Izolacje.com.pl

Hydrofobizacja w masie - wpływ krzemoorganicznych domieszek na właściwości mechaniczne zapraw i zaczynów cementowych

Bulk hydrophobic treatment. Part. 2. The influence of silica-organic admixtures on the mechanical properties of cement paste and cement mortars

Poznaj wyniki badań wytrzymałości na ściskanie i zginanie zaprawy cementowej
Archiwum redakcji

Poznaj wyniki badań wytrzymałości na ściskanie i zginanie zaprawy cementowej


Archiwum redakcji

Poniższy artykuł stanowi rozszerzenie i uzupełnienie treści zawartych we wcześniej opublikowanym tekście pt. "Hydrofobizacja w masie (cz.1) - wpływ krzemoorganicznych domieszek na właściwości wilgotnościowe zapraw i zaczynów cementowych" [1]. Poznaj wyniki badań wytrzymałości na ściskanie i zginanie zaprawy cementowej.

Zobacz także

merXu Profesjonalna chemia budowlana – piany, uszczelniacze i silikony

Profesjonalna chemia budowlana – piany, uszczelniacze i silikony Profesjonalna chemia budowlana – piany, uszczelniacze i silikony

Produkty chemii budowlanej, zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i domowych, powinny być skuteczne w działaniu, a jednocześnie trwałe i wydajne. Zobacz bogatą ofertę rozwiązań na merXu.

Produkty chemii budowlanej, zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i domowych, powinny być skuteczne w działaniu, a jednocześnie trwałe i wydajne. Zobacz bogatą ofertę rozwiązań na merXu.

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać...

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać na elewacji - o tym wszystkim mówią eksperci Weber we wiosennym przewodniku po farbach elewacyjnych.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Przygotowanie podłoży pod prace glazurnicze

Przygotowanie podłoży pod prace glazurnicze Przygotowanie podłoży pod prace glazurnicze

O jakości wykonanych robót często decyduje jakość przeprowadzonych czynności przygotowawczych. Dotyczy to w szczególności prac glazurniczych.

O jakości wykonanych robót często decyduje jakość przeprowadzonych czynności przygotowawczych. Dotyczy to w szczególności prac glazurniczych.

Analiza wpływu domieszek polidimetylosiloksanu (PDMS) oraz metylosilikonianu potasu (MESI) na nasiąkliwość, współczynnik absorpcji oraz kąt zwilżania została uzupełniona o wyniki dotyczące właściwości mechanicznych.

Materiały stosowane w badaniach

Badane zaprawy zostały przygotowane zgodnie z normą PN-EN 196-1 [2]. W badaniach wykorzystano cement portlandzki CEM I 32,5 R i 42,5 R. Skład zapraw podano w TABELI 1.

TABELA 1. Skład badanych zapraw cementowych

TABELA 1. Skład badanych zapraw cementowych

 • Stosunek wody do cementu (w/c) wynosił 0,5. Do badania wytrzymałości na zginanie przygotowano beleczki o wymiarach 40×40×160 mm.
 • Wytrzymałość na ściskanie została określona na połówkach beleczek o wymiarach 40×40×80 mm, otrzymanych po badaniu wytrzymałości na zginanie.
 • Próbki zostały rozformowane po jednym dniu, a następnie przechowywane w temperaturze 20°C i wilgotności względnej >  95% przez 27 dni.
 • Do określenia wpływu domieszek na mikrostrukturę zaprawy cementowej wykorzystano porozymetrię rtęciową.
 • Cylindryczne próbki do badań zostały wycięte z beleczki przygotowanej wcześniej zaprawy i wysuszone do stałej masy.
 • Badanie ciepła hydratacji dla zaczynów cementowych przeprowadzono w kalorymetrze izotermicznym TAM Air.
 • Analizę termiczną DTA-TG przeprowadzono dla zaczynów cementowych o zawartości 3% każdej z domieszek oraz próbki referencyjnej.
 • Do hydrofobizacji w masie wykorzystano dwa rodzaje domieszki hydrofobizującej na bazie krzemu.
  Pierwsza z nich jest wodną emulsją reaktywnych polisiloksanów. Głównym składnikiem jest poli(dimetylosiloksan) (PDMS).
  Druga domieszka jest stężonym wodnym roztworem żywicy metylosilikonowej (MESI). Dodawano 1%, 2% lub 3% każdej domieszki w odniesieniu do masy cementu.
  Domieszki dodawane były do wody zarobowej. Obie domieszki, według producenta, są odpowiednie do przeprowadzenia hydrofobizacji w masie.
  W przypadku stosowania drugiej z domieszek (na bazie MESI) producent zaleca zmniejszenie ilości wody w mieszance o 10%. Zdecydowano jednak, że suma zużytej wody i dodanej domieszki powinna zapewniać stałą wartość wskaźnika w/c i wynosić 225 g na jeden zarób.

Wyniki badań

Wpływ domieszek na wielkość i rozkład porów w zaprawie cementowej

Wpływ domieszek na mikrostrukturę zaprawy cementowej określono z wykorzystaniem metody porozymetrii rtęciowej. Do badania użyto Micromeritics AutoPore IV9500.

Z beleczki zaprawy cementowej wycięto cylindryczne próbki o wymiarach ok. 12×23 mm. Zostały one wysuszone w temperaturze 80°C do stałej masy. Wyniki badania zostały przedstawione w TABELI 2.

TABELA 2. Charakterystyka struktury wewnętrznej zaprawy cementowej zawierającej 3% domieszki MESI, 3% domieszki PDMS oraz próbki referencyjnej (bez domieszki)

TABELA 2. Charakterystyka struktury wewnętrznej zaprawy cementowej zawierającej 3% domieszki MESI, 3% domieszki PDMS oraz próbki referencyjnej (bez domieszki)

Każdy wynik przedstawiony w TABELI 2  jest uśrednioną wartością z czterech pomiarów.

Żadna z zastosowanych domieszek nie wpływa znacząco na porowatość zaprawy. Zmieniają się natomiast inne parametry. Przy dodatku 3% domieszki na bazie poli(dimetylosiloksanu) obserwuje się wzrost średnicy porów w porównaniu do zaprawy referencyjnej (RYS. 1).

RYS. 1. Rozkład wielkości porów w zaprawie cementowej zawierającej 3% domieszki MESI, 3% domieszki PDMS oraz próbki referencyjnej (bez domieszki); rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 1. Rozkład wielkości porów w zaprawie cementowej zawierającej 3% domieszki MESI, 3% domieszki PDMS oraz próbki referencyjnej (bez domieszki); rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

Może to świadczyć o niepełnej hydratacji cementu, co powoduje wzrost porowatości o rozmiarze ok. 1 μm.

Zwiększenie objętości porów większych kosztem porów mniejszych skutkuje spadkiem gęstości pozornej oraz znacznym zmniejszeniem powierzchni całkowitej porów. Dodatek 3% wodnego roztworu żywicy metylosilikonowej nie wpływa na średnicę porów, gęstość pozorną czy całkowitą powierzchnię porów.

W pracy [3] wykonano oznaczenie porowatości zapraw cementowych i gipsowych przy użyciu metody porozymetrii rtęciowej. Autorzy [3] zauważyli zmniejszenie porowatości zapraw z dodatkiem PDMS.

W pracy [4] autorka zauważa zmniejszenie porowatości zaprawy cementowej z dodatkiem 5% PDMS o 40% oraz przesunięcie zakresu porów dominujących w stronę mniejszych wartości. Z obserwacji wynika, że niewielka ilość wodnego roztworu żywicy metylosilikonowej powoduje wzrost porowatości, a większe ilości domieszki (5%) nieznacznie ją obniżają.

Autorzy pracy [3] zaobserwowali pozytywny wpływ domieszki w postaci wodnego roztworu żywicy metylosilikonowej na zaczyny gipsowe polegający na zmniejszeniu porowatości oraz wielkości porów. Dodatkowo domieszka wpłynęła na krystalizację CaSO4 ∙  2H2O w zaczynie gipsowym, powodując powstawanie większych i lepiej wykształconych kryształów (badanie przeprowadzono za pomocą mikroskopu skaningowego).

Wpływ hydrofobizacji w masie na hydratację cementu

Przeanalizowano wpływ domieszki na bazie polidimetylosiloksanu (PDMS) i metylosilikonianu potasu (MESI) na proces hydratacji cementu. W tym celu wykonano pomiar ciepła hydratacji zaczynu cementowego o wskaźniku w/c równym 0,5, wykonanego z cementu CEM I 42,5 (cementownia ODRA) w kalorymetrze izotermicznym typu TAM Air. Czas badania dla każdej z próbek wynosił 7 dni. Badania kalorymetryczne wykonano w temperaturze 20°C. Dla każdego z zaczynów przeprowadzono po dwie próby. Ciepło hydratacji po 41 godzinach przedstawiono w TABELI 3.

TABELA 3. Wpływ domieszki MESI i PDMS na ciepło hydratacji wyznaczone w kalorymetrze izotermicznym

TABELA 3. Wpływ domieszki MESI i PDMS na ciepło hydratacji wyznaczone w kalorymetrze izotermicznym

TABELA 4. Wyniki analizy termograwimetrycznej zaczynów zawierających MESI i PDMS

TABELA 4. Wyniki analizy termograwimetrycznej zaczynów zawierających MESI i PDMS

Zaobserwowano spadek wartości ciepła hydratacji po 41 godzinach w próbkach zawierających zarówno domieszkę MESI, jak i PDMS (TAB. 3, TAB. 4, RYS. 2 i RYS. 3).

RYS. 2. Wpływ zawartości PDMS na szybkość wydzielania ciepła podczas hydratacji cementu; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 2. Wpływ zawartości PDMS na szybkość wydzielania ciepła podczas hydratacji cementu; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 3. Wpływ zawartości MESI na szybkość wydzielania ciepła podczas hydratacji cementu; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 3. Wpływ zawartości MESI na szybkość wydzielania ciepła podczas hydratacji cementu; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

Budowa cząsteczek badanych hydrofobów (PDMS i MESI) może (tak jak w przypadku superplastyfikatorów) powodować efekt steryczny (działanie dyspersyjne, deflokulacja), czym spowalnia tworzenie produktów hydratacji cementu, a co za tym idzie, zmniejsza szybkość wydzielania ciepła podczas hydratacji [5]. Sama adsorpcja użytych związków krzemoorganicznych może zachodzić dzięki przyciąganiu elektrostatycznemu.

W pracy [6] przeanalizowano wpływ eteru polikarboksylanowego (PCE) i PCE modyfikowanego silanem na hydratację cementu. Zauważono, że ujemnie naładowane cząsteczki PCE mogą adsorbować się na dodatnio naładowanych minerałach poprzez przyciąganie elektrostatyczne (pomiędzy grupami karbolsylowymi i dodatnio naładowaną powierzchnią) oraz na ujemnie naładowanych fazach poprzez wiązanie kompleksów między –COO i Ca2+.

W przypadku PCE modyfikowanego silanem adsorpcja na cząsteczce cementu związana jest z tworzeniem się wiązania kowalencyjnego między nieorganicznymi łańcuchami krzemianowymi uwodnionych warstw faz krzemianowych i grup siloksanowych.

Według Kubensa [7] kluczowym czynnikiem potrzebnym do adsorpcji związku (domieszki) na powierzchni ziaren cementu i produktów hydratacji jest odpowiedni potencjał zeta (potencjał występujący w warstwie podwójnej przy powierzchni zdyspergowanych cząstek). Dlatego ettringit (mający ładunek dodatni) jest w stanie adsorbować duże ilości ujemnie naładowanych domieszek (np. superplastyfikatorów), w przeciwieństwie do faz mineralnych o potencjale zeta równym zero lub ujemnym. Według autora samo pole powierzchni fazy nie prowadzi do adsorpcji, jeśli potencjał zeta nie jest odpowiedni. Podobne efekty zaobserwowali autorzy pracy [6]. Im mniejszy potencjał zeta domieszki PCE (lub jej modyfikacji) tym większa adsorpcja na ziarnach cementu w paście cementowej (o dodatnim potencjale zeta).

W pracy [6] został omówiony również wpływ domieszek na ciepło hydratacji. Autorzy podają trzy możliwe przyczyny zachodzących zjawisk w czasie hydratacji. W przypadku PDMS i MESI prawdopodobna wydaje się teoria, że zaadsorbowana na powierzchni cementu domieszka utrudnia dyfuzję wody i jonów, spowalniając tym samym zarodkowanie i wzrost hydratów i wydłużając okres indukcji oraz szybkość wydzielania ciepła [6, 8].

W przypadku stosowanych obecnie domieszek do zapraw i betonów części polarne domieszek polimerowych adsorbują się najpierw na powierzchni uwodnionych faz C3A, C4AF i CSA (siarczanoglinian) [5]. Z tego względu wiązanie cementu ulega opóźnieniu. Superplastyfikatory na bazie polimerów ulegają adsorpcji na powierzchni ziaren cementu na centrach zajętych przez jony wapnia [5].

Potwierdzeniem założenia, że związki krzemoorganiczne adsorbują się na glinianie trójwapniowym, może być artykuł [9]. W artykule tym zbadano wpływ PDMS na fazy klinkieru cementowego. Zauważono, że dodatek poli(dimetylosiloksanu) spowodował zmniejszenie szybkość hydratacji i procesów karbonatyzacji w porównaniu z czystą próbką C3A.

Wpływ hydrofobizacji w masie na wytrzymałość zapraw cementowych

Wyniki przedstawione na RYS. 4, RYS. 5, RYS. 6, RYS. 7, RYS. 8 i RYS. 9 pokazują wpływ zastosowanych domieszek PDMS i MESI na właściwości mechaniczne zapraw cementowych. Badania przeprowadzono po 1, 2, 7 i 28 dniach dojrzewania próbek. Trójpunktowe badania wytrzymałości na zginanie przeprowadzone były na 3 beleczkach o wymiarach 40×40×160 mm. Każdy wynik badania wytrzymałości na ściskanie przedstawia średnią wartość z sześciu pomiarów przeprowadzonych na połówkach beleczek o wymiarach 40×40×80 mm, otrzymanych po badaniu wytrzymałości na zginanie. Parametry wytrzymałościowe określane były zgodnie z normą PN-EN 1015-11 [10].

Wyniki badań przeprowadzonych przez autorów wykazały znaczny spadek wytrzymałości zarówno na ściskanie, jak i na zginanie próbek zawierających PDMS. W badaniach wykonanych po 28 dniach zaobserwowano spadek odpowiednio wytrzymałości na zginanie i ściskanie odpowiednio o 28% i 49%. Dodatek MESI nie spowodował obniżenia właściwości mechanicznych, wręcz przeciwnie, 28-dniowa wytrzymałość na ściskanie wzrosła o 3%.

RYS. 4. Wpływ PDMS na wytrzymałość na zginanie zapraw cementowych po 1, 2, 7 i 28 dniach; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 4. Wpływ PDMS na wytrzymałość na zginanie zapraw cementowych po 1, 2, 7 i 28 dniach; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 5. Wpływ PDMS na wytrzymałość na ściskanie zapraw cementowych po 1, 2, 7 i 28 dniach; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 5. Wpływ PDMS na wytrzymałość na ściskanie zapraw cementowych po 1, 2, 7 i 28 dniach; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 6. Wpływ MESI na wytrzymałość na zginanie zapraw cementowych po 1, 2, 7 i 28 dniach; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 6. Wpływ MESI na wytrzymałość na zginanie zapraw cementowych po 1, 2, 7 i 28 dniach; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 7. Wpływ MESI na wytrzymałość na ściskanie zapraw cementowych po 1, 2,7 i 28 dniach; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 7. Wpływ MESI na wytrzymałość na ściskanie zapraw cementowych po 1, 2,7 i 28 dniach; rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 9. Krzywe DTA dla próbki z dodatkiem 3% MESI, 3% PDMS oraz dla próbki referencyjnej (bez domieszki); rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

RYS. 9. Krzywe DTA dla próbki z dodatkiem 3% MESI, 3% PDMS oraz dla próbki referencyjnej (bez domieszki); rys.: K. Grabowska, M. Koniorczyk

Do zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej potrzebna jest odpowiednia ilość jonów wapnia oraz krzemianów [11]. Polidimetylosiloksan znacząco pogarsza parametry wytrzymałościowe zapraw cementowych. Praca [9] pokazuje, że PDMS adsorbuje się głównie na ziarnach C3A i C3S, co mogą potwierdzać przeprowadzone badania wytrzymałościowe. Tak znaczny spadek wytrzymałości na zginanie i ściskanie w zaprawie cementowej może potwierdzać informacje o adsorpcji PDMS na glinianie trójwapniowym (C3A) oraz na krzemianie trójwapniowym (C3S) [9]. W przypadku MESI obserwuje się poprawę wytrzymałości zaprawy cementowej, co może sugerować, że metylosilikonian potasu nie wiąże się z fazą C3A.

W wyniku reakcji chemicznych zachodzących w zaczynie i zaprawie pomiędzy krzemoorganiczną domieszką hydrofobową a składnikami cementu powstaje żel polisiloksanowy. W wodnym środowisku zaczynu cementowego i hydratacji cementu może dochodzić do zakłócenia procesu utwardzania żelu polisiloksanowego. Obecność wody osłabia proces utwardzania i końcową reakcję sieciowania polimerów, a więc tworzenie błonki żelu polisiloksanowego. Zastosowanie domieszek polisiloksanowych spowodowało pogorszenie wytrzymałości betonu. Podobny mechanizm mógł mieć miejsce w przypadku badań, których wyniki opisano w artykule.

W szeroko dostępnej literaturze można znaleźć wyniki przedstawiające zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ domieszek hydrofobizujących na właściwości mechaniczne materiałów. Zmiany parametrów wytrzymałościowych zauważalne są nie tylko w przypadku hydrofobizacji w masie, ale także już w przypadku powierzchniowej impregnacji związkami hydrofobowymi [12]. W badaniach zaobserwowano obniżenie wytrzymałości nawet o 10% w przypadku powierzchniowej impregnacji silanami. Warto pamiętać jednak, że zarówno impregnacja powierzchniowa, jak i hydrofobizacja w masie może poprawiać parametry wytrzymałościowe materiałów.

Autorka [12] zaobserwowała pozytywny wpływ związków hydrofobizujących dodawanych do masy we wszystkich rodzajach zapraw lekkich. Inne badania [12] pokazują, że dodatek domieszek do masy (w tym przypadku betonów zwykłych) może obniżyć wytrzymałość na ściskanie prawie o 45%. Stwierdzono na przykład pogorszenie właściwości mechanicznych zapraw po dodaniu niektórych z badanych domieszek hydrofobizujących [7]. Autorzy wskazują, że domieszka PDMS nie powodowała pogorszenia właściwości mechanicznych. Podobna sytuacja została zaobserwowana w badaniach opisanych w pracy [5]. Choć autorzy ostrzegają przed spadkiem wytrzymałości przy stosowaniu krzemoorganicznych domieszek hydrofobizujących, nie zauważyli oni negatywnego wpływu PDMS.

Analiza termiczna DTA-TGA zaczynów cementowych

Badania wykonano za pomocą analizatora termicznego SETSYS 16/18 firmy Setaram, sprzężonego ze spektrometrem mas firmy Balzers. Pomiar prowadzono w zakresie temperatury 20–800°C, stosując liniowy narost temperatury 5°C/min. w warunkach dynamicznych strumienia gazu nośnego. Przed pomiarem próbki każdorazowo odgazowywano w celu ich oczyszczenia. Naważki próbek wynosiły ok. 10–20 mg. Dla zaobserwowania najlepszych efektów termicznych przeprowadzono badania dla 3% zawartości domieszek PDMS i MESI.

W celu wyjaśnienia niekorzystnego wpływu domieszki hydrofobizującej na wytrzymałość zapraw cementowych wykonano analizę DTA-TG zaczynów cementowych zawierających badane domieszki hydrofobizujące. Zaobserwowano, że zastosowanie domieszek hydrofobizujących powoduje nieznaczny wpływ na rozkład termiczny zaczynów cementowych. Na krzywej DTG (termograwimetryczna krzywa różniczkowa) można zauważyć większy ubytek masy w okolicach 100–130°C dla zaczynu z dodatkiem MESI (metylosilikonianem potasu). Oznacza to, że w próbce było więcej wody niezwiązanej (wilgoci).

Mniejsza ilość wilgoci w przypadku zaczynu z PDMS może wskazywać na to, że H2O mogła przereagować/zostać związana przez PDMS. Na krzywej DTA, w tym samym zakresie temperatury, obserwuje się największe minima endotermiczne.

Największy efekt endotermiczny wykazuje próbka z MESI (uwalnia najwięcej niezwiązanej wody), najmniejsze zaś próbka z domieszką PDMS. Następny wyraźny ubytek masy zauważono w temperaturze 390–470°C. To minimum związane jest z rozkładem C3A (glinianu trójwapniowego) i/lub Ca(OH)2.

W przypadku próbki z PDMS minimum to jest wyraźnie mniejsze niż w przypadku pozostałych dwóch próbek, co potwierdza założenia, że składnik ten ulega adsorpcji na fazie C3A.

Również w przypadku krzywej DTA obserwuje się najmniejszy efekt endotermiczny dla próbki z PDMS, co wskazuje na wiązanie się PDMS z glinianem trójwapniowym. PDMS obniża również ilość wydzielanego CO2 podczas rozkładu termicznego próbki, co wskazuje na jego zdolność do wiązania się ze składnikami cementu i ograniczaniu ich rozkładu z uwolnieniem dwutlenku węgla. Najprawdopodobniej dodatek PDMS uniemożliwia tworzenie się większych ilości CaCO3, przez co w trakcie rozkładu termicznego wydziela się mniej dwutlenku węgla w reakcji CaCO3  →  CaO+CO2.

Wnioski

W pracy dokonano analizy wpływu dwóch popularnych domieszek hydrofobizujących na bazie PDMS i MESI na właściwości mechaniczne, mikrostrukturę zapraw cementowych, szybkość hydratacji zaczynów cementowych oraz ich rozkład pod wpływem temperatury. Obie zastosowane domieszki obniżają szybkość i ilość wydzielanego ciepła podczas hydratacji cementu. Niekorzystny wpływ na mikrostrukturę zaprawy zaobserwowano tylko w przypadku domieszki na bazie PDMS. Zwiększa ona średnicę porów w zaprawie z 136,40 nm do 297,40 nm.

Analiza termiczna DTA-TG zaczynów cementowych pokazała, że w odniesieniu do próbki referencyjnej dodatek MESI nieznacznie zwiększa obserwowane efekty termiczne, a PDMS je zmniejsza. Niestety zastosowanie PDMS powoduje znaczne pogorszenie własności wytrzymałościowych. Taka relacja bardzo często spotykana jest w technologii materiałów budowlanych, gdyż np. zastosowanie domieszki napowietrzającej powoduje wzrost mrozoodporności betonu, a z drugiej strony pogorszenie jego cech wytrzymałościowych.

Otrzymane wyniki, przedstawione zarówno w tej części artykułu, jak i w części pierwszej [1], pokazują duży potencjał stosowania krzemoorganicznych domieszek hydrofobizujących do stosowania w masie. Jednakże, jak pokazują przeprowadzone badania, temat ten wymaga jeszcze wiele pracy i badań, a technologia i skład domieszek muszą zostać dopracowane w celu wyeliminowania negatywnego wpływu np. na parametry mechaniczne materiałów.

Literatura

 1. K. Grabowska, M. Koniorczyk, "Hydrofobizacja w masie (cz. 1). Wpływ domieszek krzemoorganicznych na właściwości wilgotnościowe zapraw i zaczynów cementowych", "IZOLACJE" 5/2019, s. 96-99.
 2. PN-EN 196-1, "Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości".
 3. M. Najduchowska, P. Pichniarczyk, "Wpływ związków hydrofobowych na właściwości zapraw cementowych i gipsowych", "Cement, Wapno, Beton" 3/2010, s. 141-148.
 4. M. Zdaniewicz, "Wpływ domieszek związków krzemoorganicznych na kształtowanie właściwości zaczynów i zapraw cementowych", rozprawa doktorska, AGH, Kraków 1999.
 5. W. Kurdowski, "Chemia cementu i betonu", Stowarzyszenie Producentów Cementu 2010, PWN, Warszawa 2010.
 6. Y. He, X. Xiong Zhang, R.D. Hooton, "Effects of organosilane­‑modified polycarboxylate superplasticizer on the fluidity and hydration properties of cement paste”, "Construction and Building Materials" 132/2017, s. 112-123.
 7. S. Kubens, "Interaction of cement and admixtures and its influence on rheological properties", Cuvillier Verlag, Göttingen 2010.
 8. W. Nocuń-Wczelik, T. Wasąg, M. Styczyńska, G. Mikłaszewski, "Oddziaływania wybranych domieszek do betonu na hydratację cementu portlandzkiego", "Cement, Wapno, Beton" 5/2009, s. 223-231.
 9. A. Stoch, M. Zdaniewicz, Cz. Paluszkiewicz, "The effect of polymethylosiloxanes on hydration of clinker phases", "Journal of Molecular Structure" 511/1999, s. 310-325.
 10. PN-EN 1015-11, "Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy".
 11. V. Spaeth, M.P. Delplancke-Ogletree, J.P. Lecomte, "Hydration Process and Microstructure Development of Integral Water Repellent Cement Based Materials" 5th International Conference on Water Repellent Treatment of Building Materials, Hydrophobe V Aedificatio Publishers, 2008.
 12. D. Barnat-Hunek, "Swobodna energia powierzchniowa jako czynnik kształtujący skuteczność hydrofobizacji w ochronie konstrukcji budowlanych", Politechnika Lubelska, Lublin 2016.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Tomasz Baran, dr inż. Paweł Pichniarczyk, dr inż. Dariusz Kalarus Ograniczanie emisji gazów i pyłów - wykorzystanie odpadów w przemyśle

Ograniczanie emisji gazów i pyłów - wykorzystanie odpadów w przemyśle Ograniczanie emisji gazów i pyłów - wykorzystanie odpadów w przemyśle

Ograniczanie emisji gazów i pyłu oraz ilości odpadów z przemysłowych procesów technologicznych jest jednym z podstawowych celów strategii zrównoważonego rozwoju. Jest to uzasadnione skalą oddziaływania...

Ograniczanie emisji gazów i pyłu oraz ilości odpadów z przemysłowych procesów technologicznych jest jednym z podstawowych celów strategii zrównoważonego rozwoju. Jest to uzasadnione skalą oddziaływania tych czynników na środowisko i rozwojem cywilizacji.

mgr inż. Bernadeta Dębska Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazuje prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu...

Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazuje prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu i unieszkodliwiania tych odpadów, których ponowne wykorzystanie nie jest możliwe. Działem gospodarki o największym potencjale wykorzystania odpadów jest sektor budownictwa i produkcji materiałów budowlanych.

mgr inż. Małgorzata Sobala, mgr inż. Krzysztof Nosal, dr inż. Paweł Pichniarczyk Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy

Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy

Zastosowanie odpowiedniej masy szpachlowej oraz właściwe szpachlowanie i spoinowanie dają gwarancję uzyskania trwałego połączenia oraz idealnego wykończenia powierzchni płyt gipsowo-kartonowych.

Zastosowanie odpowiedniej masy szpachlowej oraz właściwe szpachlowanie i spoinowanie dają gwarancję uzyskania trwałego połączenia oraz idealnego wykończenia powierzchni płyt gipsowo-kartonowych.

dr hab. Włodzimierz Urbaniak Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

dr inż. Jadwiga Turkiewicz, dr inż. Jan Sikora Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi

Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi

W artykule przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badań akustycznych pod kątem określenia właściwości dźwiękochłonnych materiałów będących odpadami produkcyjnymi. Materiały te mają strukturę włóknistą...

W artykule przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badań akustycznych pod kątem określenia właściwości dźwiękochłonnych materiałów będących odpadami produkcyjnymi. Materiały te mają strukturę włóknistą i strukturę wiór. Uzyskanie pozytywnych wyników z przeprowadzonych wstępnych badań akustycznych niektórych materiałów daje nadzieję na możliwość zagospodarowania odpadów produkcyjnych, a mianowicie stosowania ich w konstrukcjach zabezpieczeń wibroakustycznych. Ma to obecnie istotne znaczenie,...

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Kleje do płytek – zmiany w normach

Kleje do płytek – zmiany w normach Kleje do płytek – zmiany w normach

Przedmiotem artykułu są zmiany normalizacyjne związane z wdrażaniem różnych dokumentów odniesienia dotyczących klejów do płytek. Omówione będzie nowe wydanie normy europejskiej PN-EN 12004:2008. Przedstawione...

Przedmiotem artykułu są zmiany normalizacyjne związane z wdrażaniem różnych dokumentów odniesienia dotyczących klejów do płytek. Omówione będzie nowe wydanie normy europejskiej PN-EN 12004:2008. Przedstawione zostaną zmiany dotyczące wymagań normowych oraz metodyki badań, a także znaczenie klasyfikacji zapraw klejowych w zakresie reakcji na ogień.

prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Chemia betonu – wybrane zagadnienia Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których...

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których nie można produkować nowoczesnego betonu. Dotyczy to wszelkich zagadnień, począwszy od zrozumienia, na czym polegają procesy wiązania i twardnienia oraz jakie czynniki na nie wpływają, przez formowanie mikrostruktury betonu, a na procesach korozyjnych kończąc. Wszystkie te kwestie znajdują wyjaśnienie...

dr inż. Robert Jurczak Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego?

Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego? Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego?

Wzrastająca liczba samochodów i zmniejszająca się powierzchnia do składowania odpadów to dwa główne powody, które skłaniają do powtórnego zastanowienia się nad możliwością wykorzystania odpadów pochodzących...

Wzrastająca liczba samochodów i zmniejszająca się powierzchnia do składowania odpadów to dwa główne powody, które skłaniają do powtórnego zastanowienia się nad możliwością wykorzystania odpadów pochodzących ze zużytych opon samochodowych w drogownictwie, w szczególności do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

dr inż. Paweł Mieczkowski Izolacje z pap asfaltowych na mostach

Izolacje z pap asfaltowych na mostach Izolacje z pap asfaltowych na mostach

Papy bitumiczne (najczęściej asfaltowe) pełnią rolę najbardziej uniwersalnego materiału budowlanego w konstrukcji nawierzchni drogowej. Z jednej strony wykorzystuje się je do ochrony obiektu mostowego...

Papy bitumiczne (najczęściej asfaltowe) pełnią rolę najbardziej uniwersalnego materiału budowlanego w konstrukcji nawierzchni drogowej. Z jednej strony wykorzystuje się je do ochrony obiektu mostowego (płyty pomostu) przed korozją atmosferyczną i wodą (hydroizolacja), z drugiej stosuje się je jako element konstrukcji drogowej.

dr inż. Mariusz Franczyk Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego

Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego

Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów...

Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów krzemionkowych. W ten sposób uzyskuje się szczelną i jednorodną strukturę zaczynu i betonu.

mgr inż. Bernadeta Dębska Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości...

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości stosuje się domieszki chemiczne i dodatki mineralne. Jako zalety betonu cementowego wymienia się jego dużą wytrzymałość na ściskanie, odporność na wysoką temperaturę i ogień, łatwość stosowania oraz stosunkowo niski koszt. Nie jest to jednak materiał pozbawiony wad. Wśród najpoważniejszych...

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Jak wykonać okładzinę ceramiczną? Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to,...

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to, czy jest się dobrym, czy początkującym wykonawcą, warto korzystać z różnorodności zapraw dostępnych na rynku i umieć wybrać właściwą, uwzględniając czynniki oddziałujące na okładzinę.

dr inż. Adam Niesłochowski Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne,...

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne, bitumy, lepiszcza, kleje itp., a także pozostałości nieprzereagowanych monomerów.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin

Kleje do okładzin Kleje do okładzin

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

dr inż. Mariusz Franczyk Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu...

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu cementowego oraz maksymalnej przyczepności między zaczynem i kruszywem. Projektowanie BWW polega na odpowiednim kształtowaniu właściwości i doborze ilościowym tych wszystkich elementów.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej...

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej do elementu murowego.

mgr inż. Sebastian Czernik Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują...

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują czas wiązania gotowej masy gipsowej. Przeznaczone są do prac wykończeniowych wewnątrz budynku, również w kuchniach i łazienkach, a ostatecznym efektem ich zastosowania jest bardzo gładka powierzchnia stanowiąca podłoże pod malowanie, rzadziej pod tapetowanie.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

dr inż. Marzena Najduchowska Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane...

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

dr inż. Marzena Najduchowska Ochrona powierzchniowa betonu

Ochrona powierzchniowa betonu Ochrona powierzchniowa betonu

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji....

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie się materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin - wykonawstwo

Kleje do okładzin - wykonawstwo Kleje do okładzin - wykonawstwo

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały...

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały te są nowoczesne, co w połączeniu z nowymi technologiami stosowania pozwala na wykonywanie prac glazurniczych łatwo i szybko, a efekty są trwałe i estetyczne.

Wybrane dla Ciebie

Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko »

Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko » Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko »

Termoizolacja na każdą kieszeń »

Termoizolacja na każdą kieszeń » Termoizolacja na każdą kieszeń »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! » Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! » Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu » Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym » Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu » Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym » Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha » Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? » Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych » Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb » System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko » Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort »

Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort » Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort »

Jak unikać przecieków? »

Jak unikać przecieków? » Jak unikać przecieków? »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia! Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej » Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź! Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Najnowsze produkty i technologie

sfmeble.pl Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu? Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze...

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze wykorzystać dostępne miejsce. Do tego coraz bardziej świadomi swoich gustów nastolatkowie chcą móc decydować i mieć wpływ na wystrój pokoju, w którym będą przebywać większość czasu. Jak to wszystko skutecznie pogodzić, aby uzyskać wygodną i funkcjonalną przestrzeń? Podpowiadamy!

merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania....

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania. Na jaki jednak kocioł gazowy się zdecydować? Jak wybrać odpowiedni? Podpowiadamy, z jakich rozwiązań skorzystasz na platformie merXu.

NEONET Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem,...

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem, które w sposób doraźny pozwala na osiągnięcie komfortu termicznego jest termowentylator. Na czym polega jego działanie?

Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą one spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.