitą wysokość profilu Pt. Uzyskane rezultaty przedstawiono na RYS. 5.

Analiza wyników największej całkowitej wysokości profilu chropowatości Pt wykazała wpływ wieku zaprawy modyfikowanej zeolitem na kształt uzyskiwanych linii profilowych charakteryzujących powstałe powierzchnie przełomów.

Wraz z wiekiem zaprawy uzyskane wartości największej całkowitej wysokości profilu chropowatości Pt zmniejszały się, co świadczy o zmniejszeniu nierówności na powierzchni przełomu, a jednocześnie o bardziej jednorodnej strukturze stwardniałego zaczynu cementowego. Uzyskane wyniki korespondują z wynikami wytrzymałości na zginanie i ściskanie.

W przypadku wszystkich wyników badań dokonano analizy jednorodności wariancji oraz analizy wariancji testem Fishera-Snedecora przy założonym poziomie istotności 0,05. Wykazano jednorodność wariancji wszystkich badanych cech, jak również wykazano istotność wpływu wieku zaprawy na uzyskiwane wyniki wytrzymałości na zginanie, ściskanie oraz największą całkowitą wysokość profilu chropowatości Pt. Stwierdzono zatem brak podstawy do przyjęcia hipotezy o równości średnich tych parametrów w zależności o wieku zaprawy.

Podsumowanie

Dokonując podsumowania, należy podkreślić znaczenie, jakie od wielu lat przypisywane jest dodatkowi zeolitów do kompozytów o matrycy cementowej.

Możliwości poprawy cech fizyko-chemicznych tych kompozytów stały się przyczynkiem do podejmowania i rozszerzania badań po dzień dzisiejszy. Stosowanie zeolitu jako zamiennika części cementu w materiałach o matrycy cementowej ma duże znaczenie w budownictwie zrównoważonego rozwoju i ochronie środowiska. Analiza korzyści wynikających z zastosowania zeolitu doprowadzi z pewnością do zwiększenia zapotrzebowania przez firmy wytwarzające zaprawy i beton na ten materiał.

Uzyskane wyniki badań własnych potwierdziły pozytywny wpływ dodatku zeolitu na rozwój wytrzymałości zapraw po 7 dniu ich dojrzewania. Najbardziej zauważalny był wzrost wytrzymałości na zginanie zaprawy między 7 a 28 dniem dojrzewania. Wzrost wytrzymałości na zginanie zaprawy w tym okresie spowodowany był zapewne reakcjami pucolanowymi z udziałem zeolitu i zwiększeniem jednorodności mikrostruktury stwardniałego zaczynu cementowego oraz zmniejszeniem jego porowatości.

Prezentowane podejście, uwzględniające badania morfologii powierzchni przełomów zapraw, pokazuje możliwości powiązania tego rodzaju badań z tradycyjnymi badaniami wytrzymałościowymi. Jest to podejście zgodne z ideą badawczą typową dla inżynierii materiałowej, łączącej analizę struktur z właściwościami materiału i technologią jego wytworzenia.

Literatura

 1. B. Ahmadi, M. Shekarchi, „Use of natural zeolite as a supplementary cementitious material”, „Cement and Concret Composition”, 32/2/2010, s. 134–141.
 2. W. Kurdowski, „Chemia cementu i betonu”, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków–Warszawa 2010.
 3. D. Siemaszko-Lotkowska, R. Gajewski, „Właściwości zeolitu w aspekcie zastosowania w betonie”, „Ceramika” 103/2008, s. 1101–1108.
 4. V. Petranowskii, F. Chaves-Rivas, M.A. Hernandez Espinoza, A. Pestryakov, E. Kolobova, „Potential uses of natural zeolites for the development of new materials: short review”, „Matec Web of Conferences” 85.
 5. M. Łach, J. Mikuła, A. Grela, „Alkaliczna aktywacja metakaolinu oraz jego mieszanin z popiołem lotnym”, archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 4/2014, s. 63-76.
 6. W. Franus, M. Wdowin, „Wykorzystanie popiołów lotnych klasy F do produkcji materiału zeolitowego na skalę półtechniczną”, „Polityka Energetyczna” 2/2011, s. 79–91.
 7. A. Ściubidło, I. Majchrzak-Kucęba, W. Nowak, „Wpływ składu chemicznego popiołów lotnych na efektywność procesu syntezy zeolitów Na-X”, [w:] „Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej” (J. Ozonek, A. Pawłowski – red.), Warszawa 2009, s. 225–237.
 8. A.A. Ramezanianpour, R. Mousavi, M. Kalhori, J. Sobhani, M. Najimi, „Micro and micro level properties of natural zeolite contained concretes”, „Construction and Building Materials” 101/2015, s. 347–358.
 9. A. Sičáková, M. Špak, M. Kozlovská, M. Kováč, „Long-Term Properties of Cement-Based Composites Incorporating Natural Zeolite as a Feature of Progressive Building Material”, „Advances in Materials Science and Engineering” 8/2017.
 10. P. Konca, „The effect of pozzolans addition on cement mortars”, „Czasopismo Inżynierii lądowej, Środowiska i Architektury”, 65/2018, s. 109–116.
 11. J. Szulej, M. Pieńko, W. Franus, P. Ogrodnik, „Analiza właściwości zeolitu jako suplementu cementu na podstawie badań własnych i innych realizowanych na świecie”, „Logistyka”, 4/2015, s. 6052–6059.
 12. J. Szulej, P. Ogrodnik, P. Klimek, „Zeolite Tuff and Recycled Ceramic Sanitary Ware Aggregate in Production of Concrete”, „Sustainability” 11/2019, s. 1782, DOI:10.3390/su11061782.
 13. C.S. Poon, L. Lam, S.C. Kou, Z.S. Lin, „A study on the hydration rate of natural zeolite blended cement pastes”, „Construction and Building Materials”, 13(8)/1999, s. 427–432.
 14. J. Małolepszy, E. Grabowska, „Wpływ zeolitów na proces hydratacji spoiw mineralnych”, „Budownictwo i Architektura”, 3/2013, s. 185–192.
 15. E. Grabowska, „Wpływ zeolitu na proces wiązania jonów siarczanowych w kompozytach cementowo-wapiennych”, „Logistyka” 4/2013, s. 144–151.
 16. D. Nasr, B. Behforouz, P.R. Borujeni, SA Borujeni, B. Zehtab, „Effect of nano-silica on mechanical properties and durability of self-compacting mortar containing natural zeolite: Experimental investigations and artificial neural network modeling”, „Construction and Building Materials”, 229/2019, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.116888.
 17. H. Eskandari, M. Vaghefi, K. Kowsari, „Investigation of Mechanical and Durability Properties of Concrete Influenced by Hybrid Nano Silica and Micro Zeolite”, „Procedia Materials Science” 11/2015, s. 594–599, https://doi.org/10.1016/j.mspro.2015.11.084.
 18. S.H. Paul, A.S. van Rooyen, G.P.A.G. van Zijl, L.F. Petrik, „Properties of cement-based composites using nanoparticles: A comprehensive review”, „Construction and Building Materials”, 189/2018, s. 1019–1034.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Marzena Najduchowska Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane...

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

dr inż. Marzena Najduchowska Ochrona powierzchniowa betonu

Ochrona powierzchniowa betonu Ochrona powierzchniowa betonu

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji....

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie się materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin - wykonawstwo

Kleje do okładzin - wykonawstwo Kleje do okładzin - wykonawstwo

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały...

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały te są nowoczesne, co w połączeniu z nowymi technologiami stosowania pozwala na wykonywanie prac glazurniczych łatwo i szybko, a efekty są trwałe i estetyczne.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty...

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty mogą zawierać jedynie kilka składników, bardziej specjalistyczne – nawet kilkanaście. Najważniejszą rolę odgrywa spoiwo, którym może być cement, wapno hydratyzowane, gips lub anhydryt, a także spoiwa organiczne.

prof. ICiMB, dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił...

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił właściwości użytkowych i parametrów technicznych.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Geopolimery w budownictwie

Geopolimery w budownictwie Geopolimery w budownictwie

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2...

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2 przy zużyciu 2–3 razy mniejszej energii. Z tego powodu cement geopolimerowy nazwano zielonym cementem. Jest ekologiczny i wytrzymały, a mimo to rzadko stosowany w budownictwie.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanocementy i nanobetony

Nanocementy i nanobetony Nanocementy i nanobetony

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji...

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji czy samooczyszczania.

mgr inż. Sebastian Czernik Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Technologia wykonywania gładzi gipsowych Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest...

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest wyrównanie powierzchni ścian i sufitów oraz nadanie im oczekiwanej gładkości. Cienką warstwą spełniającą funkcję wykończeniową jest gładź, wykonywana z drobnoziarnistych materiałów na bazie cementu, gipsu, wapna lub polimerów.

dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof. ucz., dr inż. Jacek Góra, dr inż. Przemysław Brzyski Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany,...

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany, odnośnie do których dostępne są liczne opracowania potwierdzające skuteczność i zasadność hydrofobizacji, w odniesieniu do betonu brak jest jednoznacznych zaleceń.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Właściwości fibrogeopolimerów

Właściwości fibrogeopolimerów Właściwości fibrogeopolimerów

Trwają prace nad udoskonalaniem właściwości materiałów na bazie spoiw geopolimerowych, zwłaszcza parametrów związanych z rozciąganiem i zginaniem. Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie mogą być fibrogeopolimery...

Trwają prace nad udoskonalaniem właściwości materiałów na bazie spoiw geopolimerowych, zwłaszcza parametrów związanych z rozciąganiem i zginaniem. Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie mogą być fibrogeopolimery jako fibrokompozyty zbrojone włóknami.

mgr inż. Sebastian Czernik Jak uzyskać gładkie ściany?

Jak uzyskać gładkie ściany? Jak uzyskać gładkie ściany?

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe....

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe. Jak jednak osiągnąć zadowalający efekt i czy w każdej sytuacji można korzystać z takich samych rozwiązań?

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój...

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój przemysłu (także rynku materiałów budowlanych) bez jej udziału.

dr inż. Krzysztof Germaniuk, mgr inż. Tomasz Gajda Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza...

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza materiałów naprawczych do betonu.

mgr inż. Mahmoud Hsino, dr hab. inż. Jerzy Pasławski Materiały zmiennofazowe jako modyfikator betonu dojrzewającego w klimacie gorącym i suchym

Materiały zmiennofazowe jako modyfikator betonu dojrzewającego w klimacie gorącym i suchym

W elemencie betonowanym w suchym i gorącym klimacie zachodzi równocześnie wiele procesów, wśród których główną rolę odgrywają dojrzewanie i twardnienie betonu. Podczas tych procesów reakcja egzotermiczna...

W elemencie betonowanym w suchym i gorącym klimacie zachodzi równocześnie wiele procesów, wśród których główną rolę odgrywają dojrzewanie i twardnienie betonu. Podczas tych procesów reakcja egzotermiczna związana z hydratacją cementu w znacznym stopniu inicjuje naprężenia termiczne, które wraz z szybkim ubytkiem wody z mieszanki wywołują niepożądane skutki.

dr inż. Teresa Możaryn, dr inż. Anna Sokalska, dr inż. Michał Wójtowicz Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

Żelbetowe obiekty rolnicze w trakcie eksploatacji narażone są na działanie środowisk zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na specyficzne warunki użytkowania tych konstrukcji oraz stawiane im wymagania,...

Żelbetowe obiekty rolnicze w trakcie eksploatacji narażone są na działanie środowisk zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na specyficzne warunki użytkowania tych konstrukcji oraz stawiane im wymagania, już na etapie projektowania należy uwzględniać zasady i metody ochrony betonu i stali zbrojeniowej przed korozją i niszczącymi czynnikami atmosferycznymi.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Maciej Król Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla

Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla

Beton jako najpopularniejszy materiał budowlany został objęty programem budownictwa zrównoważonego. W programie tym szuka się takich materiałów i procesów wytwórczych, które byłyby przyjazne środowisku,...

Beton jako najpopularniejszy materiał budowlany został objęty programem budownictwa zrównoważonego. W programie tym szuka się takich materiałów i procesów wytwórczych, które byłyby przyjazne środowisku, prowadziły do oszczędności energii i zapobiegały powiększeniu efektu cieplarnianego przez redukcję emisji gazów cieplarnianych.

mgr inż. Maciej Rokiel Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości

Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości

Przy wyborze tynku należy brać pod uwagę jego kompatybilność z podłożem (wytrzymałość, przyczepność), trwałość (odporność na czynniki atmosferyczne) oraz estetykę (równość/gładkość powierzchni, strukturę)....

Przy wyborze tynku należy brać pod uwagę jego kompatybilność z podłożem (wytrzymałość, przyczepność), trwałość (odporność na czynniki atmosferyczne) oraz estetykę (równość/gładkość powierzchni, strukturę). Odpowiedni dobór parametrów jest ważny zwłaszcza w wypadku tynków mających pełnić specjalne funkcje.

dr inż. Sławomir Chłądzyński Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym

Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym

Gruntowanie jest nieodłącznym etapem prac wykończeniowych. W związku z tym producenci chemii budowlanej ciągle wzbogacają ofertę środków gruntujących. Asortyment ten jest zróżnicowany, także pod względem...

Gruntowanie jest nieodłącznym etapem prac wykończeniowych. W związku z tym producenci chemii budowlanej ciągle wzbogacają ofertę środków gruntujących. Asortyment ten jest zróżnicowany, także pod względem ceny. Czy jednak mamy pewność, że za niższą cenę rzeczywiście kupujemy środek gruntujący?

dr inż. Jerzy Bochen Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia

Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia

Najbardziej miarodajnymi testami określającymi zachowanie się materiałów pod wpływem czynników atmosferycznych są długotrwałe testy starzeniowe, trwające co najmniej 5 lat. Są one jednak czasochłonne,...

Najbardziej miarodajnymi testami określającymi zachowanie się materiałów pod wpływem czynników atmosferycznych są długotrwałe testy starzeniowe, trwające co najmniej 5 lat. Są one jednak czasochłonne, dlatego częściej wnioskuje się o trwałości na podstawie krótkotrwałych i przyśpieszonych testów.

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

dr inż. Teresa Rucińska, mgr inż. Agata Wygocka Domieszki do betonów

Domieszki do betonów Domieszki do betonów

Stosowanie domieszek chemicznych, takich jak superplastyfikatory, polikarboksylaty czy ultrasuperplastyfikatory, pozwala poprawiać cechy użytkowe betonów, a także optymalizować koszty ich produkcji.

Stosowanie domieszek chemicznych, takich jak superplastyfikatory, polikarboksylaty czy ultrasuperplastyfikatory, pozwala poprawiać cechy użytkowe betonów, a także optymalizować koszty ich produkcji.

dr inż. Artur Pałasz Grunty i farby podkładowe – błędy i braki w wymaganiach norm oraz problemy jakościowe

Grunty i farby podkładowe – błędy i braki w wymaganiach norm oraz problemy jakościowe Grunty i farby podkładowe – błędy i braki w wymaganiach norm oraz problemy jakościowe

Obecnie gruntuje się niemal wszystkie rodzaje podłoży, a w dodatku często wykorzystuje się do tego produkty niedostatecznej jakości. Oba zagadnienia – zasadność stosowania środków gruntujących w zależności...

Obecnie gruntuje się niemal wszystkie rodzaje podłoży, a w dodatku często wykorzystuje się do tego produkty niedostatecznej jakości. Oba zagadnienia – zasadność stosowania środków gruntujących w zależności od podłoża oraz określanie czynników wpływających na jakość tych wyrobów – okazują się problematyczne.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.