Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Ocena stanu konstrukcji murowych w kontekście prowadzenia działań renowacyjnych

Assessment of the condition of masonry construction in the context of renovation activities

FOT. Podłoże pod hydroizolację wymagające renowacji, fot. Bartłomiej Monczyński

FOT. Podłoże pod hydroizolację wymagające renowacji, fot. Bartłomiej Monczyński

Z praktycznego punktu widzenia to właśnie kwestia przygotowania podłoża stanowi podstawową różnicę między technologią wykonywania hydroizolacji wtórnych (w budynkach istniejących) a uszczelnianiem budynków nowo wznoszonych.

Zobacz także

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych

Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych

Budynki zabytkowe mają duży potencjał w zakresie termomodernizacji, jednak ich możliwości przeprowadzenia działań są ograniczone, ponieważ mogą podlegać ochronie konserwatorskiej. Dlatego przywrócenie...

Budynki zabytkowe mają duży potencjał w zakresie termomodernizacji, jednak ich możliwości przeprowadzenia działań są ograniczone, ponieważ mogą podlegać ochronie konserwatorskiej. Dlatego przywrócenie obiektu zabytkowego do stanu z czasów jego świetności to zadanie dla profesjonalnych firm specjalizujących się w renowacji budynków. Eksperci dobiorą najlepsze technologie i produkty odpowiednie dla konkretnego budynku oraz warunków, z poszanowaniem walorów architektonicznych i historycznych.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

BLOKTHERM Sp. z o.o. Rewolucja w termoizolacji budynków z produktami firmy BLOKTHERM®

Rewolucja w termoizolacji budynków z produktami firmy BLOKTHERM® Rewolucja w termoizolacji budynków z produktami firmy BLOKTHERM®

Rosnące koszty energii i pracy oraz coraz większy nacisk na ekologię powodują, że w branży budowlanej należy wciąż szukać nowych, a czasem wręcz rewolucyjnych rozwiązań, które sprostają oczekiwaniom zarówno...

Rosnące koszty energii i pracy oraz coraz większy nacisk na ekologię powodują, że w branży budowlanej należy wciąż szukać nowych, a czasem wręcz rewolucyjnych rozwiązań, które sprostają oczekiwaniom zarówno inwestorów, jak i wykonawców, a także pozwolą zapewnić maksymalną dbałość o środowisko. Takim rozwiązaniem w kwestii termoizolacji budynków dysponuje firma BLOKTHERM® – właściciel patentu na masę termoizolacyjną, której 1 mm może zastąpić 10 cm tradycyjnego styropianu.

Odpowiednie przygotowanie podłoża pod warstwy uszczelniające jest jednym z czynników decydujących o skuteczności hydroizolacji wtórnej [1, 2].

Podłoże pod hydroizolację wtórną powinno być nie tylko nieprzemarznięte, czyste i równe (choć niekoniecznie płaskie), a więc wymaga oczyszczenia i wyrównania (FOT. 1).

O czym przeczytasz w artykule:

 • Inwentaryzacja i badanie wstępne
 • Ocena badań wstępnych
 • Ocena stanu istniejącego
 • Określenie wymaganych działań
 • Dokumentacja obliczeniowa i planowanie realizacji

W artykule przedstawiono opisane w instrukcji WTA nr 7-1-18/D zasady oceny istniejących konstrukcji murowych w kontekście prowadzenia prac renowacyjnych i konserwatorskich (w tym wykonania hydroizolacji wtórnych). Opisano sposób określenia i oceny stanu istniejącego (diagnostyki budynku), jak również określenia wymaganych działań oraz dokumentacji planowanych działań renowacyjnych.

Assessment of the condition of masonry construction in the context of renovation activities

The article presents the principles of assessment of existing masonry structures in the context of renovation and conservation work (including secondary waterproofing) as described in WTA Instruction No. 7-1-18/D. The method of determining and assessing the existing condition (building diagnostics) as well as determining the required actions and documentation of planned renovation activities is described in the article.

konstrukcje murowe dzialania renowacyjne1

FOT. 1. Podłoże pod hydroizolację wymagające przede wszystkim oczyszczenia i wyrównania; fot.: B. Monczyński

 

Musi być również stabilne wymiarowo oraz nośne, co oznacza, że w określonych przypadkach może wymagać renowacji i/lub wzmocnienia (FOT. główne).

Zarówno zasady utrzymywania, jak i przywracania stabilności oraz nośności murów opisane zostały w instrukcji WTA nr 7-1-18/D [3] (zastąpiła ona instrukcję WTA nr 4-3-89/D [4]). Stanowi ona pomoc w określaniu i ocenie stanu faktycznego, w opracowywaniu koncepcji konserwacji, w planowaniu realizacji oraz w działaniach konserwacyjnych i renowacyjnych.

Każdy zabieg konserwacyjny czy renowacyjny dotyczący muru w istniejącym budynku wymaga procedury dostosowanej do indywidualnego przypadku. Dotyczy to w szczególności doboru i planowania rozwiązań technicznych, a w przypadku obiektów zabytkowych również realizacji stawianych wymagań konserwatorskich. Powodzenie wszelkich działań renowacyjnych jest już w znacznym stopniu uzależnione od oceny stanu obecnego.

Podstawowymi elementami tego procesu są:

 • określenie obecnego stanu istniejącego muru,
 • ocena obecnego stanu istniejącego muru,
 • opracowanie koncepcji działań renowacyjnych,
 • zaplanowanie prac.

Procedurę konserwacji muru opisaną w instrukcji WTA 7-1-18/D przedstawiono schematycznie na RYS.

konstrukcje murowe dzialania renowacyjne rys

RYS. Schemat blokowy konserwacji muru wg instrukcji WTA 7-1-18/D; rys.: [3]

Inwentaryzacja i badanie wstępne

Pierwszym krokiem procesu jest ustalenie stanu faktycznego, czyli diagnostyka budynku [5] (zasady inwentaryzacji oraz opisu uszkodzeń zostały szczegółowo opisane w instrukcji WTA nr 4-5-99/D [6]). Aby ocenić nośność konstrukcji, należy opisać geometrię budynku wraz ze wszystkimi nierównościami (dokładny pomiar odkształceń). Wymiary elementów należy udokumentować, wykonując przekroje pionowe oraz poziome w formie rysunków ręcznych lub na rysunkach technicznych. W zależności od wymaganej dokładności pomiary/rejestrację można wykonać ręcznie lub cyfrowo, np. metodą fotogrametrii lub skaningu laserowego (FOT. 2).

konstrukcje murowe dzialania renowacyjne3

FOT. 2. Inwentaryzacja konstrukcji murowej metodą skaningu laserowego; fot.: www.cyark.org

Inwentaryzacja konstrukcji, tj. struktury przegród, występujących dobudówek, zamurowanych otworów itp., może być wykonana poprzez oględziny oraz analizę istniejącej (w tym archiwalnej) dokumentacji. Dokładniejszy opis może zostać wykonany dzięki wykorzystaniu badań nieniszczących (np. ultradźwięków), seminiszczących (np. endoskopii) lub niszczących (np. na rdzeniach wiertniczych). W przypadku materiałów istotne jest, aby wykonać tylko te badania, które są istotne dla przedmiotu i wykonywanego zadania.

Badania i opis elementów murowych należy przeprowadzić zgodnie z zapisami normy PN-EN 771-6 [7] w przypadku kamienia naturalnego lub PN-EN 771-1 [8] w przypadku cegieł.

Zaprawy murarskie oraz tynkarskie należy oceniać na podstawie jakościowego opisu spoiwa – istotne jest, aby wykazać, czy jest to zaprawa wapienna, czy też zawiera inne spoiwa (np. gips lub cement). Stan zachowania elementów murowych oraz zapraw należy rejestrować za pomocą mapowania uszkodzeń.

Uszkodzenia strukturalne, takie jak pęknięcia lub wybrzuszenia, należy udokumentować na widoku oraz na przekroju (głębokość uszkodzenia). Należy udokumentować uszkodzenia spowodowane wilgocią, w tym również higroskopijne plamy wilgoci. W razie potrzeby do obserwacji szkód spowodowanych osiadaniem, niewspółosiowości, a także kawern oraz zarysowań można wykorzystać pomiary długoterminowe – monitorowanie geometryczne (FOT. 3) [9].

konstrukcje murowe dzialania renowacyjne4

FOT. 3. Badanie aktywności rysy w murze przy użyciu plomby szklanej; fot.: B. Monczyński

Ocena badań wstępnych

Z uwagi na fakt, że wykryte uszkodzenia i wady mogą mieć bezpośredni wpływ na nośność, użyteczność i trwałość, aktualny poziom obciążenia należy z jednej strony porównać z pierwotnym poziomem obciążenia, a z drugiej z wymaganiami określonymi według aktualnych zasad technologii (zazwyczaj występuje deficyt w poziomie obciążenia w porównaniu ze stanem pierwotnym i „większy” deficyt w porównaniu ze współczesnymi, ogólnie uznanymi zasadami technologii).

Przy określeniu trwałości muru należy wziąć pod uwagę, że zależy ona nie tylko od odporności elementów murowych i zaprawy na warunki atmosferyczne, ale przede wszystkim od prawidłowego połączenia (wiązania) kamienia z zaprawą.

W przypadku pojawienia się pęknięć między kamieniem a zaprawą woda w większym stopniu wnika w mur, co znacznie przyspiesza jego wietrzenie, co z kolei może prowadzić do zmian konstrukcyjnych, a nawet uszkodzenia konstrukcji. Aby prawidłowo określić trwałość, należy sprawdzić nie tylko same właściwości materiału, ale także muru jako całości.

Czytaj też: Naprawa rys i wzmocnienia murowanych ścian

Ponieważ trwałości nie można scharakteryzować jedynie przez ustalenie parametrów materiału, dlatego oprócz badań wstępnych należy również określić zawilgocenie muru [10], jego zasolenie (rodzaj oraz zawartość szkodliwych soli budowlanych) [11], a także stopień przesiąknięcia wilgocią oraz wytrzymałość na ściskanie elementów murowych i zaprawy.

W razie konieczności należy ponadto wykonać dalsze badania, np. określić mrozoodporność (zachowanie próbek kompozytowych w cyklach zamarzania i rozmarzania), moduł sprężystości, rozszerzalność termiczną oraz pęcznienie zaprawy i elementów murowych, przyczepność (adhezję) między zaprawą a kamieniem itp.

Określenie nośności i użyteczności w obecnym stanie może stanowić podstawę do podjęcia decyzji o konieczności naprawy. W szczególności należy określić istniejący stopień występujących uszkodzeń oraz statystycznie istotne przyczyny ich powstania. Na podstawie oceny wyników inwentaryzacji należy przez ewaluację opracować sposób wzmocnienia. Istniejące przenoszenie obciążeń, odpowiednie wzmocnienia i wykorzystanie należy określić za pomocą analiz obliczeniowych.

Do oceny istniejącego wytężenia konstrukcji murowej (tj. stopnia obciążenia w stosunku do jej wytrzymałości) można wykorzystać testy obciążeniowe in-situ. Warunkiem ich sukcesu jest bezawaryjna realizacja, która nie wpłynie na bezpieczeństwo konstrukcji, użyteczność czy trwałość obiektu.

Porównując zmierzone i symulowane wyniki, można skalibrować numeryczne modele obliczeniowe, a tym samym poprawić jakość oceny nośności i użyteczności.

Ocena stanu istniejącego

W celu oceny trwałości należy określić, czy mur jest wystarczająco odporny na wszelkie wpływy w przewidywanym okresie użytkowania. Należy przy tym uwzględnić nie tylko czynniki, które prowadzą do normalnego starzenia się (warunki atmosferyczne), ale także te, które mogą prowadzić do wczesnej i do pewnego stopnia wyjątkowej utraty integralności elementów.

Przykładami takich obciążeń są drgania, skutki działania mrozu czy też nadmierne zawilgocenie wynikające z wadliwego połączenia elementów budynku, braku szczelności czy też niekorzystnych warunków gruntowych.

Za pomocą metod obliczeniowych oraz testów obciążeniowych należy wyjaśnić przyczyny uszkodzeń i pęknięć, które mają decydujące znaczenie dla nośności i użyteczności. Główne kryteria oceny stanowią stopień wytężenia (stosunek obciążeń do nośności) oraz wielkość odkształceń elementów konstrukcyjnych (z uwzględnieniem odkształceń wynikających z pełzania).

W przypadku budynków zabytkowych ocena nośności i użyteczności konstrukcji murowych zazwyczaj możliwa jest jedynie w oparciu o poziom bezpieczeństwa określony w obowiązujących normach. W takich przypadkach wymagana jest jak najwcześniejsza koordynacja koncepcji weryfikacji między inwestorem, projektantem, konserwatorem zabytków, konstruktorem oraz instytucją testującą.

Określenie wymaganych działań

Po ustaleniu i ocenie stanu aktualnego należy opracować koncepcję naprawy/konserwacji. Ocena inżynierska w takim wypadku obejmuje:

 • stabilność zewnętrzną konstrukcji – zabezpieczenie przed globalną awarią, taką jak zawalenie się muru zewnętrznego. Mechanizm uszkodzenia działa w obszarze styku z elementem sąsiednim (mur traktowany jest w takim wypadku jak element monolityczny),
 • stabilność wewnętrzną konstrukcji – zabezpieczenie przed uszkodzeniem lokalnym, takim jak pęknięcie warstwy muru (np. tynku) lub uszkodzenie wytrzymałościowe muru (zniszczenie w wyniku przekroczenia nośności przy ściskaniu, rozciąganiu lub ścinaniu). Mechanizm zniszczenia przebiega w murze lub przez mur,
 • zabezpieczenie pasa ruchu – zabezpieczenie przed obrażeniami ciała i uszkodzeniem mienia, na przykład przez spadające kamienie,
 • użyteczność – deformacje pełniące drugorzędną rolę w istniejącej konstrukcji,
 • trwałość – odporność na rozwój uszkodzeń w czasie (np. wnikanie wody z późniejszym zmiękczeniem).

Powyższe kryteria techniczne podzielono na kategorie oceny:

 • dobra → nadzór,
 • wystarczająca → średniookresowa potrzeba działania,
 • niewystarczająca → krótkotrwała potrzeba działania,
 • nieznana (nie wykonano lub nie zakończono badań).

Ponieważ poza technicznymi dalsze postępowanie determinowane jest również przez inne aspekty, np. ekonomiczne i konserwatorskie, w idealnym przypadku ocena techniczna powinna zawierać prognozy dotyczące rozwoju stanu elementu, jeśli w najbliższej przyszłości nie będzie możliwe podjęcie działań naprawczych lub też będzie to możliwe jedynie w ograniczonym zakresie.

Obok prognoz przy podejmowaniu stosownych decyzji pomocna jest również lista priorytetów poprawy stanu, w zależności od potencjału zagrożenia.

Ocena stanu technicznego budynku wraz z koncepcją użytkowania oraz wymaganiami finansowymi, konserwatorskimi i restauratorskimi stanowią podstawę dalszych działań, które mogą prowadzić do następujących celów:

 • utrzymania (konserwacji bieżącej) konstrukcji z niewielkimi uszkodzeniami lub bez uszkodzeń,
 • renowacji konstrukcji w przypadku poważnych uszkodzeń oraz wystarczającej stabilności zewnętrznej i wewnętrznej,
 • wzmocnienia konstrukcji w przypadku poważnych uszkodzeń i niewystarczającej stabilności zewnętrznej i wewnętrznej,
 • przebudowy konstrukcji (rekonstrukcji) w przypadku niewystarczającej stabilności zewnętrznej,
 • rozbiórki konstrukcji niekompletnej lub poważnie zagrożonej zawaleniem.

Ewentualne warianty działań należy ocenić w szczególności pod kątem ich konsekwencji technicznych, ekonomicznych oraz konserwatorskich dla budynku.

Nośność – zdolność konstrukcji i jej elementów nośnych do przenoszenia wszystkich obciążeń, jakie mogą na nie oddziaływać podczas budowy i eksploatacji. Nośność wyrażana jest przez umowną, nieprzekraczalną wartość obciążeń, jakie mogą oddziaływać na konstrukcję, nie wywołując jej awarii [3, 5].
Użyteczność – w budownictwie to zdolność budynku i jego elementów do zagwarantowania nieograniczonego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem; wraz z bezpieczeństwem, niezawodnością i dostępnością tworzy podstawowe filary inżynierii budowlanej [3, 6].
Trwałość – okres liczony w latach, podczas których konstrukcja i jej elementy zachowują parametry niezbędne do zapewnienia nośności i użyteczności, w normalnych warunkach eksploatacji [3, 5].
Konserwacja – całość wszystkich działań i środków mających na celu zabezpieczenie istnienia oraz wartości materialnych i kulturowych budynku [3, 5].
Utrzymanie – konserwacja bieżąca, czyli utrzymywanie budynku – za pomocą prostych i regularnych działań – w dobrym stanie (użyteczności), a tym samym zabezpieczenie przed szybkim zużyciem lub zniszczeniem [3, 5].
Renowacja – przywrócenie wartości użytkowych (nośności, trwałości) budynku na określony czas (bez zwiększania nośności elementu), przez wykrycie i usunięcie niedomagań oraz uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji [3, 5].
Wzmocnienie – zwiększenie odporności elementów poprzez działania efektywne statycznie [3].
Restauracja – renowacja budynku o znacznej wartości kulturowej przy zachowaniu istniejącej kostrukcji [3].
Rekonstrukcja – odtworzenie zniszczonego obiektu budowlanego (w całości lub fragmentów), najczęściej o znacznej wartości kulturowej [3, 5].
Awaria – utrata zdolności budynku lub elementu do zapewnienia jego nośności lub użyteczności, w wyniku niezamierzonego zniszczenia lub uszkodzenia, bez skutków katastrofalnych [3, 5].
Przegląd – określenie i ocena stanu faktycznego poprzez ukierunkowane, zwykle wizualne i proste badania [3].

Dokumentacja obliczeniowa i planowanie realizacji

Celem planowania oraz prowadzonych obliczeń jest wykazanie, że konstrukcja po renowacji będzie posiadała odpowiednią nośność i użyteczność. System nośny opracowany na etapie oceny stanu faktycznego należy rozbudować z uwzględnieniem planowanych działań naprawczych. Metody obliczania nośności i użytkowalności muszą uwzględniać stan rzeczywisty jako stan początkowy (stan naprężenia pierwotnego). Działania naprawcze i wzmacniające można rozpatrywać tylko pod względem ich skuteczności zgodnie z chronologicznym porządkiem ich zastosowania (wbudowania).

Całkowite przyjęcie koncepcji oceny bezpieczeństwa, które zostały zawarte w normach dotyczących budynków nowo wznoszonych, nie jest możliwe w przypadku budynków historycznych, jako że normy te nie uwzględniają wszystkich istotnych aspektów.

Ocena stateczności w stanie po renowacji powinna ponadto uwzględniać wzrost nośności w stosunku do stanu faktycznego. W związku z tym szczególnie istotne są obliczenia historii obciążenia.

Ważnymi parametrami oceny stateczności są poziomy naprężeń lub stopnie wykorzystania konstrukcji, zachowanie względem przemieszczeń obciążenia oraz obliczone obciążenie niszczące. Wyniki koncepcji renowacji powinny być konstruktywnie wdrożone i udokumentowane w planie wdrożenia działań naprawczych.

Metody renowacji i utrzymania historycznych konstrukcji murowych zostaną opisane w kolejnej części cyklu.

Literatura

 1. B. Monczyński, „Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków”, „IZOLACJE” 4/2019, s. 120–125.
 2. WTA Merkblatt 4-6-14/D, Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile. München, Wis-senschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V., 2014.
 3. WTA Merkblatt 7-1-18/D, Erhaltung und Instandsetzung von Mauerwerk – Konstruktion und Tragfähigkeit. München, Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V., 2018.
 4. WTA Merkblatt 4-3-98/D, Instandsetzung von Mauerwerk – Standsicherheit und Tragfähigkeit. München, Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V., 1998.
 5. B. Monczyński, „Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych”, „IZOLACJE” 1/2019, s. 89–93.
 6. WTA Merkblatt 4-5-99/D, Beurteilung von Mauerwerk – Mauerwerksdiagnostik. München, Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V., 1999.
 7. PN-EN 771-6+A1:2015-10, „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego”.
 8. PN-EN 771-1+A1:2015-10, „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne”.
 9. B. Stawiski, „Konstrukcje murowe. Naprawy i wzmocnienia”, Polcen, Warszawa 2014.
10. B. Monczyński, „Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych”, „IZOLACJE” 2/2019, s. 78–84.
11. B. Monczyński, „Zasolenie budynków i sposoby jego określania na potrzeby diagnostyki budowli”, „IZOLACJE” 3/2019, s. 96–101.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej...

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej do elementu murowego.

mgr inż. Maciej Rokiel Masy KMB – właściwości i zastosowania

Masy KMB – właściwości i zastosowania Masy KMB – właściwości i zastosowania

Zagadnienia związane z wodochronnym zabezpieczeniem obiektów nie należą do łatwych. Liczba problemów oraz koszty prac naprawczych jednoznacznie wskazują na konieczność kompleksowego podejścia do zagadnień...

Zagadnienia związane z wodochronnym zabezpieczeniem obiektów nie należą do łatwych. Liczba problemów oraz koszty prac naprawczych jednoznacznie wskazują na konieczność kompleksowego podejścia do zagadnień związanych z projektowaniem i wykonawstwem.

Jacek Sawicki news Rozporządzenie ws. dotacji celowych na prace renowacyjne zabytków

Rozporządzenie ws. dotacji celowych na prace renowacyjne zabytków Rozporządzenie ws. dotacji celowych na prace renowacyjne zabytków

Ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie...

Ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – tynki specjalne (cz.6)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – tynki specjalne (cz.6) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – tynki specjalne (cz.6)

Kontynuując zagadnienia związane z doborem tynków, tym razem omówimy zagadnienia związane z tynkami specjalnymi.

Kontynuując zagadnienia związane z doborem tynków, tym razem omówimy zagadnienia związane z tynkami specjalnymi.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 5)

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 5) Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 5)

Do prac renowacyjnych zalicza się także tzw. środki flankujące. Będą to przede wszystkim różnego rodzaju tynki specjalistyczne i wymalowania (farby), a także tynki tradycyjne. Błędem jest traktowanie tynku...

Do prac renowacyjnych zalicza się także tzw. środki flankujące. Będą to przede wszystkim różnego rodzaju tynki specjalistyczne i wymalowania (farby), a także tynki tradycyjne. Błędem jest traktowanie tynku (jak również farby) jako osobnego elementu, w oderwaniu od konstrukcji ściany oraz rodzaju i właściwości podłoża.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Janusz Banera Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie

Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie

Błędne założenia dotyczące finansów powinniśmy podzielić na dwie części, pierwsza – ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji oraz druga – ustalenie budżetu na zbyt niskim poziomie. Ich...

Błędne założenia dotyczące finansów powinniśmy podzielić na dwie części, pierwsza – ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji oraz druga – ustalenie budżetu na zbyt niskim poziomie. Ich skutki będą lokowały się w różnych rodzajach zagrożeń. Ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji nie może opierać się na wcześniejszych doświadczeniach, ponieważ z jednej strony każdą tego typu inwestycję należy traktować indywidualnie, gdyż zakres prac nawet przy bliźniaczo podobnych...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Cele oraz kontrola renowacji antypleśniowej w zawilgoconych pomieszczeniach

Cele oraz kontrola renowacji antypleśniowej w zawilgoconych pomieszczeniach Cele oraz kontrola renowacji antypleśniowej w zawilgoconych pomieszczeniach

Grzyby strzępkowe, nazywane również grzybami mikroskopowymi lub pleśniowymi, a potocznie pleśnią, stanowią dużą i zróżnicowaną morfologicznie grupę drobnoustrojów należących do królestwa Fungi [1]. Pleśnie...

Grzyby strzępkowe, nazywane również grzybami mikroskopowymi lub pleśniowymi, a potocznie pleśnią, stanowią dużą i zróżnicowaną morfologicznie grupę drobnoustrojów należących do królestwa Fungi [1]. Pleśnie występują powszechnie w środowisku naturalnym, wykazując przy tym niezwykłą zdolność przystosowania się do warunków otoczenia, co sprawia, że mogą kolonizować różne podłoża, w tym również materiały wykorzystywane w budownictwie.

mgr inż. Maciej Rokiel Farby elewacyjne w pracach naprawczo-renowacyjnych – wymalowania

Farby elewacyjne w pracach naprawczo-renowacyjnych – wymalowania Farby elewacyjne w pracach naprawczo-renowacyjnych – wymalowania

Podobnie jak tynk, farba również może pełnić dwojaką rolę: dekoracyjną i ochronną. Te dwie funkcje są ze sobą ściśle związane. Odpowiedni wygląd (czyli odporność na czynniki atmosferyczne) może zapewnić...

Podobnie jak tynk, farba również może pełnić dwojaką rolę: dekoracyjną i ochronną. Te dwie funkcje są ze sobą ściśle związane. Odpowiedni wygląd (czyli odporność na czynniki atmosferyczne) może zapewnić przede wszystkim dobranie rodzaju farby (co za tym idzie właściwości i parametrów) do rodzaju i intensywności obciążeń (klasy ekspozycji), rodzaju podłoża, warunków cieplno-wilgotnościowych itp. Oczywiście trzeba uwzględnić ewentualne specyficzne wymagania dla danego obiektu/miejsca zastosowania jak...

mgr inż. Maciej Rokiel, mgr inż. Cezariusz Magott Renowacja fundamentów – błędy i zaniedbania

Renowacja fundamentów – błędy i zaniedbania Renowacja fundamentów – błędy i zaniedbania

Wydawać by się mogło, że podstawowym celem działań inwestora powinno być zapewnienie skuteczności prac renowacyjnych, przejawiające się w dążeniu do eliminowania błędów. Niestety, jak pokazuje doświadczenie,...

Wydawać by się mogło, że podstawowym celem działań inwestora powinno być zapewnienie skuteczności prac renowacyjnych, przejawiające się w dążeniu do eliminowania błędów. Niestety, jak pokazuje doświadczenie, nadal jest to pogląd błędny. Liczba popełnianych w pracach renowacyjnych błędów jest ogromna, począwszy od etapu diagnostyki i projektowania, a skończywszy na złym wykonawstwie. Ich konsekwencje są różne, zależne od przyczyny, jednak wspólny jest ich mianownik, a mianowicie koszty związane z...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Parametry cieplne ścian na przykładzie ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego

Parametry cieplne ścian na przykładzie ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego Parametry cieplne ścian na przykładzie ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego

Wydawać by się mogło, że obliczenie współczynnika przenikania ciepła dla ściany jest bardzo proste. Jednak błędy można popełnić w wielu miejscach, począwszy od przyjęcia danych do obliczeń, jak i związanych...

Wydawać by się mogło, że obliczenie współczynnika przenikania ciepła dla ściany jest bardzo proste. Jednak błędy można popełnić w wielu miejscach, począwszy od przyjęcia danych do obliczeń, jak i związanych z prawidłowymi zaokrągleniami danych wejściowych oraz wyników. W niniejszym artykule na przykładzie obliczeń dla ścian z ABK zwracamy na te kwestie uwagę.

mgr inż. Wojciech Rogala, mgr inż. Marcin Mateja Wymagania dla zapraw murarskich cienkowarstwowych stosowanych do murowania z elementów silikatowych

Wymagania dla zapraw murarskich cienkowarstwowych stosowanych do murowania z elementów silikatowych Wymagania dla zapraw murarskich cienkowarstwowych stosowanych do murowania z elementów silikatowych

Wielu uczestników procesu budowlanego utożsamia parametry muru jedynie z użytymi bloczkami. Tymczasem zgodnie z definicją z PN-EN 1996-1-1 [1] mur to materiał konstrukcyjny utworzony z elementów murowych...

Wielu uczestników procesu budowlanego utożsamia parametry muru jedynie z użytymi bloczkami. Tymczasem zgodnie z definicją z PN-EN 1996-1-1 [1] mur to materiał konstrukcyjny utworzony z elementów murowych ułożonych w określony sposób i trwale połączonych ze sobą zaprawą murarską. Zaprawa stanowi nieodłączny element konstrukcji, a jej parametry wpływają nie tylko na sam proces murowania, ale także na trwałość i parametry konstrukcji.

Materiały prasowe news Projektowanie konstrukcji murowych na przykładzie ścian z elementów silikatowych – webinarium dla inżynierów

Projektowanie konstrukcji murowych na przykładzie ścian z elementów silikatowych – webinarium dla inżynierów Projektowanie konstrukcji murowych na przykładzie ścian z elementów silikatowych – webinarium dla inżynierów

24 kwietnia br. o godz. 11:00 odbędzie się webinarium „Projektowanie konstrukcji murowych – wyzwania konstruktora. Rozwinięcie”. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe...

24 kwietnia br. o godz. 11:00 odbędzie się webinarium „Projektowanie konstrukcji murowych – wyzwania konstruktora. Rozwinięcie”. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie” we współpracy z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

Materiały prasowe news Przegrody przeciwpożarowe z elementów murowych – webinarium dla inżynierów

Przegrody przeciwpożarowe z elementów murowych – webinarium dla inżynierów Przegrody przeciwpożarowe z elementów murowych – webinarium dla inżynierów

Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie” zaprasza na kolejne z cyklu webinarium dla inżynierów budownictwa pt. „Przegrody przeciwogniowe z elementów murowych”, które odbędzie się 6 czerwca...

Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie” zaprasza na kolejne z cyklu webinarium dla inżynierów budownictwa pt. „Przegrody przeciwogniowe z elementów murowych”, które odbędzie się 6 czerwca 2022 r. Spotkanie poprowadzi dr inż. Piotr Turkowski z Instytutu Techniki Budowlanej. Webinarium zostanie zorganizowane we współpracy z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Józef Macech Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

Materiały prasowe news Mury skrępowane z elementów silikatowych – webinarium

Mury skrępowane z elementów silikatowych – webinarium Mury skrępowane z elementów silikatowych – webinarium

W Polsce powstaje rocznie ponad 110 tys. budynków, w tym ponad 90 tys. obiektów mieszkalnych. Zdecydowana większość z nich posiada masywne ściany, wykonane z materiałów mineralnych. Do rozwiązań tych zalicza...

W Polsce powstaje rocznie ponad 110 tys. budynków, w tym ponad 90 tys. obiektów mieszkalnych. Zdecydowana większość z nich posiada masywne ściany, wykonane z materiałów mineralnych. Do rozwiązań tych zalicza się ściany murowane, monolityczne (żelbetowe) czy z elementów prefabrykowanych. Ze względu na dostępność materiałów oraz łatwość ich stosowania, najpopularniejszym rozwiązaniem pozostają ściany murowane.

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr inż. Wojciech Mazur , mgr inż. Remigiusz Jokiel Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

dr inż. Iwona Galman, dr inż. Radosław Jasiński Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może...

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może to być zrealizowane przez: przewiązanie muru, łączniki lub zbrojenie przedłużone w każdą ze ścian.

dr inż. Wojciech Mazur Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej

Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej

Elementy ceramiczne zaliczane są do najstarszych wyrobów wytwarzanych przez człowieka i stosowanych w budownictwie. Ich historia sięga bowiem 4000 lat p.n.e. Wiele cywilizacji wprowadzało kolejne modyfikację...

Elementy ceramiczne zaliczane są do najstarszych wyrobów wytwarzanych przez człowieka i stosowanych w budownictwie. Ich historia sięga bowiem 4000 lat p.n.e. Wiele cywilizacji wprowadzało kolejne modyfikację elementów ceramicznych i nowe zastosowania, co pozwoliło na stworzenie ich bardzo bogatego asortymentu.

dr inż. Wojciech Mazur, mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Warunki techniczne wykonania i odbioru robót murarskich

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót murarskich Warunki techniczne wykonania i odbioru robót murarskich

Ważną rolę w realizacji budowy pełnią kierownik budowy i, jeśli jest ustanowiony, inspektor nadzoru budowlanego. To oni kontrolują poprawność wykonania robót i zgodność ich wykonania z projektem oraz z...

Ważną rolę w realizacji budowy pełnią kierownik budowy i, jeśli jest ustanowiony, inspektor nadzoru budowlanego. To oni kontrolują poprawność wykonania robót i zgodność ich wykonania z projektem oraz z zasadami sztuki budowlanej. Ich kontroli podlegają również roboty murowe.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Normalizacja wyrobów chemii budowlanej po wdrożeniu rozporządzenia CPR

Normalizacja wyrobów chemii budowlanej po wdrożeniu rozporządzenia CPR Normalizacja wyrobów chemii budowlanej po wdrożeniu rozporządzenia CPR

Jeszcze 30 lat temu dobór zaprawy murarskiej do konstrukcji murowych był stosunkowo prosty. Wynikało to z jednej strony z ograniczonej oferty elementów przeznaczonych do wznoszenia murów, a z drugiej -...

Jeszcze 30 lat temu dobór zaprawy murarskiej do konstrukcji murowych był stosunkowo prosty. Wynikało to z jednej strony z ograniczonej oferty elementów przeznaczonych do wznoszenia murów, a z drugiej - z braku gotowych mieszanek fabrycznych. Zaprawy były przygotowywane w sposób tradycyjny - na budowie, poprzez zmieszanie kilku zasadniczych składników (kruszywa, cementu i ewentualnie wapna) z wodą. Warto podkreślić, że stawiane wówczas konstrukcje murowe do dziś wykazują zadowalającą trwałość.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.