Izolacje.com.pl

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechanical methods of construction of secondary horizontal water insulation

Najpowszechniej stosowanymi metodami mechanicznymi są metoda podcinania muru oraz wciskanie blachy ze stali szlachetnej.
Fot. Wikimedia Commons

Najpowszechniej stosowanymi metodami mechanicznymi są metoda podcinania muru oraz wciskanie blachy ze stali szlachetnej.


Fot. Wikimedia Commons

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Zobacz także

SUEZ Izolacje Budowlane Jakich materiałów użyć do izolacji fundamentów?

Jakich materiałów użyć do izolacji fundamentów? Jakich materiałów użyć do izolacji fundamentów?

Budowa domu to zdecydowanie jedno z większych przedsięwzięć, jakie podejmujemy w życiu. Mądre zaplanowanie całej budowy zdecydowanie przyspiesza wszystkie prowadzone prace, zmniejsza czasowe odstępy pomiędzy...

Budowa domu to zdecydowanie jedno z większych przedsięwzięć, jakie podejmujemy w życiu. Mądre zaplanowanie całej budowy zdecydowanie przyspiesza wszystkie prowadzone prace, zmniejsza czasowe odstępy pomiędzy poszczególnymi etapami oraz pozwala na zaoszczędzenie środków finansowych. W planie warto uwzględnić też dobór technologii i materiałów, jakie użyjemy do wykonania izolacji fundamentów tak, aby wykonane izolacje były trwałe i działały sprawnie przez lata.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

Ravago Building Solutions Poland Ravatherm XPS - sprawdzone rozwiązania izolacji stykającej się z gruntem

Ravatherm XPS - sprawdzone rozwiązania izolacji stykającej się z gruntem Ravatherm XPS - sprawdzone rozwiązania izolacji stykającej się z gruntem

Kategoria izolacji termicznych stykających się z gruntem obejmuje izolację obwodową (izolacje ścian piwnic i ścian fundamentowych) oraz izolacje podłóg posadowionych na gruncie. Ten rodzaj izolacji występuje...

Kategoria izolacji termicznych stykających się z gruntem obejmuje izolację obwodową (izolacje ścian piwnic i ścian fundamentowych) oraz izolacje podłóg posadowionych na gruncie. Ten rodzaj izolacji występuje zarówno w budownictwie jedno- jak i wielorodzinnym, obiektach użyteczności publicznej, budynkach przemysłowych, halach magazynowych, chłodniach składowych.

 

Abstrakt

Autor przedstawia najbardziej powszechne metody mechaniczne izolacji poziomej. Wymienia elementy prawidłowego projektowania mechanicznej hydroizolacji poziomej. Przedstawia wymagania dotyczące wykonania metodami mechanicznymi wtórnych hydroizolacji poziomych przeciw kapilarnemu podciąganiu wilgoci. Wyjaśnia, kiedy hydroizolację można uznać za skuteczną.

Mechanical methods of construction of secondary horizontal water insulation

The author shows the most common mechanical methods of water insulation. They list components of correct design of mechanical, horizontal water insulation; they show requirements concerning execution using mechanical methods of secondary horizontal water insulation against capillary action. They explain, under what conditions can a water insulation system be considered effective.

Metody mechaniczne odtwarzania przepon poziomych w murze, choć stosowane zdecydowanie rzadziej, są sprawdzone w praktyce od dziesięcioleci [2] i stanowią najpewniejszy sposób zahamowania kapilarnego podciągania wilgoci - przy założeniu, że prace zostaną bezbłędnie zaplanowane i wykonane, w przekroju muru powstanie całkowicie nieprzepuszczalna dla wody, trwała warstwa (w wielu przypadkach "jak w nowym budynku" [3]), zapewniając tym samym zahamowanie jej kapilarnego transportu [4]. Wadą tej metody jest jednak fakt, że jej zastosowanie każdorazowo wymaga poważnej ingerencji w strukturę konstrukcji muru oraz wiąże się zazwyczaj z wprowadzeniem dodatkowych obciążeń [5].

Mechaniczna hydroizolacja jest za każdym razem wykonywana poprzez rozdzielenie muru i musi składać się z co najmniej jednej ciągłej szczeliny przerywającej system kapilarny [2]. Izolacja może być wprowadzona na jeden z dwóch sposobów: jedno- lub dwuetapowo [5]:

 • W pierwszym przypadku najpierw wykonuje się wolną przestrzeń, w którą następnie wprowadza się materiał przerywający kapilarny transport wilgoci.
 • W drugim rozdzielenie muru oraz wprowadzenie uszczelnienia jest jedną czynnością.

Mechaniczna bariera pozioma musi zostać zaplanowana i wykonana z uwzględnieniem indywidualnych parametrów konstrukcyjnych budynku, fizyki budowli, wymagań technicznych oraz związanych z użytkowaniem obiektu, ale również efektywności ekonomicznej, ochrony środowiska oraz ochrony zabytków.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zaplanowanie połączenia poszczególnych rodzajów hydroizolacji. Z uwagi na ingerencję w konstrukcję budynku, zastosowanie metody mechanicznej powinno być ona poprzedzone analizą statyku budynku [2].

Projektowanie mechanicznej hydroizolacji poziomej winno być poprzedzone odpowiednio udokumentowaną diagnostyką, w ramach której należy wykonać [2]:

 • ocenę stanu budynku obejmującą:
  - opis konstrukcji budynku - ścian, stropów, posadzek, złączy, dylatacji, w tym również wytrzymałości (stabilności), położenia i rozmiarów spoin w murze oraz dostępu do konstrukcji,
  - istniejące uszkodzenia - rodzaj, lokalizację, zasięg, cechy,
  - istniejące uszczelnienia - rodzaj lokalizację, stan, uszkodzenia i ich przyczyny, wykonane naprawy,
  - warunki gruntowo wodne - najwyższy możliwy poziom zwierciadła wód gruntowych, przepuszczalność gruntu;
 • badania budowlane i laboratoryjne obejmujące:
  - zawilgocenie (profil pionowy oraz poziomy) - wilgotność (masową lub objętościową), maksymalne zawilgocenie, wilgotność higroskopijną, stopień przesiąknięcia wilgocią (DFG),
  - stopień zasolenia (jakościowo lub półilościowo),
  - stan konstrukcji - występujące obciążenia, statykę (wytężenie, występujące mimośrody), jednorodność, ryzyko związane z wibracjami, wytrzymałość cegły (kamienia) i zaprawy murarskiej.

Na podstawie wykonanej diagnostyki należy opracować koncepcje renowacji określającą metodę wykonania wtórnej izolacji poziomej, stosowane materiały, miejsce wykonania przepony, działania towarzyszące (dodatkowe) oraz sposób weryfikacji wykonanych działań.

Do metod mechanicznych wykonania wtórnej izolacji poziomej zalicza się technologię wymiany muru, wciskanie nierdzewnej blachy ze stali szlachetnej, metodę podcinania muru oraz metodę rdzeni wiertniczych (TABELA 1).

TABELA 1. Przegląd mechanicznych metod wykonania wtórnej izolacji poziomej [2]

TABELA 1. Przegląd mechanicznych metod wykonania wtórnej izolacji poziomej [2]

Najstarszą metodą wykonywania hydroizolacji poziomej w istniejącym murze jest technologia wymiany muru [3, 5, 6]. Zasadą jej działania jest odcinkowe usunięcie starego muru, wprowadzenie materiału izolacyjnego oraz uzupełnienie muru.

W trakcie wykonywania prac należy zwrócić uwagę na następujące aspekty [5]:

 • długość odcinków roboczych należy dobierać na podstawie wymagań statycznych – im większe obciążenie danego odcinka ściany, tym krótszy odcinek roboczy (RYS. 1),
 • membrany uszczelniające układać na zakład ok. 20 cm,
 • stosować niewielką wysokość spoin - w miarę możliwości używać zaprawy o ograniczonym skurczu,
 • zastosowanie tej metody staje się problematyczne w przypadku murów warstwowych.

Z uwagi na pojawiające się często problemy ze statyką budowli, metoda ta nie znajduje obecnie zwolenników i posiada praktycznie jedynie znaczenie historyczne [4, 5].

Metoda wciskania nierdzewnej blachy metalowej, zwana również krócej technologią HW (od nazwisk wynalazców - Haböcka i Weinzierla), jest metodą jednoetapową, co oznacza, że rozdzielenie muru i uszczelnienie poziome stanowią jedną operację [3, 6, 7]. Blachy wbijane są w spoinę poziomą muru odpowiednim młotem pneumatycznym z częstotliwością od 1100 do 1500 uderzeń na minutę. Należy zapewnić odpowiedzenie połączenie (funkcja zamka) poszczególnych paneli (RYS. 2).

RYS. 1. Technologia wymiany muru; rys.: [5]

RYS. 1. Technologia wymiany muru; rys.: [5]

RYS. 2. Metoda wciskania blachy ze stali szlachetnej; rys.: [5]

RYS. 2. Metoda wciskania blachy ze stali szlachetnej; rys.: [5]

Warunkiem zastosowania tej metody jest istnienie ciągłej spoiny poziomej o grubości min. 6 mm. Zaprawa murarska nie powinna się ponadto charakteryzować zbyt wysoką wytrzymałością (przy wytrzymałości do 1,5 N/mm2 nie należy się spodziewać problemów). W murze nie mogą ponadto występować instalacje (np. rury) poprzeczne w stosunku do wykonywanej bariery.

Metoda ta cieszy się (obok podcinania muru) największą popularnością wśród metod mechanicznych, wymaga jednak bacznej analizy wpływu obciążeń dynamicznych, jakie jej towarzyszą, na konstrukcje budynku. Wadą tej metody jest bowiem znaczne prawdopodobieństwo wystąpienia pęknięć muru związanych w wibracjami - ryzyko to można ograniczyć stosując np. blachy o profilu grotu strzały (RYS. 2). Problematyczne może się również okazać szczelne połączenie tak wykonanej przepony poziomej z innymi rodzajami uszczelnienia.

Metoda podcinania muru, która postrzegana jest jako rozwinięcie technologii wymiany muru, jest najpowszechniej stosowaną metodą mechanicznego odtwarzania izolacji poziomej [4, 5]. Technologia ta sprawdza się szczególnie dobrze, gdy mur posiada ciągłą spoinę poziomą. W dwuetapowym procesie najpierw podcina się mur (również odcinkowo). Mur jest rozdzielany przez cięcie na sucho lub na mokro, za pomocą pił tarczowych, łańcuchowych lub sznurowych (diamentowych) (RYS. 3). Praktycznie nie występują ograniczenia dotyczące rodzaju i przekroju muru, natomiast maksymalna grubość uzależniona jest od rodzaju zastosowanej piły (dla pił tarczowych maks. 1 m, ale w przypadku pił sznurowych grubość muru może wynosić nawet 6 m [5]). W przypadku murów wielowarstwowych mogą być wymagane działania dodatkowe (np. wypełnienie wolnych przestrzeni).

RYS. 3. Schemat sposobu podcinania muru piłami sznurowymi; rys.: [5]

RYS. 3. Schemat sposobu podcinania muru piłami sznurowymi; rys.: [5]

W wykonaną w pierwszym etapie szczelinę (tzw. rzaz) wprowadza się materiał izolacyjny o wysokiej wytrzymałości - najbardziej rozpowszechnione są płyty z tworzywa sztucznego wzmocnione włóknem szklanym. W końcowym etapie prac należy wypełnić pozostałą w murze szczelinie na jeden z trzech sposobów [2]:

 • w szczelinę wbija się w równych odstępach kliny z tworzywa sztucznego, a pozostałe puste przestrzenie uzupełnia zaprawą o zredukowanym skurczu - podczas wbijania klinów należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie uszkodzić membrany,
 • szczelinę wypełnia się na całej grubości muru zaczynem cementowym z dodatkiem środków spęczniających, aplikowanym metodą ciśnieniową,
 • w szczelinę prowadza się na całym przekroju muru kliny z tworzywa sztucznego, w dwóch warstwach - pod ułożoną górną warstwę wbija się warstwę dolną.

Metoda rdzeni wiertniczych, nazwana od nazwiska twórcy metodą Massari lub metodą izoborowania (niem. Isobohhrverfahren) [3]. W tej metodzie w murze wykonuje się rząd 4 do 5 poziomych otworów ok. Ø  120 mm, w rozstawie ok. 100 mm, na całą głębokość muru, które po oczyszczeniu wypełnia się niekurczliwą, mineralną zaprawą uszczelniającą, tworzywem sztucznym lub betonem wodoszczelnym.

Po stwardnieniu zaprawy (po 10 do 14 godzin) pomiędzy już wykonanymi rdzeniami nawierca się kolejne otwory oraz analogicznie wypełnia je materiałem przecinającym transport kapilarny wody (RYS. 4). Prace prowadzi się do momentu, gdy powstanie ciągła przegroda na całym przekroju i długości.

RYS. 4. Schemat wykonywania bariery przeciwwilgociowej metodą rdzeni wiertniczych; rys.: [5]

RYS. 4. Schemat wykonywania bariery przeciwwilgociowej metodą rdzeni wiertniczych; rys.: [5]

Metoda ta może być stosowana praktycznie we wszystkich rodzajach muru, ograniczenie stanowi jednak grubość ściany, która na powinna przekraczać 4 m [5]. Jednakże z uwagi na znaczne nakłady obecnie nieznane są jej praktyczne zastosowania i należy ją traktować jako historyczną [3, 5].

Wybór materiałów budowlanych, jakie zostaną zastosowane przy wykonywaniu bariery przeciw kapilarnemu podciąganiu wody uzależniony jest z jednej strony od wyniku badań diagnostycznych, z drugiej zaś od wybranej metody wykonania izolacji wtórnej. Bez względu na wybór technologii, materiały te powinny być trwale odporne na działanie wody oraz wodoszczelne, odporne na działania chemiczne oraz mechaniczne, jak również spełniać następujące warunki:

 • kompatybilność z materiałami budowlanymi oraz innymi elementami znajdującymi się w murze,
 • kompatybilność z materiałami, które zostaną zastosowane w kolejnych etapach prac (np. hydroizolacjami bitumicznymi, tynkiem renowacyjnym itp.),
 • odporność na temperaturę otoczenia (w trakcie wbudowywania oraz w trakcie eksploatacji),
 • odpowiednia wytrzymałość mechaniczna (zdolność przenoszenia obciążeń występujących w trakcie wbudowywania oraz w trakcie eksploatacji).

W trakcie wbudowywania warstw uszczelniających należy zwrócić szczególną uwagę na ich odpowiednie ułożenie (aby uniknąć dodatkowych obciążeń punktowych), jak również na wodoszczelne połączenie bariery poziomej z innymi elementami systemu uszczelnienia (ciągłość izolacji). Zaprawy stosowane w ramach metod mechanicznego odtwarzania izolacji poziomych, nawet jeśli nie stanowią właściwego uszczelnienia, muszą być materiałem nie transportującym wilgoci kapilarnie.

Stal nierdzewna może być stosowana w formie blachy gładkiej lub profilowanej. Najczęściej stosowne gatunki to stal chromowa, stal chromowo-niklowa oraz stal chromowo-niklowo-molibdenowa, które są trwale odporne na normalnie występujące w gruncie oraz murze nisko stężone substancje, takie jak siarczany, chlorki, azotany, węglany, kwasy organiczne oraz związki zawierające pierwiastki z grupy halogenków (fluor, chrom, brom, jod).

Wybór odpowiedniego rodzaju stali zależy przede wszystkim od prawidłowego rozpoznania warunków, w jakich stal będzie funkcjonować. Oprócz stężenia substancji szkodliwych, odporność stali zależy od wielu innych czynników - w szczególnych przypadkach odporność materiału należy udowodnić za pomocą specjalnych (czasochłonnych) testów laboratoryjnych lub długoterminowych testów w miejscu największej kumulacji mediów.

Płyty ze stali nierdzewnej należy ciąć specjalnymi tarczami do cięcia i szlifowania, zwracając uwagę na temperaturę osiągniętą w obszarze cięcia. Jeśli dopuszczalna temperatura zostanie przekroczona (następuje wyżarzanie stali na czerwono), w tym obszarze powstają niebieskie linie podziału i zadziory, które nie są już odporne na korozję i muszą być starannie zeszlifowane.

W metodzie podcinania muru stosowana jest zazwyczaj stal w formie płaskich blach - muszą się one jednak charakteryzować wystarczającą wytrzymałością na ścinanie. W technologii wciskania blachy ze stali szlachetnej zwykle stosuje się blachy faliste z uwagi na ich odporność na uszkodzenia, jakie mogą wystąpić w procesie wbijania, jak i ich ogólną wytrzymałość mechaniczną.

Płyty z tworzywa sztucznego muszą posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, w tym w szczególności wystarczającą (pod kątem przewidzianych obciążeń) wytrzymałość na przebicie, ścinanie, zginanie oraz rozciąganie. Wolna przestrzeń w murze pozostająca po wprowadzeniu płyt z tworzywa, musi zostać całkowicie wypełniona.

Parametry mechaniczne membran uszczelniających należy ocenić z uwzględnieniem planowanego sposobu wbudowania oraz temperatury konstrukcji. Przede wszystkim należy uwzględnić możliwość wystąpienia pełzania przy długotrwałym obciążeniu. Możliwość zastosowania membrany należy również sprawdzić pod katem działania sił ścinających. Bitumiczne membrany uszczelniające (papy) powinny mieć grubość nie mniejszą niż 4 mm. W przypadku membran z tworzyw sztucznych (folii) winna ona wynosić co najmniej 2 mm.

Membrany uszczelniające należy układać całopowierzchniowo, bez zmarszczek, a zakład poszczególnych pasm powinien wynosić min. 5 cm. Jeśli zakład jest mniejszy niż 5 cm, łączone pasma należy wzajemnie skleić.

Wymagania dotyczące wykonania metodami mechanicznymi wtórnych hydroizolacji poziomych przeciw kapilarnemu podciąganiu wilgoci zestawiono w TABELI 2. Należy zwrócić uwagę, czy jest dostępna przestrzeń wystarczająca nie tylko do ustawienia sprzętu, ale również przechowywania materiału.

TABELA 2. Wymagania dotyczące wykonania wtórnych hydroizolacji poziomych metodami mechanicznymi [2]

TABELA 2. Wymagania dotyczące wykonania wtórnych hydroizolacji poziomych metodami mechanicznymi [2]

Mechaniczna bariera pozioma powinna znajdować się co najmniej 300 mm powyżej najwyższego przewidywanego poziomu zwierciadła wód gruntowych. W przypadku wybranych materiałów uszczelniających szczególną uwagę należy zwrócić na sposób szczelnego (ciągłego) połączenia z innymi elementami hydroizolacji (zarówno poziomej, jak i pionowej) oraz przebiciami przez warstwy uszczelniające (w postaci rur, przewodów itp.). Jeżeli z uwagi na warunki specyficzne dla danego obiektu (np. dom na skarpie) hydroizolacja pozioma zostanie wykonana w różnych płaszczyznach, należy je wzajemnie połączyć.

W zależności od specyficznych warunków wykonywania prac, w celu osiągnięcia założeń renowacji, mogą być wymagane działania towarzyszące (dodatkowe), takie jak [2]:

 • osuszanie budynku lub jego elementów (kondensacyjne, absorpcyjne, mikrofalowe itp.) [8],
 • redukcja zasolenia,
 • ogrzewanie, wentylacja lub klimatyzacja,
 • pionowa hydroizolacja, zewnętrzna [9] lub od wewnątrz [10],
 • połączenie z istniejącymi uszczelnieniami,
 • odprowadzenie wód powierzchniowych,
 • zastosowanie tynków renowacyjnych WTA [11],
 • izolacja termiczna,
 • ochrona przed wodą rozbryzgową (uszczelnienie strefy cokołowej),
 • instalacja drenażu [8],
 • wzmocnienie (konsolidacja) murów.

Hydroizolacja pozioma uznawana jest za skuteczną, jeśli kapilarny transport wilgoci w murze został zahamowany. Do oceny skuteczności może posłużyć parametr W, określony na podstawie wzoru:

gdzie:

W - skuteczność bariery przeciw kapilarnemu transportowi wilgoci,

Fv - wilgotność masowa przed wykonaniem prac [%],

Fn - wilgotność masowa po wykonaniu prac [%],

A - oczekiwana wilgotność równowagowa po wykonaniu prac (przy niskiej poziomie zasolenia można przyjąć wartość A = 0).

Działania prowadzące do zahamowania lub ograniczenia kapilarnego podciągania wilgoci w murze jedną z metod mechanicznych można uznać za skuteczne, w przypadku gdy [2]:

 • skuteczność W wynosi ≥ 70% lub
 • na podstawie kolejnych pomiarów prognozowane jest osiągnięcie w określonym czasie (o ile nie uzgodniono inaczej, obowiązuje okres dwóch lat) skuteczności ≥ 70%, przy czym wartość ostatniego pomiaru musi wynosić co najmniej połowę wartości prognozowanej,
 • stopień przesiąknięcia wilgocią DFG powyżej przepony wynosi mniej niż 20%.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku mechanicznych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych (o ile zostały one wykonane poprawnie) możliwe jest całkowite zahamowanie transportu kapilarnego wilgoci w murze.

Literatura

 1. B. Monczyński, "Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji", "IZOLACJE" 7/8/2019, s. 104-114.
 2. WTA Merkblatt 4-7-15/D, "Nachträgliche mechanische Horizontalsperre", Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V., München 2015, s. 11.
 3. F. Frössel, "Osuszanie murów i renowacja piwnic", Polcen, Warszawa 2007.
 4. B. Monczyński, "Przeciwwilgociowe wtórne izolacje poziome - możliwości i perspektywy", [w:] "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych" t. 5, (pod. red. T. Bilińskiego), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, s. 407-416.
 5. M. Balak, i A. Pech, "Mauerwerkstrockenlegung: Von den Grundlagen zur praktischen Anwendung", Basel: Birkhäuser Verlag GmbH 2017.
 6. R. Wójcik, "Ochrona budynków przed wilgocią i wodą gruntową", [w:] "Budownictwo ogólne" t. 2 "Fizyka budowli", Arkady, Warszawa 2005, s. 913-981.
 7. M. Bonk, "Sanierung von Abdichtungen", [w:] "Lufsky Bauwerkabdichtung", Teubner, Wiesbaden 2006, s. 369-422.
 8. B. Monczyński, B. Ksit, "Zasady działania wybranych metod usuwania nadmiaru wilgoci z przegród budowlanych", "Materiały Budowlane" 5/2019, s. 18-20
 9. B. Monczyński, "Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków", "IZOLACJE" 5/2019, s. 109-115.
 10. B. Monczyński, "Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz", "IZOLACJE" 6/2019, s. 92-98.
 11. B. Ksit, B. Monczyński, "Tynki na zawilgoconych przegrodach budowlanych", "Inżynier Budownictwa" 2/2014, s. 87-91.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Marek Kamieniarz Dom podziemny

Dom podziemny Dom podziemny

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

mgr inż. Maciej Rokiel, mgr inż. Cezariusz Magott Renowacja fundamentów – błędy i zaniedbania

Renowacja fundamentów – błędy i zaniedbania Renowacja fundamentów – błędy i zaniedbania

Wydawać by się mogło, że podstawowym celem działań inwestora powinno być zapewnienie skuteczności prac renowacyjnych, przejawiające się w dążeniu do eliminowania błędów. Niestety, jak pokazuje doświadczenie,...

Wydawać by się mogło, że podstawowym celem działań inwestora powinno być zapewnienie skuteczności prac renowacyjnych, przejawiające się w dążeniu do eliminowania błędów. Niestety, jak pokazuje doświadczenie, nadal jest to pogląd błędny. Liczba popełnianych w pracach renowacyjnych błędów jest ogromna, począwszy od etapu diagnostyki i projektowania, a skończywszy na złym wykonawstwie. Ich konsekwencje są różne, zależne od przyczyny, jednak wspólny jest ich mianownik, a mianowicie koszty związane z...

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa

Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa

Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych...

Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji różni wykonawcy podejmowali kolejne próby naprawy ściany (iniekcje rys i domniemanych pustek), nie uzyskali jednak pożądanych efektów. W związku z tym na zlecenie właściciela budynku przeprowadzono ekspertyzę konstrukcji zbiornika, dzięki której stwierdzono przyczyny obserwowanych...

mgr inż. Jarosław Gasewicz Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie...

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie miało ułatwić wykonywanie hydroizolacji na pionowych elementach budowli stykających się z gruntem.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Jak powódź wpływa na budynek oraz stan jego przyziemi?

Jak powódź wpływa na budynek oraz stan jego przyziemi? Jak powódź wpływa na budynek oraz stan jego przyziemi?

Odra zaczyna swój bieg na terenie Czech w Górach Odrzańskich. O rozmiarach fal powodziowych na jej górnym odcinku, tzn. w Raciborzu, Opolu i we Wrocławiu, decydują wielkości opadów w zlewniach jej czeskich...

Odra zaczyna swój bieg na terenie Czech w Górach Odrzańskich. O rozmiarach fal powodziowych na jej górnym odcinku, tzn. w Raciborzu, Opolu i we Wrocławiu, decydują wielkości opadów w zlewniach jej czeskich górnych dopływów: największej Opawy i mniejszych Ostrawicy i Olzy. Opawa i Odra prowadzą wodę z Sudetów Wschodnich, a Ostrawica i Olza z Beskidu Zachodniego. W dalszym biegu rzeki decydujący wpływ na przebieg wezbrań już poniżej Wrocławia mają jej lewobrzeżne dopływy: Osobłoga i Nysa Kłodzka.

dr inż. Anna Kaczmarek, dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć? Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku....

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku. Ponadto materiały takie jak gips, anhydryt, czyli o dużym współczynniku rozmiękania, pod wpływem wilgoci zmniejszają swoją wytrzymałość mechaniczną. Jest to przyczyną niszczenia płyt gipsowo-kartonowych, tynków i podkładów gipsowych oraz anhydrytowych. Woda powoduje również korozję chemiczną tynków,...

dr inż. Paula Szczepaniak, dr hab. inż. Maria Wesołowska Obliczanie strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem

Obliczanie strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem

W obowiązującym rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku opis procedury obliczania strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem...

W obowiązującym rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku opis procedury obliczania strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem ogranicza się do wskazania normy PN-EN 12831:2006 , według której należy przeprowadzić obliczenia. Jednak przywołana norma nie wyczerpuje problematyki przegród stykających się z gruntem, dlatego problem ten bardzo często pojawia się w dyskusjach przed ministerialnymi egzaminami czy też w trakcie...

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB

Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB

Bezwzględnym wymogiem bezproblemowej i długoletniej eksploatacji budynku jest jego poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie. Podstawą jest m.in. zastosowanie odpowiedniej hydroizolacji...

Bezwzględnym wymogiem bezproblemowej i długoletniej eksploatacji budynku jest jego poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie. Podstawą jest m.in. zastosowanie odpowiedniej hydroizolacji części zagłębionej w gruncie.

mgr inż. Maciej Rokiel Masy KMB do hydroizolacji fundamentów

Masy KMB do hydroizolacji fundamentów Masy KMB do hydroizolacji fundamentów

O skuteczności prac hydroizolacyjnych decyduje przyjęcie poprawnego rozwiązania projektowego, a następnie prawidłowe wykonanie. Dlatego w wytycznych precyzyjnie zdefiniowano stopnie obciążenia wilgocią/wodą,...

O skuteczności prac hydroizolacyjnych decyduje przyjęcie poprawnego rozwiązania projektowego, a następnie prawidłowe wykonanie. Dlatego w wytycznych precyzyjnie zdefiniowano stopnie obciążenia wilgocią/wodą, przedstawiono szczegółowe rysunki detali oraz podano zalecenia będące w zasadzie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Hydroizolacje fundamentów z masami KMB Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

mgr inż. Cezariusz Magott Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa

Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa

Odtwarzanie izolacji hydrofobowych w przyziemiach budynków istniejących wykonuje się wówczas, gdy dotychczasowe zabezpieczenia uległy degradacji lub nie wykonano ich podczas wznoszenia obiektu. Izolacje...

Odtwarzanie izolacji hydrofobowych w przyziemiach budynków istniejących wykonuje się wówczas, gdy dotychczasowe zabezpieczenia uległy degradacji lub nie wykonano ich podczas wznoszenia obiektu. Izolacje poziome i pionowe mają ponownie zabezpieczyć przegrody budynku lub budowli poddawanych renowacji przed wilgocią podciąganą z gruntu, wodą opadową lub naporową.

mgr inż. Maciej Rokiel Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu...

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu oraz wyniki wykonanych badań wykazały błędy popełnione na etapie projektowania oraz budowy obiektu.

Austrotherm Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów

Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów

Ocieplenie fundamentów to decyzja, której konsekwencje ponosimy przez cały okres użytkowania domu. Warto do tego zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

Ocieplenie fundamentów to decyzja, której konsekwencje ponosimy przez cały okres użytkowania domu. Warto do tego zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

dr Bogumiła Chmielewska, mgr inż. Jerzy Koper Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji

Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji

W pierwszej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji omówiono klasyfikację i przyczyny powstawania rys w betonie. Wymieniono także możliwości naprawy...

W pierwszej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji omówiono klasyfikację i przyczyny powstawania rys w betonie. Wymieniono także możliwości naprawy ze szczególnym uwzględnieniem metody iniekcji.

dr Bogumiła Chmielewska, mgr inż. Jerzy Koper Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy

Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy

Aby zapewnić przyjęty w projekcie okres użytkowania konstrukcji, należy zabezpieczyć ją przed oddziaływaniami mogącymi wpłynąć na trwałość. Dotyczy to m.in. naprawy rys.

Aby zapewnić przyjęty w projekcie okres użytkowania konstrukcji, należy zabezpieczyć ją przed oddziaływaniami mogącymi wpłynąć na trwałość. Dotyczy to m.in. naprawy rys.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Budowa fundamentów - poradnik

Budowa fundamentów - poradnik Budowa fundamentów - poradnik

Fundament to podstawa każdego budynku. Aby skutecznie spełniał swoje zadanie - stanowił oparcie dla konstrukcji domu i chronił przed wilgocią z zewnątrz- musi być dopasowany do istniejących warunków oraz...

Fundament to podstawa każdego budynku. Aby skutecznie spełniał swoje zadanie - stanowił oparcie dla konstrukcji domu i chronił przed wilgocią z zewnątrz- musi być dopasowany do istniejących warunków oraz przewidywanych obciążeń. Jak prawidłowo wykonać fundamenty?

Damian Żabicki Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Penetrujące materiały hydroizolacyjne Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Materiały rolowe do izolacji fundamentów

Materiały rolowe do izolacji fundamentów Materiały rolowe do izolacji fundamentów

Do najstarszych materiałów stosowanych do hydroizolacji fundamentów można zaliczyć materiały rolowe, które mają tę przewagę nad izolacjami bezspoinowymi, że pozwalają na niemal natychmiastowe zasypanie...

Do najstarszych materiałów stosowanych do hydroizolacji fundamentów można zaliczyć materiały rolowe, które mają tę przewagę nad izolacjami bezspoinowymi, że pozwalają na niemal natychmiastowe zasypanie wykopu, a folie z tworzyw sztucznych - o ile nie są klejone do podłoża - pozwalają na zaizolowanie niestabilnego lub zanieczyszczonego podłoża.

KOESTER Polska Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest...

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest zewnętrzna hydroizolacja piwnic od środka w technice iniekcji kurtynowej z użyciem żelów iniekcyjnych - np. KÖSTER Injectionsgel G4.

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą? Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty....

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty. Aby zapewnić ich skuteczną i trwałą ochronę, należy zastosować nowoczesne materiały izolacyjne, właściwie dobrać rozwiązania konstrukcyjne i zadbać o prawidłowe wykonanie.

dr inż. Grzegorz Dmochowski, dr inż. Piotr Berkowski Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi

Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi

Zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma obecnie garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej...

Zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma obecnie garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej kondygnacji.

dr inż. Paula Szczepaniak Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi

Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi

Mostek termiczny połączenia budynku z gruntem, w przypadku stosowania typowego liniowego posadowienia budynku, czyli przy zastosowaniu ław fundamentowych, jest elementem, w którym trudno zachować podstawowy...

Mostek termiczny połączenia budynku z gruntem, w przypadku stosowania typowego liniowego posadowienia budynku, czyli przy zastosowaniu ław fundamentowych, jest elementem, w którym trudno zachować podstawowy warunek dobrej izolacyjności przegrody zewnętrznej - ciągłość na obwodzie bryły.

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać » Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Stawianie hali - co musisz wiedzieć» Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować? Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mieszkanie.pl Co można wybudować bez pozwolenia?

Co można wybudować bez pozwolenia? Co można wybudować bez pozwolenia?

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami,...

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami, aby nie popełnić błędu. Ustawa została w znacznej części zliberalizowana, ale niektóre budowle są obarczone dokumentacją i dla ich legalności wystarczy jedynie zgłoszenie. Więcej na ten temat dowiesz się poniżej.

merXu Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi,...

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi, elektrotechniki i oświetlenia, budownictwa, instalacji, maszyn i metalurgii czy bezpieczeństwa pracy.

fischer Polska sp. z o.o. Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań,...

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań, oferuje bogate portfolio wyrobów przeznaczonych do stosowania w izolacji.

Bauder Polska Sp. z o. o. Kompletne systemy dachów zielonych

Kompletne systemy dachów zielonych Kompletne systemy dachów zielonych

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym okresie...

merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Sprawdzeni dostawcy na merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie...

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie do potrzeb firm i specyfiki rynku B2B.

Izolacje Pluimers Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ocieplenie poddasza pianą PUR Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym...

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym i szybkim sposobem jest ocieplenie poddasza pianą pur. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy produkt wraz z usługą, która zazwyczaj trwa 1-2 dni. Inwestor nie musi praktycznie o nic się martwić. Bardzo ważny jest jednak wybór piany pur.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe? Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej...

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w 2020 roku w pożarach w naszym kraju zginęło 489 osób, z czego 360 w pożarach budynków, czyli 7 na 10 ofiar zginęło w mieszkaniach lub domach. Aż 1859 osób zostało rannych. To duże liczby!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.