Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Projektowanie i wymiarowanie drenażu na potrzeby odwadniania budynków

Designing and dimensioning of drainage for building drainage purposes

Pionowa warstwa drenująca z trójwarstwowej maty ochronno-drenażowej, fot. B. Monczyński

Pionowa warstwa drenująca z trójwarstwowej maty ochronno-drenażowej, fot. B. Monczyński

Zadaniem drenażu opaskowego w budynku jest zapobieganie spiętrzaniu się wody przy elementach budynku zagłębionych w gruntach słabo przepuszczalnych powyżej najwyższego poziomu zwierciadła wód gruntowych (RYS. 1), tak aby obciążenie wodą na elementy budynków stykające się z gruntem (oraz na ich hydroizolację) ograniczyć do wilgotności gruntu oraz niespiętrzającej się wody infiltracyjnej (klasa W1-E wg normy DIN 18533 [1]).

Zobacz także

mgr inż. Maciej Rokiel Drenażowe odprowadzenie wody z połaci tarasów i balkonów – wybrane zagadnienia

Drenażowe odprowadzenie wody z połaci tarasów i balkonów – wybrane zagadnienia Drenażowe odprowadzenie wody z połaci tarasów i balkonów – wybrane zagadnienia

Doświadczenie pokazuje, że większość wykonawców oraz inwestorów za uszkodzenia połaci i przecieki wini złą jakość zastosowanych materiałów.

Doświadczenie pokazuje, że większość wykonawców oraz inwestorów za uszkodzenia połaci i przecieki wini złą jakość zastosowanych materiałów.

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

RAXY Sp. z o.o. Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

*****
W artykule omówiono kwestie projektowania i wymiarowania drenażu. Przedstawiono zasady działania drenażu opaskowego oraz przykładowe rozwiązania systemów odwadniających przyściennych. Podano deklarowane właściwości użytkowe przykładowej maty ochronno-drenującej.

Designing and dimensioning of drainage for building drainage purposes

The article discusses the issues of drainage design and dimensioning. Principles of band drainage operation and several solutions of wall drainage systems were presented. Declared performance properties of a protective and drainage mat are given.
*****

rys1 monczynski

RYS. 1. Zasada działania drenażu opaskowego. Objaśnienia: 1 – drenaż powierzchniowy na stropie zagłębionym w gruncie, 2 – drenaż przyścienny, 3 – drenaż powierzchniowy pod płytą fundamentową/posadzką, 4 – ciąg drenarski; rys.: [6]


 

Drenaż jest niezbędny, gdy zabezpieczenie tych elementów przed działaniem wody pod ciśnieniem jest niewystarczające [2, 3]. Minimalne wymagania dotyczące bezpiecznego planowania oraz realizacji systemów drenażowych opisano – w sposób stosunkowo praktyczny i mając na celu bezpieczeństwo funkcjonalne w planowanym okresie użytkowania – w opublikowanej w 1990 r. niemieckiej normie DIN 4095 [4]. Stanowi ona zbiór zasad pomocnych przy planowaniu, wymiarowaniu i wykonywaniu systemów odwadniających wokół, nad oraz pod elementami budynków zagłębionymi w gruncie. Zdefiniowano w niej terminy, podano praktyczne instrukcje budowlane, jak również rozróżniono wersje standardowe oraz specjalne w celu ewentualnego uproszczenia planowania i wykonania [5].

Czytaj też: Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

tab1 monczynski

TABELA 1. Standardowe wartości dla instalacji drenażowej zgodnie z DIN 4095 [4]

Standardowe warunki lokalne opisują wartości odniesienia w TABELI 1, a także wskazują, kiedy należy wziąć pod uwagę przypadek normalny. Jeśli lokalne warunki brzegowe odbiegają od warunków standardowych, drenaż należy zwymiarować hydraulicznie, zgodnie ze specyfikacjami opisanymi w przypadkach szczególnych, w szczególności biorąc pod uwagę faktycznie występujące objętości wody.

Przed przystąpieniem do projektowania systemu odwadniającego należy ustalić warunki brzegowe. Przede wszystkim należy podjąć następujące działania (przeprowadzić następujące badania) [46]:

 • Ustalenie obszaru zlewni dla wód spływających do instalacji – wielkość, kształt i konfigurację po-wierzchni zlewni można określić wizualnie; przydatne mogą być dodatkowe działania, takie jak ocena map topograficznych i geologicznych.
  Szczegółowe badania konieczne są w przypadku budynków posadowionych na skarpach oraz w lokalnych zagłębieniach terenu, w przypadku występowania w gruncie wód zaskórnych i/lub artezyjskich, jak również w przypadku budynków o znacznych rozmiarach (przypadki szczególne).
 • Określenie warunków gruntowo-wodnych – na podstawie odwiertów geotechnicznych lub odkrywek glebowych.
  Ilość wody gromadzącej się wokół budynków zagłębionych w gruncie zależy od takich aspektów jak wielkość zlewni, nachylenie terenu, uwarstwienie i przepuszczalność gruntu czy ilości opadów atmosferycznych.
  Brak wody w wykopie budowlanym nie może stanowić wskazówki, czy konieczne jest zastosowanie odwadniania terenu wokół budynku.
  Na ilość wody w gruncie wpływają opady deszczu, zimowe i wiosenne roztopy oraz wahania poziomu wód gruntowych – w czasie użytkowania obiektu może ona być znacznie większa niż podczas prowadzenia prac ziemnych. Należy ponadto uwzględnić ewentualny dodatkowy dopływ wody z przylegającego terenu oraz dachów i elewacji sąsiadujących budynków. Należy również ocenić możliwość pogorszenia się warunków gruntowo-wodnych.
 • Ustalenie (o ile nie jest znany) składu chemicznego wody gruntowej – agresywna woda może prowadzić do wypłukiwania kamienia wapiennego z elementów konstrukcyjnych, a tym samym do tworzenia się osadów w rurach drenażowych.
 • Ustalenie możliwości odprowadzenia wody z instalacji drenarskiej (podłączenia do kolektora kanalizacji deszczowej, wykonania studni chłonnej) – zarówno pod względem technicznym (budowlanym), jak i z uwzględnieniem lokalnych przepisów.
 • Ustalenie wpływu drenażu na warunki gruntowo-wodne w bezpośrednim sąsiedztwie budynku – w szczególności wpływu odwodnienia na występującą roślinność oraz czy zmiana warunków nie doprowadzi do powstawania osiadań, które z kolei mogłyby spowodować uszkodzenia w sąsiednich budynkach.

System drenażowy należy uwzględnić w ogólnym planie odwodnienia. Należy rozróżnić systemy odwadniające przy ścianach, na stropach oraz pod posadzkami (RYS. 1TABELA 1).

W przypadku wykonania warstwy rozsączającej z pospółki o uziarnieniu 0/8 mm lub 0/32 mm, szerokość lub średnica otworów wlotowych w rurach drenażowych może wynosić nie więcej niż 1,2 mm, a powierzchnia wlotu wody co najmniej 20 cm2 na metr długości rury. W przypadku zastosowania kruszywa łamanego należy uzgodnić jego przydatność z producentem rur.

Rurę drenażową należy poprowadzić wzdłuż zewnętrznych fundamentów – układanie ciągu drenarskiego na odsadzkach fundamentowych jest generalnie niedozwolone. W przypadku nieregularnych rzutów kondygnacji dopuszczalna jest większa odległość ciągu drenarskiego od fundamentów, o ile zapewnione zostanie przepuszczalne i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem drobnymi elementami połączenie pomiędzy pionową warstwą drenującą a rurą drenażową. W najwyższym punkcie ciągu drenarskiego spód rury musi znajdować się co najmniej 0,2 m poniżej górnej krawędzi fundamentu lub najniższej hydroizolacji poziomej. Górna krawędź rury w żadnym przypadku nie może wystawać poza krawędź fundamentu lub izolację poziomą. Wykop pod ciąg drenarski nie może być głębszy niż poziom posadowienia fundamentu – w razie potrzeby należy pogłębić fundamenty lub wykonać wykop pod rurę poza obszarem rozchodzenia się naprężeń od fundamentów.

rys2 monczynski

RYS. 2. Przykład rozmieszczenia rur drenażowych oraz elementów kontrolnych i/lub wyczystnych w drenażu pierścieniowym (wymiary minimalne); rys.: [4]

Rury wyczystne – o minimalnej średnicy nominalnej (ang. diameter nominal) DN 300 – należy instalować w miejscach zmiany kierunku odwodnienia. Odległość między rurami wyczystnymi nie powinna przekraczać 50 m. W celach kontrolnych zamiast rur wyczystnych można zastosować rury kontrolne o średnicy nie mniejszej niż DN 100. Średnica studni zbiorczej nie powinna być mniejsza DN 1000.

Przykładowe rozwiązania systemów odwadniających przyściennych pokazano na RYS. 2–4 – możliwe są inne kombinacje płaskich warstw drenujących, rur drenażowych oraz osłaniających ciąg drenarski warstw filtrujących.

rys3 monczynski

RYS. 3. Przykład drenażu opaskowego z mineralną warstwą drenującą. Objaśnienia: 1 – pospółka 0/8 mm lub 0/32 mm, 2 – żwir 4/16 mm; rys.: [4]

rys4 monczynski

RYS. 4. Przykład drenażu opaskowego z warstwą drenującą z maty drenażowej; rys.: [4]

W przypadku systemów odwadniających na stropach zagłębionych w gruncie warstwa drenażowa musi całkowicie pokrywać wszystkie powierzchnie poziome jak również stykające się z gruntem przylegające powierzchnie pionowe (np. attyki, przylegające ściany), natomiast warstwa filtrująca musi chronić ją przed osadzaniem się cząstek gleby (w przypadku geowłóknin, poszczególne pasma należy układać na zakład nie mniejszy niż 0,1 m).

Ilość i rodzaj wpustów odbierających wodę z warstwy drenażowej należy zaprojektować w taki sposób, aby nie dochodziło do spiętrzania się wody w systemie odwadniającym. Na potrzeby kontroli i konserwacji należy zapewnić dostęp do wpustów od góry.

Ciągi drenarskie na stropach zagłębionych w gruncie należy przewidzieć tylko wówczas, gdy zastosowanie wpustów stropowych powodowałoby gromadzenie się wody poza warstwą drenażową. Górna krawędź rur drenażowych nie powinna w takim wypadku wystawać ponad powierzchnię warstwy rozsączającej.

Sposób odwodnienia powierzchni pod warstwami posadzkowymi uzależniony jest od wielkości obszaru zabudowy. Przy powierzchniach do 200 m2 można zastosować odwodnienie powierzchniowe bez rur drenażowych. Odprowadzenie wody należy zapewnić np. przez otwory – o odpowiednim przekroju (min. DN 50) i spadku do zewnętrznej rury drenażowej – wykonane w ławach fundamentowych (RYS. 3–4).

Dla powierzchni powyżej 200 m2 należy zaplanować odwodnienie powierzchniowe za pośrednictwem rur drenażowych, a w razie potrzeby należy rozmieścić urządzenia sterujące.

tab2 monczynski

TABELA 2. Zalecane średnice rur drenażowych oraz elementów kontrolnych wg DIN 4095 [4]

Warunkiem skuteczności systemów drenażowych jest odprowadzenie wody z uwzględnieniem najwyższego stanu wody w odbiorniku. Pożądane jest wykonanie przyłącza ze swobodnym spadkiem do otwartego odbiornika (np. studni chłonnej lub kanalizacji deszczowej), czyli w miarę możliwości bez zastosowania pomp. Jeśli pompy okażą się konieczne, należy przewidzieć ich regularną konserwację.

tab3 monczynski

TABELA 3. Materiały stosowane do wykonywania elementów systemu drenażowego [4]

Elementy systemu odwadniającego należy przedstawić w dokumentacji projektowej (RYS. 2–4TABELA 2) – w tym celu można stosować oznaczenia przedstawione w TABELI 3. W dokumentacji należy umieścić informacje na temat rodzaju materiałów budowlanych, ich umiejscowienia, wymiarów (w tym grubości warstw) oraz ciężaru.

W zależności od ilości wody i warunków lokalnych projekt drenażu może być wykonany w wersji standardowej (przypadek normalny) lub w ramach analizy indywidualnej (przypadek szczególny). W warunkach standardowych ilość wody odprowadzanej przez niemineralne odkształcalne elementy drenujące – tj. prędkość odpływu q’ przed ścianami, względnie q na stropach lub pod warstwami podłogowymi – należy przyjąć zgodnie z wartościami z TABELI 4.

tab4 monczynski

TABELA 4. Maksymalny spływ jednostkowy do wymiarowania elementów drenujących zgodnie z DIN4095 [4]

Ilość wody możliwa do odprowadzenia przez warstwy drenujące z niemineralnych elementów odkształcalnych winna być szacowana z uwzględnieniem ich ściśliwości. O ile nie zostaną wykonane dokładniejsze obliczenia, należy przyjąć taką grubość i współczynnik przepuszczalności tych elementów, jakie uzyska się w okresie obciążenia wynoszącym 50 lat – do określenia występujących naprężeń można przyjąć wartości z TABELI 5.

tab5 monczynski

TABELA 5. Obciążenia działające na elementy budynku zagłębione w gruncie [6]

Na rynku materiałów budowlanych dostępny jest szeroki wybór elementów drenujących, np. trójwarstwowe maty ochronno-drenażowe, które umożliwiają funkcjonalne wykonanie systemów odwadniających (FOT. główne).

tab6 monczynski

TABELA 6. Deklarowane właściwości użytkowe przykładowej maty ochronno-drenującej, zgodnie z normą PN-EN 13252 [7]

Ilości wody, które mogą być odprowadzane z tych elementów, muszą być udokumentowane przez producentów elementów świadectwem badań lub deklaracją właściwości użytkowych (TABELA 6). Ilości te należy porównać ze spływem jednostkowym określonym w normie DIN 4095 (TABELA 4).

Przykład 1

Jeśli budynek jest posadowiony na głębokości 2 m w gruncie, mata drenażowa może odprowadzić 3,10 l/(s·m) wody; z drugiej strony – zgodnie z normą DIN 4095 – należy spodziewać się nagromadzenia wody nie większego niż 0,30 l/(s·m). Matę drenażową należy określić jako wystarczającą warstwę drenującą.

W przypadku warstw drenujących wykonanych z mineralnych materiałów budowlanych w normalnym przypadku przyjmuje się wartości zgodnie z TABELĄ 7. Współczynnik przepuszczalności warstw drenujących z betonu wodoprzepuszczalnego musi wynosić co najmniej 4·10–3 m/s.

tab7 monczynski

TABELA 7. Przykłady typowych rozwiązań elementów systemu drenażowego z materiałów mineralnych wg DIN 4095 [4]

Na RYS. 5 przedstawiono schemat wykonywania instalacji ­drenażowej w przypadku budynku nowo wznoszonego – w przypadku budynków istniejących podejmowane działania należy dostosować do istniejących warunków, a w razie konieczności uwzględnić działania specjalne (np. podchwycenie istniejących fundamentów).

rys5 monczynski

RYS. 5. Przykładowe etapy wykonania drenażu opaskowego. Objaśnienia: 1 – wykop pod budynek, 2 – wykop liniowy pod ławy fundamentowe, 3 – deskowanie ław fundamentowych, 4 – drenaż powierzchniowy, 5 – konstrukcja posadzki, 6 – hydroizolacja pozioma, 7 – ciąg drenarski, 8 – płyta drenażowa na powierzchni ścian, 9 – warstwa rozsączająca wokół rury drenażowej; rys.: [6]

tab8 monczynski

TABELA 8. Przypadki szczególne spływ jednostkowy przy ścianach wg DIN 4095 [4]

Jeżeli warunki brzegowe dla normalnego przypadku zgodnie z DIN 4095 nie są spełnione (TABELA 1), system odwadniający należy zwymiarować indywidualnie dla każdego przypadku (specyfikacje wymiarowania dla przypadku standardowego nie mają wówczas zastosowania). Decydujące znaczenie dla wymiarowania systemu odwadniającego ma ilość wody gromadzącej się w gruncie (objętość odpływu).

tab9 monczynski

TABELA 9. Przypadki szczególne spływ jednostkowy na stropach zagłębionych w gruncie wg DIN 4095 [4]

Norma DIN 4095 rozróżnia trzy grupy naprężeń: niskie, średnie i wysokie – zaklasyfikowanie do jednej z grup stresowych uzależnione jest od istniejących warunków gruntowo-wodnych, jak również ilości wód powierzchniowych pochodzących np. z opadów atmosferycznych (TABELE 8–10).

tab10 monczynski

TABELA 10. Przypadki szczególne spływ jednostkowy pod płytą fundamentową/posadzką wg DIN 4095 [4]

Dla przypadków niestandardowych natężenie przepływu q’ [l/s·m] w warstwie rozsączającej wynika z grubości warstwy d, jej współczynnika przepuszczalności k oraz spadku hydraulicznego i:

Przy wymiarowaniu warstw przylegających do ściany wartość spadku hydraulicznego należy przyjąć jako i = 1, natomiast w przypadku stropów decydujący jest spadek stropu.

rys6 monczynski

RYS. 6. Przykładowe przekroje rur drenażowych o przekroju okrągłym wg DIN 4095; rys.: [4]

Wymaganą średnicę nominalną rur drenażowych – o przekroju gładkim i karbowanych (chropowatość robocza kb = 2,0 mm) – można określić np. na podstawie RYS. 6. Aby uniknąć sedymentacji w ciągu drenarskim, prędkość spływu przy pełnym napełnieniu wodą nie powinna być mniejsza niż v = 0,25 m/s.

Przykład 2

W przypadku maksymalnej długości ciągu od najwyższego do najniższego punktu l = 20 m, przy minimalnym spadku i = 0,5%, maksymalny spływ w rurze drenażowej wyniesie:

Wymagana nominalna średnica rury drenażowej to DN 125 (rura gładka) – prędkość przepływu w rurze wyniesie:

Choć norma DIN 4095 jest z powodzeniem stosowana do wymiarowania systemów odwadniających, ma już ponad 30 lat i w niektórych obszarach nie odpowiada już uznanym zasadom inżynierii lądowej. Niemiecki Komitet Normalizacyjny (DIN) uznał zatem za konieczne dokonanie rewizji i przedstawił projekt jej nowelizacji w następującej strukturze [8]:

 • DIN 4095-1: Grunt budowlany – Drenaż w celu ochrony elementów budowli. Część 1: Definicje oraz oddziaływanie wody,
 • DIN 4095-2: Grunt budowlany – Drenaż w celu ochrony elementów budowli. Część 2: Odprowadzanie wody infiltracyjnej z elementów stykających się z gruntem powyżej przewidywanego poziomu zwierciadła wód gruntowych,
 • DIN 4095-3: Grunt budowlany – Drenaż w celu ochrony elementów budowli Część 3: Odprowadzanie wód gruntowych z elementów stykających się z gruntem poniżej projektowego przewidywanego zwierciadła wód gruntowych.

Obecnie procedowany jest projekt E-DIN 4095-1. Najważniejsze zmiany w nim zawarte dotyczą rozróżnienia wpływu wody zawartej w gruncie na elementy budowlane. Według autorów projektu, ze strukturalnego i fizycznego punktu widzenia wymagane są właściwie tylko dwa kryteria:

 • W1 – wilgotność gruntu i woda niewywierająca ciśnienia (odpowiada klasom W1-E oraz W4-E zgodnie z DIN 18533 [1]),
 • W2 – woda działająca pod ciśnieniem – napierająca lub spiętrzająca się (odpowiada klasom W2-E oraz W3-E wg ww. normy).
rys7 monczynski

RYS. 7. Przykładowy przypadek obciążenia wodą występującą w gruncie wg E-DIN 4095-1 – możliwy kontakt ściany z wodą spiętrzającą oraz wilgotnością gruntu, jak również wodą nienapierającą poniżej płyty stropowej. Objaśnienia: 1 – konstrukcja stykająca się z gruntem, 2 – cokół budynku oraz warstwy wierzchnie nad wypełnieniem wykopu, 3 – wypełnienie przestrzeni roboczej (wykopu), W1 – klasa ekspozycji na wodę W1, W2-S – klasa ekspozycji na wodę W2-S, ZWG – przewidywany poziom zwierciadła wód gruntowych; rys.: [8]

W projekcie normy DIN 4095-1 za decydujący uznano wpływ wody na elementy budynków stykające się z gruntem (bez względu na rodzaj jej ewentualnego pochodzenia) – opisano trzy sposoby (z uwzględnieniem warunków brzegowych) oraz zaproponowano trzy nowe klasy oddziaływania wody, wraz z 27 rysunkowymi przykładami ich występowania (RYS. 7):

 • W1 – oddziaływanie wilgotnego gruntu oraz wody niespiętrzającej się powyżej zwierciadła wód gruntowych (ZWG),
 • W2-S – oddziaływanie spiętrzającej się wody infiltracyjnej powyżej ZWG,
 • W2-G – oddziaływanie wód gruntowych poniżej ZWG.

Literatura

1. DIN 18533-1, „Abdichtung von erdberührten Bauteilen – Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze”.
2. E. Schild, R. Oswald, D. Rogier, H. Schweikert, V. Schnapauff, „Słabe miejsca w budynkach t. III. Piwnice, drenaże”, Arkady, Warszawa 1991.
3. B. Monczyński, „Odwadnianie budynków za pomocą drenażu opaskowego”, „IZOLACJE” 3/2023, s. 144–149.
4. DIN 4095:1990-06, „Baugrund; Dränung zum Schutz baulicher Anlagen; Planung, Bemessung und Ausführung”.
5. J. Weber, C. Hecht, U. Steinert, E. Bromm, „Flankierende Maßnahmen” [w:] J. Weber (red.), „Bauwerksabdichtung in der Altbausanierung: Verfahren und juristische Betrachtungsweise, Springer Vieweg”, Wiesbaden 2018, pp. 645–682.
6. E. Cziesielski, „Planung bituminöser Abdichtungen” [w:] E. Cziesielski (red.), „Lufsky Bauwerksabdichtung”, Teubner, Wiesbaden 2006, pp. 74–154.
7. PN-EN 13252:2016-11, „Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych”.
8. Klingelhöfer G., „Entwurf der neuen E-DIN 4095-1:2023 Baugrund – Dränung zum Schutz baulicher Anlagen. Neue Regelwerke zur Bewertung der Wassereinwirkungen im Baugrund auf erdberührte Bauteile”, „Der Bausachverständige” 1/2023, pp. 31–34.

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

mgr inż. Tomasz Połubiński, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, mgr inż. Remigiusz Jokiel Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie...

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie...

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić wnikanie wody oraz wilgoci w strukturę przegród zagłębionych w gruncie.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo)...

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem....

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.