Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zespolone izolacje strukturalne i kurtynowe w budynku historycznym – studium przypadku

Combined structural and curtain insulation in a historical building – case study

Pistolet do iniekcji ciśnieniowych, fot. archiwum C. Magott

Pistolet do iniekcji ciśnieniowych, fot. archiwum C. Magott

Woda przyspiesza procesy niszczenia substancji, z jakiej wykonane są przegrody ceramiczne. W przeszłości, mimo że nie znano współczesnych technik diagnostycznych, z dużym rozmysłem wybierano miejsce wznoszenia obiektów budowlanych. Przykładowo lokacja klasztorów cysterskich mogła odbywać się tylko w miejscach, których warunki wodno-gruntowe były obserwowane przynajmniej przez okres kilku lat [1]. Wykonywano doły próbne, sprawdzając rodzaj gruntu, oraz obserwowano, czy miejsce powstania nie jest zalewane w różnych porach roku. Sprawdzano także dostępność źródeł wody i uwarunkowania logistyczne.

Zobacz także

dr inż. Bartłomiej Monczyński Metody iniekcyjnego uszczelniania rys i złączy

Metody iniekcyjnego uszczelniania rys i złączy Metody iniekcyjnego uszczelniania rys i złączy

Iniekcje uszczelniające wykonywane są w przegrodach budowlanych wykonanych z betonu i żelbetu, jak również w konstrukcjach murowych, jako zabezpieczenie przed wodą pod ciśnieniem, niewywierającą ciśnienia...

Iniekcje uszczelniające wykonywane są w przegrodach budowlanych wykonanych z betonu i żelbetu, jak również w konstrukcjach murowych, jako zabezpieczenie przed wodą pod ciśnieniem, niewywierającą ciśnienia oraz wilgotnością gruntu [1].

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

RAXY Sp. z o.o. Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

W artykule przedstawiono sposób zabezpieczenia ścian obiektu zabytkowego, które są całkowicie zagłębione w gruncie, a pomieszczenia piwniczne są wykorzystywane do celów archiwizacyjnych. Opisano etapy prac renowacyjnych.

Combined structural and curtain insulation in a historical building – case study

The article presents the method of securing the walls of a historic building, which are completely buried in the ground, and the basement rooms are used for archiving purposes. The stages of renovation work are described.

***

W przeszłości nie stosowano izolacji przeciwwilgociowych w dzisiejszym rozumieniu, jednakże radzono sobie z wilgocią, budując fundamenty z materiałów mało nasiąkliwych i stosując przekładki z warstw gliny. O ile było to możliwe, znaczące obiekty budowano na wzniesieniach na nośnych gruntach przepuszczalnych lub spoistych. Tak więc stosowano różne techniki i sposoby, aby już zaistniałe zawilgocenie zminimalizować [2].

Biorąc pod uwagę stan zawilgocenia budynku, optymalnym rozwiązaniem jest utrzymywanie przegród w stanie równowagi wilgotnościowej, co oznacza, iż poziom zawilgocenia przegród powinien być utrzymywany na stałym niskim, podanym w literaturze technicznej, poziomie.

Na stan zawilgocenia przegród może wpływać jednocześnie wiele czynników, takich jak rodzaj materiału, z jakiego wykonane są ściany fundamentowe, poziom ich zagłębienia, rodzaj otaczającego je gruntu, sposób odprowadzenia wód opadowych, poziom, na którym występuje woda gruntowa, sposób użytkowania pomieszczeń i wiele innych. Monumentalne obiekty wykonane z cegły były stale lub czasowo w różnym stopniu zawilgacane, porównując zachowane stare zdjęcia obiektów lub przekazy użytkowników można założyć, że kiedyś do oznak zawilgocenia nie przykładano takiej wagi jak obecnie.

Próba obniżenia zawilgocenia masowego ścian obiektów historycznych, które na poziomie przyziemia lub krypt/piwnic mają znaczne grubości i są całkowicie lub częściowo zagłębione w gruncie, bez przeprowadzenia dogłębnej diagnostyki i wykonania projektu technicznego jest praktycznie niemożliwa. Sytuacja komplikuje się, kiedy z różnych powodów takiej przegrody nie można odkopać.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń w artykule podjęto próbę przedstawienia zabezpieczenia ścian obiektu zabytkowego, które są całkowicie zagłębione w gruncie, a pomieszczenia piwniczne są wykorzystywane do celów archiwizacyjnych.

Po analizie przypadku popartej diagnostyką opartą na zaleceniach proponowanych w [3–5] zdecydowano o zabezpieczeniu ścian (RYS. 1) zespolonym sposobem przy wykorzystaniu iniekcji kurtynowych i strukturalnych [6–12].

rys1 iniekcje

RYS. 1. Rzut budynku z określeniem miejsca wykonania opisywanych hydroizolacji; rys.: C. Magott, Ł. Bednarz

Definicje zastosowanych blokad iniekcyjnych

Izolacje strukturalne to izolacje oparte na środkach chemicznych, które są aplikowane w strukturę przegrody w sposób iniekcyjny po to, by zabezpieczyć ścianę obiektu budowlanego przed kapilarnym wnikaniem wilgoci podciąganej kapilarnie lub wilgoci przenikającej do przegrody bezpośrednio z gruntu.

Z zastosowaniem specjalnych technik izolacje tego typu mogą być wykonywane w murach warstwowych lub w murach pełnych w dowolnych ich przekrojach poprzecznych. Metoda izolacji strukturalnych polega na nasączaniu struktury muru niskociśnieniowo, stosując ciśnienie iniekcyjne dostosowane do wytrzymałości muru w szerokim zakresie wynoszącym od 0,15 do 0,85 MPa. Przyjmuje się, iż proces nasączania powinien być dostatecznie długi, a proces rozchodzenia się płynu sprawdzony empirycznie.

Przed rozpoczęciem procesu aplikacji należy (szczególnie w starych wytężonych murach) wykonać iniekcję wstępną, zamykając wszystkie wewnętrzne pustki, kawerny i rozstępy. Do wypełniania powinno się stosować takie zaprawy, w których rozprzestrzenianie się płynu hydrofobowego nie będzie mniejsze niż w porach otaczającej ceramiki. Przy stosowaniu popularnych iniektów na bazie krzemianów metali alkalicznych, wilgotność masową przegrody należy czasowo obniżyć do wartości ok. 8%, stosując urządzenia zewnętrzne (np. tubowe generatory mikrofalowe) [13].

Izolacje kurtynowe to zabezpieczenia przeciwwilgociowe lub przeciwwodne wykonywane w sposób iniekcyjny, powodujące ochronę przegrody pionowej lub poziomej od strony przyległego gruntu, bez konieczności odkopywania budynku. Stosuje się je wtedy, gdy zabezpieczenia wykonywane tradycyjnymi metodami naprawczymi z powodów technologicznych lub użytkowych są niemożliwe.

Proces iniektowania tworzy na licu muru swoistą kurtynę będącą zewnętrzną izolacją pionową. Do iniekcji stosuje się przede wszystkim żele akrylowe i odpowiednio modyfikowane żywice poliuretanowe [14, 15].

Przy wykonywaniu prac diagnostycznych najlepiej jest w pobliżu wykonywanej przepony wykonać otwory piezometryczne. Po ich wykonaniu można dokładnie określić grubość warstw zalegającego gruntu oraz poziom występowania wody gruntowej.

Rodzaj gruntu i jego zagęszczenie pozwala na przyjęcie rastra siatki otworów iniekcyjnych oraz dobór ciśnienia iniekcji. Poziom zawilgocenia gruntu pozwala na dobranie żywicy o odpowiedniej rozprężności. Wahania poziomu wody gruntowej, działanie mrozu i zmiany temperatury (zwłaszcza przejścia przez 0°C) nie powinny wpływać na właściwości uszczelniające materiału.

Techniczne aspekty wykonania zabezpieczeń

W budynkach historycznych zespolone izolacje strukturalne i kurtynowe (RYS. 2–3) stosuje się wówczas, gdy ich izolacje przeciwwilgociowe uległy degradacji albo ich w ogóle nie wykonano.

rys2 iniekcje

RYS. 2. Przekrój wykonanych zabezpieczeń – zespolonych izolacji strukturalnych i kurtynowych. Objaśnienia: 1 – wykonanie iniekcji jednorzędowej ciśnieniowej za pomocą preparatów krzemianowych, rozstaw otworów co 12,5 cm, głębokość otworów równa grubości ścian minus 5 cm, 2 – wykonanie wewnętrznej izolacji pionowej wraz z tynkiem renowacyjnym, 3 – iniekcja kurtynowa ciśnieniowa, wykonana za pomocą żywicy poliuretanowej w otworach o ∅ 16 mm, otwory w poziomie i pionie co 35 cm, wykonane na pełną głębokość ściany, 4 – wykonanie siatki hydrofobowej poprzez wykonanie iniekcji w ścianie zewnętrznej od wewnątrz preparatami krzemianowymi, rozstaw otworów w pionie i poziomie co 17,5 cm, głębokość wykonanych otworów równa połowy grubości ściany; rys. C. Magott, Ł. Bednarz

rys3 iniekcje

RYS. 3. Szczegółowy rysunek przyjętego rozwiązania. Objaśnienia: 1 – siatka hydrofobowa poprzez wykonanie iniekcji w ścianie zewnętrznej od wewnątrz preparatami krzemianowymi, raster w siatce 17,5 cm, głębokość wykonanych otworów równa jest głębokości ¾ grubości ściany, 2 – wykonanie wewnętrznej mineralnej elastycznej izolacji pionowej wraz z tynkiem renowacyjnym, 3 – wykonanie iniekcji jednorzędowej ciśnieniowej za pomocą preparatów krzemianowych, rozstaw otworów co 12,5 cm, głębokość otworów równa grubości ścian minus 5 cm, 4 – zaślepka mimośrodowa z zaprawy ekspansywnej, 5 – iniekcja kurtynowa ciśnieniowa, wykonana za pomocą żywicy poliuretanowej w otworach o ∅ 14 mm, otwory w poziomie i pionie co 35 cm, wykonane na pełną głębokość ściany; rys. C. Magott, Ł. Bednarz

Prace wstępne, które powinno się wykonać przed robotami iniekcyjnymi, to odgrzybienie pomieszczeń środkami zawierającymi czwartorzędowe sole amoniowe i odbicie tynków we wszystkich remontowanych pomieszczeniach. Po ściągnięciu tynków powierzchnie ścian należy ponownie poddać procesowi odgrzybiania.

W pierwszym etapie prac w zabezpieczanych ścianach zewnętrznych piwnic powinno się wykonać iniekcje kurtynowe, wytwarzając je przy zewnętrznym licu muru, jako izolację pionową na pełną wysokość kondygnacji. Blokada ta polega na wywierceniu w ścianach od ich strony wewnętrznej na pełną grubość przegrody (grubość ścian zewnętrznych od ok. 85 do ok. 107 cm) siatki otworów w rozstawie ok. 35×35 cm o średnicy 14 mm i wprowadzenie pod ciśnieniem w otaczający grunt preparatu, który tworzy powierzchniową powłokę uszczelniającą na styku przegroda – grunt. Stosować tu można tylko materiały niemające negatywnego wpływu na wody gruntowe.

Do wykonania iniekcji przyjęto żywice poliuretanowe jednokomponentowe o modyfikowanej siedmiokrotnej rozprężności w ilości ok. 0,85 kg na jeden otwór. Iniekcje wykonuje się przy małym cieśnieniu aplikacji wynoszącym ok. 0,2–0,4 MPa. Celem uszczelnienia tak wykonanej przepony przyjęto powtórne iniektowanie, również iniektem poliuretanowym o rozprężności od 1,0 od 1,5, podawanym przy ciśnieniu ok. 0,3 MPa.

Po zsieciowaniu żywicy należy zdemontować iniektory. Proces iniekcji musi być nieustannie kontrolowany, ponieważ nagłe obniżenie się ciśnienia aplikacji sugeruje turbulentny sposób rozchodzenia się żywicy w przestrzeni gruntu. Należy wtedy przerwać iniektowanie, poczekać na utwardzenie się podawanej porcji żywicy i przystąpić do ponownej iniekcji.

Iniekcję w grunt rozpoczyna się od najniższego rzędu otworów i prowadzi się ją do momentu zauważenia wycieku żelu przez sąsiednie otwory lub uzyskania zużycia adekwatnego do uzyskanego we wcześniejszych próbnych iniekcjach. Podobnie jak przy uszczelnieniach strukturalnych konieczne jest dokumentowanie wielkości i parametrów, takich jak: obciążenie wilgocią/wodą, odstępy między końcówkami iniekcyjnymi, temperatura iniektu oraz otaczającego gruntu, rodzaj stosowanego iniektu, czas utwardzania iniektu, ciśnienie iniekcji, zużycie iniektu (na 1 otwór oraz na 1 m2 uszczelnienia).

Podczas prac diagnostycznych określono, iż w większości pomieszczeń zawilgocenia przegród do wysokości ok. 150 cm nad posadzką zdecydowanie przekraczają wartość 8% w skali wilgotności masowej. Zdecydowano, że przed rozpoczęciem prac iniekcyjnych mających na celu wykonstruowanie następnego zabezpieczenia iniekcyjnego z krzemianów metali alkalicznych i zespolenie go z wykonaną pionową przeponą kurtynową, konieczne jest obniżenie wilgotności masowej strefy tłocznia iniektu. Do tego celu użyto tubowych generatorów mikrofalowych.

Metoda osuszania generatorami mikrofalowymi opiera się na prawie absorpcji energii promieniowania. Cząsteczki wody oraz innych substancji organicznych rotują, jeśli znajdą się w zmiennym polu elektromagnetycznym. Drgania zdipolowanych cząstek prowadzą do tarcia wewnętrznego mikromaterii i wydzielania się ciepła.

Przy konstrukcji generatorów zdecydowano się na częstotliwość 2,45 GHz. Takie fale są na tyle długie, aby móc wnikać w materiał dostatecznie głęboko (proces nagrzewania prowadzi się w ten sposób, aby intensywność oddziaływania wprowadzanych w materiał fal elektromagnetycznych koncentrowała się w trzpieniu przegrody), równocześnie wystarczająco krótkie, aby wprowadzić cząstki w drgania.

W metodzie mikrofalowej proces suszenia koncentruje się jedynie na masie wilgotnej, wnikając w głąb materiału bez pośrednictwa przewodnictwa cieplnego. Praktycznie generatory wykorzystuje się do obniżenia zawilgocenia masowego strefy iniekcji, niejako „wypychając” wodę zawartą w kapilarach ściany w postaci pary wodnej na jej lico, skąd odbierają ją osuszacze powietrza [16].

Należy pamiętać o cyklicznym przestawianiu zestawu generatorów (do obniżania poziomu zawilgocenia używa się zazwyczaj zestawu złożonego z kilku generatorów), i nieprzekraczaniu temperatury 80°C mierzonej termometrem bezkontaktowym na licu przegrody. Sprawdzenie zawilgocenia w głębi muru dokonujemy miernikiem wilgotności z aktywną sondą.

Dalszym etapem prac powinno być zamknięcie otworów zatyczkami mimośrodowymi. Zatyczki umieszczone będą w głębi otworu przy pomocy prętowych prowadnic w odległości ok. 2 cm od zewnętrznego lica muru. Są one buforem dla korka grubości ok. 3–4 cm wykonanego z zaprawy cementowej, do której zamiast wody zarobowej dodany zostanie środek uszczelniający. Tak przygotowane otwory stanowią część rastra o rozstawie siatki 35×35 cm, otwory te zostały już wykorzystane przy wykonywaniu przepony kurtynowej.

Poprawne technicznie wykonanie strukturalnej izolacji iniekcyjnej to rozstaw otworów 17,5×17,5 cm, dlatego też zostaną dowiercone dodatkowe otwory umożliwiające uzyskanie takiego rozstawu.

Celem uzyskania uszczelnienia nowe otwory wykonane na głębokość ¾ grubości muru będą miały większą średnicę od dotychczasowych, a do aplikacji użyte zostaną specjalnie skonstruowane iniektory (pakery). Przed wykonaniem iniekcji należy otwory przeczyścić z resztek zwiercin sprężonym powietrzem. Nad posadzką oraz nad stropem powinny zostać wykonane iniekcje strukturalne jednorzędowe na pełną grubość zabezpieczanych ścian (pomniejszoną o ok. 5 cm).

Po wykonaniu obu przepon pionowych otwory iniekcyjne powinny zostać ponownie wypełnione zaprawą cementową z dodatkiem uszczelniaczy. Ostatnim etapem prac jest wybranie spoin lica wewnętrznego ścian na głębokość ok. 2 cm oraz wykonanie fluatowania ich powierzchni. Następnie należy wypełnić spoiny zaprawami magazynującymi szkodliwe sole budowlane wg zaleceń [17, 18].

Po wykonaniu tych czynności na remontowanych powierzchniach zostaną wykonane systemowe tynki renowacyjne i wymalowania systemowymi farbami dyfuzyjnymi.

Podsumowanie

Przedstawiona propozycja studium przypadku obejmuje tylko zakres zabezpieczeń jednej przegrody parteru zagłębionej całkowicie w gruncie. Przedstawione rozwiązanie wynika z niemożliwości odkopania ściany budynku z powodu istniejącej infrastruktury oraz braku możliwości (nawet czasowego) zamknięcia wewnętrznej drogi dojazdowej. Ponieważ budynek w tym miejscu nie posiada żadnych zabezpieczeń przeciwwilgociowych, rodzaj przyjętego rozwiązania wynika z braku dostatecznego rozpoznania rodzaju gruntu przylegającego do ściany budynku.

Już na etapie projektowania założono, iż blokada kurtynowa może być niezupełnie szczelna, dlatego wydaje się sensownym wykonanie drugiej wewnętrznej pionowej blokady strukturalnej i zespolenie jej z przeponą kurtynową. Pozostałe prace iniekcyjne są robotami uzupełniającymi i zostały już dokładnie opisane w literaturze technicznej.

Prace dotyczące wykonywania iniekcji kurtynowych i strukturalnych w budynkach historycznych wymagają doświadczenia oraz zachowania pełnego reżimu technologicznego określonego projektem.

Artykuł został przygotowany na Konferencję Naukowo-Techniczną REMO 2022

Literatura

 1. J. L. De la Peña, M. De la Peña, M. Salgot, L. Torcal, „The Water in the Royal Monastery of Santa Maria De Poblet, Tarragona, Spain”, „Water Science and Technology: Water Supply” 7(1)/2007, pp. 261–267.
 2. B.J. Rouba, „Pielęgnacja świątyni i innych zabytków. Książka nie tylko dla księży”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.
 3. D. Bajno, L. Bednarz, Z. Matkowski, K. Raszczuk, „Monitoring of thermal and moisture processes in various types of external historical walls”, „Materials” 13(3)/2020, pp. 505.
 4. L. Binda, G. Cardani, L. Zanzi, „Nondestructive testing evaluation of drying process in flooded full-scale masonry walls”, „Journal of Performance of Constructed Facilities” 24(5)/2010, pp. 473–483.
 5. J. Jasieńko, Z. Matkowski, „Salinity and moisture of brick walls in historic buildings-diagnostics, research methodology, rehabilitation techniques”, „Journal of Heritage Conservation” 14/2003, pp. 43–48.
 6. F. Frossel, „Osuszanie murów i renowacja piwnic”, Polcen, Warszawa 2007.
 7. B. Konarski, R. Jabłoński, „Zabezpieczanie obiektów budowlanych przed zawilgacaniem a skuteczność osuszania metodami iniekcyjnymi”, „Ochrona Zabytków” 53/1/2000.
 8. R. Wójcik, „Izolacje przeciwwodne przyziemia budynków. Metody chemiczne”, „IZOLACJE” 7/8/2004.
 9. R. Wójcik, „Ochrona budynków przed wilgocią i wodą gruntową. Budownictwo Ogólne, Fizyka budowli, rozdz. 11”, Arkady, Warszawa 2009.
10. J. Adamowski, J. Hoła, C. Magott, Z. Matkowski, „Zabezpieczenie przeciwwilgociowe murów Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego”, „Materiały Budowlane” 11/2004.
11. W. Siemiński, W. Brachaczek, „Tynki renowacyjne”, „Materiały Budowlane” 6/2013.
12. D. Bajno, J. Ojdana, „Współczesne losy zapomnianej studni w Opolu, unikatowego zabytku zasługującego na ochronę i konserwację”, „Wiadomości Konserwatorskie” 67/2021.
13. „Przyczyny zagrzybienia budynków i metody ich zwalczania”, J. Rubin (red.), Monografia, vol. 900, Politechnika Śląska 2022.
14. M. Rokiel, „Hydroizolacje w budownictwie”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.
15. J. Papiński, L. Żabski, „Zrozumieć poliuretany”, „Materiały Budowlane” 1/2011.
16. „Aspekty ochrony budynków przed korozją biologiczną i ogniem”, praca zbiorowa, Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, Wrocław 2017.
17. WTA Merkblatt 2-9-04/D, „Sanierputzsysteme”.
18. WTA Merkblatt 4-6-98, „Nachträglisches Abdichten erdberichter Bauteile”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

mgr inż. Tomasz Połubiński, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, mgr inż. Remigiusz Jokiel Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie...

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie...

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić wnikanie wody oraz wilgoci w strukturę przegród zagłębionych w gruncie.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo)...

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem....

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.