Izolacje.com.pl

Hydrofobizacja w masie - wpływ krzemoorganicznych domieszek na właściwości mechaniczne zapraw i zaczynów cementowych

Bulk hydrophobic treatment. Part. 2. The influence of silica-organic admixtures on the mechanical properties of cement paste and cement mortars

Poznaj wyniki badań wytrzymałości na ściskanie i zginanie zaprawy cementowej
Archiwum redakcji

Poznaj wyniki badań wytrzymałości na ściskanie i zginanie zaprawy cementowej


Archiwum redakcji

Poniższy artykuł stanowi rozszerzenie i uzupełnienie treści zawartych we wcześniej opublikowanym tekście pt. "Hydrofobizacja w masie (cz.1) - wpływ krzemoorganicznych domieszek na właściwości wilgotnościowe zapraw i zaczynów cementowych" [1]. Poznaj wyniki badań wytrzymałości na ściskanie i zginanie zaprawy cementowej.

Zobacz także

merXu Profesjonalna chemia budowlana – piany, uszczelniacze i silikony

Profesjonalna chemia budowlana – piany, uszczelniacze i silikony Profesjonalna chemia budowlana – piany, uszczelniacze i silikony

Produkty chemii budowlanej, zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i domowych, powinny być skuteczne w działaniu, a jednocześnie trwałe i wydajne. Zobacz bogatą ofertę rozwiązań na merXu.

Produkty chemii budowlanej, zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i domowych, powinny być skuteczne w działaniu, a jednocześnie trwałe i wydajne. Zobacz bogatą ofertę rozwiązań na merXu.

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać...

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać na elewacji - o tym wszystkim mówią eksperci Weber we wiosennym przewodniku po farbach elewacyjnych.

mgr inż. Piotr Górak, dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Cementy niskoemisyjne w chemii budowlanej – zaprawy klejowe do ociepleń

Cementy niskoemisyjne w chemii budowlanej – zaprawy klejowe do ociepleń Cementy niskoemisyjne w chemii budowlanej – zaprawy klejowe do ociepleń

Obecnie przed branżą budowlaną rysuje się kolejne ekologiczne wyzwanie. Komisja Europejska ogłosiła nową strategię Fali Renowacji (ang. Renovation Wave), której celem jest poprawa charakterystyki energetycznej...

Obecnie przed branżą budowlaną rysuje się kolejne ekologiczne wyzwanie. Komisja Europejska ogłosiła nową strategię Fali Renowacji (ang. Renovation Wave), której celem jest poprawa charakterystyki energetycznej budynków, a co za tym idzie – obniżenie operacyjnego śladu węglowego budynków, który obecnie według różnych szacunków [1] stanowi 28% emisji w budownictwie na świecie. Eksploatacja budynków jest odpowiedzialna za około 40% zużycia energii oraz odpowiednio za około 36% emisji dwutlenku węgla...

Analiza wpływu domieszek polidimetylosiloksanu (PDMS) oraz metylosilikonianu potasu (MESI) na nasiąkliwość, współczynnik absorpcji oraz kąt zwilżania została uzupełniona o wyniki dotyczące właściwości mechanicznych.

Materiały stosowane w badaniach

Badane zaprawy zostały przygotowane zgodnie z normą PN-EN 196-1 [2]. W badaniach wykorzystano cement portlandzki CEM I 32,5 R i 42,5 R. Skład zapraw podano w TABELI 1.

TABELA 1. Skład badanych zapraw cementowych

TABELA 1. Skład badanych zapraw cementowych

 • Stosunek wody do cementu (w/c) wynosił 0,5. Do badania wytrzymałości na zginanie przygotowano beleczki o wymiarach 40×40×160 mm.
 • Wytrzymałość na ściskanie została określona na połówkach beleczek o wymiarach 40×40×80 mm, otrzymanych po badaniu wytrzymałości na zginanie.
 • Próbki zostały rozformowane po jednym dniu, a następnie przechowywane w temperaturze 20°C i wilgotności względnej >  95% przez 27 dni.
 • Do określenia wpływu domieszek na mikrostrukturę zaprawy cementowej wykorzystano porozymetrię rtęciową.
 • Cylindryczne próbki do badań zostały wycięte z beleczki przygotowanej wcześniej zaprawy i wysuszone do stałej masy.
 • Badanie ciepła hydratacji dla zaczynów cementowych przeprowadzono w kalorymetrze izotermicznym TAM Air.
 • Analizę termiczną DTA-TG przeprowadzono dla zaczynów cementowych o zawartości 3% każdej z domieszek oraz próbki referencyjnej.
 • Do hydrofobizacji w masie wykorzystano dwa rodzaje domieszki hydrofobizującej na bazie krzemu.
  Pierwsza z nich jest wodną emulsją reaktywnych polisiloksanów. Głównym składnikiem jest poli(dimetylosiloksan) (PDMS).
  Druga domieszka jest stężonym wodnym roztworem żywicy metylosilikonowej (MESI). Dodawano 1%, 2% lub 3% każdej domieszki w odniesieniu do masy cementu.
  Domieszki dodawane były do wody zarobowej. Obie domieszki, według producenta, są odpowiednie do przeprowadzenia hydrofobizacji w masie.
  W przypadku stosowania drugiej z domieszek (na bazie MESI) producent zaleca zmniejszenie ilości wody w mieszance o 10%. Zdecydowano jednak, że suma zużytej wody i dodanej domieszki powinna zapewniać stałą wartość wskaźnika w/c i wynosić 225 g na jeden zarób.

Wyniki badań

Wpływ domieszek na wielkość i rozkład porów w zaprawie cementowej

Wpływ domieszek na mikrostrukturę zaprawy cementowej określono z wykorzystaniem metody porozymetrii rtęciowej. Do badania użyto Micromeritics AutoPore IV9500.

Z beleczki zaprawy cementowej wycięto cylindryczne próbki o wymiarach ok. 12×23 mm. Zostały one wysuszone w temperaturze 80°C do stałej masy. Wyniki badania zostały przedstawione w TABELI 2.

TABELA 2. Charakterystyka struktury wewnętrznej zaprawy cementowej zawierającej 3% domieszki MESI, 3% domieszki PDMS oraz próbki referencyjnej (bez domieszki)

TABELA 2. Charakterystyka struktury wewnętrznej zaprawy cementowej zawierającej 3% domieszki MESI, 3% domieszki PDMS oraz próbki referencyjnej (bez domieszki)

Każdy wynik przedstawiony w TABELI 2  jest uśrednioną wartością z czterech pomiarów.

Żadna z zastosowanych domieszek nie wpływa znacząco na porowatość zaprawy. Zmieniają się natomiast inne parametry. Przy dodatku 3% domieszki na bazie poli(dimetylosiloksanu) obserwuje się wzrost średnicy porów w porównaniu do zaprawy referencyjnej (RYS. 1).

RYS. 1. Rozkład wielkości porów w zaprawie cementowej zawierającej 3% domieszki MESI, 3% domieszki PDMS oraz próbki referencyjnej (bez domieszki); rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 1. Rozkład wielkości porów w zaprawie cementowej zawierającej 3% domieszki MESI, 3% domieszki PDMS oraz próbki referencyjnej (bez domieszki); rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

Może to świadczyć o niepełnej hydratacji cementu, co powoduje wzrost porowatości o rozmiarze ok. 1 μm.

Zwiększenie objętości porów większych kosztem porów mniejszych skutkuje spadkiem gęstości pozornej oraz znacznym zmniejszeniem powierzchni całkowitej porów. Dodatek 3% wodnego roztworu żywicy metylosilikonowej nie wpływa na średnicę porów, gęstość pozorną czy całkowitą powierzchnię porów.

W pracy [3] wykonano oznaczenie porowatości zapraw cementowych i gipsowych przy użyciu metody porozymetrii rtęciowej. Autorzy [3] zauważyli zmniejszenie porowatości zapraw z dodatkiem PDMS.

W pracy [4] autorka zauważa zmniejszenie porowatości zaprawy cementowej z dodatkiem 5% PDMS o 40% oraz przesunięcie zakresu porów dominujących w stronę mniejszych wartości. Z obserwacji wynika, że niewielka ilość wodnego roztworu żywicy metylosilikonowej powoduje wzrost porowatości, a większe ilości domieszki (5%) nieznacznie ją obniżają.

Autorzy pracy [3] zaobserwowali pozytywny wpływ domieszki w postaci wodnego roztworu żywicy metylosilikonowej na zaczyny gipsowe polegający na zmniejszeniu porowatości oraz wielkości porów. Dodatkowo domieszka wpłynęła na krystalizację CaSO4 ∙  2H2O w zaczynie gipsowym, powodując powstawanie większych i lepiej wykształconych kryształów (badanie przeprowadzono za pomocą mikroskopu skaningowego).

Wpływ hydrofobizacji w masie na hydratację cementu

Przeanalizowano wpływ domieszki na bazie polidimetylosiloksanu (PDMS) i metylosilikonianu potasu (MESI) na proces hydratacji cementu. W tym celu wykonano pomiar ciepła hydratacji zaczynu cementowego o wskaźniku w/c równym 0,5, wykonanego z cementu CEM I 42,5 (cementownia ODRA) w kalorymetrze izotermicznym typu TAM Air. Czas badania dla każdej z próbek wynosił 7 dni. Badania kalorymetryczne wykonano w temperaturze 20°C. Dla każdego z zaczynów przeprowadzono po dwie próby. Ciepło hydratacji po 41 godzinach przedstawiono w TABELI 3.

TABELA 3. Wpływ domieszki MESI i PDMS na ciepło hydratacji wyznaczone w kalorymetrze izotermicznym

TABELA 3. Wpływ domieszki MESI i PDMS na ciepło hydratacji wyznaczone w kalorymetrze izotermicznym

TABELA 4. Wyniki analizy termograwimetrycznej zaczynów zawierających MESI i PDMS

TABELA 4. Wyniki analizy termograwimetrycznej zaczynów zawierających MESI i PDMS

Zaobserwowano spadek wartości ciepła hydratacji po 41 godzinach w próbkach zawierających zarówno domieszkę MESI, jak i PDMS (TAB. 3, TAB. 4, RYS. 2 i RYS. 3).

RYS. 2. Wpływ zawartości PDMS na szybkość wydzielania ciepła podczas hydratacji cementu; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 2. Wpływ zawartości PDMS na szybkość wydzielania ciepła podczas hydratacji cementu; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 3. Wpływ zawartości MESI na szybkość wydzielania ciepła podczas hydratacji cementu; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 3. Wpływ zawartości MESI na szybkość wydzielania ciepła podczas hydratacji cementu; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

Budowa cząsteczek badanych hydrofobów (PDMS i MESI) może (tak jak w przypadku superplastyfikatorów) powodować efekt steryczny (działanie dyspersyjne, deflokulacja), czym spowalnia tworzenie produktów hydratacji cementu, a co za tym idzie, zmniejsza szybkość wydzielania ciepła podczas hydratacji [5]. Sama adsorpcja użytych związków krzemoorganicznych może zachodzić dzięki przyciąganiu elektrostatycznemu.

W pracy [6] przeanalizowano wpływ eteru polikarboksylanowego (PCE) i PCE modyfikowanego silanem na hydratację cementu. Zauważono, że ujemnie naładowane cząsteczki PCE mogą adsorbować się na dodatnio naładowanych minerałach poprzez przyciąganie elektrostatyczne (pomiędzy grupami karbolsylowymi i dodatnio naładowaną powierzchnią) oraz na ujemnie naładowanych fazach poprzez wiązanie kompleksów między –COO i Ca2+.

W przypadku PCE modyfikowanego silanem adsorpcja na cząsteczce cementu związana jest z tworzeniem się wiązania kowalencyjnego między nieorganicznymi łańcuchami krzemianowymi uwodnionych warstw faz krzemianowych i grup siloksanowych.

Według Kubensa [7] kluczowym czynnikiem potrzebnym do adsorpcji związku (domieszki) na powierzchni ziaren cementu i produktów hydratacji jest odpowiedni potencjał zeta (potencjał występujący w warstwie podwójnej przy powierzchni zdyspergowanych cząstek). Dlatego ettringit (mający ładunek dodatni) jest w stanie adsorbować duże ilości ujemnie naładowanych domieszek (np. superplastyfikatorów), w przeciwieństwie do faz mineralnych o potencjale zeta równym zero lub ujemnym. Według autora samo pole powierzchni fazy nie prowadzi do adsorpcji, jeśli potencjał zeta nie jest odpowiedni. Podobne efekty zaobserwowali autorzy pracy [6]. Im mniejszy potencjał zeta domieszki PCE (lub jej modyfikacji) tym większa adsorpcja na ziarnach cementu w paście cementowej (o dodatnim potencjale zeta).

W pracy [6] został omówiony również wpływ domieszek na ciepło hydratacji. Autorzy podają trzy możliwe przyczyny zachodzących zjawisk w czasie hydratacji. W przypadku PDMS i MESI prawdopodobna wydaje się teoria, że zaadsorbowana na powierzchni cementu domieszka utrudnia dyfuzję wody i jonów, spowalniając tym samym zarodkowanie i wzrost hydratów i wydłużając okres indukcji oraz szybkość wydzielania ciepła [6, 8].

W przypadku stosowanych obecnie domieszek do zapraw i betonów części polarne domieszek polimerowych adsorbują się najpierw na powierzchni uwodnionych faz C3A, C4AF i CSA (siarczanoglinian) [5]. Z tego względu wiązanie cementu ulega opóźnieniu. Superplastyfikatory na bazie polimerów ulegają adsorpcji na powierzchni ziaren cementu na centrach zajętych przez jony wapnia [5].

Potwierdzeniem założenia, że związki krzemoorganiczne adsorbują się na glinianie trójwapniowym, może być artykuł [9]. W artykule tym zbadano wpływ PDMS na fazy klinkieru cementowego. Zauważono, że dodatek poli(dimetylosiloksanu) spowodował zmniejszenie szybkość hydratacji i procesów karbonatyzacji w porównaniu z czystą próbką C3A.

Wpływ hydrofobizacji w masie na wytrzymałość zapraw cementowych

Wyniki przedstawione na RYS. 4, RYS. 5, RYS. 6, RYS. 7, RYS. 8 i RYS. 9 pokazują wpływ zastosowanych domieszek PDMS i MESI na właściwości mechaniczne zapraw cementowych. Badania przeprowadzono po 1, 2, 7 i 28 dniach dojrzewania próbek. Trójpunktowe badania wytrzymałości na zginanie przeprowadzone były na 3 beleczkach o wymiarach 40×40×160 mm. Każdy wynik badania wytrzymałości na ściskanie przedstawia średnią wartość z sześciu pomiarów przeprowadzonych na połówkach beleczek o wymiarach 40×40×80 mm, otrzymanych po badaniu wytrzymałości na zginanie. Parametry wytrzymałościowe określane były zgodnie z normą PN-EN 1015-11 [10].

Wyniki badań przeprowadzonych przez autorów wykazały znaczny spadek wytrzymałości zarówno na ściskanie, jak i na zginanie próbek zawierających PDMS. W badaniach wykonanych po 28 dniach zaobserwowano spadek odpowiednio wytrzymałości na zginanie i ściskanie odpowiednio o 28% i 49%. Dodatek MESI nie spowodował obniżenia właściwości mechanicznych, wręcz przeciwnie, 28-dniowa wytrzymałość na ściskanie wzrosła o 3%.

RYS. 4. Wpływ PDMS na wytrzymałość na zginanie zapraw cementowych po 1, 2, 7 i 28 dniach; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 4. Wpływ PDMS na wytrzymałość na zginanie zapraw cementowych po 1, 2, 7 i 28 dniach; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 5. Wpływ PDMS na wytrzymałość na ściskanie zapraw cementowych po 1, 2, 7 i 28 dniach; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 5. Wpływ PDMS na wytrzymałość na ściskanie zapraw cementowych po 1, 2, 7 i 28 dniach; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 6. Wpływ MESI na wytrzymałość na zginanie zapraw cementowych po 1, 2, 7 i 28 dniach; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 6. Wpływ MESI na wytrzymałość na zginanie zapraw cementowych po 1, 2, 7 i 28 dniach; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 7. Wpływ MESI na wytrzymałość na ściskanie zapraw cementowych po 1, 2,7 i 28 dniach; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 7. Wpływ MESI na wytrzymałość na ściskanie zapraw cementowych po 1, 2,7 i 28 dniach; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 9. Krzywe DTA dla próbki z dodatkiem 3% MESI, 3% PDMS oraz dla próbki referencyjnej (bez domieszki); rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 9. Krzywe DTA dla próbki z dodatkiem 3% MESI, 3% PDMS oraz dla próbki referencyjnej (bez domieszki); rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

Do zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej potrzebna jest odpowiednia ilość jonów wapnia oraz krzemianów [11]. Polidimetylosiloksan znacząco pogarsza parametry wytrzymałościowe zapraw cementowych. Praca [9] pokazuje, że PDMS adsorbuje się głównie na ziarnach C3A i C3S, co mogą potwierdzać przeprowadzone badania wytrzymałościowe. Tak znaczny spadek wytrzymałości na zginanie i ściskanie w zaprawie cementowej może potwierdzać informacje o adsorpcji PDMS na glinianie trójwapniowym (C3A) oraz na krzemianie trójwapniowym (C3S) [9]. W przypadku MESI obserwuje się poprawę wytrzymałości zaprawy cementowej, co może sugerować, że metylosilikonian potasu nie wiąże się z fazą C3A.

W wyniku reakcji chemicznych zachodzących w zaczynie i zaprawie pomiędzy krzemoorganiczną domieszką hydrofobową a składnikami cementu powstaje żel polisiloksanowy. W wodnym środowisku zaczynu cementowego i hydratacji cementu może dochodzić do zakłócenia procesu utwardzania żelu polisiloksanowego. Obecność wody osłabia proces utwardzania i końcową reakcję sieciowania polimerów, a więc tworzenie błonki żelu polisiloksanowego. Zastosowanie domieszek polisiloksanowych spowodowało pogorszenie wytrzymałości betonu. Podobny mechanizm mógł mieć miejsce w przypadku badań, których wyniki opisano w artykule.

W szeroko dostępnej literaturze można znaleźć wyniki przedstawiające zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ domieszek hydrofobizujących na właściwości mechaniczne materiałów. Zmiany parametrów wytrzymałościowych zauważalne są nie tylko w przypadku hydrofobizacji w masie, ale także już w przypadku powierzchniowej impregnacji związkami hydrofobowymi [12]. W badaniach zaobserwowano obniżenie wytrzymałości nawet o 10% w przypadku powierzchniowej impregnacji silanami. Warto pamiętać jednak, że zarówno impregnacja powierzchniowa, jak i hydrofobizacja w masie może poprawiać parametry wytrzymałościowe materiałów.

Autorka [12] zaobserwowała pozytywny wpływ związków hydrofobizujących dodawanych do masy we wszystkich rodzajach zapraw lekkich. Inne badania [12] pokazują, że dodatek domieszek do masy (w tym przypadku betonów zwykłych) może obniżyć wytrzymałość na ściskanie prawie o 45%. Stwierdzono na przykład pogorszenie właściwości mechanicznych zapraw po dodaniu niektórych z badanych domieszek hydrofobizujących [7]. Autorzy wskazują, że domieszka PDMS nie powodowała pogorszenia właściwości mechanicznych. Podobna sytuacja została zaobserwowana w badaniach opisanych w pracy [5]. Choć autorzy ostrzegają przed spadkiem wytrzymałości przy stosowaniu krzemoorganicznych domieszek hydrofobizujących, nie zauważyli oni negatywnego wpływu PDMS.

Analiza termiczna DTA-TGA zaczynów cementowych

Badania wykonano za pomocą analizatora termicznego SETSYS 16/18 firmy Setaram, sprzężonego ze spektrometrem mas firmy Balzers. Pomiar prowadzono w zakresie temperatury 20–800°C, stosując liniowy narost temperatury 5°C/min. w warunkach dynamicznych strumienia gazu nośnego. Przed pomiarem próbki każdorazowo odgazowywano w celu ich oczyszczenia. Naważki próbek wynosiły ok. 10–20 mg. Dla zaobserwowania najlepszych efektów termicznych przeprowadzono badania dla 3% zawartości domieszek PDMS i MESI.

W celu wyjaśnienia niekorzystnego wpływu domieszki hydrofobizującej na wytrzymałość zapraw cementowych wykonano analizę DTA-TG zaczynów cementowych zawierających badane domieszki hydrofobizujące. Zaobserwowano, że zastosowanie domieszek hydrofobizujących powoduje nieznaczny wpływ na rozkład termiczny zaczynów cementowych. Na krzywej DTG (termograwimetryczna krzywa różniczkowa) można zauważyć większy ubytek masy w okolicach 100–130°C dla zaczynu z dodatkiem MESI (metylosilikonianem potasu). Oznacza to, że w próbce było więcej wody niezwiązanej (wilgoci).

Mniejsza ilość wilgoci w przypadku zaczynu z PDMS może wskazywać na to, że H2O mogła przereagować/zostać związana przez PDMS. Na krzywej DTA, w tym samym zakresie temperatury, obserwuje się największe minima endotermiczne.

Największy efekt endotermiczny wykazuje próbka z MESI (uwalnia najwięcej niezwiązanej wody), najmniejsze zaś próbka z domieszką PDMS. Następny wyraźny ubytek masy zauważono w temperaturze 390–470°C. To minimum związane jest z rozkładem C3A (glinianu trójwapniowego) i/lub Ca(OH)2.

W przypadku próbki z PDMS minimum to jest wyraźnie mniejsze niż w przypadku pozostałych dwóch próbek, co potwierdza założenia, że składnik ten ulega adsorpcji na fazie C3A.

Również w przypadku krzywej DTA obserwuje się najmniejszy efekt endotermiczny dla próbki z PDMS, co wskazuje na wiązanie się PDMS z glinianem trójwapniowym. PDMS obniża również ilość wydzielanego CO2 podczas rozkładu termicznego próbki, co wskazuje na jego zdolność do wiązania się ze składnikami cementu i ograniczaniu ich rozkładu z uwolnieniem dwutlenku węgla. Najprawdopodobniej dodatek PDMS uniemożliwia tworzenie się większych ilości CaCO3, przez co w trakcie rozkładu termicznego wydziela się mniej dwutlenku węgla w reakcji CaCO3  →  CaO+CO2.

Wnioski

W pracy dokonano analizy wpływu dwóch popularnych domieszek hydrofobizujących na bazie PDMS i MESI na właściwości mechaniczne, mikrostrukturę zapraw cementowych, szybkość hydratacji zaczynów cementowych oraz ich rozkład pod wpływem temperatury. Obie zastosowane domieszki obniżają szybkość i ilość wydzielanego ciepła podczas hydratacji cementu. Niekorzystny wpływ na mikrostrukturę zaprawy zaobserwowano tylko w przypadku domieszki na bazie PDMS. Zwiększa ona średnicę porów w zaprawie z 136,40 nm do 297,40 nm.

Analiza termiczna DTA-TG zaczynów cementowych pokazała, że w odniesieniu do próbki referencyjnej dodatek MESI nieznacznie zwiększa obserwowane efekty termiczne, a PDMS je zmniejsza. Niestety zastosowanie PDMS powoduje znaczne pogorszenie własności wytrzymałościowych. Taka relacja bardzo często spotykana jest w technologii materiałów budowlanych, gdyż np. zastosowanie domieszki napowietrzającej powoduje wzrost mrozoodporności betonu, a z drugiej strony pogorszenie jego cech wytrzymałościowych.

Otrzymane wyniki, przedstawione zarówno w tej części artykułu, jak i w części pierwszej [1], pokazują duży potencjał stosowania krzemoorganicznych domieszek hydrofobizujących do stosowania w masie. Jednakże, jak pokazują przeprowadzone badania, temat ten wymaga jeszcze wiele pracy i badań, a technologia i skład domieszek muszą zostać dopracowane w celu wyeliminowania negatywnego wpływu np. na parametry mechaniczne materiałów.

Literatura

 1. K. Grabowska, M. Koniorczyk, "Hydrofobizacja w masie (cz. 1). Wpływ domieszek krzemoorganicznych na właściwości wilgotnościowe zapraw i zaczynów cementowych", "IZOLACJE" 5/2019, s. 96-99.
 2. PN-EN 196-1, "Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości".
 3. M. Najduchowska, P. Pichniarczyk, "Wpływ związków hydrofobowych na właściwości zapraw cementowych i gipsowych", "Cement, Wapno, Beton" 3/2010, s. 141-148.
 4. M. Zdaniewicz, "Wpływ domieszek związków krzemoorganicznych na kształtowanie właściwości zaczynów i zapraw cementowych", rozprawa doktorska, AGH, Kraków 1999.
 5. W. Kurdowski, "Chemia cementu i betonu", Stowarzyszenie Producentów Cementu 2010, PWN, Warszawa 2010.
 6. Y. He, X. Xiong Zhang, R.D. Hooton, "Effects of organosilane­‑modified polycarboxylate superplasticizer on the fluidity and hydration properties of cement paste”, "Construction and Building Materials" 132/2017, s. 112-123.
 7. S. Kubens, "Interaction of cement and admixtures and its influence on rheological properties", Cuvillier Verlag, Göttingen 2010.
 8. W. Nocuń-Wczelik, T. Wasąg, M. Styczyńska, G. Mikłaszewski, "Oddziaływania wybranych domieszek do betonu na hydratację cementu portlandzkiego", "Cement, Wapno, Beton" 5/2009, s. 223-231.
 9. A. Stoch, M. Zdaniewicz, Cz. Paluszkiewicz, "The effect of polymethylosiloxanes on hydration of clinker phases", "Journal of Molecular Structure" 511/1999, s. 310-325.
 10. PN-EN 1015-11, "Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy".
 11. V. Spaeth, M.P. Delplancke-Ogletree, J.P. Lecomte, "Hydration Process and Microstructure Development of Integral Water Repellent Cement Based Materials" 5th International Conference on Water Repellent Treatment of Building Materials, Hydrophobe V Aedificatio Publishers, 2008.
 12. D. Barnat-Hunek, "Swobodna energia powierzchniowa jako czynnik kształtujący skuteczność hydrofobizacji w ochronie konstrukcji budowlanych", Politechnika Lubelska, Lublin 2016.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Mariusz Franczyk Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego

Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego

Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów...

Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów krzemionkowych. W ten sposób uzyskuje się szczelną i jednorodną strukturę zaczynu i betonu.

mgr inż. Bernadeta Dębska Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości...

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości stosuje się domieszki chemiczne i dodatki mineralne. Jako zalety betonu cementowego wymienia się jego dużą wytrzymałość na ściskanie, odporność na wysoką temperaturę i ogień, łatwość stosowania oraz stosunkowo niski koszt. Nie jest to jednak materiał pozbawiony wad. Wśród najpoważniejszych...

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Jak wykonać okładzinę ceramiczną? Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to,...

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to, czy jest się dobrym, czy początkującym wykonawcą, warto korzystać z różnorodności zapraw dostępnych na rynku i umieć wybrać właściwą, uwzględniając czynniki oddziałujące na okładzinę.

dr inż. Adam Niesłochowski Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne,...

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne, bitumy, lepiszcza, kleje itp., a także pozostałości nieprzereagowanych monomerów.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin

Kleje do okładzin Kleje do okładzin

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

dr inż. Mariusz Franczyk Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu...

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu cementowego oraz maksymalnej przyczepności między zaczynem i kruszywem. Projektowanie BWW polega na odpowiednim kształtowaniu właściwości i doborze ilościowym tych wszystkich elementów.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej...

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej do elementu murowego.

mgr inż. Sebastian Czernik Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują...

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują czas wiązania gotowej masy gipsowej. Przeznaczone są do prac wykończeniowych wewnątrz budynku, również w kuchniach i łazienkach, a ostatecznym efektem ich zastosowania jest bardzo gładka powierzchnia stanowiąca podłoże pod malowanie, rzadziej pod tapetowanie.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

dr inż. Marzena Najduchowska Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane...

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

dr inż. Marzena Najduchowska Ochrona powierzchniowa betonu

Ochrona powierzchniowa betonu Ochrona powierzchniowa betonu

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji....

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie się materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin - wykonawstwo

Kleje do okładzin - wykonawstwo Kleje do okładzin - wykonawstwo

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały...

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały te są nowoczesne, co w połączeniu z nowymi technologiami stosowania pozwala na wykonywanie prac glazurniczych łatwo i szybko, a efekty są trwałe i estetyczne.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty...

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty mogą zawierać jedynie kilka składników, bardziej specjalistyczne – nawet kilkanaście. Najważniejszą rolę odgrywa spoiwo, którym może być cement, wapno hydratyzowane, gips lub anhydryt, a także spoiwa organiczne.

prof. ICiMB, dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił...

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił właściwości użytkowych i parametrów technicznych.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Geopolimery w budownictwie

Geopolimery w budownictwie Geopolimery w budownictwie

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2...

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2 przy zużyciu 2–3 razy mniejszej energii. Z tego powodu cement geopolimerowy nazwano zielonym cementem. Jest ekologiczny i wytrzymały, a mimo to rzadko stosowany w budownictwie.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanocementy i nanobetony

Nanocementy i nanobetony Nanocementy i nanobetony

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji...

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji czy samooczyszczania.

mgr inż. Sebastian Czernik Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Technologia wykonywania gładzi gipsowych Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest...

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest wyrównanie powierzchni ścian i sufitów oraz nadanie im oczekiwanej gładkości. Cienką warstwą spełniającą funkcję wykończeniową jest gładź, wykonywana z drobnoziarnistych materiałów na bazie cementu, gipsu, wapna lub polimerów.

dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof. ucz., dr inż. Jacek Góra, mgr inż. Przemysław Brzyski Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany,...

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany, odnośnie do których dostępne są liczne opracowania potwierdzające skuteczność i zasadność hydrofobizacji, w odniesieniu do betonu brak jest jednoznacznych zaleceń.

mgr inż. Sebastian Czernik Jak uzyskać gładkie ściany?

Jak uzyskać gładkie ściany? Jak uzyskać gładkie ściany?

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe....

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe. Jak jednak osiągnąć zadowalający efekt i czy w każdej sytuacji można korzystać z takich samych rozwiązań?

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój...

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój przemysłu (także rynku materiałów budowlanych) bez jej udziału.

dr inż. Krzysztof Germaniuk, mgr inż. Tomasz Gajda Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza...

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza materiałów naprawczych do betonu.

Najnowsze produkty i technologie

Sika Poland sp. z o.o. Jak zabezpieczyć balkon na lata?

Jak zabezpieczyć balkon na lata? Jak zabezpieczyć balkon na lata?

Efekt końcowy prac związanych z remontem lub nowym balkonem to nie tylko umiejętności fachowców, którym powierzamy to zadanie. Bardzo duże znaczenie ma stosowane przez nich materiały, takie jak: zaprawa...

Efekt końcowy prac związanych z remontem lub nowym balkonem to nie tylko umiejętności fachowców, którym powierzamy to zadanie. Bardzo duże znaczenie ma stosowane przez nich materiały, takie jak: zaprawa hydroizolacyjna, klej do płytek itp. Jakie wybrać produkty na zewnątrz? Na jakie parametry zwrócić uwagę?

merXu Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe! Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami...

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami i całkowicie eliminuje problem bariery językowej. Przedsiębiorcy znajdą je na merXu – europejskiej platformie B2B.

Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach

Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach

Bezspoinowe posadzki żywiczne mają za zadanie chronić betonowe podłoże i elementy konstrukcyjne budynku przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych. W zależności od panujących w pomieszczeniu warunków...

Bezspoinowe posadzki żywiczne mają za zadanie chronić betonowe podłoże i elementy konstrukcyjne budynku przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych. W zależności od panujących w pomieszczeniu warunków i obciążeń użytkowych systemy posadzkowe powinny spełniać określone wymagania. Dotyczą one m.in. wytrzymałości mechanicznej, w tym odporności na ścieranie i związanej z nią odporności na intensywny ruch pieszy lub ruch pojazdów, wytrzymałości chemicznej i termicznej, stopnia antypoślizgu, łatwego...

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Sika Poland sp. z o.o. Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie...

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Warto podkreślić, że zrównoważony rozwój ma nie tylko wymiar ekonomiczny i środowiskowy, ale także społeczny, który powinien obejmować działania na rzecz społeczności lokalnych.

EUROFIRANY B.B. Choczyńscy Sp.J. 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna?...

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna? Przy rosnących cenach paliw i energii elektrycznej oraz rosnących kosztach, jakie musimy przeznaczyć na ogrzewanie budynków, izolacja jest nieunikniona. Warto więc zainwestować w izolację budynku dobrej jakości, by przynajmniej w jakiejś części uchronić swój budżet. Oto trzy sposoby, jak to...

4 ECO Sp. z o.o. Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

4 ECO Sp. z o.o. Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem? Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka...

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka lat. I tak pierwsze docieplenia były na styropianie o grubości 4 cm, obecnie to 20 cm styropianu grafitowego.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.