Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Szlamy uszczelniające w izolacji typu wannowego – zastosowania, ograniczenia, problemy

Jakie materiały stosuje się do wykonywania wewnętrznej izolacji typu wannowego? fot. Köster

Jakie materiały stosuje się do wykonywania wewnętrznej izolacji typu wannowego? fot. Köster

Na wybór rozwiązania konstrukcyjnego wtórnych izolacji fundamentów ma wpływ wiele czynników, począwszy od stopnia obciążenia wilgocią (wilgoć gruntowa, kondensacyjna, woda pod ciśnieniem, woda opadowa itp.), a skończywszy na stanie obiektu (zarysowania i pęknięcia elementów konstrukcji, konieczność wykonania wzmocnień itp.) oraz innych działających na niego obciążeniach czy występujących czynnikach agresywnych (np. obecność agresywnych substancji w wodzie gruntowej).

Zobacz także

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

RAXY Sp. z o.o. Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

STYROPMIN Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu....

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu. Niezawodny w miejscach trudnych do ocieplenia, z ryzykiem zawilgocenia i dużą amplitudą temperatur, a także narażonych na duże naprężenia ściskające.

***
W artykule omówiono specyfikę izolacji wannowej. Wymieniono materiały stosowane do wykonywania wewnętrznej izolacji typu wannowego. Podano wymagania stawiane szlamom do uszczelnień typu wannowego.

Sealing slurries used for tanking systems installation – applications, limitations, problems

The article discusses the specificity of tanking systems providing a waterproof seal. The materials used for making the internal tanking systems are listed, along with the requirements for slurries used for tanking systems.
***

Należy także mieć na uwadze poprzednie, obecne i przyszłe przeznaczenie obiektu, jak również właściwości zastosowanych pierwotnie materiałów (np. skłonność do pęcznienia, możliwość wejścia w reakcje chemiczne z materiałem naprawczym czy uszczelniającym) oraz względy ekonomiczne. Wskazówki dotyczące wyboru koncepcji podane są w TABELACH 1 i 2.

tab1 szlamy

TABELA 1. Sposoby wykonania izolacji wtórnych [1]

tab2 szlamy

TABELA 2. Izolacje wtórne z cienkowarstwowych zapraw uszczelniających (szlamów) – grubość i ilość warstw

Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, choć nie zawsze możliwym do wykonania, jest wariant z RYS. 1. Całkowicie odtworzone izolacje wtórne zapewniają odcięcie dopływu wody i wilgoci z zewnątrz. Natomiast RYS. 2 pokazuje wewnętrzne uszczelnienie typu wannowego.

rys1 szlamy

RYS. 1. Optymalny wariant wykonania wtórnych izolacji fundamentów. Objaśnienia: 1 – tynk renowacyjny WTA, 2 – poziom terenu, 3 – izolacja zewnętrzna, 4 – przepona pozioma, 5 – izolacja posadzki, 6 – warstwy posadzki; rys.: [1–3]

rys2 szlamy

RYS. 2. Schemat izolacji typu wannowego. Objaśnienia: 1 – tynk renowacyjny WTA, 2 – przepona pozioma, 3 – poziom terenu, 4 – izolacja wannowa, 5 – tynk renowacyjny lub porowaty, 6 – warstwy posadzki; rys.: [1–3]

Odpowiedź na pytanie, kiedy powinno się stosować izolację wannową, jest prosta. Z fizycznego punktu widzenia oraz zachowania się porowatych materiałów budowlanych w obecności wilgoci i wody takie uszczelnienie ma same wady. Zasadniczą różnicą pomiędzy wtórną zewnętrzną izolacją pionową a izolacją wewnętrzną typu wannowego jest to, że w przypadku izolacji wannowej przekrój ściany cały czas pozostaje wilgotny, narażony na destrukcyjne oddziaływanie nie tylko wody, ale i rozpuszczonych w niej szkodliwych soli, jak również mrozu. Pojawiają się więc dodatkowe problemy z uzyskaniem odpowiedniej termoizolacyjności przegrody.

Zobacz też: Uszczelnianie i renowacja cokołów w istniejących budynkach

Jedynym przyczynkiem do stosowania takiego rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego jest sytuacja, gdy izolacja od strony zewnętrznej jest technicznie niewykonalna lub analiza kosztów jej wykonania w połączeniu z analizą warunków przyszłego użytkowania budynku, czasu jego życia itp. wykazuje, że izolacja zewnętrzna (która jest rozwiązaniem dużo droższym) wydaje się w tym przypadku nieuzasadniona.

Abstrahując od kwestii analizy kosztów (bo jest to sprawa zawsze indywidualna), można wyróżnić kilka sytuacji, gdy wykonanie izolacji od zewnątrz jest mało realne czy niemożliwe. Sytuacje takie mogą wystąpić na przykład:

 • w centrach miast, gdzie położono nową nawierzchnię, np. płyty rynku, natomiast nie wykonano jednocześnie pionowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych ścian piwnicznych budynków okalających tę płytę. Na skutek zmian własnościowych (projektowane lokale użytkowe w piwnicach), zewnętrzne izolacje pionowe można wykonać jedynie w gruncie, przedostając się do niego od wewnętrznego lica ściany piwnicznej. Wykonanie izolacji pionowej w sposób tradycyjny wiązałoby się z utratą gwarancji wykonawczej danej inwestorowi na wykonanie wyłożeń kamiennych nawierzchni płyty rynku,
 • w budynkach przyległych do uczęszczanych pasaży handlowych, ruchliwych jezdni itp., gdzie wykonanie w chodniku/jezdni wykopu celem odtworzenia zewnętrznej izolacji pionowej z różnych przyczyn nie jest możliwe,
 • w przypadku, gdy do elewacji dochodzą podcienie lub arkady i wykonanie wykopów zewnętrznych ze względów konstrukcyjnych byłoby bardzo kosztowne i/lub utrudnione lub gdy obecność sklepień uniemożliwia lub bardzo utrudnia wykonanie izolacji zewnętrznych,
 • w przypadku sporów własnościowych, gdy krawędź ściany budynku jest jednocześnie granicą działki,
 • w budynkach częściowo podpiwniczonych w zabudowie szeregowej, gdy zaizolowanie od zewnątrz ściany piwnicznej rozdzielającej część podpiwniczoną od niepodpiwniczonej wymagałaby wykonania wykopów w mieszkaniu.

Jednakże w takich sytuacjach należy zawsze rozważyć celowość wykonania specjalistycznych iniekcji i przepon (kurtynowych, strukturalnych), które uniemożliwiają wnikanie wody w przegrodę.

Izolacja wewnętrzna wymaga ponadto odpowiedniego skonstruowania uszczelnienia na stykach ścian zewnętrznych z wewnętrznymi, jak również odpowiedniego uszczelnienia dylatacji, przejść instalacyjnych itp. Dlatego powłoki takiej nie wolno wykonywać w oderwaniu od analizy całości izolacji wtórnych. Konieczne jest odpowiednie skonstruowanie uszczelnienia na stykach ścian zewnętrznych z wewnętrznymi, jak również odpowiedniego uszczelnienia dylatacji, przejść instalacyjnych itp. oraz odcięć przegród/elementów przyległych do uszczelnianych od wewnątrz powierzchni.

Drugą bardzo istotną rzeczą jest stan zarówno uszczelnianej przegrody, jak i jej powierzchni.

Do wykonywania wewnętrznej izolacji typu wannowego na ścianach stosuje się następujące materiały:

 • sztywne szlamy uszczelniające,
 • elastyczne szlamy uszczelniające,
 • hybrydowe masy uszczelniające.

Na podłożach poziomych stosuje się natomiast:

 • sztywne szlamy uszczelniające,
 • elastyczne szlamy uszczelniające,
 • hybrydowe masy uszczelniające,
 • masy polimerowo-bitumiczne,
 • rolowe materiały bitumiczne.

Nie oznacza to, że w konkretnym przypadku można zastosować każdy materiał. Najwięcej kontrowersji budzą materiały bitumiczne. Z dwóch powodów:

 • w przypadku pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi niezbędny może być stosowny atest higieniczny, w przypadku pomieszczeń nieprzeznaczonych na pobyt ludzi już nie,
 • druga wątpliwość związana jest z charakterem pracy uszczelnienia. Bitumy, jak wiadomo, nie mogą pracować na odrywanie od podłoża, poza tym w różnym stopniu tolerują wilgotne podłoże. Dlatego uszczelnienia, które nie są wykonywane jako zespolone lub są podatne na odkształcenia, muszą mieć odpowiednią warstwę dociskową.

Z praktycznych powodów na ścianach najczęściej stosuje się mineralne szlamy, na podłodze natomiast szlamy, masy hybrydowe i rolowe materiały bitumiczne.

Z doświadczeń wiadomo, że przede wszystkim stosuje się odporne na siarczany cienkowarstwowe zaprawy uszczelniające (szlamy). Muszą one być także odporne na działającą od spodu wilgoć oraz na środowisko zasadowe. Wszelkiego rodzaju powłoki i warstwy uszczelniające nie mogą stanowić warstwy wierzchniej, wymagają one odpowiedniej warstwy ochronnej i w żadnym wypadku nie mogą zostać uszkodzone.

Należy jednak odpowiedzieć na pytanie o parametry szlamów stosowanych do uszczelnień typu wannowego. Czy zawsze wymagana jest zdolność mostkowania rys? Jaka powinna być przyczepność materiału do podłoża? Co z jego dyfuzyjnością?

O tym, że nie są to pytania pro forma, świadczy spora liczba problemów eksploatacyjnych pojawiających się już po wykonaniu prac. Ich analiza pokazuje, że oprócz wymagań związanych z parametrami samego materiału, znaczenie mają właściwości aplikacyjne.

Przeanalizujmy typowe parametry szlamów uszczelniających. Same materiały występują w wariancie sztywnym i elastycznym (już sama nazwa wskazuje na podstawową różnicę pomiędzy nimi) oraz w wariancie jedno- i dwuskładnikowym.

W skład polimerowo-cementowych zapraw wchodzą cement, selekcjonowane kruszywo mineralne o uziarnieniu dobranym według specjalnie opracowanej krzywej przesiewu, włókna i specyficzne dodatki (specjalnie modyfikowane żywice, związki hydrofobowe itp.). Jeżeli zaprawa występuje w postaci elastycznej, dochodzi do tego wodna dyspersja polimerów zapewniających znaczną elastyczność zaprawy po związaniu. Jednoskładnikowe szlamy zawierają redyspergowalne polimery, w szlamach dwuskładnikowych polimery dostarczane są w postaci dyspersji. Teoretycznie może być ich wtedy więcej.

Czy jednak zawsze będzie to działało na plus? Mówienie, że szlamy dwuskładnikowe są lepsze od jednoskładnikowych (lub odwrotnie) to zbyt duże uogólnienie. Trzeba to odnieść do warunków brzegowych aplikacji materiału na konkretnym obiekcie.

Spróbujmy zdefiniować wyjściowe parametry stawiane szlamom do uszczelnień typu wannowego. Analizę taką należy wykonać przede wszystkim w odniesieniu do parametrów mierzalnych (przyczepność, szczelność, zdolność mostkowania rys), ale nie tylko.

Szlamy mogą być stosowane zarówno do izolacji wannowej przed wodą pod ciśnieniem, jak i izolacji przeciwwilgociowej. Sama przyczepność szlamów do podłoża zaczyna się od wartości 0,5 MPa (odpowiada to parciu 50 m słupa wody). Zatem przyczepność nie jest problemem. Proszę zwrócić uwagę, że w literaturze technicznej za minimalną przyczepność przyjmuje się właśnie 0,5 MPa (dotyczy to wprawdzie innych obszarów zastosowań, ale jednocześnie definiuje dolną akceptowalną granicę tej wartości). Nie oznacza to jednak automatycznie tak wysokiej odporności na negatywne parcie wody. W celu wykonania skutecznego uszczelnienia konieczne jest uzyskanie nośnego podłoża oraz zapewnienie jak największej rzeczywistej przyczepności materiału izolacyjnego. Powłoka powinna być nałożona na elemencie konstrukcyjnym, warstwy reprofilacyjne należy wykonać na tyle, na ile jest to niezbędne).

Badania wykonuje się w warunkach laboratoryjnych, budowa rządzi się swoimi prawami. Z istotnych parametrów wymienić tu także należy:

 • szczelność – rzeczywista szczelność szlamów jest dużo wyższa niż ewentualne obciążenie wodą, standardem jest 50 m słupa wody (choć spotyka się szlamy o szczelności sięgającej 70 m słupa wody). Dobrze, gdy zastosowany szlam posiada potwierdzoną badaniami skuteczność na negatywne parcie wody,
 • mrozoodporność – mierzona jest przyczepnością do podłoża lub przyczepnością i szczelnością. Wartości nie powinny być mniejsze niż początkowe,
 • odporność na powstanie rys podłoża (tylko dla szlamów elastycznych). Tu można się spotkać z minimalną wielkością 0,5 mm. Istotna jest tu także metodyka badań, dlatego wartości tej nie można traktować bezkrytycznie (im większa, tym lepiej),
 • dyfuzyjność – współczynnik oporu dyfuzyjnego μ dla szlamów waha się od kilkuset do kilku tysięcy (im więcej polimerów w składzie szlamu, tym większy opór dyfuzyjny, dlatego szlamy sztywne są zwykle bardziej dyfuzyjne od elastycznych). Ma on pośrednio wpływ na zachowanie się szlamu na wilgotnych czy mokrych podłożach,
 • odporność na sole – jest ona zwykle określana jako siarczanoodporność, rzadko przeprowadza się dodatkowe badania,
 • czas i szybkość wiązania – to parametr, który w niektórych sytuacjach może być bardzo istotny.
rys3 szlamy

RYS. 3. Przykładowe rozwiązanie z izolacją typu wannowego. Objaśnienia: 1 – tynk renowacyjny, 2 – przygotowanie podłoża, 3 – przepona pozioma, 4 – poziom terenu, 5 – obrzutka, 6 – systemowa zaprawa wyrównująco­ renowacyjna, 7 – systemowa zaprawa uszczelniająca, 8 – szlam uszczelniający, 9 – stara izolacja, 10 – taśma uszczelniająca (opcjonalnie), 11 – warstwy posadzki


Uwaga: wzajemny poziom (3) i (4) dobrać tak, aby nie dochodziło do penetracji wilgoci powyżej przepony. Alternatywnie można uszczelnić ten odcinek np. powłoką ze szlamu uszczelniającego.; rys.: [1–3]

Prace związane z izolacją wannową wykonuje się zwykle w niesprzyjających warunkach, na wilgotnym czy też wręcz mokrym podłożu (do tego może dochodzić problem z kondensacją powierzchniową). Zatem stosowany materiał powinien jak najszybciej uzyskać odporność na oddziaływanie wilgoci. To jest związane właśnie z szybkością wiązania. W skrajnych przypadkach stosuje się jako pierwszą warstwę szlamy szybkowiążące (mogą to być także szlamy sztywne), które stanowią wstępne uszczelnienie podłoża. Zbyt wysoka wilgotność podłoża może być także problemem przy aplikacji materiałów bitumicznych. W takim przypadku niezbędne może być wykonanie wstępnego uszczelnienia podłoża szybkowiążącym szlamem.

rys4 szlamy

RYS. 4. Sposób odizolowania ścian wewnętrznych. Objaśnienia: 1 – szlam uszczelniający, 2 – taśma uszczelniająca (alternatywnie wyoblenie), 3 – uszczelnienie metodą iniekcji, 4 – przygotowanie powierzchni; rys.: [1–3]

Przykładowe rozwiązanie z izolacją typu wannowego pokazano na RYS. 3. Izolacja wannowa nie może jednak ograniczać się do wykonania prac zgodnie z tym schematem. Nie wystarczy w opisie technologii podać, żeby wypukłe naroża sfazować (niedopuszczalne są ostre krawędzie w podłożu), a we wklęsłych wykonać fasetę z systemowej zaprawy naprawczo-uszczelniającej (promień wyoblenia przynajmniej 3 cm).

Należy zaprojektować i podać sposób odizolowania ścian wewnętrznych, wykonania uszczelnień przejść rur instalacyjnych (przykładowe detale pokazano na RYS. 4–5), jak również uwzględnić obecność schodów, kominów, kanałów wentylacyjnych itp. Bardzo starannie należy zaprojektować połączenie ściany z izolacją od zewnątrz ze ścianą izolowaną wannowo. Zwykle wykonuje się to za pomocą metod iniekcyjnych (iniekcja strukturalna – RYS. 6).

rys5 szlamy

RYS. 5. Uszczelnienia przejść rur instalacyjnych. Objaśnienia: 1 – szlam uszczelniający, 2 – taśma uszczelniająca, 3 – kołnierz uszczelniający (alternatywnie wyoblenie), 4 – elastyczna masa uszczelniająca, 5 – przygotowanie powierzchni, 6 – taśma uszczelniająca (alternatywnie faseta), 7 – wodoszczelna zaprawa reprofilacyjna; rys.: [1–3]

Zastosowanie izolacji wannowej praktycznie likwiduje po wewnętrznej stronie powierzchnię odparowania. Brak skutecznej izolacji poziomej powyżej będzie skutkować podwyższeniem poziomu podciągania kapilarnego, łącznie z możliwością pojawienia się wilgoci w obszarach do tej pory nieobciążonych wilgocią, dlatego należy bezwzględnie wykonać przeponę poziomą w miejscu blokującym możliwość wnikania wilgoci kapilarnej w obszary powyżej izolacji wannowej. Bardzo istotne jest jednak zachowanie odpowiedniego zakładu szlamu na przeponie poziomej. Odstęp pomiędzy poziomem wykonywania przepony (płaszczyzna pozioma osi nawiertów przy izolowanej powierzchni) a krawędzią szlamu powinien wynosić min. 15 cm, jednak nie należy tej odległości zwiększać, gdyż krystalizujące na powierzchni wysychającej ściany sole mogłyby odspoić warstwę szlamu. Za optymalną odległość przyjmuje się 15–20 cm [1]. Jako warstwę wykończeniową na ściany należy nałożyć np. tynk renowacyjny WTA [34].

rys6 szlamy

RYS. 6. Przykładowe połączenie ściany z izolacją od zewnątrz ze ścianą izolowaną wannowo. Objaśnienia: 1 – ściana izolowana zewnętrznie, 2 – izolacja zewnętrzna, 3 – iniekcja strukturalna, 4 – ściana izolowana od wewnątrz, 5 – izolacja wannowa; rys.: [2–3]

Należy podkreślić, że pomimo zastosowania izolacji wannowej na powierzchni zaizolowanej ściany może pojawić się woda. Nie musi to świadczyć o nieskuteczności samego materiału hydroizolacyjnego, bardziej prawdopodobna może być błędna diagnoza (wilgoć kondensacyjna), a nie wnikająca w przegrodę wilgoć i/lub brak kompleksowości prac. Nie zmienia to faktu, że izolacja wannowa musi zawsze być traktowana jako rozwiązanie specjalne, poprzedzone kompleksową analizą obiektu.

Literatura

1. WTA Merkblatt 4-6-14, „Nachtraegliches Abdichten erdberuehrter Bauteile”.
2. M. Rokiel, „Hydroizolacje w budownictwie”, wyd. II rozszerzone, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.
3. M. Rokiel, „Renowacje obiektów budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót”, wyd. II, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.
4. WTA Merkblatt 4-9-19, „Nachträgliches Abdichten und Instandsetzen von Gebäude-und Bauteilsockeln”.
5. R. Graefe, „Kellersanierung. Ratbeger fuer die Praxis. Schaeden erkennen, bewerten, sanieren”, Rudolf Mueller Verlag, 2017.
6. R. Graefe, „Altbausanierung. Ratbeger fuer die Praxis. Richtig planen und ausfuehren”, Rudolf Mueller Verlag, 2017.
7. „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung erdberührter Bauteile mit flexiblen Dichtungsschlämmen”, Deutsche Bauchemie e.V. 2006.
8. „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung von Bauteilen mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB) – erdberührte Bauteile”, 2001.
9. WTA Merkblatt 2-9-20, „Sanierputzsysteme”.

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

mgr inż. Tomasz Połubiński, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, mgr inż. Remigiusz Jokiel Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie...

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie...

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić wnikanie wody oraz wilgoci w strukturę przegród zagłębionych w gruncie.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo)...

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem....

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.