Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Renowacja energetyczna zawilgoconych budynków – ocieplanie od zewnątrz

Energy renovation of damp buildings – insulation from the outside

Nieprawidłowe zabezpieczenie górnej krawędzi izolacji perymetrycznej skutkujące uszkodzeniem strofy cokołowej oraz wnikaniem wilgoci pod termoizolację; fot.: B. Monczyński

Nieprawidłowe zabezpieczenie górnej krawędzi izolacji perymetrycznej skutkujące uszkodzeniem strofy cokołowej oraz wnikaniem wilgoci pod termoizolację; fot.: B. Monczyński

Kluczowym elementem renowacji zawilgoconych budynków jest usunięcie źródła problemu (czyli zawilgocenia) poprzez wykonanie wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i/lub wodochronnych [1]. Jednakże musi ona uwzględniać również aspekty termiczne, szczególnie że w przypadku budynków wzniesionych kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat temu prawdopodobieństwo, że budynek spełnia obecnie obowiązujące wymagania dotyczące izolacji cieplnej, jest praktycznie zerowe.

Zobacz także

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

RAXY Sp. z o.o. Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

STYROPMIN Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu....

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu. Niezawodny w miejscach trudnych do ocieplenia, z ryzykiem zawilgocenia i dużą amplitudą temperatur, a także narażonych na duże naprężenia ściskające.

Przepisy dotyczące wymogów termicznych

Wszystkie zewnętrzne elementy budynku, w tym również te zagłębione w gruncie, powinny być wykonane w sposób, który pozwoli spełnić wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2]. Ściany przyziemia podlegają wymaganiom dla ścian zewnętrznych – wymagania izolacyjności cieplnej obowiązujące obecnie oraz przed 1 stycznia 2021 r. przedstawia TABELA 1.

tab1 renowacja energetyczna
TABELA 1. Wartości maksymalne współczynników przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] dla ścian zewnętrznych [3–4]
Pomieszczenie ogrzewane – pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura wewnętrzna, której wartość określona w §134 ust. 2 rozporządzenia [2]
ti – temperatura obliczeniowa ogrzewanego pomieszczenia zgodnie z §134 ust. 2 rozporządzenia [2]
1) według rozporządzenia WT 2008
2) od 1.01.2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością

Ogromna potrzeba modernizacji termicznej zewnętrznych elementów zagłębionych w gruncie, obok rosnących wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej zewnętrznych przegród budynku, związana jest z obserwowaną w ostatnich latach zmianą tendencji wykorzystywania pomieszczeń piwnicznych – właściciele i najemcy budynków mieszkalnych dostrzegli możliwości użytkowania wysokiej jakości wnętrz i obecnie istnieje potrzeba przeprojektowania pomieszczeń do takich rodzajów działalności jak hobby, fitness czy (szczególnie w czasie pandemii) praca zdalna, pokój gościnny lub dodatkowa łazienka [5–6].

O czym przeczytasz w artykule:
 • Wymagania dotyczace pomieszczeń piwnicznych
 • Izolowanie scian przyziemia
 • Najczesciej stosowane materiały termoizolacyjne
 • Projektowanie izolacji obwodowej
 • Klejenie płyt ochronnych lub termoizolacyjnych

Przedmiotem artykułu jest ocieplanie od zewnątrz jako metoda renowacji energetycznej zawilgoconych budynków. Autor przybliża przepisy dotyczące wymogów termicznych oraz wymagania dotyczące pomieszczeń piwnicznych. Następnie prezentuje zagadnienie izolowania ścian przyziemia oraz najczęściej stosowane materiały termoizolacyjne. Analizuje również przewodność cieplną materiałów stosowanych do wykonywania izolacji perymetrycznych, odporność na ściskanie i na działanie innych czynników, a także omawia projektowanie izolacji obwodowej, klejenie płyt ochronnych lub termoizolacyjnych, postępowanie w wypadku pojawienia się ciśnienia hydrostatycznego oraz zabezpieczanie strefy cokołowej przed wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych.

Energy renovation of damp buildings – insulation from the outside

The subject of the article is external insulation as a method of energy renovation of damp buildings. The author explains the regulations regarding thermal requirements and the requirements for basement rooms. Then he presents the issue of insulating the basement walls and the most commonly used thermal insulation materials. He also analyzes the thermal conductivity of materials used for perimeter insulation, resistance to compression and other factors, he also discusses the design of perimeter insulation, gluing protective or thermal insulation boards, dealing with hydrostatic pressure and protecting the stem wall area against rainwater.

Wymagania dotyczące pomieszczeń piwnicznych

Dotyczące izolacji termicznej wymagania z punktu widzenia fizyki budowli zależą w głównej mierze od sposobu wykorzystywania pomieszczeń piwnicznych. Ponieważ wymagania użytkowe mogą ulec zmianie, a wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej wiąże się ze znacznymi nakładami, przy projektowaniu i wykonywaniu izolacji perymetrycznej należy uwzględnić ewentualną zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń, względnie założyć najwyższe możliwe wymagania [5].

W przypadku ścian nieogrzewanych kondygnacji podziemnych rozporządzenie nie stawia wymagań odnośnie do minimalnej wartości współczynnika przenikania ciepła, niemniej przegroda taka powinna być zabezpieczona termicznie w taki sposób, aby zapobiegać kondensacji wgłębnej oraz powierzchniowej [5].

Możliwe są trzy warianty hydro- oraz termoizolacji zagłębionych w gruncie ścian budynku [7]:

 • izolacja przeciwwilgociowa/przeciwwodna wykonana na zewnętrznej izolacji cieplnej (RYS. 1),
 • izolacja termiczna od wewnątrz oraz zewnętrzna izolacja przeciwwilgociowa/przeciwwodna (RYS. 2),
 • zewnętrzna izolacja termiczna wykonana na warstwie izolacji przeciwwilgociowej/przeciwwodnej (RYS. 3).
rys1 renowacja energetyczna
RYS. 1. Zewnętrzna izolacja cieplna z wykonaną na niej izolacją przeciwwilgociową/przeciwwodną. Oznaczenia: 1 – hydroizolacja, 2 – warstwa termoizolacyjna, 3 – paroizolacja; rys.: [7]
rys2 renowacja energetyczna
RYS. 2. Ocieplenia ścian piwnicy od wewnątrz. Oznaczenia: 1 – hydroizolacja, 2 – system ocieplenia od wewnątrz; rys.: [7]
rys3 renowacja energetyczna
RYS. 3. Zewnętrzna izolacja termiczna wykonana na warstwie hydroizolacji. Oznaczenia: 1 – izolacja obwodowa (perymetryczna), 2 – hydroizolacja; rys.: [7]

Izolowanie ścian przyziemia

Z uwagi na korzyści związane z fizyką budowli w praktyce budowlanej przy izolacji ścian przyziemia najczęściej stosuje się zewnętrzną izolację termiczną (wykonaną na warstwie hydroizolacji). W obszarze stykającym się z gruntem rozwiązanie takie określane jest jako izolacja obwodowa lub  izolacja perymetryczna (od niem. Perimeterdämmung) (FOT. 1) [5, 7]. Materiał termoizolacyjny może w tym przypadku pełnić dodatkową funkcję – chronić hydroizolację zewnętrzną elementów budynku zagłębionych w gruncie przed uszkodzeniami mechanicznymi, do których dochodzi najczęściej w momencie wypełniania wykopu [6].

fot1 renowacja energetyczna
FOT. 1. Izolacja perymetryczna; fot.: B. Monczyński

Należy jednak zaznaczyć, że izolacja perymetryczna nie zastępuje uszczelnienia, a jedynie je „uzupełnia”. Nie może też być ona mylona ani utożsamiana ze środkami ochronnymi, takimi jak maty lub folie ochronne czy płyty drenażowe [5]. Izolacja perymetryczna pozwala zapewnić bezszwową oraz pozbawioną mostków cieplnych izolację termiczną części budynków zagłębionych w gruncie, która w łatwy sposób może być połączona z termoizolacją elewacji budynku.

Planując i wykonując izolację obwodową, należy spełnić kilka warunków: z jednej strony zapewnić minimalną izolację cieplną wymaganą przez krajowe przepisy budowlane, z drugiej zapewnić ochronę przed kondensacją [5].

Najczęściej stosowane materiały termoizolacyjne

Jako materiały termoizolacyjne poniżej poziomu gruntu najczęściej stosowane są [5, 7–8]:

 • szkło piankowe (CG),
 • płyty z twardego polistyrenu ekstrudowanego (XPS),
 • sztywna pianka poliuretanowa.

Wykorzystywane są w tym celu również płyty styropianowe (EPS), jednakże pod warunkiem, iż mają one dopuszczenia do takiego zastosowania [9]. Płyty izolacji termicznej mogą opcjonalnie posiadać dodatkową warstwę hydrofobową oraz specjalnie ukształtowaną powierzchnię zewnętrzną (np. rowki lub elementy dystansowe umożliwiające drenaż) [5].

Szkło piankowe otrzymywane jest z roztopionego szkła z dodatkiem domieszek pianotwórczych (np. węgla lub węglanu wapnia). Jest to materiał nieprzezroczysty, niepalny oraz odporny na korozję biologiczną i chemiczną. Dostępne jest ono w dwóch odmianach:

 • szkła piankowego białego, o otwartej strukturze i podatnego na nasiąkliwość [ρob.  =  240–300 kg/m3, λD  =  0,038–0,042 W/(m·K)],
 • oraz szkła piankowego czarnego, o porowatości zamkniętej, co skutkuje wysokim oporem dyfuzyjnym oraz niską nasiąkliwością [ρob.  =  100 kg/m3, λD  =  0,038 W/(m·K)] [8].

Polistyren ekstrudowany (XPS) to sztywna piana charakteryzująca się znaczącą wytrzymałością na ściskanie oraz odpornością na wilgoć. Współczynnik przewodzenia ciepła λD płyt z polistyrenu ekstrudowanego zależy od ich grubości i wynosi od 0,035 do 0,036 W/(m·K) [8].

Płyty z poliuretanu (PUR) i poliizocyjanuratu (PIR) to twarde płyty piankowe, niepalne i odporne termicznie. Charakteryzują się znacznie niższymi wartościami współczynnika przewodzenia ciepła niż inne materiały termoizolacyjne [λD  =  0,020–0,023 W/(m·K)]. Występują w postaci pianek o porach otwartych (spienionych na budowie) oraz zamkniętych (płyty z osłoną lub bez osłony) [8].

Przewodność cieplna materiałów stosowanych do wykonywania izolacji perymetrycznych
Parametr ten mieści się najczęściej w granicach 0,030–0,050 W/(m·K). Z przewodnictwa cieplnego materiału wynika bezpośrednio grubość zastosowanej warstwy ocieplającej (TABELA 2).

tab2 renowacja energetyczna
TABELA 2. Wartość współczynnika U [W/(m2·K)] uzyskanego w wyniku zastosowania materiału o określonej grubości i współczynniku przewodzenia ciepła λD [7]

Materiały termoizolacyjne do wykonywania ociepleń obwodowych powinny przede wszystkim wykazywać się wysoką odpornością na zawilgocenie. Dotyczy to nasiąkliwości zarówno przy bezpośrednim kontakcie z wilgocią i wodą w gruncie, jak i na skutek dyfuzji pary wodnej.

Z nasiąkliwością nierozłącznie związana jest też odporność na cykle zamarzania i rozmarzania, która odgrywa znaczącą rolę nie tylko w przypadku izolacji poniżej poziomu gruntu, ale i strefy cokołowej budynku.

Materiały takie jak polistyren ekstrudowany (XPS) oraz szkło piankowe charakteryzują się nasiąkliwością zbliżoną do zera, również w przypadku wody działającej pod ciśnieniem, w przypadku głębokiego posadowienia budynku oraz obecności wód gruntowych.

Zwiększona nasiąkliwość polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z pianki poliuretanowej (PUR) nie pozostaje bez wpływu na ich właściwości termoizolacyjne i postrzegana jest jako główna wada tych materiałów. Wyrobów tych nie należy zatem stosować w obszarach narażonych na długotrwałe lub stałe obciążenie wodą pod ciśnieniem.

Nasiąkliwość poszczególnych materiałów termoizolacyjnych przedstawia TABELA 3.

tab3 renowacja energetyczna
TABELA 3. Dopuszczalne zawilgocenie w przypadku różnych mechanizmów transportu wilgoci [5]
1) szczelne dyfuzyjnie
2) szkło piankowe nie może być bez dodatkowej ochrony stosowane w obszarze zamarzania i rozmarzania

Długotrwałe wchłanianie wody przez dyfuzję w przypadku płyt izolacyjnych z polistyrenu ekstrudowanego uregulowane zostało w normie PN-EN 13164 [10], a w przypadku płyt izolacyjnych ze styropianu w normie PN-EN 13163 [11].

Odporność na ściskanie i na działanie innych czynników

Cechą równie istotną co przewodność cieplna jest wytrzymałość na ściskanie. Najlepszymi parametrami charakteryzują się płyty z polistyrenu ekstrudowanego oraz szkło piankowe (płyty XPS powinny mieć wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż 0,3 N/mm2, natomiast materiały izolacyjne wykonane ze szkła piankowego co najmniej 0,4 N/mm2 [5]). Płyty poliuretanowe oraz styropianowe wykazują niższą wytrzymałość. Dlatego też nie zaleca się ich stosowania przy większych głębokościach posadowienia.

Obok wytrzymałości na ściskanie istotna jest odkształcalność materiału termoizolacyjnego pod wpływem długotrwałego obciążenia, określana często jako pełzanie lub płynięcie.

Nie bez znaczenia pozostają również takie właściwości mechaniczne jak wytrzymałość na zginanie oraz na obciążenie punktowe, jak również na przerastanie korzeni.

Długoletnia trwałość izolacji obwodowej perymetrycznej wykonanej z polistyrenu ekstrudowanego lub szkła piankowego została potwierdzona dziesięcioleciami doświadczeń [5, 7]. Szkło piankowe jest odporne na gnicie, działanie zarówno kwasów humusowych, bakterii, szkodników, jak i grzybów pleśniowych. Również twarde pianki polistyrenowe – EPS oraz XPS – są odporne na działanie większości kwasów, soli i innych substancji agresywnych dla betonu. Są one jednak wrażliwe na działanie rozpuszczalników. Zarówno styropian, jak i polistyren ekstrudowany są odporne na kwasy humusowe, bakterie oraz grzyby pleśniowe. Nie tworzą również korzystnych warunków do gnieżdżenia się insektów.

Projektowanie izolacji obwodowej

Aby prawidłowo zaprojektować oraz wykonać izolację obwodową budynku, należy uwzględnić takie parametry jak:

 • rodzaj gruntu,
 • naprężenia gruntu związane z obecnością innych obiektów budowlanych,
 • obciążenie wilgocią i/lub wodą (wilgotność gruntu, niespiętrzająca się/spiętrzająca się woda infiltracyjna, woda gruntowa),
 • rodzaj hydroizolacji.

Ciśnienie wywierane na izolację perymetryczną zależy od rodzaju gruntu oraz głębokości posadowienia budynku. Przyjmuje się, że obciążenie ścian kondygnacji podziemnej od gruntu wzrasta o ok. 10–12 kN/m2 na każdy dodatkowy metr głębokości posadowienia [7].

W przypadku słabo przepuszczalnych, spoistych gruntów na skutek opadów atmosferycznych może dochodzić do spiętrzania się wody infiltracyjnej. Związane z tym zjawiskiem ciśnienie hydrostatyczne może zostać zniwelowane dzięki zainstalowaniu opaski drenującej. W obszarze występowania wód gruntowych należy stosować materiały termoizolacyjne odporne na działanie ciśnienia hydrostatycznego bez dodatkowych zabiegów osłonowych.

Klejenie płyt ochronnych lub termoizolacyjnych

Pionową hydroizolację elementów stykających się z gruntem oraz izolację perymetryczną należy z zasady traktować jako jeden element – nie oznacza to jednak (jak czasem można zaobserwować w praktyce), że płyty izolacji termicznej układa się na jeszcze świeżej warstwie uszczelniającej [5]. Płyty termoizolacyjne należy kleić do wyschniętej i/lub związanej hydroizolacji przy zastosowaniu kleju systemowego lub masy uszczelniającej (polimerowej masy grubowarstwowej lub dwukomponentowej masy polimerowo-bitumicznej).

W praktyce klej nakładany jest najczęściej punktowo, pasmami lub całopowierzchniowo – rzadziej tzw. metodą „buttering-floating”. W tym ostatnim przypadku klej nakłada się na całą powierzchnię, zarówno na podłoże, jak i na płyty termoizolacyjne.

Klej najlepiej nakładać na płytę pionowo, a samą płytę układać na ścianie w kierunku poziomym. Jeżeli klej nakładany jest na płytę w kierunku pionowym, aby zapewnić odpowiednią przyczepność na całej powierzchni, płytę należy ułożyć na ścianie w kierunku poziomym. Klejenia płyt izolacji obwodowej nie należy wykonywać w okresie silnego nasłonecznienia (prace należy prowadzić wcześnie rano lub po południu).

Do klejenia płyt termoizolacyjnych do warstwy hydroizolacji są również stosowane specjalne kleje (pianki) poliuretanowe. Taki klej nakłada się na uszczelnioną ścianę lub na płyty termoizolacyjne pionowymi pasmami o rozstawie ok. 25 cm [5].

W przypadku występowania wilgotności gruntu oraz niespiętrzającej się wody infiltracyjnej płyty termoizolacyjne układa się „mijankowo” (należy unikać spoin krzyżowych) tak, aby ściśle przylegały do podłoża.

Warstwę termoizolacyjną należy tak zaplanować i wykonać, aby unikać względnie minimalizować mostki termiczne. W tym celu zaleca się stosowanie płyt termoizolacyjnych o fazowanych krawędziach. Płyty należy mocować do warstwy uszczelniającej przy zastosowaniu odpowiedniego kleju, nakładanego punktowo lub pasmami (TABELA 4).

tab4 renowacja energetyczna
TABELA 4. Wymagania dotyczące klejenia płyt ochronnych lub termoizolacyjnych w przypadku renowacji hydroizolacji zewnętrznej [12]
1) Uwaga! W przypadku płyt frezowanych na zakładkę wypełnić krawędzie i docisnąć jedną płytę do drugiej; natomiast w przypadku płyt bez frezu wypełnić krawędzie i docisnąć płyty do siebie

Płyty ze szkła piankowego należy mocować do podłoża, pokrywając całopowierzchniowo odpowiednim klejem bitumicznym (dotyczy to również mocowania poszczególnych płyt między sobą). Szkło piankowe w strefie przemarzania należy dodatkowo pokryć mrozoodporną warstwą uszczelniającą (np. masą bitumiczną) grubości min. 2 mm [5].

Postępowanie w przypadku pojawienia się ciśnienia hydrostatycznego

Największe obciążenia dla obszaru stykającego się z gruntem, a tym samym dla izolacji obwodowej, występują w przypadku obciążenia spiętrzającą się wodą infiltracyjną oraz wodą gruntową. W przeciwieństwie do wszystkich innych przypadków, woda wywiera ciśnienie hydrostatyczne działające ze wszystkich stron w sposób ciągły lub przez długi czas. W obszarze wody napierającej oprócz parcia gruntu należy zatem uwzględnić również ciśnienie hydrostatyczne zależne od głębokości zanurzenia. Ponadto w obszarze styku płyt termoizolacyjnych ciśnienie hydrostatyczne wody może oddziaływać na izolację perymetryczną wieloosiowo (dopuszczalne obciążenia ściskające określone dla materiałów termoizolacyjnych dotyczą zasadniczo jedynie obciążeń jednoosiowych) [5].

Płyty termoizolacyjne w obszarze spiętrzającej się wody infiltracyjnej oraz czasowego lub stałego występowania wód gruntowych należy układać ściśle, jednowarstwowo, klejąc je całopowierzchniowo do warstwy izolacji wodochronnej (TABELA 4).

W przypadku wykonania izolacji obwodowej z płyt styropianowych lub poliuretanowych w gruncie słabo przepuszczalnym, wymagane jest wykonanie opaski drenującej [7]. Zastrzeżenie to nie dotyczy płyt z polistyrenu ekstrudowanego oraz szkła piankowego, które mogą być ponadto stosowane w obszarze występowania wód gruntowych. Należy jednak pamiętać, że płyty z polistyrenu ekstrudowanego, w przeciwieństwie do szkła piankowego, przepuszczają parę wodną, ​​dlatego należy zwrócić szczególną uwagę, aby były one przyklejone do podłoża na całej powierzchni, co pozwala zapobiec migracji wilgoci od tyłu, która prowadziłaby do wnikania wilgoci w płyty izolacyjne oraz pogorszenia izolacyjności termicznej. W takiej sytuacji zaleca się klejenie całopowierzchniowe metodą „buttering-floating”. W przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem nie należy stosować klejów poliuretanowych [5].

Pierwsza warstwa płyt izolacji obwodowej powinna być oparta na odsadzce fundamentowej, przy czym należy zwrócić uwagę na odpowiednią ochronę fasety uszczelniającej w miejscu połączenia ściany z odsadzką (np. poprzez sfazowanie krawędzi płyt), jeśli taka występuje (RYS. 4).

rys4 renowacja energetyczna
RYS. 4. Ogólny schemat wykonania wtórnej hydroizolacji zewnętrznej oraz izolacji obwodowej. Oznaczenia: 1 – tynk zewnętrzny, 2 – tynk cokołu, 3 – uszczelnienie strefy cokołowej, 4 – uzupełnienie zmurszałych spoin (opcjonalnie), 5 – izolacja perymetryczna, 6 – wtórna hydroizolacja pionowa, 7 – warstwa wyrównująca, 8 – wtórna izolacja pozioma, 9 – mineralna faseta uszczelniająca, 10 – drenaż, 11 – mineralny szlam uszczelniający; rys. wg [12]

W przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem płyty XPS mogą być stosowane do głębokości nie większej niż 3,5 m poniżej poziomu terenu, natomiast płyty ze szkła piankowego maksymalnie do 12 m.

Oba rodzaje płyt muszą zostać w odpowiedni sposób zabezpieczone przed długotrwałym działaniem siły wyporu. Warunek ten uważa się za spełniony, gdy [5]:

 • płyty termoizolacyjne są przyklejone do podłoża na całej powierzchni,
 • w przypadku płyt o grubości do 120 mm maksymalny poziom wód gruntowych nie przekracza 1 m poniżej poziomu terenu,
 • w przypadku płyt o grubości do 80 mm maksymalny poziom wód gruntowych nie przekracza 0,5 m poniżej poziomu terenu, lub
 • podjęto inne środki w celu zabezpieczenia przed podniesieniem, takie jak zastosowanie specjalnych wsporników powyżej lustra wody lub połączenie izolacji perymetrycznej ze złożonym systemem zewnętrznej termoizolacji ścian (ETICS) w strefie cokołowej.

Należy się ponadto upewnić, że siła wyporu nie generuje sił ścinających działających na hydroizolację budynku.

Zabezpieczanie strefy cokołowej przed wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych

W obszarze górnej krawędzi gruntu, szczególnie w przypadku płyt termoizolacyjnych o gładkich krawędziach, należy przeciwdziałać wnikaniu wody pochodzącej z opadów atmosferycznych pod powierzchnię termoizolacji (FOT. główne), np. przez dodatkowe zabezpieczenie krawędzi masą uszczelniającą lub klejem (pianką) PU [5].

Jeśli izolacja obwodowa w sposób ciągły przechodzi w termoizolację strefy cokołowej budynku (RYS. 5), w obszarze tym warstwę termoizolacyjną należy zabezpieczyć przed działaniem wody rozbryzgowej.

rys5 renowacja energetyczna
RYS. 5. Przykład połączenia izolacji obwodowej z ociepleniem strefy cokołowej oraz elewacji. Oznaczenia: 1 – ocieplenie elewacji (ETICS), 2 – listwa cokołowa, 3 – taśma uszczelniająca, 4 – kołek (opcjonalnie) – min. 15 cm nad poziomem gruntu, 5 – termoizolacja cokołu, 6 – zbrojony tynk cokołowy, 7 – uszczelnienie tynku (min. 5 cm nad poziomem gruntu), 8 – warstwa ochronna z folią poślizgową, 9 – izolacja perymetryczna, 10 – hydroizolacja pozioma przyziemia oraz cokołu; rys.: wg [13]

Strefę przejściową pomiędzy izolacją perymetryczną a strefą cokołową należy wykonać w taki sposób, aby warstwa zbrojąca systemu ociepleń oraz tynk zakończone były ok. 20–30 cm poniżej poziomu gruntu.

Należy zastosować materiały termoizolacyjne, które można tynkować, oraz wybrać taki system tynkarski, który będzie odporny na wodę rozbryzgową [13].

Ze względu na większe narażenie na wodę rozbryzgową oraz brud, jak również prawdopodobnie większe obciążenia mechaniczne, w obszarze cokołu konieczne są szczególne środki zaradcze w porównaniu z pozostałą powierzchnią elewacji (porównaj [14–15]) [13]. Wykop należy zasypywać i zagęszczać warstwami przy użyciu odpowiedniej mieszanki piasku i żwiru.

Aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych oraz dla lepszego odprowadzenia wody w miejscu styku ocieplenia z gruntem, zaleca się wykonanie opaski żwirowej szerokości 20–30 cm (RYS. 5).

Literatura

1. B. Monczyński, „Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków”, „IZOLACJE” 4/2019, s. 120–125.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002 nr 75, poz. 690).
3. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019, poz. 1065).
4. K. Pawłowski, „Jakość cieplna przegród i złączy budowlanych budynków z uwzględnieniem wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.”, „IZOLACJE” 11/12/2020, s. 22–34.
5. F. Frössel, „Mauerwerkstrockenlegung und Kellersanierung. Wenn das Haus nasse Füße hat”, 3., vollst ed. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 2012.
6. B. Monczyński, „Termoizolacja fundamentów w domach podpiwniczonych”, „Inżynier Budownictwa” 9/2015, s. 59–62.
7. H. Merkel, „Wärmedämmung im Erdreich”, w: „Lufsky Bauwerksabdichtung”, Cziesielski E. (red.), Wiesbaden 2006, s. 265–280.
8. K. Pawłowski, „Przegrody stykające się z gruntem z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.”, „IZOLACJE” 9/2021, s. 22–32.
9. F. Frössel i in., „Ochrona cieplna budynków. Systemy izolacji ETICS”, Polcen, Warszawa 2011.
10. PN-EN 13164+A1:2015-03, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”.
11. PN-EN 13163+A2:2016-12, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”.
12. WTA Merkblatt 4-6-14/D, „Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile”, Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V., München 2014.
13. „Ausführung von Sockelbereichen bei Wärmedämm-Verbundsystemen und Putzsystemen”, Der Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V., Berlin 2020.
14. B. Monczyński, „Renowacja i uszczelnianie cokołów w istniejących budynkach cz. 1”, „IZOLACJE” 9/2020, s. 66–70.
15. B. Monczyński, „Renowacja i uszczelnianie cokołów w istniejących budynkach cz. 2”, „IZOLACJE” 10/2020, s. 90–97.

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

mgr inż. Tomasz Połubiński, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, mgr inż. Remigiusz Jokiel Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie...

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie...

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić wnikanie wody oraz wilgoci w strukturę przegród zagłębionych w gruncie.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo)...

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem....

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.