Izolacje.com.pl

Renowacja fundamentów – błędy i zaniedbania

Mury z pustkami lub szczelinami zawsze stanowią problem przy wykonywaniu iniekcji.
M. Rokiel

Mury z pustkami lub szczelinami zawsze stanowią problem przy wykonywaniu iniekcji.


M. Rokiel

Wydawać by się mogło, że podstawowym celem działań inwestora powinno być zapewnienie skuteczności prac renowacyjnych, przejawiające się w dążeniu do eliminowania błędów. Niestety, jak pokazuje doświadczenie, nadal jest to pogląd błędny. Liczba popełnianych w pracach renowacyjnych błędów jest ogromna, począwszy od etapu diagnostyki i projektowania, a skończywszy na złym wykonawstwie. Ich konsekwencje są różne, zależne od przyczyny, jednak wspólny jest ich mianownik, a mianowicie koszty związane z koniecznością ponownego wykonania prac, tym razem w sposób poprawny.

Zobacz także

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

Ravago Building Solutions Poland Ravatherm XPS - sprawdzone rozwiązania izolacji stykającej się z gruntem

Ravatherm XPS - sprawdzone rozwiązania izolacji stykającej się z gruntem Ravatherm XPS - sprawdzone rozwiązania izolacji stykającej się z gruntem

Kategoria izolacji termicznych stykających się z gruntem obejmuje izolację obwodową (izolacje ścian piwnic i ścian fundamentowych) oraz izolacje podłóg posadowionych na gruncie. Ten rodzaj izolacji występuje...

Kategoria izolacji termicznych stykających się z gruntem obejmuje izolację obwodową (izolacje ścian piwnic i ścian fundamentowych) oraz izolacje podłóg posadowionych na gruncie. Ten rodzaj izolacji występuje zarówno w budownictwie jedno- jak i wielorodzinnym, obiektach użyteczności publicznej, budynkach przemysłowych, halach magazynowych, chłodniach składowych.

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą? Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty....

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty. Aby zapewnić ich skuteczną i trwałą ochronę, należy zastosować nowoczesne materiały izolacyjne, właściwie dobrać rozwiązania konstrukcyjne i zadbać o prawidłowe wykonanie.

Prace renowacyjne są jednymi z najtrudniejszych prac budowlanych. Obejmują one bardzo wiele niezbędnych do wykonania czynności, począwszy od odtworzenia izolacji poziomej i pionowej przez rozwiązanie problemów związanych z obecnością w zawilgoconym murze związków soli, rzeczywiste sposoby osuszania obiektu (np. za pomocą osuszaczy absorpcyjnych, kondensacyjnych itp.), naprawę elewacji (czyszczenie, spoinowanie, wzmacnianie podłoży, hydrofobizację, scalanie kolorystyczne, naprawę spękanych tynków itp.), a skończywszy na zmianie sposobu odprowadzenia wód opadowych czy wreszcie reprofilacji otaczającego terenu. Z prac związanych z robotami renowacyjnymi należy wymienić wykonanie nowych instalacji sanitarnych, grzewczych, elektrycznych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych.

Warunki skuteczności prac renowacyjnych

Na ostateczny efekt prac renowacyjnych mają wpływ:

 • poprawność dokumentacji projektowej prac renowacyjnych,
 • wysoka jakość wykonawstwa,
 • odpowiednia eksploatacja obiektu.

Przy opracowywaniu technologii prac renowacyjno-naprawczych każdy obiekt trzeba traktować indywidualnie. Oznacza to, że renowacja musi być poprzedzona ekspertyzą dokonaną na podstawie szczegółowych badań i odkrywek. W połączeniu ze znajomością dostępnych technologii pozwala to na dobór optymalnej metody osuszania i/lub renowacji murów, tzn. pozwalającej na trwałe zmniejszenie wilgotności do akceptowalnego poziomu. Umożliwi to, po dokonaniu również innych niezbędnych napraw i remontów, dalszą bezproblemową eksploatację obiektu (rys. 1).

Nieznajomość technologii prac renowacyjnych

Analiza niektórych rozwiązań projektowych dotyczących prac renowacyjnych pozwala na postawienie tezy, że zostały one wykonane bez żadnej wizji lokalnej czy badań diagnostycznych. Mało tego – że przeprowadzono je bez znajomości technologii prac renowacyjnych.

Taki wniosek nasuwa się po lekturze szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), której podstawą opracowania był „(…) projekt techniczny (…) opracowany przez (…) na zabezpieczenie zabytkowego dworku w (…) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego”.

Otóż ta SST w zakresie robót polegających na „wzmocnieniu murów metodą iniekcji” podaje że: „Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie metodą iniekcji wzmocnień, strukturalnych i kurtynowych w budynkach”. „Odtwarzanie, wzmacnianie murów metodą iniekcji należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej robót renowacyjnych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnego budynku” (podkreślenie autorów). Dalej czytamy: „W ramach analizy przyczyn zawilgocenia konieczne może być określenie (podkreślenie autorów):

 • warunków gruntowo-wodnych,
 • wpływu ukształtowania terenu na zawilgocenie spowodowane przez wody napływowe,
 • stanu systemu odprowadzającego wody opadowe,
 • udziału wilgoci podciąganej kapilarnie, na podstawie bilansu wilgoci,
 • rozkładu zawilgocenia i zasolenia przegród wraz z określeniem rodzajów i stężeń występujących soli,
 • obecności lub braku grzybów, z ewentualną ekspertyzą mykologiczną,
 • warunków cieplno-wilgotnościowych (wilgoć kondensacyjna, mostki termiczne)”.

„Do odtwarzania, wzmocnienia konstrukcji metodą iniekcji można przystąpić po wykonaniu szczegółowych badań wstępnych zawilgocenia (bilansie wilgoci) umożliwiających wybór optymalnej metody i materiału do iniekcji oraz po sprawdzeniu i przygotowaniu muru do iniekcji, a także ustaleniu przebiegu iniekcji”.

W tym miejscu pojawia się pytanie: na jakiej podstawie opracowano dokumentację projektową? Co ona zawiera? Czy to wykonawca ma się zastanawiać, w którym miejscu wykonać otwory iniekcyjne? Przecież iniekcja jest wykonywana w konkretnym celu. Sądząc z cytowanego fragmentu: w celu wykonania wzmocnień strukturalnych i kurtynowych (sic!).

Dalej cytowana SST podaje:

 • „wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej,
 • wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji grawitacyjnej dwurzędowej,
 • wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej,
 • wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej,
 • wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji ciśnieniowej wielostopniowej,
 • wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji strukturalnej w murze dla uzyskania przepon pionowych,
 • wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji kurtynowej”,

  z informacją, że: „Iniekcję wykonuje się metodą bezciśnieniową (grawitacyjną) lub metodą nisko-, średnio- lub wysokociśnieniową. Wysokość ciśnienia podana w szczegółowej specyfikacji technicznej powinna być dostosowana do wymagań producenta systemu oraz parametrów wytrzymałościowych muru”.

I znów pojawia się wątpliwość: z jakim ciśnieniem wykonuje się iniekcję? Autor cytowanej SST w swoim opracowaniu nie określa go, choć jednocześnie w innym miejscu mówi, że żądanego parametru należy szukać w SST, czyli w… jego opracowaniu. Zresztą, wzmianka o metodzie wysokociśnieniowej świadczy o dyletantyzmie osoby sporządzającej ten dokument, nie mówiąc nawet o tym, że wykonanie wtórnej izolacji poziomej metodą iniekcji nie jest „wzmocnieniem murów”.

Kolejny przykład dotyczy częściowo zachowanego obiektu średniowiecznego, w którym konieczne było odtworzenie przepony poziomej. Osoby odpowiedzialne za utrzymanie tego budynku postanowiły bezkrytycznie stosować się do założeń ICOMOS-u (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych), dotyczących stosowania w zabytkach nieruchomych technologii odwracalnych, nawet za cenę niewykonania niektórych prac renowacyjnych.

Projektant nie miał więc wolnej ręki – nie zezwolono mu na zastosowanie ogólnie przyjętych technologii dotyczących renowacji starego budownictwa, takich jak wykonanie w zabytkowych murach otworów iniekcyjnych w celu odtworzenia nieistniejących izolacji poziomych. Kuriozalne natomiast jest to, że nie wskazano żadnej innej metody wykonania prac hydroizolacyjnych.

Bardzo często za osuszanie muru uznaje się właśnie wykonanie przepony poziomej. Jest to błąd w założeniu. O ile takie pomylenie pojęć można tolerować u laika, o tyle u projektanta z uprawnieniami jest niedopuszczalne. Wykonanie przepon przeciwwilgociowych w zawilgoconych budynkach jest bowiem jedną z metod odtworzenia izolacji poziomej, a nie metodą osuszania.

Wykonanie tylko samej izolacji może, ale nie musi doprowadzić do znacznego obniżenia zawilgocenia przegród, nawet pomimo poprawnego wykonania tych izolacji i ich skutecznego działania w ochronie murów przed dalszym dostawaniem się do nich wody lub wilgoci. Ściany o znacznej grubości, po wykonaniu w nich blokady poziomej, mogą w sposób naturalny wysychać przez wiele lat.

Wybór technologii na miarę kosztów, zamiast potrzeb

Jeszcze gorsza jest sytuacja, gdy zakres i wielkość robót, a także zastosowaną technologię dopasowuje się do wielkości środków finansowych, z pominięciem uwarunkowań technologicznych. Bo czym (oprócz nieznajomości technologii przez projektanta) można wytłumaczyć zastosowanie do wykonania wtórnych izolacji pionowych emulsji lub roztworów asfaltowych?

Koszt materiału na 1 m² takiej hydroizolacji wynosi kilka złotych, a w porównaniu do ceny za 1 m² izolacji przeciwwilgociowej ze szlamu lub masy KMB wynoszącej przynajmniej 20 zł kusi dużymi oszczędnościami. Oczywiście pozornymi, co, niestety, wiadomo dopiero po ich zastosowaniu.

Materiały te bowiem – emulsje czy roztwory – ze względu na niewielką grubość powłoki uszczelniającej są bardzo wrażliwe nie tylko na ewentualne uszkodzenia mechaniczne czy zarysowania podłoża, lecz także na miejscowe nierówności i ubytki. Ogranicza to zatem możliwość wykorzystania tego typu materiałów do powierzchni równych (niekoniecznie płaskich) oraz stawia dodatkowe wymagania uszczelnianemu podłożu.

Mury z elementów drobnowymiarowych (cegły, pustaki, bloczki itp.) muszą być otynkowane (fot. 1). Nie wystarczy zastosowanie zwykłej obrzutki (rapówki) – jakość wykonania tynku pod tego typu hydroizolację powinna odpowiadać tynkowi III kategorii. Odkopana jednak i oczyszczona powierzchnia ściany fundamentowej absolutnie nie spełnia tych wymagań.

Drugą charakterystyczną kwestią jest brak zdolności mostkowania rys. Oznacza to, że taka powłoka hydroizolacyjna musi być nakładana na wysezonowane podłoże, co przy tradycyjnym tynku cementowym (lub cementowo-wapiennym) oznacza konieczność odczekania min. 28 dni. Nie do wyobrażenia jest jednak odcinkowe odkopywanie fundamentów z technologicznymi przerwami przed ponownym zasypaniem wykopów wynoszącymi (co najmniej) miesiąc.

Odtworzone izolacje poziome i pionowe budynku muszą tworzyć szczelny, ciągły układ, co oznacza, że muszą być ze sobą połączone (rys. 2). Skoro powłoki z emulsji czy roztworu nie można wykonać bezpośrednio na uszczelnianej przegrodzie, to jak ją szczelnie połączyć z wykonaną przeponą?

Ustawa o zamówieniach publicznych, czyli gdy jedynym kryterium wyboru oferty jest cena

Wiele szkód wywołuje ustawa Prawo zamówień publicznych. Ustawa ta nie ma nic wspólnego z wymogami zapewnienia odpowiedniego reżimu technologicznego i jakości robót budowlanych. Jest to rozwiązanie sprzeczne nawet ze zdrowym rozsądkiem. Gdy inwestor nie ma pieniędzy na przyzwoite opracowanie dokumentacji, a przetargi wygrywają najniższą ceną projektanci bez wiedzy o zagadnieniach związanych z renowacją, likwiduje się skutki, a nie przyczyny, do tego przy zastosowaniu najtańszej techniki, której w Europie Zachodniej nie stosuje się od ponad 30 lat. Ponadto konieczność wydania środków finansowych w określonym czasie (zazwyczaj do końca roku) wymusza wykonywanie robót w warunkach, w których ich prowadzenie ze względów technologicznych jest zabronione.

Nieracjonalne postępowanie inwestora

Prawdą jest, że prace renowacyjne nie należą do tanich, jednakże skutki ich zaniechania są często dużo bardziej kosztowne. Bardzo poważne następstwa mogą mieć także zmiany w opracowanej technologii. Dzieje się tak na skutek żądań i nacisków inwestora, który liczy na (pozorne) oszczędności. Zmiany w technologii mogą też być spowodowane przez wykonawcę, który np. w kosztorysie źle skalkulował koszt robót i musi szukać oszczędności, co przy braku fachowego nadzoru nie jest takie trudne. Poważne skutki może też mieć wykonywanie prac renowacyjnych przez inwestorów na własną rękę.

Podejście użytkownika lub właściciela budynku do prac renowacyjnych nie zawsze jest racjonalne. Z jednej strony wydaje się, że rozumie on konieczność kompleksowego wykonania robót, z drugiej natomiast próbuje wymóc na projektancie lub wykonawcy rozwiązania cząstkowe i prowizoryczne. W wielu wypadkach jego postępowanie podyktowane jest brakiem wystarczających środków finansowych na wykonanie całości prac.

Jeśli tak jest, należy roboty rozłożyć na etapy, ale w taki sposób, aby przerwa w ich wykonywaniu nie spowodowała uszkodzeń i zniszczeń w pracach już zakończonych. Określenie „kompleksowe” wykonanie robót nie musi zawsze oznaczać wykonania wszystkich prac renowacyjnych od razu, lecz takie ich zaprojektowanie i wykonanie, które pozwoli na ich wykonanie etapami, w sposób zgodny ze sztuką budowlaną.

Oczywiście, uzasadnione jest pytanie o koszty, jednak zawsze trzeba mieć na względzie poprawność technologiczną i odpowiednią jakość robót.

Poprawne wykonanie robót a interes wykonawcy

Prawo budowlane i zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia mówią, iż wykonawca zobowiązany jest do kontroli dokumentacji projektowej przed przystąpieniem do realizacji zadania, jednak wymaga to zarówno czasu, jak i doświadczenia. Wychwycenie błędów w dokumentacji projektowej prac renowacyjnych jest dla przeciętnego wykonawcy nierealne. Nie zmienia to faktu, że jeżeli nie dopełni tego obowiązku, wykryty błąd obciąża również jego. W praktyce stwierdzone błędy w wykonaniu przedmiotu umowy prawie zawsze w całości obciążają wykonawcę kosztami usunięcia usterki. Często zdarza się, iż koszt naprawy (na etapie użytkowania obiektu) zbliżony jest do kosztu wykonania danej czynności technologicznej w sposób poprawny.

Przykłady błędów

Błędna technologia

W tym budynku (fot. 2–5) wilgotność ścian w strefie cokołowej (od strony zewnętrznej) wynosiła 15–20%. Prace renowacyjne zostały wykonane z naruszeniem wszelkich możliwych zasad sztuki budowlanej. Po pierwsze, izolacja powinna być ułożona bezpośrednio na ścianie fundamentowej. Po drugie, z wizji lokalnej wynika, ze jako materiał hydroizolacyjny zastosowano membranę kubełkową. Materiał ten nie może być traktowany jako hydroizolacja, nie ma możliwości szczelnego połączenia arkuszy membrany ze sobą, z izolacją poziomą oraz z izolacją strefy cokołowej. Po trzecie, błędem jest zastosowanie styropianu (EPS) jako płyt termoizolacyjnych. Jego parametry nie pozwalają na wykorzystanie go w miejscach narażonych na obciążenie wilgocią czy wodą. Takie wykonanie izolacji skutkuje wnikaniem wody i wilgoci pomiędzy ścianę a płyty styropianowe oraz między membranę kubełkową, co bezpośrednio wpływa na zintensyfikowanie procesów destrukcyjnych zachodzących w strefie piwnic budynku. Skutkiem tych błędów będzie stałe narażenie ścian piwnicznych na destrukcję mrozową oraz znaczne pogorszenie komfortu cieplnego osób przebywających w pomieszczeniach, a także zagrzybienie pomieszczeń.

Tak wykonana izolacja będzie nieskuteczna jeszcze z jednego powodu. Powinna ona być szczelnie połączona z izolacją poziomą fundamentów. Ponieważ nie ma możliwości oceny skuteczności działania izolacji poziomej, należało założyć, że jest ona nieskuteczna, i wykonać ją jako tzw. izolację wtórną metodą iniekcji.

Kuriozalne jest wykonanie izolacji wewnętrznej ścian przez wymalowanie roztworem bitumicznym (fot. 6–8). Taka sytuacja świadczy o nieznajomości zasad sztuki budowlanej przez wykonawcę. Hydroizolacyjne materiały bitumiczne nie mogą pracować na odrywanie od podłoża (a taka sytuacja występuje w tym wypadku – wilgoć oddziałuje na powłokę bitumiczną od strony podłoża) bez odpowiedniej warstwy dociskowej. Dlatego w takich sytuacjach możliwe jest stosowanie materiałów bitumicznych tylko na powierzchniach poziomych (posadzkach), i to pod warunkiem wykonania odpowiedniej warstwy dociskowej, np. z betonu lub wylewki cementowej.

Materiały bitumiczne są paroszczelne, co uniemożliwia usunięcie (wyparowanie) ze ściany wilgoci znajdującej się w niej w momencie wykonywania izolacji zewnętrznej. Ponadto wykonanie bitumicznego wymalowania uniemożliwia wykończenie powierzchni ścian piwnic.

Widoczna na fot. 6 i 8 biała plama to pozostawiony przez wykonawcę otwór okienny oraz przebicie (sic!). Powinny one zostać zamurowane przed rozpoczęciem prac hydroizolacyjnych. Pomiar wilgotności masowej ścian piwnic od strony pomieszczeń wykazał zawilgocenie na poziomie 16–19%. Na podobnym poziomie kształtuje się wilgotność posadzki w obszarze przyległym do ścian zewnętrznych.

Fot. 2 ilustruje jeszcze jeden poważny błąd wykonawcy: brak izolacji strefy cokołowej. Zwłaszcza wysunięcie cokołu poza lico ściany wymaga szczególnie starannego wykonania hydroizolacji cokołu z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej. Izolacja cokołu musi być połączona z izolacją fundamentów, co jest niewykonalne w sytuacji pokazanej na zdjęciach. Tymczasem przytoczono tu tylko kilka błędów popełnionych w tym obiekcie.

Błędna kalkulacja prac renowacyjnych

Prace renowacyjne wykonywane były w zabytkowym, XIX-wiecznym kościółku o konstrukcji murowej, z cegły pełnej i bloków z kamieni naturalnych. Wśród typowych robót renowacyjnych projekt przewidywał odtworzenie izolacji poziomej metodą iniekcji chemicznej, odtworzenie izolacji pionowej, wykonanie tynków renowacyjnych wewnątrz kościoła oraz naprawę ceglanej elewacji (czyszczenie, naprawę spoin i cegieł, naprawę tynków zewnętrznych, hydrofobizację). W dalszym etapie miała nastąpić naprawa więźby i pokrycia dachowego oraz inne typowe prace konserwatorskie. Dokumentacja (projekt budowlany, nie wykonawczy) przewidywała wykonanie jednostronnej iniekcji ciśnieniowej z preparatów krzemianowych lub mikroemulsji silikonowej, odtworzenie izolacji pionowej z elastycznego szlamu mineralnego oraz zastosowanie systemu tynków renowacyjnych WTA (tynk podkładowy o grubości 1 cm oraz tynk renowacyjny o grubości 1,5 cm).

Obmiar przewidywał wykonanie łącznie 141 m.b. iniekcji, przy czym ponad 85% stanowiły ściany o grubości 90–110 cm. Łącznie powierzchnia rzutu poziomego ścian, w których miały być wykonane iniekcje, wynosiła 143 m². Do kalkulacji tych prac iniekcyjnych wykorzystano KNNR-W 3 t. 1407/07 oraz KNNR-W 3 t. 1407/08 (rys. 3). Kwota z kosztorysu inwestorskiego za wykonanie prac iniekcyjnych wynosiła 15 581,35 zł i, na skutek kilku popełnionych w kosztorysie błędów, jest zaniżona ponad 7 razy (sic!). Technologia przeprowadzenia wtórnej izolacji poziomej metodą iniekcji była następująca (rys. 4):

 • wyznaczenie linii i odległości otworów iniekcyjnych w ścianie,
 • wywiercenie otworów o żądanej średnicy,
 • odpylenie otworów,
 • wstępna iniekcja otworów systemową, specjalną zaprawą wypełniającą ewentualne pustki i ubytki (opcjonalnie),
 • ponowne wywiercenie otworów w tych samych miejscach lub kilka cm powyżej (opcjonalnie),
 • odpylenie otworów (opcjonalnie),
 • wysycanie pasa muru preparatem tworzącym przeponę poziomą,
 • zasklepienie odwiertów systemową, specjalną zaprawą.

Kalkulacja pokazana na rys. 3 nie uwzględnia zasklepienia otworów po iniekcji, choć nie jest to najbardziej znaczący błąd w tym przykładzie.

Jeśli chodzi o zużycie preparatu do iniekcji, to w zależności od stanu i rodzaju konstrukcji murowej może się ono różnić. Zużycie gotowych do zastosowania preparatów na bazie krzemianów oscyluje wokół 15–16 kg/m² rzutu poziomego ściany (przy cenie 12–14 zł/kg lub zł/dm³ – gęstość jest bardzo zbliżona do 1 kg/dm³). Zużycie mikroemulsji silikonowych (mieszanych na budowie z czystą wodą) waha się od 1,5 do 2 kg/m² rzutu poziomego ściany, jednakże przy cenie 170–200 zł/dm³. Jest to tzw. zużycie przeciętne, czyli występujące najczęściej (na ścianach z wtrąceniami z kamieni nienasiąkliwych zużycie może być znacznie mniejsze; z kolei bardzo porowate kamienie mogą wchłonąć więcej preparatu, niż to wynika z wytycznych producenta zastosowanego środka iniekcyjnego). W omawianym przypadku przyjęto zużycie dla preparatu na bazie mikroemulsji silikonowej, a cenę jak dla preparatu jednoskładnikowego.

Ściana, szczególnie stara i zniszczona, nie jest w środku jednorodna. Niewypełnione fugi, mikrorysy czy nawet większe pęknięcia znajdują się w każdym niemal murze. Zdarza się także, że tylko wierzchnie, licowe strony wymurowane są z cegieł dobrej jakości. Iniekcja w takiej sytuacji wymaga podjęcia pewnych środków zapobiegawczych. Przede wszystkim trzeba zasklepić pustki i pęknięcia w murze. Wykonuje się to przy użyciu specjalnych, chłonnych kapilarnie upłynnionych zapraw (suspensji), mających zdolność wypełniania niewielkich nawet pustek i rys czy też scalania luźnych składników muru.

W praktyce wygląda to następująco. Po wywierceniu otworów następuje ich odpylenie (zalecaną metodą jest odessanie pyłu), następnie w otwory wprowadza się zaprawę (suspensję) wypełniającą rysy i pustki, po czym po rozpoczęciu procesu twardnienia (określa go producent systemu) ponownie wykonuje się nawierty w tych samych miejscach. Praktycznie każdy mur trzeba traktować jednostkowo, szczególnie jeżeli otwarte szczeliny i rysy mają szerokość powyżej 0,2 mm. Nieuwzględnienie w kosztorysie wykonywania wstępnej iniekcji wypełniającej rysy i pustki to kolejny błąd mający wpływ na wartość kosztorysową robót. Należało przewidzieć wykonanie wstępnej iniekcji przynajmniej na kilkuprocentowej długości ścian.

Jak powinna zatem wyglądać poprawna kalkulacja? W tym kosztorysie przyjęto zużycie preparatu iniekcyjnego na poziomie 15,5 kg/m² rzutu poziomego muru (przy minimalnym zużyciu podawanym przez producentów jednoskładnikowych preparatów iniekcyjnych na poziomie 13–14 kg/m²), co dawało łączne zużycie 3190 kg środka iniekcyjnego. Dodatkowo założono wykonanie wstępnej iniekcji na 5% długości ścian. Dla tych samych składników cenotwórczych (R, M, S, narzuty) i technologii opisanych wyżej koszt robót (nakłady na R i S w oparciu o wersję roboczą KNR AT -25) powinien wynieść 113 566,76 zł, a więc 7,28 razy więcej.

Rzeczywisty koszt wykonania prac iniekcyjnych był jednak jeszcze wyższy. Wykonane przez wykonawcę wiercenia próbne wykazały, że rzeczywiste zużycie wynosiło od 17,5 do prawie 20 kg/m² rzutu poziomego muru, co oznacza znaczny wzrost zużycia (o ok. 20%). Dodatkowo wiercenia te wykazały obecność spękań i pustek w strukturze muru (miejscami był to tzw. mur żebraczy), co dodatkowo spowodowało konieczność wykonania iniekcji wstępnej (zużyto ok. 400 kg zaprawy do zasklepiania spoin) oraz na 1/4 długości ścian iniekcji dwustronnej, co oznaczało kolejne zwiększenie zużycia materiału w stosunku do ilości wyliczonej w kosztorysie. Ostatecznie wykorzystano ok. 4300 kg iniektu, czyli o 1100 kg więcej, niż przewidywał kosztorys, co spowodowało wzrost kosztów materiałów o prawie 15 tys. zł. W efekcie koszty wzrosły o ponad 13% (bez uwzględnienia zwiększonych nakładów na robociznę). Należy podkreślić, że rzeczywisty koszt samych prac iniekcyjnych stanowił ok. 11% ogólnej kosztorysowej wartości robót.

Opisany przypadek jest skrajny, niemniej jednak dobrze obrazuje problemy, które mogą się pojawić podczas wykonywania robót. Nie zawsze można też przewidzieć obecność rys i pustek wewnątrz muru, które wymagają zasklepienia przed właściwą iniekcją. Nawet wykonanie próbnych wierceń i iniekcji w połączeniu ze szczegółowymi oględzinami muru nie daje gwarancji, że nie pojawią się tego typu problemy. Kosztorysant musi jednak przewidzieć w kosztorysie konieczność wykonania wstępnej iniekcji wypełniającej pustki i rysy, np. na kilku-kilkunastu procentach długości muru. Trudniej jest oszacować zużycie preparatów do iniekcji. Najlepszą metodą są iniekcje wstępne, choć i one nie zawsze dostarczają wszystkich informacji. Poprawne skalkulowanie prac iniekcyjnych (renowacyjnych w ogóle) jest zadaniem trudnym, nigdy bowiem w pełni nie wiadomo, w jakim stanie znajduje się mur i jakie problemy pojawią się po rozpoczęciu robót (fot. 10). W takich wypadkach, jeżeli iniekcja w ogóle jest możliwa, rozliczenia robót można dokonać jedynie na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Literatura

 1. M. Rokiel, „Poradnik. Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce”, wyd. II, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009.
 2. J. Ważny, J. Karyś, „Ochrona budynków przed korozją biologiczną”, Arkady, Warszawa 2001.
 3. WTA Merkblatt 4-5-99 „Beurteilung von Mauer werk. Mauerwerkdiagnostik”.
 4. WTA Merkblatt 2-9-04 „Sanierputzsysteme”.
 5. WTA Merkblatt 4-4-04 „Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit”.
 6. WTA Merkblatt 4-6-05 „Nachtraegliches Abdichten erdberuehrter Bauteile”.
 7. „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung von Bauteilen mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB) – erdberührte Bauteile”, Deutsche Bauchemie e.V. 2001.
 8. „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung von Bauteilen mit mineralischen Dichtungsschlämmen”, Deutsche Bauchemie e.V. 2002.
 9. DIN 18195 „Bauwerksabdichtung”, VIII 2000.
 10. R. Ciesielski, „Diagnostyka i ocena stanu technicznego konstrukcji inżynierskich w aspekcie zastosowanych materiałów budowlanych”, materiały konferencyjne XX Konferencji Naukowo- Technicznej „Awarie Budowlane”, Szczecin– Międzyzdroje, Szczecin 2001.
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (DzU z 2004 r. nr 202, poz. 2072).
 12. C. Arendt, „Die Instandsetzung tragenden Mauer werks”, „Bautenschutz + Bausanierung”, nr 12/1989.
 13. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru”, praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2009.
 14. „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków”, Promocja, Warszawa 2006.
 15. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Marek Kamieniarz Dom podziemny

Dom podziemny Dom podziemny

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa

Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa

Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych...

Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji różni wykonawcy podejmowali kolejne próby naprawy ściany (iniekcje rys i domniemanych pustek), nie uzyskali jednak pożądanych efektów. W związku z tym na zlecenie właściciela budynku przeprowadzono ekspertyzę konstrukcji zbiornika, dzięki której stwierdzono przyczyny obserwowanych...

mgr inż. Jarosław Gasewicz Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie...

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie miało ułatwić wykonywanie hydroizolacji na pionowych elementach budowli stykających się z gruntem.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Jak powódź wpływa na budynek oraz stan jego przyziemi?

Jak powódź wpływa na budynek oraz stan jego przyziemi? Jak powódź wpływa na budynek oraz stan jego przyziemi?

Odra zaczyna swój bieg na terenie Czech w Górach Odrzańskich. O rozmiarach fal powodziowych na jej górnym odcinku, tzn. w Raciborzu, Opolu i we Wrocławiu, decydują wielkości opadów w zlewniach jej czeskich...

Odra zaczyna swój bieg na terenie Czech w Górach Odrzańskich. O rozmiarach fal powodziowych na jej górnym odcinku, tzn. w Raciborzu, Opolu i we Wrocławiu, decydują wielkości opadów w zlewniach jej czeskich górnych dopływów: największej Opawy i mniejszych Ostrawicy i Olzy. Opawa i Odra prowadzą wodę z Sudetów Wschodnich, a Ostrawica i Olza z Beskidu Zachodniego. W dalszym biegu rzeki decydujący wpływ na przebieg wezbrań już poniżej Wrocławia mają jej lewobrzeżne dopływy: Osobłoga i Nysa Kłodzka.

dr inż. Anna Kaczmarek, dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć? Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku....

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku. Ponadto materiały takie jak gips, anhydryt, czyli o dużym współczynniku rozmiękania, pod wpływem wilgoci zmniejszają swoją wytrzymałość mechaniczną. Jest to przyczyną niszczenia płyt gipsowo-kartonowych, tynków i podkładów gipsowych oraz anhydrytowych. Woda powoduje również korozję chemiczną tynków,...

dr inż. Paula Szczepaniak, dr hab. inż. Maria Wesołowska Obliczanie strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem

Obliczanie strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem

W obowiązującym rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku opis procedury obliczania strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem...

W obowiązującym rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku opis procedury obliczania strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem ogranicza się do wskazania normy PN-EN 12831:2006 , według której należy przeprowadzić obliczenia. Jednak przywołana norma nie wyczerpuje problematyki przegród stykających się z gruntem, dlatego problem ten bardzo często pojawia się w dyskusjach przed ministerialnymi egzaminami czy też w trakcie...

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB

Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB

Bezwzględnym wymogiem bezproblemowej i długoletniej eksploatacji budynku jest jego poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie. Podstawą jest m.in. zastosowanie odpowiedniej hydroizolacji...

Bezwzględnym wymogiem bezproblemowej i długoletniej eksploatacji budynku jest jego poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie. Podstawą jest m.in. zastosowanie odpowiedniej hydroizolacji części zagłębionej w gruncie.

mgr inż. Maciej Rokiel Masy KMB do hydroizolacji fundamentów

Masy KMB do hydroizolacji fundamentów Masy KMB do hydroizolacji fundamentów

O skuteczności prac hydroizolacyjnych decyduje przyjęcie poprawnego rozwiązania projektowego, a następnie prawidłowe wykonanie. Dlatego w wytycznych precyzyjnie zdefiniowano stopnie obciążenia wilgocią/wodą,...

O skuteczności prac hydroizolacyjnych decyduje przyjęcie poprawnego rozwiązania projektowego, a następnie prawidłowe wykonanie. Dlatego w wytycznych precyzyjnie zdefiniowano stopnie obciążenia wilgocią/wodą, przedstawiono szczegółowe rysunki detali oraz podano zalecenia będące w zasadzie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Hydroizolacje fundamentów z masami KMB Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

mgr inż. Cezariusz Magott Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa

Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa Renowacja obiektów zabytkowych - izolacja pozioma i pionowa

Odtwarzanie izolacji hydrofobowych w przyziemiach budynków istniejących wykonuje się wówczas, gdy dotychczasowe zabezpieczenia uległy degradacji lub nie wykonano ich podczas wznoszenia obiektu. Izolacje...

Odtwarzanie izolacji hydrofobowych w przyziemiach budynków istniejących wykonuje się wówczas, gdy dotychczasowe zabezpieczenia uległy degradacji lub nie wykonano ich podczas wznoszenia obiektu. Izolacje poziome i pionowe mają ponownie zabezpieczyć przegrody budynku lub budowli poddawanych renowacji przed wilgocią podciąganą z gruntu, wodą opadową lub naporową.

mgr inż. Maciej Rokiel Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu...

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu oraz wyniki wykonanych badań wykazały błędy popełnione na etapie projektowania oraz budowy obiektu.

Austrotherm Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów

Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów Płyty Austrotherm XPS TOP - efektywna termoizolacja fundamentów

Ocieplenie fundamentów to decyzja, której konsekwencje ponosimy przez cały okres użytkowania domu. Warto do tego zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

Ocieplenie fundamentów to decyzja, której konsekwencje ponosimy przez cały okres użytkowania domu. Warto do tego zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

dr Bogumiła Chmielewska, mgr inż. Jerzy Koper Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji

Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji

W pierwszej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji omówiono klasyfikację i przyczyny powstawania rys w betonie. Wymieniono także możliwości naprawy...

W pierwszej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji omówiono klasyfikację i przyczyny powstawania rys w betonie. Wymieniono także możliwości naprawy ze szczególnym uwzględnieniem metody iniekcji.

dr Bogumiła Chmielewska, mgr inż. Jerzy Koper Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy

Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy Konstrukcje żelbetowe - naprawa rys metodą iniekcji Cz. 1. Powstawanie rys i metody ich naprawy

Aby zapewnić przyjęty w projekcie okres użytkowania konstrukcji, należy zabezpieczyć ją przed oddziaływaniami mogącymi wpłynąć na trwałość. Dotyczy to m.in. naprawy rys.

Aby zapewnić przyjęty w projekcie okres użytkowania konstrukcji, należy zabezpieczyć ją przed oddziaływaniami mogącymi wpłynąć na trwałość. Dotyczy to m.in. naprawy rys.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Budowa fundamentów - poradnik

Budowa fundamentów - poradnik Budowa fundamentów - poradnik

Fundament to podstawa każdego budynku. Aby skutecznie spełniał swoje zadanie - stanowił oparcie dla konstrukcji domu i chronił przed wilgocią z zewnątrz- musi być dopasowany do istniejących warunków oraz...

Fundament to podstawa każdego budynku. Aby skutecznie spełniał swoje zadanie - stanowił oparcie dla konstrukcji domu i chronił przed wilgocią z zewnątrz- musi być dopasowany do istniejących warunków oraz przewidywanych obciążeń. Jak prawidłowo wykonać fundamenty?

Damian Żabicki Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Penetrujące materiały hydroizolacyjne Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Materiały rolowe do izolacji fundamentów

Materiały rolowe do izolacji fundamentów Materiały rolowe do izolacji fundamentów

Do najstarszych materiałów stosowanych do hydroizolacji fundamentów można zaliczyć materiały rolowe, które mają tę przewagę nad izolacjami bezspoinowymi, że pozwalają na niemal natychmiastowe zasypanie...

Do najstarszych materiałów stosowanych do hydroizolacji fundamentów można zaliczyć materiały rolowe, które mają tę przewagę nad izolacjami bezspoinowymi, że pozwalają na niemal natychmiastowe zasypanie wykopu, a folie z tworzyw sztucznych - o ile nie są klejone do podłoża - pozwalają na zaizolowanie niestabilnego lub zanieczyszczonego podłoża.

KOESTER Polska Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest...

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest zewnętrzna hydroizolacja piwnic od środka w technice iniekcji kurtynowej z użyciem żelów iniekcyjnych - np. KÖSTER Injectionsgel G4.

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą? Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty....

Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań wśród prac budowlanych jest zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód gruntowych. Na działanie wody szczególnie narażone są fundamenty. Aby zapewnić ich skuteczną i trwałą ochronę, należy zastosować nowoczesne materiały izolacyjne, właściwie dobrać rozwiązania konstrukcyjne i zadbać o prawidłowe wykonanie.

dr inż. Grzegorz Dmochowski, dr inż. Piotr Berkowski Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi

Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi Zarysowania skurczowe płyt fundamentowych i ścian w budynkach mieszkalnych z garażami podziemnymi

Zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma obecnie garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej...

Zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma obecnie garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej kondygnacji.

dr inż. Paula Szczepaniak Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi

Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi

Mostek termiczny połączenia budynku z gruntem, w przypadku stosowania typowego liniowego posadowienia budynku, czyli przy zastosowaniu ław fundamentowych, jest elementem, w którym trudno zachować podstawowy...

Mostek termiczny połączenia budynku z gruntem, w przypadku stosowania typowego liniowego posadowienia budynku, czyli przy zastosowaniu ław fundamentowych, jest elementem, w którym trudno zachować podstawowy warunek dobrej izolacyjności przegrody zewnętrznej - ciągłość na obwodzie bryły.

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Prawidłowe ocieplenie elewacji

Prawidłowe ocieplenie elewacji Prawidłowe ocieplenie elewacji

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Jaką geomembranę PVC wybrać?

Jaką geomembranę PVC wybrać? Jaką geomembranę PVC wybrać?

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

merXu Produkty Pan Fitinka na merXu

Produkty Pan Fitinka na merXu Produkty Pan Fitinka na merXu

merXu to internetowa platforma sprzedażowa, która ułatwia kontakty handlowe B2B przedsiębiorcom z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jedną z nich jest Pan Fitinka, czeski dostawca produktów z branży...

merXu to internetowa platforma sprzedażowa, która ułatwia kontakty handlowe B2B przedsiębiorcom z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jedną z nich jest Pan Fitinka, czeski dostawca produktów z branży grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, wodno-kanalizacyjnej oraz armatury sanitarnej.

homebook.pl Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć? Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie...

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie piszczy i które tendencje okażą się godne tego, aby zaimplementować je również w swoich czterech ścianach. Przed Tobą kilka najciekawszych tendencji, którym zdecydowanie warto bliżej się przyjrzeć.

Kingspan Profesjonalne systemy barier ochronnych

Profesjonalne systemy barier ochronnych Profesjonalne systemy barier ochronnych

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz...

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz odpornych na uderzenia słupków i barier ochronnych pozwalają zmniejszyć ryzyko wypadków i poprawiają komfort pracowników.

Bauder Polska Sp. z o. o. BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Xella Polska Sp. z o.o. Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się...

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się przeważnie płyty styropianowe. Rzadziej do tego celu wykorzystuje się - droższe od nich - płyty z wełny mineralnej. Od połowy 2019 roku oba te materiały ociepleniowe mają dużą konkurencję w postaci mineralnych płyt izolacyjnych Multipor ETICS.

merXu Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia...

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia drobnych napraw w domu lub ogrodzie. Zobacz ofertę z kategorii chemii budowlanej na merXu.

Kärcher PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty...

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej wiosny Kärcher oferuje budowlańcom najlepsze modele swoich urządzeń w atrakcyjnych, obniżonych cenach. Oferta PRO Korzyści to szeroki wybór sprzętów – urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS oraz bez niego HD, odkurzacze NT do suchych i mokrych zabrudzeń radzące...

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.