Izolacje.com.pl

Płyta fundamentowa – posadowienie i układ warstw

Ground slab – foundation and layer arrangement

Poznaj właściwości płyty fundamentowej
Fot.: T. Rybarczyk

Poznaj właściwości płyty fundamentowej


Fot.: T. Rybarczyk

Płyta fundamentowa jest elementem budynku – konstrukcją, która zapewnia bezpośrednie posadowienie budynku na gruncie. Przekazuje obciążenia działające na budynek (użytkowe i oddziaływania środowiska, wiatru i śniegu) oraz ciężar budynku na podłoże gruntowe. Sama również przejmuje oddziaływania podłoża gruntowego. Jest to więc bardzo ważny element budynku, który decyduje o jego trwałości oraz bezpieczeństwie użytkowania.

Zobacz także

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

SUEZ Izolacje Budowlane Jakich materiałów użyć do izolacji fundamentów?

Jakich materiałów użyć do izolacji fundamentów? Jakich materiałów użyć do izolacji fundamentów?

Budowa domu to zdecydowanie jedno z większych przedsięwzięć, jakie podejmujemy w życiu. Mądre zaplanowanie całej budowy zdecydowanie przyspiesza wszystkie prowadzone prace, zmniejsza czasowe odstępy pomiędzy...

Budowa domu to zdecydowanie jedno z większych przedsięwzięć, jakie podejmujemy w życiu. Mądre zaplanowanie całej budowy zdecydowanie przyspiesza wszystkie prowadzone prace, zmniejsza czasowe odstępy pomiędzy poszczególnymi etapami oraz pozwala na zaoszczędzenie środków finansowych. W planie warto uwzględnić też dobór technologii i materiałów, jakie użyjemy do wykonania izolacji fundamentów tak, aby wykonane izolacje były trwałe i działały sprawnie przez lata.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

 

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są właściwości płyty fundamentowej. W pierwszej części jest ona omawiana jako alternatywa posadowienia budynku oraz jako konstrukcja, scharakteryzowane zostają także jej inne funkcje, takie jak związane z przeprowadzeniem instalacji. W drugiej części uwaga skupiono się na układzie warstw i ich części składowych. Na koniec zostaje scharakteryzowane ocieplenie płyty fundamentowej za pomocą lekkiego betonu w miejsce polistyrenu XPC.

Ground slab – foundation and layer arrangement

Properties of the ground slab are the subject of the Article. In the first part, the above mentioned is discussed as an alternative to the foundation of a building and as a structure, its other functions, including those related to the routing of the installation, are also characterized. The second part focuses on the arrangement of the layers and components thereof. Finally, the insulation of the ground slab is characterized by light concrete in place of the XPC polystyrene.

Dla elementu budynku, jakim jest płyta fundamentowa, istotne są nie tylko kwestie konstrukcyjne. Płyta coraz częściej przejmuje inne ważne dla użytkowania budynku funkcje, na przykład związane z instalacjami. Powinna być wykonana dobrze nie tylko pod względem konstrukcyjnym, musi również być właściwie zabezpieczona różnymi izolacjami.

Widać trend, że płyty fundamentowe stosowane są coraz częściej, mimo że teoretycznie jest to rozwiązanie droższe od tradycyjnych fundamentów w postaci ław fundamentowych. Są jednak przypadki, kiedy zastosowanie płyty fundamentowej jest bardziej racjonalne niż ław fundamentowych. Trend wzrostu zastosowania płyt fundamentowych spowodowany jest również tym, że coraz więcej firm specjalizuje się w wykonywaniu różnego rodzaju autorskich opracowań tego rodzaju posadowienia.

Płyta fundamentowa jako alternatywne posadowienie

Najbardziej popularnymi posadowieniami dla prostych budynków w Polsce wciąż jeszcze są ławy fundamentowe, coraz częściej wykonywane są jednak płyty fundamentowe. Co ciekawe, w Niemczech płyty fundamentowe to rozwiązanie tak powszechne jak u nas ławy fundamentowe.

Zastosowanie płyt fundamentowych ma racjonalne uzasadnienie w przypadku wykonania kondygnacji podziemnych. Stanowią one również lepsze rozwiązanie niż ławy fundamentowe w przypadku trudnych warunków gruntowych i występującego wysoko lustra wody. Takie warunki to przesłanki do tego, by zastosować płytę fundamentową. Jej zaletą jest to, że nie posadawia się jej tak głęboko jak ław fundamentowych, płyta fundamentowa nie musi być bowiem posadowiona na głębokości przemarzania.

W przypadku budynków niskich ciężar konstrukcji jest zazwyczaj niższy od ciężaru usuniętego gruntu, zakłada się więc, że osiadanie budynku oraz wszelkie kwestie z tym związane nie będą działać niekorzystnie. Budynek posadowiony na płycie fundamentowej stanowi dosyć sztywny układ konstrukcyjny, który dobrze się sprawdza w trudnych warunkach posadowienia.

Płyta fundamentowa jako konstrukcja

Opaska przeciwwysadzinowa z polistyrenu XPS jest na czas wylewania płyty szalunkiem traconym; fot.: T. Rybarczyk

Opaska przeciwwysadzinowa z polistyrenu XPS jest na czas wylewania płyty szalunkiem traconym; fot.: T. Rybarczyk

Płytę fundamentową wykonuje się jako żelbetową płytę zbrojoną. Zbrojenie może być w postaci prętów lub siatek zbrojeniowych albo w postaci zbrojenia rozproszonego. Czasami jest to rozwiązanie hybrydowe, ze zbrojeniem rozproszonym oraz z dozbrojeniem prętami stref w miejscach występowania obciążeń i na obrzeżu, czyli pod ścianami i słupami, oraz jako zwieńczenie wolnych krawędzi.

Projektant na podstawie danych projektowych (obciążeń budynku, geometrii budynku w kontekście wymiarów, masy budynku oraz warunków gruntowo-wodnych) dobiera geometrię płyty fundamentowej – jej grubość oraz zbrojenie. Na tej podstawie zaprojektowana zostaje płyta pod względem konstrukcyjnym. Ponadto projektant musi założyć głębokość posadowienia oraz zaproponować rozwiązania związane z płytą pod względem różnych izolacji, a nawet instalacji. Niektóre firmy wykonujące płyty zajmują się również projektem i oferują przeprojektowanie posadowienia z ław fundamentowych na płytę fundamentową.

Ze względów konstrukcyjnych istotne jest również zaprojektowanie i wykonanie elementów płyty, które są powiązane z pozostałą częścią konstrukcji budynku. Chodzi np. o żelbetowe schody, słupy, ściany i trzpienie żelbetowe. W płycie należy wówczas przygotować tzw. zbrojenie startowe, które służy do połączenia z nią elementów konstrukcyjnych kondygnacji występującej na płycie.

Płyta fundamentowa – nie tylko funkcja konstrukcyjna w budynku

Płyta fundamentowa to nie tylko element posadowienia budynku. Coraz częściej pełni ona również inne funkcje – często może być na przykład płytą grzewczą. Wówczas to w niej ulokowana jest instalacja ogrzewania podłogowego w postaci zatopionych rur, w których później jest czynnik grzewczy. Stosowane są różnego rodzaju rozwiązania, takie jak instalacje grzewcze powietrzne, wodne oraz elektryczne. Jeśli jest to instalacja wodna lub elektryczna, górna powierzchnia płyty stanowi już powierzchnię do wykończenia materiałami wykończeniowymi nadającymi się na ogrzewanie podłogowe. Rodzaj instalacji ogrzewania ma wpływ na układ warstw pod płytą i na płycie.

Przez płytę przechodzą też elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej. Niekiedy decyzja w sprawie wyboru posadowienia na płycie związana jest wyłącznie z tym, że inwestorzy chcą mieć właśnie taki rodzaj ogrzewania i nie musi ona wynikać z trudnych warunków gruntowych.

Układ warstw

Układ warstw płyty może być różny. Powinna ona być zaprojektowana w taki sposób, by zapewnić właściwą termoizolację i hydroizolację oraz być dopasowana m.in. do instalacji ogrzewania (w zależności od rodzaju czynnika grzewczego oraz miejsca ulokowania instalacji grzewczej).

Warstwy związane z płytą fundamentową – wersja, gdy płyta nie jest płytą grzewczą z czynnikiem wodnym lub elektrycznym (warstwy od góry):

 • wykończenie podłogi,
 • jastrych (z ogrzewaniem podłogowym lub bez ogrzewania podłogowego),
 • styropian posadzkowy (np. 10 cm),
 • płyta fundamentowa (np. 30 cm),
 • polistyren XPS, np. 10 cm (lub pianobeton 500 – np. 60 cm),
 • folia izolacyjna na zakład ze sklejeniem folii wzdłuż za pomocą taśmy,
 • podbudowa z zagęszczonego piasku (20–30 cm) – w warstwie podbudowy instalacja wodno-kanalizacyjna.

Warstwy związane z płytą fundamentową – wersja, gdy płyta jest płytą grzewczą z czynnikiem wodnym lub elektrycznym (warstwy od góry):

 • wykończenie podłogi,
 • płyta fundamentowa (np. 30 cm, z ogrzewaniem podłogowym wodnym lub elektrycznym),
 • polistyren XPS np. 20 cm (lub pianobeton 500, np. 60 cm),
 • folia izolacyjna na zakład ze sklejeniem folii wzdłuż za pomocą taśmy,
 • podbudowa z zagęszczonego piasku (20–30 cm) – w warstwie podbudowy instalacja wodno-kanalizacyjna.

Układ warstw zawsze powinien być dobrany i zgodny z pomysłem na ogrzewanie budynku, jak i z zasadami fizyki budowli, aby nie było strat ciepła, a budynek od spodu był właściwie zabezpieczony przed wilgocią. Oczywiście istotna jest również kwestia nośności.

Do ocieplenia płyty fundamentowej stosuje się polistyren XPS o odpowiednich właściwościach; fot.: T. Rybarczyk

Do ocieplenia płyty fundamentowej stosuje się polistyren XPS o odpowiednich właściwościach; fot.: T. Rybarczyk

Płyta fundamentowa ze zbrojeniem z prętów zbrojeniowych i dozbrojeniem w miejscach występowania ścian nośnych; fot.: T. Rybarczyk

Płyta fundamentowa ze zbrojeniem z prętów zbrojeniowych i dozbrojeniem w miejscach występowania ścian nośnych; fot.: T. Rybarczyk

Wykonanie posadowienia i części składowe warstw

Wszystkie warstwy związane z posadowieniem płyty powinny być wykonane bardzo staranne i z właściwych materiałów. Niedopuszczalne jest zastosowanie materiałów niespełniających wymagań dotyczących przewidywanego zastosowania. Ta część budynku powinna być sprawdzona przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli jest ustanowiony).

Kontroli powinny być poddane deklarowane przez producentów właściwości wybranych materiałów, najlepiej jeszcze przed ich zakupem.

Byłoby najkorzystniej, gdyby został opracowany projekt wykonawczy, z którego wynikałyby wszystkie wymagania materiałowe i wykonawcze, a samo wykonanie płyty byłoby realizowane na jego podstawie bez żadnych odstępstw. Jeśli już ktoś chciałby cokolwiek zmienić, to zmiany powinny zostać zaakceptowane przez projektanta i kierownika budowy.

Wykonanie płyty przebiega szybciej niż wykonanie posadowienia na ławach fundamentowych. W przypadku płyty fundamentowej wykop jest płytszy, nie ma robót murarskich, nie ma robót polegających na wykonywaniu tak wielu hydroizolacji pionowych. Stąd wynikają oszczędności czasu przy wykonywaniu fundamentu płytowego.

W pierwszej kolejności wykonuje się usunięcie warstwy humusu, a więc ziemi biologicznie czynnej o grubości około 30–40 cm. Następnie, w zależności od głębokości posadowienia płyty, może (choć nie musi) zachodzić potrzeba usunięcia kolejnej warstwy gruntu.

Pod płytą należy wykonać podbudowę z zagęszczonego piasku grubości 20–30 cm. Dobrze jest też sprawdzić stopień zagęszczenia. W warstwie piasku wykonuje się instalację wodno-kanalizacyjną.

Uwaga!

Niektórzy wykonawcy zamiast na zagęszczonym piasku układają folię dopiero na ociepleniu z XPS. Nie jest to rozwiązanie zbyt pewne, ponieważ folia ta na etapie układania zbrojenia przeważnie zostaje podziurawiona. Można stwierdzić, że wręcz nie sposób jej nie uszkodzić. A jeśli już się ją uszkodzi, to trudno ją naprawić, bo leży już na niej zbrojenie. Uzasadnione jest więc niestosowanie folii w szalunku z płyt XPS. Zamiast niej należałoby raczej zastosować zalecaną w takich przypadkach specjalną posypkę hydroizolacyjną.

Ze względu na to, że płyta fundamentowa będzie posadowiona powyżej poziomu przemarzania, będzie ona narażona na zasięg niskich temperatur. Zasięg strefy przemarzania przebiega od skraju płyty po obwodzie budynku.

Jeśli płyta nie byłaby odpowiednio zabezpieczona w tych miejscach, grunt w tej strefie byłby narażony na przemarzanie i jeśli byłby to grunt wysadzinowy, to mógłby on być narażony na zmianę objętości. Aby temu zapobiec, należy wykonać odpowiednią termoizolację. W celu wyeliminowania zasięgu niskiej temperatury przy gruncie od strony zewnętrznej budynku wykonuje się ją obwodowo. 

Zabezpieczenie przed przemarzaniem to istotny element budynku. Trzeba przy tym zadbać o odpowiednie ulokowanie opaski i jej geometrię oraz o jej zabezpieczenie na czas układania mieszanki betonowej. W zależności od projektu oraz techniki wykonania płyty fundamentowej wykonuje się ją za pomocą opaski przeciwwysadzinowej betonowej, zabezpieczonej polistyrenem XPS, albo za pomocą samego XPS ulokowanego w pionie. Najlepiej, aby czynności te zostały wykonane zgodnie z projektem, bo rozwiązań jest dosyć dużo.

Ponieważ płyta umiejscowiona jest na gruncie, powinna być właściwie zabezpieczona przed wpływem wilgoci od strony gruntu. Hydroizolacje to istotny element płyty, który bezpośrednio rzutuje na jej trwałość. Dlatego na zagęszczonym piasku rozkłada się folię o grubości 0,3 mm na zakład 30–40 cm ze sklejeniem każdego pasa folii za pomocą taśmy uszczelniającej.

Niekiedy zamiast jednej układa się dwie warstwy folii o grubości 0,2 mm. Stanowi to pierwszą – wstępną warstwę hydroizolacji. Folia powinna zachodzić na opaskę przeciwwysadzinową. Wszystkie przejścia rur instalacji wodno-kanalizacyjnej powinny być uszczelnione, a więc przebita folia powinna zostać przyklejona do rur taśmą. Następnie na folii układa się polistyren XPS.

Grubości XPS mogą być różne. Wg rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dla pomieszczeń o temperaturze niemniejszej niż 16°C wymaga się, by współczynnik U dla podłogi na gruncie wynosił nie więcej niż 0,30 W/(m2∙K). Na przykład przy założeniu zastosowania XPS o grubości 20 cm współczynnik U dla samego XPS wynosi już 0,170 W/(m2∙K). Jest więc to grubość z naddatkiem. Gdyby się chciało spełnić warunek z rozporządzenia, to już warstwa XPS o grubości 11 cm zapewnia współczynnik U = 0,29 W/(m2∙K). By wyliczyć precyzyjnie współczynnik U, należy oczywiście przeprowadzić obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla całego układu warstw płyty.

Niekiedy rozwiązaniem stosowanym w praktyce jest ułożenie na warstwie zagęszczonego piasku 10 cm XPS, a następnie na płycie fundamentowej, dodatkowo, warstwy styropianu posadzkowego EPS o grubości np. 10 cm. To tańsze rozwiązanie okaże się dobre, jeśli w warstwie jastrychu będzie układane ogrzewanie podłogowe lub tego ogrzewania nie będzie. Jednak nie może być ono stosowane, jeśli płyta fundamentowa jest jednocześnie płytą grzewczą z ogrzewaniem wodnym lub elektrycznym.

W tym miejscu dochodzimy do ważnej kwestii, jaką jest dobór właściwej termoizolacji pod płytą. Jaki XPS wybrać?

Ze względu na to, że płyta fundamentowa stanowi dla budynku przegrodę zewnętrzną, wymagana jest odpowiednia izolacja cieplna dla płyty zarówno od spodu, jak i na obrzeżach. Można ją zapewnić między innymi za pomocą termoizolacji wykonanej z polistyrenu XPS. Materiał ten jest odporny na wilgoć w całej swojej objętości, może też przejąć dosyć duże obciążenia powierzchniowe. Znakomicie nadaje się do tego typu zastosowania w gruncie. Ważną właściwością tego wyrobu, poza wytrzymałością na ściskanie, jest pełzanie, które powinno być na niskim poziomie.

Płyta fundamentowa po ułożeniu mieszanki betonowej. Należy ją odpowiednio pielęgnować; fot.: T. Rybarczyk

Płyta fundamentowa po ułożeniu mieszanki betonowej. Należy ją odpowiednio pielęgnować; fot.: T. Rybarczyk

Istotne jest również to, aby zmiany odkształcalności w czasie zachodzące pod wpływem obciążeń były ograniczone. Dlatego tak ważne jest dobranie odpowiedniego materiału – nie nadają się do tego zwykły styropian EPS i niektóre rodzaje polistyrenu XPS.

XPS pod płyty fundamentowe powinien charakteryzować się:

 • odpornością na działanie mrozu (cykle zamrażania–rozmrażania),
 • odpornością na butwienie i korozję biologiczną,
 • bardzo małą absorpcją wilgoci,
 • dużą wytrzymałością mechaniczną,
 • wysokim modułem sprężystości,
 • trwałością użytkowania.

Termoizolacyjne płyty z polistyrenu XPS powinny być układane w tzw. cegiełkę, czyli z przesunięciem połączeń.

Po ułożeniu polistyrenu XPS wykonuje się przejścia odpływów kanalizacyjnych, doprowadza wodę, a następnie układa zbrojenie płyty. Bardzo ważne jest zastosowanie odpowiedniego gatunku stali, odpowiednich średnic, właściwych odległości, zakładów i zakotwień prętów, które mają wpływ na konstrukcję. Nie bez znaczenia jest również zachowanie odpowiedniej otuliny dla prętów zbrojeniowych. Jest to istotne dla zabezpieczenia zbrojenia przed korozją oraz ze względu na to, by zbrojenie kotwiło się w betonie.

Jeśli płyta będzie płytą grzewczą, to instalację ogrzewania umieszcza się pod zbrojeniem górnym płyty.

W płycie należy też umieścić startery, czyli zbrojenie pod elementy konstrukcyjne kondygnacji na płycie. Po zazbrojeniu i ułożeniu instalacji zbrojenie powinno być sprawdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy zostanie to wykonane, przychodzi czas na betonowanie.

Do wykonania płyty stosuje się beton o klasie zadanej przez projektanta w projekcie. Zazwyczaj jest to beton klasy nie niższej niż C20/25 oraz stopniu wodoszczelności W8. Liczba przy literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonu. Jest to wystarczające dla płyty, która zazwyczaj jest dosyć płytko posadowiona, prawdopodobieństwo wystąpienia wody pod ciśnieniem działającej na płytę jest więc niskie. Po wykonaniu płyty wykonuje się kolejne warstwy, jeśli są przewidywane.

Płyta z betonem lekkim zamiast polistyrenu XPS

Zamiast ocieplenia płyty od dołu za pomocą płyt z polistyrenu XPS stosuje się beton lekki – jest to zazwyczaj pianobeton. Wówczas warstwę ocieplenia stanowi dosyć gruba płyta z betonu lekkiego o gęstości około 500 kg/m3. Warstwa pianobetonu spełnia więc funkcję termoizolacyjną. Pianobeton wykonuje się warstwowo w dwóch, trzech warstwach. Jest to potrzebne ze względu na to, że wykonanie warstwy o większej grubości spowodowałoby zagęszczenie się świeżego pianobetonu pod wpływem własnego ciężaru. Takie rozwiązanie, stosowane przez niektórych wykonawców, jest trwałe, wymaga jednak doświadczenia oraz dostępu do wykonawcy pianobetonu.

Podsumowanie

Płyty fundamentowe to coraz częściej spotykane rozwiązanie ­posadowienia. Wykonanie płyty nie jest trudne, a zalet użytkowych wynikających z zastosowania tego typu fundamentu jest ­wiele. Sprawdzają się one w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.

Firm specjalizujących się w wykonaniu płyt jest coraz więcej. Powodzenie realizacji sprawdza się jednak tylko wtedy, gdy projekt zostanie należycie przygotowany, a następnie wszystko wykona się dokładnie zgodnie z nim, używając właściwych materiałów.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Marek Kamieniarz Dom podziemny

Dom podziemny Dom podziemny

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

mgr inż. Maciej Rokiel, mgr inż. Cezariusz Magott Renowacja fundamentów – błędy i zaniedbania

Renowacja fundamentów – błędy i zaniedbania Renowacja fundamentów – błędy i zaniedbania

Wydawać by się mogło, że podstawowym celem działań inwestora powinno być zapewnienie skuteczności prac renowacyjnych, przejawiające się w dążeniu do eliminowania błędów. Niestety, jak pokazuje doświadczenie,...

Wydawać by się mogło, że podstawowym celem działań inwestora powinno być zapewnienie skuteczności prac renowacyjnych, przejawiające się w dążeniu do eliminowania błędów. Niestety, jak pokazuje doświadczenie, nadal jest to pogląd błędny. Liczba popełnianych w pracach renowacyjnych błędów jest ogromna, począwszy od etapu diagnostyki i projektowania, a skończywszy na złym wykonawstwie. Ich konsekwencje są różne, zależne od przyczyny, jednak wspólny jest ich mianownik, a mianowicie koszty związane z...

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa

Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa

Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych...

Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji różni wykonawcy podejmowali kolejne próby naprawy ściany (iniekcje rys i domniemanych pustek), nie uzyskali jednak pożądanych efektów. W związku z tym na zlecenie właściciela budynku przeprowadzono ekspertyzę konstrukcji zbiornika, dzięki której stwierdzono przyczyny obserwowanych...

mgr inż. Jarosław Gasewicz Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie...

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie miało ułatwić wykonywanie hydroizolacji na pionowych elementach budowli stykających się z gruntem.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Jak powódź wpływa na budynek oraz stan jego przyziemi?

Jak powódź wpływa na budynek oraz stan jego przyziemi? Jak powódź wpływa na budynek oraz stan jego przyziemi?

Odra zaczyna swój bieg na terenie Czech w Górach Odrzańskich. O rozmiarach fal powodziowych na jej górnym odcinku, tzn. w Raciborzu, Opolu i we Wrocławiu, decydują wielkości opadów w zlewniach jej czeskich...

Odra zaczyna swój bieg na terenie Czech w Górach Odrzańskich. O rozmiarach fal powodziowych na jej górnym odcinku, tzn. w Raciborzu, Opolu i we Wrocławiu, decydują wielkości opadów w zlewniach jej czeskich górnych dopływów: największej Opawy i mniejszych Ostrawicy i Olzy. Opawa i Odra prowadzą wodę z Sudetów Wschodnich, a Ostrawica i Olza z Beskidu Zachodniego. W dalszym biegu rzeki decydujący wpływ na przebieg wezbrań już poniżej Wrocławia mają jej lewobrzeżne dopływy: Osobłoga i Nysa Kłodzka.

dr inż. Anna Kaczmarek, dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć? Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku....

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku. Ponadto materiały takie jak gips, anhydryt, czyli o dużym współczynniku rozmiękania, pod wpływem wilgoci zmniejszają swoją wytrzymałość mechaniczną. Jest to przyczyną niszczenia płyt gipsowo-kartonowych, tynków i podkładów gipsowych oraz anhydrytowych. Woda powoduje również korozję chemiczną tynków,...

dr inż. Paula Szczepaniak, dr hab. inż. Maria Wesołowska Obliczanie strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem

Obliczanie strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem

W obowiązującym rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku opis procedury obliczania strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem...

W obowiązującym rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku opis procedury obliczania strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem ogranicza się do wskazania normy PN-EN 12831:2006 , według której należy przeprowadzić obliczenia. Jednak przywołana norma nie wyczerpuje problematyki przegród stykających się z gruntem, dlatego problem ten bardzo często pojawia się w dyskusjach przed ministerialnymi egzaminami czy też w trakcie...

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB

Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB

Bezwzględnym wymogiem bezproblemowej i długoletniej eksploatacji budynku jest jego poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie. Podstawą jest m.in. zastosowanie odpowiedniej hydroizolacji...

Bezwzględnym wymogiem bezproblemowej i długoletniej eksploatacji budynku jest jego poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie. Podstawą jest m.in. zastosowanie odpowiedniej hydroizolacji części zagłębionej w gruncie.

mgr inż. Maciej Rokiel Masy KMB do hydroizolacji fundamentów

Masy KMB do hydroizolacji fundamentów Masy KMB do hydroizolacji fundamentów

O skuteczności prac hydroizolacyjnych decyduje przyjęcie poprawnego rozwiązania projektowego, a następnie prawidłowe wykonanie. Dlatego w wytycznych precyzyjnie zdefiniowano stopnie obciążenia wilgocią/wodą,...

O skuteczności prac hydroizolacyjnych decyduje przyjęcie poprawnego rozwiązania projektowego, a następnie prawidłowe wykonanie. Dlatego w wytycznych precyzyjnie zdefiniowano stopnie obciążenia wilgocią/wodą, przedstawiono szczegółowe rysunki detali oraz podano zalecenia będące w zasadzie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Hydroizolacje fundamentów z masami KMB Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

mgr inż. Cezariusz Magott Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa

Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa

Odtwarzanie izolacji hydrofobowych w przyziemiach budynków istniejących wykonuje się wówczas, gdy dotychczasowe zabezpieczenia uległy degradacji lub nie wykonano ich podczas wznoszenia obiektu. Izolacje...

Odtwarzanie izolacji hydrofobowych w przyziemiach budynków istniejących wykonuje się wówczas, gdy dotychczasowe zabezpieczenia uległy degradacji lub nie wykonano ich podczas wznoszenia obiektu. Izolacje poziome i pionowe mają ponownie zabezpieczyć przegrody budynku lub budowli poddawanych renowacji przed wilgocią podciąganą z gruntu, wodą opadową lub naporową.

mgr inż. Maciej Rokiel Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu...

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu oraz wyniki wykonanych badań wykazały błędy popełnione na etapie projektowania oraz budowy obiektu.

Austrotherm Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów

Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów

Ocieplenie fundamentów to decyzja, której konsekwencje ponosimy przez cały okres użytkowania domu. Warto do tego zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

Ocieplenie fundamentów to decyzja, której konsekwencje ponosimy przez cały okres użytkowania domu. Warto do tego zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

dr Bogumiła Chmielewska, mgr inż. Jerzy Koper Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji

Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji

W pierwszej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji omówiono klasyfikację i przyczyny powstawania rys w betonie. Wymieniono także możliwości naprawy...

W pierwszej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji omówiono klasyfikację i przyczyny powstawania rys w betonie. Wymieniono także możliwości naprawy ze szczególnym uwzględnieniem metody iniekcji.

dr Bogumiła Chmielewska, mgr inż. Jerzy Koper Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy

Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy

Aby zapewnić przyjęty w projekcie okres użytkowania konstrukcji, należy zabezpieczyć ją przed oddziaływaniami mogącymi wpłynąć na trwałość. Dotyczy to m.in. naprawy rys.

Aby zapewnić przyjęty w projekcie okres użytkowania konstrukcji, należy zabezpieczyć ją przed oddziaływaniami mogącymi wpłynąć na trwałość. Dotyczy to m.in. naprawy rys.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Budowa fundamentów - poradnik

Budowa fundamentów - poradnik Budowa fundamentów - poradnik

Fundament to podstawa każdego budynku. Aby skutecznie spełniał swoje zadanie - stanowił oparcie dla konstrukcji domu i chronił przed wilgocią z zewnątrz- musi być dopasowany do istniejących warunków oraz...

Fundament to podstawa każdego budynku. Aby skutecznie spełniał swoje zadanie - stanowił oparcie dla konstrukcji domu i chronił przed wilgocią z zewnątrz- musi być dopasowany do istniejących warunków oraz przewidywanych obciążeń. Jak prawidłowo wykonać fundamenty?

Damian Żabicki Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Penetrujące materiały hydroizolacyjne Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Materiały rolowe do izolacji fundamentów

Materiały rolowe do izolacji fundamentów Materiały rolowe do izolacji fundamentów

Do najstarszych materiałów stosowanych do hydroizolacji fundamentów można zaliczyć materiały rolowe, które mają tę przewagę nad izolacjami bezspoinowymi, że pozwalają na niemal natychmiastowe zasypanie...

Do najstarszych materiałów stosowanych do hydroizolacji fundamentów można zaliczyć materiały rolowe, które mają tę przewagę nad izolacjami bezspoinowymi, że pozwalają na niemal natychmiastowe zasypanie wykopu, a folie z tworzyw sztucznych - o ile nie są klejone do podłoża - pozwalają na zaizolowanie niestabilnego lub zanieczyszczonego podłoża.

KOESTER Polska Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest...

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest zewnętrzna hydroizolacja piwnic od środka w technice iniekcji kurtynowej z użyciem żelów iniekcyjnych - np. KÖSTER Injectionsgel G4.

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą? Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty....

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty. Aby zapewnić ich skuteczną i trwałą ochronę, należy zastosować nowoczesne materiały izolacyjne, właściwie dobrać rozwiązania konstrukcyjne i zadbać o prawidłowe wykonanie.

dr inż. Grzegorz Dmochowski, dr inż. Piotr Berkowski Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi

Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi

Zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma obecnie garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej...

Zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma obecnie garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej kondygnacji.

dr inż. Paula Szczepaniak Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi

Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi

Mostek termiczny połączenia budynku z gruntem, w przypadku stosowania typowego liniowego posadowienia budynku, czyli przy zastosowaniu ław fundamentowych, jest elementem, w którym trudno zachować podstawowy...

Mostek termiczny połączenia budynku z gruntem, w przypadku stosowania typowego liniowego posadowienia budynku, czyli przy zastosowaniu ław fundamentowych, jest elementem, w którym trudno zachować podstawowy warunek dobrej izolacyjności przegrody zewnętrznej - ciągłość na obwodzie bryły.

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać » Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Stawianie hali - co musisz wiedzieć» Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować? Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mieszkanie.pl Co można wybudować bez pozwolenia?

Co można wybudować bez pozwolenia? Co można wybudować bez pozwolenia?

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami,...

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami, aby nie popełnić błędu. Ustawa została w znacznej części zliberalizowana, ale niektóre budowle są obarczone dokumentacją i dla ich legalności wystarczy jedynie zgłoszenie. Więcej na ten temat dowiesz się poniżej.

merXu Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi,...

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi, elektrotechniki i oświetlenia, budownictwa, instalacji, maszyn i metalurgii czy bezpieczeństwa pracy.

fischer Polska sp. z o.o. Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań,...

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań, oferuje bogate portfolio wyrobów przeznaczonych do stosowania w izolacji.

Bauder Polska Sp. z o. o. Kompletne systemy dachów zielonych

Kompletne systemy dachów zielonych Kompletne systemy dachów zielonych

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym okresie...

merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Sprawdzeni dostawcy na merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie...

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie do potrzeb firm i specyfiki rynku B2B.

Izolacje Pluimers Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ocieplenie poddasza pianą PUR Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym...

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym i szybkim sposobem jest ocieplenie poddasza pianą pur. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy produkt wraz z usługą, która zazwyczaj trwa 1-2 dni. Inwestor nie musi praktycznie o nic się martwić. Bardzo ważny jest jednak wybór piany pur.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe? Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej...

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w 2020 roku w pożarach w naszym kraju zginęło 489 osób, z czego 360 w pożarach budynków, czyli 7 na 10 ofiar zginęło w mieszkaniach lub domach. Aż 1859 osób zostało rannych. To duże liczby!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.