Izolacje.com.pl

Chemia betonu – wybrane zagadnienia

www.sxc.hu

www.sxc.hu

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których nie można produkować nowoczesnego betonu. Dotyczy to wszelkich zagadnień, począwszy od zrozumienia, na czym polegają procesy wiązania i twardnienia oraz jakie czynniki na nie wpływają, przez formowanie mikrostruktury betonu, a na procesach korozyjnych kończąc. Wszystkie te kwestie znajdują wyjaśnienie w prawach i zasadach chemii ogólnej.

Zobacz także

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać...

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać na elewacji - o tym wszystkim mówią eksperci Weber we wiosennym przewodniku po farbach elewacyjnych.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Opis i analiza nowych zjawisk, nawet jeżeli nie zostały jeszcze poznane, opierają się także na podstawach zaczerpniętych z chemii. Np. analiza możliwości zajścia jakiejś reakcji chemicznej opiera się na ocenie zmian potencjału termodynamicznego (energii swobodnej). W stałej temperaturze i pod stałym ciśnieniem każda reakcja może przebiegać samorzutnie tylko wtedy, gdy towarzyszy jej spadek potencjału termodynamicznego. Czasami jednak nie można prosto, na podstawie schematycznych równań reakcji, wyznaczyć zmiany energii swobodnej. Wiadomo np., że w normalnej temperaturze (20ºC) dodanie NaCl do zaczynu powoduje przejście wodorotlenku wapniowego w chlorek, z utworzeniem wodorotlenku sodu. Analiza zmian energii swobodnej na podstawie tej reakcji Ca(OH)2 + 2NaCl → CaCl2 + 2NaOH (1) pokazuje jednak, że zmianie tej towarzyszy wzrost potencjału termodynamicznego. Dopiero wzięcie pod uwagę powstawania zasadowego chlorku wapniowego (CaCl2·Ca(OH)2·H2O) lub soli Friedla (C3A·CaCl2·10H2O) pozwala uzyskać dobry wynik. Kierunek reakcji opisany równaniem (1) jest zresztą nieprawdopodobny, także jeżeli weźmie się pod uwagę rozpuszczalność występujących w niej związków, w wodzie w temp. 20ºC, która jest najmniejsza dla Ca(OH)2. Jak widać, taka ocena może być jednak czasami myląca, natomiast sprawdza się dobrze w przypadku Mg(OH)2. Jak wiadomo, magnez w zaczynie występuje z reguły w formie brucytu, a mała rozpuszczalność tej fazy jest przyczyną wypierania magnezu z wielu faz, np. z dolomitu, przez sód lub potas, z utworzeniem węglanów przez te jony:

CaMg(CO3)2 + 2(Na,K)OH → Mg(OH)2+ + CaCO3 + (Na2,K2)CO3 (2).

Tak więc w rzeczywistości równanie (1) trzeba by zapisać następująco:

2Ca(OH)2 + 2NaCl + → CaCl2·Ca(OH)2·H2O + 2NaOH (3)

lub Ca(OH)2 + 2NaCl + C3A·+ 12H2O → C3A·CaCl2·10H2O +2NaOH (4).

Sól Friedela może także powstawać w wyniku przemiany glinianu C3A·Ca(OH)2·12H2O. Monosiarczan może też tworzyć roztwór stały polegający na zastępowaniu w jego strukturze CaSO4 przez CaCl2. Przedmiotem artykułu będzie omówienie kilku zjawisk znanych ze stosowania betonu, a dotyczących procesu wiązania, mikrostruktury, trwałości i reakcji korozyjnych, z punktu widzenia ich podstaw chemicznych.

Powstawanie hydratów w procesie reakcji cementu z wodą

Zdecydowana większość reakcji chemicznych zachodzących w betonie wiąże się z zaczynem cementowym, a dopiero w późniejszym okresie z kruszywem. W obu jednak grupach reakcji podstawową rolę odgrywa faza ciekła, która bardzo szybko staje się roztworem nasyconym w stosunku do wodorotlenku wapniowego, bogatym w wodorotlenki sodu i potasu. Po hydratacji ok. 60% cementu, co przy wskaźniku w:c równym 0,4 lub większym zachodzi po ok. dwóch dniach, używamy terminu „roztwór w porach betonu” [1]. W przypadku mniejszego wskaźnika w:c stopień hydratacji cementu będzie znacznie niższy i także znacznie mniejsza będzie zawartość roztworu w porach betonu. Autor nie spotkał się z systematycznymi badaniami zawartości roztworu w takich wypadkach, dlatego trudno o jakiekolwiek uogólnienia. Taka sytuacja będzie, zresztą, zależała także od dostępu do betonu wody z zewnątrz.

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że niemal wszystkie procesy chemiczne zachodzące w betonie wymagają udziału fazy ciekłej. Jest to oczywiste, jeżeli rozważamy hydratację cementu lub korozję betonu, ale mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że karbonatyzacja hydratów (betonu) przebiega niezwykle powoli, gdy beton jest suchy [2]. Reakcje hydratacji przebiegają zgodnie z klasyczną teorią krystalizacji, to znaczy, że w wypadku roztworu przesyconego w stosunku do hydratu mogą powstawać jego zarodki i wzrastać kryształy. W przypadku jednej z najprostszych faz portlandytu rozpuszczalność wynosi 1,65 g/l w temp. 20ºC, a iloczyn rozpuszczalności:

Ks = [Ca2+] · [OH]2 = 4,43 · 10-5 (4).

W przypadku iloczynu rozpuszczalności nie przyjmuje się żadnych założeń odnośnie do stężenia poszczególnych jonów. Np. stężenie Ca2+ może mieć dowolną wartość, byleby iloczyn rozpuszczalności nie zmienił swojej wartości. Na podstawie tej zasady można obliczyć, jak spadnie zawartość jonów wapniowych w roztworze, jeżeli przejdą do niego jony sodowe i potasowe z cementu. Np. jeśli stężenie KOH wynosi pół mola, a jest to wartość typowa dla betonu (z wyjątkiem cementów o małej zawartości alkaliów), stężenie jonów wapniowych spadnie do 1,2·10–4 mola/l (0,0005 g/l). O pH roztworu w betonie będą więc decydowały jony sodowe i potasowe, natomiast roztwór ten będzie w dalszym ciągu nasycony w stosunku do wodorotlenku wapniowego. Przesycenie ma także inne ważne znaczenie, a mianowicie wiąże się z nim ciśnienie krystalizacji, tzn. ciśnienie wywierane przez kryształy w trakcie ich wzrostu. Jest ono często przytaczane w odniesieniu do krystalizacji ettringitu [3]. Ciśnienie krystalizacji można wyrazić wzorem:

P = RT/Vm ln{K/Ks} (5),

gdzie:

R – stała gazowa,

T – temperatura,

Vm – objętość molowa,

K – stężenie jonów w roztworze,

Ks – iloczyn rozpuszczalności.

Stąd stosunek K/Ks jest stopniem przesycenia.

G.W. Scherer [3], opierając się na oznaczonym przez D. Damidot i F.P. Glassera [4] stopniu przesycenia wynoszącym 30, określa ciśnienie krystalizacji ettringitu na 6 MPa.

Obok krystalizacji hydratów z roztworu przesyconego nie można odrzucić także mechanizmu topochemicznego, zwłaszcza w późniejszym okresie hydratacji. Jak wiadomo, proces topochemiczny polega na przemianie in situ fazy bezwodnej w hydrat i wiąże się m.in. z epitaksjalnym narastaniem hydratu na tej fazie. Przebieg ziaren cementu z wodą w późniejszym okresie jest powolny, co wiąże się z dyfuzyjnym transportem jonów. Reakcja topochemiczna dotyczyłaby szczególnie powstawania fazy C-S-H, której zarodki mogłyby powstawać w wyniku przegrupowania zdefektowanej struktury Ca3[SiO4]O. Początkowo mogłyby powstawać dimery H4Si2O72–, a następnie faza Ca2(OH)2H4Si2O7. Rola procesu topochemicznego jest jednak bardzo ograniczona ze względu na bardzo małą szybkość dyfuzji objętościowej.

Bardzo duże zainteresowanie wzbudzają rodzaje wiązań występujących pomiędzy pakietami C-S-H, które decydują o wytrzymałości tej fazy. Innymi słowy szuka się przyczyn dużych sił kohezji między pakietami fazy C-S-H. Uważano od dawna, że występują pomiędzy nimi siły van der Waalsa, jednak nie odrzucano także wiązań chemicznych. A. Nonat [5], badając siły przyciągania pomiędzy pakietami C-S-H, doszedł do wniosku, że występują między nimi wiązania jonowe, spowodowane przez jony wapniowe. Przy małym stężeniu Ca2+ pomiędzy warstwami C-S-H występuje wiązanie: grupa silanolowa – woda – grupa silanolowa: OSiOH – H2O – HOSiO. Natomiast przy wzrastającym stężeniu Ca- (OH)2 następuje zmiana wiązania chemicznego; grupy silanolowe ulegają wzrastającej jonizacji i utworzone ładunki ujemne są równoważone przez Ca2+: Osio – Ca2+ – HOSiO. Powoduje to zmniejszenie odległości między warstwami i rośnie gęstość fazy C-S-H, a moduł sprężystości wzrasta 10-krotnie.

Obserwacje mikrostruktury betonu wykazują, że z reguły zachodzą w nich procesy rekrystalizacji. Dotyczą one przede wszystkim faz, które stosunkowo łatwo tworzą kryształy, a więc portlandytu i ettringitu. Powstawanie większych kryształów kosztem maleńkich jest wynikiem zmniejszenia energii swobodnej układu, przede wszystkim energii powierzchniowej. Proces rekrystalizacji może zajść tylko przy udziale roztworu, w którym rozpuszczają się małe kryształy i rosną większe. Te większe kryształy bardzo często powstają w porach, wypełniając je i, być może, zwiększając wytrzymałość betonu.

Korozja betonu

W procesach korozji obserwujemy często warstwowe rozmieszczenie powstających faz, co jest wynikiem takiej lokalizacji frontów przesycenia. Np. podczas korozji wywołanej chlorkiem magnezu powstaje kolejno brucyt i zasadowy chlorek magnezu [6]. W przypadku korozji siarczanowej wywołanej siarczanem sodu pierwszą warstwę tworzy gips, a dopiero po nim występuje warstwa ettringitu [7]. Jest to zrozumiałe, ponieważ w pierwszym wypadku największe stężenie jonów siarczanowych występuje na powierzchni betonu ulegającego korozji, a w drugim – magnezu.

W procesach korozji ważną rolę odgrywa pH, gdyż wszystkie fazy zaczynu nie są trwałe, gdy wartość pH spadnie poniżej 9. Stosunkowo małą rozpuszczalność ma ettringit. Roztwór w betonie ma pH ok. 13 i przed jego spadkiem broni się na zasadzie buforu polegającego na reakcji jonów wapniowych z jonami wodorowymi (a ściślej: hydronowymi):

Ca(OH)2 + 2H+ → Ca2+ + 2H2O (6).

Jeżeli wyczerpie się portlandyt, jego rolę przejmuje żel C-S-H, który ulega dekalcyfikacji:

C3S2H3 + ·[2H+] → C3-xS2H3 + ·Ca2+ + ·[2H2O] (7).

Proces ten biegnie aż do stosunku molowego Ca/Si = 0,63, poniżej którego C-S-H nie jest już trwały. Jak można wykazać termodynamicznie, hydraty występujące w zaczynie nie są trwałe w warunkach naturalnych i rozpadają się na żele bezwodnika kwasu krzemowego SiO2aq, wodorotlenków glinu i żelaza oraz węglan wapnia i gips. Jak wynika z omówienia kilku przykładów korozji, procesy te zachodzą z udziałem fazy ciekłej (roztworu w porach betonu) i jej rola ma podstawowe znaczenie. Z tego względu prowadzone są badania, które polegają na ciągłym śledzeniu zmian wilgotności betonu i składu roztworu, np. na podstawie zmian przewodnictwa, za pomocą specjalnych sensorów [8].

W nowych rodzajach betonu, a przede wszystkim BWW stosuje się bardzo mały stosunek w:c, często mniejszy niż 0,35. Mało kto zwraca jednak uwagę, że przy takiej małej zawartości wody w betonie nie tylko pozostaje dużo niezhydratyzowanego cementu, ok. 15% objętościowo, lecz również znacznie wzrasta stężenie jonów w roztworze. Np. stężenie KOH, które w wypadku w:c = 0,5 wynosi przeciętnie ok. 500 mmoli/l wzrasta do 800 mmoli/ l. Znacznie wzrasta także siła jonowa tego roztworu (J = 1/2Σcizi 2), a w związku z tym np. jego oddziaływanie na kruszywo. Trzeba byłoby potwierdzić, czy powszechnie przyjęty poziom Na2Oeq = 0,6 (1,8 kg Na2 + K2O/m3 betonu) przyjęty jako iloczyn 0,6·300 kg cementu nie wymaga zmiany [9]. Jedno natomiast wiadomo: niezhydratyzowany cement nie stanowi zagrożenia w postaci braku stałości objętości betonu. Wręcz odwrotnie – zapewnia on „samozaleczenie” utworzonych mikropęknięć, przez które migruje woda, w wyniku powstawania produktów hydratacji, które wypełniają te rysy.

Na zagadnienie reakcji kruszyw z wodorotlenkami sodu i potasu trzeba popatrzeć inaczej, biorąc pod uwagę stwierdzenie B. Mathera [10], który powiedział: „Nie ma kruszyw, które nie reagują z roztworem; różnią się tylko szybkością tego procesu oraz ich wpływem na właściwości betonu”. Trzeba wyróżnić procesy niekorzystne, do których należą reakcje krzemianów i glinokrzemianów zawierających w swych strukturach magnez, z reguły prowadzące do utworzenia ekspansywnego żelu krzemianu sodowo-potasowowapniowego. Natomiast korzystne są reakcje plagioklazów, przede wszystkim albitu, które tworzą fazę C-S-H wzbogaconą w sól, a pozostała część sodu przechodzi prawdopodobnie do fazy ciekłej w formie wodorotlenku. Proces ten jest ułatwiony prostym przechodzeniem do sieci jonów wapniowych, które zastępują w niej jony sodowe, o czym świadczy seria roztworów stałych albit–anortyt. Nawet kwarc, który, jak wiadomo, wyróżnia się trwałością wśród minerałów skałotwórczych, przechodzi stopniowo na powierzchni w fazę C-S-H, a duża siła jonowa roztworu w BWW będzie przyspieszała ten proces.

Wszystkie reakcje, w tym także procesy korozyjne, wymagają transportu substratów do miejsca reakcji. Tymi mechanizmami są przede wszystkim migracja w kapilarach oraz dyfuzja. Ta pierwsza dotyczy fazy ciekłej i jest wywołana różnicą ciśnień. Przy założeniu laminarności przepływu będzie ona dana prawem Poiseuille’a, a jej szybkość będzie proporcjonalna do kwadratu promienia. W przypadku ekstremalnie małych porów, w których woda staje się znacznie mniej ruchliwa w wyniku adsorpcji, trzeba uwzględnić ten czynnik, wprowadzając do wzoru Poiseuille’a znacznie większą lepkość cieczy. Natomiast dyfuzja zachodzi pod wpływem różnicy stężeń i dotyczy materii na poziomie cząsteczek i jonów. Dyfuzja nie jest więc zależna od wymiaru porów, jednak bardzo małe pory wpływają na jej przebieg. Najważniejszym czynnikiem będzie adsorpcja, jednak również krętość drogi w maleńkich porach będzie utrudniała proces dyfuzji. Jest to uwzględniane przez wprowadzenie do równań Ficka efektywnego współczynnika dyfuzji. Często zagadnienie komplikują jeszcze reakcje jonów z innymi fazami występującymi w zaczynie. Np. w przypadku jonów chlorkowych powstawanie soli Friedla.

Opóźniacze wiązania i twardnienia

W literaturze wymieniane są dwa główne mechanizmy działania domieszek opóźniających wiązanie i twardnienie: adsorpcja dużych cząstek organicznych na ziarnach cementu oraz powstawanie otoczek trudno rozpuszczalnych faz na tych ziarnach. Oba utrudniają dostęp wody do ziaren cementu i przedłużają okres indukcji, a często także następujący po nim proces hydratacji, decydujący o wytrzymałości zaprawy po dwóch dniach. Opóźniacze organiczne, złożone z dużych cząsteczek, ulegają z reguły adsorpcji na ziarnach cementu, w związku z czym ich działanie występuje już przy bardzo niewielkich dodatkach, np. 0,002% w przypadku sacharozy. Natomiast wśród związków nieorganicznych przeważają metale: tlenki ołowiu, cynku, wanadu i cyny, a także dobrze rozpuszczalne w wodzie związki boru, fosforu i fluoru. W reakcji ze składnikami roztworu w zaczynie powodują one powstawanie faz, często amorficznych, o małej rozpuszczalności, które osadzają się na ziarnach cementu. Np. cynk w reakcji z wodorotlenkiem wapniowym tworzy zasadowy cynkan wapniowy [11]:

2ZnO + Ca(OH)2 + 4H2O → Ca[Zn(OH)3H2O]2 (8).

W. Lieber [11] podaje, że początek hydratacji alitu zbiega się z zanikiem linii tej fazy na rentgenogramie. Fluor natomiast strąca w zaczynie słabo rozpuszczalny w wodzie fluorek wapnia, a fosfor ortofosforan Ca3[PO4]2. Powstawanie tych faz można przewidzieć na podstawie obliczeń zmian energii swobodnej odpowiednich reakcji lub w sposób uproszczony na podstawie rozpuszczalności związków, których powstawanie jest prawdopodobne.

Podsumowanie

To krótkie omówienie wybranych zagadnień zostało podjęte w celu wykazania zasadniczej roli chemii ogólnej w poznaniu zjawisk związanych z technologią betonu, a także dotyczących jego trwałości. Kilka podstawowych zasad z tej dziedziny nauki pozwala na pełniejsze zrozumienie procesów przebiegających w trakcie wiązania i twardnienia betonu oraz skomplikowanych reakcji zachodzących podczas jego korozji.

Literatura

 1. F.P. Glasser, ICCC, vol. 1, Durban 2003, p. 19.
 2. M. Venuat, J. Alexandre, „Rev. Mat. Constr.”, nr 638/1968, p. 421.
 3. G.W. Scherer, „Proc. Intern. RILEM TC 186- ISA Workshop”, ed. K. Scrivener and J. Skalny, Villars, Switzerland, 4-6 September 2002.
 4. D. Damidot and F.P. Glasser, „Cem. Concr. Res.”, nr 23/1993, p. 221.
 5. A. Nonat, 12th ICCC, TH 2-08.1, Montreal 2007. 6. W. Kurdowski, „Cement – Wapno – Beton”, nr 69/2002, s. 56.
 6. R.S. Gollob and H.F.W. Taylor, „Cem. Concr. Res.”, nr 22/1992, p. 1027.
 7. F. Rajabipour and J. Weiss, „Cement – Wapno – Beton”, nr 74/2007, s. 76.
 8. W. Kurdowski, „Chemia Cementu”, PWN, Warszawa 1991.
 9. B. Mather, „Alkali-Agregate reaction, Preventive Measures”, Rannsoknastofnum Byggingaridnarins, Reykjavik 1975, p. 17.
 10. W. Lieber, 5th ICCC Tokio, vol. 2, Tokyo 1968, p. 444.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • Andrzej Andrzej, 04.02.2015r., 17:29:49 Polecam stronę, gdzie można zapoznać się z betonami magnezowymi, które zaczynają wypierać już w niektórych obszarach betony tradycyjne !

Powiązane

dr inż. Sławomir Chłądzyński, dr inż. Grzegorz Malata Składniki zapraw klejowych do płytek. Część III – Proszek redyspergowalny

Składniki zapraw klejowych do płytek. Część III – Proszek redyspergowalny Składniki zapraw klejowych do płytek. Część III – Proszek redyspergowalny

Tematem artykułu, który stanowi trzecią część cyklu [1, 2] poświęconego zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek, jest proszek dyspersyjny. Przedstawiono w nim wyniki badań laboratoryjnych...

Tematem artykułu, który stanowi trzecią część cyklu [1, 2] poświęconego zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek, jest proszek dyspersyjny. Przedstawiono w nim wyniki badań laboratoryjnych dokumentujących wpływ ilości i jakości dyspersji na właściwości normowe zapraw klejowych do płytek. Przedmiotem badań były wybrane proszki redyspergowalne dostępne na rynku polskim.

dr inż. Sławomir Chłądzyński Składniki zapraw klejowych do płytek

Składniki zapraw klejowych do płytek Składniki zapraw klejowych do płytek

Artykuł kończy serię publikacji poświęconych zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek [1–4]. Stanowi on podsumowanie, w którym podkreślono znaczenie dodatków chemicznych w kształtowaniu właściwości...

Artykuł kończy serię publikacji poświęconych zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek [1–4]. Stanowi on podsumowanie, w którym podkreślono znaczenie dodatków chemicznych w kształtowaniu właściwości klejów do płytek oraz wskazano zakres zastosowania tych dodatków. Przedmiotem oceny były również składniki zapraw nieomawiane we wcześniejszych artykułach.

dr inż. Tomasz Baran, dr inż. Paweł Pichniarczyk, dr inż. Dariusz Kalarus Ograniczanie emisji gazów i pyłów - wykorzystanie odpadów w przemyśle

Ograniczanie emisji gazów i pyłów - wykorzystanie odpadów w przemyśle Ograniczanie emisji gazów i pyłów - wykorzystanie odpadów w przemyśle

Ograniczanie emisji gazów i pyłu oraz ilości odpadów z przemysłowych procesów technologicznych jest jednym z podstawowych celów strategii zrównoważonego rozwoju. Jest to uzasadnione skalą oddziaływania...

Ograniczanie emisji gazów i pyłu oraz ilości odpadów z przemysłowych procesów technologicznych jest jednym z podstawowych celów strategii zrównoważonego rozwoju. Jest to uzasadnione skalą oddziaływania tych czynników na środowisko i rozwojem cywilizacji.

mgr inż. Bernadeta Dębska Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazuje prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu...

Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazuje prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu i unieszkodliwiania tych odpadów, których ponowne wykorzystanie nie jest możliwe. Działem gospodarki o największym potencjale wykorzystania odpadów jest sektor budownictwa i produkcji materiałów budowlanych.

mgr inż. Małgorzata Sobala, mgr inż. Krzysztof Nosal, dr inż. Paweł Pichniarczyk Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy

Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy

Zastosowanie odpowiedniej masy szpachlowej oraz właściwe szpachlowanie i spoinowanie dają gwarancję uzyskania trwałego połączenia oraz idealnego wykończenia powierzchni płyt gipsowo-kartonowych.

Zastosowanie odpowiedniej masy szpachlowej oraz właściwe szpachlowanie i spoinowanie dają gwarancję uzyskania trwałego połączenia oraz idealnego wykończenia powierzchni płyt gipsowo-kartonowych.

dr hab. Włodzimierz Urbaniak Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

dr inż. Jadwiga Turkiewicz, dr inż. Jan Sikora Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi

Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi

W artykule przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badań akustycznych pod kątem określenia właściwości dźwiękochłonnych materiałów będących odpadami produkcyjnymi. Materiały te mają strukturę włóknistą...

W artykule przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badań akustycznych pod kątem określenia właściwości dźwiękochłonnych materiałów będących odpadami produkcyjnymi. Materiały te mają strukturę włóknistą i strukturę wiór. Uzyskanie pozytywnych wyników z przeprowadzonych wstępnych badań akustycznych niektórych materiałów daje nadzieję na możliwość zagospodarowania odpadów produkcyjnych, a mianowicie stosowania ich w konstrukcjach zabezpieczeń wibroakustycznych. Ma to obecnie istotne znaczenie,...

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Kleje do płytek – zmiany w normach

Kleje do płytek – zmiany w normach Kleje do płytek – zmiany w normach

Przedmiotem artykułu są zmiany normalizacyjne związane z wdrażaniem różnych dokumentów odniesienia dotyczących klejów do płytek. Omówione będzie nowe wydanie normy europejskiej PN-EN 12004:2008. Przedstawione...

Przedmiotem artykułu są zmiany normalizacyjne związane z wdrażaniem różnych dokumentów odniesienia dotyczących klejów do płytek. Omówione będzie nowe wydanie normy europejskiej PN-EN 12004:2008. Przedstawione zostaną zmiany dotyczące wymagań normowych oraz metodyki badań, a także znaczenie klasyfikacji zapraw klejowych w zakresie reakcji na ogień.

dr inż. Robert Jurczak Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego?

Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego? Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego?

Wzrastająca liczba samochodów i zmniejszająca się powierzchnia do składowania odpadów to dwa główne powody, które skłaniają do powtórnego zastanowienia się nad możliwością wykorzystania odpadów pochodzących...

Wzrastająca liczba samochodów i zmniejszająca się powierzchnia do składowania odpadów to dwa główne powody, które skłaniają do powtórnego zastanowienia się nad możliwością wykorzystania odpadów pochodzących ze zużytych opon samochodowych w drogownictwie, w szczególności do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

dr inż. Paweł Mieczkowski Izolacje z pap asfaltowych na mostach

Izolacje z pap asfaltowych na mostach Izolacje z pap asfaltowych na mostach

Papy bitumiczne (najczęściej asfaltowe) pełnią rolę najbardziej uniwersalnego materiału budowlanego w konstrukcji nawierzchni drogowej. Z jednej strony wykorzystuje się je do ochrony obiektu mostowego...

Papy bitumiczne (najczęściej asfaltowe) pełnią rolę najbardziej uniwersalnego materiału budowlanego w konstrukcji nawierzchni drogowej. Z jednej strony wykorzystuje się je do ochrony obiektu mostowego (płyty pomostu) przed korozją atmosferyczną i wodą (hydroizolacja), z drugiej stosuje się je jako element konstrukcji drogowej.

dr inż. Mariusz Franczyk Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego

Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego

Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów...

Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów krzemionkowych. W ten sposób uzyskuje się szczelną i jednorodną strukturę zaczynu i betonu.

mgr inż. Bernadeta Dębska Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości...

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości stosuje się domieszki chemiczne i dodatki mineralne. Jako zalety betonu cementowego wymienia się jego dużą wytrzymałość na ściskanie, odporność na wysoką temperaturę i ogień, łatwość stosowania oraz stosunkowo niski koszt. Nie jest to jednak materiał pozbawiony wad. Wśród najpoważniejszych...

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Jak wykonać okładzinę ceramiczną? Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to,...

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to, czy jest się dobrym, czy początkującym wykonawcą, warto korzystać z różnorodności zapraw dostępnych na rynku i umieć wybrać właściwą, uwzględniając czynniki oddziałujące na okładzinę.

dr inż. Adam Niesłochowski Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne,...

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne, bitumy, lepiszcza, kleje itp., a także pozostałości nieprzereagowanych monomerów.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin

Kleje do okładzin Kleje do okładzin

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

dr inż. Mariusz Franczyk Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu...

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu cementowego oraz maksymalnej przyczepności między zaczynem i kruszywem. Projektowanie BWW polega na odpowiednim kształtowaniu właściwości i doborze ilościowym tych wszystkich elementów.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej...

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej do elementu murowego.

mgr inż. Sebastian Czernik Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują...

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują czas wiązania gotowej masy gipsowej. Przeznaczone są do prac wykończeniowych wewnątrz budynku, również w kuchniach i łazienkach, a ostatecznym efektem ich zastosowania jest bardzo gładka powierzchnia stanowiąca podłoże pod malowanie, rzadziej pod tapetowanie.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

dr inż. Marzena Najduchowska Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane...

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

dr inż. Marzena Najduchowska Ochrona powierzchniowa betonu

Ochrona powierzchniowa betonu Ochrona powierzchniowa betonu

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji....

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie się materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.