Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Testing the effectiveness of works and materials for the execution of the horizontal barrier

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej
Weber-Deitermann

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej


Weber-Deitermann

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

Zobacz także

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

RAXY Sp. z o.o. Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

STYROPMIN Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu....

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu. Niezawodny w miejscach trudnych do ocieplenia, z ryzykiem zawilgocenia i dużą amplitudą temperatur, a także narażonych na duże naprężenia ściskające.

ABSTRAKT

W artykule wyjaśniono pojęcie iniekcji chemicznej i metody jej przeprowadzenia. Przedstawiono także w jaki sposób przeprowadzić ocenę jej efektywności.

Testing the effectiveness of works and materials for the execution of the horizontal barrier

The article discusses the terms related to chemical injection and the methods of its execution. Presented is also a mode of execution of the evaluation of its effectiveness.

Iniekcja jest skuteczna jedynie przy kapilarnym podciąganiu wilgoci. Jeżeli mamy do czynienia z innymi źródłami zawilgoceń (opady, woda z roztopów, higroskopijny pobór wilgoci, woda nienapierająca, woda pod ciśnieniem), należy stosować dodatkowe środki zaradczo-flankujące.

Podstawą do rozpoczęcia prac naprawczych jest wykonanie szczegółowych badań wstępnych. Będą to przede wszystkim badania zawilgocenia (tzw. bilans wilgoci), stanowiące podstawę do wybrania odpowiedniego preparatu iniekcyjnego, obszaru jego zastosowania oraz późniejszej kontroli.

Jak zatem rozumieć wymóg skuteczności prac iniekcyjnych? Skoro rezultatem jest obniżenie zawilgocenia elementu powyżej przepony do poziomu zawilgocenia wywołanego własnościami higroskopijnymi, to przez skuteczność należy rozumieć nie tylko zdolność preparatu do wytworzenia skutecznej bariery przerywającej podciąganie kapilarne, lecz także jej trwałość w czasie.

Na skuteczność przepony poziomej ma wpływ wiele czynników. Zacznijmy od skuteczności fizycznie wykonanych prac.

Instrukcja WTA 4-10-15 [1] wskazuje na możliwość wykonania badań kontrolnych skuteczności wykonanej przepony na obiekcie. Wynika to z faktu, że prawidłowe, tzn. zgodne z wytycznymi ww. instrukcji, wykonanie przepony powinno po około 2 latach dawać wyraźny efekt spadku wilgotności przegrody powyżej przepony. Można to sprawdzić, porównując wilgotność materiału powyżej i poniżej przepony, z uwzględnieniem oczywiście warunków klimatycznych, sposobu użytkowania obiektu itp.

Przez analogię do instrukcji WTA Merkblatt 4-7-15 [2] skuteczność W wykonanych prac można określić wzorem:

gdzie:

Fv - wilgotność masowa przed wykonaniem prac, [%],

Fn - wilgotność masowa po wykonaniu prac, [%],

Fh - wilgotność równowagowa po wykonaniu prac, [%]; w uzasadnionych przypadkach wartość ta może być przyjęta jako zero, jednak decyzja taka musi wynikać z indywidualnych przesłanek (przy minimalnym lub żadnym obciążeniu solami).

Badania takie, aby ich wyniki były miarodajne, muszą być szczegółowo zaplanowane i przeprowadzone - chodzi o pomiary wykonywane w konkretnych, tych samych miejscach, za pomocą miarodajnych metod (np. metody bezpośrednie), na wynik których nie mają wpływu ewentualne sole znajdujące się w murze.

Prace hydroizolacyjne (wykonanie przepony) można uznać za skuteczne, gdy:

 • ich skuteczność jest nie mniejsza niż 70%,
 • stopień przesiąknięcia wilgocią jest nie większy niż 20%,
 • wyniki przeprowadzonych po sobie, zaprogramowanych w ciągu pewnego czasu badań pozwalają na oszacowanie skuteczności na minimum 70%.

Zwykle przyjmuje się, że są to 2 lata. WTA stawia tu jednak warunek, że wyniki ostatniego pomiaru skuteczności muszą wykazywać przynajmniej połowę wartości prognozowanej.

Podstawą skuteczności jest poprawne wykonanie prac, przy czym na wspomnianą poprawność prac ma wpływ:

 • okres, w którym wykonywano prace iniekcyjne,
 • minimalna i maksymalna temperatura podłoża,
 • wilgotność względna powietrza,
 • zastosowany preparat iniekcyjny,
 • rodzaj (baza) preparatu iniekcyjnego,
 • zasada działania preparatu iniekcyjnego,
 • wilgotność iniektowanego muru,
 • stopień przesiąknięcia wilgocią muru,
 • grubość ściany,
 • rodzaj materiału ściany i rodzaj muru (cegła, cegła wapienno-piaskowa, piaskowiec, kamień naturalny, beton; mur mieszany, mur jednowarstwowy, wielowarstwowy; spoina zwietrzała, mocna itp.),
 • inne istotne szczegóły (pustki, stara przepona itp.),
 • sposób wykonywania iniekcji (ciśnieniowa, grawitacyjna, stosowany agregat/pompa, zastosowany dodatkowy osprzęt/zasobnik, jednorzędowa, dwurzędowa, dwustronna, średnica, rozstaw i kąt nachylenia otworów, głębokość nawiertów),
 • usytuowanie rzędu otworów (kondygnacja podziemna, parter, piętro, poziom gruntu, ..... cm ponad poziomem otaczającego terenu, pod stropem, na dole ściany itp.),
 • dodatkowe czynności - alkalizacja muru przed/po iniekcji, wstępne osuszanie pasa iniekcji itp.),
 • zużycie materiału (zakładane, rzeczywiste).

Zastosowane przy iniekcji materiały tworzą w przekroju poziomym muru przeponę poziomą przerywającą podciąganie kapilarne. Charakteryzują ją następujące sposoby działania:

 • na skutek osadzania się w porach i kapilarach pewnych substancji zmniejsza się ich średnica, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do całkowitego zamknięcia światła kapilary i jej uszczelnienia.
 • preparat iniekcyjny, oddziałując na ściany kapilar, hydrofobizuje je, co prowadzi do powstania niezwilżalnej warstwy (przegrody) nieposiadającej zdolności kapilarnego podciągania wody.
 • na skutek właściwości preparatu do iniekcji następuje hydrofobizaja ścian kapilar, a także zwężenie ich światła, przy czym właściwości penetrujące preparatu muszą umożliwiać także przerwanie zarówno dużych, jak i małych kapilar.

Jednak preparat wprowadza się w mokry mur, czyli taki, którego kapilary wypełnione są wodą.

Wilgotność masowa Wm to stosunek masy wody znajdującej się w materiale do masy suchego materiału [%]. Jednak przepona jest skuteczna tylko wtedy, gdy źródłem zawilgocenia jest kapilarny pobór wody. Materiały typu cegła, kamień naturalny czy zaprawa są materiałami porowatymi, a zjawisko podciągania kapilarnego polega na przyciąganiu wody przez ścianki porów.

Preparaty do iniekcji mogą wypełniać zarówno rysy i pustki, jak również pory i kapilary. Do tego dochodzi sposób zachowania się wilgoci, a także preparatów iniekcyjnych - inny w porach, inny w kapilarach.

Istotna jest wielkość porów i stopień ich wypełnienia wilgocią oraz sposób, w jaki preparat iniekcyjny przerywa podciąganie kapilarne. Pory kapilarne charakteryzują się swobodną penetracją przez wilgoć kapilarną. Przez mikropory możliwy jest ruch wilgoci pod postacią pary wodnej, natomiast wypełnienie tego typu porów jest mocno utrudnione.

W przypadku porów powietrznych - ich wypełnienie jest możliwe tylko pod ciśnieniem. Dlatego też struktura porowatości (rozkład objętości porów w zależności od ich średnicy) ma zasadniczy wpływ na wybór metody i materiału do iniekcji.

Drugim istotnym parametrem jest ich łączna objętość. Z tego powodu badaniem determinującym dobór materiału iniekcyjnego jest tzw. bilans wilgoci - określenie istniejącego zawilgocenia masowego oraz oznaczenie maksymalnego poboru wody (wilgotności w stanie pełnego nasycenia). Iloraz tych wartości pozwala na określenie tzw. stopnia przesiąknięcia wilgocią. Na ich podstawie tworzy się poziome i pionowe "mapy zawilgoceń" (rozkład zawilgocenia w przegrodzie, w zależności od przyczyn, podano na RYS. 1-4).

RYS. 1-4. Rozkład wilgoci w przekroju muru w zależności od przyczyny zawilgocenia: kapilarny pobór wilgoci (1), zawilgocenie na skutek opadów atmosferycznych (2), wilgoć kondensacyjna (3), zawilgocenie na skutek higroskopijnego wchłaniania wilgoci (4); rys. archiwum autora

RYS. 1-4. Rozkład wilgoci w przekroju muru w zależności od przyczyny zawilgocenia: kapilarny pobór wilgoci (1), zawilgocenie na skutek opadów atmosferycznych (2), wilgoć kondensacyjna (3), zawilgocenie na skutek higroskopijnego wchłaniania wilgoci (4); rys. archiwum autora

Oprócz tego ustala się laboratoryjnie udział wilgoci higroskopijnej oraz stopień higroskopijnego przesiąknięcia wilgocią.

Wymogi badawcze zgodne z instrukcją WTA 4-11-16

Warto zauważyć, że instrukcja WTA 4-11-16 [3] wyraźnie nawiązuje do parametru zwanego stopniem nasycenia wilgocią, odwołując się do instrukcji WTA 4-11-02 [4]. Wynika to z przyjęcia tego właśnie współczynnika jako parametru determinującego użycie konkretnego iniektu. Na tym parametrze bazują wytyczne dotyczące badania skuteczności preparatów do iniekcji [1], dlatego jego oznaczenie jest podstawą do wybrania odpowiedniego preparatu iniekcyjnego, obszaru jego zastosowania oraz późniejszej kontroli. Te wszystkie dane oraz dodatkowe badania pozwalają określić, albo przynajmniej oszacować, w ogólnej wielkości zawilgocenia przegrody udział wilgoci podciąganej kapilarnie (wykonywanie iniekcji w murach, których zawilgocenie nie jest spowodowane podciąganiem kapilarnym, nie przyczyni się do odcięcia dostępu wilgoci).

Badania skuteczności preparatu iniekcyjnego [1] wymagają wykonania testowego muru, a przeprowadza się je dla trzech przedziałów definiowanych właśnie przez stopień przesiąknięcia wilgocią DFG (z niem. Durchfeuchtungsgrad - DFG). WTA wymaga przeprowadzenia badań dla DFG równego 60%, 80% oraz 95%.

W celu przeprowadzenia badań skuteczności preparatu iniekcyjnego konieczne jest wykonanie trzech testowych murków (FOT. 1-3). W dwóch wykonuje się iniekcje, trzeci, w którym nie wykonuje się iniekcji, służy do porównań.

FOT. 1-3. Murki testowe do badań skuteczności preparatów do iniekcji; fot. Weber-Deitermann

FOT. 1-3. Murki testowe do badań skuteczności preparatów do iniekcji; fot. Weber-Deitermann

Porównywalność i jednoznaczność wyników badań zapewniają szczegółowo zdefiniowane wymogi odnośnie cegieł i zaprawy murów testowych. Cegły i zaprawy wykorzystane do badań muszą cechować się następującymi parametrami:

 • Cegła:
  - typ: cegła pełna, specjalna (jest to specjalny, ręcznie formowany typ cegieł, wykorzystywany do badań skuteczności preparatów iniekcyjnych),
  - wymiary [mm] - 240×115×71,
  - gęstość ρf[g/cm3] - około 1,65,
  - wytrzymałość na ściskanie ßst[N/mm2] - około 30,
  - maks. nasiąkliwość masowa (pod ciśnieniem atmosferycznym) umax[%] - około 11,
  - porowatość p [%] - około 30,
  - współczynnik nasiąkliwości kapilarnej w [kg/m2×h1/2] - około 10.
 • Zaprawa wapienna - iniekcja bezciśnieniowa:
  - wapno suchogaszone - 1 część objętościowa,
  - piasek - 4 części objętościowe,
  - konsystencja zaprawy - umożliwiająca aplikacje kielnią.
 • Zaprawa wapienno-cementowa - iniekcja ciśnieniowa:
  - wapno suchogaszone - 2 części objętościowe,
  - cement CEM I 32,5 - 0,5 części objętościowej,
  - piasek - 8 części objętościowych,
  - konsystencja zaprawy - umożliwiająca aplikacje kielnią.

Instrukcja opisuje także szczegółowo sposób przygotowywania murków testowych oraz ich sezonowania, jak również sposób wiercenia otworów:

Przy iniekcji bezciśnieniowej dla każdej wartości granicznej stopnia przesiąknięcia wilgocią (60%, 80% i 95%) niezbędne jest wykonanie trzech murków testowych o wymiarach przedstawionych na RYS. 5-6. Grubość spoin poziomych powinna wynosić około 12 mm, pionowych - 10 mm.

RYS. 5-6. Murek testowy do badania skuteczności iniektów w iniekcji grawitacyjnej; rys. archiwum autora

RYS. 5-6. Murek testowy do badania skuteczności iniektów w iniekcji grawitacyjnej; rys. archiwum autora

Mur musi składać się z 5 warstw cegieł. Po wykonaniu murków muszą one przynajmniej przez 28 dni znajdować się w temperaturze pokojowej. Kąt nachylenia otworów nie powinien być większy niż 45° i nie mogą one być wykonane w dolnej i wierzchniej warstwie cegieł. Rozstaw osiowy otworów powinien wynosić 10-12,5 cm, a maksymalna średnica nawiertów 30 mm.

Po wykonaniu otworów należy je odpylić, np. przez odessanie lub przedmuchanie. Przy wykonywaniu otworów nie można dopuścić do zerwania przyczepności pomiędzy cegłą a zaprawą, spowodowałoby to zaburzenia kapilarnego transportu wilgoci, co dyskwalifikuje przydatność takiego murka. W dwóch murkach wykonuje się iniekcję, trzeci stanowi bazę porównawczą.

Przy iniekcji ciśnieniowej badanie następuje także dla trzech wartości stopnia przesiąknięcia wilgocią próbki (60%, 80% i 95) zatem niezbędne jest wykonanie trzech murków testowych (dla każdego zakresu badań) o wymiarach przedstawionych na RYS. 7-8.

RYS. 7-8. Murek testowy do badania skuteczności iniektów w iniekcji ciśnieniowej; rys. archiwum autora

RYS. 7-8. Murek testowy do badania skuteczności iniektów w iniekcji ciśnieniowej; rys. archiwum autora

Grubość spoin poziomych powinna wynosić około 12 mm, pionowych około 10 mm. Mur musi składać się z 7 warstw cegieł. Pierwszą warstwę cegieł stawia się na specjalnym ruszcie umieszczonym w kształtowniku uformowanym w literę U, umożliwiającym bezpieczne przenoszenie ścianki. Po wykonaniu ścianek konieczne jest ich przechowywanie przez przynajmniej 28 dni w temperaturze +23°C przy 50% wilgotności względnej powietrza.

Następnym etapem jest wykonanie nawiertów w sposób niepowodujący mechanicznego uszkodzenia fugi. Otwory mogą być wykonane w jednym lub dwóch rzędach, poziomo lub pod kątem nie większym niż 45°. Niedopuszczalne jest przechodzenie nawiertów przez dolną i wierzchnią warstwę cegieł. Rozstaw osiowy otworów powinien wynosić 10-12,5 cm, a maksymalna średnica nawiertów 30 mm. Po wykonaniu otworów należy je odpylić, np. przez odessanie lub przedmuchanie.

Murki przeznaczone do badań należy najpierw podgrzać do temperatury +60°C (maksymalny przyrost temperatury 5°/h) i przechowywać w tej temperaturze do uzyskania stałej masy. Po ostudzeniu do temperatury pokojowej murki nawilża się wodą do wysycenia. Na tej bazie określa się rachunkowo ilość wody niezbędną do uzyskania żądanego stopnia przesiąknięcia wilgocią.

W celu uzyskania wymaganego stopnia przesycenia wilgocią murki suszy się do stałej masy, po czym nawilża się z każdej strony, wykorzystując wcześniej wyliczoną ilość wody. Alternatywnie można wysyconą próbkę suszyć do momentu uzyskania żądanego współczynnika przesiąknięcia.

Po wchłonięciu wymaganej ilości wody próbki zabezpiecza się paroszczelną powłoką. Do rozpoczęcia właściwych badań wymagany jest jednakże czasokres rzędu 1-2 miesiące, pozwala on na równomierne zawilgocenie całej objętości próbki.

Tak precyzyjne warunki przygotowania murków do badań, jak również ustalania odpowiedniego współczynnika przesiąknięcia wilgocią mają na celu uzyskanie identycznych warunków brzegowych, niezbędnych do wykazania skuteczności (lub jej braku) różnych preparatów do iniekcji. Wytyczne WTA nie zabraniają stosowania przed rozpoczęciem iniekcji dodatkowych środków, np. zapobiegających niekontrolowanemu wyciekowi iniektu, lecz wymagają zaznaczenia tego faktu w protokole badań.

Przeprowadzanie prób badawczych

Iniekcję wykonuje się w murze o zadanym stopniu przesiąknięcia wilgocią, zgodnie z wytycznymi producenta preparatu iniekcyjnego.

 • Dla iniekcji w murze przy stopniu przesiąknięcia wilgocią 95%, natychmiast po wykonaniu przepony, zarówno mury z nawiertami, jak i murek odniesienia umieszcza się w pojemniku z wodą, w taki sposób, aby połowa grubości dolnej warstwy cegieł znajdowała się w wodzie.
 • Powierzchnie próbki zostają również zabezpieczone paroszczelną powłoką lub folią.
 • Badanie skuteczności przepony rozpoczyna się najpóźniej 14 dni po iniekcji przy przechowywaniu w warunkach pokojowych.
 • Gdy iniekcja wykonywana jest w próbce o stopniu przesiąknięcia wilgocią 80% lub 60%, to bezpośrednio po iniekcji powierzchnie zostają zabezpieczone paroszczelną powłoką lub folią, a badanie skuteczności przepony rozpoczyna się w momencie zgodnym z wytycznymi producenta iniektu, jednak najpóźniej 28 dni po wykonaniu iniekcji i przechowywaniu w warunkach pokojowych.

Jako że skuteczność preparatów do wykonywania przepony ograniczona jest do pewnego obszaru zastosowań, warunków brzegowych i innych parametrów, instrukcja WTA uwzględnia dodatkowo np. konieczność alkalizacji muru po iniekcji, alkalizacji muru przed iniekcją, braku konieczności wykonywania wstępnych czynności przygotowawczych czy też wymóg wstępnego podsuszanie muru, przy czym te dodatkowe warunki mogą być określone oddzielnie, dla iniekcji ciśnieniowej i bezciśnieniowej. Skuteczność wykonanej przepony określić można na trzy sposoby.

RYS. 9. Schemat sposobu badania skuteczności preparatu do iniekcji przez pomiar ilości odparowanej wilgoci; rys. archiwum autora 1 - pojemnik z żelem cechującym się zdolnością do pobierania wilgoci z otoczenia (Silica Gel), 2 - rejestrator parametrów cieplno­‑wilgotnościowych

RYS. 9. Schemat sposobu badania skuteczności preparatu do iniekcji przez pomiar ilości odparowanej wilgoci; rys. archiwum autora 1 - pojemnik z żelem cechującym się zdolnością do pobierania wilgoci z otoczenia (Silica Gel), 2 - rejestrator parametrów cieplno­‑wilgotnościowych

Pierwszy polega na nałożeniu na górną powierzchnię specjalnego klosza, tworzącego zamkniętą przestrzeń, niepozwalającą na wnikanie do niej wilgoci z otoczenia, lecz tylko z górnej powierzchni próbki (RYS. 9). Wstawienie pod klosz zbiornika ze specjalnym żelem cechującym się zdolnościami do pobierania wilgoci z otoczenia (­Silica Gel) i regularne ważenie zasobnika pozwala na określenie ilości wyparowanej z murka wilgoci. Dodatkowo rejestrowane są parametry cieplno‑wilgotnościowe panujące pod kloszem.

Drugą metodą jest określenie wilgotności przy pomocy techniki mikrofalowej. Próbkę z naniesionymi punktami pomiarowymi pokazują RYS. 10-11. Takie badania przeprowadzane są oczywiście zarówno na murku z przeponą, jak i na murku referencyjnym.

RYS. 10-11. Schemat sposobu badania skuteczności preparatu do iniekcji przez pomiar wilgotności za pomocą mikrofal; rys. archiwum autora

RYS. 10-11. Schemat sposobu badania skuteczności preparatu do iniekcji przez pomiar wilgotności za pomocą mikrofal; rys. archiwum autora 

Trzecią metodą, pokazaną na RYS. 12, jest pomiar objętościowy. Mierzy się tu objętość wody (w litrach lub mililitrach) odparowanej z powierzchni przekroju poprzecznego próbki w ciągu 1 dnia. Dodatkowe odparowanie mierzone jest za pomocą referencyjnej rurki pomiarowej (cylindra), charakteryzującego się tymi samymi wymiarami co rurka pomiarowa aparatu pokazanego na RYS. 12.

RYS. 12. Schemat sposobu badania skuteczności preparatu do iniekcji przez pomiar ilości objętości wody odparowanej z powierzchni przekroju poprzecznego próbki w jednostce czasu; rys. archiwum autora

RYS. 12. Schemat sposobu badania skuteczności preparatu do iniekcji przez pomiar ilości objętości wody odparowanej z powierzchni przekroju poprzecznego próbki w jednostce czasu; rys. archiwum autora 


1 - murek testowy, 2 - paroszczelna powłoka (żywica epoksydowa), 3 - zbiornik z tworzywa sztucznego z zamknięciem, 4 - uszczelnienie (masa silikonowa), 5 - cylinder pomiarowy z objętościową podziałką umożliwiający pomiar odparowanej wody, 6 - woda

Dopiero pozytywne wyniki jednego z trzech powyższych badań pozwalają na udokumentowanie skuteczności działania preparatu iniekcyjnego.

Kryterium oceny polega na porównaniu ilości odparowanej wilgoci, wilgotności lub przepuszczalności wody zainiektowanego murka z murkiem testowym. Musi ona spaść w ciągu zadeklarowanego czasu (nie dłuższego niż 6 miesięcy) przynajmniej o 50% oraz nie może wzrastać w czasie przeprowadzania badań.

Po zakończeniu badań z drugiego od góry rzędy cegieł pobiera się próbki cegły i zaprawy (w miarę możliwości nie powinny one zawierać iniektu) i metodami bezpośrednimi określa się ich wilgotność lub stopień przesiąknięcia wilgocią.

W tym miejscu trzeba wspomnieć o krajowych wytycznych ITB: ZURT-15/IV.21/2008 - Wyroby przeznaczone do wykonywania poziomych izolacji przeciwwilgociowych metodą iniekcji [5]. Jako kryterium przyjmują one badanie efektywności działania przepony determinowane poprzez obniżenie zawilgocenia muru po 3 miesiącach o wartość uzyskaną w badaniach oraz zachodzenie na siebie obszarów penetracji iniektu w sąsiednich otworach przy spełnieniu wymogu przesycenia muru na całej grubości.

W tym badaniu murek testowy wykonuje się z cegły ceramicznej pełnej klasy 150, na zaprawie cementowo-wapiennej (cement portlandzki:wapno hydratyzowane:piasek = 1:1:6 wagowo). Mur sezonuje się przez jeden miesiąc po czym przez około 28 dni zwilża się go do maksymalnego nasycenia i umieszcza w wodzie, której poziom wynosi 30 cm od spodniej płaszczyzny poziomej muru. Jej poziom jest stały podczas trwania badania.

Samą iniekcję wykonuje się zgodnie z zaleceniami producenta iniektu (średnica i rozstaw otworów, kąt nachylenia, iniekcja jedno- lub dwurzędowa (RYS. 13).

RYS. 13. Murek testowy i schemat wykonywania iniekcji; rys. [5]

RYS. 13. Murek testowy i schemat wykonywania iniekcji; rys. [5]

Ocena efektywności działania przepony określana jest wartością średniego obniżenia się zawilgocenia muru (zmianą wilgotności masowej próbek muru) jako efektu wykonania przepony poziomej, w stosunku do wilgotności początkowej muru uzyskanej po jego maksymalnym nasyceniu wodą, określonej przed wykonaniem iniekcji. Badanie wykonuje się metodami bezpośrednimi. Próbki do badań wilgotności pobiera się z muru testowego obok otworów iniekcyjnych po jego wysyceniu wodą (bezpośrednio przed wykonaniem iniekcji) oraz po 30, 60 i 90 dniach od daty wykonania iniekcji.

Ocena rozchodzenia się preparatu w murze wykonywana jest wizualnie, wstępnie w trakcie wykonywania iniekcji i ostatecznie po okresie 1 miesiąca od momentu wykonania iniekcji.

Literatura

 1. WTA Merkblatt 4-10-15, "Injektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchtetransport".
 2. WTA Merkblatt 4-7-15, "Nachträgliche mechanische Horizontalsperre".
 3. WTA Merkblatt 4-11-16, "Messung des Wassergehalts bzw. der Feuchte bei mineralischen Baustoffen".
 4. WTA Merkblatt 4-11-02, "Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen".
 5. ZURT-15/IV.21/2008, "Wyroby przeznaczone do wykonywania poziomych izolacji przeciwwilgociowych metodą iniekcji".
 6. WTA Merkblatt 4-5-99, "Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik".
 7. WTA Merkblatt 2-83, "Feuchtigkeitsmessung von Mauerwerk in den Altbausanierung und Baudenkmalpflege".
 8. WTA Merkblatt 4-4-04, "Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit".
 9. C. Magott, "Odtwarzanie izolacji poziomej i pionowej podczas renowacji obiektów zabytkowych", Konferencja IZOLACJE 2013 "Rola izolacji w nowoczesnym projektowaniu i architekturze".
 10. M. Rokiel, "Renowacje obiektów budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót", Grupa MEDIUM, Warszawa 2013.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

mgr inż. Tomasz Połubiński, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, mgr inż. Remigiusz Jokiel Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie...

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie...

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić wnikanie wody oraz wilgoci w strukturę przegród zagłębionych w gruncie.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo)...

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem....

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie

W pierwszej części artykułu [Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające] omówione zostały zasady doboru materiałów wodochronnych. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem i uzupełnieniem informacji o specyfice...

W pierwszej części artykułu [Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające] omówione zostały zasady doboru materiałów wodochronnych. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem i uzupełnieniem informacji o specyfice i zastosowaniu hybrydowych mas uszczelniających.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.