Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Materiały stosowane do wtórnej hydroizolacji budynków – hybrydowe masy uszczelniające

Materials used for the secondary waterproofing of buildings – hybrid sealants

Wtórna hydroizolacja pionowa wykonana z masy FPMC, fot. B. Monczyński

Wtórna hydroizolacja pionowa wykonana z masy FPMC, fot. B. Monczyński

Powłokowe materiały uszczelniające (tj. stosowane w postaci płynnej), takie jak mineralne szlamy uszczelniające [1] oraz modyfikowane polimerami grubowarstwowe masy bitumiczne [2], choć mają swoje ograniczenia – w przypadku mas bitumicznych są nimi relatywnie niska odporność mechaniczna oraz brak możliwości wykonania kolejnych warstw (np. tynku), natomiast w przypadku szlamów konieczność nakładania warstw grubości ok. 1 mm i długie przerwy robocze związane z wiązaniem zaprawy [3] – sprawdziły się jako produkty do uszczelniania elementów budynku stykających się z gruntem i od dziesięcioleci z powodzeniem stosowane są zarówno w budynkach istniejących, jak i nowo wznoszonych. Stale postępujący rozwój tego typu materiałów hydroizolacyjnych zaowocował opracowaniem w połowie pierwszej dekady XXI w. nowego rodzaju hydroizolacji: elastycznych, modyfikowanych polimerami powłok grubowarstwowych [4].

Zobacz także

dr inż. Bartłomiej Monczyński Co leży u podstaw niezawodności hydroizolacji budynków?

Co leży u podstaw niezawodności hydroizolacji budynków? Co leży u podstaw niezawodności hydroizolacji budynków?

W przypadku prawidłowo zaprojektowanego i wzniesionego budynku wpływ wody zawartej w gruncie nie powinien być w ogóle uwzględniany przy rozważaniu cieplno-wilgotnościowego stanu przegród budowlanych –...

W przypadku prawidłowo zaprojektowanego i wzniesionego budynku wpływ wody zawartej w gruncie nie powinien być w ogóle uwzględniany przy rozważaniu cieplno-wilgotnościowego stanu przegród budowlanych – przy odpowiednio dobranych i w pełni funkcjonalnych hydroizolacjach strefy przyziemia woda gruntowa nie może zawilgacać konstrukcji, a zatem nie wywiera żadnego negatywnego wpływu na budynek [1].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Rozwój technologii materiałów hydroizolacyjnych

Rozwój technologii materiałów hydroizolacyjnych Rozwój technologii materiałów hydroizolacyjnych

Technologia uszczelniania budowli przy zastosowaniu materiałów uszczelniających produkowanych przemysłowo jest stosunkowo młoda [1]. Jednakże destrukcyjny wpływ wody na budynki i budowle znany jest od...

Technologia uszczelniania budowli przy zastosowaniu materiałów uszczelniających produkowanych przemysłowo jest stosunkowo młoda [1]. Jednakże destrukcyjny wpływ wody na budynki i budowle znany jest od najbardziej zamierzchłych czasów – od zarania dziejów ludzkość poszukiwała sposobów zabezpieczania wznoszonych przez siebie obiektów nie tylko przed powodziami czy opadami atmosferycznymi, ale również „niewidzialną niszczycielską siłą generowaną przez wodę gruntową” [2].

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

Artykuł stanowi kontynuację cyklu o materiałach stosowanych do wtórnych hydroizolacji budynków. Tym razem autor omawia temat hybrydowych mas uszczelniających. Przedstawia ich specyfikę oraz zakresy zastosowań.

Materials used for the secondary waterproofing of buildings – hybrid sealants

The article is a continuation of the cycle on materials used for secondary waterproofing of buildings. This time the author discusses the topic of hybrid sealants. He presents their specificity and scope of application, as well as the methods of their application in detail.

***

tabela masy

TABELA. Skrótowe oznaczenia (akronimy), ich rozwinięcia i polskie nazwy dotyczące wybranych materiałów stosowanych w hydroizolacji budowli

Elastyczne modyfikowane polimerami powłoki grubowarstwowe, określane również jako FPMC (patrz: ramka w TABELI), składają się z kruszyw mineralnych, wypełniaczy, spoiw hydraulicznych i/lub polimerowych oraz dodatków. Są to masy jedno- lub dwukomponentowe aplikowane pędzlem, pacą lub poprzez natrysk. Nie zawierają one żadnych organicznych spoiw reaktywnych, a ich utwardzanie następuje w wyniku reakcji fizycznej i/lub chemicznej [57]. Ta grupa produktów – określana również jako hydroizolacje „hybrydowe” lub „reaktywne”, a czasem nawet jako „PMBC bez B” – cieszy się coraz większą popularnością wśród wykonawców robót budowlanych ze względu na stosunkowo prostą aplikację i znacznie lepsze właściwości schnięcia w porównaniu z grubowarstwowymi masami bitumicznymi, również w mniej sprzyjających warunkach pogodowych [810].

Stosowanie określenia „hydroizolacje hybrydowe” wynika z faktu, że materiał ten nie tylko spełnia wymagania stawiane zarówno mineralnym szlamom uszczelniającym (MWG), jak i grubowarstwowym masom bitumicznym (PMBC), ale w niektórych przypadkach znacznie je przekracza.

Zaletami zastosowania tego materiału uszczelniającego jest również rozszerzony zakres zastosowania (TABELA 1) oraz zróżnicowanie metod aplikacji. Materiał może być nakładany zarówno pacą i kielnią (szpachlowanie), pędzlem (tzw. metoda szlamowania), jak i aplikowany mechanicznie (natrysk). Pozwala to m.in. na dokładne zabezpieczenie elementów o skomplikowanych kształtach, takie jak narożniki, przejścia instalacyjne czy (spotykane szczególnie w przypadku starszych obiektów) tzw. podłoża mieszane, tj. wykonane z materiałów o zróżnicowanych właściwościach i geometrii (FOT. na górze).

tab1 masy

TABELA 1. Obszary zastosowania sztywnych oraz elastycznych szlamów uszczelniających (MWG) oraz elastycznej modyfikowanej polimerami powłoki grubowarstwowej (FPMC) do hydroizolacji elementów konstrukcji stykających się z gruntem wg [14] oraz [6]

Materiał charakteryzuje się również przyspieszonym wiązaniem, zwiększoną elastycznością (zdolnością mostkowania rys w podłożu), doskonałą przyczepnością (nawet 2,5-krotnie wyższą w porównaniu z grubowarstwowymi powłokami bitumicznymi [11]) zarówno do podłoży mineralnych, jak i niemineralnych (takich jak drewno, stal czy tworzywa sztuczne), zwiększoną stabilnością pod naciskiem oraz odpornością na promieniowanie UV.

fot2 masy

FOT. 2. Masa FPMC zastosowana do uszczelnienia przyziemia budynku nowo wznoszonego; fot.: B. Monczyński

Masa FPMC może również stanowić powłokę zabezpieczającą przed przenikaniem radonu z gruntu (wymagane potwierdzenie badaniami) [12]. W zależności od zastosowania hybrydowe masy uszczelniające mogą być stosowane w połączeniu z dodatkowymi komponentami systemowymi, takimi jak wkładki wzmacniające lub taśmy uszczelniające. Po związaniu mogą być ponadto malowane, tynkowane lub pokrywane okładzinami.

Hydroizolacje z elastycznych modyfikowanych polimerami mas grubowarstwowych mogą być wykonywane zarówno w budynkach nowo wznoszonych (FOT. 1RYS. 1), jak i istniejących (FOT. na górzeRYS. 2).

rys1 masy

RYS. 1. Izolacja wodochronna (W2.1-E) z FPMC w budynku nowo wznoszonym. Objaśnienia: 1 – złożony system izolacji cieplnej (ETICS), 2 – warstwa ochronna, 3 – FPMC, 4 – jastrych na warstwie izolacji cieplnej, 5 – ściana piwnicy (mur na spoinie tradycyjnej lub mur na spoinie cienkowarstwowej lub beton), 6 – izolacja pozioma posadzki (jeśli wymagana), 7 – element z betonu wodonieprzepuszczalnego; rys.: [6]

rys2 masy

RYS. 2. Ogólny schemat wykonania wtórnej hydroizolacji zewnętrznej w przypadku obciążenia wilgocią gruntu lub wodą niewywierającą ciśnienia przy zastosowaniu elastycznej modyfikowanej polimerami masy grubowarstwowej. Objaśnienia: 1 – tynk zewnętrzny, 2 – tynk cokołu, 3 – wtórna hydroizolacja pionowa strefy cokołowej oraz przyziemia (FPMC), 4 – uzupełnienie zmurszałych spoin (opcjonalnie), 5 – warstwa ochronna, względnie izolacja perymetryczna, względnie warstwa drenażowa, 6 – warstwa wyrównująca, 7 – wtórna izolacja pozioma, 8 – mineralna faseta uszczelniająca, 9 – drenaż, 10 – mineralny szlam uszczelniający (MWG); rys.: B. Monczyński na podstawie [15]

Z reguły uszczelnienie następuje od strony narażonej na działanie wody, ale pod pewnymi warunkami może być wykonywane jako hydroizolacja od wewnątrz. Materiały te najczęściej stosowane są do uszczelniania elementów stykających się z gruntem, tj. do wykonywania (TABELA 1) [4, 10]:

  • hydroizolacji płyt fundamentowych i/lub zewnętrznych powierzchni ścian zagłębionych w gruncie przed wilgotnością gruntu, niespiętrzającą się oraz spiętrzającą się wodą infiltracyjną (klasa W1-E określona w normie DIN 18533-1 [13]), a także wodą gruntową pod ciśnieniem (klasa W2-E),
  • hydroizolacji stropów zagłębionych w gruncie (klasa W3-E),
  • hydroizolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w i pod ścianami (klasa W4-E),
  • hydroizolacji strefy cokołowej budynków (klasa W4-E),
  • uszczelniania obszarów przejściowych oraz spoin roboczych w konstrukcjach wykonanych z betonu o zwiększonej odporności na przenikanie wody (betonów wodonieprzepuszczalnych),

jak również:

  • uszczelnień zespolonych (hydroizolacji podpłytkowej) w pomieszczeniach wilgotnych oraz na balkonach i tarasach.

Zasady wykonywania hydroizolacji elementów budynku stykających się z gruntem opisano w opublikowanej w 2020 r. instrukcji „Wytyczne dotyczące planowania i wykonywania hydroizolacji elastycznymi modyfikowanymi polimerami masami grubowarstwowymi (FPMC)” [6].

W TABELI 2 podano określony w ww. instrukcji sposób wykonania oraz minimalne grubości suchej warstwy w zależności od rodzaju ekspozycji na wodę, natomiast w TABELI 3 wymagania, jakie powinny spełniać masy FPMC.

tab2 masy

TABELA 2. Obszary zastosowania, minimalne grubości suchej warstwy oraz sposób aplikacji elastycznych modyfikowanych polimerami mas grubowarstwowych (FPMC) nprzy uszczelnianiu stykających się z gruntem elementów budynków nowo wznoszonych i istniejących [4]

tab3 masy

TABELA 3. Wymagania dla elastycznych modyfikowanych polimerami powłok grubowarstwowych wg [7]

Hydroizolacje z elastycznych modyfikowanych polimerami mas grubowarstwowych można wykonywać zarówno na elementach poziomych, pionowych, jak i nachylonych. W zależności od konsystencji oraz rodzaju podłoża aplikacja materiału prowadzona jest przy użyciu pędzla, pacy i kielni lub metodą natryskową (przy użyciu odpowiedniej pompy). Materiał uszczelniający należy nakładać w co najmniej dwóch etapach roboczych, z wkładką wzmacniającą lub bez (w zależności od klasy ekspozycji na wodę). Materiał należy nakładać równomiernie i w taki sposób, aby uzyskać grubość związanej warstwy odpowiedniej do występującego obciążenia wodą (TABELA 2).

Miejsca połączeń z hydroizolacjami wykonanymi z materiałów w postaci pap lub membran, względnie z takimi elementami jak przejścia instalacyjne lub konstrukcje kołnierzowe, należy traktować jako rozwiązania specjalne, tj. w odpowiedni sposób zaprojektować i wykonać.

Uszczelnianie konstrukcji przy zastosowaniu hydroizolacji hybrydowych powinno być wykonywane w warunkach pogodowych, które nie wpływają niekorzystnie na wydajność oraz właściwości materiału. Świeżo nałożoną powłokę należy chronić przed przedwczesnym obciążeniem wodą opadową oraz niską temperaturą.

Zarówno podczas prowadzenia prac, jak i w (zadeklarowanym przez producenta) okresie wiązania materiału temperatura powietrza oraz podłoża nie może spadać poniżej +5°C oraz musi być o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

W okresie letnim należy stosować się do zasad obowiązujących przy wykonywaniu tynków, tj. nie prowadzić prac w okresie silnego nasłonecznienia oraz temperaturze powietrza i podłoża przekraczającej +30°C. Świeża powłoka również powinna być chroniona przed bezpośrednim nasłonecznieniem (np. przez zasłonięcie plandeką), ponieważ nadmierne nagrzanie powierzchni mogłoby spowodować zwiększone naprężenia wiążącego materiału, co z kolei może prowadzić do powstawania pęknięć w warstwie hydroizolacji.

Istotne jest również wcześniejsze wypełnienie (zamknięcie) porów i drobnych ubytków w podłożu (szczególnie w podłożu betonowym) poprzez wykonanie szpachlowania wypełniającego (tzw. szpachlowania drapanego), aby zapobiec tworzeniu się w świeżej powłoce pęcherzy powietrza. Materiał należy zawsze nakładać w minimum dwóch warstwach (przejściach roboczych) w takiej ilości, aby po wyschnięciu uzyskać powłokę o grubości odpowiadającej występującej ekspozycji na wodę.

Do nakładania drugiej warstwy przystępuje się zazwyczaj wówczas, gdy pierwsza jest na tyle związana, że prowadzenie dalszych prac nie spowoduje jej uszkodzenia. W przypadku hydroizolacji przeciw wodzie napierającej może być wymagane wtopienie wkładki wzmacniającej w pierwszą świeżą warstwę uszczelnienia.

W żadnym miejscu uszczelnianej powierzchni grubość suchej warstwy hydroizolacji hybrydowej nie może być niższa niż określona w wymaganiach. Aby wymóg ten mógł zostać spełniony na etapie prowadzenia prac, producent winien określić minimalną grubość warstwy mokrej oraz zużycie jednostkowe materiału.

Przy określaniu zużycia materiału należy uwzględnić określony w normie DIN 18533-3 [16] dodatek w celu zapewnienia grubości warstwy [6] – w taki sam sposób jak w przypadku modyfikowanych polimerami grubowarstwowych mas bitumicznych (zob. [2]). Niemniej określona przez producenta grubość warstwy mokrej nie może w żadnym miejscu być przekroczona o więcej niż 100%. Również kontrolę grubości warstwy oraz procesu wysychania należy prowadzić analogicznie do mas PMBC.

Literatura

 1.    B. Monczyński, „Materiały stosowane do wtórnej hydroizolacji budynków – mineralne zaprawy uszczelniające”, „IZOLACJE” 6/2022, s. 140–145.
 2.    B. Monczyński, „Materiały stosowane do wtórnej hydroizolacji budynków – grubowarstwowe powłoki bitumiczne”, „IZOLACJE” 9/2022, s. 66–71.
 3.    M. Rokiel, „Hydroizolacje w budownictwie”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.
 4.    R. Spirgatis, „Was geht? FPDs für erdberührte Bauwerksabdichtungen. Teil 1 – Anwendung und Grenzen”, „Schützen & Erhalten” 3/2021, pp. 20–24.
 5.    WTA Merkblatt 4-9-19/D, „Nachträgliches Abdichten und Instandsetzen von Gebäude- und Bauteilsockeln”.
 6.    „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit flexiblen polymermodifizierten Dickbeschichtungen (FPD)”, Deutsche Bauchemie e.V., Frankfurt am Main 2020.
 7.    „Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für starre und flexible mineralische Dichtungsschlämmen sowie flexible polymermodifizierte Dickbeschichtungen für die Abdichtung von Bauwerken (PG-MDS/FPD)”, DIBT Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin 2016.
 8.    H.-H. Wetzel, T. Platts, „BauSV kompakt – Dichter als vorher!? Ein Blick auf die neuen Abdichtungsnormen Teile 1 bis 6”, Sonderdruck aus Der Bausachverständige, Heft 1. bis 4.2018, 6.2018 und Heft 1.2019, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2019.
 9.    R. Spirgatis, „Was ist eigentlich eine Hybridabdichtung?”, „Schützen & Erhalten” 2/2011, pp. 11–14.
10.    R. Spirgatis, „Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile” (w:) BuFAS e. V. (red.), „Altabausanierung 10: Schadenfreies Bauen – Wunsch oder Realität?”, Beuth Verlag GmbH, Berlin– Wien–Zürich 2015, pp. 209–221.
11.    R. Spirgatis, „Was geht nicht? FPDs für erdberührte Bauwerksabdichtungen. Teil 2 – Grenzen bei der Anwendung”, „Schützen & Erhalten” 4/2021, pp. 16–21.
12.    B. Monczyński, „Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego”, „IZOLACJE” 11/12/2020, s. 70–76.
13.    DIN 18533-1, „Abdichtung von erdberührten Bauteilen – Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze”, DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin 2017.
14.    „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit mineralischen Dichtungsschlämmen (MDS)”, Deutsche Bauchemie e.V., Frankfurt am Main 2020.
15.    WTA Merkblatt 4-6-14/D, „Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile”.
16.    DIN 18533-3, „Abdichtung von erdberührten Bauteilen – Teil 3:Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen”, DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin 2017.

Komentarze

  • Miedzyela Miedzyela, 19.06.2023r., 09:54:22 Wważny temat budowania budynków o minimalnym zużyciu energii. Przedstawia argumenty za i przeciw oraz wskazuje na korzyści ekologiczne i ekonomiczne takiego rozwiązania. Warto zastanowić się nad budową takiego budynku.

Powiązane

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

mgr inż. Tomasz Połubiński, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, mgr inż. Remigiusz Jokiel Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie...

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie...

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić wnikanie wody oraz wilgoci w strukturę przegród zagłębionych w gruncie.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo)...

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem....

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie

W pierwszej części artykułu [Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające] omówione zostały zasady doboru materiałów wodochronnych. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem i uzupełnieniem informacji o specyfice...

W pierwszej części artykułu [Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające] omówione zostały zasady doboru materiałów wodochronnych. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem i uzupełnieniem informacji o specyfice i zastosowaniu hybrydowych mas uszczelniających.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje rolowe - wybrane zagadnienia

Hydroizolacje rolowe - wybrane zagadnienia Hydroizolacje rolowe - wybrane zagadnienia

Podstawą bezproblemowej, długoletniej eksploatacji budynków i budowli jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionych w gruncie. Doświadczenie pokazuje bowiem, że znaczącą część problemów...

Podstawą bezproblemowej, długoletniej eksploatacji budynków i budowli jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionych w gruncie. Doświadczenie pokazuje bowiem, że znaczącą część problemów związanych z eksploatacją stanowią te powodowane przez wilgoć.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.