Izolacje.com.pl

Naprawa rys i wzmocnienia ścian

Cz. 2. Zszycie rys zbrojeniem - technologia, zastosowane materiały i analiza obliczeniowa

Nieskuteczne naprawy zarysowań przez blachy mocowane do muru śrubami
R. Jasiński

Nieskuteczne naprawy zarysowań przez blachy mocowane do muru śrubami


R. Jasiński

Naprawa muru poprzez zszycie rys za pomocą zbrojenia powoduje wzrost wytrzymałości muru na rozciąganie w kierunku równoległym do spoin wspornych oraz zazwyczaj na ścinanie i ściskanie [1-2].

Zobacz także

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec Naprawa rys i wzmocnienia murowanych ścian - wybrane przykłady napraw

Naprawa rys i wzmocnienia murowanych ścian - wybrane przykłady napraw Naprawa rys i wzmocnienia murowanych ścian - wybrane przykłady napraw

Przyczyn uszkodzeń murowanych ścian może być bardzo wiele, a ich naprawę można wykonać na wiele sposobów [1, 2, 3, 4, 5, 6]. W artykule zaprezentowano przykłady napraw wybranych trzech obiektów. W każdym...

Przyczyn uszkodzeń murowanych ścian może być bardzo wiele, a ich naprawę można wykonać na wiele sposobów [1, 2, 3, 4, 5, 6]. W artykule zaprezentowano przykłady napraw wybranych trzech obiektów. W każdym z nich naprawę wykonano w nieco inny sposób. Opisano przyczyny powstania uszkodzeń oraz przyjęty sposób naprawy. Zaprezentowano fotografie obiektów przed i po naprawie.

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

ABSTRAKT

Artykuł jest drugim spośród serii prac poświęconych naprawie rys i sposobom wzmacniania murowanych ścian. Przedstawia pierwszą część zagadnień związanych ze zszyciem rys zbrojeniem: technologię, zastosowane materiały i analizę obliczeniową.

Crack repair and strengthening of masonry walls. Part 2: Stapling by reinforcement – technology, materials and calculations

This article is the second of a series of papers dedicated to repairs of cracks and ways of strengthening masonry walls. It presents the first portion of the issues related to stapling with reinforcement: technology, materials used, and computational analysis.

Metodę tę powinno się stosować, gdy przyczyna powstawania uszkodzeń nie jest jednoznacznie określona i nie ma możliwości jej wyeliminowania [3], gdy przyczyn powstawania zarysowań jest wiele i nie da się w pełni wszystkich wyrugować lub gdy przyczyna jest dobrze rozpoznana, lecz nie ma technicznych możliwości jej całkowitego usunięcia. Zszycie rys można zastosować również w wypadku, gdy zachodzi konieczność wzmocnienia muru z uwagi na dodatkowe obciążenia, np. wynikające z planowanych przebudów i nadbudów.

Technologia wykonania i stosowane materiały

Technologia wykonania wzmocnienia polega na usunięciu zaprawy spoiny wspornej (najczęściej mechanicznie) na głębokość 4-6 cm (FOT. 1), umieszczeniu w wykonanej bruździe zaprawy za pomocą specjalnego aplikatora (FOT. 2), osadzeniu w niej pręta zbrojeniowego (FOT. 3) i wypełnieniu bruzdy zaprawą (FOT. 4) aż do lica muru [1-10]. Gdy mur nie jest tynkowany, a zaprawa stosowana do osadzenia prętów zszywających istotnie różni się barwą od zaprawy spoin, to podczas realizacji wzmocnienia można pozostawić bruzdę o głębokości około centymetra do wypełnienia zaprawą w kolorystyce podobnej do zastosowanej w murze. Przed aplikacją zaprawy i prętów zszywających bruzdę należy obficie polać wodą.

FOT 1-4. Technologia wykonania naprawy przez zszycie rysy; fot. archiwum autora

FOT 1-4. Technologia wykonania naprawy przez zszycie rysy; fot. archiwum autora

Mury o grubości jednej cegły najczęściej zszywa się z jednej strony (rys. 1), a mury grubsze można zszywać z dwóch stron (rys. 2). Czasem zszyciu na dwóch płaszczyznach ściany towarzyszy również założenie kotew poprzecznych, szczególnie w murach warstwowych, szczelinowych lub murach z wewnętrzną zasypką (rys. 3). Kotwy takie można osadzać na zaprawie w nawierconych otworach, można też wykorzystać kotwy specjalne o przekroju spiralnym, niewymagające obecności zaprawy. W wypadku konieczności uzyskania większej wytrzymałości można również zastosować podwójne pręty w każdej bruździe (rys. 4). Wówczas zaleca się, aby bruzda miała głębokość 6 cm.

RYS. 1-4. Wzmocnienie muru przez zszycie rysy zbrojeniem: mur grubości jednej cegły (1), mur grubości większejniż 1 cegła (2), mur warstwowy z zasypką (3), podwójne pręty w bruździe (4); rys. archiwum autora 1 - naprawiana rysa, 2 - wzmocnienie przez zszycie rys, 3 - kotwy poprzeczne

RYS. 1-4. Wzmocnienie muru przez zszycie rysy zbrojeniem: mur grubości jednej cegły (1), mur grubości większejniż 1 cegła (2), mur warstwowy z zasypką (3), podwójne pręty w bruździe (4); rys. archiwum autora 1 - naprawiana rysa, 2 - wzmocnienie przez zszycie rys, 3 - kotwy poprzeczne

Głębokość bruzdy, bez względu na to, czy wykonuje się ją z jednej, czy z obu stron ściany, nie powinna przekraczać 1/3 grubości muru [2]. W pracy [7] zalecono dodatkowo, przed wykonaniem zszycia muru, wypełnić rysę metodą iniekcji. W wypadku zarysowań o rozwarciu mniejszym niż 0,4 mm zabieg taki nie jest jednak konieczny. Alternatywą dla iniekcji jest wykonanie przemurowania. W praktyce podczas zszywania muru często wykonuje się właśnie przemurowania (FOT. 5).

FOT. 5. Przykład zszycia rysy i przemurowania; fot. Z. Pająk

FOT. 5. Przykład zszycia rysy i przemurowania; fot. Z. Pająk

Rozstaw prętów zszywających i ich długość powinny wynikać z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych (zob. "Analiza obliczeniowa", poniżej). W wypadku, gdy takich obliczeń się nie prowadzi, wzmocnienie projektuje się najczęściej na tzw. inżynierskie wyczucie. Wiele publikacji [7, 11] podaje wytyczne dotyczące zasad rozmieszczania prętów zszywających i przyjmowania ich długości. Na ogół zaleca się, aby długość zakotwienia pręta zbrojeniowego Lz poza rysę wynosiła co najmniej 50 cm, a rozstaw prętów c - maksymalnie co 3-4 spoiny wsporne w murze wzniesionym z klasycznej cegły.

W pracy [12] podjęto próbę określenia potrzebnej długości zakotwienia prętów LZ. W tym celu wykonano obliczenia numeryczne, modelując pracę wzmocnionego muru. W analizie obliczeniowej zastosowano uproszczony mikromodel, w którym elementy murowe i spoiny modelowano jako tarcze izotropowe pracujące w płaskim stanie naprężenia. W kolejnych obliczeniach zmieniano długość zakotwienia LZ i jego średnicę j.

Na rys. 5 pokazano wykres przedstawiający zależność koncentracji poziomych naprężeń rozciągających smax/sśr od długości zakotwienia LZ i średnicy prętów j. Analizowano wielkości naprężeń w przekroju usytuowanym na końcach długości zakotwienia. Z wykresu wynika, że ze wzrostem długości LZ, niezależnie od średnicy prętów, następuje zmniejszenie koncentracji naprężeń w analizowanym przekroju. Przy długości LZ = 100 cm stosunek maksymalnych naprężeń rozciągających smax do naprężeń średnich sśr wykosi około 1,3, a gdy długość zakotwienia pręta poza rysę LZ = 50 cm, stosunek ten wynosi już ponad 2,0.

RYS. 5. Zależność koncentracji poziomych naprężeń rozciągających w pionowymprzekroju od długości zakotwienia Lz i średnicy prętów według [12]

RYS. 5. Zależność koncentracji poziomych naprężeń rozciągających w pionowymprzekroju od długości zakotwienia Lz i średnicy prętów według [12]

Należy zatem przyjąć, że długość zakotwienia powinna wynosić około 100 cm, i to niezależnie od średnicy zastosowanych prętów. Przy takiej długości prętów maleje bowiem prawdopodobieństwo powstania rys wtórnych, zlokalizowanych poza obszarem wzmocnionym. W pracy [5] podano, że długość zakotwienia równą LZ = 50 cm można przyjmować jedynie w wypadku, gdy na końcach prętów zastosuje się haki proste. Haki takie albo osadza się poziomo w zaprawie w wykutej bruździe (która wówczas musi na końcach zostać odpowiednio pogłębiona), albo umieszcza w spoinach czołowych, co wymaga dodatkowego wybruzdowania tych spoin (FOT. 5).

Do klasycznego zszywania rys wykorzystuje się pręty o średnicach do 10 mm, gdyż muszą się one zmieścić w bruździe wykonanej w spoinie wspornej. W wypadku, gdy zszycie realizuje się w bruzdach wyciętych w elementach murowych, ograniczenie to nie występuje. W pracy [5] rekomenduje się stasowanie prętów ze stali nierdzewnej. Zgodnie z punktem 4.3.3 normy PN-EN 1996-1-1 [13] stal zbrojeniowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna być dostatecznie trwała, albo jako stal antykorozyjna, albo odpowiednio zabezpieczona.

W przypadku, gdy stal węglowa wymaga osłony w celu zapewnienia odpowiedniej trwałości, należy ją galwanizować w taki sposób, aby powłoka cynkowa nie była cieńsza niż niezbędna do zapewnienia żądanej trwałości lub stal powinna mieć zapewnioną odpowiednią ochronę, na przykład poprzez pokrycie jej warstwą żywicy epoksydowej. Rodzaj stali zbrojeniowej i minimalny stopień jej zabezpieczenia należy dobierać odpowiednio do klasy ekspozycji w miejscu stosowania.

Wzmacniane murowane ściany pracują zazwyczaj w środowisku suchym (klasa ekspozycji MX1 według PN-EN 1996-2 [14] - wnętrze budynku lub otynkowany mur w ścianach zewnętrznych, nienarażonych na średnie lub silne działanie deszczu, zabezpieczony przed zawilgoceniem), są narażone na działanie wilgoci lub zamoczenie (klasa ekspozycji MX2 według [14] - mury w ścianach zewnętrznych chronione przez gzymsy lub okapy, niepodlegające silnemu działaniu deszczu ani mrozu) oraz są narażane na cykliczne zamrażanie/rozmrażanie (klasa ekspozycji MX3 według [14]).

W tablicy zamieszczonej w punkcie 4.3.3 normy PN-EN 1996-1-1 [13] podano wytyczne dotyczące doboru stali zbrojeniowej z uwagi na trwałość. Wynika z niej, że niezabezpieczoną stal węglową stosować można jedynie w murach pracujących w klasie ekspozycji MX1 oraz MX3 w murze otynkowanym. Gdy ściana znajduje się w klasie ekspozycji MX2, należy stasować stal węglową zabezpieczoną przez cynkowanie lub inną równoważną metodą. Przy wyższych klasach ekspozycji norma [13] zaleca już stosowanie austenitycznej stali nierdzewnej.

Oprócz tradycyjnego zbrojenia ze stali węglowej lub nierdzewnej coraz częściej stosuje się zbrojenie systemowe o przekroju spiralnym ze stali austenitycznej [1, 3, 6, 9, 15] lub jako zbrojenie wykorzystuje się elementy niemetaliczne: pręty bazaltowe [2, 16] oraz laminaty FRP (fibre-reinforced polymer) [2, 4, 8]. Pręty spiralne są polecane w wielu publikacjach [1, 3, 6, 9, 15] jako dobra alternatywa dla zszycia przy użyciu zwykłych prętów ze stali węglowej. W wypadku zastosowania zbrojenia niemetalicznego nie ma problemów z zapewnieniem odpowiedniej trwałości naprawy.

Pręty zbrojeniowe w bruździe osadza się na zaprawie. W wielu publikacjach [np. 3, 5, 7, 11] zaleca się stosowanie zapraw cementowych. Wynika to z faktu, że o nośności wzmocnienia decyduje przyczepność między zaprawą a murem w bruździe, a ta w wypadku zaprawy cementowej, przy długości zakotwienia większej niż 50 cm, jest zazwyczaj wystarczająca. Należy jednak pamiętać o zdefiniowanej wyżej zasadzie kompatybilności. W wypadku murów wykonanych na podatnych zaprawach wapiennych zastosowanie sztywnej zaprawy cementowej może powodować powstanie wtórnych uszkodzeń.

Dlatego w wypadku takich murów w pracy [3] zalecano stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. W pracy [5] zalecono natomiast w takim wypadku zastosowanie zaprawy z cementu białego. W rozwiązaniach systemowych z prętami o przekroju spiralnym wykorzystuje się zaprawę systemową na bazie cementu. Zaprawę uzyskuje się, mieszając suchą mieszankę z ciekłym komponentem tuż przed wykonaniem naprawy. Niska proporcja cieczy do proszku zapewnia właściwości tiksotropowe zaprawy, która całkowicie wypełnia bruzdę, pozwalając na uzyskanie dobrej przyczepności między wzmocnieniem a murem. Dlatego w wytycznych producentów tych systemów dopuszcza się długości zakotwienia rzędu 50 cm [17-20]. Zaprawy systemowe z reguły szybko osiągają dużą wytrzymałość na ściskanie (25 MPa po jednym dniu, 45 MPa po tygodniu i 60 MPa po dwóch tygodniach).

Do wzmocnienia murowanych ścian stosowane bywają również płaskowniki układane prostopadle do rysy na licu muru i mocowane do ściany sprężonymi sworzniami poza obszarem zarysowania [1, 6]. Jest to swego rodzaju zszycie zewnętrzne, w którym współpracę muru z płaskownikami lub blachami zapewniają siły tarcia wymuszone przez sworznie sprężające zabudowane w rozstawie 1-1,5 grubości ściany. W pracy [21] skrytykowano jednak wszelkiego typu wzmocnienia przy użyciu zewnętrznych obejm z płaskowników mocowanych śrubami mechanicznie do muru.

Jednakże, szczególnie przy zbyt rzadkim rozstawie sworzni sprężających lub zastosowaniu zwykłych śrub, wzmocnienie takie będzie nieefektywne (nie uzyska współpracy muru i płaskownika), a nawet może prowadzić do uszkodzeń wywołanych przez koncentrację naprężeń w okolicach mocowań. Widok takich uszkodzeń pokazano na FOT. na górze (6), na której w miejscach zakotwień śrub mocujących blachy widoczne są wtórne zarysowania.

Na FOT. 7-14 pokazano przykłady wzmocnień przez zszycie rys, wykonanych w murach z cegły. W wypadku klasycznych murów ze zwykłymi spoinami pręty zszywające umieszcza się w bruzdach wykonanych w spoinach wspornych. Zarysowania wymagające naprawy występują jednak również w murach współczesnych, często wznoszonych na spoinach cienkich. Pojawia się zatem problem związany z brakiem możliwości wykonania bruzdy w spoinie. W wypadku murów wykonanych z elementów grupy 1 (elementy pełne oraz z drążeniami, których objętość jest mniejsza niż 25% objętości elementu murowego) naprawę realizuje się w mechaniczne wykonanych bruzdach usytuowanych w połowie wysokości elementów murowych (FOT. 15-16).

FOT. 7-14. Widoki i szczegóły napraw murów przez zszycie rys: budynek mieszkalny w Gliwicach (7-8), budynek wielorodzinny w Bytomiu (9-10), budynek wielorodzinny w Gliwicach (11-12), kościół w Bytomiu-Karbiu (13-14); fot. M. Korusiewicz (7-10), R. Jasiński (11-12), Z. Pająk (13-14)

FOT. 7-14. Widoki i szczegóły napraw murów przez zszycie rys: budynek mieszkalny w Gliwicach (7-8), budynek wielorodzinny w Bytomiu (9-10), budynek wielorodzinny w Gliwicach (11-12), kościół w Bytomiu-Karbiu (13-14); fot. M. Korusiewicz (7-10), R. Jasiński (11-12), Z. Pająk (13-14)

FOT. 15-16. Przykład zszycia rys w murze z betonu komórkowego; fot. [18]

FOT. 15-16. Przykład zszycia rys w murze z betonu komórkowego; fot. [18]

Najczęściej wzmacnia się każdą warstwę bloczków. Podobnie można postąpić w elementach drążonych grupy II i III, przy czym należy z góry założyć, że zużycie zaprawy do osadzania zbrojenia zszywającego wzrośnie o minimum 30-50%. Aby ograniczyć zużycie zaprawy, stosuje się specjalne siatki ze stali nierdzewnej (FOT. 17), które montuje się w wykonanych bruzdach (FOT. 18) przed aplikacją zaprawy. Na rynku dostępne są nawet siatki fabrycznie wygięte w kształt litery U, dostosowane do typowych wymiarów bruzd wykonywanych w spoinach wspornych. Wymiary takiej siatki wynoszą 9×35×1000 mm. Siatki mogą być również stosowane w murach warstwowych (zob. rys. 3), w celu zapobiegania wnikaniu zaprawy w zasypkę. Należy pamiętać, że wykonywanie bruzd w elementach ceramicznych i silikatowych grupy II i III może być utrudnione z uwagi na kruchość cienkich ścianek tych elementów.

FOT. 17. Siatka ze stali nierdzewnej do stosowania w bruzdach murów wykonanych z elementów drążonych; fot. [18]

FOT. 17. Siatka ze stali nierdzewnej do stosowania w bruzdach murów wykonanych z elementów drążonych; fot. [18]

FOT. 18. Siatka ułożona w bruździe muru; fot. [18]

FOT. 18. Siatka ułożona w bruździe muru; fot. [18]

Analiza obliczeniowa

W wypadku naprawy metodą zszycia rys przeprowadzenie analizy obliczeniowej wymaga określenia wielkości naprężeń rozciągających, które spowodowały uszkodzenie lub które mogą wystąpić we wzmacnianej ścianie po modernizacji obiektu (np. nadbudowie). Dokładne wyznaczenie naprężeń rozciągających jest zazwyczaj dość pracochłonne. Trzeba przede wszystkim dokładnie ustalić historię obciążenia konstrukcji, co wiąże się z dokładnym rozeznaniem przyczyn powstania uszkodzeń.

Następnie określa się naprężenia rozciągające z wykorzystaniem modeli numerycznych bazujących na metodzie elementów skończonych. W związku z koniecznością zamodelowania dużych elementów, fragmentów budynków lub nawet całych budynków w analizach numerycznych najczęściej wykorzystuje się modele homogeniczne. W modelach tych przyjmuje się uśrednione wartości parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych, określane na podstawie normy PN-EN 1996-1-1 [13].

Stosując modele liniowo-sprężyste, należy pamiętać, że poziom naprężeń rysujących uzyskiwany z takich modeli jest zazwyczaj niższy od naprężeń uzyskiwanych w badaniach [22]. Wynika to z bezpiecznego przyjęcia niskich parametrów wytrzymałościowo-odkształceniowych w normie [13]. Na rys. 6-8 pokazano przykład wyznaczenia naprężeń rysujących w narożu budynku.

RYS. 6-8. Przykład określenia naprężeń rozciągających w narożniku murowanego budynku: schemat obciążenia modelu obliczeniowego (6), widok modelu obliczeniowego (7), wartości naprężeń rozciągających (usunięto elementy, w których przekroczona została przyjęta wytrzymałość muru na rozciąganie) (8); rys. [22, 23]

RYS. 6-8. Przykład określenia naprężeń rozciągających w narożniku murowanego budynku: schemat obciążenia modelu obliczeniowego (6), widok modelu obliczeniowego (7), wartości naprężeń rozciągających (usunięto elementy, w których przekroczona została przyjęta wytrzymałość muru na rozciąganie) (8); rys. [22, 23]

W analizach obiektów modernizowanych może wystąpić problem z określeniem wytrzymałości muru, po przekroczeniu której może nastąpić jego zarysowanie. W pracy [1] podano, że zarysowania konstrukcji murowych od obciążeń stałych i zmiennych mogą nastąpić na skutek ściskania miejscowego, rozciągania lub ścinania. Zakładając, że na etapie projektu modernizacji obiektu budowlanego zostanie zapewniony warunek nośności na obciążenia skupione, jako kryterium zarysowania (a w konsekwencji stosowania zbrojenia w murze) przyjąć należy warunki na nieprzekroczenie charakterystycznej wytrzymałości muru na rozciąganie i ścinanie [22].

Niestety obowiązujące obecnie normy do projektowania konstrukcji murowych, z Eurokodem na czele, nie definiują wytrzymałości muru na rozciąganie ft. W archiwalnej krajowej normie PN-B-03002:1999 [24], opartej na projekcie EC-6, zamieszczono zapis, że należy przyjmować wytrzymałość charakterystyczną na rozciąganie ftk równą wytrzymałości na zginanie z płaszczyzny ściany. Każdorazowo należy określić kierunek działania głównych naprężeń rozciągających względem płaszczyzny spoin wspornych i w zależności od tego przyjmować z tablicy w normie wartości wytrzymałości ftk = fxk1 lub też ftk = fxk2.

Co ciekawe, w wypadku zniszczenia w płaszczyźnie równoległej do spoin wspornych, przy murach wykonanych z większości rodzajów elementów murowych, norma PN-B-03002:1999 [24] podawała zerową wytrzymałość fxk1. W obowiązującej normie PN-EN 1996-1-1 [13] wartości te nie są już zerowe, a same tablice definiujące wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu uległy znacznej rozbudowie. Wartości wytrzymałości fxk2, gdy zniszczenie (zarysowanie) następuje prostopadle do spoin wspornych, mają podobny rząd wielkości jak w normie archiwalnej. Dlatego wydaje się dopuszczalne przyjęcie definiowanej przez EC-6 wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu jako wartości granicznej powstania zarysowań przy rozciąganiu osiowym. Drugie kryterium nie budzi już takich kontrowersji, gdyż PN-EN 1996-1-1 [13] definiuje wartość charakterystycznej wytrzymałości muru na ścinanie, uzależnionej od początkowej wytrzymałości muru na ścianie fvko i wielkości średnich obliczeniowych naprężeń ściskających sd.

Znając wielkość naprężeń rozciągających, średnicę pręta zszywającego przyjąć można ze wzoru:

gdzie:

j - średnica pręta,

st - poziome naprężenia rozciągające w murze,

h - odległość między prętami (między spoinami wspornymi ze wzmocnieniem),

t - grubość muru,

n - ilość prętów w jednym poziomie wzmocnienia,

fyd - obliczeniowa granica plastyczności stali.

Gdy znana jest wytrzymałość na wyrywanie pręta zbrojeniowego z zaprawy (niektórzy producenci podają ten parametr), to można sprawdzić, czy przyjęta długość zakotwienia jest poprawna:

gdzie:

fz - wytrzymałość na wyrywanie (pręta z zaprawy lub zaprawy z prętem z muru),

ua - obwód pręta (przy zniszczeniu przez wyrwanie pręta z zaprawy) lub obwód wzdłuż przekroju powierzchni kontaktu zaprawy wzmocnienia z murem (przy zniszczeniu przez wyrwanie wzmocnienia z muru),

Lz - długość zakotwienia pręta po jednej stronie rysy.

Prowadzenie analiz obliczeniowych wzmocnień przez zszycie rys w praktyce często bywa pomijane z uwagi na uciążliwość modelowania numerycznego. Wówczas naprawa projektowana jest na tzw. inżynierskie wyczucie, na podstawie wytycznych i zaleceń dotyczących rozstawu zbrojenia i jego długości. Należy jednak pamiętać, że projektant bierze odpowiedzialność za zaprojektowane wzmocnienie i w wypadku wystąpienia rys wtórnych może ponieść konsekwencje tych zdarzeń.

Literatura

 1. L. Małyszko, R. Orłowicz, "Konstrukcje murowe. Zarysowania i naprawy", Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.
 2. Ł. Drobiec, "Naprawa rys i wzmocnienia murowanych ścian", XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 25-28 marca 2015, t. 1, s. 323-398.
 3. B. Stawiski, "Konstrukcje murowe. Naprawy i wzmocnienia", Polcen, Warszawa 2014.
 4. S. Bhattacharya, S. Nayak, S.Ch. Dutta, "A critical review of retrofitting methods for unreinforced masonry structures", "International Journal of Disaster Risk Reduction" nr 7, 2014, s. 51-67.
 5. Z. Janowski, "Remonty i wzmacnianie murów oraz sklepień w obiektach zabytkowych", XIII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Ustroń, 25-27 lutego 1999, t. 1, cz. 1, s. 223-252.
 6. L. Rudziński, "Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia", Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2006.
 7. Praca zbiorowa pod kierunkiem S. Zaleskiego: "Remonty budynków mieszkalnych", Arkady, Warszawa 1995.
 8. C. Modena, M.R. Valluzzi, F. da Porto, F. Casarin, E. Garbin, M. Munari, N. Mazzon, M. Panizza, M.D. Benetta, G. Bettiol, "Intervention criteria for historic masonry constructions subjected to seismic actions", "Wiadomości Konserwatorskie" nr 26, 2009, s. 186-196.
 9. N. Stawiska, B. Stawiski, "Rewaloryzacja murów w obiektach zabytkowych", "Wiadomości Konserwatorskie" nr 18, 2005, s. 18-22.
 10. M.R. Valluzzi, L. Binda, C. Modena, "Mechanical behaviour of historic masonry structures strengthened by bed joints structural repointing", "Construction and Building Materials" nr 19, 2005, s. 63-73.
 11. Cz. Linczowski, "Naprawy, remonty i modernizacje budynków", Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1997.
 12. J. Kindracki, S. Leleń, "Skuteczność naprawy zarysowanych ścian murowych za pomocą zbrojenia spoin prętami stalowymi", II Konferencja Naukowo-Techniczna Budownictwo Ogólne, Bydgoszcz - Wenecja, 17-19 maja 2001, s. 131-135.
 13. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03, "Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych".
 14. PN-EN 1996-2:2010/NA:2010, "Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów".
 15. L. Małyszko, R. Orłowicz, "Wybrane sposoby napraw zarysowanych ścian murowych", "Przegląd Budowlany" nr 12, 2008, s. 40-46.
 16. M.L. Santarelli, F. Sbardella, M. Zuena, J. Tirillň, F. Sarasini, "Basalt fiber reinforced natural hydraulic lime mortars: A potential bio-based material for restoration", "Materials and Design" vol. 63, 2014, s. 398-406.
 17. Materiały reklamowe firmy HELIFIX (dystrybutor w kraju BUDOSPRZĘT Bytom).
 18. Materiały reklamowe firmy BRUTT SAVER GROUP, od 2009 r. poza granicami Polski firma przyjęła nazwę Construction Products Solutions International Ltd. CPSI (dystrybutor w kraju P.H.U.P. "MaR" R. Majewski).
 19. Materiały reklamowe firmy STATICAL.
 20. Materiały reklamowe firmy FESTMUR.
 21. Z. Janowski, "Metody i materiały stosowane do napraw tradycyjnych konstrukcji murowych", XIII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Ustroń 25-27 lutego 1999, t. 1, cz. 2, s. 5-18.
 22. Ł. Drobiec, "Przeciwdziałanie zarysowaniu ściskanych murów zbrojeniem spoin wspornych", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, seria Monografie nr 452, Gliwice 2013.
 23. Ł. Drobiec, "Problem of the crack formations in the area of intersecting loadbearing walls built with AAC masonry unit", Proceedings of the 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, Bydgoszcz, 14-17 September 2011, s. 181-190.
 24. PN-B-03002:1999, "Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji

Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji

W budownictwie ogólnym stosowanych jest wiele systemów stropowych. Najbardziej popularne są stropy gęstożebrowe (np. Teriva), żelbetowe wylewane na mokro, a także stropy półprefabrykowane (np. z płyt stropowych...

W budownictwie ogólnym stosowanych jest wiele systemów stropowych. Najbardziej popularne są stropy gęstożebrowe (np. Teriva), żelbetowe wylewane na mokro, a także stropy półprefabrykowane (np. z płyt stropowych typu filigran lub 2K) lub prefabrykowane (np. z płyt kanałowych, płyt żerańskich).

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż Nowoczesne rozwiązania elewacyjne

Nowoczesne rozwiązania elewacyjne Nowoczesne rozwiązania elewacyjne

Tradycyjna forma elewacji wynika z konstrukcji budynku (np. murowej, drewnianej, drewniano-murowe, kamiennej) i jest jej elementem. Może występować także w postaci licowanej współczesną wyprawą tynkarską...

Tradycyjna forma elewacji wynika z konstrukcji budynku (np. murowej, drewnianej, drewniano-murowe, kamiennej) i jest jej elementem. Może występować także w postaci licowanej współczesną wyprawą tynkarską czy okładziną (ceramiczną, drewnianą, kamienną, stalową, z tworzyw sztucznych), nierzadko z bogatymi detalami architektonicznymi, charakterystycznymi dla okresu powstania budynku, zmodyfikowanymi lub dodanymi obecnie. Do tej grupy można zaliczyć także współczesne rozwiązania ścian żelbetowych z surowymi...

mgr inż. Piotr Idzikowski Konserwacje i renowacje systemów ociepleń

Konserwacje i renowacje systemów ociepleń Konserwacje i renowacje systemów ociepleń

Trwałość ocieplonej elewacji związana jest przede wszystkim z przestrzeganiem technologii wykonania robót. Jeśli prace przebiegały zgodnie z wytycznymi producenta, czyli stosowano systemowe produkty zgodnie...

Trwałość ocieplonej elewacji związana jest przede wszystkim z przestrzeganiem technologii wykonania robót. Jeśli prace przebiegały zgodnie z wytycznymi producenta, czyli stosowano systemowe produkty zgodnie z zapisami w ich kartach technicznych i właściwie je dobrano do warunków użytkowania, to ocieploną elewacją można będzie cieszyć się przez kilkadziesiąt lat. Warunkami niezbędnym takiego stanu rzeczy są jednak okresowe kontrole i naprawy.

dr hab. inż., prof. UWM Robert Wójcik Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz

Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz

W podstawowym nurcie zainteresowań dociepleniami od wewnątrz pozostają głównie budynki zabytkowe, pełniące pierwotnie różne funkcje, w tym niemieszkalne, które nie mogą być docieplane od zewnątrz. Gruntownej...

W podstawowym nurcie zainteresowań dociepleniami od wewnątrz pozostają głównie budynki zabytkowe, pełniące pierwotnie różne funkcje, w tym niemieszkalne, które nie mogą być docieplane od zewnątrz. Gruntownej poprawy termoizolacyjności przegród zewnętrznych wymagają budynki przemysłowe, rolnicze, wojskowe, magazynowe, które obecnie przystosowuje się do funkcji mieszkalnych, biurowych, handlowych, o wysokich wymaganiach w zakresie komfortu cieplnego.

dr inż. Wojciech Mazur Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej

Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej

Elementy ceramiczne zaliczane są do najstarszych wyrobów wytwarzanych przez człowieka i stosowanych w budownictwie. Ich historia sięga bowiem 4000 lat p.n.e. Wiele cywilizacji wprowadzało kolejne modyfikację...

Elementy ceramiczne zaliczane są do najstarszych wyrobów wytwarzanych przez człowieka i stosowanych w budownictwie. Ich historia sięga bowiem 4000 lat p.n.e. Wiele cywilizacji wprowadzało kolejne modyfikację elementów ceramicznych i nowe zastosowania, co pozwoliło na stworzenie ich bardzo bogatego asortymentu.

dr inż. Jan Antoni Rubin, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka

Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka

Grzyby pleśniowe, ze względu na specyfikę morfologiczną, biochemiczną i fizjologiczną, są organizmami dominującymi w szeroko pojętym mikrośrodowisku mieszkalnym człowieka. Grzyby te rozwijają się w zasadzie...

Grzyby pleśniowe, ze względu na specyfikę morfologiczną, biochemiczną i fizjologiczną, są organizmami dominującymi w szeroko pojętym mikrośrodowisku mieszkalnym człowieka. Grzyby te rozwijają się w zasadzie na wszystkich podłożach organicznych i nieorganicznych w warunkach ich silnego zawilgocenia

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Porównanie najpopularniejszych systemów stropowych w kontekście stosowanych materiałów izolacyjnych

Porównanie najpopularniejszych systemów stropowych w kontekście stosowanych materiałów izolacyjnych Porównanie najpopularniejszych systemów stropowych w kontekście stosowanych materiałów izolacyjnych

Istnieje bardzo wiele systemów stropowych. Wybór stropu zależy od projektanta konstrukcji. To projektant-architekt powinien w tym zakresie dokonać wpisu do projektu po konsultacji z projektantem konstrukcji,...

Istnieje bardzo wiele systemów stropowych. Wybór stropu zależy od projektanta konstrukcji. To projektant-architekt powinien w tym zakresie dokonać wpisu do projektu po konsultacji z projektantem konstrukcji, który na podstawie danych szczegółowych dobierze odpowiednie rozwiązanie. To właśnie projektant konstrukcji, w zależności od cech geometrycznych budynku (kształtu rzutu budynku, rozpiętości w świetle podpór i przewidywanego obciążenia) dobiera odpowiedni system stropowy oraz jego wysokość konstrukcyjną....

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych

Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych

Wykorzystanie drewna w budownictwie ma bardzo szerokie i wieloletnie tradycje, które w XX wieku, z uwagi na rozpowszechnienie stali i żelbetu oraz palność drewna, zostało w wielu krajach, w tym w Polsce,...

Wykorzystanie drewna w budownictwie ma bardzo szerokie i wieloletnie tradycje, które w XX wieku, z uwagi na rozpowszechnienie stali i żelbetu oraz palność drewna, zostało w wielu krajach, w tym w Polsce, ograniczone.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Paulina Rożek Modernizacja poddaszy użytkowych

Modernizacja poddaszy użytkowych Modernizacja poddaszy użytkowych

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

dr inż. Marek Niemas Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków

Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków

Hałas jest jednym z coraz bardziej znaczących zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Jego ograniczanie leży w interesie społeczeństwa, a dopuszczalny poziom jest regulowany polskimi i międzynarodowymi...

Hałas jest jednym z coraz bardziej znaczących zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Jego ograniczanie leży w interesie społeczeństwa, a dopuszczalny poziom jest regulowany polskimi i międzynarodowymi przepisami w dziedzinie prawa budowlanego.

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania...

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania komory badawczej istotne jest zachowanie odpowiedniego ciśnienia w piecu oraz zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez cały czas badania.

dr inż. Rafał Nowak Zasady projektowania i doboru nadproży

Zasady projektowania i doboru nadproży Zasady projektowania i doboru nadproży

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano...

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano pojedyncze elementy konstrukcyjne jak kamienie, a ocena ich nośności była jedynie eksperymentalna. Jednakże takie nadproża pozwalały jedynie na kształtowanie małych otworów, dlatego poszukiwano lepszych rozwiązań.

dr inż. Iwona Galman, dr inż. Radosław Jasiński Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może...

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może to być zrealizowane przez: przewiązanie muru, łączniki lub zbrojenie przedłużone w każdą ze ścian.

dr inż. Maciej Robakiewicz Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących...

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących o efektach i kosztach termomodernizacji. Niedoceniane są problemy eksploatacji wykonanych ulepszeń budynku, czyli zapewnienie niezbędnej trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji, a to może powodować, że w czasie eksploatacji będą powstawać trudne do usunięcia wady i uszkodzenia.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Barbara Chruściel, mgr inż. Michał Wieczorek Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na...

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na elewacjach, które po pożarach we Frankfurcie (2012) i Grenfell Tower w Londynie (2017) zostały objęte unijnymi programami badawczymi.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina...

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina elewacyjna, wykonywana obecnie najczęściej z płyt włóknisto-cementowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

www.lampy.it Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie? Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji....

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji. A to poważny błąd, bo zapewnienie światła na zewnątrz budynku spełnia także szereg kluczowych funkcji.

Nicola Hariasz Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Modernizacja bloków z wielkiej płyty Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem...

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem niepokoju na temat ich stanu technicznego. Rozkwit budownictwa mieszkaniowego z wielkiej płyty przypada w Polsce na lata 70. Jednak jego historia sięga znacznie dalej. Pierwszym osiedlem wybudowanym w tej technologii było osiedle Betondorp w Amsterdamie, którego nazwa w języku niderlandzkim oznacza...

dr Jarosław Gil Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Prognozowanie izolacyjności akustycznej Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Prawidłowe ocieplenie elewacji

Prawidłowe ocieplenie elewacji Prawidłowe ocieplenie elewacji

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Jaką geomembranę PVC wybrać?

Jaką geomembranę PVC wybrać? Jaką geomembranę PVC wybrać?

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

homebook.pl Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć? Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie...

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie piszczy i które tendencje okażą się godne tego, aby zaimplementować je również w swoich czterech ścianach. Przed Tobą kilka najciekawszych tendencji, którym zdecydowanie warto bliżej się przyjrzeć.

Kingspan Profesjonalne systemy barier ochronnych

Profesjonalne systemy barier ochronnych Profesjonalne systemy barier ochronnych

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz...

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz odpornych na uderzenia słupków i barier ochronnych pozwalają zmniejszyć ryzyko wypadków i poprawiają komfort pracowników.

Bauder Polska Sp. z o. o. BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Xella Polska Sp. z o.o. Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się...

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się przeważnie płyty styropianowe. Rzadziej do tego celu wykorzystuje się - droższe od nich - płyty z wełny mineralnej. Od połowy 2019 roku oba te materiały ociepleniowe mają dużą konkurencję w postaci mineralnych płyt izolacyjnych Multipor ETICS.

merXu Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia...

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia drobnych napraw w domu lub ogrodzie. Zobacz ofertę z kategorii chemii budowlanej na merXu.

Kärcher PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty...

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej wiosny Kärcher oferuje budowlańcom najlepsze modele swoich urządzeń w atrakcyjnych, obniżonych cenach. Oferta PRO Korzyści to szeroki wybór sprzętów – urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS oraz bez niego HD, odkurzacze NT do suchych i mokrych zabrudzeń radzące...

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

SUEZ Izolacje Budowlane Wpusty dachowe - skuteczne odprowadzenie wody opadowej

Wpusty dachowe - skuteczne odprowadzenie wody opadowej Wpusty dachowe - skuteczne odprowadzenie wody opadowej

Twój klient zdecydował się na dach płaski? Świetna wiadomość! Dla Ciebie to możliwość wcielenia w życie ciekawego projektu, dla niego m.in. wygoda, bo unika skosów we wnętrzu. Żeby jednak dach dobrze spełniał...

Twój klient zdecydował się na dach płaski? Świetna wiadomość! Dla Ciebie to możliwość wcielenia w życie ciekawego projektu, dla niego m.in. wygoda, bo unika skosów we wnętrzu. Żeby jednak dach dobrze spełniał swoją funkcję, nie zapominaj o zastosowaniu odpowiedniego systemu odprowadzania wody. Martwisz się, jak zrobić to skutecznie? Spokojnie, są na to sposoby.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.