Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Insulation of existing buildings from the inside

Jak uszczelniać istniejące budynki od wewnątrz?
Fot. B. Monczyński

Jak uszczelniać istniejące budynki od wewnątrz?


Fot. B. Monczyński

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli [1], w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz nie jest możliwe np.:

 • w przypadku zabudowy szeregowej, bliźniaczej lub innych obszarów gęsto zabudowanych,
 • dużego zagęszczenia przewodów instalacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku,
 • konieczności zajęcia pasa ruchu i związanych z tym kosztów,
 • występującego w gruncie stałego obciążenia wodą pod ciśnieniem,
 • niewystarczającej stabilności konstrukcji budynku, która mogłaby zostać naruszona w wyniku odsłonięcia ścian fundamentowych.

W takim wypadku konstrukcję należy uszczelnić od wewnątrz. Trzeba jednak zwrócić uwagę na następujące aspekty [2]:

 • W odróżnieniu od sytuacji, gdy wtórną hydroizolację wykonano od strony działania wody/wilgoci, w przypadku uszczelnienia od wewnątrz przekrój poprzeczny elementów stykających się z gruntem pozostaje trwale wilgotny.
 • Trwałe zawilgocenie może prowadzić do redukcji wytrzymałości oraz izolacyjności termicznej muru. Z reguły nie powoduje to problemów ze stabilnością konstrukcji, może być jednak wymagane sprawdzenie właściwości materiałów (z uwzględnieniem specyfiki danej konstrukcji).
 • W przypadku materiałów o wysokiej porowatości (np. betonu komórkowego) należy dodatkowo sprawdzić ich właściwości pod kątem przyczepności uszczelnienia wewnętrznego, które również może ulec zredukowaniu na skutek trwałego zawilgocenia.
 • Z kolei płyty z twardej pianki polistyrenowej oraz materiały drewniane i drewnopochodne nie mogą w ogóle stanowić podłoża pod uszczelnienie od wewnątrz.

Hydroizolacja wewnętrzna powinna mieć postać ciągłego i szczelnego systemu o układzie "wanny" [3] - pionowe uszczelnienie od wewnątrz powinno być w sposób trwały i funkcjonalny połączone z poziomą hydroizolacją posadzki.

W przypadku, gdy konstrukcję posadzki wykonano z materiału o dużej odporności na przenikanie wody (np. betonu wodonieprzepuszczalnego), izolacja pionowa powinna zachodzić na taki element na co najmniej 15 cm.

Górne krawędzie uszczelnienia, jak również miejsca połączenia z przylegającymi elementami konstrukcji (np. sklepieniami oraz ścianami wewnętrznymi) należy zabezpieczyć przed wnikaniem przenikaniem wilgoci na skutek jej kapilarnego podciągania. W tym celu należy wykonać strukturalną przeponę metodą iniekcji chemicznej (RYS. 1). Iniekcję należy wykonać wzdłuż wszystkich poziomych i pionowych krawędzi uszczelnienia, a hydroizolacja powierzchniowa powinna zachodzić na obszar iniekcji (nawiertów) na co najmniej 15 cm.

RYS. 1. Ogólny schemat wykonania wtórnej hydroizolacji od wewnątrz.

RYS. 1. Ogólny schemat wykonania wtórnej hydroizolacji od wewnątrz.


Objaśnienia: 1 - np. tynk renowacyjny, 2 - wtórna hydroizolacja pozioma, 3 - warstwa wyrównawcza, 4 - mineralny szlam uszczelniający, 5 - uzupełnienie spoin oczyszczonych ze zmurszałej spoiny (opcjonalnie), 6 - bruzda w miejsce istniejącej hydroizolacji poziomej uzupełniona zaprawą wodoszczelną, 7 - bruzda w miejscu styku ściany z posadzką uzupełniona zaprawą wodoszczelną, uformowana w kształt fasety, 8 -jastrych (w paśmie skrajnym); rys.: na podstawie [2]

Alternatywnie, o ile pozwala na to stabilność konstrukcji, bariery przeciw kapilarnemu transportowi wilgoci można wykonać metodami mechanicznymi. Ich rozmieszczenie powinno być analogiczne, jak w przypadku wykonywania iniekcji chemicznej1.

Rolę górnego zamknięcia powierzchni hydroizolacji wewnętrznej może pełnić istniejąca (sprawna) hydroizolacja pozioma, względnie nieprzepuszczalna dla wody konstrukcja stropu.

Połączenia uszczelnienia od wewnątrz z uszczelnieniem zewnętrznym, jak również zabezpieczenie krawędzi uszczelnienia należy projektować i wykonywać w miejscach występowania obciążenia wilgotnością gruntu oraz wodą niespiętrzającą się. W przypadku występowania w tych obszarach wody pod ciśnieniem, jak również w przypadku zagłębienia konstrukcji w gruncie ≥ 3 m należy przewidzieć rozwiązania specjalne [2].

Do wykonywania wtórnych hydroizolacji od wewnątrz z powodzeniem stosuje się cienkowarstwowe zaprawy (szlamy) uszczelniające (MDS) [3], a w niektórych przypadkach również wodonieprzepuszczalne betony, względnie zaprawy tynkarskie [2]. Ponieważ na wiązanie, twardnienie oraz trwałość wykonanego uszczelnienie w znacznym stopniu wpływa poziom zasolenia konstrukcji [4], zaleca się stosowanie systemów i produktów odpornych na działanie szkodliwych soli budowalnych.

Elastyczne (mostkujące rysy) szlamy uszczelniające oraz elastyczne polimerowe powłoki grubowarstwowe (FPD) [3] wymagają z reguły suchego podłoża (bez wilgoci działającej od strony podłoża, tj. tzw. negatywnego ciśnienia wody), dlatego zastosowanie tych produktów z reguły wymaga wstępnego uszczelnienia przy zastosowaniu sztywnego szlamu uszczelniającego.

Poziome hydroizolacje posadzki mogą być również wykonywane przy zastosowaniu membran uszczelniających z tworzyw sztucznych (folii), a w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi, dopuszcza się stosowanie modyfikowanych tworzywami sztucznymi bitumicznych mas grubowarstwowych (KMB/PMBC) oraz rolowych materiałów bitumicznych (pap) [3]. Materiały uszczelniające, które nie są trwale związane z podłożem, jak również materiały podatne na odkształcenia wymagają zastosowania warstwy dociskowej lub dodatkowego zakotwienia.

Uszczelnienia wewnętrzne, z wyjątkiem betonów oraz tynków o wysokiej odporności na wodę, wymagają z reguły zastosowania dodatkowej warstwy chroniącej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przed przystąpieniem do wykonywania wtórnej hydroizolacji wewnętrznej należy zapewnić stabilne podłoże, wolne od wszelkich elementów działających antyadhezyjnie. Warstwy uszczelniające należy zawsze nakładać na konstrukcje w stanie surowym, w związku z czym należy usunąć wszelkie warstwy wykończeniowe, takie jak wykładziny podłogowe, tynki, powłoki malarskie itp.

W przypadku konstrukcji murowanych uszkodzoną zaprawę należy usunąć na głębokość ok. 2 cm, poprzez wykuwanie, wydrapanie lub piaskowanie (wybór metody uzależniony jest od stanu obiektu, podłoża oraz wybranego systemu uszczelnienia wewnętrznego). Należy również usunąć wszelkie luźne oraz wrażliwe na wodę elementy, takie jak gips czy drewno.

RYS. 2. Wewnętrzne uszczelnienie mineralnym szlamem uszczelniającym w obszarze ścian wewnętrznych, częściowo przemurowanych; rys.: [2]

RYS. 2. Wewnętrzne uszczelnienie mineralnym szlamem uszczelniającym w obszarze ścian wewnętrznych, częściowo przemurowanych; rys.: [2]

Stan przygotowanego podłoża należy sprawdzić pod kątem przydatności pod przewidziany system hydroizolacji wewnętrznej – z reguły wymagana jest wytrzymałość na odrywanie nie mniejsza niż 0,5 N/mm2.

Aby zachować ciągłość hydroizolacji wewnętrznej w miejscach połączenia ze ścianami wewnętrznymi, w obszarach występowania wody spiętrzającej się, względnie wody pod ciśnieniem, należy rozebrać ścianę wewnętrzną w paśmie skrajnym szerokości ok. 20 cm, a następnie wykonać izolacje powierzchniową ściany zewnętrznej (RYS. 2).

Po związaniu materiału uszczelniającego ścianę wewnętrzną należy w miarę możliwości ponownie zamurować.

W przypadku obciążenia wilgotnością gruntu lub niespiętrzającą się wodą infiltracyjną, w celu zabezpieczenia poprzecznych ścian wewnętrznych przed wnikaniem wilgoci można zastosować metodę iniekcji. W takim wypadku uszczelnienie ścian zewnętrznych powinno zachodzić na ściany wewnętrzne na szerokości min. 50 cm (RYS. 3).

RYS. 3. Uszczelnienie metodą iniekcji chemicznej obszaru hydroizolacji wewnętrznej w miejscu połączenia ze ścianą wewnętrzną; rys.: [2]

RYS. 3. Uszczelnienie metodą iniekcji chemicznej obszaru hydroizolacji wewnętrznej w miejscu połączenia ze ścianą wewnętrzną; rys.: [2]

Alternatywą do mechanicznego oddzielenia lub iniekcji może być zabezpieczenie ścian wewnętrznych (poprzecznych) – ze wszystkich stron – systemem uszczelniającym.W miarę możliwości należy unikać prowadzenia instalacji ściennych w obszarze hydroizolacji wewnętrznej. W przypadku instalacji istniejących lub takich, których wykonania nie dało się uniknąć, przed aplikacją materiału uszczelniającego w obszarze prowadzenia instalacji należy wykonać bruzdy (oraz odpowiednio przygotować ich powierzchnię), tak aby hydroizolacja mogła być wykonana za instalacjami ściennymi lub punktami ich mocowania.

Aby umożliwić wykonanie wymaganej, a zarazem równomiernej grubości powłoki uszczelniającej podłoże należy wcześniej odpowiednio wyrównać. Należy zatem, przy zastosowaniu zaprawy wchodzącej w skład systemu uszczelniającego (lub kompatybilnej) wypełnić otwarte spoiny oraz wszelkie istniejące ubytki, nierówności itp. Niwelacja podłoża może być również wykonywana na całej jego powierzchni. Suche podłoża (szczególnie te o znacznej nasiąkliwości) należy wstępnie zwilżyć i/lub zagruntować (o ile wymaga tego producent systemu).

Wewnętrzne systemy uszczelniające można nakładać przy użyciu pędzla (tzw. metodą szlamowania), poprzez szpachlowanie lub metodą natrysku. W przypadku mineralnych szlamów uszczelniających pierwsza warstwa aplikowana jest z reguły metodą szlamowania. Hydroizolacje z mineralnych szlamów uszczelniających nie mogą być wykonywane na powierzchniach o ostrych krawędziach, dlatego też narożniki zewnętrzne należy sfazować (zaokrąglić), a w narożnikach wewnętrznych wykonać fasetę uszczelniającą z zaprawy uszczelniającej odpowiedniej dla systemu.

W ramach wykonywania wtórnej hydroizolacji wewnętrznej z mineralnych szlamów uszczelniających oraz wodonieprzepuszczalnych gotowych zapraw tynkarskich, należy wykonać następujące działania (RYS. 1):

 • w miejscu styku ściany i posadzki jak również w miejscu istniejącej izolacji poziomej wykuć bruzdę w kształcie jaskółczego ogona, o wymiarach ok. 4×4 cm,
 • bruzdy wypełnić odpowiednią dla systemu zaprawą uszczelniającą, kształtując jednocześnie w miejscu styku ściany i posadzki fasetę o promieniu min. 4-6 cm,
 • miejsca przecieków wody, punktowych zawilgoceń oraz pęknięć i zarysować należy, w zależności od rodzaju obciążenia wodą oraz sposobu uszczelnienia, zabezpieczyć zaprawą „korkującą” lub zainiektować,
 • wykonać uszczelnienie powierzchniowe.

Mineralne systemy uszczelniające należy nakładać w minimum dwóch warstwach, w taki sposób, aby zapewnić minimalną grubość suchej powłoki zgodnie z TABELĄ.

TABELA. Minimalna grubość suchej powłoki w systemie wtórnej hydroizolacji wewnętrznej [2

TABELA. Minimalna grubość suchej powłoki w systemie wtórnej hydroizolacji wewnętrznej [2]

RYS. 4. Uszczelnienie przejścia instalacyjnego w systemie wtórnej hydroizolacji wewnętrznej. Objaśnienia: 1 - hydroizolacja powierzchniowa z mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS), 2 - zaprawa wodoszczelna, 3 - uszczelnienie masą trwale elastyczną; rys.: [2]

RYS. 4. Uszczelnienie przejścia instalacyjnego w systemie wtórnej hydroizolacji wewnętrznej. Objaśnienia: 1 - hydroizolacja powierzchniowa z mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS), 2 - zaprawa wodoszczelna, 3 - uszczelnienie masą trwale elastyczną; rys.: [2]

Przy projektowaniu i wykonywaniu poziomej hydroizolacji posadzki należy zwrócić uwagę na fakt, że podłoże pod warstwy uszczelniające (konstrukcja oraz ewentualne warstwy podkładowe) musi równoważyć parcie hydrostatyczne, jakie może wystąpić w przypadku obciążenia spiętrzającą się wodą infiltracyjną oraz wodą pod ciśnieniem. Uszczelnienie posadzki przy zastosowaniu cienkowarstwowych zapraw uszczelniających (MDS) oraz betonów wodonieprzepuszczalnych wykonuje się analogicznie, jak uszczelnienie powierzchniowe ścian.

W przypadku wszystkich materiałów stosowanych do uszczelnienia posadzki, narożniki zewnętrzne należy sfazować, a w narożnikach wewnętrznych wykonać fasety uszczelniające. Należy również wykonać warstwy ochronne oraz (w razie potrzeby) dociskowe.

Szczególnie istotnym elementem każdego systemu uszczelnienia są wszelkie przyłącza, złącza oraz przejścia instalacyjne. Elementy, takie jak schody, kominy, elementy oświetlenia i wentylacji, szyby windowe, systemy podnoszenia itp., powinny – po sprawdzeniu statyki – zostać zdemontowane lub, z uwzględnieniem specyfiki budynku, włączone w system uszczelnienia.

FOT. Duża ilość przejść instalacyjnych może nie tylko uniemożliwić wykonanie hydroizolacji zewnętrznej, ale też znacząco utrudnić wykonanie uszczelnienia od wewnątrz; fot.: B. Monczyński

FOT. Duża ilość przejść instalacyjnych może nie tylko uniemożliwić wykonanie hydroizolacji zewnętrznej, ale też znacząco utrudnić wykonanie uszczelnienia od wewnątrz; fot.: B. Monczyński

Uszczelnienie przejść instalacyjnych może być wykonane metodą iniekcji lub poprzez wykucie bruzdy, w której wykonuje się uszczelnienie powłokowe, a następnie wypełnia ją zaprawą wodoszczelną (RYS. 4).

W przypadku szczególnie skomplikowanych przejść instalacyjnych (FOT.) można zastosować pęczniejące masy uszczelniające (RYS. 5). Materiał ten może być stosowany również do tamowania przecieków wody w miejscach przejść instalacyjnych.

Przy wyborze sposobu uszczelnienia spoin roboczych oraz dylatacyjnych decydujące znaczenie mają oczekiwane wzajemne przesunięcia krawędzi złącza, oraz rodzaj obciążenia wodą w gruncie. Podobnie jak w przypadku uszczelnienia od zewnątrz [1] spoiny można wypełnić iniekcyjnie suspensją cementową, żywicą epoksydową lub poliuretanową, względnie żelem akrylowym. Alternatywą (lub uzupełnieniem) jest zastosowanie specjalnych profili uszczelniających.

Uszczelnienia wewnętrzne z reguły wymagają zastosowania dodatkowej warstwy, chroniącej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Na powierzchni ścian w tym celu stosowane są z reguły systemy tynków renowacyjnych, które dzięki swym właściwościom hydrofobowym są również odporne na działanie ewentualnej wilgoci kondensacyjnej. Powierzchnię uszczelnienia należy, przed nałożeniem właściwego tynku renowacyjnego w odpowiedni sposób przygotować, tak aby zapewnić wystarczającą adhezję między hydroizolacją a tynkiem renowacyjnym. W tym celu na ostatniej, niezwiązanej warstwie uszczelnienia wykonuje się z reguły warstwę sczepną (obrzutkę) wchodzącą w skład systemu tynków renowacyjnych.

RYS. 5. Uszczelnienie przejścia instalacyjnego w systemie wtórnej hydroizolacji wewnętrznej przy zastosowaniu pęczniejącej masy uszczelniającej. Objaśnienia: 1 - hydroizolacja powierzchniowa z mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS), 2 - zaprawa wodoszczelna, 3 - trwale plastyczna, pęczniejąca masa uszczelniająca; rys.: B. Monczyński

RYS. 5. Uszczelnienie przejścia instalacyjnego w systemie wtórnej hydroizolacji wewnętrznej przy zastosowaniu pęczniejącej masy uszczelniającej. Objaśnienia: 1 - hydroizolacja powierzchniowa z mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS), 2 - zaprawa wodoszczelna, 3 - trwale plastyczna, pęczniejąca masa uszczelniająca; rys.: B. Monczyński

Aby uniknąć powstawania skroplin (kondensacji wilgoci) na powierzchni uszczelnienia wewnętrznego lub, jeśli to konieczne, w celu osiągnięcia wymogów obowiązujących warunków technicznych w zakresie oszczędzania energii [5], jako alternatywę dla systemu tynków renowacyjnych można zastosować wewnętrzną izolację termiczną. System ocieplenia od wewnątrz, podobnie jak tynk renowacyjny, stanowi ochronę uszczelnienia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Jeśli oczekiwane jest wykonanie barwnego wykończenia ścian wewnętrznych, możliwe jest zastosowanie powłok malarskich nakładanych na powierzchnię tynku renowacyjnego lub termoizolacji wewnętrznej. W tym celu należy jednak używać jedynie takich farb, które tylko w niewielkim stopniu ograniczą dyfuzję pary wodnej przez tynk lub termoizolację oraz ich właściwości sorpcyjne. Należy zatem stosować powłoki charakteryzujące się dobra przepuszczalnością pary wodnej, np. emulsje silikatowe lub silikonowe, względnie farby mineralne.

Kontrolowana wentylacja lub zastosowanie metod sztucznego osuszania [6] mogą umożliwić szybsze, nieograniczone korzystanie z uszczelnionych pomieszczeń. Należy jednak zwrócić uwagę aby procesy wiązania i twardnienia zastosowanych materiałów hydroizolacyjnych, jak również warstw ochronnych, nie zostały zakłócone wskutek zbyt niskiej wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

Jeśli elementy konstrukcji przylegające do uszczelnionej powierzchni także uległy zawilgoceniu, je również należy poddać renowacji, np. poprzez zastosowanie systemu tynków renowacyjnych, który pozwoli uniknąć powstawania na powierzchni ścian wykwitów solnych oraz zabezpieczy przed dodatkowym zawilgoceniem przegród na skutek higroskopijnego poboru wilgoci. Układ systemu tynków renowacyjnych powinien być zaprojektowany i wykonany z uwzględnieniem istniejącego poziomu zasolenia przegrody [4].

Literatura

 1. B. Monczyński, "Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków", "IZOLACJE" 5/2019, s. 109-115.
 2. WTA Merkblatt 4-6-14, "Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile. Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.", München 2014.
 3. B, Monczyński, "Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków", "IZOLACJE" 4/2019, s. 120-125.
 4. B. Monczyński, "Zasolenie budynków i sposoby jego określania na potrzeby diagnostyki budowli", "IZOLACJE" 3/2019, s. 96-101.
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r., nr 75, poz. 690, z późn. zm).
 6. B. Monczyński, B. Ksit, "Zasady działania wybranych metod usuwania nadmiaru wilgoci z przegród budowlanych", "Materiały Budowlane" 5/2019, s. 18-20.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


1 Zasady wykonywania wtórnych izolacji przeciw kapilarnemu transportowi wilgoci, zarówno metodami chemicznymi, jak i mechanicznymi, zostaną opisane w kolejnych częściach cyklu.


Komentarze

Powiązane

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

mgr inż. Tomasz Połubiński, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, mgr inż. Remigiusz Jokiel Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie...

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie...

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić wnikanie wody oraz wilgoci w strukturę przegród zagłębionych w gruncie.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem....

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie

W pierwszej części artykułu [Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające] omówione zostały zasady doboru materiałów wodochronnych. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem i uzupełnieniem informacji o specyfice...

W pierwszej części artykułu [Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające] omówione zostały zasady doboru materiałów wodochronnych. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem i uzupełnieniem informacji o specyfice i zastosowaniu hybrydowych mas uszczelniających.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.