Izolacje.com.pl

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Testing the effectiveness of works and materials for the execution of the horizontal barrier

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej
Weber-Deitermann

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej


Weber-Deitermann

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

Zobacz także

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Skuteczność środków iniekcyjnych

Skuteczność środków iniekcyjnych Skuteczność środków iniekcyjnych

Producenci środków iniekcyjnych do odtwarzania poziomej izolacji przeciwwilgociowej nie są zobligowani, aby potwierdzić ich jakość przed wprowadzeniem do sprzedaży i zastosowania. Istnieje jednak możliwość...

Producenci środków iniekcyjnych do odtwarzania poziomej izolacji przeciwwilgociowej nie są zobligowani, aby potwierdzić ich jakość przed wprowadzeniem do sprzedaży i zastosowania. Istnieje jednak możliwość uzyskania tzw. dokumentów dobrowolnych.

dr inż. Wacław Brachaczek, mgr Wojciech Siemiński Osuszanie zawilgoconych budynków znajdujących się na niestabilnych podłożach

Osuszanie zawilgoconych budynków znajdujących się na niestabilnych podłożach Osuszanie zawilgoconych budynków znajdujących się na niestabilnych podłożach

W procesie renowacji zawilgoconych i spękanych ścian w budynkach usytuowanych na niestabilnych podłożach bardzo ważny jest dobór odpowiedniego systemu naprawczego, minimalizującego ryzyko ponownego pojawienia...

W procesie renowacji zawilgoconych i spękanych ścian w budynkach usytuowanych na niestabilnych podłożach bardzo ważny jest dobór odpowiedniego systemu naprawczego, minimalizującego ryzyko ponownego pojawienia się rys. W tak specyficznych warunkach tradycyjne metody wzmacniania nie zapewniają bowiem całkowitej skuteczności.

Jacek Sawicki Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać? Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach....

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach. Na ścianach wewnątrz pomieszczeń są to miejsca występowania tzw. mostków termicznych, spowodowane brakiem docieplenia muru, gdzie na styku powierzchni ściany z otoczeniem występuje zjawisko skraplania się wilgoci.

ABSTRAKT

W artykule wyjaśniono pojęcie iniekcji chemicznej i metody jej przeprowadzenia. Przedstawiono także w jaki sposób przeprowadzić ocenę jej efektywności.

Testing the effectiveness of works and materials for the execution of the horizontal barrier

The article discusses the terms related to chemical injection and the methods of its execution. Presented is also a mode of execution of the evaluation of its effectiveness.

Iniekcja jest skuteczna jedynie przy kapilarnym podciąganiu wilgoci. Jeżeli mamy do czynienia z innymi źródłami zawilgoceń (opady, woda z roztopów, higroskopijny pobór wilgoci, woda nienapierająca, woda pod ciśnieniem), należy stosować dodatkowe środki zaradczo-flankujące.

Podstawą do rozpoczęcia prac naprawczych jest wykonanie szczegółowych badań wstępnych. Będą to przede wszystkim badania zawilgocenia (tzw. bilans wilgoci), stanowiące podstawę do wybrania odpowiedniego preparatu iniekcyjnego, obszaru jego zastosowania oraz późniejszej kontroli.

Jak zatem rozumieć wymóg skuteczności prac iniekcyjnych? Skoro rezultatem jest obniżenie zawilgocenia elementu powyżej przepony do poziomu zawilgocenia wywołanego własnościami higroskopijnymi, to przez skuteczność należy rozumieć nie tylko zdolność preparatu do wytworzenia skutecznej bariery przerywającej podciąganie kapilarne, lecz także jej trwałość w czasie.

Na skuteczność przepony poziomej ma wpływ wiele czynników. Zacznijmy od skuteczności fizycznie wykonanych prac.

Instrukcja WTA 4-10-15 [1] wskazuje na możliwość wykonania badań kontrolnych skuteczności wykonanej przepony na obiekcie. Wynika to z faktu, że prawidłowe, tzn. zgodne z wytycznymi ww. instrukcji, wykonanie przepony powinno po około 2 latach dawać wyraźny efekt spadku wilgotności przegrody powyżej przepony. Można to sprawdzić, porównując wilgotność materiału powyżej i poniżej przepony, z uwzględnieniem oczywiście warunków klimatycznych, sposobu użytkowania obiektu itp.

Przez analogię do instrukcji WTA Merkblatt 4-7-15 [2] skuteczność W wykonanych prac można określić wzorem:

gdzie:

Fv - wilgotność masowa przed wykonaniem prac, [%],

Fn - wilgotność masowa po wykonaniu prac, [%],

Fh - wilgotność równowagowa po wykonaniu prac, [%]; w uzasadnionych przypadkach wartość ta może być przyjęta jako zero, jednak decyzja taka musi wynikać z indywidualnych przesłanek (przy minimalnym lub żadnym obciążeniu solami).

Badania takie, aby ich wyniki były miarodajne, muszą być szczegółowo zaplanowane i przeprowadzone - chodzi o pomiary wykonywane w konkretnych, tych samych miejscach, za pomocą miarodajnych metod (np. metody bezpośrednie), na wynik których nie mają wpływu ewentualne sole znajdujące się w murze.

Prace hydroizolacyjne (wykonanie przepony) można uznać za skuteczne, gdy:

 • ich skuteczność jest nie mniejsza niż 70%,
 • stopień przesiąknięcia wilgocią jest nie większy niż 20%,
 • wyniki przeprowadzonych po sobie, zaprogramowanych w ciągu pewnego czasu badań pozwalają na oszacowanie skuteczności na minimum 70%.

Zwykle przyjmuje się, że są to 2 lata. WTA stawia tu jednak warunek, że wyniki ostatniego pomiaru skuteczności muszą wykazywać przynajmniej połowę wartości prognozowanej.

Podstawą skuteczności jest poprawne wykonanie prac, przy czym na wspomnianą poprawność prac ma wpływ:

 • okres, w którym wykonywano prace iniekcyjne,
 • minimalna i maksymalna temperatura podłoża,
 • wilgotność względna powietrza,
 • zastosowany preparat iniekcyjny,
 • rodzaj (baza) preparatu iniekcyjnego,
 • zasada działania preparatu iniekcyjnego,
 • wilgotność iniektowanego muru,
 • stopień przesiąknięcia wilgocią muru,
 • grubość ściany,
 • rodzaj materiału ściany i rodzaj muru (cegła, cegła wapienno-piaskowa, piaskowiec, kamień naturalny, beton; mur mieszany, mur jednowarstwowy, wielowarstwowy; spoina zwietrzała, mocna itp.),
 • inne istotne szczegóły (pustki, stara przepona itp.),
 • sposób wykonywania iniekcji (ciśnieniowa, grawitacyjna, stosowany agregat/pompa, zastosowany dodatkowy osprzęt/zasobnik, jednorzędowa, dwurzędowa, dwustronna, średnica, rozstaw i kąt nachylenia otworów, głębokość nawiertów),
 • usytuowanie rzędu otworów (kondygnacja podziemna, parter, piętro, poziom gruntu, ..... cm ponad poziomem otaczającego terenu, pod stropem, na dole ściany itp.),
 • dodatkowe czynności - alkalizacja muru przed/po iniekcji, wstępne osuszanie pasa iniekcji itp.),
 • zużycie materiału (zakładane, rzeczywiste).

Zastosowane przy iniekcji materiały tworzą w przekroju poziomym muru przeponę poziomą przerywającą podciąganie kapilarne. Charakteryzują ją następujące sposoby działania:

 • na skutek osadzania się w porach i kapilarach pewnych substancji zmniejsza się ich średnica, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do całkowitego zamknięcia światła kapilary i jej uszczelnienia.
 • preparat iniekcyjny, oddziałując na ściany kapilar, hydrofobizuje je, co prowadzi do powstania niezwilżalnej warstwy (przegrody) nieposiadającej zdolności kapilarnego podciągania wody.
 • na skutek właściwości preparatu do iniekcji następuje hydrofobizaja ścian kapilar, a także zwężenie ich światła, przy czym właściwości penetrujące preparatu muszą umożliwiać także przerwanie zarówno dużych, jak i małych kapilar.

Jednak preparat wprowadza się w mokry mur, czyli taki, którego kapilary wypełnione są wodą.

Wilgotność masowa Wm to stosunek masy wody znajdującej się w materiale do masy suchego materiału [%]. Jednak przepona jest skuteczna tylko wtedy, gdy źródłem zawilgocenia jest kapilarny pobór wody. Materiały typu cegła, kamień naturalny czy zaprawa są materiałami porowatymi, a zjawisko podciągania kapilarnego polega na przyciąganiu wody przez ścianki porów.

Preparaty do iniekcji mogą wypełniać zarówno rysy i pustki, jak również pory i kapilary. Do tego dochodzi sposób zachowania się wilgoci, a także preparatów iniekcyjnych - inny w porach, inny w kapilarach.

Istotna jest wielkość porów i stopień ich wypełnienia wilgocią oraz sposób, w jaki preparat iniekcyjny przerywa podciąganie kapilarne. Pory kapilarne charakteryzują się swobodną penetracją przez wilgoć kapilarną. Przez mikropory możliwy jest ruch wilgoci pod postacią pary wodnej, natomiast wypełnienie tego typu porów jest mocno utrudnione.

W przypadku porów powietrznych - ich wypełnienie jest możliwe tylko pod ciśnieniem. Dlatego też struktura porowatości (rozkład objętości porów w zależności od ich średnicy) ma zasadniczy wpływ na wybór metody i materiału do iniekcji.

Drugim istotnym parametrem jest ich łączna objętość. Z tego powodu badaniem determinującym dobór materiału iniekcyjnego jest tzw. bilans wilgoci - określenie istniejącego zawilgocenia masowego oraz oznaczenie maksymalnego poboru wody (wilgotności w stanie pełnego nasycenia). Iloraz tych wartości pozwala na określenie tzw. stopnia przesiąknięcia wilgocią. Na ich podstawie tworzy się poziome i pionowe "mapy zawilgoceń" (rozkład zawilgocenia w przegrodzie, w zależności od przyczyn, podano na RYS. 1-4).

RYS. 1-4. Rozkład wilgoci w przekroju muru w zależności od przyczyny zawilgocenia: kapilarny pobór wilgoci (1), zawilgocenie na skutek opadów atmosferycznych (2), wilgoć kondensacyjna (3), zawilgocenie na skutek higroskopijnego wchłaniania wilgoci (4); rys. archiwum autora

RYS. 1-4. Rozkład wilgoci w przekroju muru w zależności od przyczyny zawilgocenia: kapilarny pobór wilgoci (1), zawilgocenie na skutek opadów atmosferycznych (2), wilgoć kondensacyjna (3), zawilgocenie na skutek higroskopijnego wchłaniania wilgoci (4); rys. archiwum autora

Oprócz tego ustala się laboratoryjnie udział wilgoci higroskopijnej oraz stopień higroskopijnego przesiąknięcia wilgocią.

Wymogi badawcze zgodne z instrukcją WTA 4-11-16

Warto zauważyć, że instrukcja WTA 4-11-16 [3] wyraźnie nawiązuje do parametru zwanego stopniem nasycenia wilgocią, odwołując się do instrukcji WTA 4-11-02 [4]. Wynika to z przyjęcia tego właśnie współczynnika jako parametru determinującego użycie konkretnego iniektu. Na tym parametrze bazują wytyczne dotyczące badania skuteczności preparatów do iniekcji [1], dlatego jego oznaczenie jest podstawą do wybrania odpowiedniego preparatu iniekcyjnego, obszaru jego zastosowania oraz późniejszej kontroli. Te wszystkie dane oraz dodatkowe badania pozwalają określić, albo przynajmniej oszacować, w ogólnej wielkości zawilgocenia przegrody udział wilgoci podciąganej kapilarnie (wykonywanie iniekcji w murach, których zawilgocenie nie jest spowodowane podciąganiem kapilarnym, nie przyczyni się do odcięcia dostępu wilgoci).

Badania skuteczności preparatu iniekcyjnego [1] wymagają wykonania testowego muru, a przeprowadza się je dla trzech przedziałów definiowanych właśnie przez stopień przesiąknięcia wilgocią DFG (z niem. Durchfeuchtungsgrad - DFG). WTA wymaga przeprowadzenia badań dla DFG równego 60%, 80% oraz 95%.

W celu przeprowadzenia badań skuteczności preparatu iniekcyjnego konieczne jest wykonanie trzech testowych murków (FOT. 1-3). W dwóch wykonuje się iniekcje, trzeci, w którym nie wykonuje się iniekcji, służy do porównań.

FOT. 1-3. Murki testowe do badań skuteczności preparatów do iniekcji; fot. Weber-Deitermann

FOT. 1-3. Murki testowe do badań skuteczności preparatów do iniekcji; fot. Weber-Deitermann

Porównywalność i jednoznaczność wyników badań zapewniają szczegółowo zdefiniowane wymogi odnośnie cegieł i zaprawy murów testowych. Cegły i zaprawy wykorzystane do badań muszą cechować się następującymi parametrami:

 • Cegła:
  - typ: cegła pełna, specjalna (jest to specjalny, ręcznie formowany typ cegieł, wykorzystywany do badań skuteczności preparatów iniekcyjnych),
  - wymiary [mm] - 240×115×71,
  - gęstość ρf[g/cm3] - około 1,65,
  - wytrzymałość na ściskanie ßst[N/mm2] - około 30,
  - maks. nasiąkliwość masowa (pod ciśnieniem atmosferycznym) umax[%] - około 11,
  - porowatość p [%] - około 30,
  - współczynnik nasiąkliwości kapilarnej w [kg/m2×h1/2] - około 10.
 • Zaprawa wapienna - iniekcja bezciśnieniowa:
  - wapno suchogaszone - 1 część objętościowa,
  - piasek - 4 części objętościowe,
  - konsystencja zaprawy - umożliwiająca aplikacje kielnią.
 • Zaprawa wapienno-cementowa - iniekcja ciśnieniowa:
  - wapno suchogaszone - 2 części objętościowe,
  - cement CEM I 32,5 - 0,5 części objętościowej,
  - piasek - 8 części objętościowych,
  - konsystencja zaprawy - umożliwiająca aplikacje kielnią.

Instrukcja opisuje także szczegółowo sposób przygotowywania murków testowych oraz ich sezonowania, jak również sposób wiercenia otworów:

Przy iniekcji bezciśnieniowej dla każdej wartości granicznej stopnia przesiąknięcia wilgocią (60%, 80% i 95%) niezbędne jest wykonanie trzech murków testowych o wymiarach przedstawionych na RYS. 5-6. Grubość spoin poziomych powinna wynosić około 12 mm, pionowych - 10 mm.

RYS. 5-6. Murek testowy do badania skuteczności iniektów w iniekcji grawitacyjnej; rys. archiwum autora

RYS. 5-6. Murek testowy do badania skuteczności iniektów w iniekcji grawitacyjnej; rys. archiwum autora

Mur musi składać się z 5 warstw cegieł. Po wykonaniu murków muszą one przynajmniej przez 28 dni znajdować się w temperaturze pokojowej. Kąt nachylenia otworów nie powinien być większy niż 45° i nie mogą one być wykonane w dolnej i wierzchniej warstwie cegieł. Rozstaw osiowy otworów powinien wynosić 10-12,5 cm, a maksymalna średnica nawiertów 30 mm.

Po wykonaniu otworów należy je odpylić, np. przez odessanie lub przedmuchanie. Przy wykonywaniu otworów nie można dopuścić do zerwania przyczepności pomiędzy cegłą a zaprawą, spowodowałoby to zaburzenia kapilarnego transportu wilgoci, co dyskwalifikuje przydatność takiego murka. W dwóch murkach wykonuje się iniekcję, trzeci stanowi bazę porównawczą.

Przy iniekcji ciśnieniowej badanie następuje także dla trzech wartości stopnia przesiąknięcia wilgocią próbki (60%, 80% i 95) zatem niezbędne jest wykonanie trzech murków testowych (dla każdego zakresu badań) o wymiarach przedstawionych na RYS. 7-8.

RYS. 7-8. Murek testowy do badania skuteczności iniektów w iniekcji ciśnieniowej; rys. archiwum autora

RYS. 7-8. Murek testowy do badania skuteczności iniektów w iniekcji ciśnieniowej; rys. archiwum autora

Grubość spoin poziomych powinna wynosić około 12 mm, pionowych około 10 mm. Mur musi składać się z 7 warstw cegieł. Pierwszą warstwę cegieł stawia się na specjalnym ruszcie umieszczonym w kształtowniku uformowanym w literę U, umożliwiającym bezpieczne przenoszenie ścianki. Po wykonaniu ścianek konieczne jest ich przechowywanie przez przynajmniej 28 dni w temperaturze +23°C przy 50% wilgotności względnej powietrza.

Następnym etapem jest wykonanie nawiertów w sposób niepowodujący mechanicznego uszkodzenia fugi. Otwory mogą być wykonane w jednym lub dwóch rzędach, poziomo lub pod kątem nie większym niż 45°. Niedopuszczalne jest przechodzenie nawiertów przez dolną i wierzchnią warstwę cegieł. Rozstaw osiowy otworów powinien wynosić 10-12,5 cm, a maksymalna średnica nawiertów 30 mm. Po wykonaniu otworów należy je odpylić, np. przez odessanie lub przedmuchanie.

Murki przeznaczone do badań należy najpierw podgrzać do temperatury +60°C (maksymalny przyrost temperatury 5°/h) i przechowywać w tej temperaturze do uzyskania stałej masy. Po ostudzeniu do temperatury pokojowej murki nawilża się wodą do wysycenia. Na tej bazie określa się rachunkowo ilość wody niezbędną do uzyskania żądanego stopnia przesiąknięcia wilgocią.

W celu uzyskania wymaganego stopnia przesycenia wilgocią murki suszy się do stałej masy, po czym nawilża się z każdej strony, wykorzystując wcześniej wyliczoną ilość wody. Alternatywnie można wysyconą próbkę suszyć do momentu uzyskania żądanego współczynnika przesiąknięcia.

Po wchłonięciu wymaganej ilości wody próbki zabezpiecza się paroszczelną powłoką. Do rozpoczęcia właściwych badań wymagany jest jednakże czasokres rzędu 1-2 miesiące, pozwala on na równomierne zawilgocenie całej objętości próbki.

Tak precyzyjne warunki przygotowania murków do badań, jak również ustalania odpowiedniego współczynnika przesiąknięcia wilgocią mają na celu uzyskanie identycznych warunków brzegowych, niezbędnych do wykazania skuteczności (lub jej braku) różnych preparatów do iniekcji. Wytyczne WTA nie zabraniają stosowania przed rozpoczęciem iniekcji dodatkowych środków, np. zapobiegających niekontrolowanemu wyciekowi iniektu, lecz wymagają zaznaczenia tego faktu w protokole badań.

Przeprowadzanie prób badawczych

Iniekcję wykonuje się w murze o zadanym stopniu przesiąknięcia wilgocią, zgodnie z wytycznymi producenta preparatu iniekcyjnego.

 • Dla iniekcji w murze przy stopniu przesiąknięcia wilgocią 95%, natychmiast po wykonaniu przepony, zarówno mury z nawiertami, jak i murek odniesienia umieszcza się w pojemniku z wodą, w taki sposób, aby połowa grubości dolnej warstwy cegieł znajdowała się w wodzie.
 • Powierzchnie próbki zostają również zabezpieczone paroszczelną powłoką lub folią.
 • Badanie skuteczności przepony rozpoczyna się najpóźniej 14 dni po iniekcji przy przechowywaniu w warunkach pokojowych.
 • Gdy iniekcja wykonywana jest w próbce o stopniu przesiąknięcia wilgocią 80% lub 60%, to bezpośrednio po iniekcji powierzchnie zostają zabezpieczone paroszczelną powłoką lub folią, a badanie skuteczności przepony rozpoczyna się w momencie zgodnym z wytycznymi producenta iniektu, jednak najpóźniej 28 dni po wykonaniu iniekcji i przechowywaniu w warunkach pokojowych.

Jako że skuteczność preparatów do wykonywania przepony ograniczona jest do pewnego obszaru zastosowań, warunków brzegowych i innych parametrów, instrukcja WTA uwzględnia dodatkowo np. konieczność alkalizacji muru po iniekcji, alkalizacji muru przed iniekcją, braku konieczności wykonywania wstępnych czynności przygotowawczych czy też wymóg wstępnego podsuszanie muru, przy czym te dodatkowe warunki mogą być określone oddzielnie, dla iniekcji ciśnieniowej i bezciśnieniowej. Skuteczność wykonanej przepony określić można na trzy sposoby.

RYS. 9. Schemat sposobu badania skuteczności preparatu do iniekcji przez pomiar ilości odparowanej wilgoci; rys. archiwum autora 1 - pojemnik z żelem cechującym się zdolnością do pobierania wilgoci z otoczenia (Silica Gel), 2 - rejestrator parametrów cieplno­‑wilgotnościowych

RYS. 9. Schemat sposobu badania skuteczności preparatu do iniekcji przez pomiar ilości odparowanej wilgoci; rys. archiwum autora 1 - pojemnik z żelem cechującym się zdolnością do pobierania wilgoci z otoczenia (Silica Gel), 2 - rejestrator parametrów cieplno­‑wilgotnościowych

Pierwszy polega na nałożeniu na górną powierzchnię specjalnego klosza, tworzącego zamkniętą przestrzeń, niepozwalającą na wnikanie do niej wilgoci z otoczenia, lecz tylko z górnej powierzchni próbki (RYS. 9). Wstawienie pod klosz zbiornika ze specjalnym żelem cechującym się zdolnościami do pobierania wilgoci z otoczenia (­Silica Gel) i regularne ważenie zasobnika pozwala na określenie ilości wyparowanej z murka wilgoci. Dodatkowo rejestrowane są parametry cieplno‑wilgotnościowe panujące pod kloszem.

Drugą metodą jest określenie wilgotności przy pomocy techniki mikrofalowej. Próbkę z naniesionymi punktami pomiarowymi pokazują RYS. 10-11. Takie badania przeprowadzane są oczywiście zarówno na murku z przeponą, jak i na murku referencyjnym.

RYS. 10-11. Schemat sposobu badania skuteczności preparatu do iniekcji przez pomiar wilgotności za pomocą mikrofal; rys. archiwum autora

RYS. 10-11. Schemat sposobu badania skuteczności preparatu do iniekcji przez pomiar wilgotności za pomocą mikrofal; rys. archiwum autora 

Trzecią metodą, pokazaną na RYS. 12, jest pomiar objętościowy. Mierzy się tu objętość wody (w litrach lub mililitrach) odparowanej z powierzchni przekroju poprzecznego próbki w ciągu 1 dnia. Dodatkowe odparowanie mierzone jest za pomocą referencyjnej rurki pomiarowej (cylindra), charakteryzującego się tymi samymi wymiarami co rurka pomiarowa aparatu pokazanego na RYS. 12.

RYS. 12. Schemat sposobu badania skuteczności preparatu do iniekcji przez pomiar ilości objętości wody odparowanej z powierzchni przekroju poprzecznego próbki w jednostce czasu; rys. archiwum autora

RYS. 12. Schemat sposobu badania skuteczności preparatu do iniekcji przez pomiar ilości objętości wody odparowanej z powierzchni przekroju poprzecznego próbki w jednostce czasu; rys. archiwum autora 


1 - murek testowy, 2 - paroszczelna powłoka (żywica epoksydowa), 3 - zbiornik z tworzywa sztucznego z zamknięciem, 4 - uszczelnienie (masa silikonowa), 5 - cylinder pomiarowy z objętościową podziałką umożliwiający pomiar odparowanej wody, 6 - woda

Dopiero pozytywne wyniki jednego z trzech powyższych badań pozwalają na udokumentowanie skuteczności działania preparatu iniekcyjnego.

Kryterium oceny polega na porównaniu ilości odparowanej wilgoci, wilgotności lub przepuszczalności wody zainiektowanego murka z murkiem testowym. Musi ona spaść w ciągu zadeklarowanego czasu (nie dłuższego niż 6 miesięcy) przynajmniej o 50% oraz nie może wzrastać w czasie przeprowadzania badań.

Po zakończeniu badań z drugiego od góry rzędy cegieł pobiera się próbki cegły i zaprawy (w miarę możliwości nie powinny one zawierać iniektu) i metodami bezpośrednimi określa się ich wilgotność lub stopień przesiąknięcia wilgocią.

W tym miejscu trzeba wspomnieć o krajowych wytycznych ITB: ZURT-15/IV.21/2008 - Wyroby przeznaczone do wykonywania poziomych izolacji przeciwwilgociowych metodą iniekcji [5]. Jako kryterium przyjmują one badanie efektywności działania przepony determinowane poprzez obniżenie zawilgocenia muru po 3 miesiącach o wartość uzyskaną w badaniach oraz zachodzenie na siebie obszarów penetracji iniektu w sąsiednich otworach przy spełnieniu wymogu przesycenia muru na całej grubości.

W tym badaniu murek testowy wykonuje się z cegły ceramicznej pełnej klasy 150, na zaprawie cementowo-wapiennej (cement portlandzki:wapno hydratyzowane:piasek = 1:1:6 wagowo). Mur sezonuje się przez jeden miesiąc po czym przez około 28 dni zwilża się go do maksymalnego nasycenia i umieszcza w wodzie, której poziom wynosi 30 cm od spodniej płaszczyzny poziomej muru. Jej poziom jest stały podczas trwania badania.

Samą iniekcję wykonuje się zgodnie z zaleceniami producenta iniektu (średnica i rozstaw otworów, kąt nachylenia, iniekcja jedno- lub dwurzędowa (RYS. 13).

RYS. 13. Murek testowy i schemat wykonywania iniekcji; rys. [5]

RYS. 13. Murek testowy i schemat wykonywania iniekcji; rys. [5]

Ocena efektywności działania przepony określana jest wartością średniego obniżenia się zawilgocenia muru (zmianą wilgotności masowej próbek muru) jako efektu wykonania przepony poziomej, w stosunku do wilgotności początkowej muru uzyskanej po jego maksymalnym nasyceniu wodą, określonej przed wykonaniem iniekcji. Badanie wykonuje się metodami bezpośrednimi. Próbki do badań wilgotności pobiera się z muru testowego obok otworów iniekcyjnych po jego wysyceniu wodą (bezpośrednio przed wykonaniem iniekcji) oraz po 30, 60 i 90 dniach od daty wykonania iniekcji.

Ocena rozchodzenia się preparatu w murze wykonywana jest wizualnie, wstępnie w trakcie wykonywania iniekcji i ostatecznie po okresie 1 miesiąca od momentu wykonania iniekcji.

Literatura

 1. WTA Merkblatt 4-10-15, "Injektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchtetransport".
 2. WTA Merkblatt 4-7-15, "Nachträgliche mechanische Horizontalsperre".
 3. WTA Merkblatt 4-11-16, "Messung des Wassergehalts bzw. der Feuchte bei mineralischen Baustoffen".
 4. WTA Merkblatt 4-11-02, "Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen".
 5. ZURT-15/IV.21/2008, "Wyroby przeznaczone do wykonywania poziomych izolacji przeciwwilgociowych metodą iniekcji".
 6. WTA Merkblatt 4-5-99, "Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik".
 7. WTA Merkblatt 2-83, "Feuchtigkeitsmessung von Mauerwerk in den Altbausanierung und Baudenkmalpflege".
 8. WTA Merkblatt 4-4-04, "Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit".
 9. C. Magott, "Odtwarzanie izolacji poziomej i pionowej podczas renowacji obiektów zabytkowych", Konferencja IZOLACJE 2013 "Rola izolacji w nowoczesnym projektowaniu i architekturze".
 10. M. Rokiel, "Renowacje obiektów budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót", Grupa MEDIUM, Warszawa 2013.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Marek Kamieniarz Dom podziemny

Dom podziemny Dom podziemny

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

mgr inż. Maciej Rokiel, mgr inż. Cezariusz Magott Renowacja fundamentów – błędy i zaniedbania

Renowacja fundamentów – błędy i zaniedbania Renowacja fundamentów – błędy i zaniedbania

Wydawać by się mogło, że podstawowym celem działań inwestora powinno być zapewnienie skuteczności prac renowacyjnych, przejawiające się w dążeniu do eliminowania błędów. Niestety, jak pokazuje doświadczenie,...

Wydawać by się mogło, że podstawowym celem działań inwestora powinno być zapewnienie skuteczności prac renowacyjnych, przejawiające się w dążeniu do eliminowania błędów. Niestety, jak pokazuje doświadczenie, nadal jest to pogląd błędny. Liczba popełnianych w pracach renowacyjnych błędów jest ogromna, począwszy od etapu diagnostyki i projektowania, a skończywszy na złym wykonawstwie. Ich konsekwencje są różne, zależne od przyczyny, jednak wspólny jest ich mianownik, a mianowicie koszty związane z...

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa

Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa

Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych...

Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji różni wykonawcy podejmowali kolejne próby naprawy ściany (iniekcje rys i domniemanych pustek), nie uzyskali jednak pożądanych efektów. W związku z tym na zlecenie właściciela budynku przeprowadzono ekspertyzę konstrukcji zbiornika, dzięki której stwierdzono przyczyny obserwowanych...

mgr inż. Jarosław Gasewicz Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie...

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie miało ułatwić wykonywanie hydroizolacji na pionowych elementach budowli stykających się z gruntem.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Jak powódź wpływa na budynek oraz stan jego przyziemi?

Jak powódź wpływa na budynek oraz stan jego przyziemi? Jak powódź wpływa na budynek oraz stan jego przyziemi?

Odra zaczyna swój bieg na terenie Czech w Górach Odrzańskich. O rozmiarach fal powodziowych na jej górnym odcinku, tzn. w Raciborzu, Opolu i we Wrocławiu, decydują wielkości opadów w zlewniach jej czeskich...

Odra zaczyna swój bieg na terenie Czech w Górach Odrzańskich. O rozmiarach fal powodziowych na jej górnym odcinku, tzn. w Raciborzu, Opolu i we Wrocławiu, decydują wielkości opadów w zlewniach jej czeskich górnych dopływów: największej Opawy i mniejszych Ostrawicy i Olzy. Opawa i Odra prowadzą wodę z Sudetów Wschodnich, a Ostrawica i Olza z Beskidu Zachodniego. W dalszym biegu rzeki decydujący wpływ na przebieg wezbrań już poniżej Wrocławia mają jej lewobrzeżne dopływy: Osobłoga i Nysa Kłodzka.

dr inż. Anna Kaczmarek, dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć? Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku....

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku. Ponadto materiały takie jak gips, anhydryt, czyli o dużym współczynniku rozmiękania, pod wpływem wilgoci zmniejszają swoją wytrzymałość mechaniczną. Jest to przyczyną niszczenia płyt gipsowo-kartonowych, tynków i podkładów gipsowych oraz anhydrytowych. Woda powoduje również korozję chemiczną tynków,...

dr inż. Paula Szczepaniak, dr hab. inż. Maria Wesołowska Obliczanie strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem

Obliczanie strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem

W obowiązującym rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku opis procedury obliczania strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem...

W obowiązującym rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku opis procedury obliczania strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem ogranicza się do wskazania normy PN-EN 12831:2006 , według której należy przeprowadzić obliczenia. Jednak przywołana norma nie wyczerpuje problematyki przegród stykających się z gruntem, dlatego problem ten bardzo często pojawia się w dyskusjach przed ministerialnymi egzaminami czy też w trakcie...

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB

Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB

Bezwzględnym wymogiem bezproblemowej i długoletniej eksploatacji budynku jest jego poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie. Podstawą jest m.in. zastosowanie odpowiedniej hydroizolacji...

Bezwzględnym wymogiem bezproblemowej i długoletniej eksploatacji budynku jest jego poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie. Podstawą jest m.in. zastosowanie odpowiedniej hydroizolacji części zagłębionej w gruncie.

mgr inż. Maciej Rokiel Masy KMB do hydroizolacji fundamentów

Masy KMB do hydroizolacji fundamentów Masy KMB do hydroizolacji fundamentów

O skuteczności prac hydroizolacyjnych decyduje przyjęcie poprawnego rozwiązania projektowego, a następnie prawidłowe wykonanie. Dlatego w wytycznych precyzyjnie zdefiniowano stopnie obciążenia wilgocią/wodą,...

O skuteczności prac hydroizolacyjnych decyduje przyjęcie poprawnego rozwiązania projektowego, a następnie prawidłowe wykonanie. Dlatego w wytycznych precyzyjnie zdefiniowano stopnie obciążenia wilgocią/wodą, przedstawiono szczegółowe rysunki detali oraz podano zalecenia będące w zasadzie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Hydroizolacje fundamentów z masami KMB Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

mgr inż. Cezariusz Magott Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa

Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa

Odtwarzanie izolacji hydrofobowych w przyziemiach budynków istniejących wykonuje się wówczas, gdy dotychczasowe zabezpieczenia uległy degradacji lub nie wykonano ich podczas wznoszenia obiektu. Izolacje...

Odtwarzanie izolacji hydrofobowych w przyziemiach budynków istniejących wykonuje się wówczas, gdy dotychczasowe zabezpieczenia uległy degradacji lub nie wykonano ich podczas wznoszenia obiektu. Izolacje poziome i pionowe mają ponownie zabezpieczyć przegrody budynku lub budowli poddawanych renowacji przed wilgocią podciąganą z gruntu, wodą opadową lub naporową.

mgr inż. Maciej Rokiel Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu...

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu oraz wyniki wykonanych badań wykazały błędy popełnione na etapie projektowania oraz budowy obiektu.

Austrotherm Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów

Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów

Ocieplenie fundamentów to decyzja, której konsekwencje ponosimy przez cały okres użytkowania domu. Warto do tego zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

Ocieplenie fundamentów to decyzja, której konsekwencje ponosimy przez cały okres użytkowania domu. Warto do tego zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

dr Bogumiła Chmielewska, mgr inż. Jerzy Koper Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji

Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji

W pierwszej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji omówiono klasyfikację i przyczyny powstawania rys w betonie. Wymieniono także możliwości naprawy...

W pierwszej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji omówiono klasyfikację i przyczyny powstawania rys w betonie. Wymieniono także możliwości naprawy ze szczególnym uwzględnieniem metody iniekcji.

dr Bogumiła Chmielewska, mgr inż. Jerzy Koper Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy

Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy

Aby zapewnić przyjęty w projekcie okres użytkowania konstrukcji, należy zabezpieczyć ją przed oddziaływaniami mogącymi wpłynąć na trwałość. Dotyczy to m.in. naprawy rys.

Aby zapewnić przyjęty w projekcie okres użytkowania konstrukcji, należy zabezpieczyć ją przed oddziaływaniami mogącymi wpłynąć na trwałość. Dotyczy to m.in. naprawy rys.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Budowa fundamentów - poradnik

Budowa fundamentów - poradnik Budowa fundamentów - poradnik

Fundament to podstawa każdego budynku. Aby skutecznie spełniał swoje zadanie - stanowił oparcie dla konstrukcji domu i chronił przed wilgocią z zewnątrz- musi być dopasowany do istniejących warunków oraz...

Fundament to podstawa każdego budynku. Aby skutecznie spełniał swoje zadanie - stanowił oparcie dla konstrukcji domu i chronił przed wilgocią z zewnątrz- musi być dopasowany do istniejących warunków oraz przewidywanych obciążeń. Jak prawidłowo wykonać fundamenty?

Damian Żabicki Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Penetrujące materiały hydroizolacyjne Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Materiały rolowe do izolacji fundamentów

Materiały rolowe do izolacji fundamentów Materiały rolowe do izolacji fundamentów

Do najstarszych materiałów stosowanych do hydroizolacji fundamentów można zaliczyć materiały rolowe, które mają tę przewagę nad izolacjami bezspoinowymi, że pozwalają na niemal natychmiastowe zasypanie...

Do najstarszych materiałów stosowanych do hydroizolacji fundamentów można zaliczyć materiały rolowe, które mają tę przewagę nad izolacjami bezspoinowymi, że pozwalają na niemal natychmiastowe zasypanie wykopu, a folie z tworzyw sztucznych - o ile nie są klejone do podłoża - pozwalają na zaizolowanie niestabilnego lub zanieczyszczonego podłoża.

KOESTER Polska Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest...

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest zewnętrzna hydroizolacja piwnic od środka w technice iniekcji kurtynowej z użyciem żelów iniekcyjnych - np. KÖSTER Injectionsgel G4.

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą? Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty....

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty. Aby zapewnić ich skuteczną i trwałą ochronę, należy zastosować nowoczesne materiały izolacyjne, właściwie dobrać rozwiązania konstrukcyjne i zadbać o prawidłowe wykonanie.

dr inż. Grzegorz Dmochowski, dr inż. Piotr Berkowski Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi

Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi

Zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma obecnie garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej...

Zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma obecnie garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej kondygnacji.

dr inż. Paula Szczepaniak Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi

Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi

Mostek termiczny połączenia budynku z gruntem, w przypadku stosowania typowego liniowego posadowienia budynku, czyli przy zastosowaniu ław fundamentowych, jest elementem, w którym trudno zachować podstawowy...

Mostek termiczny połączenia budynku z gruntem, w przypadku stosowania typowego liniowego posadowienia budynku, czyli przy zastosowaniu ław fundamentowych, jest elementem, w którym trudno zachować podstawowy warunek dobrej izolacyjności przegrody zewnętrznej - ciągłość na obwodzie bryły.

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać » Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Stawianie hali - co musisz wiedzieć» Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować? Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mieszkanie.pl Co można wybudować bez pozwolenia?

Co można wybudować bez pozwolenia? Co można wybudować bez pozwolenia?

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami,...

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami, aby nie popełnić błędu. Ustawa została w znacznej części zliberalizowana, ale niektóre budowle są obarczone dokumentacją i dla ich legalności wystarczy jedynie zgłoszenie. Więcej na ten temat dowiesz się poniżej.

merXu Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi,...

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi, elektrotechniki i oświetlenia, budownictwa, instalacji, maszyn i metalurgii czy bezpieczeństwa pracy.

fischer Polska sp. z o.o. Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań,...

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań, oferuje bogate portfolio wyrobów przeznaczonych do stosowania w izolacji.

Bauder Polska Sp. z o. o. Kompletne systemy dachów zielonych

Kompletne systemy dachów zielonych Kompletne systemy dachów zielonych

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym okresie...

merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Sprawdzeni dostawcy na merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie...

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie do potrzeb firm i specyfiki rynku B2B.

Izolacje Pluimers Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ocieplenie poddasza pianą PUR Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym...

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym i szybkim sposobem jest ocieplenie poddasza pianą pur. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy produkt wraz z usługą, która zazwyczaj trwa 1-2 dni. Inwestor nie musi praktycznie o nic się martwić. Bardzo ważny jest jednak wybór piany pur.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe? Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej...

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w 2020 roku w pożarach w naszym kraju zginęło 489 osób, z czego 360 w pożarach budynków, czyli 7 na 10 ofiar zginęło w mieszkaniach lub domach. Aż 1859 osób zostało rannych. To duże liczby!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.