Izolacje.com.pl

Uszczelnianie i renowacja cokołów w istniejących budynkach

Renovation and sealing of plinths in existing buildings Part 2

Zadaniem hydroizolacji strefy cokołowej jest zabezpieczenie tego obszaru przed działaniem wody rozbryzgowej oraz powierzchniowej, jak również przesiąkającej i podciąganej kapilarnie.
Fot.: B. Monczyński

Zadaniem hydroizolacji strefy cokołowej jest zabezpieczenie tego obszaru przed działaniem wody rozbryzgowej oraz powierzchniowej, jak również przesiąkającej i podciąganej kapilarnie.


Fot.: B. Monczyński

W pierwszej części artykułu, opublikowanej w poprzednim numerze [1], poruszono najważniejsze zagadnienia dotyczące prac naprawczych w strefie cokołowej, zaczynając od oceny zniszczonych elementów budowli, a kończąc na przykładowych rozwiązaniach projektowych cokołów w różnych technologiach. W niniejszej części kontynuowany jest temat renowacji cokołów.

Zobacz także

Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów

Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów

Ocieplenie fundamentów to decyzja, której konsekwencje ponosimy przez cały okres użytkowania domu. Warto do tego zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

Ocieplenie fundamentów to decyzja, której konsekwencje ponosimy przez cały okres użytkowania domu. Warto do tego zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest...

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest zewnętrzna hydroizolacja piwnic od środka w technice iniekcji kurtynowej z użyciem żelów iniekcyjnych - np. KÖSTER Injectionsgel G4.

Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą? Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty....

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty. Aby zapewnić ich skuteczną i trwałą ochronę, należy zastosować nowoczesne materiały izolacyjne, właściwie dobrać rozwiązania konstrukcyjne i zadbać o prawidłowe wykonanie.

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Przygotowanie podłoża
 • Zastosowanie materiałów uszczelniających
 • Warianty wtórnego uszczelnienia strefy cokołowej

W artykule przedstawiono schemat wtórnego uszczelnienia strefy cokołowej, a także wymieniono materiały hydroizolacyjne, które najlepiej się do tego nadają. Zwrócono uwagę na właściwe przygotowanie podłoża i prawidłową aplikację materiałów uszczelniających. Przedstawiono różne warianty renowacji strefy cokołowej.

Renovation and sealing of plinths in existing buildings

In the article, a diagram of the secondary sealing of the plinth zone and a list of waterproofing materials that are best suited for this purpose, are presented. The proper preparation of the substrate and the correct application of sealing materials was emphasised. Various variants of the renovation of the plinth area are presented.

Podstawowym warunkiem wykonania prawidłowej renowacji cokołowej strefy budynku jest połączenie wtórnego uszczelnienia cokołu lub wystraczająco wodoodpornej istniejącej powierzchni z hydroizolacją (wtórną lub istniejącą) podziemnej części budynku [1, 2].

Warstwy uszczelniające wymagają ponadto zastosowania warstw ochronnych, które oprócz swojego podstawowego zastosowania powinny stanowić użyteczne podłoże pod warstwy wykończeniowe (RYS. 1).

RYS. 1. Schemat wtórnego uszczelnienia strefy cokołowej. Objaśnienia: 1 – podłoże murowe, 2 – przygotowanie/wyrównanie podłoża, 3 – hydroizolacja podziemnej części budynku, 4 – warstwa sczepną na istniejącym uszczelnieniu, 5 – hydroizolacja strefy cokołowej, 6 – termoizolacja z warstwą wykończeniową (tynkiem), 7 – uszczelnienie tynku, 8 – warstwa ochronna; rys.: B. Monczyński na podst. [2]

RYS. 1. Schemat wtórnego uszczelnienia strefy cokołowej. Objaśnienia: 1 – podłoże murowe, 2 – przygotowanie/wyrównanie podłoża, 3 – hydroizolacja podziemnej części budynku, 4 – warstwa sczepną na istniejącym uszczelnieniu, 5 – hydroizolacja strefy cokołowej, 6 – termoizolacja z warstwą wykończeniową (tynkiem), 7 – uszczelnienie tynku, 8 – warstwa ochronna; rys.: B. Monczyński na podst. [2]

Jeśli wymagana jest termoizolacja strefy cokołowej, należy w tym celu stosować wyłącznie materiały dopuszczone do wykonywania tzw. izolacji perymetrycznej (obwodowej) [3], a mocowanie mechaniczne (np. kołkami) płyt izolacji cieplnej dopuszczane jest nie niżej niż 150 mm powyżej poziomu terenu.

Zadaniem hydroizolacji strefy cokołowej jest zabezpieczenie tego obszaru przed działaniem wody rozbryzgowej oraz powierzchniowej, jak również przesiąkającej i podciąganej kapilarnie.

Hydroizolacja powinna obejmować obszar od 30 cm powyżej poziomu terenu (a według [4] od 50 cm) do 20 cm poniżej poziomu gruntu lub też powinna zostać w sposób ciągły – tj. z zachowaniem zakładu min. 10 cm w przypadku płynnych tworzyw sztucznych i co najmniej 15 cm w przypadku pozostałych materiałów uszczelniających – połączona z uszczelnieniem części podziemnej.

W praktyce najlepiej sprawdzają się tzw. izolacje powłokowe, czyli nakładane w postaci płynnej lub półpłynnej, a po wyschnięciu i/lub związaniu tworzące nieprzepuszczalną dla wody powłokę, takie jak:

 • masy polimerowo-bitumiczne (PMBC),
 • elastyczne mineralne zaprawy uszczelniające (MDS),
 • płynne tworzywa sztuczne (FLK)
 • oraz elastyczne polimerowe powłoki grubowarstwowe (FPD) [1].

Izolacje powłokowe należy nakładać w minimum dwóch warstwach z zachowaniem wymaganej grubości uszczelnienie oraz przerw technologicznych zalecanych przez producenta (TABELA). Prace należy prowadzić jedynie w warunkach, które nie utrudniają wysychania materiału, względnie przewidzieć odpowiednie działania ochronne (zobacz: [5]).

TABELA. Przyporządkowanie i minimalna grubość izolacji powłokowych do uszczelniania strefy cokołowej według [2]

TABELA. Przyporządkowanie i minimalna grubość izolacji powłokowych do uszczelniania strefy cokołowej według [2]

Stosowanie hydroizolacji rolowych (pap oraz membran) w strefie cokołowej nie jest zalecane z uwagi na fakt, że nie stanowią one odpowiedniego podłoża pod warstwy wykończeniowe [2].

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod hydroizolację powinno być czyste, stabilne oraz nośne. W tym celu należy w pierwszej kolejności przygotować obszar roboczy poprzez odsłonięcie (odkopanie) ściany na głębokości i szerokości dostosowanych do lokalnych warunków, a następnie usunąć istniejące powłoki, okładziny itp.

W przypadku obciążenia szkodliwymi solami budowlanymi uszkodzony tynk należy usunąć do wysokości co najmniej 80 cm powyżej widocznej strefy uszkodzeń.

Z podłoża należy usunąć wszelkie luźne elementy oraz oczyścić je z warstw zmniejszających przyczepność.

Uszkodzone spoiny należy wykuć lub wydrapać na głębokość ok. 2 cm. Również w miejscu istniejącej izolacji poziomej wykonać bruzdę o głębokości ok. 2 cm.

W razie potrzeby należy wykonać przemurowanie muru.

Istniejące nierówności, ubytki, zagłębienia lub otwarte spoiny należy zniwelować zaprawą odpowiednią do właściwości podłoża oraz przewidywanego systemu uszczelnienia. Zakres niwelacji z kolei powinien być dostosowany do sposobu aplikacji materiału uszczelniającego. Spoiny i zagłębienia mniejsze od 5 mm można uzupełnić materiałem hydroizolacyjnym – większe nierówności należy wyrównywać zaprawą mineralną. Krawędzie i narożniki (zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne) należy sfazować lub wyokrąglić.

Przed przystąpieniem do uszczelnienia strefy cokołowej należy określić rodzaj istniejącego uszczelnienia poniżej poziomu terenu. Stare izolacje na bazie smoły z zasady nie mogą stanowić podłoża pod uszczelnienia wtórne – należy je usunąć, a materiał zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Istniejąca hydroizolacja musi mocno przylegać do podłoża.

W przypadku łączenia różnych materiałów uszczelniających należy zapewnić ich kompatybilność oraz wzajemną przyczepność, nakładając odpowiednią warstwę sczepną.

Chłonne mineralne podłoża zagruntować systemowym preparatem gruntującym. W przypadku wilgotnego podłoża należy zastosować tzw. uszczelnienie pośrednie, tj. odporne na tzw. negatywne ciśnienie wody (wilgoć działającą od strony podłoża) – w tym celu stosuje się zazwyczaj sztywne mineralne szlamy uszczelniające (MDS).

Zastosowanie materiałów uszczelniających

W przypadku muru trójwarstwowego (muru z oblicówką) (RYS. 2) uszczelnienie strefy cokołowej na warstwie konstrukcyjnej (pod ociepleniem) może zostać wykonane z masy polimerowo-bitumicznej (PMBC). Należy przy tym używać jedynie produktów dwukomponentowych dopuszczonych przez producenta do tego typu zastosowania. Należy przewidzieć otwory odprowadzające ewentualne skropliny z powierzchni uszczelnienia.

RYS. 2. Uszczelnienie cokołu muru z oblicówką (trójwarstwowego). Objaśnienia: 1 – hydroizolacja podstawy oblicówki, 2 – istniejąca hydroizolacja, 3 – uszczelnienie/ochrona oblicówki, 4 – warstwa ochronna; rys.: B. Monczyński na podst. [2]

RYS. 2. Uszczelnienie cokołu muru z oblicówką (trójwarstwowego). Objaśnienia: 1 – hydroizolacja podstawy oblicówki, 2 – istniejąca hydroizolacja, 3 – uszczelnienie/ochrona oblicówki, 4 – warstwa ochronna; rys.: B. Monczyński na podst. [2]

Krawędzie zewnętrzne należy sfazować pod kątem 45°, a w narożnikach wewnętrznych wykonać fasetę z systemowej zaprawy uszczelniającej. Masy PMBC nakłada się na podłoże zagruntowane systemowym preparatem gruntującym, w minimum dwóch warstwach, zazwyczaj metodą szpachlowania. Zalecaną przez producenta wkładkę wzmacniającą należy osadzić w pierwszej świeżej warstwie. W miejscach połączenie ze stolarką otworową i tym podobnymi elementami należy stosować odpowiednie taśmy lub wkładki uszczelniające. Łączna grubość uszczelnienia z masy PMBC mierzona w stanie suchym wynosi co najmniej 3 mm.

W przypadku uszczelnienia wykonywanego z płynnych tworzyw sztucznych (FLK) wymaganą grubość warstw można zapewnić przez stosowanie systemowych wkładek wzmacniających. Materiał nakłada się na odpowiednio przygotowane podłoże wałkiem, pędzlem lub urządzeniem natryskowym. Jeśli producent przewiduje (w celu poprawy przyczepności) zastosowanie środka gruntującego, uszczelnienie FLK aplikuje się zazwyczaj „świeże na świeże”. Szerokość połączenia (zakład) z innymi, kompatybilnymi materiałami uszczelniającymi powinna wynosić co najmniej 10 cm.

W zależności od rodzaju kolejnych warstw w celu zapewnienia przyczepności konieczne może się okazać wykonanie posypki z suszonego piecowo piasku kwarcowego, na dodatkowej warstwie uszczelnienia FLK lub żywicy epoksydowej. Uszczelnienie z płynnych tworzyw sztucznych może być stosowane w połączeniu z istniejącymi hydroizolacjami oraz w miejscach połączeń z takimi elementami, jak okna, drzwi czy przejścia instalacyjne.

Mineralne zaprawy uszczelniające (MDS) oraz elastyczne polimerowe powłoki grubowarstwowe (FPD) mogą być stosowane bezpośrednio na matowo wilgotnych podłożach lub z zastosowaniem systemowego preparatu gruntującego. W zależności od konsystencji materiał aplikowany jest pędzlem, pacą lub metodą natryskową przy użyciu odpowiedniej technologii maszynowej. Podczas nakładania materiału należy unikać wahań grubości warstwy, a przed nałożeniem kolejnej warstwa spodnia musi być utwardzona na tyle, aby wykluczyć jej uszkodzenie lub pogorszenie wysychania. Grubość suchej warstwy uszczelnienia ze szlamów mineralnych lub mas FPD wynosi co najmniej 2 mm.

W przypadku połączenia z elementami z tworzyw sztucznych, metalu itp., może być wymagane stosowanie dodatkowych komponentów (np. taśm uszczelniających). Elementy te mogą ponadto wymagać wstępnej obróbki, np. piaskowania, odtłuszczenia czy gruntowania. Jeśli na ww. elementach znajdują się zintegrowane (fabryczne) taśmy uszczelniające, muszą być one kompatybilne z elastycznym materiałem uszczelniającym.

Zabezpieczenie strefy cokołowej może być wykonane poprzez nałożenie dwuwarstwowego tynku hydrofobowego dopuszczonego do tego obszaru zastosowania. Systemowe warstwy sczepne muszą być odpowiednio utwardzone przed przystąpieniem do aplikacji pierwszej warstwy tynku. Łączna grubość związanego hydrofobowego tynku cokołowego nie może być mniejsza niż 15 cm. Inne elementy systemu uszczelnienia, w tym w szczególności uszczelnienie tynku (warstwę ochronną przed podciąganiem kapilarnym) należy wykonać zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

Środki towarzyszące

Jeśli obok wykonania wtórnej hydroizolacji strefy cokołowej wymagane jest uszczelnienie muru przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie, wtórną hydroizolację poziomą należy wykonać metodami mechanicznymi [6] lub iniekcyjnymi [7]. W razie potrzeby należy wykonać hydrofobizację materiałów mineralnych w strefie cokołowej oraz zabiegi pozwalające zmniejszyć obciążenie wodą w strefie przyziemia, np. drenaż lub reprofilację terenu.

Warianty wtórnego uszczelnienia strefy cokołowej

W przypadku cokołu otynkowanego (RYS. 3 i RYS. 4) zaprawę tynkarską nakłada się powyżej i poniżej powierzchni terenu, na podłoże mineralne, takie jak mur czy beton, oraz łączy hydroizolacją podziemnej części budynku. Tynki zewnętrzne (lub systemy tynkarskie) powinny cechować się wystarczającą wytrzymałością, wodoodpornością jak również odpornością na działanie mrozu i soli. W razie potrzeby należy wcześniej podjąć działania pozwalające wykluczyć działanie wilgoci od strony podłoża.

RYS. 3. Cokół otynkowany w budynku niepodpiwniczonym. Objaśnienia: 1 – hydrofobowy tynk cokołowy, 2 – uszczelnienie cokołu, 3 – hydroizolacja pozioma, 4 – uszczelnienie/ochrona tynku, 5 – warstwa ochronna; rys.: B. Monczyński na podst. [2]

RYS. 3. Cokół otynkowany w budynku niepodpiwniczonym. Objaśnienia: 1 – hydrofobowy tynk cokołowy, 2 – uszczelnienie cokołu, 3 – hydroizolacja pozioma, 4 – uszczelnienie/ochrona tynku, 5 – warstwa ochronna; rys.: B. Monczyński na podst. [2]

RYS. 4. Cokół otynkowany w budynku podpiwniczonym. Objaśnienia: 1 – hydrofobowy tynk cokołowy, 2 – uszczelnienie cokołu, 3 – istniejąca hydroizolacja, 4 – uszczelnienie/ochrona tynku, 5 – warstwa ochronna; rys.: autor na podst. [2]

RYS. 4. Cokół otynkowany w budynku podpiwniczonym. Objaśnienia: 1 – hydrofobowy tynk cokołowy, 2 – uszczelnienie cokołu, 3 – istniejąca hydroizolacja, 4 – uszczelnienie/ochrona tynku, 5 – warstwa ochronna; rys.: autor na podst. [2]

Odpowiednie do zastosowania w strefie cokołowej są następujące rodzaje tynku [8]:

 • tynki podkładowe:
  sucha zaprawa mineralna klasy CS III (tynk wapienno-cementowy),
  sucha zaprawa mineralna klasy CS IV (tynk cementowy),
 • tynki nawierzchniowe:
  sucha zaprawa mineralna klasy CS III (tynk wapienno-cementowy),
  sucha zaprawa mineralna klasy CS IV (tynk cementowy),
  – tynk z żywicy syntetycznej.

Opcjonalnie można również zastosować systemy tynków renowacyjnych według WTA z uwagi na ich stabilne parametry.

W zależności od właściwości podłoża, podczas tynkowania może być wymagane zastosowanie systemowej warstwy zbrojącej. Opcjonalnie powierzchnię tynku można wykończyć drobnoziarnistym tynkiem nawierzchniowym i/lub farbą elewacyjną.

W strefie kontaktu tynku z gruntem należy wykonać dodatkowe uszczelnienie, tj. ochronę tynku przed kapilarnym podciąganiem wilgoci. Materiał do wykonania uszczelnienia musi być kompatybilny zarówno z tynkiem, jak i hydroizolacją podziemnej części budynku – zazwyczaj stosuje się elastyczne szlamy uszczelniające lub masy FPD.

RYS. 5. Izolacja termiczna ze skośnym końcem, całkowicie uszczelniona. Objaśnienia: 1 – hydrofobowy tynk cokołowy, 2 – uszczelnienie cokołu, 3 – istniejąca hydroizolacja, 4 – uszczelnienie/ochrona tynku, 5 – warstwa ochronna; rys.: B. Monczyński na podst. [2]

RYS. 5. Izolacja termiczna ze skośnym końcem, całkowicie uszczelniona. Objaśnienia: 1 – hydrofobowy tynk cokołowy, 2 – uszczelnienie cokołu, 3 – istniejąca hydroizolacja, 4 – uszczelnienie/ochrona tynku, 5 – warstwa ochronna; rys.: B. Monczyński na podst. [2]

RYS. 6. Uszczelnienie cokołu z izolacją perymetryczną oraz okładziną ceramiczną. Objaśnienia: 1 – okładzina ceramiczna, 2 – istniejąca hydroizolacja, 3 – uszczelnienie/ochrona okładziny, 4 – warstwa ochronna; rys.: B. Monczyński na podst. [2]

RYS. 6. Uszczelnienie cokołu z izolacją perymetryczną oraz okładziną ceramiczną. Objaśnienia: 1 – okładzina ceramiczna, 2 – istniejąca hydroizolacja, 3 – uszczelnienie/ochrona okładziny, 4 – warstwa ochronna; rys.: B. Monczyński na podst. [2]

Uszczelnienie tynku należy wykonać co najmniej 5 cm powyżej poziomu terenu i połączyć i uszczelnieniem poniżej gruntu na szerokości min 15 cm. W miejscu styku z gruntem uszczelnieni należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi przez zastosowanie warstw ochronnych, np. z systemowych mat.

W przypadku stosowania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na płytach izolacji cieplnej (RYS. 5) do ocieplenia strefy cokołowej należy stosować płyty termoizolacyjne dopuszczone przez producenta w tym obszarze zastosowań, np. płyty z ekspandowanego lub ekstrudowanego polistyrenu (EPS/XPS), spienionego szkła (GS) lub też poliuretanowe (PIR/PUR).

Płyty termoizolacyjne należy kleić do podłoża – całopowierzchniowo lub punktowo – zaprawą odporną na wilgoć. Płyty EPS oraz XPS stosowane jako podłoże pod tynk powinny mieć szorstką (gofrowaną) powierzchnię.

W przypadku, gdy renowacji energetycznej poddawana jest jedynie strefa cokołowa budynku (z pominięciem elementów zagłębionych w gruncie), płyty termoizolacyjne należy zagłębić w gruncie, poddając uprzednio odpowiedniej obróbce ich dolne krawędzie, tj. na jeden z trzech sposobów:

 • izolacja termiczna z prostym końcem,
 • izolacja termiczna ze skośnym końcem,
 • izolacja termiczna ze skośnym końcem, całkowicie uszczelniona.

Płyty termoizolacyjne stosowane w strefie cokołowej mają zazwyczaj większą gęstość niż płyty do ocieplania elewacji, jak również wykazują większą odporność na destrukcyjne działanie wody. Dlatego nie jest wymagane ich dodatkowe uszczelnianie czy też ochrona przed wilgocią.

W przypadku wykonywania wtórne izolacji cokołu nie zawsze możliwe jest wykonanie wykopu o takich rozmiarach, aby można było obrobić i uszczelnić również dolna krawędź płyt termoizolacyjnych. W takiej sytuacji wystarczy płyty przykleić do podłoża na całej ich powierzchni oraz uszczelnić dolną krawędź tynku wykonanego na powierzchni ocieplenia (RYS. 6).

Dolna krawędź płyty nie powinna opierać się na podłożu spoistym – w tym miejscu warto dodatkowo wykonać warstwę przerywającą podciąganie kapilarne (np. żwiru lub tłucznia).

RYS. 7. Uszczelnienie cokołu budynku z elewacją wentylowaną. Objaśnienia: 1 – hydrofobowy tynk cokołowy, 2 – uszczelnienie cokołu, 3 – istniejąca hydroizolacja, 4 – uszczelnienie/ochrona tynku, 5 – warstwa ochronna; rys.: B. Monczyński na podst. [2]

RYS. 7. Uszczelnienie cokołu budynku z elewacją wentylowaną. Objaśnienia: 1 – hydrofobowy tynk cokołowy, 2 – uszczelnienie cokołu, 3 – istniejąca hydroizolacja, 4 – uszczelnienie/ochrona tynku, 5 – warstwa ochronna; rys.: B. Monczyński na podst. [2]

RYS. 8. Uszczelnienie cokołu murowanego. Objaśnienia: 1 – uzupełnienie spoin zaprawą hydrofobową, 2 – istniejąca hydroizolacja, 3 – uszczelnienie/ochrona oblicówki, 4 – warstwa ochronna; rys.: B. Monczyński na podst. [2]

RYS. 8. Uszczelnienie cokołu murowanego. Objaśnienia: 1 – uzupełnienie spoin zaprawą hydrofobową, 2 – istniejąca hydroizolacja, 3 – uszczelnienie/ochrona oblicówki, 4 – warstwa ochronna; rys.: B. Monczyński na podst. [2]

Fazowanie dolnej krawędzi płyt termoizolacyjnych ma tę zaletę, że w przypadku większych grubości stosowanego ocieplenia łatwiej zagęścić grunt wokół budynku, a w gruncie nie powstają wolne przestrzenie. Również w tym wypadku należy uszczelnić wyprawę tynkarską oraz zaleca się wykonanie podsypki ze żwiru lub tłucznia.

W przypadku, gdy możliwy jest pełny dostęp do dolnej krawędzi ocieplenia, płyty termoizolacyjne również są fazowane, przy czym uszczelnienie tynku obejmuje całość płyty zgłębionej w gruncie, aż do miejsca połączenia izolacją poniżej gruntu (RYS. 5). Pełne uszczelnienie płyty pozwala zrezygnować z jej całopowierzchniowego klejenia do podłoża, a także zapewnia dodatkową ochronę przed owadami i gryzoniami.

Alternatywnie do cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na powierzchni ocieplenia można zastosować okładzinę ceramiczną (RYS. 6). Natomiast w przypadku elewacji wentylowanych, z uwagi na wrażliwość materiałów okładzinowych na wilgoć, strefa cokołowa również wykonywana jest w formie tynku lub okładziny wykonywanej bezpośrednio na ociepleniu cokołu (RYS. 7).

Powierzchnia cokołu murowanego może być wykonana z kamieni naturalnych lub sztucznych (RYS. 8). Z uwagi na brak tynku warstwa ta jest bezpośrednio narażona na działanie warunków atmosferycznych oraz wpływów środowiskowych, a ponieważ strefa cokołowa, w porównaniu z górną częścią elewacji, jest zdecydowanie bardziej narażona na destrukcyjne działanie wody, materiały zastosowane w tym obszarze powinny mieć właściwości hydrofobowe.

W przypadku gdy jedynie zaprawa murarska nie jest wystarczająco wodoodporna, można ją częściowo zastąpić zaprawą o niskiej nasiąkliwości. Należy jednak wziąć pod uwagę, aby właściwości zaprawy (dynamiczny moduł sprężystości, wytrzymałość na ściskanie, współczynnik rozszerzalności cieplnej, przyczepność, itp.) były dopasowane do właściwości fizycznych kamienia, np. współczynnik nasiąkliwości zaprawy powinien wynosić od 50 do 100%, a wartość μ od 50 do 150% kamienia.

W przypadku, gdy zarówno kamień, jak i zaprawa murarska nie są wodoodporne, można założyć, że ponowne spoinowanie samą zaprawą hydrofobową nie będzie zabiegiem skutecznym.

W strefie kontaktu oblicówki z gruntem należy – analogicznie do cokołów otynkowanych – wykonać uszczelnienie/ochronę przed kapilarnym podciąganiem wilgoci wraz z warstwą chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku gdy podłoże jest mokre, należy wcześniej zastosować uszczelnienie pośrednie ze sztywnego szlamu uszczelniającego (MDS).

W przypadku trójwarstwowego muru z oblicówką (RYS. 2) uszczelnienie cokołu znajduje się pod warstwą termoizolacji. Również w tym wypadku warstwa licowa powinna być odporna na działanie wody – chłonne materiały kamienne oraz zaprawę murarską należy poddać impregnacji hydrofobizującej. W przypadku muru z wentylacją odległość między otworami wentylacyjnymi a powierzchnią gruntu musi wynosić co najmniej 10 cm.

Jeśli badania diagnostyczne wykażą brak uszczelnienia warstwy konstrukcyjnej muru z oblicówką lub też hydroizolacja strefy cokołowej okaże się uszkodzona bądź niekompletna, należy ją naprawić lub odnowić. W tym celu należy uprzednio zdemontować (odcinkowo) warstwę licową. Oblicówkę należy następnie wykonać jako warstwę niechłonną (np. poprzez zastosowanie cegły klinkierowej o nasiąkliwości masowej < 6%).

Uszczelnienie podstawy oblicówki (RYS. 2) należy mocować do zewnętrznej powierzchni ściany konstrukcyjnej w taki sposób, aby nie mogło się przesuwać ani uginać (co mogłoby powodować powstawania kieszeni wodnych). Z reguły wystarczające jest przyklejenie arkusza materiału uszczelniającego do izolacji pionowej strefy cokołowej. Arkusz powinien zakrywać wszelkie istniejące perforacje w kamieniu licowym i kończyć się około 2 cm przed powierzchnią okładziny. Ze względów optycznych nie ma potrzeby przechodzenia na powierzchnię warstwy licowej. Przyczynia się to również do poprawy przyczepności zaprawy do spoinowania.

Potrzeba wykonania otworów odwadniających zależy od szczelności oblicówki, a tym samym od ilości wody, która może wnikać pod warstwę licową. W przypadku prawidłowo wykonanej oblicówki z odpowiednimi osłonami (np. parapetami), ilości wody przesiąkającej jest na tyle mała, że można zrezygnować z wykonywania otworów odwadniających. Wykonanie otworów odwadniających wymagane jest zawsze, gdy dolna krawędź warstwy licowej zagłębiona jest w gruncie i dodatkowo uszczelniona (RYS. 2).

Otwory odwadniające mogą znajdować się pod powierzchnią terenu tylko wówczas, gdy spływają one do warstwy wodoprzepuszczalnej lub zapewniony jest inny sposób odprowadzania wody.

Spowodowane przez wilgoć uszkodzenia w dolnej części muru licowego można usunąć poprzez uszczelnienie części zagłębionej w gruncie oraz nałożenie tynku w strefie działania wody rozbryzgowej. Jeśli jednak oblicówka ma pozostać nieosłonięta, chłonne elementy (kamień lub cegłę oraz zaprawę) należy wymienić na nienasiąkliwe lub poddać impregnacji hydrofobizującej.

Literatura

 1. B. Monczyński, „Renowacja i uszczelnianie cokołów w istniejących budynkach, cz. 1”, „IZOLACJE” 9/2020, s. 66–70.
 2. WTA Merkblatt 4-9-19/D, „Nachträgliches Abdichten und Instandsetzen von Gebäude- und Bauteilsockeln”, Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V., München 2019, s. 34.
 3. B. Monczyński, „Termoizolacja fundamentów w domach podpiwniczonych”, „Inżynier Budownictwa” 9/2015, s. 59–62.
 4. B. Francke, „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2019, s. 31.
 5. B. Monczyński, „Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym”, „IZOLACJE” 11/12/2018, s. 77–80.
 6. B. Monczyński, „Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych”, „IZOLACJE”, 9/2019, s. 104–108.
 7. B. Monczyński, „Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji”, „IZOLACJE” 7/8/2019, s. 104–114.
 8. PN-EN 998-1:2016-12E, „Wymagania dotyczące zaprawy do murów – Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem....

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo)...

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo)...

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie...

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić wnikanie wody oraz wilgoci w strukturę przegród zagłębionych w gruncie.

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie...

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

Ravatherm XPS - sprawdzone rozwiązania izolacji stykającej się z gruntem

Ravatherm XPS - sprawdzone rozwiązania izolacji stykającej się z gruntem Ravatherm XPS - sprawdzone rozwiązania izolacji stykającej się z gruntem

Kategoria izolacji termicznych stykających się z gruntem obejmuje izolację obwodową (izolacje ścian piwnic i ścian fundamentowych) oraz izolacje podłóg posadowionych na gruncie. Ten rodzaj izolacji występuje...

Kategoria izolacji termicznych stykających się z gruntem obejmuje izolację obwodową (izolacje ścian piwnic i ścian fundamentowych) oraz izolacje podłóg posadowionych na gruncie. Ten rodzaj izolacji występuje zarówno w budownictwie jedno- jak i wielorodzinnym, obiektach użyteczności publicznej, budynkach przemysłowych, halach magazynowych, chłodniach składowych.

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

Najnowsze produkty i technologie

Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu

Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu

Nowoczesne rozwiązania oraz narzędzia pomagają w prowadzeniu działalności i pozwalają firmom pozostać konkurencyjnym na rynku budowlanym. Jakie funkcjonalności wyróżniają merXu?

Nowoczesne rozwiązania oraz narzędzia pomagają w prowadzeniu działalności i pozwalają firmom pozostać konkurencyjnym na rynku budowlanym. Jakie funkcjonalności wyróżniają merXu?

Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu

Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu

Poza technicznymi i sztucznymi źródłami promieniowania, będącymi najczęściej przedmiotem rozmaitych dyskusji, często mamy także do czynienia ze źródłami promieniowania pochodzenia naturalnego. Należy do...

Poza technicznymi i sztucznymi źródłami promieniowania, będącymi najczęściej przedmiotem rozmaitych dyskusji, często mamy także do czynienia ze źródłami promieniowania pochodzenia naturalnego. Należy do nich emisja radonu – radioaktywnego gazu szlachetnego pochodzącego z gruntu. Do uszczelnienia budowli przeciwko wnikaniu tego szkodliwego dla zdrowia gazu przeznaczone są zarówno samoprzylepne membrany bitumiczno‑polimerowe KÖSTER KSK SY 15, jak i dwuskładnikowe, bitumiczno‑polimerowe masy uszczelniające...

THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021

THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021 THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021

Płyty Thermano to najbardziej uniwersalny materiał do termoizolacji budynków i pomieszczeń. Posiadają wiele atutów, które odgrywają kluczową rolę przy realizacjach różnego rodzaju. Pozwalają również na...

Płyty Thermano to najbardziej uniwersalny materiał do termoizolacji budynków i pomieszczeń. Posiadają wiele atutów, które odgrywają kluczową rolę przy realizacjach różnego rodzaju. Pozwalają również na spełnienie wymagań wynikających z nowych Warunków Technicznych obowiązujących od 2021 roku.

Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych

Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych

AGS zajmuje się projektowaniem i produkcją innowacyjnych i niespotykanych dotąd na rynku systemów mocowań do elewacji wentylowanych, elewacji klinkierowych i ciężkich okładzin. Dynamiczny rozwój spółki...

AGS zajmuje się projektowaniem i produkcją innowacyjnych i niespotykanych dotąd na rynku systemów mocowań do elewacji wentylowanych, elewacji klinkierowych i ciężkich okładzin. Dynamiczny rozwój spółki oraz ciągłe rozbudowywanie i ulepszanie oferty produktowej przyczyniły się do uzyskania prawa ochrony własności intelektualnej oraz Krajowej Oceny Technicznej.

Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi? Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje...

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w nowych przepisach, ale też w rozwiązaniach w segmencie stolarki okiennej. Mają one spełnić oczekiwania inwestorów, którzy troszczą się o swój portfel, ale też o zdrowie i komfort użytkowania wnętrz.

Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt?

Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt? Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt?

Najpopularniejszym tradycyjnym materiałem izolacyjnym do dachów skośnych jest wełna mineralna. Mineralna wełna szklana climowool to jeden z najbardziej ekologicznych produktów dostępnych na rynku. Dzięki...

Najpopularniejszym tradycyjnym materiałem izolacyjnym do dachów skośnych jest wełna mineralna. Mineralna wełna szklana climowool to jeden z najbardziej ekologicznych produktów dostępnych na rynku. Dzięki procesowi produkcyjnemu wykorzystującemu wyłącznie naturalne surowce mamy gwarancję, że dom został ocieplony produktem przyjaznym dla środowiska i mieszkańców, a jego jakość i wysoki parametr termoizolacyjny zagwarantują nie tylko cieplejszy dom zimą, ale i chłodniejszy latem.

Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort

Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort

Od nowoczesnego domu oczekujemy komfortu mieszkania i niskich rachunków za eksploatację. Jeden z kluczowych elementów, który wpływa na realizację powyższych oczekiwań, to skuteczna izolacja poddasza.

Od nowoczesnego domu oczekujemy komfortu mieszkania i niskich rachunków za eksploatację. Jeden z kluczowych elementów, który wpływa na realizację powyższych oczekiwań, to skuteczna izolacja poddasza.

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać? Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów...

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów budowlanych, instalacji, izolacji czy artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Warto przyjrzeć się temu marketplace’owi, który wielu polskim firmom może dać szansę na znaczne poszerzenie grona kontrahentów – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jakie funkcjonalności pomocne w prowadzeniu...

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.