Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Secondary water insulation by way of insulating injections

Jak wykonywać wtórne izolacje metodą iniekcji uszczelniających?
Fot. Bartłomiej Monczyński

Jak wykonywać wtórne izolacje metodą iniekcji uszczelniających?


Fot. Bartłomiej Monczyński

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

Zobacz także

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

RAXY Sp. z o.o. Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

STYROPMIN Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu....

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu. Niezawodny w miejscach trudnych do ocieplenia, z ryzykiem zawilgocenia i dużą amplitudą temperatur, a także narażonych na duże naprężenia ściskające.

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Działania diagnostyczne
 • Opracowanie projektu wykonania iniekcji
 • Żele używane w iniekcjach uszczelniających
 • Iniekcje: kurtynowa, strukturalna i częściowa
 • Działania dodatkowe

Przedmiotem artykułu jest wykonywanie wtórnych izolacji metodą iniekcji uszczelniających. Autor omawia działania diagnostyczne poprzedzające zastosowanie tej metody oraz zasady opracowania projektu wykonania izolacji, a następnie przechodzi do charakterystyki żeli używanych w iniekcjach uszczelniających. Następnie analizuje zastosowanie iniekcji kurtynowych, strukturalnych oraz częściowych. Omawia również działania dodatkowe, czyli zastosowanie odpowiednich środków flankujących.

Secondary water insulation by way of insulating injections

The subject of the article is the execution of secondary insulation by way of insulation injections. The author discusses diagnostic activities preceding the use of this method as well as the rules of development of the insulation execution design; they then move on to characterised the gels used in insulation injections. They subsequently analyse the use of curtain, structural and partial injections. They also discuss additional activities, meaning, the use of appropriate flanking materials.

Aktualny stan wiedzy technicznej dotyczącej iniekcji uszczelniających opisany został między innymi w instrukcji WTA nr 5-20-09/D "Gelinjektion" [2].

Działania diagnostyczne

Skuteczność i szeroko rozumiana opłacalność iniekcji uszczelniających, podobnie jak innych technologii wykonywania hydroizolacji wtórnych, w znacznym stopniu uzależnione są od prawidłowej diagnostyki budynku, czyli sprawdzenia i oceny stanu, w jakim znajduje się budynek [3].

W zależności od rodzaju i zakresu działań uszczelniających, na podstawie analizy istniejącej dokumentacji oraz badań diagnostycznych, należy uzyskać informacje na temat [2]:

 1. Konstrukcji budynku:
  - rodzaju konstrukcji oraz zastosowanych materiałów,
  - rodzaju i rozmieszczenia złączy roboczych oraz dylatacji konstrukcyjnych (oraz ich odkształceń),
  - przejść instalacyjnych,
  - geometrii,
  - dostępności,
  - wytrzymałości (stabilności),
  - istniejących uszczelnień;
 2. Warunków gruntowo-wodnych:
  - klasy obciążenia wodą,
  - zanieczyszczenia chemicznego wód gruntowych;
 3. Istniejących uszkodzeń:
  - lokalizacji, rodzaju i zakresu istniejących nieszczelności oraz wcześniej podjętych działań naprawczych,
  - rozmiaru uszkodzeń oraz szkód powiązanych,
  - przyczyn uszkodzeń;
 4. Stanu gruntu wokół budynku (tylko w przypadku iniekcji kurtynowej):
  - budowy geologicznej podłoża (uwarstwienia),
  - przepuszczalności,
  - porowatości,
  - występowania warstw ochronnych istniejących uszczelnień,
  - występowania drenażu i/lub innych instalacji prowadzonych w gruncie.

Opracowanie projektu wykonania iniekcji

Planowanie iniekcji żelowych na potrzeby wtórnych hydroizolacji budynku, jako zabiegu specjalnego, wymaga od projektanta znajomości zarówno specyfiki prowadzenia prac, jak i stosowanych materiałów.

Projekt iniekcji, powinien być wykonany w taki sposób, aby po zakończeniu prac wszystkie elementy budynku stykające się z gruntem zostały oddzielone od destrukcyjnego działania wilgoci oraz wody przez ciągły i szczelny system hydroizolacji o układzie "wanny" [4]. Może to oznaczać konieczność połączenia z istniejącymi hydroizolacjami. Wtórne hydroizolacje mogą być wykonywane bez projektu jedynie w wyjątkowych przypadkach - pełną odpowiedzialność za zaplanowanie zakresu prac ponosi w takim przypadku wykonawca prac budowlanych [2].

Podstawą opracowania projektu wykonania iniekcji są informacje uzyskane na etapie diagnostyki, a sam projekt powinien uwzględniać przede wszystkim [2]:

 • stan istniejący - rodzaj konstrukcji oraz jej stan, występujące obciążenia, zmiany rozwartości rys oraz dylatacji,
 • stan gruntu przylegającego do zewnętrznej części uszczelnianego elementu (jedynie w przypadku iniekcji kurtynowej) - rodzaj gruntu, uwarstwienie, występujące wolne przestrzenie, przepuszczalność oraz wilgotność,
 • cel prac uszczelniających z uwzględnieniem przewidzianego sposobu użytkowania pomieszczeń oraz czasu osiągnięcia celu (możliwe cele to np. uniemożliwienie przenikania wody w postaci płynnej lub osiągniecie określonej wodoprzepuszczalności),
 • metodę prowadzenia prac - iniekcja kurtynowa lub strukturalna (na zewnątrz budynku lub w strukturze przegrody),
 • środek iniekcyjny - bazę materiałową,
 • technologię iniekcji - rozstaw (siatkę) nawiertów, rodzaj stosowanych pakerów (względnie lanc) iniekcyjnych, iniekcję wstępną, czas reakcji, sposób prowadzenia iniekcji, sposób kontroli oraz zużycie materiału,
 • zapewnienie jakości - monitorowanie oraz rejestrowanie prac,
 • działania towarzyszące (dodatkowe) - np. suszenie.

Żele używane w iniekcjach uszczelniających

FOT. 1. Pompa dwukomponentowa do iniekcji uszczelniających; fot.: B. Monczyński

FOT. 1. Pompa dwukomponentowa do iniekcji uszczelniających; fot.: B. Monczyński

Iniekcja uszczelniająca polega na wypełnieniu pod ciśnieniem rys i pęknięć, wolnych przestrzeni lub porów i kapilar. W zależności od metody iniektuje się przegrodę budowlaną (jej strukturę, rysy, złącza lub miejsca uszkodzeń), szczeliny lub przylegający grunt. Uszczelnienie można wykonać częściowo lub płaszczyznowo.

Przy wykonywaniu iniekcji uszczelniających, dzięki płynnej formie oraz niskiej lepkości, szczególnie sprawdzają się żele na bazie akrylanów. W stanie utwardzonym wyróżnia je również zdolność do absorpcji wody (w ograniczonym stopniu) oraz związana z tym zmiana objętości (pęcznienie). Po wyschnięciu żel kurczy się, a przy ponownym kontakcie z wodą powtórnie pęcznieje (z uwagi na występujący zwykle stały kontakt z wilgocią - np. w gruncie - zjawisko skurczu w praktyce nie ma znaczenia).

Żele akrylowe to zazwyczaj produkty czterokomponentowe, przy czym jednym z komponentów jest z reguły woda. Pozostałe składniki to składnik bazowy, katalizator (przyspieszacz) oraz utwardzacz (inicjator). Komponenty wyjściowe są wstępnie mieszane, po czym następuje aplikacja przy użyciu specjalnych iniekcyjnych pomp dwukomponentowych (FOT. 1).

W wyniku reakcji powstaje miękki, podobny do gumowo-elastycznego żel. W zależności od produktu oraz proporcji wymieszania składników czas reakcji może się wahać od kilku sekund do nawet 60 minut. Stosuje się również żele akrylowe, w których wodę zastępuję się wodną dyspersją tworzyw sztucznych, co może ograniczać skurcz oraz poprawiać przyczepność.

TABELA. Parametry wpływające na skuteczność poszczególnych rodzajów iniekcji [5]

TABELA. Parametry wpływające na skuteczność poszczególnych rodzajów iniekcji [5]

Innym stosowanym materiałem są żele na bazie poliuretanów, które powstają w wyniku reakcji specjalnej poliuretanowej żywicy z wodą. W zależności od zastosowania proporcje mieszania (stosunek ilościowy komponentu żywicznego do wody) wynoszą od 1:1 do 1:10.

Ponieważ z ilością użytej wody, obok czasu reakcji, ściśle związane są również właściwości przereagowanego żelu, należy ściśle przestrzegać proporcji mieszania. Czas reakcji żeli poliuretanowych (podobnie jak w przypadku żeli akrylowych, uzależniony od temperatury) nie przekracza z reguły 10 minut. Aplikacja może być prowadzona wyłącznie przy użyciu pomp dwukomponentowych o kontrolowanym stosunku mieszania. Również w przypadku żeli poliuretanowych możliwe jest zastąpienie składnika płynnego dyspersją tworzyw sztucznych.

W TABELI zestawiono parametry środków iniekcyjnych wpływające na skuteczność iniekcji kurtynowej, strukturalnej oraz częściowej.

Iniekcja kurtynowa

Renowacja trudno dostępnych hydroizolacji lub wykonanie nowego uszczelnienia płaszczyznowego elementów stykających się z gruntem mogą być przeprowadzone przez iniekcję kurtynową, tj. iniekcję żelu w grunt bezpośrednio przylegający do budynku.

Dzięki powierzchniowemu rozprowadzeniu materiału przylegający grunt staje się nieprzepuszczalny dla wody, dzięki czemu również rysy oraz ubytki występujące po zewnętrznej stronie konstrukcji zostają wypełnione i uszczelnione. Powstaje w ten sposób nowa warstwa uszczelniająca. Należy się jednak upewnić, czy zarówno w trakcie wykonywania iniekcji, jak i po jej zakończeniu:

 • zażelowany grunt nie uzyska wytrzymałości, która mogłaby negatywnie wpływać na wytrzymałość konstrukcji,
 • ciśnienie iniekcji oraz pęcznienie materiału nie spowodują dodatkowych, nadmiernie wysokich obciążeń konstrukcji.

W celu przeprowadzenia iniekcji kurtynowej w nieszczelnym elemencie budowli wykonuje się od wewnątrz siatkę nawiertów przechodzących przez całą grubość elementu (RYS. 1).

RYS. 1. Schematyczne przedstawienie zasady działania iniekcji kurtynowej (w grunt) Oznaczenia: 1 - nawierty przez cały przekrój ściany (rozstaw otworów według specyfikacji), 2 - uszczelnienie spoin (opcjonalnie), 3 - iniekcja kurtynowa w grunt; rys: [6]

RYS. 1. Schematyczne przedstawienie zasady działania iniekcji kurtynowej (w grunt) Oznaczenia: 1 - nawierty przez cały przekrój ściany (rozstaw otworów według specyfikacji), 2 - uszczelnienie spoin (opcjonalnie), 3 - iniekcja kurtynowa w grunt; rys: [6]

Odległości między nawiertami należy ustalić, uwzględniając:

 • rodzaj konstrukcji oraz geometrię przegrody,
 • właściwości gruntu (rodzaju, przepuszczalności, uwarstwienia),
 • obciążenie wodą (klasy obciążenia, warunki przepływu),
 • technologię iniekcji (iniekcja jedno- lub wieloetapowa, szybkości przepływu, ciśnienie iniekcji, typ pakera).

Rozstaw nawiertów wynosi od 20 do 50 cm (RYS. 2), choć w praktyce najczęściej stosowana jest siatka 25×25 cm [5].

W najniższym rzędzie z reguły nawierty się zagęszcza.

Rozstaw otworów należy dobrać w taki sposób, aby strefy rozchodzenia się środka iniekcyjnego wokół otworów zachodziły na siebie (RYS. 3). W przypadku wykonywania nawiertów w elemencie żelbetowym należy się upewnić, że nie dojdzie do uszkodzenia zbrojenia.

W otworach osadza się pakery iniekcyjne (FOT. 2).

Rodzaj, długość oraz średnica pakera uzależnione są od struktury przegrody. Iniekcje prowadzi się przy użyciu dwukomponentowej pompy, która miesza ze sobą poszczególne komponenty tuż przed pakerem (w głowicy mieszającej - FOT. 3) i aplikacją w grunt.

Aplikację należy rozpocząć od najniższego rzędu pakerów (RYS. 3). Ciśnienie iniekcji uzależnione jest od stanu budynku/przegrody, warunków gruntowo-wodnych oraz wymaganej szybkości przepływu i z reguły wynosi ok. 0,6-1,0 MPa [5]. Płynny środek iniekcyjny o niskiej (na początku) lepkości rozprowadzany jest w strukturze porów w wolnych przestrzeniach w gruncie i wypiera występującą wodę, rozkładając się płasko na zewnątrz przegrody.

RYS. 2. Typowy układ nawiertów przy iniekcji kurtynowej; rys.: B. Monczyński RYS. 3. Schematyczne przedstawienie zasady wykonywania iniekcji kurtynowej; rys.: B. Monczyński
FOT. 2. Pakery stosowane przy iniekcji kurtynowej - od góry: metalowy paker wkręcany, plastikowy paker z lancą i końcówką rozprowadzającą, plastikowy paker z zaworem z zasuwką boczną; fot.: B. Monczyński FOT. 3. Głowica mieszająca; fot.: B. Monczyński 

Iniekcja strukturalna

W przypadku iniekcji strukturalnej w przekroju nieszczelnej konstrukcji powstaje płaszczyzna uszczelniająca (RYS. 4).

Odpowiednie rozmieszczenie otworów iniekcyjnych umożliwia wypełnienie (zatkanie) porów, rys, spoin, przebić oraz wolnych przestrzeni w taki sposób, aby zapobiec dalszemu przenikaniu wody.

Środek iniekcyjny wprowadzany jest w strukturę przegrody pod ciśnieniem ok. 1,0-2,0 MPa [5] przez odpowiednio zaplanowaną wcześniej siatkę nawiertów i pakerów. Głębokość wiercenia wynosi z reguły od 1/2 do 3/4 grubości muru [5] i musi być tak dobrana, aby wykluczyć wyciek środka iniekcyjnego z drugiej strony uszczelnianego elementu.

W przypadku iniektowania wolnych przestrzeni wypełnionych wodą należy się upewnić, że wyparta woda znajdzie ujście. Rodzaj środka iniekcyjnego należy dobierać indywidualnie do przypadku, z uwzględnieniem lepkości oraz szybkości reakcji.

Z reguły iniekcja strukturalna pozwala również wykonać hydroizolacje wtórne w elementach o dużej ilości wolnych przestrzeni (np. betonie komórkowym), jednak w takim przypadku wymagane są zazwyczaj działania dodatkowe. Należy też zwrócić szczególną uwagę na dostosowanie ciśnienia iniekcji do wytrzymałości elementu (materiału), nadmierne ciśnienie może bowiem prowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

Iniekcja częściowa

Wariantem iniekcji kurtynowej lub strukturalnej jest iniekcja częściowa, wykonywana z reguły w przypadku konieczności uszczelnienia miejscowych przecieków, np. w miejscu złączy różnych elementów budynku (RYS. 5) czy przejść instalacyjnych (RYS. 6).

W przypadku iniekcji częściowej mającej na celu uszczelnienie spoin dylatacyjnych iniekcję żelową można zastosować na dwa różne sposoby.

Z jednej strony można wykonać częściową iniekcję kurtynową. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku dylatacji przegród stykających się z gruntem.

Z drugiej strony żel iniekcyjny (dzięki swej przyczepności, odkształcalności oraz zdolności pęcznienia) może zostać zastosowany do wypełnienia przestrzeni spoiny dylatacyjnej lub część tej przestrzeni, o ile odkształcalność środka iniekcyjnego odpowiada wymaganiom dotyczącym danej dylatacji.

RYS. 4. Schematyczne przedstawienie zasady działania iniekcji strukturalnej. Oznaczenia: 1 - nawierty na ok. 2/3 grubości ściany (rozstaw otworów według specyfikacji), 2 - uszczelnienie spoin (opcjonalnie), 3 - uszczelnienie strukturalne muru; rys.: [6] RYS. 5. Uszczelnienie miejsca połączenia ściany z posadzką metodą iniekcji częściowej. Oznaczenia: 1 - hydroizolacja powierzchniowa z mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS), 2 - iniekcja częściowa; rys.: [6] 
RYS. 6. Uszczelnienie przejścia instalacyjnego metodą iniekcji częściowej. Oznaczenia: 1 - iniekcja częściowa, 2 - przejście instalacyjne; rys.: [6]

RYS. 6. Uszczelnienie przejścia instalacyjnego metodą iniekcji częściowej. Oznaczenia: 1 - iniekcja częściowa, 2 - przejście instalacyjne; rys.: [6]

Zastosowanie żeli iniekcyjnych do wypełniania dylatacji wiąże się z ryzykiem skurczu żelu w przypadku braku kontaktu z wodą (wysychania). Ryzyko to można zminimalizować przez dobór materiału o niewielkim skurczu lub dodatkowe zabezpieczenie przed wysychaniem. Podczas uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, że przy stojącej wodzie zdolność pęcznienia żelu może zostać ograniczona. Aby prawidłowo wypełnić spoinę, stary materiał wypełniający należy usunąć na głębokość przewidzianą przez projektanta.

W przypadku spoin pionowych oraz sufitowych w pierwszej kolejności należy odpowiednio uszczelnić powierzchnię spoiny. Dopiero wówczas można przystąpić do iniekcji za pośrednictwem pakerów lub ułożonych uprzednio węży iniekcyjnych. Jedynie w przypadku spoin posadzkowych można najpierw zainiektować lub zalać spoinę, ale również wtedy należy odpowiednio zabezpieczyć powierzchnię dylatacji (np. specjalnym profilem dylatacyjnym), aby uchronić żel przed wyschnięciem lub wypchnięciem ze spoiny.

Działania dodatkowe

FOT. 4. Próba skuteczności iniekcji kurtynowej - widoczny wpływ braku prawidłowego rozchodzenia się żelu iniekcyjnego na ciągłość uszczelnienie płaszczyznowego; fot.: B. Monczyński

FOT. 4. Próba skuteczności iniekcji kurtynowej - widoczny wpływ braku prawidłowego rozchodzenia się żelu iniekcyjnego na ciągłość uszczelnienie płaszczyznowego; fot.: B. Monczyński

Osiągnięcie lub przyspieszenie poprawy stanu konstrukcji po wykonaniu iniekcji uszczelniających osiągane jest zazwyczaj przez zastosowanie odpowiednich środków flankujących (stosowanie działań dodatkowych). W przypadku iniekcji kurtynowej możliwe jest przywrócenie przegrody do stanu powietrzno-suchego. Czas trwania tego procesu uzależniony jest od wyjściowego poziomu zawilgocenia oraz warunków klimatycznych panujących w pomieszczeniu.

Proces osuszania przegrody może zostać przyspieszony przez aktywne metody osuszania (osuszanie sztuczne) lub ukierunkowane ogrzewanie i wentylację.

Kontrola prowadzenia uszczelniających prac iniekcyjnych, z uwagi na ich specyfikę, jest znacząco utrudniona. W celu zapewnienia jakości wykonania można (a nawet należy) podjąć następujące środki [2, 6]:

 • kontrolę planowania,
 • wykonanie iniekcji próbnej - pozwalającej m.in. oszacować zużycie materiału (FOT. 4),
 • kontrolę prowadzenia prac przez inspektora nadzoru (względnie samokontrolę firmy wykonawczej:
RYS. 7. Zbyt małe strefy rozchodzenia się środka iniekcyjnego wokół nawiertów; rys.: B. Monczyński

RYS. 7. Zbyt małe strefy rozchodzenia się środka iniekcyjnego wokół nawiertów; rys.: B. Monczyński

  • oznaczenie daty dostawy i partii materiałów,
  • zabezpieczenie próbek materiału,
  • sprawdzenie kompatybilności żelu z dostępną wodą,
  • monitorowanie warunków prowadzenia prac, takich jak ciśnienie iniekcji, zużycie materiału, temperatura otoczenia, rozchodzenie się środka iniekcyjnego (jednym ze sposobów zapewnienia jakości jest prowadzenie iniekcji do momentu, aż środek iniekcyjny dotrze do najbliższego pakera - brak wystarczająco dużych stref rozchodzenia się żelu może prowadzić do powstawania nieciągłości uszczelnienia: RYS. 7),
 • dokumentację prowadzonych prac i wyników kontroli/samokontroli.

Literatura

 1. B. Monczyński, "Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji", "Izolacje" 7-8/2019, s. 104-114.
 2. WTA Merkblatt 5-20-09/D, "Gelinjektion", Wissenschaftlich­‑Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V., München2009.
 3. B. Monczyński, "Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych”, "Izolacje" 1/2019, s. 89-93.
 4. B. Monczyński, "Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków", "Izolacje" 4/2019, s. 120-125.
 5. F. Frössel, "Mauerwerkstrockenlegung und Kellersanierung. Wenn das Haus nasse Füße hat", Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2012.
 6. WTA Merkblatt 4-6-14/D, "Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile", Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V., München 2014.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

mgr inż. Tomasz Połubiński, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, mgr inż. Remigiusz Jokiel Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie...

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie...

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić wnikanie wody oraz wilgoci w strukturę przegród zagłębionych w gruncie.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo)...

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie

W pierwszej części artykułu [Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające] omówione zostały zasady doboru materiałów wodochronnych. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem i uzupełnieniem informacji o specyfice...

W pierwszej części artykułu [Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające] omówione zostały zasady doboru materiałów wodochronnych. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem i uzupełnieniem informacji o specyfice i zastosowaniu hybrydowych mas uszczelniających.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.