Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Polimocznik jako nowoczesny materiał zabezpieczający konstrukcje stalowe przed korozją

Polyurea as a modern material protecting steel structures against corrosion

Widok wewnętrznej części silosu po aplikacji pierwszej warstwy gruntu; fot.: J. Szafran, A. Matusiak
Widok wewnętrznej części silosu po aplikacji pierwszej warstwy gruntu; fot.: J. Szafran, A. Matusiak

Polimocznik jest nowoczesnym materiałem o ponadprzeciętnych właściwościach, dla którego w zasadzie nie określono jeszcze granic stosowalności. Może on być zdefiniowany jako materiał powstały w wyniku reakcji poliaminy oraz poliizocyjanianu, w wyniku której powstaje produkt o budowie łańcuchowej, składającej się z n liczby cząsteczek silnie połączonych z sobą. Silnie usieciowana budowa łańcuchowa materiału powoduje, iż jest to produkt bardzo wytrzymały i elastyczny, dzięki czemu znajduje stosunkowo szerokie zastosowanie również w budownictwie.

Polimocznik pierwotnie był wykorzystywany głównie w branży wojskowej związanej z budową konstrukcji oraz systemów ochrony balistycznej (scharakteryzowany głównie poprzez próby z kamizelkami kuloodpornymi oraz hełmami), ze względu na możliwość pochłaniania energii. Przeprowadzone próby i badania dowiodły, iż dzięki swoim właściwościom znajduje wiele zastosowań również w innych branżach, m.in. w inżynierii lądowej (FOT. 1).

Możliwości wykorzystania jest bardzo wiele: od zabezpieczenia fundamentów przed działaniem wody, zbiorników stalowych i żelbetowych jako zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie wierzchniej warstwy układów dachowych, zabezpieczenie powierzchni przed nadmiernym ścieraniem itp.

O czym przeczytasz w artykule:
 • Właściwości i zalety polimocznika jako izolacji natryskowej
 • Aplikacja
 • Polimocznik a zbiorniki stalowe:
  - stalowy silos na mikrokrzemionkę
  - podziemny zbiornik na ścieki o wysokiej agresywności chemicznej

W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat wykorzystania membran polimocznikowych jako wysoko efektywnego systemu zabezpieczającego konstrukcje stalowe przed korozją. Opisano podstawowe zalety i wady tego rodzaju izolacji, ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystania jako powłoki antykorozyjnej. Zaprezentowano dwa przypadki realizacji: silosu stalowego na mikrokrzemionkę i podziemnego zbiornika na wodę amoniakalną.

Polyurea as a modern material protecting steel structures against corrosion


The article presents basic information on the use of polyurea membranes as a highly effective system protecting steel structures against corrosion. The basic advantages and disadvantages of this type of insulation are described, with particular emphasis on their use as an anti-corrosion coating. Two implementation cases were presented: a steel silo for microsilica storage and an underground ammonia water tank.

fot1 polimocznik
FOT. 1. Stanowisko badawcze do badania wytrzymałości na rozciąganie polimocznika; fot.: J. Szafran, A. Matusiak

Polimocznik pierwotnie był wykorzystywany głównie w branży wojskowej związanej z budową konstrukcji oraz systemów ochrony balistycznej (scharakteryzowany głównie poprzez próby z kamizelkami kuloodpornymi oraz hełmami), ze względu na możliwość pochłaniania energii. Przeprowadzone próby i badania dowiodły, iż dzięki swoim właściwościom znajduje wiele zastosowań również w innych branżach, m.in. w inżynierii lądowej (FOT. 1).

Możliwości wykorzystania jest bardzo wiele: od zabezpieczenia fundamentów przed działaniem wody, zbiorników stalowych i żelbetowych jako zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie wierzchniej warstwy układów dachowych, zabezpieczenie powierzchni przed nadmiernym ścieraniem itp.

Do głównych zalet materiału można zaliczyć:

 • wysoką wytrzymałość mechaniczną produktu, tworzącą mocną i szczelną izolację przeciwwodną o ponadprzeciętnej odporności na ścieranie (RYS. 1),
 • wysoką elastyczność pozwalającą na pracę przy dużych obciążeniach bez ryzyka powstawania nieszczelności,
 • możliwość wykonania ciągłych powłok gwarantujących wysoką wodoszczelność,
 • bardzo szybkie wysychanie po aplikacji, co powoduje niemalże natychmiastową możliwość korzystania z zabezpieczonego elementu (obiektu, a także jego części),
 • wysoką chemoodporność na oleje, kwasy, paliwa i inne substancje chemiczne,
 • wysoką adhezję do większości materiałów budowlanych (stal, beton, drewno),
 • możliwość aplikacji pionowej i poziomej,
 • szeroki zakres stosowalności temperaturowej i wilgotnościowej,
 • wysoką odporność na nagłe zmiany oddziaływania temperatur,
 • możliwość stosowania w kontakcie z wodą pitną.
rys1 polimocznik
RYS. 1. Zależność naprężenie–odkształcenie powłoki; rys.: J. Szafran, A. Matusiak

Poza niewątpliwymi zaletami wykorzystanie polimocznika ma również kilka wad, których znajomość jest konieczna do świadomego wykorzystania materiału. Są nimi:

 • aplikacja wymaga specjalistycznego i drogiego sprzętu – zaawansowanego technologicznie agregatu wysokociśnieniowego,
 • konieczność odpowiedniego, zwykle dość wymagającego technicznie i ekonomicznie, przygotowania podłoża (określone są szczegółowe wytyczne dla konkretnego rodzaju podłoża),
 • konieczność zabezpieczenia wszystkich powierzchni przyległych, które nie podlegają pokryciu polimocznikiem (zabrudzenia są trudne do usunięcia lub w ogóle nieusuwalne),
 • wykluczona aplikacja powłoki na powierzchnie brudne, tłuste, nieprzygotowane.

Można zauważyć, że lista zalet jest długa i imponująca, co powoduje coraz większe zainteresowanie polimocznikiem. Należy jednak wskazać, że ww. zalety mogą być zniwelowane przez niewłaściwą jego aplikację, przygotowanie powierzchni, pomijanie zasad wskazanych przez producentów konkretnych produktów itd. Można zatem skonkludować, że uzyskanie izolacji polimocznikowej wysokiej jakości w mniejszym stopniu zależy od samego materiału, a w zdecydowanie większym od wszystkich prac wykonywanych przed i podczas jego nakładania.

rys2 polimocznik
RYS. 2. Schemat agregatu natryskowego; rys.: J. Szafran, A. Matusiak

Aplikacja polimocznika

Izolacje natryskowe (polimocznik, ale także piana PUR) aplikowane są przy pomocy specjalnych urządzeń (agregatów natryskowych), które są w stanie podgrzać w/w komponenty produktów do temperatury 65–80°C, a następnie pod ciśnieniem 80–200 barów przesłać je do pistoletu natryskowego (RYS. 2).

Agregaty natryskowe są to urządzenia o stosunkowo złożonej budowie, czego powodem jest fakt, iż urządzenia te generują wysokie temperatury i ciśnienia poszczególnych komponentów aplikowanego systemu (FOT. 2).

fot2 polimocznik
FOT. 2. Widok przykładowej maszyny; fot.: J. Szafran, A. Matusiak

Najważniejszą cechą wyżej wymienionych urządzeń jest możliwość stałej kontroli właściwości mieszanki. Jest to tym bardziej istotne, gdyż materiał jest w swojej formie końcowej produkowany in situ bezpośrednio na budowie. Parametry mieszanki kontrolowane są przy pomocy znacznej liczby czujników rozmieszczonych w najważniejszych częściach maszyny, pozwala to mieć pełną kontrolę nad jakością produktu końcowego w sposób ciągły podczas aplikacji systemu.

Przygotowanie powierzchni oraz aplikacja izolacji natryskowych wymaga od wykonującego ścisłego przestrzegania reżimów technologicznych, które są kluczowe dla otrzymania wysokiej jakości izolacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na czystość i suchość podłoża oraz to, czy jest ono wolne od oleju, smaru oraz luźnych cząstek.

W przypadku zanieczyszczenia podłoża należy stosować śrutowanie bądź piaskowanie w celu ich usunięcia oraz zwiększenia porowatości powierzchni, co polepszy adhezję.

W przypadku aplikacji polimocznika w 99% przypadków stosować należy odpowiednio dobrane grunty, które w znaczny sposób polepszają przyczepność powłoki, a także gwarantują odpowiednią trwałość produktu końcowego.

Polimocznik a zbiorniki stalowe

Konstrukcje stalowe powinny być zabezpieczane przed wpływami środowiska w zależności od kategorii korozyjności, w której wykonany w tej technologii obiekt został wzniesiony.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione zalety polimocznika, można go uznać za materiał, który doskonale zabezpieczy elementy stalowe przed korozją. Może to dotyczyć nawet konstrukcji, które stykają się z wysoce agresywnymi chemicznie ściekami lub innymi cieczami o takiej charakterystyce. Ponadto ten sam materiał izolacyjny może wydłużyć trwałość konstrukcji stalowej np. poprzez zwiększenie jej odporności na ścieranie. Tym samym, stosując jeden rodzaj izolacji, można zwiększyć okres bezpiecznego użytkowania konstrukcji nie tylko w jednym, konkretnym jej aspekcie, ale i kilku naraz (FOT. 34).

fot3 4 polimocznik
FOT. 3–4. Przykład natrysku polimocznika na kręgi betonowe (3) oraz zbiornik stalowy (4); fot.: J. Szafran, A. Matusiak

Poniżej przedstawiono dwa przykłady realizacji zabezpieczenia konstrukcji stalowych zbiorników (wykorzystywanych na różne materiały) w kontekście najbardziej istotnych informacji, takich jak:

 • rodzaj składowanego materiału,
 • sposób przygotowania powierzchni,
 • rodzaj gruntu i sposób jego nakładania,
 • opis użytego materiału,
 • warunki środowiskowe,
 • sposób nakładania powłoki.

Stalowy silos na mikrokrzemionkę (SiO2)

Mikrokrzemionka to drobnoziarnisty składnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych właściwości lub uzyskania właściwości specjalnych. Dodatek ten może w znaczący sposób modyfikować właściwości, zarówno mieszanki betonowej, jak i stwardniałego betonu.

Pył krzemionkowy to produkt uboczny w produkcji stopów żelazokrzemowych i krzemu metalicznego w piecach łukowych. Mikro­krzemionka składa się z bardzo drobnych sferycznych cząsteczek (ok. 100-krotnie mniejsze od średniego wymiaru ziaren cementu).

Przedmiotem prezentacji w tej części artykułu jest silos stalowy przeznaczony do składowania mikrokrzemionki, który został zabezpieczony wewnątrz polimocznikiem. Konstrukcja została zaprezentowana na FOT. 5–6.

fot5 6 polimocznik
FOT. 5–6. Widok ogólny silosu na mikrokrzemionkę – z przodu (5) i z boku (6); fot.: J. Szafran, A. Matusiak

Silos w swej części wewnętrznej i w pierwszym etapie prac został wypiaskowany do stopnia czystości Sa 2.5 według DIN EN ISO. Stopień przygotowania powierzchni i jego porównanie do profilu początkowego zaprezentowano na FOT. 7–9. Poza uzyskaniem odpowiedniego profilu powierzchni pozbawiono ją plam od oleju i smaru, a także wszelkich substancji mogących negatywnie wpływać na przyczepność.

fot7 9 polimocznik
FOT. 7–9. Widok wewnętrznej części silosu przed (7) i po (8) piaskowaniu, a także uzyskany profil powierzchni (9); fot.: J. Szafran, A. Matusiak

Pierwszą warstwę podkładu stanowił dwuskładnikowy, rozpuszczalnikowy grunt epoksydowy przeznaczony do stosowania na stal. Środek nakładany był przy użyciu wałków i pędzli.

Dosyć istotną częścią prac jest takie przygotowanie ilości mieszanki, by przy wysokich temperaturach otoczenia grunt nie zastygał w naczyniach roboczych, natomiast przy temperaturach niskich trzeba przewidzieć dłuższy czas wiązania. Wymaga to sporego doświadczenia od osób wykonujących prace. Widok wnętrza silosu po aplikacji pierwszej warstwy gruntu przedstawiono na FOT. 10.

fot10 polimocznik
FOT. 10. Widok wewnętrznej części silosu po aplikacji pierwszej warstwy gruntu; fot.: J. Szafran, A. Matusiak

Druga warstwa gruntu została posypana piaskiem krzemionkowym (o uziarnieniu 0,3–0,8 mm). Powierzchnia po należytym wyczyszczeniu, nałożeniu gruntu i piasku jest gotowa do aplikacji polimocznika. Profil przygotowanej powierzchni zaprezentowany został na FOT. 11.

fot11 polimocznik
FOT. 11. Widok wewnętrznej części silosu po aplikacji drugiej warstwy gruntu; fot.: J. Szafran, A. Matusiak

Do zaizolowania silosu wykorzystano szybko utwardzającą się membranę polimocznikową nakładaną natryskowo. Biorąc pod uwagę fakt, że produkt ten może być nakładany w odpowiednich warunkach atmosferycznych (temperatura powietrza i temperatura podłoża w zakresie 5–35°C) w sposób ciągły kontrolowane były: temperatura podłoża i wilgotność względna powietrza.

Średnie zużycie materiału, które osiągnięto, to 2,5 kg/m2 izolowanej powierzchni. Jest to wynik optymalny, biorąc pod uwagę ekonomikę przedsięwzięcia, a także warunki techniczne dla membran polimocznikowych.

Sposób nakładania membrany polimocznikowej wewnątrz stalowego silosu zaprezentowano na FOT. 12–13.

fot12 13 polimocznik
FOT. 12–13. Natryskowe nakładanie membrany polimocznikowej wewnątrz silosu stalowego; fot.: J. Szafran, A. Matusiak

Podziemny zbiornik na ścieki o wysokiej agresywności chemicznej

Kolejnym przykładem realizacji jest stalowy zbiornik podziemny przeznaczony na składowanie wysoce agresywnych ścieków poprodukcyjnych. Poza agresywnością chemiczną, przechowywane w zbiorniku ścieki charakteryzują się wysoką temperaturą.

Technologiczny proces nakładania izolacji polimocznikowej wewnątrz zbiornika był identyczny jak w przypadku silosu opisanego powyżej. Zasadniczą trudnością w wykonywaniu prac był fakt umieszczenia zbiornika pod ziemią z niewielkim otworem doprowadzającym powietrze z zewnątrz. Trudność tę potęgowała mała kubatura zbiornika. Prace prowadzone w tych warunkach stanowią duże wyzwanie dla osób je przeprowadzających, a także wymagają ciągłego dozoru ich stanu fizycznego i psychicznego.

W przeciwieństwie do wyżej opisywanego przypadku silosu, zbiornik był obiektem już używanym (kilkanaście lat) i zabezpieczonym antykorozyjnie w inny, trudny do zidentyfikowania sposób. Usunięcie poprzedniej warstwy izolacji było zajęciem niezwykle trudnym i długotrwałym. Na FOT. 14–15 zaprezentowano część zbiornika pokrytą starą izolacją w odniesieniu do części już wypiaskowanej (FOT. 14), a także końcowy profil powierzchni (FOT. 15), na której w kolejnym kroku technologicznym nałożono dwie warstwy gruntu wzbogaconego warstwą piasku celem zwiększenia przyczepności.

fot14 15 polimocznik
FOT. 14–15. Stan powierzchni zbiornika podczas piaskowania (14) oraz uzyskany profil powierzchni (15); fot.: J. Szafran, A. Matusiak

Biorąc pod uwagę zewnętrzne warunki atmosferyczne (późna wiosna), niewielką kubaturę zbiornika, a także wysoką temperaturę w jego wnętrzu, dość dużą trudnością było odpowiednie nałożenie gruntu epoksydowego. Przygotowanie go w niewielkich porcjach było jedyną możliwością, aby grunt ten nie zastygał w naczyniu jeszcze przed jego aplikacją.

Na FOT. 16–17 przedstawiono wygląd zbiornika z nałożoną pierwszą warstwą gruntu, a także wnętrze zbiornika po zakończeniu prac.

fot16 17 polimocznik
FOT. 16–17. Zbiornik z nałożoną warstwą gruntu (16) oraz z natryśniętym już polimocznikiem (17); fot.: J. Szafran, A. Matusiak

Podsumowanie

W niniejszym opracowaniu analizie poddano zastosowanie polimocznika jako powłoki ochronnej, z uwzględnieniem jego właściwości w odniesieniu do wymagań technicznych stawianych rozwiązaniom antykorozyjnym konstrukcji stalowych. Prezentacji dokonano, analizując prace wykonane dla dwóch konstrukcji specjalnych (silosu na mikrokrzemionkę i podziemnego zbiornika na tzw. wodę amoniakalną).

Na podstawie podanych informacji można stwierdzić, że prace tego typu wymagają nie tylko drogiego, specjalistycznego sprzętu budowlanego, ale również dużych kwalifikacji, doświadczenia i wiedzy.

Porównując membrany polimocznikowe do tradycyjnych materiałów ochrony antykorozyjnej, tj. systemów malarskich, należy zauważyć, że polimocznik nie tylko chroni elementy metalowe przed korozją, ale również polepsza inne parametry: zwiększa odporność na ścieranie i uderzenia, poprawia chemoodporność, jest materiałem termoutwardzalnym (nie mięknie w wysokich temperaturach), zachowuje elastyczność w temperaturach do –45°C itd.

Można zatem sądzić, że użycie membran polimocznikowych w nowoczesnym budownictwie będzie rosło, szczególnie jeśli wraz z ich popularnością ceny samego materiału będą malały.

Literatura

1. J. Baszkiewicz, M. Kamiński, „Korozja Materiałów”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
2. J. Bródka, „Przebudowa i utrzymanie konstrukcji stalowych”, Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstrukcji Metalowych „Mostostal”, Politechnika Łódzka, Warszawa–Łódź 1995.
3. J. Banera, M. Maj, A. Ubysz, „Powłoki polimocznikowe w budownictwie”, DTP: D-CONCEPT, Grupa MD, Poznań 2017.
4. J. Szafran, A. Matusiak, „Polyurea coating systems: definition, research, applications”, XXII LSCE – 2016, Olsztyn 2016.
5. J. Szafran, A. Matusiak, „Nowoczesne izolacje natryskowe w budownictwie na przykładzie pianki PUR i polimocznik”, III Konferencja Naukowo-Techniczna 2017, Kraków 2017.
6. J. Szafran, A. Matusiak, „Piana PUR i polimocznik – innowacyjne izolacje natryskowe”, „Inżynier Budownictwa” 4/2018.
7. Dokumentacja techniczna polimocznika udostępniona przez firmę BASF Polska.
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

mgr inż. Tomasz Połubiński, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, mgr inż. Remigiusz Jokiel Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie...

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie...

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić wnikanie wody oraz wilgoci w strukturę przegród zagłębionych w gruncie.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo)...

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem....

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.