Izolacje.com.pl

Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Masonry mortars – types, comparison, application

Zaprawa gotowa dostarczona z betoniarni, fot.: T. Rybarczyk
Zaprawa gotowa dostarczona z betoniarni, fot.: T. Rybarczyk

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Zobacz także

Józef Macech Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

4 ECO Sp. z o.o. Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem? Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka...

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka lat. I tak pierwsze docieplenia były na styropianie o grubości 4 cm, obecnie to 20 cm styropianu grafitowego.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Każdy projektant-konstruktor, który projektuje budynek, przyjmuje pewne założenia projektowe. Dotyczy to również murów. Przy obliczaniu ich wytrzymałości i nośności przyjmuje konkretne założenia projektowe, czyli rodzaj elementów oraz zaprawę murarską. Bierze pod uwagę ich właściwości, uwględnia geometrię elementów murowych, a także przyjmuje jakość wykonawstwa. Więc na etapie robót murarskich ważne jest, by dobrać właściwe wyroby wg projektu.

Jeśli chce się cokolwiek zmienić w zakresie wykonywania murów, należy skonsultować się z projektantem. Dotyczy to nie tylko elementów murowych, lecz także zaprawy murarskiej. Dostępnych zapraw murarskich jest wiele, a zatem może też być wiele odstępstw od założeń projektowych. Zobaczmy, jakie są zaprawy murarskie i czym się one różnią.

O czym przeczytasz w artykule?
 • Rola zapraw murarskich
 • Zaprawy murarskie a elementy murowe
 • Rodzaje zapraw
 • Rodzaje zapraw ze względu na sposób przygotowania
 • Ważne wskazówki wykonawcze

Przedmiotem artykułu jest zastosowanie i porównanie właściwości zapraw murarskich. Autor przedstawia rolę zapraw murarskich w odniesieniu do różnych elementów murowych. Analizuje rodzaje zapraw, wśród których wymienia zaprawy do cienkich spoin, zaprawy zwykłe, zaprawy lekkie oraz kleje poliuretanowe. Dokonuje klasyfikacji rodzajów zapraw ze względu na sposób ich przygotowania (gotowe, suche mieszanki zapraw murarskich, zaprawy murarskie przygotowywane z surowców na budowie, zaprawy murarskie przywożone z betoniarni jako gotowe do murowania). Na koniec przedstawia ważne wskazówki wykonawcze oraz uwagi na temat doboru zaprawy.

Masonry mortars – types, comparison, application

The subject of the article is the application and comparison of the properties of masonry mortars. The author presents the role of masonry mortars in relation to various masonry elements and analyses the types of mortars, among which he mentions thin joint mortars, standard mortars, light mortars and polyurethane adhesives. The author classifies the types of mortars according to the method of their preparation (ready-made, dry mixtures of masonry mortars, mortars prepared from raw materials at the construction site, mortars brought from the concrete plant as ready for bricklaying). Finally, he gives some important installation tips and comments on the selection of mortar.

fot1 zaprawy murarskie
FOT. 1. Murowanie na cienką spoinę; fot.: T. Rybarczyk

Rola zapraw murarskich

Mur jest kompozytem składającym się z elementów murowych powiązanych zaprawą.

Zaprawy murarskie, w zależności od rodzaju, pełnią ważne funkcje w murze. Mają one:

 • spajać elementy murowe – ważna jest odpowiednia przyczepność pomiędzy zaprawą i elementami murowymi; ma to zapewnić wymaganą wytrzymałość muru w zależności od rodzaju obciążenia: na ściskanie, zginanie, ścinanie,
 • przenosić równomiernie obciążenia pomiędzy elementami murowymi (bloczkami, cegłami, pustakami) – dlatego należy zadbać o równomierne rozłożenie zaprawy na powierzchniach łączonych elementów,
 • zapewniać szczelność (brak szczelności to np. przenikanie wody i wilgoci, hałas, brak szczelności pożarowej, wymiana powietrza itp.),
 • zapewnić odpowiednią odkształcalność muru – dzięki zawartości wapna zaprawa jest elastyczna i ogranicza w ten sposób (oczywiście tylko w pewnym zakresie) ryzyko powstawania pęknięć i zarysowań,
 • pełnić rolę „sączka” – jest to szczególnie ważne w przypadku murów nieotynkowanych, wykonanych z elementów murowych o niskiej absorpcji (nasiąkliwości) wody, a tym samym również wolniej wysychających – dodatek wapna w zaprawie ułatwia odsychanie zawilgoconego muru; zaprawa cementowa stanowi większą barierę dla wilgoci,
 • zapewnić odpowiednią izolacyjność cieplną muru (nie powinny tworzyć mostków termicznych) – dotyczy to zapraw stosowanych w murach jednowarstwowych.
fot2 zaprawy murarskie
FOT. 2. Mury wymurowane na zaprawę zwykłą; fot.: T. Rybarczyk

Zaprawy murarskie a elementy murowe

Obecnie najczęściej stosowane elementy murowe (bloczki, pustaki) to w dużej mierze wyroby o dużej dokładności wymiarowej. Oznacza to, że można je murować zarówno na cienkie spoiny, jak i na zaprawy zwykłe.

Dokładność wymiarowa elementów murowych nie narzuca sposobu murowania, ale zwiększa możliwości. Jeśli elementy murowe są równe, a ich odchyłki wymiarowe umożliwiają zastosowanie zaprawy murarskiej do cienkich spoin, to można zastosować zaprawę do cienkich spoin, jeśli jednak wykonawca nie chce murować murów na cienkie spoiny, to może je murować na zaprawę zwykłą.

Technika wykonywania muru na cienkie spoiny przyjęła się i stała się bardzo popularna. Nie wiemy, czy wyparła zastosowanie zaprawy zwykłej, bo nie prowadzi się takich statystyk, ale na budowach widać, że w niektórych regionach murowanie na cienką spoinę jest bardziej popularne niż murowanie na zaprawę zwykłą.

fot3 zaprawy murarskie
FOT. 3. Murowanie na klej poliuretanowy; fot.: T. Rybarczyk

Rodzaje zapraw

Najczęściej stosowane zaprawy murarskie to zaprawa zwykła (cementowa lub cementowo-wapienna) oraz zaprawa do cienkich spoin (zaprawa cienkowarstwowa, nazywana jest potocznie i w żargonie często klejem lub murarską zaprawą klejową, co jest błędem, bo jest zaprawą, a nie klejem).

Są też tzw. zaprawy lekkie, czyli zaprawy ciepłochronne, oraz kleje poliuretanowe, których nie możemy nazywać zaprawami, ponieważ nie podlegają normie zharmonizowanej PN-EN 998-2:2016-12 [1] na zaprawy murarskie.

Zaprawy murarskie różnią się m.in. grubością wykonywanej spoiny, sposobem nanoszenia, właściwościami, przeznaczeniem i zużyciem oraz rolą, jaką spełniają w murze. Grubości spoin w murach wynikają z Eurokodu 6, czyli normy murowej PN-EN 1996-1-1 [2].

Zaprawy do cienkich spoin

Zaprawy do cienkich spoin to zaprawy na bazie cementu. Po związaniu w murze powinny mieć grubość do 3 mm. Dlatego są one produkowane z dodatkiem drobnoziarnistego kruszywa, które umożliwia uzyskanie takiej grubości. Powinny być nanoszone specjalnymi kielniami o wysokości i kształcie zębów, co umożliwia nałożenie odpowiedniej grubości zaprawy (wykonawcy często nanoszą je za pomocą grzebienia do glazury, co jest błędem).

Zaprawy do cienkich spoin pełnią w murze funkcję spajającą elementy murowe. Nie powinny służyć do wyrównywania nierówności w murze. Stosuje się je tylko do dokładnych wymiarowo elementów murowych, umożliwiających uzyskanie grubości spoiny nie większej niż 3 mm (w praktyce, przy prawidłowym murowaniu grubości spoin mają do 1 mm).

Elementy murowe do murowania na cienkie spoiny mogą być bez profilowania lub profilowane na pióra i wpusty, a więc muruje się je z wypełnionymi spoinami wspornymi (poziomymi) i czołowymi (pionowymi) lub bez wypełnienia spoin czołowych (pionowych).

Wbrew pozorom murowanie na cienką spoinę jest o wiele łatwiejsze niż murowanie na zaprawę zwykłą. Nie trzeba mieć takiej wprawy jak przy murowaniu na zaprawę zwykłą. Wystarczy zastosować się do zaleceń wykonawczych, nakładać zaprawę kielnią do cienkich spoin, pilnować poziomowości i pionu każdej warstwy.

Cienka spoina to mniej wilgoci technologicznej w murze, wobec czego ściana szybciej wysycha. Mur wymurowany na cienkie spoiny uważa się za jednorodny termicznie, ponieważ wpływ spoin jest pomijalny.

Zaprawy zwykłe

Zaprawy zwykłe to, podobnie jak zaprawy do cienkich spoin, zaprawy na bazie cementu. Grubość spoin w murze [2] powinna wynosić od 8 do 15 mm. Technika nanoszenia jest tradycyjna, za pomocą kielni murarskiej. Można w ten sposób murować każdego rodzaju elementy murowe – zarówno dokładne, jak i mniej dokładne wymiarowo. Zaprawa służy do powiązania elementów murowych i wyrównywania każdej warstwy murowanych elementów murowych.

Zapraw zwykłych nie stosuje się do murowania elementów murowych, z których wykonuje się mury jednowarstwowe bez ocieplenia, ponieważ wykonany w ten sposób mur nie będzie miał jednorodnej izolacyjności termicznej (siatka spoin będzie tworzyć siatkę mostków cieplnych).

Do murowania zaprawą zwykłą można stosować elementy murowe profilowane na pióra i wpusty lub bez profilowania, a więc do murów ze spoinami poziomymi i pionowymi wypełnionymi lub bez wypełnienia spoin pionowych.

Zaprawy lekkie

Zaprawy lekkie (tzw. ciepłochronne lub ciepłe) są to zaprawy o niewielkiej gęstości (dlatego nazywane są lekkimi), mają więc lepszą niż zaprawy na bazie cementu izolacyjność cieplną. Mieszanki tych zapraw są wzbogacone perlitem lub kulkami styropianowymi czy keramzytem, dlatego mają dobrą izolacyjność cieplną.

Ze względu na dosyć dużą frakcję dodatku powodującego lepszą izolacyjność cieplną nanosi się je w warstwach o grubości od 8 do 15 mm. Ich izolacyjność cieplna jest jednak gorsza od izolacyjności cieplnej elementów murowych, które się obecnie stosuje na ściany jednowarstwowe bez ocieplenia. Dlatego „wychodzą” z użycia.

Kleje poliuretanowe

Innego rodzaju produktami, które są stosowane do wykonywania murów, są kleje poliuretanowe. Wyrobów tych nie można nazywać zaprawami, ponieważ nie podlegają normie zharmonizowanej [1]. Służą one do wykonywania murów z bardzo dokładnych elementów murowych: bloczków z betonu komórkowego lub szlifowanej ceramiki. Klej nanosi się z dozownika kleju (puszki) w postaci piany natryskanej pasmowo.

Grubość spoin w gotowym murze wynosi dziesiąte części milimetra – klej stanowi warstwę filmu klejącego pomiędzy dwoma elementami i służy tylko do klejenia elementów murowych. Nie można nim wyrównać nawet najmniejszych nierówności. Z tego względu nie jest możliwe zastosowanie kleju do wykonywania całego muru, ponieważ są miejsca, w których klej jest bezużyteczny. Na przykład w miejscach oparcia nadproży należy zastosować zaprawę zwykłą, ponieważ dokładność wymiarowa belek nadprożowych nie jest taka, jak dokładność elementów murowych.

Przy wykonywaniu murów za pomocą kleju poliuretanowego nie jest możliwe wykonanie wzmocnień murów w miejscach, w których powinno się je wzmocnić na przykład zbrojeniem – dotyczy to choćby stref podokiennych. Co ważne, kleje poliuretanowe wprowadzane są do obrotu i stosowania na podstawie Krajowej lub Europejskiej Oceny Technicznej, zakres ich stosowania, wskazówki projektowe i wykonawcze są więc ujęte w tych dokumentach odniesienia. Dlatego przed ich zastosowaniem warto zapoznać się z tymi dokumentami odniesienia i dowiedzieć się, jak i z jakimi elementami murowymi je stosować oraz uzyskać inne istotne informacje.

Rodzaje zapraw ze względu na sposób przygotowania

Zaprawy murarskie mogą mieć różnego rodzaju formę. Mogą to być produkty dostarczane na budowę w postaci sypkiej (w workach, do rozrobienia z wodą na budowie), mogą być przygotowywane z surowców na budowie, mogą być dostarczane na budowę jako gotowe zaprawy do murowania.

Zaprawy w postaci gotowej do rozrobienia z wodą mieszanki to:

 • zaprawy do cienkich spoin,
 • zaprawy lekkie,
 • zaprawy zwykłe.

Zaprawy wykonywane na budowie z surowców to zaprawy zwykłe. Zaprawy gotowe przywożone z betoniarni to również zaprawy zwykłe.

Gotowe, suche mieszanki zapraw murarskich

Przygotowanie zapraw z gotowych mieszanek w workach jest bardzo wygodne. Są proste do przygotowania, bo wystarczy wymieszać zawartość worka z odpowiednią ilością wody wg instrukcji na opakowaniu. Tego typu zaprawy mają stałe właściwości (jeśli się je przygotuje zgodnie z instrukcją). Gotowe suche mieszanki są opracowane w sposób zapewniający odpowiednie parametry muru. Ich zastosowanie zgodnie z wytycznymi producenta daje więc gwarancję wykonania solidnych, trwałych murów.

Zaprawy murarskie przygotowywane z surowców na budowie

Jeśli zaprawy są przygotowywane z surowców na budowie, wymaga to więcej pracy niż w przypadku zapraw z gotowych mieszanek. Aby je przygotować na budowie, należy wymieszać ze sobą w odpowiednich proporcjach piasek, cement, wapno hydratyzowane (albo zamiennik wapna) oraz wodę. Właściwości użytkowe takich zapraw zależą od precyzyjnego odmierzenia poszczególnych składników. Do ich wymieszania niezbędna jest betoniarka.

Zaprawy murarskie przywożone z betoniarni jako gotowe do murowania

Zaprawy murarskie zwykłe przywożone są na budowę w postaci plastycznej zaprawy, gotowej do murowania. Dostarczane są one z betoniarni. Trzeba je szybko zużyć (w ciągu dwóch, trzech dni) i odpowiednio zabezpieczyć, by nie związały podczas krótkiego czasu składowania na budowie. Ich zastosowanie ma sens, jeśli do wykonania jest dosyć dużo murów na zaprawy zwykłe, a więc zazwyczaj wtedy, gdy potrzeba dość dużo zaprawy. Potrzebny jest również wystarczająco duży front robót murarskich, by zaprawę szybko zużyć.

Ważne wskazówki wykonawcze

Przy stosowaniu zapraw, oprócz odpowiedniej techniki wykonywania murów oraz zastosowania właściwych narzędzi do nanoszenia zapraw, bardzo ważna jest temperatura stosowania tych zapraw.

Wszystkie zaprawy należy stosować w temperaturze od +5°C do +25°C – dotyczy to zarówno temperatury powietrza, jak i podłoża, a więc elementów murowych.

Do murowania ścian w łagodnych warunkach zimowych – w temperaturze bliskiej, ale nie niższej od 0°C – przeznaczone są tzw. zaprawy zimowe, które niektórzy producenci posiadają w swojej ofercie.

Jeśli chodzi o zastosowanie kleju poliuretanowego, to producenci takich wyrobów zalecają, by temperatura wznoszenia mieściła się w zakresie od –5°C do +35°C (klej powinien mieć temperaturę od +10°C do +25°C (optymalnie od +10°C do +20°C). Co ważne, przy wiązaniu tego kleju potrzebna jest dosyć duża wilgotność albo nawet zalecane jest spryskiwanie elementów murowych wodą.

Dobór zaprawy

Jak wspomniano we wstępie, bardzo ważne jest dobranie odpowiedniej zaprawy do elementów murowych. Mur jest kompozytem składającym się z elementów murowych powiązanych zaprawą. Dlatego należy stosować się do wytycznych projektowych i wskazówek producentów elementów murowych. Należy unikać stosowania zapraw uniwersalnych. Trudno jest zapewnić takie właściwości zaprawy, aby były one odpowiednie jednocześnie w odniesieniu do bardzo różnych właściwości i różnych elementów murowych.

Literatura

1. PN-EN 998-2:2016-12, „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska”.
2. Eurokod 6, „Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych”.

Komentarze

Powiązane

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Festool Polska Sp. z o. o. Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

dr inż. Szymon Świerczyna Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje...

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje stalowe z kształtowników giętych. Ich korzystne parametry geometryczne sprawiają, że mogą być interesującą alternatywą dla znacznie cięższych kształtowników walcowanych na gorąco [1].

dr inż. Andrzej Konarzewski Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test...

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test DUR 2 oraz test autoklawu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi...

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe na pokrycie kosztów innych działań.

mgr inż. Waldemar Bogusz Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia...

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia na budowę. Takich robót dla budynków wysokości do 12 m nawet nie potrzeba zgłaszać.

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Jarosław Guzal Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Kingspan na rynku nowoczesnych fasad Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Józef Macech Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Badanie właściwości mechanicznych betonu ze zbrojeniem rozproszonym z włókien syntetycznych

Badanie właściwości mechanicznych betonu ze zbrojeniem rozproszonym z włókien syntetycznych Badanie właściwości mechanicznych betonu ze zbrojeniem rozproszonym z włókien syntetycznych

Beton zbrojony włóknami tzw. fibrobeton, otrzymywany jest przez dodanie do mieszanki betonowej włókien stalowych lub niemetalicznych np. syntetycznych.

Beton zbrojony włóknami tzw. fibrobeton, otrzymywany jest przez dodanie do mieszanki betonowej włókien stalowych lub niemetalicznych np. syntetycznych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Metody iniekcyjnego uszczelniania rys i złączy

Metody iniekcyjnego uszczelniania rys i złączy Metody iniekcyjnego uszczelniania rys i złączy

Iniekcje uszczelniające wykonywane są w przegrodach budowlanych wykonanych z betonu i żelbetu, jak również w konstrukcjach murowych, jako zabezpieczenie przed wodą pod ciśnieniem, niewywierającą ciśnienia...

Iniekcje uszczelniające wykonywane są w przegrodach budowlanych wykonanych z betonu i żelbetu, jak również w konstrukcjach murowych, jako zabezpieczenie przed wodą pod ciśnieniem, niewywierającą ciśnienia oraz wilgotnością gruntu [1].

dr inż. Mariusz Gaczek, mgr inż. Paweł Gaciek, dr inż. Mariusz Garecki Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – wpływ oddziaływania wiatru na ocieplenie

Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – wpływ oddziaływania wiatru na ocieplenie Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – wpływ oddziaływania wiatru na ocieplenie

Jednym z podstawowych sposobów mocowania ociepleń ETICS do podłoży nośnych jest mocowanie mechaniczne, w którym do przytwierdzania termoizolacji stosuje się łączniki mechaniczne, zawsze jednak z dodatkowym...

Jednym z podstawowych sposobów mocowania ociepleń ETICS do podłoży nośnych jest mocowanie mechaniczne, w którym do przytwierdzania termoizolacji stosuje się łączniki mechaniczne, zawsze jednak z dodatkowym udziałem klejenia płyt izolacji termicznej do ocieplanej powierzchni. Ten sposób mocowania systemów wymaga wykonania obliczeń uzasadniających przyjętą liczbę i rodzaj łączników.

dr inż. Paweł Krause Transport wilgoci w ścianach z ociepleniem ETICS na styku zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych

Transport wilgoci w ścianach z ociepleniem ETICS na styku zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych Transport wilgoci w ścianach z ociepleniem ETICS na styku zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych

W większości przypadków ociepleń ścian zewnętrznych przy wykorzystaniu systemu ETICS stosuje się wyłącznie jeden rodzaj izolacji termicznej. Używanie zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych w obrębie...

W większości przypadków ociepleń ścian zewnętrznych przy wykorzystaniu systemu ETICS stosuje się wyłącznie jeden rodzaj izolacji termicznej. Używanie zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych w obrębie jednej ściany zewnętrznej może spowodować lokalne zaburzenie stanu ochrony cieplno­‑wilgotnościowej. Jest to związane z odmiennymi właściwościami fizycznymi poszczególnych materiałów.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Właściwości mechaniczne podkonstrukcji elewacji wentylowanych z elementami polimerowymi – propozycje zakresu oceny

Właściwości mechaniczne podkonstrukcji elewacji wentylowanych z elementami polimerowymi – propozycje zakresu oceny Właściwości mechaniczne podkonstrukcji elewacji wentylowanych z elementami polimerowymi – propozycje zakresu oceny

Od wielu lat elewacje wentylowane stosowane są w krajowym budownictwie. W przypadku wbudowania poprawnie zaprojektowanego systemu elewacyjnego (na podstawie określonych w Krajowych lub Europejskich Ocenach...

Od wielu lat elewacje wentylowane stosowane są w krajowym budownictwie. W przypadku wbudowania poprawnie zaprojektowanego systemu elewacyjnego (na podstawie określonych w Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych właściwości techniczno-użytkowych) oraz właściwego wykonania (zasady wykonania i odbioru elewacji wentylowanych zostały określone w [1]) elewacje wentylowane charakteryzują się trwałością, bezpieczeństwem użytkowania oraz dużą skutecznością termoenergetyczną.

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Mateusz Moczko Izolacje we współczesnej prefabrykacji betonowej

Izolacje we współczesnej prefabrykacji betonowej Izolacje we współczesnej prefabrykacji betonowej

Idea prefabrykacji w budownictwie sięga czasów rzymskich, kiedy to przy wykorzystaniu wapna, gipsu, wody, kamiennego kruszywa oraz popiołu wulkanicznego produkowano kompozyt przypominający dzisiejszy beton....

Idea prefabrykacji w budownictwie sięga czasów rzymskich, kiedy to przy wykorzystaniu wapna, gipsu, wody, kamiennego kruszywa oraz popiołu wulkanicznego produkowano kompozyt przypominający dzisiejszy beton. Kolejnym krokiem w historii nawiązującym do prefabrykacji było wynalezienie współczesnego betonu z cementu portlandzkiego w 1824 r. i początki stosowania żelbetu do produkcji siatkobetonowych donic [1].

dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof. ucz., mgr inż. Małgorzata Szafraniec Biodegradowalne środki antyadhezyjne do uwalniania wyrobów betonowych z form

Biodegradowalne środki antyadhezyjne do uwalniania wyrobów betonowych z form Biodegradowalne środki antyadhezyjne do uwalniania wyrobów betonowych z form

Beton, oprócz funkcji konstrukcyjnej, ma coraz częściej istotny wpływ na kreowanie wartości architektonicznych obiektów budowlanych. Prefabrykowane elewacje betonowe stają się w Polsce zjawiskiem coraz...

Beton, oprócz funkcji konstrukcyjnej, ma coraz częściej istotny wpływ na kreowanie wartości architektonicznych obiektów budowlanych. Prefabrykowane elewacje betonowe stają się w Polsce zjawiskiem coraz bardziej popularnym. W związku z ciągłym rozwojem budownictwa betonowego, w tym także betonu architektonicznego, pojawia się konieczność używania nowych, coraz lepszych preparatów antyadhezyjnych.

dr hab. inż. Jacek Szafran, mgr inż. Artur Matusiak Polimocznik jako nowoczesny materiał zabezpieczający konstrukcje stalowe przed korozją

Polimocznik jako nowoczesny materiał zabezpieczający konstrukcje stalowe przed korozją Polimocznik jako nowoczesny materiał zabezpieczający konstrukcje stalowe przed korozją

Polimocznik jest nowoczesnym materiałem o ponadprzeciętnych właściwościach, dla którego w zasadzie nie określono jeszcze granic stosowalności. Może on być zdefiniowany jako materiał powstały w wyniku reakcji...

Polimocznik jest nowoczesnym materiałem o ponadprzeciętnych właściwościach, dla którego w zasadzie nie określono jeszcze granic stosowalności. Może on być zdefiniowany jako materiał powstały w wyniku reakcji poliaminy oraz poliizocyjanianu, w wyniku której powstaje produkt o budowie łańcuchowej, składającej się z n liczby cząsteczek silnie połączonych z sobą. Silnie usieciowana budowa łańcuchowa materiału powoduje, iż jest to produkt bardzo wytrzymały i elastyczny, dzięki czemu znajduje stosunkowo...

Nicola Hariasz Zaprawy naprawcze do betonu

Zaprawy naprawcze do betonu Zaprawy naprawcze do betonu

Wady w konstrukcjach betonowych mogą mieć bardzo różne przyczyny. Mogą to być zniszczenia spowodowane oddziaływaniem naturalnych czynników środowiska zewnętrznego, wadami materiałowymi, błędami projektowymi...

Wady w konstrukcjach betonowych mogą mieć bardzo różne przyczyny. Mogą to być zniszczenia spowodowane oddziaływaniem naturalnych czynników środowiska zewnętrznego, wadami materiałowymi, błędami projektowymi lub wykonawczymi czy eksploatacją konstrukcji.

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Zasady projektowania docieplania budynków od wewnątrz

Zasady projektowania docieplania budynków od wewnątrz Zasady projektowania docieplania budynków od wewnątrz

W myśl podstawowych kanonów fizyki budowli, przy zachowaniu swobody kształtowania oraz umiejscowienia warstw termoizolacyjnych, poprawnie zaprojektowana przegroda powinna charakteryzować się oporem cieplnym...

W myśl podstawowych kanonów fizyki budowli, przy zachowaniu swobody kształtowania oraz umiejscowienia warstw termoizolacyjnych, poprawnie zaprojektowana przegroda powinna charakteryzować się oporem cieplnym wzrastającym w kierunku zewnętrznym, a jednocześnie malejącym w tym samym kierunku oporze dyfuzyjnym pary wodnej [1].

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Jakość cieplna wybranych złączy budowlanych budynków w standardzie niskoenergetycznym

Jakość cieplna wybranych złączy budowlanych budynków w standardzie niskoenergetycznym Jakość cieplna wybranych złączy budowlanych budynków w standardzie niskoenergetycznym

Budynek składa się z wielu przegród budowlanych oraz ich złączy o indywidualnym charakterze fizykalnym i poddany jest oddziaływaniu zmiennego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. W wielu przypadkach...

Budynek składa się z wielu przegród budowlanych oraz ich złączy o indywidualnym charakterze fizykalnym i poddany jest oddziaływaniu zmiennego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. W wielu przypadkach analiza przegród i złączy budowlanych w aspekcie konstrukcyjno-materiałowym i technologii wykonania nie budzi zastrzeżeń na etapie projektowania.

Najnowsze produkty i technologie

Sika Poland sp. z o.o. Jak zabezpieczyć balkon na lata?

Jak zabezpieczyć balkon na lata? Jak zabezpieczyć balkon na lata?

Efekt końcowy prac związanych z remontem lub nowym balkonem to nie tylko umiejętności fachowców, którym powierzamy to zadanie. Bardzo duże znaczenie ma stosowane przez nich materiały, takie jak: zaprawa...

Efekt końcowy prac związanych z remontem lub nowym balkonem to nie tylko umiejętności fachowców, którym powierzamy to zadanie. Bardzo duże znaczenie ma stosowane przez nich materiały, takie jak: zaprawa hydroizolacyjna, klej do płytek itp. Jakie wybrać produkty na zewnątrz? Na jakie parametry zwrócić uwagę?

merXu Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe! Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami...

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami i całkowicie eliminuje problem bariery językowej. Przedsiębiorcy znajdą je na merXu – europejskiej platformie B2B.

Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach

Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach

Bezspoinowe posadzki żywiczne mają za zadanie chronić betonowe podłoże i elementy konstrukcyjne budynku przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych. W zależności od panujących w pomieszczeniu warunków...

Bezspoinowe posadzki żywiczne mają za zadanie chronić betonowe podłoże i elementy konstrukcyjne budynku przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych. W zależności od panujących w pomieszczeniu warunków i obciążeń użytkowych systemy posadzkowe powinny spełniać określone wymagania. Dotyczą one m.in. wytrzymałości mechanicznej, w tym odporności na ścieranie i związanej z nią odporności na intensywny ruch pieszy lub ruch pojazdów, wytrzymałości chemicznej i termicznej, stopnia antypoślizgu, łatwego...

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Sika Poland sp. z o.o. Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie...

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Warto podkreślić, że zrównoważony rozwój ma nie tylko wymiar ekonomiczny i środowiskowy, ale także społeczny, który powinien obejmować działania na rzecz społeczności lokalnych.

EUROFIRANY B.B. Choczyńscy Sp.J. 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna?...

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna? Przy rosnących cenach paliw i energii elektrycznej oraz rosnących kosztach, jakie musimy przeznaczyć na ogrzewanie budynków, izolacja jest nieunikniona. Warto więc zainwestować w izolację budynku dobrej jakości, by przynajmniej w jakiejś części uchronić swój budżet. Oto trzy sposoby, jak to...

4 ECO Sp. z o.o. Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

4 ECO Sp. z o.o. Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem? Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka...

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka lat. I tak pierwsze docieplenia były na styropianie o grubości 4 cm, obecnie to 20 cm styropianu grafitowego.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.