Izolacje.com.pl

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Protection of masonry structures against cracking by using reinforcement in bed joints

Badania ścian z ABK z otworem i fragmentami ścian prostopadłych
T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

Badania ścian z ABK z otworem i fragmentami ścian prostopadłych


T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

Zobacz także

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych

Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych

Woda (występująca w różnych postaciach) oraz związki, jakie transportuje (np. szkodliwe sole budowlane), to główne czynniki powodujące procesy destrukcyjne w obiektach budowlanych. Nadmierne zawilgocenie...

Woda (występująca w różnych postaciach) oraz związki, jakie transportuje (np. szkodliwe sole budowlane), to główne czynniki powodujące procesy destrukcyjne w obiektach budowlanych. Nadmierne zawilgocenie powoduje różnego rodzaju zniszczenia materiału konstrukcji, objawiające się deformacjami, zmniejszeniem nośności, uszkodzeniami mrozowymi, pęcznieniem i wypłukiwaniem spoiw, przesunięciami czy też spękaniami [1].

mgr inż. Remigiusz Jokiel, dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych systemami FRCM w świetle badań i zaleceń normowych

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych systemami FRCM w świetle badań i zaleceń normowych Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych systemami FRCM w świetle badań i zaleceń normowych

Projektowanie wzmocnień konstrukcji powinno się prowadzić w oparciu o aktualne przepisy normowe. Oczywiście zgodnie z ustawą o normalizacji stosowanie norm nie jest obowiązkowe, ale fakt ich przywołania...

Projektowanie wzmocnień konstrukcji powinno się prowadzić w oparciu o aktualne przepisy normowe. Oczywiście zgodnie z ustawą o normalizacji stosowanie norm nie jest obowiązkowe, ale fakt ich przywołania w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, powoduje, że ich zastosowanie zapewnia spełnienie warunków stanu granicznego nośności i użytkowalności.

SUEZ Izolacje Budowlane Jakich materiałów użyć do izolacji fundamentów?

Jakich materiałów użyć do izolacji fundamentów? Jakich materiałów użyć do izolacji fundamentów?

Budowa domu to zdecydowanie jedno z większych przedsięwzięć, jakie podejmujemy w życiu. Mądre zaplanowanie całej budowy zdecydowanie przyspiesza wszystkie prowadzone prace, zmniejsza czasowe odstępy pomiędzy...

Budowa domu to zdecydowanie jedno z większych przedsięwzięć, jakie podejmujemy w życiu. Mądre zaplanowanie całej budowy zdecydowanie przyspiesza wszystkie prowadzone prace, zmniejsza czasowe odstępy pomiędzy poszczególnymi etapami oraz pozwala na zaoszczędzenie środków finansowych. W planie warto uwzględnić też dobór technologii i materiałów, jakie użyjemy do wykonania izolacji fundamentów tak, aby wykonane izolacje były trwałe i działały sprawnie przez lata.

Normy projektowania nie podają, niestety, szczegółowych zaleceń odnośnie do kształtowania zbrojenia w ścianach. Większość norm ogranicza się tylko do podania warunku na minimalny procent zbrojenia. Obowiązujące zalecenia normowe w żaden sposób nie ujmują problemu wpływu zbrojenia na nośność i ograniczenie zarysowań. Z tego powodu często dochodzi do zaniechań w stosowaniu zbrojenia w murach. Brak praktyki projektowej i wykonawczej powoduje powszechne niedocenianie wpływu, jaki może mieć zbrojenie na rysoodporność muru.

Zarysowania murowanych ścian niejednokrotnie pojawiają się w pewnych szczególnych miejscach konstrukcji, gdzie dochodzi do tzw. koncentracji naprężeń, czyli tam, gdzie ustalony przebieg trajektorii naprężeń zostaje zaburzony [1-2]. Dlatego rysy występują często w obszarach zmiany geometrii konstrukcji:

RYS. 1-2. Koncentacje naprężęń w okolicy otworu okiennego: trajektorie naprężeń ściskających i obszary największych rozciągań (1), możliwe zarysowanie (2). Objaśnienia: 1 - nadproże, 2 - strop, 3 - trajektorie naprężeń ściskających, 4 - największe rozciągania, 5 - rysy; rys.: [3-4]

RYS. 1-2. Koncentacje naprężęń w okolicy otworu okiennego: trajektorie naprężeń ściskających i obszary największych rozciągań (1), możliwe zarysowanie (2). Objaśnienia: 1 - nadproże, 2 - strop, 3 - trajektorie naprężeń ściskających, 4 - największe rozciągania, 5 - rysy; rys.: [3-4]

 • w okolicy otworów okiennych i drzwiowych,
 • w miejscach zmiany grubości muru
 • oraz w okolicy połączenia prostopadłych ścian, obciążonych nierównomiernie.

Rysy często obserwuje się w okolicy otworów w ścianach. Typowe trajektorie naprężeń ściskających wokół otworu okiennego pokazano na RYS. 1.

RYS. 3. Koncentracja naprężeń w okolicy naroża ścian. Objaśnienia: q1 - obciążenie z dachu, q2 - obciążenie ciężarem ścian, q3 - obciążenie ciężarem stropu, 1 - linia rozdziału obciążenia od stropu, 2 - możliwe zarysowanie; rys.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

RYS. 3. Koncentracja naprężeń w okolicy naroża ścian. Objaśnienia: q1 - obciążenie z dachu, q2 - obciążenie ciężarem ścian, q3 - obciążenie ciężarem stropu, 1 - linia rozdziału obciążenia od stropu, 2 - możliwe zarysowanie; rys.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

Obecnie nad oknami najczęściej wykonuje się nadproża żelbetowe lub nadproża systemowe, co eliminuje konieczność przejmowania przez mur naprężeń rozciągających. Jeżeli nadproże zostanie poprawnie zaprojektowane i mur nad naprożem nie zniszczy się na skutek zginania w płaszczyźnie, to przy dużych naprężeniach ściskających w strefie podparcia nadproża mogą powstać pionowe lub ukośne rysy. Mogą one się one pojawić również pod oknem, na skutek różnicy naprężeń i odkształceń obciążonego i nieobciążonego fragmentu muru (RYS. 2).

Miejscem występowania koncentracji naprężeń są strefy zmiany wysokości i grubości muru nośnego, gdzie często występują spękania ścian [1, 5-8]. W przypadku ścian o różnych wysokościach niższy, mniej obciążony fragment ściany cechuje się mniejszymi odkształceniami i wywiera mniejszy nacisk na grunt - w tym obszarze mniejsze jest osiadanie fundamentów. Ściana dąży do zdylatowania przez zarysowanie w płaszczyźnie zmiany jej wysokości.

Kolejny obszar, w którym można się spodziewać wystąpienia zarysowań, to narożniki ścian i strefy połączeń ścian prostopadłych lub ścian usytuowanych pod kątem. Gdy jedna z takich ścian jest bardziej obciążona niż druga, zarysowania często występują w okolicy ich styku (RYS. 3).

Przypadek taki jest w budownictwie dość powszechny i występuje, gdy w budynkach stosuje się stropy jednokierunkowo zbrojone i dachy oparte na tych samych ścianach co stropy, czyli w obiektach o podłużnych lub poprzecznych układach konstrukcyjnych [1, 9]. Sposobem na przeciwdziałanie pojawieniu się zarysowań w murze może być zastosowanie zbrojenia w spoinach wspornych.

Sposoby zabezpieczania ścian przed zarysowaniem

Na RYS. 4-6 pokazano zaproponowany w pracach [1, 3-4, 6] dwojaki sposób zabezpieczenia strefy podokiennej, w którym proponuje się wykonanie dylatacji lub zastosowanie zbrojenia układanego w spoinach wspornych muru. Właśnie te dwa sposoby są najczęściej stosowane w celu przeciwdziałania wystąpieniu zarysowań ścian.

RYS. 4-6. Sposoby zabezpieczania strefy przyokiennej przed powstaniem zarysowań: zastosowanie dylatacji (4, 5 i 6), zastosowanie zbrojenia w spoinach wspornych (5); Objaśnienia: 1 - nadproże, 2 - strop, 3 - dylatacja, 4 - zbrojenie spoin wspornych; rys.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

RYS. 4-6. Sposoby zabezpieczania strefy przyokiennej przed powstaniem zarysowań: zastosowanie dylatacji (4, 5 i 6), zastosowanie zbrojenia w spoinach wspornych (5); Objaśnienia: 1 - nadproże, 2 - strop, 3 - dylatacja, 4 - zbrojenie spoin wspornych; rys.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

Dylatacje rozdzielają nierównomiernie obciążone fragmenty ścian i pozwalają na zróżnicowanie ich odkształceń pod obciążeniem. Zadaniem zbrojenia we współczesnych murach jest natomiast przejęcie naprężeń rozciągających i rozładowanie miejsc koncentracji naprężeń oraz wyrównanie odkształceń w strefach muru narażonych na zróżnicowane wartości deformacji [8, 10-12].

Gdy w strefie pod oknem stosuje się zbrojenie, to należy je przedłużać na odległość 50-80 cm poza krawędź otworu. Przy dużych otworach, o szerokości powyżej 2,5 m, można stosować zróżnicowane długości zbrojenia (RYS. 6), przy mniejszych oknach należy zbroić cały pas podokienny (RYS. 5).

W literaturze i instrukcjach opracowanych przez producentów zbrojenia można znaleźć wytyczne dotyczące sposobu zbrojenia konstrukcji murowych (np. stref wokół okien - RYS. 4-6).

Normy do projektowania konstrukcji murowych podają minimalne procenty zbrojenia ścian i zalecenia dotyczące otulenia oraz zakotwienia prętów zbrojeniowych. W literaturze oraz w przepisach normowych nie ma natomiast szczegółowych informacji na temat tego, kiedy stosować zbrojenie i jaki ma ono wpływ na powstawanie zarysowań oraz na nośność muru.

Zbrojenia murów dostępne w kraju

Na krajowym rynku dostępne są różne typy zbrojenia przeznaczonego zarówno do stosowania w spoinach cienkich, jak i zwykłych. Należy pamiętać, że norma PN-EN 845-3 [13] zaleca stosowanie zbrojenia do spoin wspornych w postaci drabinek, kratowniczek, siatek plecionych i siatek ciętociągnionych. Najczęściej stosowane są zbrojenia w formie kratowniczek. Do cienkich spoin stosuje się kratowniczki typu Murfor EFS [14-15], wykonane z płaskowników 1,5×8 mm, połączonych skratowaniem z drutu o średnicy 1,5 mm. Zbrojenie jest zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie ogniowe. Zakres produkowanych szerokości i podstawowe wymiary tego zbrojenia podano w TABELI 1.

TABELA 1. Zbrojenie EFS przeznaczone do cienkich spoin

TABELA 1. Zbrojenie EFS przeznaczone do cienkich spoin

TABELA 2. Zbrojenie RND przeznaczone do zwykłych spoin

TABELA 2. Zbrojenie RND przeznaczone do zwykłych spoin

Zbrojenie zwykłych spoin wspornych wykonuje się za pomocą kratowniczek Murfor RND [14–15]. W celu odpowiedniego zabezpieczenia przed korozją dostępne one są w wersji ocynkowanej (Z), ocynkowanej z dodatkową powłoką epoksydową (E) oraz ze stali nierdzewnej (S). Zakres produkowanych szerokości i podstawowe wymiary kratowniczek RND podano w TABELI 2.

TABELA 3. Zbrojenie +Z przeznaczone do zwykłych spoin

TABELA 3. Zbrojenie +Z przeznaczone do zwykłych spoin

Alternatywnym rozwiązaniem dla kratowniczek RND są kratowniczki Murfor +Z [14-15] z podłużnymi pasami wykonanymi z prętów żebrowanych. Mają one większą nośność w porównaniu do standardowych kratowniczek RND, a ponadto cechują się odpowiednim wygięciem pręta skratowania, co z jednej strony zapewnia zachowanie właściwej otuliny zbrojenia w spoinie, a z drugiej umożliwia wykonanie połączenia na zakład. Zakres produkowanych szerokości i podstawowe wymiary kratowniczek +Z podano w TABELI 3.

Na rynek krajowy wprowadzane są właśnie nowe zbrojenia do spoin wspornych Bricktor [16] i Murfor Compact [17]. Cechą wspólną obu zbrojeń jest transport w rolkach, co umożliwia układanie zbrojenia w spoinie właśnie z rolki i wyeliminowanie konieczności wykonywania zakładów.

Zbrojenie Bricktor przeznaczone jest do ścian nienośnych i składa się ze stalowych ocynkowanych prętów o średnicy 1,25 mm, połączonych poprzecznymi drutami o średnicy 0,65 mm (FOT. 1).

FOT. 1. Zbrojenie typu Murfor +Z; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

FOT. 1. Zbrojenie typu Murfor +Z; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

Zbrojenie Bricktor wykorzystywane jest ponadto do zbrojenia ścian z kamienia, gdzie wstępują nieregularne spoiny wsporne (FOT. 2).

Zbrojenie Murfor Compact w postaci siatek stalowych przeznaczone jest do ścian nośnych. Produkuje się je w trzech typach A, E oraz I, z których każdy, dla odróżnienia, ma inny kolor (FOT. 3FOT. 4 i FOT. 5).

Zbrojenie typu A ma kolor biały i przeznaczone jest do murów wznoszonych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) na cienkich spoinach.

FOT. 2-3. po lewej (2): zbrojenie typu Bricktorl; po prawej (3): zbrojenie Murfor Compact typu A w kolorze białym (przeznaczone do murów z autoklawizowanego betonu komórkowego, zabezpieczone przez cynkowanie); fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel 
FOT. 4. Zbrojenie Murfor Compact typu E w kolorze niebieskim (przeznaczone do murów ścian zewnętrznych, wykonane ze stali nierdzewnej); fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel FOT. 5. Zbrojenie Murfor Compact typu I w kolorze czerwonym (przeznaczone do murów z elementów murowych ceramicznych, betonowych i silikatowych, zabezpieczone przez cynkowanie); fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

Zbrojenie typu A należy stosować w klasie ekspozycji MX1; jest ono zabezpieczone przez cynkowanie.

Zbrojenie typu E ma kolor niebieski i przeznaczone jest do murów ścian zewnętrznych (klasy ekspozycji MX2, MX3 i MX4). Wykonane jest ze stali nierdzewnej.

Zbrojenie typu I ma kolor czerwony i przeznaczone jest do stosowania w klasie ekspozycji MX1 w murach wykonanych z elementów murowych ceramicznych, betonowych i silikatowych. Zbrojnie to jest zabezpieczone przez cynkowanie. Zaletą zbrojeń typu E i I jest możliwość ich stosowania zarówno przy wykonywaniu muru na zaprawie tradycyjnej, jak i cienkowarstwowej.

Efektywność zbrojenia

Efektywność zbrojenia jest tematem wielu prowadzonych w kraju badań. Na Politechnice Śląskiej od kilku lat prowadzone są badania wpływu zastosowania zbrojenia na nośność i rysoodporność ścian w strefach koncentracji naprężeń. Wykonano między innymi badania stref podokiennych w murach z elementów wapienno-piaskowych i z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) [18–22]. Badania prowadzono na modelach odwzorowujących strefę pod filarkiem międzyokiennym (FOT. 6 i FOT. 7) oraz na ścianach w skali naturalnej (FOT. 8 i FOT. 9).

Ponieważ elementy badawcze wzniesiono na cienkich spoinach, w badaniach jako zbrojenie zastosowano kratowniczki EFS/Z/140. Łącznie zbadano 18 modeli z elementów silikatowych, 20 modeli z ABK oraz 2 ściany.

Badania wykazały, że zastosowanie zbrojenia powoduje podwyższenie naprężeń rysujących model. Stwierdzono wzrost rysoodporności w modelach z elementów wapienno-piaskowych o około 50%, zaś w murach z autoklawizowanego betonu komórkowego o około 10%. Zastawianie zbrojenia w modelach z elementów silikatowych nie wpłynęło na nośność, a w modelach z ABK stwierdzono wzrost nośności o około 10%.

FOT. 6. Model z elementów wapienno-piaskowych pod filarkiem międzyokiennym; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

FOT. 6. Model z elementów wapienno-piaskowych pod filarkiem międzyokiennym; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

FOT. 7. Model z autoklawizowanego betonu komórkowego pod filarkiem międzyokiennym; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

FOT. 7. Model z autoklawizowanego betonu komórkowego pod filarkiem międzyokiennym; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

Przeprowadzono ponadto badania wpływu zbrojenia na pękanie muru w okolicy działania siły skupionej od nadproża oraz na styku ścian prostopadłych [23-28]. Badania wykonano na modelach ścian w skali naturalnej. Ściany wzniesiono z elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego na cienkich spoinach, a jako zbrojenie zastosowano kratowniczki EFS/Z/140.

FOT. 9. Model ściany z dwoma oknami z autoklawizowanego betonu komórkowego w skali naturalnej; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

FOT. 9. Model ściany z dwoma oknami z autoklawizowanego betonu komórkowego w skali naturalnej; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel 

W związku z wcześniejszymi doświadczeniami, nabytymi podczas wykonywania i badania murów zbrojonych, w celu zapewnienia właściwego otulenia prętów zbrojeniowych stosowano specjalną technikę murowania. Na powierzchniach wspornych umieszczano warstwę zaprawy za pomocą  "grzebienia", uzyskując każdorazowo warstwę grubości ~3 mm.

Na ułożone grzebieniem warstwy zaprawy klejowej nakładano zbrojenie w postaci kratowniczek. Następnie na spoinę ze zbrojeniem układano następną warstwę elementów murowych, z naniesioną od spodu kolejną warstwą zaprawy (FOT. 10). Dzięki temu zbrojenie zostało właściwie otulone zaprawą od góry i od spodu, a zastosowanie grzebieni umożliwiło zachowanie maksymalnej, przewidzianej normą PN-EN 1996-1-1 [29] grubości spoiny.

FOT. 10. Murowanie mające na celu zapewnienie otuliny zbrojenia; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel FOT. 11. Zakłady zbrojenia wzdłuż długości ściany; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

Zbrojenie kratowniczką wzdłuż długości ściany łączono na zakład (FOT. 11), a w narożniku przez odpowiednie podcięcie i ukształtowanie zbrojenia (FOT. 12). Przyjęto wielkość zakładu wynoszącą 28 cm, zgodnie z wymogami PN-EN 1996-1-1 [29] oraz wytycznymi producenta zbrojenia. Widok przykładowych modeli pokazano na FOT. 10. Łącznie zbadano sześć ścian (w seriach pod dwie w lustrzanym odbiciu - FOT. 13).

FOT. 12. Zakłady zbrojenia w narożniku; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel FOT. 13. Badania ścian z ABK z otworem i fragmentami ścian prostopadłych; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

Następnie porównano wpływ zbrojenia na nośność i rysoodporność w strefie oparcia nadproża badanych modeli.

Na RYS. 7 pokazano zestawienie wartości naprężeń od momentu zarysowania do zniszczenia wszystkich zbadanych modeli muru. Na osi pionowej wykresu zaznaczono naprężenia ściskające, obliczone w poziomie oparcia nadproża, natomiast na osi poziomej rozmieszczono poszczególne badane elementy. Wykres naprężeń podzielono na strefę pracy muru przed zarysowaniem oraz po zarysowaniu.

RYS. 7. Badania strefy oparcia nadproża ścian z ABK. Wykres wartości naprężeń w poszczególnych modelach z podziałem na strefy niezarysowaną i zarysowaną; rys.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

RYS. 7. Badania strefy oparcia nadproża ścian z ABK. Wykres wartości naprężeń w poszczególnych modelach z podziałem na strefy niezarysowaną i zarysowaną; rys.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

RYS. 8. Badania strefy połączenia ścian prostopadłych (ściany z ABK). Wykres wartości naprężeń w poszczególnych modelach z podziałem na strefy niezarysowaną i zarysowaną; rys.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

RYS. 8. Badania strefy połączenia ścian prostopadłych (ściany z ABK). Wykres wartości naprężeń w poszczególnych modelach z podziałem na strefy niezarysowaną i zarysowaną; rys.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

Jak widać, zastosowanie zbrojenia nie wpływa na rysoodporność muru.

Na RYS. 8 pokazano podobne zestawienie wartości naprężeń od momentu zarysowania do zniszczenia wszystkich zbadanych modeli strefy połączenia ścian. Na osi pionowej wykresu słupkowego zaznaczono naprężenia ściskające w ścianie dłuższej, natomiast na osi poziomej rozmieszczono poszczególne elementy badawcze. Na wykresie można zaobserwować pozytywny wpływ zbrojenia na poziom naprężeń rysujących.

W prezentowanych badaniach wykazano, że zastosowanie zbrojenia w murze wpływa na poziom naprężeń rysujących. Przy zastosowaniu zbrojenia typu kratowniczka w strefie oparcia nadproża uzyskano siłę rysującą o 28% większą od siły rysującej uzyskanej w badaniach modeli niezbrojonych. Jeszcze większy wpływ zbrojenia obserwowano w strefie połączenia ścian prostopadłych. Pierwsza rysa pojawiała się tu z blisko 80-procentowym opóźnieniem niż w modelach bez zbrojenia.

Podsumowanie

Zastosowanie zbrojenia w spoinach wspornych muru jest efektywną metodą pozwalającą na zwiększenie rysoodporności konstrukcji murowych. Prowadzone w kraju badania potwierdzają, że jego zastosowanie najlepsze wyniki daje w miejscach koncentracji naprężeń, takich jak strefa podokienna, obszary narażone na działanie obciążenia skupionego oraz strefa połączeń ścian obciążonych nierównomiernie.

Autorzy dziękują firmom Solbet i Nova za przekazanie materiałów do badań

Literatura

 1. Ł. Drobiec, "Przeciwdziałanie zarysowaniu ściskanych murów zbrojeniem spoin wspornych", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, seria monografie nr 452, Gliwice 2013.
 2. A.T. Vermeltfoort, D.R.W. Martens, "Strains in masonry near the support of lintels - explorative research of a test set-up". Proceedings of the British Masonry Society", no. 9, Published by the Society Stoke-on-Trent, London 2002, s. 531-535.
 3. P. Schubert, "Mauerwerk. Risse vermeiden und instandsetzen", Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2004.
 4. P. Schubert, "Vermeiden von schädlichen Rissen in Mauerwerkbauteilen", Mauerwerk-Kalender, Ernst & Sohn, 21, 1996, s. 621-651.
 5. Ł. Drobiec, "Zasady stosowania konstrukcyjnego zbrojenia w murach", "Inżynier Budownictwa" 6/2007, s. 79-82.
 6. T. Murauer, "Edelstahl im zweischaligen Mauerwerk - Sicherheit im Hintergrund", "Mauerwerk" 6/2006, s. 230-234.
 7. R. Orłowicz, B.N. Derkač, "Zarubežnyj opyt kamiennych konstrukcji", "Stroelnyje Materjaly", 2011.
 8. P. Timperman, Rice T., "Bed joint reinforcement in masonry. Proceedings of the Fourth International Masonry Conference", British Masonry Society, Vol. 2, London 1995, s. 451-453.
 9. Ł. Drobiec, "Problem of the crack formations in the area of intersecting loadbearing walls built with AAC masonry unit", Proceedings of the 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, Bydgoszcz, 14-17 September 2011, s. 181-190.
 10. Ł. Drobiec, "About the necessity of using appropriate reinforcement in the wall bed joint", Monography Reprocity Resume, Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Gliwice 2008, p. 89-95.
 11. Ł. Drobiec, "Mury z poziomym zbrojeniem układanym w spoinach wspornych", "Materiały Budowlane" 2/2006, s. 29-32.
 12. Ł. Drobiec, "O potrzebie stosowania zbrojenia w spoinach wspornych muru", "Przegląd Budowlany" 6/2007, s. 42-45.
 13. PN-EN 845-3+A1:2016-10, "Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych".
 14. Nova. Katalog techniczny.
 15. https://www.zamocowaniaelewacji.pl
 16. https://www.bekaert.com/en/products/construction/masonry­‑reinforcement/bricktor
 17. https://www.bekaert.com/en/products/construction/masonry­‑reinforcement/murfor-compact-masonry-reinforcement-on-a-roll
 18. Ł. Drobiec, "Analiza naprężeń i dokształceń w strefie podokiennej muru. Badania modeli ścian", "Materiały Budowlane" 4/2017, s. 7-8.
 19. Ł. Drobiec, "Limitation of cracking in AAC masonry under the window zone/Begrenzung von Rissbildung in Porenbetonmauerwerk im Brüstungsbereich", "Mauerwerk" 21 (2017), Heft 5, s. 332-342.
 20. Ł. Drobiec, "Ograniczenie zarysowania strefy podokiennej muru z silikatów", "Materiały Budowlane" 4/2016, s. 82-86.
 21. Ł. Drobiec, "The effect of different strengthening systems on the cracking of spandrel walls made of calcium silicate units. Brick and Block Masonry -Trends, Innovations and Challenges", Taylor & Francis Group, London 2016, s. 2055-2062.
 22. Ł. Drobiec, "Wpływ zbrojenia na zarysowanie strefy podokiennej muru z betonu komórkowego", "Materiały Budowlane" 8/2016, s. 122-125.
 23. Ł. Drobiec, "Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu - analiza strefy wokół okna", cz. 1, "Materiały Budowlane" 9/2018, s. 75-77.
 24. Ł. Drobiec, "Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu - analiza strefy wokół okna", cz. 2, "Materiały Budowlane" 10/2018, s. 118-120.
 25. Ł. Drobiec, "Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu - analiza strefy połączenia ścian prostopadłych", cz. 1, "Materiały Budowlane" 12/2018, s. 29-31.
 26. Ł. Drobiec, "Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu - analiza strefy połączenia ścian prostopadłych", cz. 2, "Materiały Budowlane" 1/2019, s. 68-69.
 27. Ł. Drobiec, "Tests of AAC walls subjected to vertical loads", Part 1: Zone at the opening, "Ce/Pepers", Volume 2, Issue 4, 2018, s. 319-328.
 28. Ł. Drobiec, "Tests of AAC walls subjected to vertical loads", Part 2: Connection zone of perpendicular walls, "Ce/Pepers", Volume 2, Issue 4, 2018, s. 329-337.
 29. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03, "Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Marek Kamieniarz Dom podziemny

Dom podziemny Dom podziemny

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

mgr inż. Maciej Rokiel, mgr inż. Cezariusz Magott Renowacja fundamentów – błędy i zaniedbania

Renowacja fundamentów – błędy i zaniedbania Renowacja fundamentów – błędy i zaniedbania

Wydawać by się mogło, że podstawowym celem działań inwestora powinno być zapewnienie skuteczności prac renowacyjnych, przejawiające się w dążeniu do eliminowania błędów. Niestety, jak pokazuje doświadczenie,...

Wydawać by się mogło, że podstawowym celem działań inwestora powinno być zapewnienie skuteczności prac renowacyjnych, przejawiające się w dążeniu do eliminowania błędów. Niestety, jak pokazuje doświadczenie, nadal jest to pogląd błędny. Liczba popełnianych w pracach renowacyjnych błędów jest ogromna, począwszy od etapu diagnostyki i projektowania, a skończywszy na złym wykonawstwie. Ich konsekwencje są różne, zależne od przyczyny, jednak wspólny jest ich mianownik, a mianowicie koszty związane z...

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa

Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa

Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych...

Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji różni wykonawcy podejmowali kolejne próby naprawy ściany (iniekcje rys i domniemanych pustek), nie uzyskali jednak pożądanych efektów. W związku z tym na zlecenie właściciela budynku przeprowadzono ekspertyzę konstrukcji zbiornika, dzięki której stwierdzono przyczyny obserwowanych...

mgr inż. Jarosław Gasewicz Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie...

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie miało ułatwić wykonywanie hydroizolacji na pionowych elementach budowli stykających się z gruntem.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Jak powódź wpływa na budynek oraz stan jego przyziemi?

Jak powódź wpływa na budynek oraz stan jego przyziemi? Jak powódź wpływa na budynek oraz stan jego przyziemi?

Odra zaczyna swój bieg na terenie Czech w Górach Odrzańskich. O rozmiarach fal powodziowych na jej górnym odcinku, tzn. w Raciborzu, Opolu i we Wrocławiu, decydują wielkości opadów w zlewniach jej czeskich...

Odra zaczyna swój bieg na terenie Czech w Górach Odrzańskich. O rozmiarach fal powodziowych na jej górnym odcinku, tzn. w Raciborzu, Opolu i we Wrocławiu, decydują wielkości opadów w zlewniach jej czeskich górnych dopływów: największej Opawy i mniejszych Ostrawicy i Olzy. Opawa i Odra prowadzą wodę z Sudetów Wschodnich, a Ostrawica i Olza z Beskidu Zachodniego. W dalszym biegu rzeki decydujący wpływ na przebieg wezbrań już poniżej Wrocławia mają jej lewobrzeżne dopływy: Osobłoga i Nysa Kłodzka.

dr inż. Anna Kaczmarek, dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć? Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku....

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku. Ponadto materiały takie jak gips, anhydryt, czyli o dużym współczynniku rozmiękania, pod wpływem wilgoci zmniejszają swoją wytrzymałość mechaniczną. Jest to przyczyną niszczenia płyt gipsowo-kartonowych, tynków i podkładów gipsowych oraz anhydrytowych. Woda powoduje również korozję chemiczną tynków,...

dr inż. Paula Szczepaniak, dr hab. inż. Maria Wesołowska Obliczanie strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem

Obliczanie strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem

W obowiązującym rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku opis procedury obliczania strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem...

W obowiązującym rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku opis procedury obliczania strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem ogranicza się do wskazania normy PN-EN 12831:2006 , według której należy przeprowadzić obliczenia. Jednak przywołana norma nie wyczerpuje problematyki przegród stykających się z gruntem, dlatego problem ten bardzo często pojawia się w dyskusjach przed ministerialnymi egzaminami czy też w trakcie...

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB

Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB

Bezwzględnym wymogiem bezproblemowej i długoletniej eksploatacji budynku jest jego poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie. Podstawą jest m.in. zastosowanie odpowiedniej hydroizolacji...

Bezwzględnym wymogiem bezproblemowej i długoletniej eksploatacji budynku jest jego poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie. Podstawą jest m.in. zastosowanie odpowiedniej hydroizolacji części zagłębionej w gruncie.

mgr inż. Maciej Rokiel Masy KMB do hydroizolacji fundamentów

Masy KMB do hydroizolacji fundamentów Masy KMB do hydroizolacji fundamentów

O skuteczności prac hydroizolacyjnych decyduje przyjęcie poprawnego rozwiązania projektowego, a następnie prawidłowe wykonanie. Dlatego w wytycznych precyzyjnie zdefiniowano stopnie obciążenia wilgocią/wodą,...

O skuteczności prac hydroizolacyjnych decyduje przyjęcie poprawnego rozwiązania projektowego, a następnie prawidłowe wykonanie. Dlatego w wytycznych precyzyjnie zdefiniowano stopnie obciążenia wilgocią/wodą, przedstawiono szczegółowe rysunki detali oraz podano zalecenia będące w zasadzie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Hydroizolacje fundamentów z masami KMB Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

mgr inż. Cezariusz Magott Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa

Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa

Odtwarzanie izolacji hydrofobowych w przyziemiach budynków istniejących wykonuje się wówczas, gdy dotychczasowe zabezpieczenia uległy degradacji lub nie wykonano ich podczas wznoszenia obiektu. Izolacje...

Odtwarzanie izolacji hydrofobowych w przyziemiach budynków istniejących wykonuje się wówczas, gdy dotychczasowe zabezpieczenia uległy degradacji lub nie wykonano ich podczas wznoszenia obiektu. Izolacje poziome i pionowe mają ponownie zabezpieczyć przegrody budynku lub budowli poddawanych renowacji przed wilgocią podciąganą z gruntu, wodą opadową lub naporową.

mgr inż. Maciej Rokiel Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu...

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu oraz wyniki wykonanych badań wykazały błędy popełnione na etapie projektowania oraz budowy obiektu.

Austrotherm Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów

Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów

Ocieplenie fundamentów to decyzja, której konsekwencje ponosimy przez cały okres użytkowania domu. Warto do tego zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

Ocieplenie fundamentów to decyzja, której konsekwencje ponosimy przez cały okres użytkowania domu. Warto do tego zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

dr Bogumiła Chmielewska, mgr inż. Jerzy Koper Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji

Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji

W pierwszej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji omówiono klasyfikację i przyczyny powstawania rys w betonie. Wymieniono także możliwości naprawy...

W pierwszej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji omówiono klasyfikację i przyczyny powstawania rys w betonie. Wymieniono także możliwości naprawy ze szczególnym uwzględnieniem metody iniekcji.

dr Bogumiła Chmielewska, mgr inż. Jerzy Koper Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy

Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy

Aby zapewnić przyjęty w projekcie okres użytkowania konstrukcji, należy zabezpieczyć ją przed oddziaływaniami mogącymi wpłynąć na trwałość. Dotyczy to m.in. naprawy rys.

Aby zapewnić przyjęty w projekcie okres użytkowania konstrukcji, należy zabezpieczyć ją przed oddziaływaniami mogącymi wpłynąć na trwałość. Dotyczy to m.in. naprawy rys.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Budowa fundamentów - poradnik

Budowa fundamentów - poradnik Budowa fundamentów - poradnik

Fundament to podstawa każdego budynku. Aby skutecznie spełniał swoje zadanie - stanowił oparcie dla konstrukcji domu i chronił przed wilgocią z zewnątrz- musi być dopasowany do istniejących warunków oraz...

Fundament to podstawa każdego budynku. Aby skutecznie spełniał swoje zadanie - stanowił oparcie dla konstrukcji domu i chronił przed wilgocią z zewnątrz- musi być dopasowany do istniejących warunków oraz przewidywanych obciążeń. Jak prawidłowo wykonać fundamenty?

Damian Żabicki Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Penetrujące materiały hydroizolacyjne Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Materiały rolowe do izolacji fundamentów

Materiały rolowe do izolacji fundamentów Materiały rolowe do izolacji fundamentów

Do najstarszych materiałów stosowanych do hydroizolacji fundamentów można zaliczyć materiały rolowe, które mają tę przewagę nad izolacjami bezspoinowymi, że pozwalają na niemal natychmiastowe zasypanie...

Do najstarszych materiałów stosowanych do hydroizolacji fundamentów można zaliczyć materiały rolowe, które mają tę przewagę nad izolacjami bezspoinowymi, że pozwalają na niemal natychmiastowe zasypanie wykopu, a folie z tworzyw sztucznych - o ile nie są klejone do podłoża - pozwalają na zaizolowanie niestabilnego lub zanieczyszczonego podłoża.

KOESTER Polska Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest...

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest zewnętrzna hydroizolacja piwnic od środka w technice iniekcji kurtynowej z użyciem żelów iniekcyjnych - np. KÖSTER Injectionsgel G4.

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą? Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty....

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty. Aby zapewnić ich skuteczną i trwałą ochronę, należy zastosować nowoczesne materiały izolacyjne, właściwie dobrać rozwiązania konstrukcyjne i zadbać o prawidłowe wykonanie.

dr inż. Grzegorz Dmochowski, dr inż. Piotr Berkowski Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi

Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi

Zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma obecnie garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej...

Zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma obecnie garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej kondygnacji.

dr inż. Paula Szczepaniak Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi

Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi

Mostek termiczny połączenia budynku z gruntem, w przypadku stosowania typowego liniowego posadowienia budynku, czyli przy zastosowaniu ław fundamentowych, jest elementem, w którym trudno zachować podstawowy...

Mostek termiczny połączenia budynku z gruntem, w przypadku stosowania typowego liniowego posadowienia budynku, czyli przy zastosowaniu ław fundamentowych, jest elementem, w którym trudno zachować podstawowy warunek dobrej izolacyjności przegrody zewnętrznej - ciągłość na obwodzie bryły.

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać » Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Stawianie hali - co musisz wiedzieć» Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować? Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mieszkanie.pl Co można wybudować bez pozwolenia?

Co można wybudować bez pozwolenia? Co można wybudować bez pozwolenia?

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami,...

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami, aby nie popełnić błędu. Ustawa została w znacznej części zliberalizowana, ale niektóre budowle są obarczone dokumentacją i dla ich legalności wystarczy jedynie zgłoszenie. Więcej na ten temat dowiesz się poniżej.

merXu Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi,...

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi, elektrotechniki i oświetlenia, budownictwa, instalacji, maszyn i metalurgii czy bezpieczeństwa pracy.

fischer Polska sp. z o.o. Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań,...

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań, oferuje bogate portfolio wyrobów przeznaczonych do stosowania w izolacji.

Bauder Polska Sp. z o. o. Kompletne systemy dachów zielonych

Kompletne systemy dachów zielonych Kompletne systemy dachów zielonych

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym okresie...

merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Sprawdzeni dostawcy na merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie...

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie do potrzeb firm i specyfiki rynku B2B.

Izolacje Pluimers Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ocieplenie poddasza pianą PUR Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym...

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym i szybkim sposobem jest ocieplenie poddasza pianą pur. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy produkt wraz z usługą, która zazwyczaj trwa 1-2 dni. Inwestor nie musi praktycznie o nic się martwić. Bardzo ważny jest jednak wybór piany pur.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe? Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej...

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w 2020 roku w pożarach w naszym kraju zginęło 489 osób, z czego 360 w pożarach budynków, czyli 7 na 10 ofiar zginęło w mieszkaniach lub domach. Aż 1859 osób zostało rannych. To duże liczby!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.