Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego...

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego w latach 2018–2022. Walka o czystsze powietrze przyniosła skutek – to aż 25 tysięcy przedwczesnych gonów mniej.

Joanna Szot Nowoczesne domy szkieletowe

Nowoczesne domy szkieletowe Nowoczesne domy szkieletowe

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe...

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe można prowadzić o każdej porze roku.

Przemysław Gogojewicz Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz...

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a także modernizacja lub wymiana: oświetlenia, urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych.

Obliczanie całkowitego śladu węglowego na przykładzie nowego budynku biurowego

Whole life carbon analysis of a new office building

Jak obliczyć ślad węglowy budynku? fot. free-images.com

Jak obliczyć ślad węglowy budynku? fot. free-images.com

W dobie szeroko rozumianej dekarbonizacji, a przede wszystkim w następstwie przyjętego w 2015 r. porozumienia paryskiego, Polska, jako jeden ze 195 krajów sygnatariuszy, zobowiązana jest do redukcji emisji gazów cieplarnianych do zera do 2050 r. Aby tak ambitny cel został osiągnięty, zgodnie ze wskazaniami Unii Europejskiej, wymagana jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do roku 2030, w stosunku do poziomu z 1990 r. [1]. Realizacja tych wymagań ściśle uzależniona jest od zmian wprowadzonych w sektorze budownictwa.

Zobacz także

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Metodyka szacowania śladu węglowego budynków

Metodyka szacowania śladu węglowego budynków Metodyka szacowania śladu węglowego budynków

W tej części raportu przedstawiamy metodykę sporządzania wielopoziomowej analizy budynku w całym cyklu życia budynku, przedstawiającej jego oddziaływanie na środowisko w oparciu o wartość śladu węglowego....

W tej części raportu przedstawiamy metodykę sporządzania wielopoziomowej analizy budynku w całym cyklu życia budynku, przedstawiającej jego oddziaływanie na środowisko w oparciu o wartość śladu węglowego. Przedstawiona metodyka dotyczy budynków nowoprojektowanych. Ślad węglowy budynku jest sumą wszystkich emisji gazów cieplarnianych towarzyszących procesom zachodzącym w cyklu życia budynku. Wartość śladu węglowego jest bezpośrednio powiązana ze wskaźnikiem GWP (ang. Global Warming Potential – potencjał...

Jacek Sawicki news Deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposoby ich oznaczania

Deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposoby ich oznaczania Deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposoby ich oznaczania

Dziennik Ustaw poz. 873 z dnia 9.05.2023 r. zamieścił obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28.03.2023 r. ogłaszające jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa...

Dziennik Ustaw poz. 873 z dnia 9.05.2023 r. zamieścił obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28.03.2023 r. ogłaszające jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym [1].

dr inż. Andrzej Konarzewski Rozszerzona odpowiedzialność producenta wyrobów budowlanych za środowisko

Rozszerzona odpowiedzialność producenta wyrobów budowlanych za środowisko Rozszerzona odpowiedzialność producenta wyrobów budowlanych za środowisko

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2019/904 z 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu wybranych wyrobów z tworzyw sztucznych na środowisko zobligowała państwa członkowskie UE do jej implementacji...

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2019/904 z 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu wybranych wyrobów z tworzyw sztucznych na środowisko zobligowała państwa członkowskie UE do jej implementacji do porządku prawa krajowego. Niektóre firmy wdrożyły już odpowiednie mechanizmy tworzenia takich modeli biznesowych oraz wzorców zarządzania, które pozwoliły zapobiegać lub ograniczać negatywny wpływ niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych na środowisko. Dalszym celem tej dyrektywy jest...

*****
Polska jako członek Unii Europejskiej oraz sygnatariusz porozumienia paryskiego jest zobowiązana do znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Jednym z głównych sektorów przyczyniających się do emisji tego typu jest sektor budownictwa. Najnowszy recast dyrektywy EPBD z marca 2023 r. wskazuje na wymóg wykonywania analiz śladu węglowego w całym cyklu życia (WLC – Whole Life Carbon) dla nowych budynków już od 2027 r. Aktualnie w kraju brakuje oficjalnej metodyki dotyczącej obliczania śladu węglowego budynków. Co więcej jest niewielka ilość polskich deklaracji środowiskowych EPD typu III, które mogłyby być źródłem danych dotyczących wskaźników emisji. Zawarte w artykule studium przypadku przedstawia analizę śladu węglowego nowego obiektu biurowego w całym cyklu życia, w warunkach polskich. W obliczeniach starano się uwzględnić możliwie największy zakres analizy LCA, korzystając w pierwszej kolejności z danych polskich, a w przypadku ich braku, z baz danych krajów europejskich. Wnioski wyciągnięte z przeprowadzonej analizy mogą posłużyć jako punkt odniesienia do stworzenia krajowych wytycznych w zakresie obliczeń całkowitego śladu węglowego budynków.

Whole life carbon analysis of a new office building

Poland, as a member of the European Union and a signatory of the Paris Agreement, is obligated to significantly reduce greenhouse gas emissions. One of the main sectors contributing to these emissions is the building sector. The latest recast of the EPBD directive from March 2023 indicates the requirement to perform WLC (Whole Life Carbon) analyses of new buildings from 2027. Currently, there is a lack of an official methodology for calculating the carbon footprint of buildings in Poland. Moreover, type III environmental declarations (EPDs), which could be a source of data for this type of analysis, are not mandatory. Therefore, there is a negligible number of EPD type III declarations in relation to the number of construction products used in Poland. The case study included in the article presents an analysis of the carbon footprint of a new office building throughout its life cycle in Polish conditions The calculations aimed to incorporate the widest possible range of life cycle assessment (LCA) analysis, primarily utilizing Polish data, and in the absence of such data, from European databases. The conclusions drawn from the conducted analysis can serve as a reference point for the development of Polish guidelines regarding the calculation of the total carbon footprint.
*****

Słownik pojęć

Całkowity ślad węglowy budynku (WLC, ang. Whole Life Carbon) – całkowita suma emisji gazów cieplarnianych powstała w całym cyklu życia budynku. Obejmuje wbudowany oraz operacyjny ślad węglowy, wyrażony w ekwiwalencie CO2 [kg CO2e. lub Mg CO2e.].

Czytaj więcej o: Szacowaniu śladu węglowego budynków

Dekarbonizacja (ang. decarbonisation) – proces polegający na systematycznym zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery poprzez podejmowanie odpowiednich działań we wszystkich sektorach gospodarki.

Deklaracja środowiskowa III typu (EPD, ang. Environmental Product Declaration) – dokument zawierający informacje o wpływie danego produktu na środowisko naturalne w czasie jego cyklu życia. Jest to dobrowolne opracowanie wykonywane zgodnie z normami ISO 14025 oraz EN 15804.

Ocena cyklu życia (LCA, ang. Life Cycle Assessment) – środowiskowa metoda oceny procesu lub wyrobu w całym cyklu istnienia. Obejmuje ona analizę w zakresie możliwych oddziaływań procesu lub wyrobu na środowisko naturalne. Analiza uwzględnia wszelkie czynniki oddziaływania („strumienie wyjść i wejść”) od momentu pozyskania surowców do wszelkich procesów związanych z likwidacją produktu.

Operacyjny ślad węglowy (OC, ang. operational carbon) – obejmuje ślad węglowy fazy B6 – zużycie energii oraz fazy B7 – zużycie wody (zgodnie z normą PN-EN 15978:2012).

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP, ang. Global Warming Potential). Wskaźnik służący do ilościowej oceny wpływu danej substancji na efekt cieplarniany wyrażany w ekwiwalencie dwutlenku węgla [kg CO2e.].

Ślad węglowy (CF, ang. carboon footprint) – całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt, wyrażona w ekwiwalencie CO2 [kg CO2e. lub Mg CO2e.].

Wbudowany ślad węglowy (EC, ang. embodied carbon) – obejmuje ślad węglowy następujących faz cyklu życia budynku: A1–A3, A4–A5, B1–B5 oraz C1–C4 (zgodnie z normą PN-EN 15978:2012).

WT2017 – wymagania prawne dotyczące izolacyjności cieplnej przegród w nowych i modernizowanych budynkach oraz wskaźnika zapotrzebowania na energię w nowych budynkach obowiązujące od 1.01.2017 do 31.12.2020 r. określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

WT2021 – wymagania prawne dotyczące izolacyjności cieplnej przegród w nowych i modernizowanych budynkach oraz wskaźnika zapotrzebowania na energię w nowych budynkach obowiązujące od 1.01.2021 r. określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z raportem ONZ [2], sektor budowlany odpowiada za 38% globalnych emisji gazów cieplarnianych, z czego 10% dotyczy wbudowanego śladu węglowego, zaś 28% operacyjnego śladu węglowego. Pomimo przeprowadzanej transformacji energetycznej w Polsce, a także zwiększania świadomości dotyczącej efektywności energetycznej budynków, wiele problemów w zakresie śladu węglowego budynków pozostaje nierozwiązanych. Należy zwrócić uwagę na szerokie wykorzystanie w polskim budownictwie wyrobów wysokoemisyjnych, a także na brak wypracowanej metodyki oceny budynków w zakresie całkowitego śladu węglowego.

Cel, metodyka i założenia analizy

Celem niniejszej pracy było wykonanie obliczeń całkowitego śladu węglowego budynku na przykładzie budynku biurowego, a także identyfikacja problemów związanych z metodyką analizy WLC w Polsce. Obliczenia śladu węglowego analizowanego obiektu zostały wykonane w oparciu o metodykę LCA, a w szczególności o normę PN-EN 15978:2012 „Zrównoważone obiekty budowlane”. Zgodnie z normą, metoda LCA dla budynków uwzględnia 17 modułów cyklu życia dotyczących fazy wyrobu (A1–A3), fazy budowy (A4–A5), fazy użytkowania (B1–B7), fazy końca życia (C1–C4) oraz dodatkowej informacji zawartej w module D.

Do przeprowadzenia analizy skorzystano ze statycznej metody obliczeniowej, zakładającej brak zmienności danych w zakresie technologii, materiałów, źródeł ciepła i wskaźników emisji gazów cieplarnianych na przestrzeni cyklu życia. Z uwagi na brak szczegółowych danych oraz niewielki udział w całkowitym śladzie węglowym budynku z obliczeń wykluczono fazy: B2, B3, B5, B7 oraz element D. Zakres analizowanych faz szczegółowo przedstawiono w TABELI 1. Obliczenia śladu węglowego budynku biurowego zostały wykonane dla 50-letniego cyklu życia.

tab1 slad weglowy

TABELA 1. Fazy cyklu życia metodyki LCA; oprac. na podst. normy PN-EN 15978:2012
Ciemniejszym kolorem zaznaczono fazy uwzględnione w analizie budynku biurowego

Założenia przyjęte dla poszczególnych faz cyklu życia:

 • Fazy A1–A3: W zakresie modułów A1–A3 obliczeń dokonano zarówno dla wyrobów budowlanych, jak i instalacji. W analizie uwzględniono jedynie elementy znajdujące się w obrębie budynku – pominięto zagospodarowanie terenu. Wskaźniki emisji przyjęto na podstawie deklaracji środowiskowych III typu oraz publicznie dostępnych baz danych. W pierwszej kolejności korzystano z polskich deklaracji środowiskowych III typu, a w przypadku braku deklaracji krajowych posłużono się deklaracjami europejskimi.
 • Faza A4: Obliczenia fazy A4 przeprowadzono dla pięciu rodzajów środków transportowych, w zależności od przewożonego wyrobu: samochód ciężarowy solo 6 t, betonomieszarka 8 m3, samochód samowyładowczy 20 t, samochód ciężarowy 28 t oraz samochód dostawczy 1–1,5 t. W obliczeniach założono średnią odległość transportu równą 20 km. Przyjęta odległość wynika z podmiejskiej lokalizacji analizowanego obiektu.
 • Faza A5: Obliczenia fazy A5 przeprowadzono dla maszyn i środków transportowych, na podstawie wyszczególnionych w kosztorysie projektu wartości r-g (roboczogodzin).
 • Faza B1: W niniejszej analizie obliczenia fazy B1 objęły jedynie wyciek czynnika chłodniczego z pompy ciepła, gdyż nie stwierdzono innych źródeł emisji.
 • Faza B4: Obliczeń dla fazy B4 dokonano w dwóch wariantach:
  - W1 – wariant, w którym okresy użytkowania poszczególnych wyrobów i instalacji przyjęto na podstawie deklaracji środowiskowych III typu, opracowania PLGBC [3], opracowania KAPE SA [5] oraz brytyjskiej bazy BCIS [6]. Założono odpowiednio:
      – dla elementów konstrukcyjnych długość życia równą długości życia budynku, tj. 50 lat,
      – wymianę stolarki okiennej i drzwiowej po 30 latach,
      – wymianę elementów wykończeniowych przegród zewnętrznych po 30 latach,
      – wymianę elementów wykończeniowych przegród wewnętrznych po 30 latach,
      – odnowienie wewnętrznych powłok malarskich po 10–20 latach,
      – wymianę instalacji po 20–30 latach.
  - W2 – wariant, w którym przyjęto okresy użytkowania zgodne z doświadczeniem i praktyką budowlaną. Założono odpowiednio:
      – wymianę podstawowych urządzeń po 20–30 latach,
      – wymianę stolarki okiennej i drzwiowej po 30 latach,
      – odnowienie wewnętrznych powłok malarskich po 10–20 latach,
      – wymianę elementów wykończeniowych przegród wewnętrznych po 30 latach.
 • Faza B6: Analizę śladu węglowego powstałego w fazie B6 wykonano na podstawie charakterystyki energetycznej budynku. W analizie uwzględniono zapotrzebowanie na energię końcową na cele ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia.
 • Faza C1: Do obliczeń fazy C1 przyjęto zastępczy wskaźnik emisji, wskazany w raporcie PLGBC [3], wynoszący 3,40 kg CO2e/m2.
 • Faza C2: Obliczeń emisji powstałych w fazie C2 dokonano analogicznie z obliczeniami dla fazy A4. Przyjęto następujące środki transportu, w zależności od przewożonych odpadów: hakowiec wraz z kontenerami o pojemności 21 m3 i 7 m3.
 • Fazy C3–C4: Do obliczeń faz C3–C4 przyjęto zastępczy wskaźnik emisji, wskazany w raporcie PLGBC [3], wynoszący 0,013 kg
  CO2e/kg.

Analizowany budynek

Analizowany obiekt to trzykondygnacyjny budynek biurowy zaprojektowany w 2017 r. przez Pracownię projektów budownictwa energooszczędnego Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA. Jest to budynek niepodpiwniczony, o powierzchni netto 1266,5 m2, w tym powierzchni użytkowej 1189,6 m2 i kubaturze brutto wynoszącej 5294 m3 (RYS. 1).

rys1 slad weglowy

RYS. 1. Budynek biurowy, dla którego przeprowadzono analizę śladu węglowego; rys.: Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Konstrukcja części nadziemnej składa się ze szkieletu żelbetowego (słupy, ściany i stropy żelbetowe monolityczne) oraz murowanych ścian z bloczków wapienno-piaskowych. Dach nad częścią biurową wykonany jako żelbetowy, natomiast strop nad częścią z salą konferencyjną oparty na dźwigarach kratowych. Do pokrycia obu dachów zastosowano membranę FPO. Obiekt posadowiony na żelbetowej płycie fundamentowej o grubości 40 cm.

Głównym źródłem ciepła oraz chłodu w budynku jest rewersyjna elektryczna pompa ciepła typu woda/woda. Odbiór ciepła zimą oraz chłodu latem odbywa się poprzez klimakonwektory 4-rurowe. Praca instalacji ciepłej wody użytkowej opiera się na pompie ciepła (82%) oraz na instalacji kolektorów słonecznych (18%). Budynek wyposażony jest także w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, z odzyskiem ciepła o sprawności odzysku ciepła 70%. W obiekcie zastosowano energooszczędne oświetlenie o mocy 7 W/m2. Energia elektryczna w budynku jest w 31% dostarczana z instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kW. Budynek składa się z części biurowej, administracyjnej, gospodarczej oraz części z salą konferencyjną.

Wybrany budynek został wybudowany w okresie obowiązywania wymagań WT2017, jednak zdecydowano się w tamtym czasie na wykonanie przegród o wyższej izolacyjności termicznej niż minimalne wymagania obowiązujące. W TABELI 2 przedstawiono otrzymane wartości współczynnika U dla przegród zewnętrznych w analizowanym budynku, w odniesieniu do przepisów obowiązujących w czasie budowy.

tab2 slad weglowy

TABELA 2. Współczynniki przenikania ciepła U przegród znajdujących się w analizowanym budynku

Budynek zaprojektowano jako budynek energooszczędny, zgodnie z wymaganiami programu priorytetowego Lemur Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w klasie A. Z uwagi na wysoką izolacyjność termiczną przegród oraz zastosowanie wydajnych źródeł energii w budynku wraz z instalacjami OZE, budynek osiągnął relatywnie niskie wartości poszczególnych wskaźników zużycia energii przedstawione w TABELI 3.

tab3 slad weglowy

TABELA 3. Wskaźniki energii dla wybranego budynku biurowego

Wyniki

Porównując całkowity ślad węglowy obu wariantów obliczeniowych (RYS. 2–3), można zaobserwować, że w obu rozpatrywanych przypadkach największy udział ma faza B6, związana ze zużyciem energii w fazie użytkowania budynku (tzw. operacyjny ślad węglowy). Pomimo zastosowania rozwiązań energooszczędnych w budynku, ślad węglowy fazy B6 dominuje nad innymi fazami, a wynika to przede wszystkim z wysokiego wskaźnika emisyjności dla energii elektrycznej w Polsce.

rys2 slad weglowy

RYS. 2. Udział faz w całkowitym śladzie węglowym (wariant W1– wariant, w którym założono wszystkie zalecane wymiany, nierzadko dwukrotne, w całym cyklu życia); rys.: A. Węglarz, M. Pierzchalski, I. Wojdyła, M. Koper, P. Zdanowski

Drugim co do wielkości elementem odpowiadającym za ślad węglowy, zarówno w wariancie W1, jak i wariancie W2 są fazy A1–A3 (faza wyrobu: procesy wydobycia, produkcji i transportu do bramy zakładu). Związane jest to z m.in. z użyciem wysokoemisyjnych materiałów do konstrukcji budynku, np. stali i betonu.

Z kolei rozpatrując fazę B4, trzecią co do wielkości udziału, największy wpływ na jej wynik ma ilość instalacji budynkowych, materiałów wykończeniowych i częsta ilość wymian niektórych elementów budynku w okresie analizy. Owe elementy w związku z określonym krótkim czasem użytkowania powinny być wymienione w okresie 20–30-letnim. To oznacza co najmniej jedną wymianę w 50-letnim cyklu życia analizowanego budynku.

rys3 slad weglowy

RYS. 3. Udział faz w całkowitym śladzie węglowym (wariant W2 – wariant z mniejszą liczbą wymian poszczególnych elementów w stosunku do wariantu W1); rys.: A. Węglarz, M. Pierzchalski, I. Wojdyła, M. Koper, P. Zdanowski

Porównując ślad węglowy powstający w fazie B4, to ma on 24% udział w wariancie W1 oraz 12% udział w wariancie W2. Różnice w tej fazie wynikają z przyjętej krotności wymian elementów. W wariacie W1 założono wszystkie zalecane wymiany, nierzadko dwukrotne, w całym cyklu życia. Z kolei w wariancie W2, kierując się praktyką budowlaną, liczba wymienianych elementów oraz krotność ich wymian była zdecydowanie mniejsza w porównaniu z pierwszym wariantem obliczeniowym.

W obu analizowanych przypadkach udział faz: A4, A5, B1, C1, C2, C3–C4 jest znikomy i wynosi łącznie mniej niż 10%.
W TABELI 4 przedstawiono zestawienie porównawcze wyników obliczeń całkowitego śladu węglowego poszczególnych faz życia budynku dla dwóch wariantów.

tab4 slad weglowy

TABELA 4. Wyniki analizy śladu węglowego budynku biurowego z podziałem na poszczególne fazy, w 50-letnim cyklu życia
 *W1 – wariant, w którym założono wszystkie zalecane wymiany, nierzadko dwukrotne, w całym cyklu życia
**W2 – wariant z mniejszą ilością wymian poszczególnych elementów w stosunku do wariantu W1

Widoczna jest znaczna różnica w zakresie fazy B4 – wymiany wybranych elementów budynku w trakcie 50-letniego cyklu życia. Wariant W2 ma o 13% niższy całkowity ślad węglowy od wariantu W1 (RYS. 4). Wyniki tej analizy wskazują, że bardzo istotną fazą jest faza B4 oraz trwałość i jakość zastosowanych rozwiązań. Wydłużenie cyklu życia poszczególnych wyrobów może znacząco wpływać na obniżenie całkowitego śladu węglowego budynku.

rys4 slad weglowy

RYS. 4. Całkowity ślad węglowy analizowanego budynku biurowego; rys.: A. Węglarz, M. Pierzchalski, I. Wojdyła, M. Koper, P. Zdanowski
W1 – wariant, w którym założono wszystkie zalecane wymiany, nierzadko dwukrotne, w całym cyklu życia
W2 – wariant z mniejszą ilością wymian poszczególnych elementów w stosunku do wariantu W1

Podsumowanie

Analiza śladu węglowego w warunkach polskich wiąże się z wieloma trudnościami. Jedną z głównych przeszkód jest brak oficjalnej metodyki oraz brak krajowych baz danych. W obliczeniach dokonano licznych założeń i uproszczeń wynikających z braku odpowiednych danych wsadowych, szczegółowo opisanych w części „Cel, metodyka i założenia analizy”.

Pominięcie wybranych faz było podyktowane ich małym udziałem w całkowitym śladzie węglowym oraz brakiem wystarczających danych umożliwiających wykonanie obliczeń. Doświadczenia innych autorów dotyczących analiz oddziaływania budynków na środowisko w całym cyklu życia wykazały niewielki udział pominiętych faz [3, 7, 8].

Z powodu braku polskich regulacji prawnych oraz wartości granicznych odnoszących się do całkowitego śladu węglowego, nie ma możliwości skategoryzowania otrzymanego budynku jako wysokoemisyjny lub niskoemisyjny. Z pomocą może przyjść legislacja oraz ustalone wartości graniczne, np. w Danii. Prawodawstwo duńskie przewiduje limit dla nowych obiektów wynoszący 12 kg CO2e/m2/rok. Analizowany budynek biurowy wykazuje się śladem węglowym na poziomie 43,78 kg CO2e/m2/rok w wariancie W1 oraz w wariancie W2 na poziomie 37,98 kg CO2e/m2/rok.

Odniesienie wyników do limitów obowiązujących w Danii wykazuje znaczne przekroczenie wartości granicznej. Jednak należy zwrócić uwagę na nieco inną metodykę obliczeń szczególnie w zakresie faz cyklu życia objętych analizą. Innym powodem może być większa niż w Danii ilość energii otrzymywanej z paliw kopalnych w polskim miksie energetycznym. Wysoki poziom użycia węgla do produkcji energii elektrycznej ma nie tylko wpływ na fazę B6 dotyczącą zużycia energii, ale także na fazę A1–A3 (przygotowanie wyrobu do wbudowania w obiekt), która stanowi drugą co do wielkości emisji fazę w całkowitym śladzie węglowym.

Analiza śladu węglowego w polskim sektorze budownictwa szybko nabiera znaczenia. Nieuchronnie zbliżające się kolejne daty kamieni milowych stojących na drodze do zeroemisyjności, wymuszają postęp w zakresie dekarbonizacji. Niezbędne jest stworzenie metodyki analizy śladu węglowego oraz odpowiednich aktów prawnych regulujących wymagania w tym zakresie. Ponadto, brak jest jednolitej krajowej bazy danych dotyczących wskaźników emisji dla wyrobów budowlanych. Dysponujemy jedynie niewielką ilością deklaracji środowiskowych typu III, które mogłyby służyć jako źródło tego typu danych.

Korzystanie z baz danych innych krajów europejskich nie jest właściwe m.in. z powodu innego miksu energetycznego, co bezpośrednio przekłada się na emisyjność wyrobów budowlanych. Pierwszym krokiem dla stworzenia odpowiednich warunków do przeprowadzania tego typu analiz powinno być opracowanie metodyki obliczeń wszystkich faz cyklu życia budynku, przygotowanie jednolitej bazy danych wyrobów budowlanych z wskazaniem wskaźników emisji gazów cieplarnianych oraz ewentualnie stworzenie ogólnie dostępnego narzędzia do obliczeń WLC.

Artykuł powstał w ramach projektu „Establishing whole-life carbon of buildings in Poland” realizowanego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii SA ze środków European Climate Foundation

Literatura

1. A. Kuczera, M. Płoszaj-Mazurek, „Zerowy ślad węglowy budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050”, PLGBC, czerwiec 2021.
2. „United Nations 2020 Global Status Report For Buildings and Constructions”, online: https://globalabc.org/resources/publications/2020-global-status-report-buildings-andconstruction, dostęp: 25.05.2023.
3. D. Bartosz, W. Kowalski, „Szacowanie śladu węglowego budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050”, PLGBC, październik 2022.
4. J. Steinmann, M. Röck, T. Lützkendorf, K. Allacker, X. Le Denm, „Whole life carbon models for the EU27 to bring down embodied carbon emissions from new buildings. Review of existing national legislative measures”, Ramboll, KU Leuven, 2022.
5. A. Węglarz et al., „Środowiskowe Aspekty Nowoczesnego Budownictwa Drewnianego”, KAPE SA, 2019.
6. „Building Cost Information Service Database”, 2011.
7. R. O’Hegarty, O. Kinnane, „Whole life carbon quantification of the built environment: Case study Ireland, Building and Environment”, Volume 226, 2022, ISSN 0360-1323.
8. R.S. Srinivasan, W. Ingwersen, Ch. Trucco, R. Ries, D. Campbell, „Comparison of energy-based indicators used in life cycle assessment tools for buildings, Building and Environment”, Volume 79, 2014, Pages 138-151, ISSN 0360-1323.

Komentarze

 • Janusz Kahl Janusz Kahl, 09.08.2023r., 12:26:18 Nikt nie zobowiązał się do redukcji emisji gazów cieplarnianych do zera w 2050. Chodzi o neutralność netto. W 2050 pozostanie około 15% emisji gazów cieplarnianych, które będzie trzeba zrównoważyć poprzez sadzenie drzew lub wychwytywanie i magazynowanie CO2.

Powiązane

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Parametry cieplne ścian na przykładzie ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego

Parametry cieplne ścian na przykładzie ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego Parametry cieplne ścian na przykładzie ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego

Wydawać by się mogło, że obliczenie współczynnika przenikania ciepła dla ściany jest bardzo proste. Jednak błędy można popełnić w wielu miejscach, począwszy od przyjęcia danych do obliczeń, jak i związanych...

Wydawać by się mogło, że obliczenie współczynnika przenikania ciepła dla ściany jest bardzo proste. Jednak błędy można popełnić w wielu miejscach, począwszy od przyjęcia danych do obliczeń, jak i związanych z prawidłowymi zaokrągleniami danych wejściowych oraz wyników. W niniejszym artykule na przykładzie obliczeń dla ścian z ABK zwracamy na te kwestie uwagę.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Pomiary wilgotności w diagnostyce obiektów budowlanych – metoda higrometryczna

Pomiary wilgotności w diagnostyce obiektów budowlanych – metoda higrometryczna Pomiary wilgotności w diagnostyce obiektów budowlanych – metoda higrometryczna

W diagnostyce zawilgoconych budynków obok najbardziej miarodajnych, bezwzględnych metod oceny zawilgocenia [1] oraz szeroko stosowanych względnych metod elektrycznych [2] stosowany jest szereg mniej rozpowszechnionych...

W diagnostyce zawilgoconych budynków obok najbardziej miarodajnych, bezwzględnych metod oceny zawilgocenia [1] oraz szeroko stosowanych względnych metod elektrycznych [2] stosowany jest szereg mniej rozpowszechnionych urządzeń i sposobów określania ilości wody w materiałach i elementach budowlanych. Jedną z nich jest metoda pomiaru higrometrycznego, nazywana również metodą wilgotności równowagowej.

Materiały prasowe news Aktualności z branży chemii budowlanej

Aktualności z branży chemii budowlanej Aktualności z branży chemii budowlanej

W dniach 23–24 listopada 2023 r., w hotelu Wodnik w Słoku k. Bełchatowa, odbyło się seminarium „Aktualności w branży chemii budowlanej”. Uczestniczyło w nim 10 przedstawicieli firm reprezentujących tę...

W dniach 23–24 listopada 2023 r., w hotelu Wodnik w Słoku k. Bełchatowa, odbyło się seminarium „Aktualności w branży chemii budowlanej”. Uczestniczyło w nim 10 przedstawicieli firm reprezentujących tę dziedzinę przemysłu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Ł2B, czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry – X Konferencja Naukowa

Ł2B, czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry – X Konferencja Naukowa Ł2B, czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry – X Konferencja Naukowa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zaprasza na X Konferencję Naukową „Ł2B czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry”. Wydarzenie odbędzie się w terminie 10–12...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zaprasza na X Konferencję Naukową „Ł2B czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry”. Wydarzenie odbędzie się w terminie 10–12 stycznia 2024 r. w Rytrze, w Hotelu Perła Południa.

dr inż. Michał Wieczorek, mgr inż. Klaudiusz Borkowicz Zrównoważone budownictwo w odniesieniu do złożonych systemów izolacji cieplnych

Zrównoważone budownictwo w odniesieniu do złożonych systemów izolacji cieplnych Zrównoważone budownictwo w odniesieniu do złożonych systemów izolacji cieplnych

Komisja Europejska, formułując nową strategię w postaci Europejskiego Zielonego Ładu [1], zintensyfikowała działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi człowieka na środowisko jako jednemu...

Komisja Europejska, formułując nową strategię w postaci Europejskiego Zielonego Ładu [1], zintensyfikowała działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi człowieka na środowisko jako jednemu z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Celem tej polityki jest osiągnięcie zerowej emisji netto gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej (UE) w 2050 r. Realizacja tego celu zakłada jednocześnie oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów naturalnych.

Jacek Sawicki news Deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposoby ich oznaczania

Deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposoby ich oznaczania Deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposoby ich oznaczania

Dziennik Ustaw poz. 873 z dnia 9.05.2023 r. zamieścił obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28.03.2023 r. ogłaszające jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa...

Dziennik Ustaw poz. 873 z dnia 9.05.2023 r. zamieścił obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28.03.2023 r. ogłaszające jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym [1].

mgr inż. Wojciech Rogala, mgr inż. Marcin Mateja Wymagania dla zapraw murarskich cienkowarstwowych stosowanych do murowania z elementów silikatowych

Wymagania dla zapraw murarskich cienkowarstwowych stosowanych do murowania z elementów silikatowych Wymagania dla zapraw murarskich cienkowarstwowych stosowanych do murowania z elementów silikatowych

Wielu uczestników procesu budowlanego utożsamia parametry muru jedynie z użytymi bloczkami. Tymczasem zgodnie z definicją z PN-EN 1996-1-1 [1] mur to materiał konstrukcyjny utworzony z elementów murowych...

Wielu uczestników procesu budowlanego utożsamia parametry muru jedynie z użytymi bloczkami. Tymczasem zgodnie z definicją z PN-EN 1996-1-1 [1] mur to materiał konstrukcyjny utworzony z elementów murowych ułożonych w określony sposób i trwale połączonych ze sobą zaprawą murarską. Zaprawa stanowi nieodłączny element konstrukcji, a jej parametry wpływają nie tylko na sam proces murowania, ale także na trwałość i parametry konstrukcji.

dr inż. Andrzej Konarzewski Rozszerzona odpowiedzialność producenta wyrobów budowlanych za środowisko

Rozszerzona odpowiedzialność producenta wyrobów budowlanych za środowisko Rozszerzona odpowiedzialność producenta wyrobów budowlanych za środowisko

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2019/904 z 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu wybranych wyrobów z tworzyw sztucznych na środowisko zobligowała państwa członkowskie UE do jej implementacji...

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2019/904 z 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu wybranych wyrobów z tworzyw sztucznych na środowisko zobligowała państwa członkowskie UE do jej implementacji do porządku prawa krajowego. Niektóre firmy wdrożyły już odpowiednie mechanizmy tworzenia takich modeli biznesowych oraz wzorców zarządzania, które pozwoliły zapobiegać lub ograniczać negatywny wpływ niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych na środowisko. Dalszym celem tej dyrektywy jest...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news 25 lat Stowarzyszenia MIWO

25 lat Stowarzyszenia MIWO 25 lat Stowarzyszenia MIWO

25 lat temu, z inicjatywy 5 firm, rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej MIWO. Celem organizacji jest dbanie o rozwój rynku izolacji, a przede wszystkim kształtowanie...

25 lat temu, z inicjatywy 5 firm, rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej MIWO. Celem organizacji jest dbanie o rozwój rynku izolacji, a przede wszystkim kształtowanie w świadomości społecznej pozytywnego wizerunku wełny mineralnej skalnej i szklanej, szerzenie informacji o jej właściwościach oraz propagowanie idei jej zastosowania w budownictwie i przemyśle.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Materiały prasowe news Czy wyroby budowlane spełniają deklarowane wymagania?

Czy wyroby budowlane spełniają deklarowane wymagania? Czy wyroby budowlane spełniają deklarowane wymagania?

Jakość wielu wyrobów budowlanych dostępnych na polskim rynku pozostawia wiele do życzenia – wynika z raportu przygotowanego przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. 44% wyrobów...

Jakość wielu wyrobów budowlanych dostępnych na polskim rynku pozostawia wiele do życzenia – wynika z raportu przygotowanego przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. 44% wyrobów od izolacji cieplnej i 38% membran nie spełniało w 2020 r. przynajmniej jednej badanej właściwości.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

Materiały prasowe news Projekt zmiany rozporządzenia CPR ws. wyrobów budowlanych

Projekt zmiany rozporządzenia CPR ws. wyrobów budowlanych Projekt zmiany rozporządzenia CPR ws. wyrobów budowlanych

W ramach wdrażania planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (CPR). Zainteresowane...

W ramach wdrażania planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (CPR). Zainteresowane strony mają do 30 maja 2022 r. czas na przedstawienie swoich opinii na ten temat.

Jarosław Guzal Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie OZE wciąż jest celem

Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie OZE wciąż jest celem Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie OZE wciąż jest celem

O projektowaniu i modernizowaniu budynków według najnowszych standardów, a także o aktualnej sytuacji branży budowlanej mówi Szymon Firląg – prezes zarządu w Związku Pracodawców Producentów Materiałów...

O projektowaniu i modernizowaniu budynków według najnowszych standardów, a także o aktualnej sytuacji branży budowlanej mówi Szymon Firląg – prezes zarządu w Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.

Materiały prasowe news Poradnik eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe

Poradnik eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe Poradnik eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe

Tematyka właściwej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, wprowadzonych do obrotu w Polsce jest przedmiotem dyskusji, celem autorów publikacji jest uporządkowanie elementarnej...

Tematyka właściwej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, wprowadzonych do obrotu w Polsce jest przedmiotem dyskusji, celem autorów publikacji jest uporządkowanie elementarnej i niezbędnej wiedzy z tego zakresu oraz zaprezentowanie schematów postępowania podczas analizy dokumentacji przedstawionej dla wyrobu budowlanego, który uczestnik procesu budowlanego zamierza zastosować i/lub wbudować w obiekt budowlany.

Materiały prasowe news Wyzwania pakietu Fit for 55 dla sektora wyrobów budowlanych – webinarium

Wyzwania pakietu Fit for 55 dla sektora wyrobów budowlanych – webinarium Wyzwania pakietu Fit for 55 dla sektora wyrobów budowlanych – webinarium

23 lutego br. odbędzie się webinarium zorganizowane przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa pt. „Wyzwania pakietu «Fit for 55» dla sektora wyrobów budowlanych”.

23 lutego br. odbędzie się webinarium zorganizowane przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa pt. „Wyzwania pakietu «Fit for 55» dla sektora wyrobów budowlanych”.

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

dr inż. Andrzej Konarzewski Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40%...

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40% energii, 50% wszystkich naturalnych zasobów i 60% powstających odpadów. Zrównoważony sektor budowlany jest kluczem będącym w stanie doprowadzić do redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jest odpowiedzialny za bardziej zrównoważony świat.

news Płyty styropianowe z deklaracjami środowiskowymi

Płyty styropianowe z deklaracjami środowiskowymi Płyty styropianowe z deklaracjami środowiskowymi

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) zakończyło właśnie cykl badań środowiskowych płyt styropianowych prowadzonych we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) zakończyło właśnie cykl badań środowiskowych płyt styropianowych prowadzonych we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.

Janusz Kozula news XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a Budownictwo

XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a Budownictwo XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a Budownictwo

XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Ekologia a Budownictwo” została zorganizowana przez Oddział PZITB w Bielsku-Białej przy współpracy Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie,...

XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Ekologia a Budownictwo” została zorganizowana przez Oddział PZITB w Bielsku-Białej przy współpracy Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, Komitetu Ekologii ZG PZITB, Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wydarzenie odbyło się w dniach 14–16 października br. w Bielsku-Białej.

Jarosław Guzal Izolacja budynków pomoże sprostać wyzwaniom obecnego świata

Izolacja budynków pomoże sprostać wyzwaniom obecnego świata Izolacja budynków pomoże sprostać wyzwaniom obecnego świata

Czy Warunki Techniczne powinny się zmienić w kontekście bezpieczeństwa pożarowego i akustyki? Przeczytaj rozmowę z Romualdem Chrapkiem – członkiem zarządu Stowarzyszenia MIWO.

Czy Warunki Techniczne powinny się zmienić w kontekście bezpieczeństwa pożarowego i akustyki? Przeczytaj rozmowę z Romualdem Chrapkiem – członkiem zarządu Stowarzyszenia MIWO.

Materiały prasowe news Stanowisko ws. wprowadzenia CBAM dla przemysłu materiałów budowlanych

Stanowisko ws. wprowadzenia CBAM dla przemysłu materiałów budowlanych Stanowisko ws. wprowadzenia CBAM dla przemysłu materiałów budowlanych

Przedstawiciele pracowników i pracodawców zwracają się do Rządu RP o niezwłoczne podjęcie działań chroniących energochłonny przemysł materiałów budowlanych, m.in. cementowy, ceramiczny, gipsowy i wapienniczy,...

Przedstawiciele pracowników i pracodawców zwracają się do Rządu RP o niezwłoczne podjęcie działań chroniących energochłonny przemysł materiałów budowlanych, m.in. cementowy, ceramiczny, gipsowy i wapienniczy, przed negatywnymi skutkami prowadzonej przez UE polityki klimatycznej. Dążenie do tego, aby Europa zmniejszyła emisje gazów cieplarnianych, o co najmniej 55% do 2030 r., nie jest łatwe.

Materiały prasowe news Znaczenie deklaracji środowiskowych EPD

Znaczenie deklaracji środowiskowych EPD Znaczenie deklaracji środowiskowych EPD

W związku z zieloną transformacją producenci wyrobów budowlanych muszą zmierzyć się ze zmianą sposobu podejścia do produktu i zmniejszeniem emisji w produkcji. Ma to również wpływ na ich konkurencyjność...

W związku z zieloną transformacją producenci wyrobów budowlanych muszą zmierzyć się ze zmianą sposobu podejścia do produktu i zmniejszeniem emisji w produkcji. Ma to również wpływ na ich konkurencyjność na rynku i postrzeganie marki przez coraz bardziej świadomych klientów. Dlatego coraz więcej producentów ma potrzebę deklarowania cech środowiskowych swoich wyrobów, a jedną z kluczowych metod jest deklaracja środowiskowa EPD. To wnioski z webinarium zorganizowanego przez Związek Pracodawców Producentów...

Materiały prasowe news NFOŚiGW wspiera wdrożenia technologii plusenergetycznych budynków

NFOŚiGW wspiera wdrożenia technologii plusenergetycznych budynków NFOŚiGW wspiera wdrożenia technologii plusenergetycznych budynków

Już od 1 czerwca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie wdrożenia innowacji w obszarze plusenergetycznych budynków w ramach programu „Nowa...

Już od 1 czerwca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie wdrożenia innowacji w obszarze plusenergetycznych budynków w ramach programu „Nowa Energia”. Na innowacyjne projekty w tej dziedzinie czeka 250 mln zł.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.