Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Metody iniekcyjnego uszczelniania rys i złączy

Methods of injection sealing of cracks and joints

Uszczelnianie rys w konstrukcji murowej, fot. B. Monczyński

Uszczelnianie rys w konstrukcji murowej, fot. B. Monczyński

Iniekcje uszczelniające wykonywane są w przegrodach budowlanych wykonanych z betonu i żelbetu, jak również w konstrukcjach murowych, jako zabezpieczenie przed wodą pod ciśnieniem, niewywierającą ciśnienia oraz wilgotnością gruntu [1].

Typy iniekcji uszczelniających

Iniekcje uszczelniające mogą być wykonane jako:

 • hydroizolacja przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [2],
 • uszczelnienie powierzchniowe zewnętrzne (kurtynowe) lub wewnętrzne (strukturalne), jak również uszczelnienie częściowe (między dwoma elementami budowlanymi) – tzw. iniekcje żelowe [3],
 • miejscowe uszczelnienie elementów budowlanych – wypełnienie pęknięć, ubytków, niedoskonałości oraz złączy [4].
O czym w artykule przeczytasz?
 • Typy iniekcji uszczelniających;
 • Uszczelnianie rys i złączy w elementach konstrukcji budowlanych;
 • Zastosowanie materiałów iniekcyjnych pod ciśnieniem;
 • Przygotowanie konstrukcji do przeprowadzenia iniekcji;
 • Wypełnienie rys i pustek;
 • Postępowanie w przypadku elementów o dużej grubości;
 • Iniekcje pod ciśnieniem;
 • Iniektowanie rys i złączy wypełnionych wodą;
 • Uszczelnianie dylatacji;
 • Działania końcowe i kontrolne.

Przedmiotem artykułu są metody iniekcyjnego usuwania rys i złączy. Autor analizuje typy iniekcji uszczelniających, uszczelnianie rys i złączy w elementach konstrukcji budowlanych, zastosowanie materiałów iniekcyjnych pod ciśnieniem, przygotowanie konstrukcji do przeprowadzenia iniekcji, wypełnienie rys i pustek, postępowanie w przypadku elementów o dużej grubości, iniekcje pod ciśnieniem, iniektowanie rys i złączy wypełnionych wodą oraz uszczelnianie dylatacji. Dokonuje także przeglądu działań kontrolnych po zakończeniu iniekcji.

Methods of injection sealing of cracks and joints

The subject of the article are methods of removal of cracks and joints by injection. The author analyses the types of sealing injections, sealing cracks and joints in elements of building structures, the use of injection materials under pressure, preparation of the structure for injection, filling cracks and voids, handling of thick elements, injections under pressure, injection of cracks and joints filled with water and sealing expansion joints. The author also reviews post-injection control activities.

Uszczelnianie rys i złączy w elementach konstrukcji budowlanych

Działanie to musi zostać w odpowiedni sposób zaplanowane. Koncepcja uszczelniania powinna uwzględniać wyniki badań diagnostycznych, jak również aspekty ekonomiczne, techniczne oraz (jeśli to konieczne) konserwatorskie. Planowanie iniekcji, w tym w szczególności wykonania nawiertów (ich rozkładu, liczby, średnicy, głębokości, nachylenia, metody wiercenia, sposobu zamknięcia), powinno uwzględniać nie tylko wymagania dotyczące zabezpieczenia przed wodą, lecz także te dotyczące statyki budynku – w razie konieczności należy skonsultować się z inżynierem konstruktorem oraz zaplanować odpowiednie zabezpieczenia i/lub wzmocnienia konstrukcji [5]. Dokładną przyczynę uszkodzenia spowodowanego wilgocią należy ustalić w trakcie badań wstępnych (diagnostyki budynku [6]).

Projekt naprawy metodą iniekcji winien w szczególności zawierać [7]:

 • ocenę stanu konstrukcji,
 • inwentaryzację rys,
 • harmonogram prac,
 • sposób przygotowania konstrukcji do iniekcji,
 • opis przewidzianych prac,
 • sposób kontroli jakości robót.

Zastosowanie materiałów iniekcyjnych pod ciśnieniem

Metody uszczelnień pęknięć, ubytków oraz złączy materiałami iniek­cyjnymi pod ciśnieniem obejmują nie tylko materiały iniekcyjne, lecz także technologię pomp, pakery, sposób powierzchniowego uszczelnienia, a w razie potrzeby również środki pomocnicze i działania osłonowe. Wybór materiału i sposobu jego iniekcji powinien być przeprowadzony w taki sposób, aby wykluczyć niekontrolowany odpływ wstrzykiwanego materiału [5].

Do uszczelniania pęknięć, ubytków oraz złączy (w technologii iniekcji nieszczelne złącza traktowane są jak pęknięcia [5]) stosowane są żywice poliuretanowe oraz zaczyny cementowe i polimerowo­‑cementowe [4]. Pianki poliuretanowe nie nadają się do trwałego uszczelnienia, natomiast środki iniekcyjne na bazie akrylanów stosuje się jedynie w przypadkach szczególnych.

Przygotowanie konstrukcji do przeprowadzenia iniekcji

Działanie to polega na oczyszczeniu powierzchni, odsłonięciu i oczyszczeniu rys, ustaleniu rozstawu pakerów iniekcyjnych oraz ich montażu, jak również powierzchniowym uszczelnieniu (zamknięciu) rys.

W przypadku powierzchni otynkowanych (murowych), z uwagi na fakt, iż rysy w tynku nie zawsze pokrywają się z rysami w murze, istniejący tynk należy skuć na szerokości nawet do 15 cm od rysy. Odsłoniętą rysę należy gruntownie oczyścić – zleca się jej odkurzenie (przedmuchiwanie może spowodować zatkanie rysy i znacząco utrudnić iniekcję) [8].

Wypełnienie rys i pustek

Rysy i pustki wypełnia się za pośrednictwem końcówek (pakerów) naklejanych bezpośrednio na rysę, wbijanych w nią lub osadzanych (przez wbijanie lub wkręcanie) w siatce nawiertów [5, 9] (FOT. 1.).

fot2 uszczelnianie rys
FOT. 1. Różne rodzaje pakerów iniekcyjnych; fot.: B. Monczyński

Pakery klejone lub wbijane bezpośrednio w rysę stosuje się wówczas, gdy ze względów konstrukcyjnych nie można wykonać otworów iniekcyjnych przecinających rysę (elementy sprężone lub gęstozbrojone) względnie w przypadku powierzchniowych rys o niewielkiej głębokości.

Klejenie wykonuje się z reguły dwukomponentowym klejem epoksydowym po uprzednim dokładnym oczyszczeniu (przez oszlifowanie) i zagruntowaniu obrzeży rysy. Odstęp między klejonymi pakerami nie powinien być większy niż grubość naprawianego elementu lub głębokość iniektowanej rysy (RYS. 1–2), przy czym może on być tym większy, im większa jest szerokość rysy (dla rys ≤  0,2 mm przyjmuje się rozstaw wynoszący 15 cm, a dla rys ≥  1,0 mm odstęp między pakerami może wynosić 50 cm i więcej) [9].

rys1 2 uszczelnianie rys
RYS. 1–2. Rozmieszczenie (1) i sposób mocowania (2) pakerów klejonych. Objaśnienia: a = grubość muru, 1 – trzpień stabilizujący, 2 – uszczelnienie; rys.: [9–10]

Z uwagi na łatwość montażu najczęściej stosowane są pakery mocowane w nawiercanych otworach (RYS. 3).

Średnica nawiertów powinna być dostosowana do średnicy końcówek iniekcyjnych; zazwyczaj wynosi ona od 8 do 16 mm [9]. Rozmieszczenie i rozkład nawiercanych otworów zależy od geometrii rysy. W konstrukcjach betonowych i żelbetowych z reguły wykonuje się je obustronnie (naprzemiennie) wzdłuż rysy pod kątem 45° w taki sposób, aby miejsce ich przecięcia z rysą znajdowało się w środku elementu [59].

rys3 uszczelnianie rys
RYS. 3. Sposób mocowania pakera wkręcanego w otworze iniekcyjnym; rys.: [7, 9]

Aby spełnić to założenie, odstęp otworu iniekcyjnego od rysy, jak również wzajemny rozstaw otworów, powinny wynosić połowę grubości elementu budowlanego [5]. Odległość między dwiema końcówkami iniekcyjnymi nie powinna być jednak większa od zasięgu penetracji stosowanego środka iniekcyjnego [7] (RYS. 4).

Podczas wykonywania nawiertów w żelbecie należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie uszkodzić zbrojenia konstrukcyjnego [9].

rys4a uszczelnianie rys
RYS. 4. Rozmieszczenie pakerów mocowanych (wkręcanych lub wbijanych) w otworach iniekcyjnych; rys.: [9, 10]

Postępowanie w przypadku elementów o dużej grubości

Opisana procedura wykonywania otworów iniekcyjnych sprawdza się w przypadku elementów o grubości nieprzekraczającej 60 cm – w przypadku elementów grubszych należy opracować schemat wykonania nawiertów dostosowany do celów iniekcji (konieczne może okazać się wykonanie kilku rzędów otworów). W grubszych elementach z reguły wystarczające jest częściowe wypełnienie pustek – w takim wypadku należy jednak zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie ciągłości uszczelnienia [5].

W przypadku konstrukcji murowych odstęp między nawiertami jest w większym stopniu uzależniony od rozwartości rys. W przypadku pęknięć (rys przechodzących przez całą grubość muru) odstępy między otworami iniekcyjnymi powinny być równe grubości ściany. W sytuacji gdy rozwartość rysy widocznej z jednej strony muru nie przekracza 2 mm, odstępy nie powinny być większe niż połowa grubości ściany (RYS. 5–6).

rys5 6 uszczelnianie rys
RYS. 5–6. Pakery osadzone w murze wzdłuż rysy o niewielkiej rozwartości (<  2 mm): przekrój poziomy przez ścianę (5), rozstaw pakerów na powierzchni muru (6). Objaśnienia: 1 – paker iniekcyjny, 2 – otwór iniekcyjny wykonany pod kątem, 3 – powierzchniowe uszczelnienie rysy; rys.: [8]

Przy pęknięciach większych niż 2 mm końcówki osadza się w kierunku rysy, prostopadle do lica muru (FOT. główne).

W przypadku wąskich rys nawierty wykonuje się w taki sam sposób jak w konstrukcjach betonowych – obustronnie, pod kątem 45°, w odstępach równych połowie grubości ściany [8].

Głębokość wiercenia należy ograniczyć w taki sposób, aby wykluczyć wyciek materiału z tyłu uszczelnianego elementu – wymagana w tym celu odległość między końcem otworu a tylną powierzchnią elementu uzależniona jest od charakteru tego elementu. Jeśli zakłócenie strukturalne (np. rysa) występuje również na powierzchni elementu, zazwyczaj wymagane jest powierzchniowe uszczelnienie takiego obszaru (zamknięcie rysy). W tym celu stosuje się szpachlówki żywiczne lub polimerowo-cementowe – najczęściej używa się epoksydowego kleju stosowanego do pakerów klejonych.

Uszczelnienie wykonuje się wzdłuż rysy warstwą o szerokości ok. 10 cm i grubości min. 3 mm. Zapobiega ono wyciekom środka iniekcyjnego, jak również umożliwia uzyskanie wymaganego ciśnienia.

W przypadku rys uszczelniających rysę pozostawia się częściowo otwartą, co umożliwia wypieranie wody przez iniekt oraz obserwację penetracji [9]. Rysę można pozostawić otwartą jedynie w przypadku iniekcji przy zastosowaniu szybkowiążącej żywicy poliuretanowej [7].

Ponieważ może się zdarzyć, że nie wszystkie wykonane otwory iniekcyjne przecinają rysę, przed rozpoczęciem iniekcji należy przeprowadzić kontrolę drożności nawiertów (a zarazem szczelności miejsc montowania pakerów), np. za pomocą suchego powietrza lub wody [7, 9].

Iniekcje pod ciśnieniem

Do wykonywania iniekcji uszczelniających stosowane są pompy iniekcyjne: tłokowe, membranowe, ślimakowe, kolanowe i próżniowe (przy małym zakresie prac czasem stosowane są pompy o napędzie ręcznym), jedno- dwu- lub więcej komponentowe z możliwością sterowania składem ilościowym mieszanki.

Pompy dwukomponentowe wyposażone są w dwa niezależne zbiorniki oraz dwie oddzielne instalacje tłoczące, które łączą się w głowicy mieszającej [7, 9].
W zależności od zastosowanego ciśnienia rozróżnia się iniekcje [7]:

 • niskociśnieniowe (p  <  0,15 MPa) – stosowane wtedy, gdy uwarunkowania konstrukcyjne nie pozwalają na wiercenie otworów iniekcyjnych lub gdy wytrzymałość elementu jest niewielka, względnie rysy nie są głębokie,
 • średniociśnieniowe (0,15 MPa  ≤ p <  0,80 MPa) – najczęściej stosowane, rozpoczynane wg zasady „niskie ciśnienie i długi czas tłoczenia”, by następnie – w celu zapewnienia laminarnego przepływu środka iniekcyjnego – stopniowo zwiększać ciśnienie aż do osiągnięcia wartości roboczej,
 • wysokociśnieniowe (p  ≥  0,80 MPa) – zlecane jedynie w przypadku elementów o dużej grubości lub bardzo drobnych rys (<  0,2 mm).

Ciśnienie iniekcji nie powinno przekraczać 1/3 nominalnej wytrzymałości na ściskanie elementu budowlanego. Zbyt wysokie ciśnienie może uniemożliwić wyprowadzenie powietrza z rys oraz zmniejszyć skuteczność naprawy, a w krytycznym przypadku doprowadzić do uszkodzenia elementu.

Nadmierne ciśnienie może też wywołać burzliwy przepływ środka iniekcyjnego, co z kolei może skutkować jego niepożądanym spienieniem i/lub wymieszaniem z wodą [7].

W przypadku rys pionowych prace rozpoczyna się od pakera położonego najniżej, natomiast w przypadku rys poziomych – od pakera skrajnego.

Iniektowanie rys i złączy wypełnionych wodą

Należy się upewnić, że wypychana woda może odpłynąć, jak również że zastosowany środek iniekcyjny wypycha wodę bez pogorszenia swoich właściwości. W przypadku rys z wypływem wody należy wykonać iniekcję dwuetapową, ze wstępnym uszczelnieniem rysy (np. pianą poliuretanową). W celu wykonania uszczelnienia wstępnego rysy należy wykonać nawierty w taki sposób, aby środek iniekcyjny wprowadzić od strony wnikania wody (RYS. 7).

rys7 uszczelnianie rys
RYS. 7. Rozmieszczenie otworów iniekcyjnych w przypadku uszczelnienia przeciw wodzie pod ciśnieniem; rys.: [5]

Uszczelnianie dylatacji

rys8 uszczelnianie rys
RYS. 8. Iniekcja wolnych przestrzeni w miejscu mocowania uszczelniającej taśmy dylatacyjnej – z (po lewej) lub bez (po prawej) przewiercenia taśmy. Objaśnienia: 1 – pustki w betonie, 2 – taśma uszczelniająca; rys.: [10]

Sposób uszczelnienia złączy elastycznych (dylatacji) uzależniony jest od rodzaju i umiejscowienia pierwotnych elementów uszczelniających, np. taśm dylatacyjnych wewnętrznych lub zewnętrznych (RYS. 8, RYS. 9RYS. 10 i RYS. 11) – ich dokładne umiejscowienie powinno zostać ustalone na podstawie dokumentacji lub badań strukturalnych.

rys9 uszczelnianie rys
RYS. 9. Iniekcja żelowa w przypadku uszkodzenia taśmy uszczelniającej. Objaśnienia: 1 – otwór odpowietrzający (opcjonalnie), 2 – taśma uszczelniająca, 3 – uszczelniane złącze; rys.: [10]

Podczas iniekcji dylatacji konstrukcyjnych należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia [5]:

 • Przed przystąpieniem do iniekcji należy w miarę możliwości usunąć materiał wypełniający spoinę, a powierzchnie boczne oczyścić z zabrudzeń i elementów mogących zmniejszać przyczepność.
  W przypadku spoin głębokich (>  0,5 m) z reguły wystarczające jest częściowe usunięcie wypełnienia – głębokość, na jakiej należy je usunąć, uzależniona jest od rodzaju i wymaganej grubości nowego wypełnienia oraz typu dylatacji.
rys10 uszczelnianie rys
RYS. 10. Uszczelnienie dylatacji poprzez iniekcję przestrzeni między taśmą dylatacyjną a powierzchnią elementu. Objaśnienia: 1 – tymczasowe uszczelnienie (szalunek) na czas iniekcji, 2 – taśma uszczelniająca, 3 – poliuretanowa masa uszczelniająca, 4 – iniekcyjny preparat uszczelniający (np. żel akrylowy); rys.: [10]
 • Jeśli wypełnienia dylatacji nie da się usunąć lub nie da się tego zrobić w całości, należy ustalić jego kompatybilność z wybranym materiałem iniekcyjnym (w razie potrzeby wykonać odpowiednie testy).
 • Przed iniekcją z reguły wymagane jest powierzchniowe zabezpieczenie (uszczelnienie) dylatacji. W tym celu stosowane są specjalne profile do uszczelniania spoin, profile dociskowe, elementy z blachy, jak również zaprawy i masy uszczelniające.
  Uszczelnienie powinno zabezpieczać przed wydostawaniem się środka iniekcyjnego podczas wykonywania iniekcji, a w razie potrzeby zapobiegać również wysychaniu wtryskiwanego materiału.
rys11 uszczelnianie rys
RYS. 11. Uszczelnienie dylatacji poprzez iniekcję przestrzeni między taśmą dylatacyjną a powierzchnią elementu, przez pakery zamocowane w szalunku iniekcyjnym. Objaśnienia: 1 – tymczasowe uszczelnienie (szalunek) na czas iniekcji, 2 – taśma uszczelniająca, 3 – profil PE, 4 – iniekcyjny preparat uszczelniający (np. żel akrylowy); rys.: [10]
 • Przy planowaniu sposobu uszczelnienia dylatacji należy uwzględnić temperaturę elementu oraz jego otoczenia podczas wykonywania iniekcji, spodziewany napór wody, ruchy dylatacji oraz połączenie z innymi elementami i materiałami uszczelnienia dylatacji.
  Aby ustalić najkorzystniejszy moment wykonania iniekcji oraz rodzaj zastosowanego środka iniekcyjnego, należy również określić rodzaj i zakres maksymalnych możliwych ruchów złącza (rozciąganie, ściskanie, ścinanie, częstotliwość, amplituda itp.).
 • Jeśli na etapie planowania nie uda się określić najkorzystniejszego czasu wykonania iniekcji lub w tym momencie nie można przeprowadzić iniekcji, należy uwzględnić konieczność wieloetapowego wykonania iniekcji.

Działania końcowe i kontrolne

Z uwagi na skurcz występujący podczas wiązania materiałów iniekcyjnych, w celu zapewnienia lepszego wypełnienia rysy, zaleca się przeprowadzenie tzw. doiniektowania już zainiektowanych otworów. Zabieg ten należy wykonać przed zakończeniem żelowania żywic w rysie (wyjątek stanowią żywice szybkospienialne), a w przypadku środków iniekcyjnych zawierających spoiwo hydrauliczne – nie później niż przed początkiem wiązania cementu [7, 9].
W przypadku konieczności przeprowadzenia iniekcji wieloetapowej należy przestrzegać zasad łączenia materiałów (TABELA).

tab uszczelnianie rys
TABELA. Materiały stosowane w iniekcji wieloetapowej [5]
1) Wysoka zasadowość przy dużych ilościach cementu lub bezpośrednio po iniekcji materiałem cementowym może powodować uszkodzenie materiałów na bazie akrylanów.

Po zakończeniu iniekcji wymagane jest wykonanie następujących prac [7]:

 • usunięcie końcówek iniekcyjnych: wykręcenie (opcjonalnie wkręcenie głęboko w beton) pakerów wkręcanych, demontaż (opcjonalnie ścięcie lub wbicie głębiej) pakerów wbijanych lub zbicie pakerów naklejanych,
 • wypełnienie (zamknięcie) otworów po pakerach zaprawą szybkowiążącą,
 • usunięcie powierzchniowego uszczelnienia rysy i wypełnienie ubytków w podłożu.

Uszczelnianie wykonywane metodą iniekcji z reguły nie może być kontrolowane bezpośrednio. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania mogą być jedynie dokumentacja procesu aplikacji oraz zmiany zawilgocenia budynku [5]. W tym celu można przeprowadzić badania próbek pobranych z pola iniekcji lub też wykonać badania porównawcze metodami nieniszczącymi (np. ultradźwiękami) [7, 9]. Dokładna dokumentacja prowadzonych prac ma zatem ogromne znaczenie, szczególnie jeśli nie osiągnięto oczekiwanego efektu uszczelnienia.

Kontrola procesu aplikacji może być prowadzona bezpośrednio przez wykonawcę (samokontrola) lub przez upoważniony do tego stosowny organ. Należy ją rozpocząć wraz z rozpoczęciem prac i prowadzić w sposób ciągły [5]. Nadzór nad procesem iniekcji umożliwia korygowanie na bieżąco występujących błędów lub zaniedbań [7].

W ramach procesu monitorowania iniekcji należy prowadzić możliwe do prześledzenia zapisy wszystkich danych mogących mieć wpływ na powodzenie procesu. Zapisy te powinny obejmować co najmniej [5]:

 • plan kontroli,
 • czas (datę) prowadzenia prac,
 • odstępstwa od specyfikacji wykonania prac,
 • umiejscowienie, kierunek oraz średnicę otworów iniekcyjnych,
 • głębokość nawiertów,
 • temperaturę elementu budowlanego oraz jego otoczenia (powietrza),
 • temperaturę preparatu iniekcyjnego,
 • proporcje mieszania i czas reakcji preparatu,
 • identyfikację partii materiału iniekcyjnego,
 • uwagi dotyczące kontroli sterowania technologią iniekcji oraz urządzeniami do dozowania i mieszania składników,
 • zużycie materiału (całkowite oraz w przeliczeniu na otwór i jednostkę miary),
 • ciśnienie iniekcji (pmin/pmax),
 • strumień przepływu (Qmin/Qmax),
 • ewentualne odkształcenia konstrukcji.

Literatura

 1. DIN 18533-3, „Abdichtung von erdberührten Bauteilen – Teil 3: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen”, Berlin 2017.
 2. B. Monczyński, „Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji”, „IZOLACJE” 7/8/2019, s. 104–114.
 3. B. Monczyński, „Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających, „IZOLACJE” 10/2019, s. 96–100.
 4. B. Monczyński, „Uszczelnianie rys oraz złączy metodą iniekcji”, „IZOLACJE” 3/2021, s. 58–64.
 5. STUVA „Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen e.V., Abdichten von Bauwerken durch Injektion: ABI-Merkblatt”, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2014.
 6. B. Monczyński, „Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych”, „IZOLACJE” 1/2019, s. 89–93.
 7. B. Chmielewska, J. Koper, „Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji”, „IZOLACJE” 5/2014, s. 46–52.
 8. B. Stawiski, „Konstrukcje murowe. Naprawy i wzmocnienia”, Polcen, Warszawa 2014.
 9. L. Czarnecki, P.H. Emmons, „Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych”, Polski Cement, Kraków 2002.
10. M. Engels, R. Büchner, B. Kress, „Injektions-Abc – Das Nachschlagewerk für Bauspeyialisten”, DESOI GmbH, Kalbach 2019.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

mgr inż. Tomasz Połubiński, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, mgr inż. Remigiusz Jokiel Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie...

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie...

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić wnikanie wody oraz wilgoci w strukturę przegród zagłębionych w gruncie.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo)...

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem....

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.